Slokas

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | Garuda Deva Names

This Garuda Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu consists of 108 Names of Garuda Deva. By reciting this mantra one will achieve success, good health, prosperity, and a worry-free life. Peoples suffering from Sarpa Dosha, Naga Dosha and Rahu – Ketu Dosha can recite this Garuda Sloka on a daily basis for a peaceful life. Garuda is the Vahana of Sri Maha Visnu. Hindus belive Garuda is a divine eagle-like sun bird and the king of birds. Garuda is a mix of eagle and human features and represents birth and heaven, and is the enemy of all snakes.

108 Names of Garuda in Telugu:

ఓం గరుడాయ నమః
ఓం వైనతేయాయ నమః
ఓం ఖగపతయే నమః
ఓం కాశ్యపాయ నమః
ఓం అగ్నయే నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం తప్తకాన్చనవర్ణాభాయ నమః
ఓం సుపర్ణాయ నమః
ఓం హరివాహనాయ నమః
ఓం ఛన్దోమయాయ నమః || 10 ||

ఓం మహాతేజసే నమః
ఓం మహోత్సహాయ నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
ఓం విశ్ణుభక్తాయ నమః
ఓం కున్దేన్దుధవళాననాయ నమః
ఓం చక్రపాణిధరాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం నాగారయే నమః
ఓం నాగభూశణాయ నమః || 20 ||

ఓం విగ్యానదాయ నమః
ఓం విశేశగ్యాయ నమః
ఓం విద్యానిధయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం భూతిదాయ నమః
ఓం భువనదాత్రే నమః
ఓం భూశయాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం సప్తఛన్దోమయాయ నమః
ఓం పక్శిణే నమః || 30 ||

ఓం సురాసురపూజితాయ నమః
ఓం గజభుజే నమః
ఓం కచ్ఛపాశినే నమః
ఓం దైత్యహన్త్రే నమః
ఓం అరుణానుజాయ నమః
ఓం అమ్ఱుతాంశాయ నమః
ఓం అమ్ఱుతవపుశే నమః
ఓం ఆనన్దనిధయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం నిగమాత్మనే నమః || 40 ||

ఓం నిరాహారాయ నమః
ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయ నమః
ఓం నిరవ్యాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం పరస్మైజ్యోతిశే నమః
ఓం పరాత్పరతరాయ నమః
ఓం పరస్మై నమః
ఓం శుభాన్గాయ నమః
ఓం శుభదాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః || 50 ||

ఓం సూక్శ్మరూపిణే నమః
ఓం బ్ఱుహత్తనవే నమః
ఓం విశాశినే నమః
ఓం విదితాత్మనే నమః
ఓం విదితాయ నమః
ఓం జయవర్ధనాయ నమః
ఓం దార్డ్యాన్గాయ నమః
ఓం జగదీశాయ నమః
ఓం జనార్దనమఃాధ్వజాయ నమః
ఓం సతాంసన్తాపవిచ్ఛేత్రే నమః || 60 ||

ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః
ఓం కల్యాణదాయ నమః
ఓం కాలాతీతాయ నమః
ఓం కలాధరసమప్రభాయ నమః
ఓం సోమపాయ నమః
ఓం సురసన్ఘేశాయ నమః
ఓం యగ్యాన్గాయ నమః
ఓం యగ్యభూశణాయ నమః
ఓం మహాజవాయ నమః
ఓం జితామిత్రాయ నమః || 70 ||

ఓం మన్మథప్రియబాన్ధవాయ నమః
ఓం శన్ఖభ్ఱుతే నమః
ఓం చక్రధారిణే నమః
ఓం బాలాయ నమః
ఓం బహుపరాక్రమాయ నమః
ఓం సుధాకుంభధరాయ నమః
ఓం ధీమతే నమః
ఓం దురాధర్శాయ నమః
ఓం దురారిఘ్నే నమః
ఓం వజ్రాన్గాయ నమః || 80 ||

ఓం వరదాయ నమః
ఓం వన్ద్యాయ నమః
ఓం వాయువేగాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం వినుతానన్దనాయ నమః
ఓం శ్రీదాయ నమః
ఓం విజితారాతిసన్కులాయ నమః
ఓం పతద్వరిశ్ఠరాయ నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం పాపఘ్నే నమః || 90 ||

ఓం పాపనాశనాయ నమః
ఓం అగ్నిజితే నమః
ఓం జయఘోశాయ నమః
ఓం జగదాహ్లాదకారకాయ నమః
ఓం వజ్రనాసాయ నమః
ఓం సువక్త్రాయ నమః
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః
ఓం మదభన్జనాయ నమః
ఓం కాలగ్యాయ నమః
ఓం కమలేశ్టాయ నమః || 100 ||

ఓం కలిదోశనివారణాయ నమః
ఓం విద్యున్నిభాయ నమః
ఓం విశాలాన్గాయ నమః
ఓం వినుతాదాస్యవిమోచనాయ నమః
ఓం స్తోమాత్మనే నమః
ఓం త్రయీమూర్ధ్నే నమః
ఓం భూమ్నే నమః
ఓం గాయత్రలోచనాయ నమః
ఓం సామగానరతాయ నమః
ఓం స్రగ్వినే నమః || 110 ||
ఓం స్వచ్ఛన్దగతయే నమః
ఓం అగ్రణ్యే నమః
ఓం శ్రీ పక్శిరాజపరబ్రహ్మణే నమః || 113 ||