Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Slokas / Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | Garuda Deva Names

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | Garuda Deva Names

86 Views

This Garuda Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu consists of 108 Names of Garuda Deva. By reciting this mantra one will achieve success, good health, prosperity, and a worry-free life. Peoples suffering from Sarpa Dosha, Naga Dosha and Rahu – Ketu Dosha can recite this Garuda Sloka on a daily basis for a peaceful life. Garuda is the Vahana of Sri Maha Visnu. Hindus belive Garuda is a divine eagle-like sun bird and the king of birds. Garuda is a mix of eagle and human features and represents birth and heaven, and is the enemy of all snakes.

108 Names of Garuda in Telugu:

ఓం గరుడాయ నమః
ఓం వైనతేయాయ నమః
ఓం ఖగపతయే నమః
ఓం కాశ్యపాయ నమః
ఓం అగ్నయే నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం తప్తకాన్చనవర్ణాభాయ నమః
ఓం సుపర్ణాయ నమః
ఓం హరివాహనాయ నమః
ఓం ఛన్దోమయాయ నమః || 10 ||

ఓం మహాతేజసే నమః
ఓం మహోత్సహాయ నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
ఓం విశ్ణుభక్తాయ నమః
ఓం కున్దేన్దుధవళాననాయ నమః
ఓం చక్రపాణిధరాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం నాగారయే నమః
ఓం నాగభూశణాయ నమః || 20 ||

ఓం విగ్యానదాయ నమః
ఓం విశేశగ్యాయ నమః
ఓం విద్యానిధయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం భూతిదాయ నమః
ఓం భువనదాత్రే నమః
ఓం భూశయాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం సప్తఛన్దోమయాయ నమః
ఓం పక్శిణే నమః || 30 ||

ఓం సురాసురపూజితాయ నమః
ఓం గజభుజే నమః
ఓం కచ్ఛపాశినే నమః
ఓం దైత్యహన్త్రే నమః
ఓం అరుణానుజాయ నమః
ఓం అమ్ఱుతాంశాయ నమః
ఓం అమ్ఱుతవపుశే నమః
ఓం ఆనన్దనిధయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం నిగమాత్మనే నమః || 40 ||

ఓం నిరాహారాయ నమః
ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయ నమః
ఓం నిరవ్యాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం పరస్మైజ్యోతిశే నమః
ఓం పరాత్పరతరాయ నమః
ఓం పరస్మై నమః
ఓం శుభాన్గాయ నమః
ఓం శుభదాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః || 50 ||

ఓం సూక్శ్మరూపిణే నమః
ఓం బ్ఱుహత్తనవే నమః
ఓం విశాశినే నమః
ఓం విదితాత్మనే నమః
ఓం విదితాయ నమః
ఓం జయవర్ధనాయ నమః
ఓం దార్డ్యాన్గాయ నమః
ఓం జగదీశాయ నమః
ఓం జనార్దనమఃాధ్వజాయ నమః
ఓం సతాంసన్తాపవిచ్ఛేత్రే నమః || 60 ||

ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః
ఓం కల్యాణదాయ నమః
ఓం కాలాతీతాయ నమః
ఓం కలాధరసమప్రభాయ నమః
ఓం సోమపాయ నమః
ఓం సురసన్ఘేశాయ నమః
ఓం యగ్యాన్గాయ నమః
ఓం యగ్యభూశణాయ నమః
ఓం మహాజవాయ నమః
ఓం జితామిత్రాయ నమః || 70 ||

ఓం మన్మథప్రియబాన్ధవాయ నమః
ఓం శన్ఖభ్ఱుతే నమః
ఓం చక్రధారిణే నమః
ఓం బాలాయ నమః
ఓం బహుపరాక్రమాయ నమః
ఓం సుధాకుంభధరాయ నమః
ఓం ధీమతే నమః
ఓం దురాధర్శాయ నమః
ఓం దురారిఘ్నే నమః
ఓం వజ్రాన్గాయ నమః || 80 ||

ఓం వరదాయ నమః
ఓం వన్ద్యాయ నమః
ఓం వాయువేగాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం వినుతానన్దనాయ నమః
ఓం శ్రీదాయ నమః
ఓం విజితారాతిసన్కులాయ నమః
ఓం పతద్వరిశ్ఠరాయ నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం పాపఘ్నే నమః || 90 ||

ఓం పాపనాశనాయ నమః
ఓం అగ్నిజితే నమః
ఓం జయఘోశాయ నమః
ఓం జగదాహ్లాదకారకాయ నమః
ఓం వజ్రనాసాయ నమః
ఓం సువక్త్రాయ నమః
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః
ఓం మదభన్జనాయ నమః
ఓం కాలగ్యాయ నమః
ఓం కమలేశ్టాయ నమః || 100 ||

ఓం కలిదోశనివారణాయ నమః
ఓం విద్యున్నిభాయ నమః
ఓం విశాలాన్గాయ నమః
ఓం వినుతాదాస్యవిమోచనాయ నమః
ఓం స్తోమాత్మనే నమః
ఓం త్రయీమూర్ధ్నే నమః
ఓం భూమ్నే నమః
ఓం గాయత్రలోచనాయ నమః
ఓం సామగానరతాయ నమః
ఓం స్రగ్వినే నమః || 110 ||
ఓం స్వచ్ఛన్దగతయే నమః
ఓం అగ్రణ్యే నమః
ఓం శ్రీ పక్శిరాజపరబ్రహ్మణే నమః || 113 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *