Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi and Meaning | Shri Radha Slokam

Raghunatha dasa Goswami, also known as Dasa Goswami, was a disciples of the Sri Yadunandan-acaarya (see Vilaapa Kusumanjali, verse 4, Caitanya-Caritamrta Adi chapter 12 and Antya 6) one of the apostle of the Vaishnava saint, Chaitanya Mahaprabhu,, the primary six of which were collectively known as the Six Goswamis of Vrindavan. Together the Six Goswamis established the philosophical writings and records which became the theological basis of the Gaudiya Vaishnava tradition. Among the six, Raghunatha dasa was renowned for his qualities of simplicity and renunciation.

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਅਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕਾਚਿਦ੍ਵਨ੍ਦਾਵਨਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ।
ਤਤ੍ਪਦਾਮ੍ਭੋਜਮਾਤ੍ਰੈਕਗਤਿਃ ਦਾਸ੍ਯਤਿਕਾਤਰਾ ॥ ੧ ॥

ਪਤਿਤਾ ਤਤ੍ਸਰਸ੍ਤੀਰੇ ਰੁਦਤ੍ਯਾਰ੍ਤਰਵਾਕੁਲਮ੍ ।
ਤਚ੍ਛ੍ਰੀਵਕ੍ਤ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯੈ ਨਾਮਾਨ੍ਯੇਤਾਨਿ ਸਞ੍ਜਗੌ ॥ ੨ ॥

ਰਾਧਾ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਿਕਾ ਗੋਸ਼੍ਠਯੁਵਰਾਜੈਕਕਾਮਿਤਾ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਰਾਧਿਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਮਾਧਵਸਙ੍ਗਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਦਾਮੋਦਰਾਦ੍ਵੈਤਸਖੀ ਕਾਰ੍ਤਿਕੋਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਦੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮੁਕੁਨ੍ਦਦਯਿਤਾਵਨ੍ਦਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਮਣਿਮਞ੍ਜਰੀ ॥ ੪ ॥

ਭਾਸ੍ਕਰੋਪਾਸਿਕਾ ਵਾਰ੍ਸ਼ਭਾਨਵੀ ਵਸ਼ਭਾਨੁਜਾ ।
ਅਨਙ੍ਗਮਞ੍ਜਰੀਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼੍ਰੀਦਾਮਾਵਰਜੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੫ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਕਨ੍ਯਕਾ ਮਾਤਸ੍ਨੇਹਪੀਯੂਸ਼ਪੁਤ੍ਰਿਕਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਸਵਯਾਃ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਵਿਸ਼ਾਖਾਜੀਵਿਤਾਧਿਕਾ ॥ ੬ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਦ੍ਵਿਤੀਯਾਲਲਿਤਾ ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਲਲਿਤਾਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ੈਕਲਕ੍ਸ਼ਾ ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭ ॥

ਵ੍ਰਜੇਨ੍ਦ੍ਰਗਹਿਣੀ ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰਾਯਸ੍ਨੇਹਨਿਕੇਤਨਮ੍ ।
ਵ੍ਰਜਗੋਗੋਪਗੋਪਾਲੀਜੀਵਮਾਤ੍ਰੈਕਜੀਵਨਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਸ੍ਨੇਹਲਾਭੀਰਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਵਤ੍ਸਲਾਚ੍ਯੁਤਪੂਰ੍ਵਜਾ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਪ੍ਰਣਯਾਧਾਰਾ ਸੁਰਭੀਸੇਵਨੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੯ ॥

ਧਤਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਕ੍ਸ਼ੇਮਾ ਗਮਨੋਤ੍ਕਣ੍ਠਿਮਾਨਸਾ ।
ਸ੍ਵਦੇਹਾਦ੍ਵੈਤਤਾਦਸ਼੍ਟਾਧਨਿਸ਼੍ਠਾਧ੍ਯੇਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾ ॥ ੧੦ ॥

ਗੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਮਹਿਸ਼ੀਪਾਕਸ਼ਾਲਾਵੇਦਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕਾ ।
ਆਯੁਰ੍ਵਰ੍ਧਾਕਰਦ੍ਵਾਨਾਰੋਹਿਣੀਘ੍ਰਾਤਮਸ੍ਤਕਾ ॥ ੧੧ ॥

ਸੁਬਲਾਨ੍ਯਸ੍ਤਸਾਰੂਪ੍ਯਾ ਸੁਬਲਾਪ੍ਰੀਤਿਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਮੁਖਰਾਦਕ੍ਸੁਧਾਨਪ੍ਤ੍ਰੀ ਜਟਿਲਾਦਸ਼੍ਟਿਭਾਸਿਤਾ ॥ ੧੨ ॥

ਮਧੁਮਙ੍ਗਲਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਜਨਿਤਸ੍ਮਿਤਚਨ੍ਦਿਰਕਾ ।
ਮੁਖਰਾਦਕ੍ਸੁਧਾਨਪ੍ਤ੍ਰੀ ਜਟਿਲਾਦਸ਼੍ਟਿਭਾਸਿਤਾ ॥ ੧੨ ॥

ਮਧੁਮਙ੍ਗਲਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਜਨਿਤਸ੍ਮਿਤਚਨ੍ਦਿਰਕਾ ।
ਪੌਰ੍ਣਮਾਸੀਬਹਿਃਖੇਲਤ੍ਪ੍ਰਾਣਪਞ੍ਜਰਸਾਰਿਕਾ ॥ ੧੩ ॥

ਸ੍ਵਗੁਣਾਦ੍ਵੈਤਜੀਵਾਤੁਃ ਸ੍ਵੀਯਾਹਙ੍ਕਾਰਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਸ੍ਵਗਣੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਪਾਦਾਬ੍ਜਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਲਮ੍ਭਨਹਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੪ ॥

ਸ੍ਵੀਯਬ੍ਰੁਨ੍ਦਾਵਨੋਦ੍ਯਾਨਪਾਲਿਕੀਕਤਬਨ੍ਦਕਾ ।
ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਦਾਟਵੀਸਰ੍ਵਲਤਾਤਰੁਮਗਦ੍ਵਿਜਾ ॥ ੧੫ ॥

ਈਸ਼ਚ੍ਚਨ੍ਦਨਸਙ੍ਘਸ਼੍ਟ ਨਵਕਾਸ਼੍ਮੀਰਦੇਹਭਾਃ ।
ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰੀਤਹਰੀ ਪਟ੍ਟਚੀਨਾਰੁਣਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੧੬ ॥

ਚਰਣਾਬ੍ਜਤਲਜ੍ਯੋਤਿਰਰੁਣੀਕਤਭੂਤਲਾ ।
ਹਰਿਚਿਤ੍ਤਚਮਤ੍ਕਾਰਿ ਚਾਰੁਨੂਪੁਰਨਿਃਸ੍ਵਨਾ ॥ ੧੭ ॥

ਕਸ਼੍ਣਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਰਸ਼੍ਰੇਣੀਪੀਠਵਲ੍ਗਿਤਘਣ੍ਟਿਕਾ ।
ਕਸ਼੍ਣਸਰ੍ਵਸ੍ਵਪੀਨੋਦ੍ਯਤ੍ਕੁਚਾਞ੍ਚਨ੍ਮਣਿਮਾਲਿਕਾ ॥ ੧੮ ॥

ਨਾਨਾਰਤ੍ਨੇਲ੍ਲਸਚ੍ਛਙ੍ਖਚੂਡਚਾਰੁਭੁਜਦ੍ਵਯਾ ।
ਸ੍ਯਮਨ੍ਤਕਮਣਿਭ੍ਰਾਜਨ੍ਮਣਿਬਨ੍ਧਾਤਿਬਨ੍ਧੁਰਾ ॥ ੧੯ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਦਰ੍ਪਣਜ੍ਯੋਤਿਰੁਲ੍ਲਙ੍ਘਿਮੁਖਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਪਕ੍ਵਦਾਡਿਮਬੀਜਾਭ ਦਨ੍ਤਾਕਸ਼੍ਟਾਘਭਿਚ੍ਛੁਕਾ ॥ ੨੦ ॥

ਅਬ੍ਜਰਾਗਾਦਿਸਸ਼੍ਟਾਬ੍ਜਕਲਿਕਾਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਸੌਭਾਗ੍ਯਕਜ੍ਜਲਾਙ੍ਕਾਕ੍ਤ ਨੇਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦਿਤਖਞ੍ਜਨਾ ॥ ੨੧ ॥

ਸੁਵਤ੍ਤਮੌਕਿਤ੍ਕਾਮੁਕ੍ਤਾਨਾਸਿਕਾਤਿਲਪੁਸ਼੍ਪਿਕਾ ।
ਸੁਚਾਰੁਨਵਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਫਾਲਕਾ ॥ ੨੨ ॥

ਦਿਵ੍ਯਵੇਣੀਵਿਨਿਰ੍ਧੂਤਕੇਕੀਪਿਞ੍ਚਵਰਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਨੇਤ੍ਰਾਨ੍ਤਸਾਰਵਿਧ੍ਵਂਸਕਤਚਾਣੂਰਜਿਦ੍ਧਤਿਃ ॥ ੨੩ ॥

ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਕੈਸ਼ੋਰਤਾਰੁਣ੍ਯਸਨ੍ਧਿਬਨ੍ਧੁਰਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਮਾਧਵੋਲ੍ਲਾਸਕੋਨ੍ਮਤ੍ਤ ਪਿਕੋਰੁਮਧੁਰਸ੍ਵਰਾ ॥ ੨੪ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਯੁਤਸ਼ਤਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਮਾਧਵੋਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਲਮ੍ਪਟਾ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਪਾਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗੋਦ੍ਯਤ੍ਸਿਮਤਪੀਯੂਸ਼ਬੁਦ੍ਧੁਦਾ ॥ ੨੫ ॥

ਪੁਞ੍ਜੀਭੂਤਜਗ੍ਗਲਜ੍ਜਾਵੈਦਗ੍ਧੀਦਿਗ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਕਰੁਣਾਵਿਦ੍ਰਵਦ੍ਦੇਹਾ ਮੂਰ੍ਤਿਮਨ੍ਮਾਧੁਰੀਘਟਾ ॥ ੨੬ ॥

ਜਗਦ੍ਗੁਣਵਤੀਵਰ੍ਗਗੀਯਮਾਨਗੁਣੋਚ੍ਚਯਾ ।
ਸ਼ਚ੍ਯਾਦਿਸੁਭਗਾਬਨ੍ਦਵਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨੋਰੁਸੌਭਗਾ ॥ ੨੭ ॥

ਵੀਣਾਵਾਦਨਸਙ੍ਗੀਤ ਰਸਲਾਸ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ।
ਨਾਰਦਪ੍ਰਮੁਖੋਦ੍ਗੀਤਜਗਦਾਨਨ੍ਦਿਸਦ੍ਯਸ਼ਾਃ ॥ ੨੮ ॥

ਗੋਵਰ੍ਧਨਗੁਹਾਗੇਹਗਹਿਣੀਕੁਞ੍ਜਮਣ੍ਡਨਾ ।
ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਨਨ੍ਦਿਨੀਬਦ੍ਧਭਗਿਨੀਭਾਵਵਿਭ੍ਰਮਾ ॥ ੨੯ ॥

ਦਿਵ੍ਯਕੁਨ੍ਦਲਤਾਨਰ੍ਮਸਖ੍ਯ ਦਾਮਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਾਹ੍ਣਾਦਿ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਪਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੩੦ ॥

ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਰਵਕ੍ਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼ਙ੍ਖਚੂਡਾਰਿਜੀਵਨਮ੍ ।
ਗੋਕੁਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਤਪ੍ਰੇਮਕਾਮਭੂਪੇਨ੍ਦ੍ਰਪਟ੍ਟਣਮ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਵਸ਼ਵਿਧ੍ਵਂਸਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿ ਸ੍ਵਨਿਰ੍ਮਿਤਸਰੋਵਰਾ ।
ਨਿਜਕੁਣ੍ਡਜਲਕ੍ਰੀਡਾਜਿਤਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਾਨੁਜਾ ॥ ੩੨ ॥

ਮੁਰਮਰ੍ਦਨਮਤ੍ਤੇਭਵਿਹਾਰਾਮਤਦੀਰ੍ਘਿਕਾ ।
ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਰਪਾਰਿਣ੍ਦ੍ਰਰਤਿਯੁਦ੍ਧਰੁਸਿਂਹਿਕਾ ॥ ੩੩ ॥

ਸ੍ਵਤਨੂਸੌਰਭੋਨ੍ਮਤ੍ਤੀਕਤਮੋਹਨਮਾਧਵਾ ।
ਦੋਰ੍ਮੂਲੋਚ੍ਚਲਨਕ੍ਰੀਡਾਵ੍ਯਾਕੁਲੀਕਤਕੇਸ਼ਵਾ ॥ ੩੪ ॥

ਨਿਜਕੁਣ੍ਡਤਤੀਕੁਞ੍ਜ ਕ੍ਲਪ੍ਤਕੇਲੀਕਲੋਦ੍ਯਮਾ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਲ੍ਲੀਕੁਲੋਲ੍ਲਾਸਿ ਸ਼ਯ੍ਯਾਕਲ੍ਪਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੩੫ ॥

ਕਸ਼੍ਣਵਾਮਭੁਜਨ੍ਯਸ੍ਤ ਚਾਰੁਦਕ੍ਸ਼ਿਣਗਣ੍ਡਕਾ ।
ਸਵ੍ਯਬਾਹੁਲਤਾਬਦ੍ਧਕਸ਼੍ਣਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸਦ੍ਭੁਜਾ ॥ ੩੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣਦਕ੍ਸ਼ਿਣਚਾਰੂਰੁਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਵਾਮੋਰੁਰਮ੍ਭਿਕਾ ।
ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਰਦਗ੍ਵਕ੍ਸ਼ੇਮਰ੍ਦਿਸੁਸ੍ਤਨਪਰ੍ਵਤਾ ॥ ੩੭ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਧਰਪੀਯੂਸ਼ਵਾਸਿਤਾਧਰਪਲ੍ਲਵਾ ।
ਸੁਧਾਸਞ੍ਚਯਚਾਰੂਕ੍ਤਿ ਸ਼ੀਤਲੀਕਤਮਾਧਵਾ ॥ ੩੮ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦੋਦ੍ਗੀਰ੍ਣਤਾਮ੍ਬੂਲ ਰਾਗਰਜ੍ਯਤ੍ਕਪੋਲਿਕਾ ।
ਕਸ਼੍ਣਸਮ੍ਭੋਗ ਸਫਲੀਕਤਮਨ੍ਮਥਸਮ੍ਭਵਾ ॥ ੩੯ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦਮਾਰ੍ਜਿਤੋਦ੍ਦਾਮਰਤਿਪ੍ਰਸ੍ਵਿਨ੍ਨਸਨ੍ਮੁਖਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਵਿਜਿਤਕ੍ਰੀਡਾਸ਼ਾਨ੍ਤਿਨਿਦ੍ਰਾਲੁਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੪੦ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦਚਰਣਨ੍ਯਸ੍ਤਕਾਯਮਾਨਸਜੀਵਨਾ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਰ੍ਬੁਦਨਿਰ੍ਮਚ੍ਛਯ ਹਰਿਪਾਦਰਜਃ ਕਣਾ ॥ ੪੧ ॥

ਅਣੁਮਾਤ੍ਰਾਚ੍ਯੁਤਾਦਰ੍ਸ਼ਸ਼ਯ੍ਯਮਾਨਾਤ੍ਮਲਿਚਨਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਨੂਤਨਗੋਵਿਨ੍ਦਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾ ॥ ੪੨ ॥

ਨਿਃਸੀਮਹਰਿਮਾਧੁਰ੍ਯਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਦ੍ਯੇਕਭੋਗਿਨੀ ।
ਸਾਪਤ੍ਨ੍ਯਧਾਮਮੁਰਲੀਮਾਤ੍ਰਭਾਗ੍ਯਕਟਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੪੩ ॥

ਗਾਢਬੁਦ੍ਧ੍ਬਲਕ੍ਰੀਡਾਜਿਤਵਂਸ਼ੀਵਿਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਚਨ੍ਦਿਰਕੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲ ਕਸ਼੍ਣਕਾਮਾਬ੍ਧਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੪੪ ॥

ਵ੍ਰਜਚਨ੍ਦ੍ਰੇਜ੍ਦਿਰਯਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਿਧੁਸ਼ਾਲਿਕਾ ।
ਕਸ਼੍ਣਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦਿਰਯੋਨ੍ਮਾਦਿ ਰਾਧੇਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਯੁਗ੍ਮਕਾ ॥ ੪੫ ॥

ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਲਮ੍ਭਕਂ ਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਚਾਰੁ ਰਸਾਯਨਮ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਯੋऽਧੀਤੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਦੀਨਃ ਕਾਤਰਮਾਨਸਃ ।
ਸ ਨਾਥਾਮਚਿਰੇਣੈਵ ਸਨਾਥਾਮੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੪੭ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਨਾਥਦਾਸਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਾਵਲ੍ਯਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Meaning:

1) Some maidservant, unable to find her mistress, has fallen on the bank of Radhakunda, crying in great anxiety, being very eager to take exclusive shelter of Her lotus feet, glorifying Her by singing the following names of Her:

2) 1. Radha, 2. Gandharvika, 3. The only girl desired by the prince of Vraja, 4. Who is worshipped by the Gandharva-angels, 5. Whose luster is like the moon, 6. Who accompanies Madhava.

3) 7. Damodar’s unrivalled girlfriend, 8. The queen who bestows fame on the Kartika month, 9. The crestjewel of Mukunda’s ladyfriends.

4) 10. Who worships the sun, 11. Who belongs to King Vrsabhanu, 12. Who is born from King Vrsabhanu, 13. Ananga Manjari’s older sister, 14. Sridama’s younger sister, 15. The greatest (fem.)

5) 16. Kirtida’s daughter, 17. Who is the nectarean object of Her mother’s affection, 18. Who is of the same age as Visakha, 19. Who is dearer than life to Visakha.

6) 20. Who is none other than Lalita’s very life, 21. Enjoys in Vrndavana, 22. Who saves Lalita’s life lakhs of times, 23. Queen of Vrndavana.

7) 24. Who is as dear to Mother Yasoda as Krsna, 25. Who is the only life of the life of the cows, cowherdsmen and cowherdgirls of Vraja.

8) 26. Who is the object of King Nanda’s affection, 27. Who gets parental affection from Balaram, 28. Who is the object of Govinda’s love (Govinda is eager to serve His surabhi cows).

9) 29. Who is very eager to go to Nandisvara for serving Krsna, 30. Who is regarded as non-different from her by Dhanistha and seen in her meditations, (Dhanistha is Yasoda’s maidservant).

10) 31. Who is seen in Mother Yadosa’s kitchen, 32. Whose cooked grains increase Krsna’s life, 33. Whose head is smelt by Rohini.

11) 34. Who has bestowed a form equal to Hers to Subala, 35. Who is very fond of Subala, 36. Who is nectar in Mukhara’s eyes, 37. Who is afraid to see Her mother-in-law, Jatila.

12) 38. Who smiles like the moonbeams after hearing Madhumangala’s jokes, 39. The she-parrot of Whose heart is caught in Paurnamasi’s cage.

13) 40. Who is the only life of Her friends, 41. Who increases the pride of Her relatives, 42. Who is very happy to touch Upendra’s feet with Her friends.

14) 43. Who has placed Vrnda in charge of Vrndavana’s gardens, 44. Who is known by all the vines, trees, deer and birds of Vrndavana.

15) Whose body shines with fresh vermillion ground with some sandalpaste, 46. Whose silken dress shines more reddish than the java flower.

16) 47. Whose lotus footsoles make the surface of the earth shine crimson-red, 48. Who astonishes Hari’s mind with the sweet sound of Her anklebells.

17) 49. The nice sounds of whose waistbells remove Krsna’s fatigue, 50. The pearl necklace on whose firm, raised breasts is everything to Krsna.

18) 51. Whose two beautiful arms are adorned with conchshell bangles inset with various jewels, 52. On Whose wrist the beautiful Syamantaka jewel shines.

19) 53. The shining of Whose face defeats that of a golden mirror, 54. Whose teeth, that shine like ripe pomegranate seeds, attract the parrot-like Aghabhit (Krsna).

20) 55. Whose ruby earrings are shaped like lotus buds, 56. Whose wagtail-like eyes are anointed with beautiful eyeliner, giving great joy to the eyes.

21) 57. Whose nose, that is beautiful as a sesame flower, is adorned with a round pearl, 58. Whose forehead is adorned with beautiful tilak made of fresh musk.

22) 59. Whose divine hairbraid is worshiped by peacock feathers (being defeated in beauty), 60. The arrows of Whose glances destroy the patience of Krsna, Who defeated the Canura wrestler.

23) 61. Who is blooming teenage beauty personified, 62. Who pleases Madhava, 63. Who maddens Madhava with Her sweet, cuckoo-like voice.

24) 64. Who is more attached to Madhava’s great glories than to millions of lives, 65. Whose nectarean smiles provide bubbles on the waves of Krsna’s glances.

25) 66. Who is the very form of cleverness, embarrassing the whole world, 67. Whose body melts in kindness, 68. Who is abundant sweetness personified.

26) 69. Whose glories arre loudly sung by all the great ladies of the world, 70. Who is incessantly praised by beautiful ladies like Saci.

27) 71. Who is expert in singing and playing vina in the rasa dance, 72. Whose pure glories are sung by sages headed by Narada, giving joy to the world.

28) 73. She is the housewife in the caves in Govardhana, 74. She decorates the kunja, 75. She has a sisterly relationship with Yamuna, (Yamuna is the daughter of the sun and Radha is thedaughter of Vrsabhanu, the sun in Taurus).

29) 76. She is adorned with the wreath of divine Kundalata’s friendship, 77. She is the professor in amorous rapture, giving joy to the holder of Govardhana.

30) 78. She is Laksmi on the chest of the holder of Govardhan, 79. She is the life of the enemy of Sankhacuda, 80. She is the settlement of Cupid for the love of the son of Gokulendra.

31) 81. Who made Her own pond after the killer of Arista mocked Her, 82. Who defeats Sankarsana’s younger brother in sports in Her own pond.

32) 83. She is the ambrosial pond of enjoyment for the intoxicated elephant who defeated Mura, 84. She is a powerful lioness fighting amorous sports with the king of lions, the holder of the best of mountains.

33) 85. Who enchants Madhava with Her intoxicating bodily fragrance, 86. Who agitates Kesava by playfully showing Her armpit.

34) 87. Who expands Her artful plays in the kunja on the bank of Her own pond, 88. Who makes a bed of divine jasmine flowers there with joy.

35) 89. Who places Her beautiful right cheek on Krsna’s left arm, 90. Who holds Krsna’s right arm with Her left vine-like arm.

36) 91. Whose beautiful, broad, banana-like left hip touches Krsna’s right hip, 92. Whose nice, mountain-like breasts are being massaged by the Holder of Govardhana.

37) 93. Whose leaf-like lips are scented by the nectar of Govinda’s lips, 94. Whose beautiful words distribute nectar, cooling Madhava off.

38) 95. Whose cheeks are colored by the pan from Govinda’s lips, 96. Who realizes Krsna’s fancies of amorous enjoyments.

39) 97. The profuse perspiration from whose face is wiped off by Govinda, 98. Who is being fanned by Visakha when She falls asleep after playing with Krsna.

40) 99. Who has placed Her life, body and mind at Govinda’s lotus feet, 100. Who worships the dust of Hari’s lotus feet with billions of hearts.

41) 101. Who curses Her eyes for every second that they do not see Acyuta, 102. Who beholds Govinda’s ever-fresh moonlike face.

42) 103. Who is the only enjoyer of Hari’s endless sweetness and beauty, 104. Who can only blink at the fortune of Her co-wife, the Murali flute.

43) 105. Who takes Krsna’s flute after defeating Him in a gambling match, 106. Who increases the ocean of Krsna’s desires by the full moonbeams of Her joking words.

44) 107. Who is the moonlike resting place for all the senses of the moon of Vraja (Sri Krsna), 108. The two syllables of Whose name Ra-dha madden all of Krsna’s senses.

45) Whoever recites these 108 names of Sri Radha, that consists of all beautiful, nectarean Radha-nama, with great love, humility and eagerness, will certainly and swiftly behold Her Master.

Also Read:

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top