Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Laxmi Slokam

Meaning of Lakshmi Devi: Lakshmi in Sanskrit is derived from its elemental form lakS, meaning “to perceive or observe”. This is synonymous with lakṣya, meaning “aim” or “objective”.

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Sri Lakshmya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srilaksmyastottarasatanamastotram ॥

sriganesaya namah ।
devyuvaca
devadeva mahadeva trikalajna mahesvara ।
karunakara devesa bhaktanugrahakaraka ॥ 1 ॥
astottarasatam laksmyah srotumicchami tattvatah ।

isvara uvaca
devi sadhu mahabhage mahabhagyapradayakam ।
sarvaisvaryakaram punyam sarvapapapranasanam ॥ 2 ॥

sarvadaridryasamanam sravanadbhuktimuktidam ।
rajavasyakaram divyam guhyadguhyatamam param ॥ 3 ॥

durlabham sarvadevanam catuhsastikalaspadam ।
padmadinam varantanam vidhinam nityadayakam ॥ 4 ॥

samastadevasamsevyamanimadyastasiddhidam ।
kimatra bahunoktena devi pratyaksadayakam ॥ 5 ॥

tava prityadya vaksyami samahitamanah srnum ।
astottarasatasyasya mahalaksmistu devata ॥ 6 ॥

klimbijapadamityuktam saktistu bhuvanesvari ।
anganyasah karanyasa sa ityadih prakirtitah ॥ 7 ॥

dhyanam
vande padmakaram prasannavadanam saubhagyadam bhagyadam
hastabhyamabhayapradam maniganairnanavidhairbhusitam ।
bhaktabhistaphalapradam hariharabrahmadibhih sevitam
parsve pankajasankhapadmanidhibhiryuktam sada saktibhih ॥ 8 ॥

sarasijanayane sarojahaste dhavalataramsukagandhamalyasobhe ।
bhagavati harivallabhe manojne tribhuvanabhutikari prasida mahyam ॥ 9 ॥

prakrtim vikrtim vidyam sarvabhutahitapradam ।
sraddham vibhutim surabhim namami paramatmikam ॥ 10 ॥

vacam padmalayam padmam sucim svaham svadham sudham ।
dhanyam hiranmayim laksmim nityapustam vibhavarim ॥ 11 ॥

aditim ca ditim diptam vasudham vasudharinim ।
namami kamalam kantam kamaksim krodhasambhavam ॥ 12 ॥ var kama ksirodasambhavam
anugrahapadam buddhimanagham harivallabham ।
asokamamrtam diptam lokasokavinasinim ॥ 13 ॥

namami dharmanilayam karunam lokamataram ।
padmapriyam padmahastam padmaksim padmasundarim ॥ 14 ॥

padmodbhavam padmamukhim padmanabhapriyam ramam ।
padmamaladharam devim padminim padmagandhinim ॥ 15 ॥

punyagandham suprasannam prasadabhimukhim prabham ।
namami candravadanam candram candrasahodarim ॥ 16 ॥

caturbhujam candrarupamindiramindusitalam ।
ahladajananim pustim sivam sivakarim satim ॥ 17 ॥

vimalam visvajananim tustim daridryanasinim ।
pritipuskarinim santam suklamalyambaram sriyam ॥ 18 ॥

bhaskarim bilvanilayam vararoham yasasvinim ।
vasundharamudarangim harinim hemamalinim ॥ 19 ॥

dhanadhanyakarim siddhim sada saumyam subhapradam ।
nrpavesmagatanandam varalaksmim vasupradam ॥ 20 ॥

subham hiranyaprakaram samudratanayam jayam ।
namami mangalam devim visnuvaksahsthalasthitam ॥ 21 ॥

visnupatnim prasannaksim narayanasamasritam ।
daridryadhvamsinim devim sarvopadravaharinim ॥ 22 ॥

navadurgam mahakalim brahmavisnusivatmikam ।
trikalajnanasampannam namami bhuvanesvarim ॥ 23 ॥

laksmim ksirasamudrarajatanayam srirangadhamesvarim
dasibhutasamastadevavanitam lokaikadipankuram ।
srimanmandakataksalabdhavibhavabrahmendragangadharam tvam
trailokyakutumbinim sarasijam vande mukundapriyam ॥ 24 ॥

matarnamami kamale kamalayataksi
srivisnuhrtkamalavasini visvamatah ।
ksirodaje kamalakomalagarbhagauri laksmi
prasida satatam namatam saranye ॥ 25 ॥

trikalam yo japedvidvan sanmasam vijitendriyah ।
daridryadhvamsanam krtva sarvamapnotyayatnatah ॥ 26 ॥

devinamasahasresu punyamastottaram satam ।
yena sriyamavapnoti kotijanmadaridratah ॥ 27 ॥

bhrguvare satam dhiman pathedvatsaramatrakam ।
astaisvaryamavapnoti kubera iva bhutale ॥ 28 ॥

daridryamocanam nama stotramambaparam satam ।
yena sriyamavapnoti kotijanmadaridritah ॥ 29 ॥

bhuktva tu vipulan bhoganasyah sayujyamapnuyat ।
pratahkale pathennityam sarvaduhkhopasantaye ।
pathamstu cintayeddevim sarvabharanabhusitam ॥ 30 ॥

॥ iti srilaksmyastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Laxmi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top