Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Dakshayani Stotram Lyrics in Tamil

Sri Dakshayani Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ தாக்ஷாயணீ ஸ்தோத்ரம் ॥

க³ம்பீ⁴ராவர்தனாபீ⁴ ம்ருக³மத³திலகா வாமபி³ம்பா³த⁴ரோஷ்டீ
ஶ்ரீகாந்தாகாஞ்சிதா³ம்னா பரிவ்ருத ஜக⁴னா கோகிலாலாபவாணி |
கௌமாரீ கம்பு³கண்டீ² ப்ரஹஸிதவத³னா தூ⁴ர்ஜடீப்ராணகாந்தா
ரம்போ⁴ரூ ஸிம்ஹமத்⁴யா ஹிமகி³ரிதனயா ஶாம்ப⁴வீ ந꞉ புனாது || 1 ||

த³த்³யாத்கல்மஷஹாரிணீ ஶிவதனூ பாஶாங்குஶாலங்க்ருதா
ஶர்வாணீ ஶஶிஸூர்யவஹ்னினயனா குந்தா³க்³ரத³ந்தோஜ்ஜ்வலா |
காருண்யாம்ருதபூர்ணவாக்³விலஸிதா மத்தேப⁴கும்ப⁴ஸ்தனீ
லோலாக்ஷீ ப⁴வப³ந்த⁴மோக்ஷணகரீ ஸ்வ ஶ்ரேயஸம் ஸந்ததம் || 2 ||

மத்⁴யே ஸுதா⁴ப்³தி⁴ மணிமண்டபரத்ன வேத்³யாம்
ஸிம்ஹாஸனோபரிக³தாம் பரிபீதவர்ணாம் |
பீதாம்ப³ராப⁴ரணமால்யவிசித்ரகா³த்ரீம்
தே³வீம் ப⁴ஜாமி நிதராம் நுதவேத³ஜிஹ்வாம் || 3 ||

ஸன்னத்³தா⁴ம் விவிதா⁴யுதை⁴꞉ பரிவ்ருதாம் ப்ராந்தே குமாரீக³ணை-
ர்த்⁴யாயேதீ³ப்ஸிததா³யினீம் த்ரிணயனாம் ஸிம்ஹாதி⁴ரூடா⁴ம்ஸிதாம் |
ஶங்கா²ரீஷுத⁴னூம்ஷி சாரு த³த⁴தீம் சித்ராயுதா⁴ம் தர்ஜனீம்
வாமே ஶக்திமணீம் மஹாக⁴மிதரே ஶ்ரீ ஶக்திகாம் ஶூலினீம் || 4 ||

கிம்ஶுகீத³ளவிஶாலலோசனாம் கிஞ்சனாக³ரஸவல்லிஸம்யுதாம் |
அங்க³சம்பகஸமானவர்ணினீம் ஶங்கரப்ரியஸதீம் நமாம்யஹம் || 5 ||

ஆருஹ்ய ஸிம்ஹமஸிசர்மரதா²ங்க³ஶங்க²
ஶக்தி த்ரிஶூலஶரசாபத⁴ராம் புரஸ்தாத் |
க³ச்ச²த்வமம்ப³ து³ரிதாபத³ து³ஷ்டக்ருத்யா-
த்ஸம்ரக்ஷணாய ஸததம் மம தே³வி து³ர்கே³ || 6 ||

தி³னகரஶஶினேத்ரீ தி³வ்யருத்³ரார்த⁴கா³த்ரீ
க⁴னஸமுசிததா⁴த்ரீ கல்பவல்லீ ஸவித்ரீ |
அனவரதபவித்ரீ சாம்பி³கா காளராத்ரீ
முனிவினுதசரித்ரீ மோஹினீ ஶைலபுத்ரீ || 7 ||

ஜலருஹஸமபாணீ ஸத்களாபா³ணதூணீ
ஸுலலிதமுக²வீணா ஸர்வவித்³யாப்ரவீணா |
அலகு⁴ஹதபுராணா ஹ்யர்த²பா⁴ஷாது⁴ரீணா
அளி ஸமுத³யவேணீ ஶைலஜா பாது வாணீ || 8 ||

விவித⁴கு³ணகராளீ விஶ்வதத்த்வாவராளீ
ஶிவஹ்ருத³யஸமேளீ ஸ்வைரக்ருன்மன்மதா²ளீ |
நவமணிமயமௌளீ நாக³ரக்ஷோவிபா⁴ளீ
த⁴வளப⁴ஸிததூ⁴ளீதா⁴ரிணீ ப⁴த்³ரகாளீ || 9 ||

ஜனநமரணஹாரீ ஸர்வலோகோபகாரீ
ஜவஜனிதவிஹாரீ சாருவக்ஷோஜஹாரீ |
கனககி³ரிவிஹாரீ காளக³ர்வோபஹாரீ
க⁴னப²ணித⁴ரஹாரீ காளிகா பாது கௌ³ரீ || 10 ||

மலஹரணமதங்கீ³ மந்த்ரயந்த்ரப்ரஸங்கீ³
வலயித ஸுபு⁴ஜாங்கீ³ வாங்மயீ மானஸாங்கீ³ |
விலயப⁴யவிஹங்கீ³ விஶ்வதோரக்ஷ்யபாங்கீ³
கலிதஜயதுரங்கீ³ க²ண்ட³சந்த்³ரோத்தமாங்கீ³ || 11 ||

அம்ப³ த்வத³ங்க்⁴ர்யம்பு³ஜதத்பராணாம்
முகா²ரவிந்தே³ ஸரஸம் கவித்வம் |
கராரவிந்தே³ வரகல்பவல்லீ
பதா³ரவிந்தே³ ந்ருபமௌளிராஜ꞉ || 12 ||

புரவைரிபத்னி முரவைரிபூஜிதே
ஜலதா³ளிவேணி ப²லதா³யகே ஶிவே |
ஸத³யம் ஸஸம்பது³த³யம் குருஷ்வ மாம்
ஜக³த³ம்ப³ ஶாம்ப⁴வி கத³ம்ப³வாஸினி || 13 ||

விஜயவிப⁴வதா⁴த்ரீ விஶ்வகல்யாணகா³த்ரீ
மது⁴கரஶுப⁴வேணீ மங்க³ளாவாஸவாணீ |
ஶதமுக²விதி⁴கீ³தா ஶாம்ப⁴வீ லோகமாதா
கரிரஸமுக²பார்ஶ்வா காமகோடீ ஸதா³வ்யாத் || 14 ||

மது⁴பமஹிதமௌர்வீ மல்லிகாமஞ்ஜுளோர்வீ
த⁴ரபதிவரகன்யா தீ⁴ரபூ⁴தேஷு த⁴ன்யா |
மணிமயக⁴னவீணாமஞ்ஜரீதி³வ்யபா³ணா
கரிரிபுஜயகோ⁴டீ காமகோடீஸஹாயீ || 15 ||

அம்ப³ த்வத³ம்ஶோரணுரம்ஶுமாலீ
தவைவ மந்த³ஸ்மிதபி³ந்து³ரிந்து³꞉ |
த்வயா த்³ருதம் ஸல்லபிதம் த்ரயீ ஸ்யாத்
பும்பா⁴வலீலா புருஷத்ரயீ ஹி || 16 ||

து³ர்வேத³னானுப⁴வபாவகதூ⁴யமானா
நிர்வேத³மேதி நிதராம் கலனா மதீ³யா |
பர்வேந்து³ஸுந்த³ரமுகி² ப்ரணதானுகம்பே
ஸர்வேஶ்வரி த்ரிபுரஸுந்த³ரி மே ப்ரஸீத³ || 17 ||

யத்ப்ரபா⁴படலபாடலம் ஜக³-
த்பத்³மராக³மணிமண்டபாயதே |
பாஶபாணிஸ்ருணிபாணிபா⁴வயே
சாபபாணி ஶரபாணி தை³வதம் || 18 ||

ஐஶ்வர்யமஷ்டவித⁴மஷ்டதி³கீ³ஶ்வரத்வ-
மஷ்டாத்மதா ச ப²லமாஶ்ரயிணாமதீவ |
முத்³ராம் வஹன் க⁴னதி⁴யா வடமூலவாஸீ
மோத³ம் தனோது மம முக்³த⁴ஶஶாங்கசூட³꞉ || 19 ||

கே³ஹம் நாகதி க³ர்விதம் ப்ரணமதி ஸ்த்ரீஸங்க³மோ மோக்ஷதி
த்³வேஷீ மித்ரதி பாதகம் ஸுக்ருததி க்ஷ்மாவல்லபோ⁴ தா³ஸதி |
ம்ருத்யுர்வைத்³யதி தூ³ஷணம் ஸுகு³ணதி த்வத்பாத³ஸம்ஸேவனா-
த்த்வாம் வந்தே³ ப⁴வபீ⁴திப⁴ஞ்ஜனகரீம் கௌ³ரீம் கி³ரீஶப்ரியே || 20 ||

பாதய வா பாதாளே ஸ்னாபய வா ஸகலலோகஸாம்ராஜ்யே |
மாதஸ்தவ பத³யுக³ளம் நாஹம் முஞ்சாமி நைவ முஞ்சாமி || 21 ||

ஆபதி³ கிம் கரணீயம் ஸ்மரணீயம் சரணயுக³ளமம்பா³யா꞉ |
தத்ஸ்மரணம் கிம் குருதே ப்³ரஹ்மாதீ³னபி ச கிங்கரீ குருதே || 22 ||

மாதர்மே மது⁴கைடப⁴க்⁴னி மஹிஷப்ராணாபஹாரோத்³யமே
ஹேலானிர்மிததூ⁴ம்ரலோசனவதே⁴ ஹே சண்ட³முண்டா³ர்தி³னீ |
நிஶ்ஶேஷீக்ருதரக்தபீ³ஜத³னுஜே நித்யே நிஶும்பா⁴பஹே
ஶும்ப⁴த்⁴வம்ஸினி ஸம்ஹராஶு து³ரிதம் து³ர்கே³ நமஸ்தேம்பி³கே || 23 ||

ரக்தாபா⁴மருணாம்ஶுகாம்ப³ரத⁴ரா-மானந்த³பூர்ணானநாம்
முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷிதாம் குசப⁴ரக்லாந்தாம் ஸகாஞ்சீகு³ணாம் |
தே³வீம் தி³வ்யரஸான்னபாத்ரகரணா-மம்போ⁴ஜத³ர்வீகராம்
த்⁴யாயேஶங்கரவல்லபா⁴ம் த்ரிணயனாமம்பா³ம் ஸதா³ன்னப்ரதா³ம் || 24 ||

உத்³யத்³பா⁴னுனிபா⁴ம் து³கூலவஸனாம் க்ஷீரோத³மத்⁴யே ஶுபே⁴
மூலே கல்பதரோ꞉ ஸ்பு²ரன்மணிமயே ஸிம்ஹாஸனே ஸுஸ்தி²தாம் |
பி³ப்⁴ராணாம் ஸ்வஶயே ஸுவர்ணசஷகம் பீ³ஜம் ச ஶால்யோத்³ப⁴வம்
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவராப⁴யாஞ்ஜலிபுடாம் த்⁴யாயேன்னபூர்ணேஶ்வரீம் || 25 ||

வாமே பாயஸபூர்ண ஹேமகலஶம் பாணௌ வஹந்தீ முதா³
சான்யே பாணிதலே ஸுவர்ணரசிதாம் த³ர்வீம் ச பூ⁴ஷோஜ்வலாம் |
அம்பா³ ஶுத்³த⁴து³கூலசித்ரவஸனா காருண்யபூர்ணேக்ஷணா
ஶ்யாமா காசன ஶங்கர ப்ரியதமா ஶாதோத³ரீ த்³ருஶ்யதே || 26 ||

கரேணுசஞ்சன்மணிகங்கணேன த³ர்வீம் த³தா⁴னாம் த⁴வளான்னபூர்ணே |
ஸதா³வலோகே கருணாலவாலாம் காஶீபுரீகல்பலதாம் ப⁴வானீம் || 27 ||

யா மாணிக்யமனோஜ்ஞஹாரவிதி⁴னா ஸிந்தூ⁴ரபா⁴ஸான்விதா
தாரானாயக ஶேக²ரா த்ரிணயனா பீன ஸ்தனோத்³பா⁴ஸிதா |
ப³ந்தூ⁴கப்ரஸவாருணாம்ப³ரத⁴ரா மார்தாண்ட³கோட்யுஜ்ஜ்வலா
ஸா த³த்³யாத்³பு⁴வனேஶ்வரீ ப⁴க³வதீ ஶ்ரேயாம்ஸி பூ⁴யாம்ஸி ந꞉ || 28 ||

மாணிக்யனூபுரவிபூ⁴ஷிதபாத³பத்³மாம்
ஹஸ்தாரவிந்த³கருணாரஸபூர்ணத³ர்வீம் |
ஸந்த்⁴யாருணாம்ஶுகத⁴ராம் நவசந்த்³ரசூடா³ம்
மந்த³ஸ்மிதே கி³ரிஸுதே ப⁴வதீம் ப⁴ஜாமி || 29 ||

ஸ்மரேத்ப்ரத²மபுஷ்பிணீம் ருதி⁴ரபுஷ்டனீலாம்ப³ராம்
க்³ருஹீதமது⁴பாத்ரிகாம் மத³விகூ⁴ர்ண நேத்ராஞ்சலாம் |
கரஸ்பு²ரிதவல்லகீம் கலிதகம்பு³தாடங்கினீம்
க⁴னஸ்தனப⁴ரோல்லஸத்³க³ளிதசூளிகாம் ஶ்யாமலாம் || 30 ||

தா³க்ஷாயண்யவதாராணாம் ரக்ஷாஸ்தோத்ரம் படே²ன்னர꞉ |
ஸாக்ஷாத்³தே³வீபத³ம் யாதி ரக்ஷாமாப்னோதி பூ⁴தலே || 31 ||

இதி ஶ்ரீ தா³க்ஷாயணீ ஸ்தோத்ரம் |

Also Read:

Sri Dakshayani Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Sri Dakshayani Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top