Shiva Stotram

Skanda Upanishat Lyrics in Oriya

Skanda Upanishad in Oriya:

॥ ସ୍କନ୍ଦୋପନିଷତ୍ ୫୧ ॥
ଯତ୍ରାସଂଭବତାଂ ଯାତି ସ୍ୱାତିରିକ୍ତଭିଦାତତିଃ ।
ସଂବିନ୍ମାତ୍ରଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ସ୍ୱମାତ୍ରଂ ବିଜୃମ୍ଭତେ ॥

ଓଁ ସହ ନାବବତୁ । ସହ ନୌ ଭୁନକ୍ତୁ । ସହ ବୀର୍ୟଂ କରବାବହୈ ।
ତେଜସ୍ୱି ନାବଧୀତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହୈ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଅଚ୍ୟୁତୋଽସ୍ମି ମହାଦେବ ତବ କାରୁଣ୍ୟଲେଶତଃ ।
ବିଜ୍ଞାନଘନ ଏବାସ୍ମି ଶିବୋଽସ୍ମି କିମତଃ ପରମ୍ ॥ ୧ ॥

ନ ନିଜଂ ନିଜବଦ୍ଭାତି ଅନ୍ତଃକରଣଜୃମ୍ଭଣାତ୍ ।
ଅନ୍ତଃକରଣନାଶେନ ସଂବିନ୍ମାତ୍ରସ୍ଥିତୋ ହରିଃ ॥ ୨ ॥

ସଂବିନ୍ମାତ୍ରସ୍ଥିତଶ୍ଚାହମଜୋଽସ୍ମି କିମତଃ ପରମ୍ ।
ବ୍ୟତିରିକ୍ତଂ ଜଡଂ ସର୍ୱଂ ସ୍ୱପ୍ନବଚ୍ଚ ବିନଶ୍ୟତି ॥ ୩ ॥

ଚିଜ୍ଜଡାନାଂ ତୁ ଯୋ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସୋଽଚ୍ୟୁତୋ ଜ୍ଞାନବିଗ୍ରହଃ ।
ସ ଏବ ହି ମହାଦେବଃ ସ ଏବ ହି ମହାହରିଃ ॥ ୪ ॥

ସ ଏବ ହି ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ସ ଏବ ପରମେଶ୍ୱରଃ ।
ସ ଏବ ହି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମାହଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୫ ॥

ଜୀବଃ ଶିବଃ ଶିବୋ ଜୀବଃ ସ ଜୀବଃ କେବଲଃ ଶିବଃ ।
ତୁଷେଣ ବଦ୍ଧୋ ବ୍ରୀହିଃ ସ୍ୟାତ୍ତୁଷାଭାବେନ ତଣ୍ଡୁଲଃ ॥ ୬ ॥

ଏବଂ ବଦ୍ଧସ୍ତଥା ଜୀବଃ କର୍ମନାଶେ ସଦାଶିବଃ ।
ପାଶବଦ୍ଧସ୍ତଥା ଜୀବଃ ପାଶମୁକ୍ତଃ ସଦାଶିବଃ ॥ ୭ ॥

ଶିବାୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ଶିବରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ।
ଶିବସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ବିଷ୍ଣୁଃ ବିଷ୍ଣୋଶ୍ଚ ହୃଦୟଂ ଶିବଃ ॥ ୮ ॥

ଯଥା ଶିବମୟୋ ବିଷ୍ଣୁରେବଂ ବିଷ୍ଣୁମୟଃ ଶିବଃ ।
ଯଥାନ୍ତରଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ତଥା ମେ ସ୍ୱସ୍ତିରାୟୁଷି ॥ ୯ ॥

ଯଥାନ୍ତରଂ ନ ଭେଦାଃ ସ୍ୟୁଃ ଶିବକେଶବୟୋସ୍ତଥା ।
ଦେହୋ ଦେବାଲୟଃ ପ୍ରୋକ୍ତଃ ସ ଜୀବଃ କେବଲଃ ଶିବଃ ॥ ୧୦ ॥

ତ୍ୟଜେଦଜ୍ଞାନନିର୍ମାଲ୍ୟଂ ସୋଽହଂଭାବେନ ପୂଜୟେତ୍ ।
ଅଭେଦଦର୍ଶନଂ ଜ୍ଞାନଂ ଧ୍ୟାନଂ ନିର୍ୱିଷୟଂ ମନଃ ।
ସ୍ନାନଂ ମନୋମଲତ୍ୟାଗଃ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟନିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୧ ॥

ବ୍ରହ୍ମାମୃତଂ ପିବେଦ୍ଭୈକ୍ଷ୍ୟମାଚରେଦ୍ଦେହରକ୍ଷଣେ ।
ବସେଦେକାନ୍ତିକୋ ଭୂତ୍ୱା ଚୈକାନ୍ତେ ଦ୍ୱୈତବର୍ଜିତେ ।
ଇତ୍ୟେବମାଚରେଦ୍ଧୀମାନ୍ସ ଏବଂ ମୁକ୍ତିମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଶ୍ରୀପରମଧାମ୍ନେ ସ୍ୱସ୍ତି ଚିରାୟୁଷ୍ୟୋନ୍ନମ ଇତି ।
ବିରିଞ୍ଚିନାରାୟଣଶଙ୍କରାତ୍ମକଂ ନୃସିଂହ ଦେବେଶ ତବ
ପ୍ରସାଦତଃ ।
ଅଚିନ୍ତ୍ୟମବ୍ୟକ୍ତମନନ୍ତମବ୍ୟଯଂ ବେଦାତ୍ମକଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜଂ ବିଜାନତେ ॥ ୧୩ ॥

ତଦ୍ୱିଷ୍ଣୋଃ ପରମଂ ପଦଂ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୂରୟଃ ।
ଦିବୀବ ଚକ୍ଷୁରାତତମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ତଦ୍ୱିପ୍ରାସୋ ବିପନ୍ୟବୋ ଜାଗୃବାଂସଃ ସମିନ୍ଧତେ । ବିଷ୍ଣୋର୍ୟତ୍ପରମଂ
ପଦମ୍ ।
ଇତ୍ୟେତନ୍ନିର୍ୱାଣାନୁଶାସନମିତି ବେଦାନୁଶାସନମିତି
ବେଦାନୁଶାସନମିତ୍ୟୁପନିଷତ୍ ॥ ୧୫ ॥

॥ ଇତି କୃଷ୍ଣୟଜୁର୍ୱେଦୀୟ ସ୍କନ୍ଦୋପନିଷତ୍ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Skanda Upanishat Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil