Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Dakshayani Stotram Lyrics in Kannada

Sri Dakshayani Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಗಂಭೀರಾವರ್ತನಾಭೀ ಮೃಗಮದತಿಲಕಾ ವಾಮಬಿಂಬಾಧರೋಷ್ಟೀ
ಶ್ರೀಕಾಂತಾಕಾಂಚಿದಾಮ್ನಾ ಪರಿವೃತ ಜಘನಾ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪವಾಣಿ |
ಕೌಮಾರೀ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಪ್ರಹಸಿತವದನಾ ಧೂರ್ಜಟೀಪ್ರಾಣಕಾಂತಾ
ರಂಭೋರೂ ಸಿಂಹಮಧ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿತನಯಾ ಶಾಂಭವೀ ನಃ ಪುನಾತು || ೧ ||

ದದ್ಯಾತ್ಕಲ್ಮಷಹಾರಿಣೀ ಶಿವತನೂ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಲಂಕೃತಾ
ಶರ್ವಾಣೀ ಶಶಿಸೂರ್ಯವಹ್ನಿನಯನಾ ಕುಂದಾಗ್ರದಂತೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಪೂರ್ಣವಾಗ್ವಿಲಸಿತಾ ಮತ್ತೇಭಕುಂಭಸ್ತನೀ
ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಭವಬಂಧಮೋಕ್ಷಣಕರೀ ಸ್ವ ಶ್ರೇಯಸಂ ಸಂತತಮ್ || ೨ ||

ಮಧ್ಯೇ ಸುಧಾಬ್ಧಿ ಮಣಿಮಂಟಪರತ್ನ ವೇದ್ಯಾಂ
ಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿಗತಾಂ ಪರಿಪೀತವರ್ಣಾಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಾಭರಣಮಾಲ್ಯವಿಚಿತ್ರಗಾತ್ರೀಂ
ದೇವೀಂ ಭಜಾಮಿ ನಿತರಾಂ ನುತವೇದಜಿಹ್ವಾಮ್ || ೩ ||

ಸನ್ನದ್ಧಾಂ ವಿವಿಧಾಯುಧೈಃ ಪರಿವೃತಾಂ ಪ್ರಾಂತೇ ಕುಮಾರೀಗಣೈ-
ರ್ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತದಾಯಿನೀಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾಂಸಿತಾಂ |
ಶಂಖಾರೀಷುಧನೂಂಷಿ ಚಾರು ದಧತೀಂ ಚಿತ್ರಾಯುಧಾಂ ತರ್ಜನೀಂ
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಮಣೀಂ ಮಹಾಘಮಿತರೇ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಕಾಂ ಶೂಲಿನೀಮ್ || ೪ ||

ಕಿಂಶುಕೀದಳವಿಶಾಲಲೋಚನಾಂ ಕಿಂಚನಾಗರಸವಲ್ಲಿಸಂಯುತಾಂ |
ಅಂಗಚಂಪಕಸಮಾನವರ್ಣಿನೀಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಸತೀಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಆರುಹ್ಯ ಸಿಂಹಮಸಿಚರ್ಮರಥಾಂಗಶಂಖ
ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿಶೂಲಶರಚಾಪಧರಾಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ |
ಗಚ್ಛತ್ವಮಂಬ ದುರಿತಾಪದ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಾ-
ತ್ಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ಸತತಂ ಮಮ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ || ೬ ||

ದಿನಕರಶಶಿನೇತ್ರೀ ದಿವ್ಯರುದ್ರಾರ್ಧಗಾತ್ರೀ
ಘನಸಮುಚಿತಧಾತ್ರೀ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ಸವಿತ್ರೀ |
ಅನವರತಪವಿತ್ರೀ ಚಾಂಬಿಕಾ ಕಾಳರಾತ್ರೀ
ಮುನಿವಿನುತಚರಿತ್ರೀ ಮೋಹಿನೀ ಶೈಲಪುತ್ರೀ || ೭ ||

ಜಲರುಹಸಮಪಾಣೀ ಸತ್ಕಳಾಬಾಣತೂಣೀ
ಸುಲಲಿತಮುಖವೀಣಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾ |
ಅಲಘುಹತಪುರಾಣಾ ಹ್ಯರ್ಥಭಾಷಾಧುರೀಣಾ
ಅಳಿ ಸಮುದಯವೇಣೀ ಶೈಲಜಾ ಪಾತು ವಾಣೀ || ೮ ||

ವಿವಿಧಗುಣಕರಾಳೀ ವಿಶ್ವತತ್ತ್ವಾವರಾಳೀ
ಶಿವಹೃದಯಸಮೇಳೀ ಸ್ವೈರಕೃನ್ಮನ್ಮಥಾಳೀ |
ನವಮಣಿಮಯಮೌಳೀ ನಾಗರಕ್ಷೋವಿಭಾಳೀ
ಧವಳಭಸಿತಧೂಳೀಧಾರಿಣೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ || ೯ ||

ಜನನಮರಣಹಾರೀ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರೀ
ಜವಜನಿತವಿಹಾರೀ ಚಾರುವಕ್ಷೋಜಹಾರೀ |
ಕನಕಗಿರಿವಿಹಾರೀ ಕಾಳಗರ್ವೋಪಹಾರೀ
ಘನಫಣಿಧರಹಾರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಪಾತು ಗೌರೀ || ೧೦ ||

ಮಲಹರಣಮತಂಗೀ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಪ್ರಸಂಗೀ
ವಲಯಿತ ಸುಭುಜಾಂಗೀ ವಾಙ್ಮಯೀ ಮಾನಸಾಂಗೀ |
ವಿಲಯಭಯವಿಹಂಗೀ ವಿಶ್ವತೋರಕ್ಷ್ಯಪಾಂಗೀ
ಕಲಿತಜಯತುರಂಗೀ ಖಂಡಚಂದ್ರೋತ್ತಮಾಂಗೀ || ೧೧ ||

ಅಂಬ ತ್ವದಂಘ್ರ್ಯಂಬುಜತತ್ಪರಾಣಾಂ
ಮುಖಾರವಿಂದೇ ಸರಸಂ ಕವಿತ್ವಂ |
ಕರಾರವಿಂದೇ ವರಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ
ಪದಾರವಿಂದೇ ನೃಪಮೌಳಿರಾಜಃ || ೧೨ ||

ಪುರವೈರಿಪತ್ನಿ ಮುರವೈರಿಪೂಜಿತೇ
ಜಲದಾಳಿವೇಣಿ ಫಲದಾಯಕೇ ಶಿವೇ |
ಸದಯಂ ಸಸಂಪದುದಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಂ
ಜಗದಂಬ ಶಾಂಭವಿ ಕದಂಬವಾಸಿನಿ || ೧೩ ||

ವಿಜಯವಿಭವಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣಗಾತ್ರೀ
ಮಧುಕರಶುಭವೇಣೀ ಮಂಗಳಾವಾಸವಾಣೀ |
ಶತಮುಖವಿಧಿಗೀತಾ ಶಾಂಭವೀ ಲೋಕಮಾತಾ
ಕರಿರಸಮುಖಪಾರ್ಶ್ವಾ ಕಾಮಕೋಟೀ ಸದಾವ್ಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಮಧುಪಮಹಿತಮೌರ್ವೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಂಜುಳೋರ್ವೀ
ಧರಪತಿವರಕನ್ಯಾ ಧೀರಭೂತೇಷು ಧನ್ಯಾ |
ಮಣಿಮಯಘನವೀಣಾಮಂಜರೀದಿವ್ಯಬಾಣಾ
ಕರಿರಿಪುಜಯಘೋಟೀ ಕಾಮಕೋಟೀಸಹಾಯೀ || ೧೫ ||

ಅಂಬ ತ್ವದಂಶೋರಣುರಂಶುಮಾಲೀ
ತವೈವ ಮಂದಸ್ಮಿತಬಿಂದುರಿಂದುಃ |
ತ್ವಯಾ ದೃತಂ ಸಲ್ಲಪಿತಂ ತ್ರಯೀ ಸ್ಯಾತ್
ಪುಂಭಾವಲೀಲಾ ಪುರುಷತ್ರಯೀ ಹಿ || ೧೬ ||

ದುರ್ವೇದನಾನುಭವಪಾವಕಧೂಯಮಾನಾ
ನಿರ್ವೇದಮೇತಿ ನಿತರಾಂ ಕಲನಾ ಮದೀಯಾ |
ಪರ್ವೇಂದುಸುಂದರಮುಖಿ ಪ್ರಣತಾನುಕಂಪೇ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ || ೧೭ ||

ಯತ್ಪ್ರಭಾಪಟಲಪಾಟಲಂ ಜಗ-
ತ್ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿಮಂಟಪಾಯತೇ |
ಪಾಶಪಾಣಿಸೃಣಿಪಾಣಿಭಾವಯೇ
ಚಾಪಪಾಣಿ ಶರಪಾಣಿ ದೈವತಮ್ || ೧೮ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಮಷ್ಟವಿಧಮಷ್ಟದಿಗೀಶ್ವರತ್ವ-
ಮಷ್ಟಾತ್ಮತಾ ಚ ಫಲಮಾಶ್ರಯಿಣಾಮತೀವ |
ಮುದ್ರಾಂ ವಹನ್ ಘನಧಿಯಾ ವಟಮೂಲವಾಸೀ
ಮೋದಂ ತನೋತು ಮಮ ಮುಗ್ಧಶಶಾಂಕಚೂಡಃ || ೧೯ ||

ಗೇಹಂ ನಾಕತಿ ಗರ್ವಿತಂ ಪ್ರಣಮತಿ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗಮೋ ಮೋಕ್ಷತಿ
ದ್ವೇಷೀ ಮಿತ್ರತಿ ಪಾತಕಂ ಸುಕೃತತಿ ಕ್ಷ್ಮಾವಲ್ಲಭೋ ದಾಸತಿ |
ಮೃತ್ಯುರ್ವೈದ್ಯತಿ ದೂಷಣಂ ಸುಗುಣತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಸಂಸೇವನಾ-
ತ್ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಭವಭೀತಿಭಂಜನಕರೀಂ ಗೌರೀಂ ಗಿರೀಶಪ್ರಿಯೇ || ೨೦ ||

ಪಾತಯ ವಾ ಪಾತಾಳೇ ಸ್ನಾಪಯ ವಾ ಸಕಲಲೋಕಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ |
ಮಾತಸ್ತವ ಪದಯುಗಳಂ ನಾಹಂ ಮುಂಚಾಮಿ ನೈವ ಮುಂಚಾಮಿ || ೨೧ ||

ಆಪದಿ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಚರಣಯುಗಳಮಂಬಾಯಾಃ |
ತತ್ಸ್ಮರಣಂ ಕಿಂ ಕುರುತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಪಿ ಚ ಕಿಂಕರೀ ಕುರುತೇ || ೨೨ ||

ಮಾತರ್ಮೇ ಮಧುಕೈಟಭಘ್ನಿ ಮಹಿಷಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೋದ್ಯಮೇ
ಹೇಲಾನಿರ್ಮಿತಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೇ ಹೇ ಚಂಡಮುಂಡಾರ್ದಿನೀ |
ನಿಶ್ಶೇಷೀಕೃತರಕ್ತಬೀಜದನುಜೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿಶುಂಭಾಪಹೇ
ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿನಿ ಸಂಹರಾಶು ದುರಿತಂ ದುರ್ಗೇ ನಮಸ್ತೇಂಬಿಕೇ || ೨೩ ||

ರಕ್ತಾಭಾಮರುಣಾಂಶುಕಾಂಬರಧರಾ-ಮಾನಂದಪೂರ್ಣಾನನಾಂ
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಂ ಕುಚಭರಕ್ಲಾಂತಾಂ ಸಕಾಂಚೀಗುಣಾಂ |
ದೇವೀಂ ದಿವ್ಯರಸಾನ್ನಪಾತ್ರಕರಣಾ-ಮಂಭೋಜದರ್ವೀಕರಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಮಂಬಾಂ ಸದಾನ್ನಪ್ರದಾಮ್ || ೨೪ ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುನಿಭಾಂ ದುಕೂಲವಸನಾಂ ಕ್ಷೀರೋದಮಧ್ಯೇ ಶುಭೇ
ಮೂಲೇ ಕಲ್ಪತರೋಃ ಸ್ಫುರನ್ಮಣಿಮಯೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಸ್ವಶಯೇ ಸುವರ್ಣಚಷಕಂ ಬೀಜಂ ಚ ಶಾಲ್ಯೋದ್ಭವಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವರಾಭಯಾಂಜಲಿಪುಟಾಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀಮ್ || ೨೫ ||

ವಾಮೇ ಪಾಯಸಪೂರ್ಣ ಹೇಮಕಲಶಂ ಪಾಣೌ ವಹಂತೀ ಮುದಾ
ಚಾನ್ಯೇ ಪಾಣಿತಲೇ ಸುವರ್ಣರಚಿತಾಂ ದರ್ವೀಂ ಚ ಭೂಷೋಜ್ವಲಾಮ್ |
ಅಂಬಾ ಶುದ್ಧದುಕೂಲಚಿತ್ರವಸನಾ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣೇಕ್ಷಣಾ
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಚನ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಶಾತೋದರೀ ದೃಶ್ಯತೇ || ೨೬ ||

ಕರೇಣುಚಂಚನ್ಮಣಿಕಂಕಣೇನ ದರ್ವೀಂ ದಧಾನಾಂ ಧವಳಾನ್ನಪೂರ್ಣೇ |
ಸದಾವಲೋಕೇ ಕರುಣಾಲವಾಲಾಂ ಕಾಶೀಪುರೀಕಲ್ಪಲತಾಂ ಭವಾನೀಮ್ || ೨೭ ||

ಯಾ ಮಾಣಿಕ್ಯಮನೋಜ್ಞಹಾರವಿಧಿನಾ ಸಿಂಧೂರಭಾಸಾನ್ವಿತಾ
ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾ ತ್ರಿಣಯನಾ ಪೀನ ಸ್ತನೋದ್ಭಾಸಿತಾ |
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಾರುಣಾಂಬರಧರಾ ಮಾರ್ತಾಂಡಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾ
ಸಾ ದದ್ಯಾದ್ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸಿ ನಃ || ೨೮ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯನೂಪುರವಿಭೂಷಿತಪಾದಪದ್ಮಾಂ
ಹಸ್ತಾರವಿಂದಕರುಣಾರಸಪೂರ್ಣದರ್ವೀಂ |
ಸಂಧ್ಯಾರುಣಾಂಶುಕಧರಾಂ ನವಚಂದ್ರಚೂಡಾಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತೇ ಗಿರಿಸುತೇ ಭವತೀಂ ಭಜಾಮಿ || ೨೯ ||

ಸ್ಮರೇತ್ಪ್ರಥಮಪುಷ್ಪಿಣೀಂ ರುಧಿರಪುಷ್ಟನೀಲಾಂಬರಾಂ
ಗೃಹೀತಮಧುಪಾತ್ರಿಕಾಂ ಮದವಿಘೂರ್ಣ ನೇತ್ರಾಂಚಲಾಂ |
ಕರಸ್ಫುರಿತವಲ್ಲಕೀಂ ಕಲಿತಕಂಬುತಾಟಂಕಿನೀಂ
ಘನಸ್ತನಭರೋಲ್ಲಸದ್ಗಳಿತಚೂಳಿಕಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೩೦ ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯವತಾರಾಣಾಂ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೀಪದಂ ಯಾತಿ ರಕ್ಷಾಮಾಪ್ನೋತಿ ಭೂತಲೇ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Dakshayani Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top