Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati and Meaning | Shri Radha Slokam

Raghunatha dasa Goswami, also known as Dasa Goswami, was a disciples of the Sri Yadunandan-acaarya (see Vilaapa Kusumanjali, verse 4, Caitanya-Caritamrta Adi chapter 12 and Antya 6) one of the apostle of the Vaishnava saint, Chaitanya Mahaprabhu,, the primary six of which were collectively known as the Six Goswamis of Vrindavan. Together the Six Goswamis established the philosophical writings and records which became the theological basis of the Gaudiya Vaishnava tradition. Among the six, Raghunatha dasa was renowned for his qualities of simplicity and renunciation.

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીરાધિકાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
અવીક્ષિતેશ્વરી કાચિદ્વૃન્દાવનમહેશ્વરીમ્ ।
તત્પદામ્ભોજમાત્રૈકગતિઃ દાસ્યતિકાતરા ॥ ૧ ॥

પતિતા તત્સરસ્તીરે રુદત્યાર્તરવાકુલમ્ ।
તચ્છ્રીવક્ત્રેક્ષણપ્રાપ્ત્યૈ નામાન્યેતાનિ સઞ્જગૌ ॥ ૨ ॥

રાધા ગન્ધર્વિકા ગોષ્ઠયુવરાજૈકકામિતા ।
ગન્ધર્વારાધિતા ચન્દ્રકાન્તિર્માધવસઙ્ગિની ॥ ૩ ॥

દામોદરાદ્વૈતસખી કાર્તિકોત્કીર્તિદેશ્વરી ।
મુકુન્દદયિતાવૃન્દધમ્મિલ્લમણિમઞ્જરી ॥ ૪ ॥

ભાસ્કરોપાસિકા વાર્ષભાનવી વૃષભાનુજા ।
અનઙ્ગમઞ્જરીજ્યેષ્ઠા શ્રીદામાવરજોત્તમા ॥ ૫ ॥

કીર્તિદાકન્યકા માતૃસ્નેહપીયૂષપુત્રિકા ।
વિશાખાસવયાઃ પ્રેષ્ઠવિશાખાજીવિતાધિકા ॥ ૬ ॥

પ્રાણાદ્વિતીયાલલિતા વૃન્દાવનવિહારિણી ।
લલિતાપ્રાણરક્ષૈકલક્ષા વૃન્દાવનેશ્વરી ॥ ૭ ॥

વ્રજેન્દ્રગૃહિણી કૃષ્ણપ્રાયસ્નેહનિકેતનમ્ ।
વ્રજગોગોપગોપાલીજીવમાત્રૈકજીવનમ્ ॥ ૮ ॥

સ્નેહલાભીરરાજેન્દ્રા વત્સલાચ્યુતપૂર્વજા ।
ગોવિન્દપ્રણયાધારા સુરભીસેવનોત્સુકા ॥ ૯ ॥

ધૃતનન્દીશ્વરક્ષેમા ગમનોત્કણ્ઠિમાનસા ।
સ્વદેહાદ્વૈતતાદૃશ્ટાધનિષ્ઠાધ્યેયદર્શના ॥ ૧૦ ॥

ગોપેન્દ્રમહિષીપાકશાલાવેદિપ્રકાશિકા ।
આયુર્વર્ધાકરદ્વાનારોહિણીઘ્રાતમસ્તકા ॥ ૧૧ ॥

સુબલાન્યસ્તસારૂપ્યા સુબલાપ્રીતિતોષિતા ।
મુખરાદૃક્સુધાનપ્ત્રી જટિલાદૃષ્ટિભાસિતા ॥ ૧૨ ॥

મધુમઙ્ગલનર્મોક્તિજનિતસ્મિતચન્દિરકા ।
મુખરાદૃક્સુધાનપ્ત્રી જટિલાદૃષ્ટિભાસિતા ॥ ૧૨ ॥

મધુમઙ્ગલનર્મોક્તિજનિતસ્મિતચન્દિરકા ।
પૌર્ણમાસીબહિઃખેલત્પ્રાણપઞ્જરસારિકા ॥ ૧૩ ॥

સ્વગુણાદ્વૈતજીવાતુઃ સ્વીયાહઙ્કારવર્ધિની ।
સ્વગણોપેન્દ્રપાદાબ્જસ્પર્શાલમ્ભનહર્ષિણી ॥ ૧૪ ॥

સ્વીયબ્રુન્દાવનોદ્યાનપાલિકીકૃતબૃન્દકા ।
જ્ઞાતવૃન્દાટવીસર્વલતાતરુમૃગદ્વિજા ॥ ૧૫ ॥

ઈષચ્ચન્દનસઙ્ઘૃષ્ટ નવકાશ્મીરદેહભાઃ ।
જપાપુષ્પપ્રીતહરી પટ્ટચીનારુણામ્બરા ॥ ૧૬ ॥

ચરણાબ્જતલજ્યોતિરરુણીકૃતભૂતલા ।
હરિચિત્તચમત્કારિ ચારુનૂપુરનિઃસ્વના ॥ ૧૭ ॥

કૃષ્ણશ્રાન્તિરશ્રેણીપીઠવલ્ગિતઘણ્ટિકા ।
કૃષ્ણસર્વસ્વપીનોદ્યત્કુચાઞ્ચન્મણિમાલિકા ॥ ૧૮ ॥

નાનારત્નેલ્લસચ્છઙ્ખચૂડચારુભુજદ્વયા ।
સ્યમન્તકમણિભ્રાજન્મણિબન્ધાતિબન્ધુરા ॥ ૧૯ ॥

સુવર્ણદર્પણજ્યોતિરુલ્લઙ્ઘિમુખમણ્ડલા ।
પક્વદાડિમબીજાભ દન્તાકૃષ્ટાઘભિચ્છુકા ॥ ૨૦ ॥

અબ્જરાગાદિસૃષ્ટાબ્જકલિકાકર્ણભૂષણા ।
સૌભાગ્યકજ્જલાઙ્કાક્ત નેત્રાનન્દિતખઞ્જના ॥ ૨૧ ॥

સુવૃત્તમૌકિત્કામુક્તાનાસિકાતિલપુષ્પિકા ।
સુચારુનવકસ્તૂરીતિલકાઞ્ચિતફાલકા ॥ ૨૨ ॥

દિવ્યવેણીવિનિર્ધૂતકેકીપિઞ્ચવરસ્તુતિઃ ।
નેત્રાન્તસારવિધ્વંસકૃતચાણૂરજિદ્ધૃતિઃ ॥ ૨૩ ॥

સ્ફુરત્કૈશોરતારુણ્યસન્ધિબન્ધુરવિગ્રહા ।
માધવોલ્લાસકોન્મત્ત પિકોરુમધુરસ્વરા ॥ ૨૪ ॥

પ્રાણાયુતશતપ્રેષ્ઠમાધવોત્કીર્તિલમ્પટા ।
કૃષ્ણાપાઙ્ગતરઙ્ગોદ્યત્સિમતપીયૂષબુદ્ધુદા ॥ ૨૫ ॥

પુઞ્જીભૂતજગ્ગલજ્જાવૈદગ્ધીદિગ્ધવિગ્રહા ।
કરુણાવિદ્રવદ્દેહા મૂર્તિમન્માધુરીઘટા ॥ ૨૬ ॥

જગદ્ગુણવતીવર્ગગીયમાનગુણોચ્ચયા ।
શચ્યાદિસુભગાબૃન્દવન્દ્યમાનોરુસૌભગા ॥ ૨૭ ॥

વીણાવાદનસઙ્ગીત રસલાસ્યવિશારદા ।
નારદપ્રમુખોદ્ગીતજગદાનન્દિસદ્યશાઃ ॥ ૨૮ ॥

ગોવર્ધનગુહાગેહગૃહિણીકુઞ્જમણ્ડના ।
ચણ્ડાંશુનન્દિનીબદ્ધભગિનીભાવવિભ્રમા ॥ ૨૯ ॥

દિવ્યકુન્દલતાનર્મસખ્ય દામવિભૂષણા ।
ગોવર્ધનધરાહ્ણાદિ શૃઙ્ગારરસપણ્ડિતા ॥ ૩૦ ॥

ગિરીન્દ્રધરવક્ષઃ શ્રીઃ શઙ્ખચૂડારિજીવનમ્ ।
ગોકુલેન્દ્રસુતપ્રેમકામભૂપેન્દ્રપટ્ટણમ્ ॥ ૩૧ ॥

વૃષવિધ્વંસનર્મોક્તિ સ્વનિર્મિતસરોવરા ।
નિજકુણ્ડજલક્રીડાજિતસઙ્કર્ષણાનુજા ॥ ૩૨ ॥

મુરમર્દનમત્તેભવિહારામૃતદીર્ઘિકા ।
ગિરીન્દ્રધરપારિણ્દ્રરતિયુદ્ધરુસિંહિકા ॥ ૩૩ ॥

સ્વતનૂસૌરભોન્મત્તીકૃતમોહનમાધવા ।
દોર્મૂલોચ્ચલનક્રીડાવ્યાકુલીકૃતકેશવા ॥ ૩૪ ॥

નિજકુણ્ડતતીકુઞ્જ ક્લૃપ્તકેલીકલોદ્યમા ।
દિવ્યમલ્લીકુલોલ્લાસિ શય્યાકલ્પિતવિગ્રહા ॥ ૩૫ ॥

કૃષ્ણવામભુજન્યસ્ત ચારુદક્ષિણગણ્ડકા ।
સવ્યબાહુલતાબદ્ધકૃષ્ણદક્ષિણસદ્ભુજા ॥ ૩૬ ॥

કૃષ્ણદક્ષિણચારૂરુશ્લિષ્ટવામોરુરમ્ભિકા ।
ગિરીન્દ્રધરદૃગ્વક્ષેમર્દિસુસ્તનપર્વતા ॥ ૩૭ ॥

ગોવિન્દાધરપીયૂષવાસિતાધરપલ્લવા ।
સુધાસઞ્ચયચારૂક્તિ શીતલીકૃતમાધવા ॥ ૩૮ ॥

ગોવિન્દોદ્ગીર્ણતામ્બૂલ રાગરજ્યત્કપોલિકા ।
કૃષ્ણસમ્ભોગ સફલીકૃતમન્મથસમ્ભવા ॥ ૩૯ ॥

ગોવિન્દમાર્જિતોદ્દામરતિપ્રસ્વિન્નસન્મુખા ।
વિશાખાવિજિતક્રીડાશાન્તિનિદ્રાલુવિગ્રહા ॥ ૪૦ ॥

ગોવિન્દચરણન્યસ્તકાયમાનસજીવના ।
સ્વપ્રાણાર્બુદનિર્મચ્છય હરિપાદરજઃ કણા ॥ ૪૧ ॥

અણુમાત્રાચ્યુતાદર્શશય્યમાનાત્મલિચના ।
નિત્યનૂતનગોવિન્દવક્ત્રશુભ્રાંશુદર્શના ॥ ૪૨ ॥

નિઃસીમહરિમાધુર્યસૌન્દર્યાદ્યેકભોગિની ।
સાપત્ન્યધામમુરલીમાત્રભાગ્યકટાક્ષિણી ॥ ૪૩ ॥

ગાઢબુદ્ધ્બલક્રીડાજિતવંશીવિકર્ષિણી ।
નર્મોક્તિચન્દિરકોત્ફુલ્લ કૃષ્ણકામાબ્ધિવર્ધિની ॥ ૪૪ ॥

વ્રજચન્દ્રેજ્દિરયગ્રામ વિશ્રામવિધુશાલિકા ।
કૃષ્ણસર્વેન્દિરયોન્માદિ રાધેત્યક્ષરયુગ્મકા ॥ ૪૫ ॥

ઇદં શ્રીરાધિકાનામ્નામષ્ટોત્તરશતોજ્જ્વલમ્ ।
શ્રીરાધલમ્ભકં નામ સ્તોત્રં ચારુ રસાયનમ્ ॥ ૪૬ ॥

યોઽધીતે પરમપ્રીત્યા દીનઃ કાતરમાનસઃ ।
સ નાથામચિરેણૈવ સનાથામીક્ષતે ધ્રુવમ્ ॥ ૪૭ ॥

ઇતિ શ્રીરઘુનાથદાસગોસ્વામિવિરચિતસ્તવાવલ્યાં
શ્રીરાધિકાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Meaning:

1) Some maidservant, unable to find her mistress, has fallen on the bank of Radhakunda, crying in great anxiety, being very eager to take exclusive shelter of Her lotus feet, glorifying Her by singing the following names of Her:

2) 1. Radha, 2. Gandharvika, 3. The only girl desired by the prince of Vraja, 4. Who is worshipped by the Gandharva-angels, 5. Whose luster is like the moon, 6. Who accompanies Madhava.

3) 7. Damodar’s unrivalled girlfriend, 8. The queen who bestows fame on the Kartika month, 9. The crestjewel of Mukunda’s ladyfriends.

4) 10. Who worships the sun, 11. Who belongs to King Vrsabhanu, 12. Who is born from King Vrsabhanu, 13. Ananga Manjari’s older sister, 14. Sridama’s younger sister, 15. The greatest (fem.)

5) 16. Kirtida’s daughter, 17. Who is the nectarean object of Her mother’s affection, 18. Who is of the same age as Visakha, 19. Who is dearer than life to Visakha.

6) 20. Who is none other than Lalita’s very life, 21. Enjoys in Vrndavana, 22. Who saves Lalita’s life lakhs of times, 23. Queen of Vrndavana.

7) 24. Who is as dear to Mother Yasoda as Krsna, 25. Who is the only life of the life of the cows, cowherdsmen and cowherdgirls of Vraja.

8) 26. Who is the object of King Nanda’s affection, 27. Who gets parental affection from Balaram, 28. Who is the object of Govinda’s love (Govinda is eager to serve His surabhi cows).

9) 29. Who is very eager to go to Nandisvara for serving Krsna, 30. Who is regarded as non-different from her by Dhanistha and seen in her meditations, (Dhanistha is Yasoda’s maidservant).

10) 31. Who is seen in Mother Yadosa’s kitchen, 32. Whose cooked grains increase Krsna’s life, 33. Whose head is smelt by Rohini.

11) 34. Who has bestowed a form equal to Hers to Subala, 35. Who is very fond of Subala, 36. Who is nectar in Mukhara’s eyes, 37. Who is afraid to see Her mother-in-law, Jatila.

12) 38. Who smiles like the moonbeams after hearing Madhumangala’s jokes, 39. The she-parrot of Whose heart is caught in Paurnamasi’s cage.

13) 40. Who is the only life of Her friends, 41. Who increases the pride of Her relatives, 42. Who is very happy to touch Upendra’s feet with Her friends.

14) 43. Who has placed Vrnda in charge of Vrndavana’s gardens, 44. Who is known by all the vines, trees, deer and birds of Vrndavana.

15) Whose body shines with fresh vermillion ground with some sandalpaste, 46. Whose silken dress shines more reddish than the java flower.

16) 47. Whose lotus footsoles make the surface of the earth shine crimson-red, 48. Who astonishes Hari’s mind with the sweet sound of Her anklebells.

17) 49. The nice sounds of whose waistbells remove Krsna’s fatigue, 50. The pearl necklace on whose firm, raised breasts is everything to Krsna.

18) 51. Whose two beautiful arms are adorned with conchshell bangles inset with various jewels, 52. On Whose wrist the beautiful Syamantaka jewel shines.

19) 53. The shining of Whose face defeats that of a golden mirror, 54. Whose teeth, that shine like ripe pomegranate seeds, attract the parrot-like Aghabhit (Krsna).

20) 55. Whose ruby earrings are shaped like lotus buds, 56. Whose wagtail-like eyes are anointed with beautiful eyeliner, giving great joy to the eyes.

21) 57. Whose nose, that is beautiful as a sesame flower, is adorned with a round pearl, 58. Whose forehead is adorned with beautiful tilak made of fresh musk.

22) 59. Whose divine hairbraid is worshiped by peacock feathers (being defeated in beauty), 60. The arrows of Whose glances destroy the patience of Krsna, Who defeated the Canura wrestler.

23) 61. Who is blooming teenage beauty personified, 62. Who pleases Madhava, 63. Who maddens Madhava with Her sweet, cuckoo-like voice.

24) 64. Who is more attached to Madhava’s great glories than to millions of lives, 65. Whose nectarean smiles provide bubbles on the waves of Krsna’s glances.

25) 66. Who is the very form of cleverness, embarrassing the whole world, 67. Whose body melts in kindness, 68. Who is abundant sweetness personified.

26) 69. Whose glories arre loudly sung by all the great ladies of the world, 70. Who is incessantly praised by beautiful ladies like Saci.

27) 71. Who is expert in singing and playing vina in the rasa dance, 72. Whose pure glories are sung by sages headed by Narada, giving joy to the world.

28) 73. She is the housewife in the caves in Govardhana, 74. She decorates the kunja, 75. She has a sisterly relationship with Yamuna, (Yamuna is the daughter of the sun and Radha is thedaughter of Vrsabhanu, the sun in Taurus).

29) 76. She is adorned with the wreath of divine Kundalata’s friendship, 77. She is the professor in amorous rapture, giving joy to the holder of Govardhana.

30) 78. She is Laksmi on the chest of the holder of Govardhan, 79. She is the life of the enemy of Sankhacuda, 80. She is the settlement of Cupid for the love of the son of Gokulendra.

31) 81. Who made Her own pond after the killer of Arista mocked Her, 82. Who defeats Sankarsana’s younger brother in sports in Her own pond.

32) 83. She is the ambrosial pond of enjoyment for the intoxicated elephant who defeated Mura, 84. She is a powerful lioness fighting amorous sports with the king of lions, the holder of the best of mountains.

33) 85. Who enchants Madhava with Her intoxicating bodily fragrance, 86. Who agitates Kesava by playfully showing Her armpit.

34) 87. Who expands Her artful plays in the kunja on the bank of Her own pond, 88. Who makes a bed of divine jasmine flowers there with joy.

35) 89. Who places Her beautiful right cheek on Krsna’s left arm, 90. Who holds Krsna’s right arm with Her left vine-like arm.

36) 91. Whose beautiful, broad, banana-like left hip touches Krsna’s right hip, 92. Whose nice, mountain-like breasts are being massaged by the Holder of Govardhana.

37) 93. Whose leaf-like lips are scented by the nectar of Govinda’s lips, 94. Whose beautiful words distribute nectar, cooling Madhava off.

38) 95. Whose cheeks are colored by the pan from Govinda’s lips, 96. Who realizes Krsna’s fancies of amorous enjoyments.

39) 97. The profuse perspiration from whose face is wiped off by Govinda, 98. Who is being fanned by Visakha when She falls asleep after playing with Krsna.

40) 99. Who has placed Her life, body and mind at Govinda’s lotus feet, 100. Who worships the dust of Hari’s lotus feet with billions of hearts.

41) 101. Who curses Her eyes for every second that they do not see Acyuta, 102. Who beholds Govinda’s ever-fresh moonlike face.

42) 103. Who is the only enjoyer of Hari’s endless sweetness and beauty, 104. Who can only blink at the fortune of Her co-wife, the Murali flute.

43) 105. Who takes Krsna’s flute after defeating Him in a gambling match, 106. Who increases the ocean of Krsna’s desires by the full moonbeams of Her joking words.

44) 107. Who is the moonlike resting place for all the senses of the moon of Vraja (Sri Krsna), 108. The two syllables of Whose name Ra-dha madden all of Krsna’s senses.

45) Whoever recites these 108 names of Sri Radha, that consists of all beautiful, nectarean Radha-nama, with great love, humility and eagerness, will certainly and swiftly behold Her Master.

Also Read:

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top