Ashtottara Shatanama

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu and Meaning | Shri Radha Slokam

Raghunatha dasa Goswami, also known as Dasa Goswami, was a disciples of the Sri Yadunandan-acaarya (see Vilaapa Kusumanjali, verse 4, Caitanya-Caritamrta Adi chapter 12 and Antya 6) one of the apostle of the Vaishnava saint, Chaitanya Mahaprabhu,, the primary six of which were collectively known as the Six Goswamis of Vrindavan. Together the Six Goswamis established the philosophical writings and records which became the theological basis of the Gaudiya Vaishnava tradition. Among the six, Raghunatha dasa was renowned for his qualities of simplicity and renunciation.

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీరాధికాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
అవీక్షితేశ్వరీ కాచిద్వృన్దావనమహేశ్వరీమ్ ।
తత్పదామ్భోజమాత్రైకగతిః దాస్యతికాతరా ॥ ౧ ॥

పతితా తత్సరస్తీరే రుదత్యార్తరవాకులమ్ ।
తచ్ఛ్రీవక్త్రేక్షణప్రాప్త్యై నామాన్యేతాని సఞ్జగౌ ॥ ౨ ॥

రాధా గన్ధర్వికా గోష్ఠయువరాజైకకామితా ।
గన్ధర్వారాధితా చన్ద్రకాన్తిర్మాధవసఙ్గినీ ॥ ౩ ॥

దామోదరాద్వైతసఖీ కార్తికోత్కీర్తిదేశ్వరీ ।
ముకున్దదయితావృన్దధమ్మిల్లమణిమఞ్జరీ ॥ ౪ ॥

భాస్కరోపాసికా వార్షభానవీ వృషభానుజా ।
అనఙ్గమఞ్జరీజ్యేష్ఠా శ్రీదామావరజోత్తమా ॥ ౫ ॥

కీర్తిదాకన్యకా మాతృస్నేహపీయూషపుత్రికా ।
విశాఖాసవయాః ప్రేష్ఠవిశాఖాజీవితాధికా ॥ ౬ ॥

ప్రాణాద్వితీయాలలితా వృన్దావనవిహారిణీ ।
లలితాప్రాణరక్షైకలక్షా వృన్దావనేశ్వరీ ॥ ౭ ॥

వ్రజేన్ద్రగృహిణీ కృష్ణప్రాయస్నేహనికేతనమ్ ।
వ్రజగోగోపగోపాలీజీవమాత్రైకజీవనమ్ ॥ ౮ ॥

స్నేహలాభీరరాజేన్ద్రా వత్సలాచ్యుతపూర్వజా ।
గోవిన్దప్రణయాధారా సురభీసేవనోత్సుకా ॥ ౯ ॥

ధృతనన్దీశ్వరక్షేమా గమనోత్కణ్ఠిమానసా ।
స్వదేహాద్వైతతాదృశ్టాధనిష్ఠాధ్యేయదర్శనా ॥ ౧౦ ॥

గోపేన్ద్రమహిషీపాకశాలావేదిప్రకాశికా ।
ఆయుర్వర్ధాకరద్వానారోహిణీఘ్రాతమస్తకా ॥ ౧౧ ॥

సుబలాన్యస్తసారూప్యా సుబలాప్రీతితోషితా ।
ముఖరాదృక్సుధానప్త్రీ జటిలాదృష్టిభాసితా ॥ ౧౨ ॥

మధుమఙ్గలనర్మోక్తిజనితస్మితచన్దిరకా ।
ముఖరాదృక్సుధానప్త్రీ జటిలాదృష్టిభాసితా ॥ ౧౨ ॥

మధుమఙ్గలనర్మోక్తిజనితస్మితచన్దిరకా ।
పౌర్ణమాసీబహిఃఖేలత్ప్రాణపఞ్జరసారికా ॥ ౧౩ ॥

స్వగుణాద్వైతజీవాతుః స్వీయాహఙ్కారవర్ధినీ ।
స్వగణోపేన్ద్రపాదాబ్జస్పర్శాలమ్భనహర్షిణీ ॥ ౧౪ ॥

స్వీయబ్రున్దావనోద్యానపాలికీకృతబృన్దకా ।
జ్ఞాతవృన్దాటవీసర్వలతాతరుమృగద్విజా ॥ ౧౫ ॥

ఈషచ్చన్దనసఙ్ఘృష్ట నవకాశ్మీరదేహభాః ।
జపాపుష్పప్రీతహరీ పట్టచీనారుణామ్బరా ॥ ౧౬ ॥

చరణాబ్జతలజ్యోతిరరుణీకృతభూతలా ।
హరిచిత్తచమత్కారి చారునూపురనిఃస్వనా ॥ ౧౭ ॥

కృష్ణశ్రాన్తిరశ్రేణీపీఠవల్గితఘణ్టికా ।
కృష్ణసర్వస్వపీనోద్యత్కుచాఞ్చన్మణిమాలికా ॥ ౧౮ ॥

నానారత్నేల్లసచ్ఛఙ్ఖచూడచారుభుజద్వయా ।
స్యమన్తకమణిభ్రాజన్మణిబన్ధాతిబన్ధురా ॥ ౧౯ ॥

సువర్ణదర్పణజ్యోతిరుల్లఙ్ఘిముఖమణ్డలా ।
పక్వదాడిమబీజాభ దన్తాకృష్టాఘభిచ్ఛుకా ॥ ౨౦ ॥

అబ్జరాగాదిసృష్టాబ్జకలికాకర్ణభూషణా ।
సౌభాగ్యకజ్జలాఙ్కాక్త నేత్రానన్దితఖఞ్జనా ॥ ౨౧ ॥

సువృత్తమౌకిత్కాముక్తానాసికాతిలపుష్పికా ।
సుచారునవకస్తూరీతిలకాఞ్చితఫాలకా ॥ ౨౨ ॥

దివ్యవేణీవినిర్ధూతకేకీపిఞ్చవరస్తుతిః ।
నేత్రాన్తసారవిధ్వంసకృతచాణూరజిద్ధృతిః ॥ ౨౩ ॥

స్ఫురత్కైశోరతారుణ్యసన్ధిబన్ధురవిగ్రహా ।
మాధవోల్లాసకోన్మత్త పికోరుమధురస్వరా ॥ ౨౪ ॥

ప్రాణాయుతశతప్రేష్ఠమాధవోత్కీర్తిలమ్పటా ।
కృష్ణాపాఙ్గతరఙ్గోద్యత్సిమతపీయూషబుద్ధుదా ॥ ౨౫ ॥

పుఞ్జీభూతజగ్గలజ్జావైదగ్ధీదిగ్ధవిగ్రహా ।
కరుణావిద్రవద్దేహా మూర్తిమన్మాధురీఘటా ॥ ౨౬ ॥

జగద్గుణవతీవర్గగీయమానగుణోచ్చయా ।
శచ్యాదిసుభగాబృన్దవన్ద్యమానోరుసౌభగా ॥ ౨౭ ॥

వీణావాదనసఙ్గీత రసలాస్యవిశారదా ।
నారదప్రముఖోద్గీతజగదానన్దిసద్యశాః ॥ ౨౮ ॥

గోవర్ధనగుహాగేహగృహిణీకుఞ్జమణ్డనా ।
చణ్డాంశునన్దినీబద్ధభగినీభావవిభ్రమా ॥ ౨౯ ॥

దివ్యకున్దలతానర్మసఖ్య దామవిభూషణా ।
గోవర్ధనధరాహ్ణాది శృఙ్గారరసపణ్డితా ॥ ౩౦ ॥

గిరీన్ద్రధరవక్షః శ్రీః శఙ్ఖచూడారిజీవనమ్ ।
గోకులేన్ద్రసుతప్రేమకామభూపేన్ద్రపట్టణమ్ ॥ ౩౧ ॥

వృషవిధ్వంసనర్మోక్తి స్వనిర్మితసరోవరా ।
నిజకుణ్డజలక్రీడాజితసఙ్కర్షణానుజా ॥ ౩౨ ॥

మురమర్దనమత్తేభవిహారామృతదీర్ఘికా ।
గిరీన్ద్రధరపారిణ్ద్రరతియుద్ధరుసింహికా ॥ ౩౩ ॥

స్వతనూసౌరభోన్మత్తీకృతమోహనమాధవా ।
దోర్మూలోచ్చలనక్రీడావ్యాకులీకృతకేశవా ॥ ౩౪ ॥

నిజకుణ్డతతీకుఞ్జ క్లృప్తకేలీకలోద్యమా ।
దివ్యమల్లీకులోల్లాసి శయ్యాకల్పితవిగ్రహా ॥ ౩౫ ॥

కృష్ణవామభుజన్యస్త చారుదక్షిణగణ్డకా ।
సవ్యబాహులతాబద్ధకృష్ణదక్షిణసద్భుజా ॥ ౩౬ ॥

కృష్ణదక్షిణచారూరుశ్లిష్టవామోరురమ్భికా ।
గిరీన్ద్రధరదృగ్వక్షేమర్దిసుస్తనపర్వతా ॥ ౩౭ ॥

గోవిన్దాధరపీయూషవాసితాధరపల్లవా ।
సుధాసఞ్చయచారూక్తి శీతలీకృతమాధవా ॥ ౩౮ ॥

గోవిన్దోద్గీర్ణతామ్బూల రాగరజ్యత్కపోలికా ।
కృష్ణసమ్భోగ సఫలీకృతమన్మథసమ్భవా ॥ ౩౯ ॥

గోవిన్దమార్జితోద్దామరతిప్రస్విన్నసన్ముఖా ।
విశాఖావిజితక్రీడాశాన్తినిద్రాలువిగ్రహా ॥ ౪౦ ॥

గోవిన్దచరణన్యస్తకాయమానసజీవనా ।
స్వప్రాణార్బుదనిర్మచ్ఛయ హరిపాదరజః కణా ॥ ౪౧ ॥

అణుమాత్రాచ్యుతాదర్శశయ్యమానాత్మలిచనా ।
నిత్యనూతనగోవిన్దవక్త్రశుభ్రాంశుదర్శనా ॥ ౪౨ ॥

నిఃసీమహరిమాధుర్యసౌన్దర్యాద్యేకభోగినీ ।
సాపత్న్యధామమురలీమాత్రభాగ్యకటాక్షిణీ ॥ ౪౩ ॥

గాఢబుద్ధ్బలక్రీడాజితవంశీవికర్షిణీ ।
నర్మోక్తిచన్దిరకోత్ఫుల్ల కృష్ణకామాబ్ధివర్ధినీ ॥ ౪౪ ॥

వ్రజచన్ద్రేజ్దిరయగ్రామ విశ్రామవిధుశాలికా ।
కృష్ణసర్వేన్దిరయోన్మాది రాధేత్యక్షరయుగ్మకా ॥ ౪౫ ॥

ఇదం శ్రీరాధికానామ్నామష్టోత్తరశతోజ్జ్వలమ్ ।
శ్రీరాధలమ్భకం నామ స్తోత్రం చారు రసాయనమ్ ॥ ౪౬ ॥

యోఽధీతే పరమప్రీత్యా దీనః కాతరమానసః ।
స నాథామచిరేణైవ సనాథామీక్షతే ధ్రువమ్ ॥ ౪౭ ॥

ఇతి శ్రీరఘునాథదాసగోస్వామివిరచితస్తవావల్యాం
శ్రీరాధికాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Meaning:

1) Some maidservant, unable to find her mistress, has fallen on the bank of Radhakunda, crying in great anxiety, being very eager to take exclusive shelter of Her lotus feet, glorifying Her by singing the following names of Her:

2) 1. Radha, 2. Gandharvika, 3. The only girl desired by the prince of Vraja, 4. Who is worshipped by the Gandharva-angels, 5. Whose luster is like the moon, 6. Who accompanies Madhava.

3) 7. Damodar’s unrivalled girlfriend, 8. The queen who bestows fame on the Kartika month, 9. The crestjewel of Mukunda’s ladyfriends.

4) 10. Who worships the sun, 11. Who belongs to King Vrsabhanu, 12. Who is born from King Vrsabhanu, 13. Ananga Manjari’s older sister, 14. Sridama’s younger sister, 15. The greatest (fem.)

5) 16. Kirtida’s daughter, 17. Who is the nectarean object of Her mother’s affection, 18. Who is of the same age as Visakha, 19. Who is dearer than life to Visakha.

6) 20. Who is none other than Lalita’s very life, 21. Enjoys in Vrndavana, 22. Who saves Lalita’s life lakhs of times, 23. Queen of Vrndavana.

7) 24. Who is as dear to Mother Yasoda as Krsna, 25. Who is the only life of the life of the cows, cowherdsmen and cowherdgirls of Vraja.

8) 26. Who is the object of King Nanda’s affection, 27. Who gets parental affection from Balaram, 28. Who is the object of Govinda’s love (Govinda is eager to serve His surabhi cows).

9) 29. Who is very eager to go to Nandisvara for serving Krsna, 30. Who is regarded as non-different from her by Dhanistha and seen in her meditations, (Dhanistha is Yasoda’s maidservant).

10) 31. Who is seen in Mother Yadosa’s kitchen, 32. Whose cooked grains increase Krsna’s life, 33. Whose head is smelt by Rohini.

11) 34. Who has bestowed a form equal to Hers to Subala, 35. Who is very fond of Subala, 36. Who is nectar in Mukhara’s eyes, 37. Who is afraid to see Her mother-in-law, Jatila.

12) 38. Who smiles like the moonbeams after hearing Madhumangala’s jokes, 39. The she-parrot of Whose heart is caught in Paurnamasi’s cage.

13) 40. Who is the only life of Her friends, 41. Who increases the pride of Her relatives, 42. Who is very happy to touch Upendra’s feet with Her friends.

14) 43. Who has placed Vrnda in charge of Vrndavana’s gardens, 44. Who is known by all the vines, trees, deer and birds of Vrndavana.

15) Whose body shines with fresh vermillion ground with some sandalpaste, 46. Whose silken dress shines more reddish than the java flower.

16) 47. Whose lotus footsoles make the surface of the earth shine crimson-red, 48. Who astonishes Hari’s mind with the sweet sound of Her anklebells.

17) 49. The nice sounds of whose waistbells remove Krsna’s fatigue, 50. The pearl necklace on whose firm, raised breasts is everything to Krsna.

18) 51. Whose two beautiful arms are adorned with conchshell bangles inset with various jewels, 52. On Whose wrist the beautiful Syamantaka jewel shines.

19) 53. The shining of Whose face defeats that of a golden mirror, 54. Whose teeth, that shine like ripe pomegranate seeds, attract the parrot-like Aghabhit (Krsna).

20) 55. Whose ruby earrings are shaped like lotus buds, 56. Whose wagtail-like eyes are anointed with beautiful eyeliner, giving great joy to the eyes.

21) 57. Whose nose, that is beautiful as a sesame flower, is adorned with a round pearl, 58. Whose forehead is adorned with beautiful tilak made of fresh musk.

22) 59. Whose divine hairbraid is worshiped by peacock feathers (being defeated in beauty), 60. The arrows of Whose glances destroy the patience of Krsna, Who defeated the Canura wrestler.

23) 61. Who is blooming teenage beauty personified, 62. Who pleases Madhava, 63. Who maddens Madhava with Her sweet, cuckoo-like voice.

24) 64. Who is more attached to Madhava’s great glories than to millions of lives, 65. Whose nectarean smiles provide bubbles on the waves of Krsna’s glances.

25) 66. Who is the very form of cleverness, embarrassing the whole world, 67. Whose body melts in kindness, 68. Who is abundant sweetness personified.

26) 69. Whose glories arre loudly sung by all the great ladies of the world, 70. Who is incessantly praised by beautiful ladies like Saci.

27) 71. Who is expert in singing and playing vina in the rasa dance, 72. Whose pure glories are sung by sages headed by Narada, giving joy to the world.

28) 73. She is the housewife in the caves in Govardhana, 74. She decorates the kunja, 75. She has a sisterly relationship with Yamuna, (Yamuna is the daughter of the sun and Radha is thedaughter of Vrsabhanu, the sun in Taurus).

29) 76. She is adorned with the wreath of divine Kundalata’s friendship, 77. She is the professor in amorous rapture, giving joy to the holder of Govardhana.

30) 78. She is Laksmi on the chest of the holder of Govardhan, 79. She is the life of the enemy of Sankhacuda, 80. She is the settlement of Cupid for the love of the son of Gokulendra.

31) 81. Who made Her own pond after the killer of Arista mocked Her, 82. Who defeats Sankarsana’s younger brother in sports in Her own pond.

32) 83. She is the ambrosial pond of enjoyment for the intoxicated elephant who defeated Mura, 84. She is a powerful lioness fighting amorous sports with the king of lions, the holder of the best of mountains.

33) 85. Who enchants Madhava with Her intoxicating bodily fragrance, 86. Who agitates Kesava by playfully showing Her armpit.

34) 87. Who expands Her artful plays in the kunja on the bank of Her own pond, 88. Who makes a bed of divine jasmine flowers there with joy.

35) 89. Who places Her beautiful right cheek on Krsna’s left arm, 90. Who holds Krsna’s right arm with Her left vine-like arm.

36) 91. Whose beautiful, broad, banana-like left hip touches Krsna’s right hip, 92. Whose nice, mountain-like breasts are being massaged by the Holder of Govardhana.

37) 93. Whose leaf-like lips are scented by the nectar of Govinda’s lips, 94. Whose beautiful words distribute nectar, cooling Madhava off.

38) 95. Whose cheeks are colored by the pan from Govinda’s lips, 96. Who realizes Krsna’s fancies of amorous enjoyments.

39) 97. The profuse perspiration from whose face is wiped off by Govinda, 98. Who is being fanned by Visakha when She falls asleep after playing with Krsna.

40) 99. Who has placed Her life, body and mind at Govinda’s lotus feet, 100. Who worships the dust of Hari’s lotus feet with billions of hearts.

41) 101. Who curses Her eyes for every second that they do not see Acyuta, 102. Who beholds Govinda’s ever-fresh moonlike face.

42) 103. Who is the only enjoyer of Hari’s endless sweetness and beauty, 104. Who can only blink at the fortune of Her co-wife, the Murali flute.

43) 105. Who takes Krsna’s flute after defeating Him in a gambling match, 106. Who increases the ocean of Krsna’s desires by the full moonbeams of Her joking words.

44) 107. Who is the moonlike resting place for all the senses of the moon of Vraja (Sri Krsna), 108. The two syllables of Whose name Ra-dha madden all of Krsna’s senses.

45) Whoever recites these 108 names of Sri Radha, that consists of all beautiful, nectarean Radha-nama, with great love, humility and eagerness, will certainly and swiftly behold Her Master.

Also Read:

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil