1008 - Sahasranamavali Lakshmi Stotram

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in English

Shri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana in English:

॥ srilaksmisahasranamastotram ॥

sriskandapurane sanatkumarasamhitayam ।

sriganesaya namah ।

harih Om ।
namnam sastasahasranca bruhi gargya mahamate ।
mahalaksmya mahadevya bhuktimuktyarthasiddhaye ॥ 1 ॥

gargya uvaca-
sanatkumaramasinam dvadasadityasannibham ।
aprcchanyogino bhaktya yoginamarthasiddhaye ॥ 2 ॥

sarvalaukikakarmabhyo vimuktanam hitaya vai ।
bhuktimuktipradam japyamanubruhi dayanidhe ॥ 3 ॥

sanatkumara bhagavansarvajno’si visesatah ।
astikyasiddhaye nrnam ksipradharmarthasadhanam ॥ 4 ॥

khidyanti manavassarve dhanabhavena kevalam ।
siddhyanti dhanino’nyasya naiva dharmarthakamanah ॥ 5 ॥

daridryadhvamsini nama kena vidya prakirtita ।
kena va brahmavidya’pi kena mrtyuvinasini ॥ 6 ॥

sarvasam sarabhutaika vidyanam kena kirtita ।
pratyaksasiddhida brahman tamacaksva dayanidhe ॥ 7 ॥

sanatkumara uvaca-
sadhu prstam mahabhagassarvalokahitaisinah ।
mahatamesa dharmasca nanyesamiti me matih ॥ 8 ॥

brahmavisnumahadevamahendradimahatmabhih ।
samproktam kathayamyadya laksminamasahasrakam ॥ 9 ॥

yasyoccaranamatrena daridryanmucyate narah ।
kim punastajjapajjapi sarvestarthanavapnuyat ॥ 10 ॥

asya srilaksmidivyasahasranamastotramahamantrasya
anandakardamaciklitendirasutadayo mahatmano maharsayah anustupchandah ।
visnumaya saktih mahalaksmih paradevata ।
srimahalaksmiprasadadvara sarvestarthasiddhyarthe jape viniyogah ।

srimityadi sadanganyasah ।

dhyanam-
padmanabhapriyam devim padmaksim padmavasinim ।
padmavaktram padmahastam vande padmamaharnisam ॥ 1 ॥

purnenduvadanam divyaratnabharanabhusitam ।
varadabhayahastadhyam dhyayeccandrasahodarim ॥ 2 ॥

iccharupam bhagavatassaccidanandarupinim ।
sarvajnam sarvajananim visnuvaksassthalalayam ॥ 3 ॥

dayalumanisam dhyayetsukhasiddhisvarupinim ।

yathopadesam japitva, yathakramam devyai samarpya,
tatassambhavimudraya laksmimanusandhaya, namasahasram japet ।
harih Om ॥

nityagatanantanitya nandini janaranjani ।
nityaprakasini caiva svaprakasasvarupini ॥ 1 ॥

mahalaksmirmahakali mahakanya sarasvati ।
bhogavaibhavasandhatri bhaktanugrahakarini ॥ 2 ॥

isavasya mahamaya mahadevi mahesvari ।
hrllekha parama saktirmatrkabijarupini ॥ 3 ॥

nityananda nityabodha nadini janamodini ।
satyapratyayani caiva svaprakasatmarupini ॥ 4 ॥

tripura bhairavi vidya hamsa vagisvari siva ।
vagdevi ca maharatrih kalaratristrilocana ॥ 5 ॥

bhadrakali karali ca mahakali tilottama ।
kali karalavaktranta kamaksi kamada subha ॥ 6 ॥

candika candarupesa camunda cakradharini ।
trailokyajayini devi trailokyavijayottama ॥ 7 ॥

siddhalaksmih kriyalaksmirmoksalaksmih prasadini ।
uma bhagavati durga candri daksayani siva ॥ 8 ॥

pratyangira dharavela lokamata haripriya ।
parvati parama devi brahmavidyapradayini ॥ 9 ॥

arupa bahurupa ca virupa visvarupini ।
pancabhutatmika vani pancabhutatmika para ॥ 10 ॥

kali ma pancika vagmi havihpratyadhidevata ।
devamata suresana devagarbha’mbika dhrtih ॥ 11 ॥

sankhya jatih kriyasaktih prakrtirmohini mahi ।
yajnavidya mahavidya guhyavidya vibhavari ॥ 12 ॥ var vibhavati
jyotismati mahamata sarvamantraphalaprada ।
daridryadhvamsini devi hrdayagranthibhedini ॥ 13 ॥

sahasradityasankasa candrika candrarupini ।
gayatri somasambhutissavitri pranavatmika ॥ 14 ॥

sankari vaisnavi brahmi sarvadevanamaskrta ।
sevyadurga kuberaksi karaviranivasini ॥ 15 ॥

jaya ca vijaya caiva jayanti ca’parajita ।
kubjika kalika sastri vinapustakadharini ॥ 16 ॥

sarvajnasaktissrisaktirbrahmavisnusivatmika ।
idapingalikamadhyamrnalitanturupini ॥ 17 ॥

yajnesani pratha diksa daksina sarvamohini ।
astangayogini devi nirbijadhyanagocara ॥ 18 ॥

sarvatirthasthita suddha sarvaparvatavasini ।
vedasastraprama devi sadangadipadakrama ॥ 19 ॥

siva dhatri subhananda yajnakarmasvarupini ।
vratini menaka devi brahmani brahmacarini ॥ 20 ॥

ekaksarapara tara bhavabandhavinasini ।
visvambhara dharadhara niradhara’dhikasvara ॥ 21 ॥

raka kuhuramavasya purnima’numatirdyutih ।
sinivali siva’vasya vaisvadevi pisangila ॥ 22 ॥

pippala ca visalaksi raksoghni vrstikarini ।
dustavidravini devi sarvopadravanasini ॥ 23 ॥

sarada sarasandhana sarvasastrasvarupini ।
yuddhamadhyasthita devi sarvabhutaprabhanjani ॥ 24 ॥

ayuddha yuddharupa ca santa santisvarupini ।
ganga sarasvativeniyamunanarmadapaga ॥ 25 ॥

samudravasanavasa brahmandasronimekhala ।
pancavaktra dasabhuja suddhasphatikasannibha ॥ 26 ॥

rakta krsna sita pita sarvavarna nirisvari ।
kalika cakrika devi satya tu vatukasthita ॥ 27 ॥

taruni varuni nari jyesthadevi suresvari ।
visvambharadhara kartri galargalavibhanjani ॥ 28 ॥

sandhyaratrirdivajyotstna kalakastha nimesika ।
urvi katyayani subhra samsararnavatarini ॥ 29 ॥

kapila kilika’soka mallikanavamallika । var kaulika
devika nandika santa bhanjika bhayabhanjika ॥ 30 ॥

kausiki vaidiki devi sauri rupadhika’tibha ।
digvastra navavastra ca kanyaka kamalodbhava ॥ 31 ॥

srissaumyalaksana’titadurga sutraprabodhika ।
sraddha medha krtih prajna dharana kantireva ca ॥ 32 ॥

srutih smrtirdhrtirdhanya bhutiristirmanisini ।
viraktirvyapini maya sarvamayaprabhanjani ॥ 33 ॥

mahendri mantrini simhi cendrajalasvarupini ।
avasthatrayanirmukta gunatrayavivarjita ॥ 34 ॥

isanatrayanirmukta sarvarogavivarjita ।
yogidhyanantagamya ca yogadhyanaparayana ॥ 35 ॥

trayisikha visesajna vedantajnanarupini ।
bharati kamala bhasa padma padmavati krtih ॥ 36 ॥

gautami gomati gauri isana hamsavahani ।
narayani prabhadhara jahnavi sankaratmaja ॥ 37 ॥

citraghanta sunanda srirmanavi manusambhava ।
stambhini ksobhini mari bhramini satrumarini ॥ 38 ॥

mohini dvesini vira aghora rudrarupini ।
rudraikadasini punya kalyani labhakarini ॥ 39 ॥

devadurga mahadurga svapnadurga’stabhairavi ।
suryacandragnirupa ca grahanaksatrarupini ॥ 40 ॥

bindunadakalatita bindunadakalatmika ।
dasavayujayakara kalasodasasamyuta ॥ 41 ॥

kasyapi kamaladevi nadacakranivasini ।
mrdadhara sthira guhya devika cakrarupini ॥ 42 ॥

avidya sarvari bhunja jambhasuranibarhini ।
srikaya srikala subhra karmanirmulakarini ॥ 43 ॥

adilaksmirgunadhara pancabrahmatmika para ।
srutirbrahmamukhavasa sarvasampattirupini ॥ 44 ॥

mrtasanjivini maitri kamini kamavarjita ।
nirvanamargada devi hamsini kasika ksama ॥ 45 ॥

saparya gunini bhinna nirguna khanditasubha ।
svamini vedini sakya sambari cakradharini ॥ 46 ॥

dandini mundini vyaghri sikhini somasamhatih ।
cintamaniscidananda pancabanagrabodhini ॥ 47 ॥ var pancabanaprabodhini
banasrenissahasraksi sahasrabhujapaduka ।
sandhyavalistrisandhyakhya brahmandamanibhusana ॥ 48 ॥

vasavi varunisena kulika mantraranjani ।
jitapranasvarupa ca kanta kamyavaraprada ॥ 49 ॥

mantrabrahmanavidyartha nadarupa havismati ।
atharvani srutisunya kalpanavarjita sati ॥ 50 ॥

sattajatih prama’meya’pramitih pranada gatih ।
avarna pancavarna ca sarvada bhuvanesvari ॥ 51 ॥

trailokyamohini vidya sarvabhartri ksara’ksara ।
hiranyavarna harini sarvopadravanasini ॥ 52 ॥

kaivalyapadavirekha suryamandalasamsthita ।
somamandalamadhyastha vahnimandalasamsthita ॥ 53 ॥

vayumandalamadhyastha vyomamandalasamsthita ।
cakrika cakramadhyastha cakramargapravartini ॥ 54 ॥

kokilakulacakresa paksatih pamktipavani ।
sarvasiddhantamargastha sadvarnavaravarjita ॥ 55 ॥

sararudrahara hantri sarvasamharakarini ।
purusa paurusi tustissarvatantraprasutika ॥ 56 ॥

ardhanarisvari devi sarvavidyapradayini ।
bhargavi yajusividya sarvopanisadasthita ॥ 57 ॥

vyomakesakhilaprana pancakosavilaksana ।
pancakosatmika pratyakpancabrahmatmika siva ॥ 58 ॥

jagajjarajanitri ca pancakarmaprasutika ।
vagdevyabharanakara sarvakamyasthitasthitih ॥ 59 ॥

astadasacatussasthipithika vidyaya yuta ।
kalikakarsanasyama yaksini kinnaresvari ॥ 60 ॥

ketaki mallikasoka varahi dharani dhruva ।
narasimhi mahograsya bhaktanamartinasini ॥ 61 ॥

antarbala sthira laksmirjaramarananasini ।
sriranjita mahakaya somasuryagnilocana ॥ 62 ॥

aditirdevamata ca astaputra’stayogini ।
astaprakrtirastastavibhrajadvikrtakrtih ॥ 63 ॥

durbhiksadhvamsini devi sita satya ca rukmini ।
khyatija bhargavi devi devayonistapasvini ॥ 64 ॥

sakambhari mahasona garudoparisamsthita ।
simhaga vyaghraga devi vayuga ca mahadriga ॥ 65 ॥

akaradiksakaranta sarvavidyadhidevata ।
mantravyakhyananipuna jyotissastraikalocana ॥ 66 ॥

idapingalikamadhyasusumna granthibhedini ।
kalacakrasrayopeta kalacakrasvarupini ॥ 67 ॥

vaisaradi matissrestha varistha sarvadipika ।
vainayaki vararoha sronivela bahirvalih ॥ 68 ॥

jambhini jrmbhini jrmbhakarini ganakarika ।
sarani cakrika’nanta sarvavyadhicikitsaki ॥ 69 ॥

devaki devasankasa varidhih karunakara ।
sarvari sarvasampanna sarvapapaprabhanjini ॥ 70 ॥

ekamatra dvimatra ca trimatra ca tathapara ।
ardhamatra para suksma suksmartha’rthapara’para ॥ 71 ॥

ekavira visesakhya sasthidevi manasvini ।
naiskarmya niskalaloka jnanakarmadhika guna ॥ 72 ॥

sabandhvanandasandoha vyomakara’nirupita ।
gadyapadyatmika vani sarvalankarasamyuta ॥ 73 ॥

sadhubandhapadanyasa sarvauko ghatikavalih ।
satkarma karkasakara sarvakarmavivarjita ॥ 74 ॥

adityavarna caparna kamini vararupini ।
brahmani brahmasantana vedavagisvari siva ॥ 75 ॥

purananyayamimamsadharmasastragamasruta ।
sadyovedavati sarva hamsi vidyadhidevata ॥ 76 ॥

visvesvari jagaddhatri visvanirmanakarini ।
vaidiki vedarupa ca kalika kalarupini ॥ 77 ॥

narayani mahadevi sarvatattvapravartini ।
hiranyavarnarupa ca hiranyapadasambhava ॥ 78 ॥

kaivalyapadavi punya kaivalyajnanalaksita ।
brahmasampattirupa ca brahmasampattikarini ॥ 79 ॥

varuni varunaradhya sarvakarmapravartini ।
ekaksarapara”yukta sarvadaridryabhanjini ॥ 80 ॥

pasamkusanvita divya vinavyakhyaksasutrabhrt ।
ekamurtistrayimurtirmadhukaitabhabhanjini ॥ 81 ॥

samkhya samkhyavati jvala jvalanti kamarupini ।
jagranti sarvasampattissusuptanvestadayini ॥ 82 ॥ var svestadayini
kapalini mahadamstra bhrukuti kutilanana ।
sarvavasa suvasa ca brhatyastisca sakvari ॥ 83 ॥

chandoganapratistha ca kalmasi karunatmika ।
caksusmati mahaghosa khadgacarmadhara’sanih ॥ 84 ॥

silpavaicitryavidyota sarvatobhadravasini ।
acintyalaksanakara sutrabhasyanibandhana ॥ 85 ॥

sarvavedarthasampattissarvasastrarthamatrka ।
akaradiksakarantasarvavarnakrtasthala ॥ 86 ॥

sarvalaksmissadananda saravidya sadasiva ।
sarvajna sarvasaktisca khecarirupagocchrita ॥ 87 ॥

animadigunopeta para kastha para gatih ।
hamsayuktavimanastha hamsarudha sasiprabha ॥ 88 ॥

bhavani vasanasaktirakrtisthakhila’khila ।
tantraheturvicitrangi vyomagangavinodini ॥ 89 ॥

varsa ca varsika caiva rgyajussamarupini ।
mahanadinadipunya’ganyapunyagunakriya ॥ 90 ॥

samadhigatalabhyartha srotavya svapriya ghrna ।
namaksarapara devi upasarganakhancita ॥ 91 ॥

nipatorudvayijangha matrka mantrarupini ।
asina ca sayana ca tisthanti dhavanadhika ॥ 92 ॥

laksyalaksanayogadhya tadrupyagananakrtih ।
saikarupa naikarupa sendurupa tadakrtih ॥ 93 ॥

samasataddhitakara vibhaktivacanatmika ।
svahakara svadhakara sripatyardhanganandini ॥ 94 ॥

gambhira gahana guhya yonilingardhadharini ।
sesavasukisamsevya casala varavarnini ॥ 95 ॥

karunyakarasampattih kilakrnmantrakilika ।
saktibijatmika sarvamantrestaksayakamana ॥ 96 ॥

agneyi parthiva apya vayavya vyomaketana ।
satyajnanatmika”nanda brahmi brahma sanatani ॥ 97 ॥ var nanda
avidyavasana mayaprakrtissarvamohini ।
saktirdharanasaktisca cidacicchaktiyogini ॥ 98 ॥

vaktraruna mahamaya maricirmadamardini ।
virad svaha svadha suddha nirupastissubhaktiga ॥ 99 ॥ via virat
nirupitadvayividya nityanityasvarupini ।
vairajamargasancara sarvasatpathadarsini ॥ 100 ॥

jalandhari mrdani ca bhavani bhavabhanjani ।
traikalikajnanatantustrikalajnanadayini ॥ 101 ॥

nadatita smrtih prajna dhatrirupa tripuskara ।
parajitavidhanajna visesitagunatmika ॥ 102 ॥

hiranyakesini hemabrahmasutravicaksana ।
asamkhyeyaparardhantasvaravyanjanavaikhari ॥ 103 ॥

madhujihva madhumati madhumasodaya madhuh ।
madhavi ca mahabhaga meghagambhiranisvana ॥ 104 ॥

brahmavisnumahesadijnatavyarthavisesaga ।
nabhau vahnisikhakara lalate candrasannibha ॥ 105 ॥

bhrumadhye bhaskarakara sarvatarakrtirhrdi ।
krttikadibharanyantanaksatrestyarcitodaya ॥ 106 ॥

grahavidyatmika jyotirjyotirvinmatijivika ।
brahmandagarbhini bala saptavaranadevata ॥ 107 ॥

vairajottamasamrajya kumarakusalodaya ।
bagala bhramaramba ca sivaduti sivatmika ॥ 108 ॥

meruvindhyadisamsthana kasmirapuravasini ।
yoganidra mahanidra vinidra raksasasrita ॥ 109 ॥

suvarnada mahaganga pancakhya pancasamhatih ।
suprajata suvira ca suposa supatissiva ॥ 110 ॥

sugrha raktabijanta hatakandarpajivika ।
samudravyomamadhyastha samabindusamasraya ॥ 111 ॥

saubhagyarasajivatussarasaravivekadrk ।
trivalyadisupustanga bharati bharatasrita ॥ 112 ॥

nadabrahmamayividya jnanabrahmamayipara ।
brahmanadi niruktisca brahmakaivalyasadhanam ॥ 113 ॥

kalikeyamahodaraviryavikramarupini ।
vadabagnisikhavaktra mahakabalatarpana ॥ 114 ॥

mahabhuta mahadarpa mahasara mahakratuh ।
panjabhutamahagrasa pancabhutadhidevata ॥ 115 ॥

sarvapramana sampattissarvarogapratikriya ।
brahmandantarbahirvyapta visnuvaksovibhusani ॥ 116 ॥

sankari vidhivaktrastha pravara varahetuki ।
hemamala sikhamala trisikha pancamocana ॥ 117 ॥ var locana
sarvagamasadacaramaryada yatubhanjani । var sadacara maryadayatu
punyaslokaprabandhadhya sarvantaryamirupini ॥ 118 ॥

samaganasamaradhya srotrakarnarasayanam ।
jivalokaikajivaturbhadrodaravilokana ॥ 119 ॥

tatitkotilasatkantistaruni harisundari ।
minanetra ca sendraksi visalaksi sumangala ॥ 120 ॥

sarvamangalasampanna saksanmangaladevata ।
dehahrddipika diptirjihmapapapranasini ॥ 121 ॥

ardhacandrollasaddamstra yajnavativilasini ।
mahadurga mahotsaha mahadevabalodaya ॥ 122 ॥

dakinidya sakinidya sakinidya samastajut ।
nirankusa nakivandya sadadharadhidevata ॥ 123 ॥

bhuvanajnaninissreni bhuvanakaravallari ।
sasvati sasvatakara lokanugrahakarini ॥ 124 ॥

sarasi manasi hamsi hamsalokapradayini ।
cinmudralankrtakara kotisuryasamaprabha ॥ 125 ॥

sukhapranisirorekha sadadrstapradayini । var nada
sarvasankaryadosaghni grahopadravanasini ॥ 126 ॥

ksudrajantubhayaghni ca visarogadibhanjani ।
sadasanta sadasuddha grhacchidranivarini ॥ 127 ॥

kalidosaprasamani kolahalapurassthita ।
gauri laksanaki mukhya jaghanyakrtivarjita ॥ 128 ॥ var laksaniki
maya vidya mulabhuta vasavi visnucetana ।
vadini vasurupa ca vasuratnaparicchada ॥ 129 ॥

chandasi candrahrdaya mantrasvacchandabhairavi ।
vanamala vaijayanti pancadivyayudhatmika ॥ 130 ॥

pitambaramayi cancatkaustubha harikamini ।
nitya tathya rama rama ramani mrtyubhanjani ॥ 131 ॥ var bhanjini
jyestha kastha dhanisthanta sarangi nirgunapriya ।
maitreya mitravinda ca sesyasesakalasaya ॥ 132 ॥

varanasivasarata caryavartajanastuta ।
jagadutpattisamsthanasamharatrayakaranam ॥ 133 ॥

tvamamba visnusarvasvam namaste’stu mahesvari ।
namaste sarvalokanam jananyai punyamurtaye ॥ 134 ॥

siddhalaksmirmahakali mahalaksmi namo’stu te ।
sadyojatadipancagnirupa pancakapancakam ॥ 135 ॥

yantralaksmirbhavatyadiradyadye te namo namah ।
srstyadikaranakaravitate dosavarjite ॥ 136 ॥

jagallaksmirjaganmatarvisnupatni namo’stu te । var laksmi jagan
navakotimahasaktisamupasyapadambuje ॥ 137 ॥

kanatsauvarnaratnadhye sarvabharanabhusite ।
anantanityamahisiprapancesvaranayaki ॥ 138 ॥

atyucchritapadantasthe paramavyomanayaki ।
nakaprsthagataradhye visnulokavilasini ॥ 139 ॥

vaikuntharajamahisi sriranganagarasrite ।
ranganayaki bhuputri krsne varadavallabhe ॥ 140 ॥

kotibrahmadisamsevye kotirudradikirtite ।
matulungamayam khetam sauvarnacasakam tatha ॥ 141 ॥

padmadvayam purnakumbham kiranca varadabhaye ।
pasamankusakam sankham cakram sulam krpanikam ॥ 142 ॥

dhanurbanau caksamalam cinmudramapi bibhrati ।
astadasabhuje laksmirmahastadasapithage ॥ 143 ॥

bhuminiladisamsevye svamicittanuvartini।
padme padmalaye padmi purnakumbhabhisecite ॥ 144 ॥

indirendindirabhaksi ksirasagarakanyake । var indirendivarabhaksi
bhargavi tvam svatantreccha vasikrtajagatpatih ॥ 145 ॥

mangalam mangalanam tvam devatanam ca devata ।
tvamuttamottamananca tvam sreyah paramamrtam ॥ 146 ॥

dhanadhanyabhivrddhisca sarvabhaumasukhocchraya ।
andolikadisaubhagyam mattebhadimahodayah ॥ 147 ॥

putrapautrabhivrddhisca vidyabhogabaladikam ।
ayurarogyasampattirastaisvaryam tvameva hi ॥ 148 ॥

padameva vibhutisca suksmasuksmataragatih । var paramesavibhutisca
sadayapangasandattabrahmendradipadasthitih ॥ 149 ॥

avyahatamahabhagyam tvamevaksobhyavikramah ।
samanvayasca vedanamavirodhastvameva hi ॥ 150 ॥

nihsreyasapadapraptisadhanam phalameva ca ।
srimantrarajarajni ca srividya ksemakarini ॥ 151 ॥

sribijajapasantusta aim hrim srim bijapalika ।
prapattimargasulabha visnuprathamakinkari ॥ 152 ॥

klinkararthasavitri ca saumangalyadhidevata ।
srisodasaksarividya sriyantrapuravasini ॥ 153 ॥

sarvamangalamangalye sive sarvarthasadhike ।
saranye tryambake devi narayani namo’stu te ॥ 154 ॥

punah punarnamaste’stu sastangamayutam punah ।

sanatkumara uvaca-
evam stuta mahalaksmirbrahmarudradibhissuraih ।
namadbhirartairdinaisca nissvatvairbhogavarjitaih ॥ 1 ॥ var nissattvai
jyestha justaisca nissrikaissamsaratsvaparayanaih ।
visnupatni dadau tesam darsanam drstitarpanam ॥ 2 ॥

saratpurnendukotyabhadhavalapangaviksanaih ।
sarvatsattvasamavistamscakre hrsta varam dadau ॥ 3 ॥

mahalaksmiruvaca-
namnam sastasahasram me pramadadvapi yassakrt ।
kirtayettatkule satyam vasamyacandratarakam ॥ 4 ॥

kim punarniyamajjapturmadekasaranasya ca ।
matrvatsanukampaham posaki syamaharnisam ॥ 5 ॥

mannama stavatam loke durlabham nasti cintitam । var stuva
matprasadena sarve’pi svasvestarthamavapsyatha ॥ 6 ॥

luptavaisnavadharmasya madvratesvavakirninah । var kirtinah
bhaktiprapattihinasya vandyo namnam jarapi me ॥ 7 ॥

tasmadavasyam tairdosairvihinah papavarjitah ।
japetsastasahasram me namnam pratyahamadarat ॥ 8 ॥

saksadalaksmiputro’pi durbhagyo’pyalaso’pi va ।
aprayatno’pi mudho’pi vikalah patito’pi ca ॥ 9 ॥

avasatprapnuyadbhagyam matprasadena kevalam ।
sprheyamaciraddevah varadanaya japinah ॥ 10 ॥

dadami sarvamistartham laksmiti smaratam dhruvam ।

sanatkumara uvaca-
ityuktva’ntardadhe laksmirvaisnavi bhagavatkala ॥ 11 ॥

istapurtam ca sukrtam bhagadheyam ca cintitam ।
svam svam sthanam ca bhogam ca vijayam lebhire surah ॥ 12 ॥

tadetat pravadamyadya laksminamasahasrakam । var tadetadvo dadamadya
yoginah pathata ksipram cintitarthanavapsyatha ॥ 13 ॥

gargya uvaca-
sanatkumaroyogindra ityuktva sa dayanidhih । var sanatkumara
anugrhya yayau ksipram tamsca dvadasayoginah ॥ 14 ॥

tasmadetadrahasyanca gopyam japyam prayatnatah ।
astamyam ca caturdasyam navamyam bhrguvasare ॥ 15 ॥

paurnamasyamamayam ca parvakale visesatah ।
japedva nityakaryesu sarvankamanavapnuyat ॥ 16 ॥

॥ iti sriskandapurane sanatkumarasamhitayam
laksmisahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Sri Lakshmi Sahasranama stotram from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment