1008 - Sahasranamavali Lakshmi Stotram

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Telugu

Shri Lakshmi Sahasranami Stotram from Skandapurana in Telugu:

॥ శ్రీలక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీస్కన్దపురాణే సనత్కుమారసంహితాయామ్ ।

శ్రీగణేశాయ నమః ।

హరిః ఓం ।
నామ్నాం సాష్టసహస్రఞ్చ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే ।
మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే ॥ ౧ ॥

గార్గ్య ఉవాచ-
సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభమ్ ।
అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే ॥ ౨ ॥

సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై ।
భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహీ దయానిధే ॥ ౩ ॥

సనత్కుమార భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః ।
ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనమ్ ॥ ౪ ॥

ఖిద్యన్తి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలమ్ ।
సిద్ధ్యన్తి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థకామనాః ॥ ౫ ॥

దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా ।
కేన వా బ్రహ్మవిద్యాఽపి కేన మృత్యువినాశినీ ॥ ౬ ॥

సర్వాసాం సారభూతైకా విద్యానాం కేన కీర్తితా ।
ప్రత్యక్షసిద్ధిదా బ్రహ్మన్ తామాచక్ష్వ దయానిధే ॥ ౭ ॥

సనత్కుమార ఉవాచ-
సాధు పృష్టం మహాభాగాస్సర్వలోకహితైషిణః ।
మహతామేష ధర్మశ్చ నాన్యేషామితి మే మతిః ॥ ౮ ॥

బ్రహ్మవిష్ణుమహాదేవమహేన్ద్రాదిమహాత్మభిః ।
సమ్ప్రోక్తం కథయామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకమ్ ॥ ౯ ॥

యస్యోచ్చారణమాత్రేణ దారిద్ర్యాన్ముచ్యతే నరః ।
కిం పునస్తజ్జపాజ్జాపీ సర్వేష్టార్థానవాప్నుయాత్ ॥ ౧౦ ॥

అస్య శ్రీలక్ష్మీదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య
ఆనన్దకర్దమచిక్లీతేన్దిరాసుతాదయో మహాత్మానో మహర్షయః అనుష్టుప్ఛన్దః ।
విష్ణుమాయా శక్తిః మహాలక్ష్మీః పరాదేవతా ।
శ్రీమహాలక్ష్మీప్రసాదద్వారా సర్వేష్టార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

శ్రీమిత్యాది షడఙ్గన్యాసః ।

ధ్యానమ్-
పద్మనాభప్రియాం దేవీం పద్మాక్షీం పద్మవాసినీమ్ ।
పద్మవక్త్రాం పద్మహస్తాం వన్దే పద్మామహర్నిశమ్ ॥ ౧ ॥

పూర్ణేన్దువదనాం దివ్యరత్నాభరణభూషితామ్ ।
వరదాభయహస్తాఢ్యాం ధ్యాయేచ్చన్ద్రసహోదరీమ్ ॥ ౨ ॥

ఇచ్ఛారూపాం భగవతస్సచ్చిదానన్దరూపిణీమ్ ।
సర్వజ్ఞాం సర్వజననీం విష్ణువక్షస్స్థలాలయామ్ ॥ ౩ ॥

దయాలుమనిశం ధ్యాయేత్సుఖసిద్ధిస్వరూపిణీమ్ ।

యథోపదేశం జపిత్వా, యథాక్రమం దేవ్యై సమర్ప్య,
తతశ్శామ్భవీముద్రయా లక్ష్మీమనుసన్ధాయ, నామసహస్రం జపేత్ ।
హరిః ఓం ॥

నిత్యాగతానన్తనిత్యా నన్దినీ జనరఞ్జనీ ।
నిత్యప్రకాశినీ చైవ స్వప్రకాశస్వరూపిణీ ॥ ౧ ॥

మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా సరస్వతీ ।
భోగవైభవసన్ధాత్రీ భక్తానుగ్రహకారిణీ ॥ ౨ ॥

ఈశావాస్యా మహామాయా మహాదేవీ మహేశ్వరీ ।
హృల్లేఖా పరమా శక్తిర్మాతృకాబీజరూపిణీ ॥ ౩ ॥

నిత్యానన్దా నిత్యబోధా నాదినీ జనమోదినీ ।
సత్యప్రత్యయనీ చైవ స్వప్రకాశాత్మరూపిణీ ॥ ౪ ॥

త్రిపురా భైరవీ విద్యా హంసా వాగీశ్వరీ శివా ।
వాగ్దేవీ చ మహారాత్రిః కాలరాత్రిస్త్రిలోచనా ॥ ౫ ॥

భద్రకాలీ కరాలీ చ మహాకాలీ తిలోత్తమా ।
కాలీ కరాలవక్త్రాన్తా కామాక్షీ కామదా శుభా ॥ ౬ ॥

చణ్డికా చణ్డరూపేశా చాముణ్డా చక్రధారిణీ ।
త్రైలోక్యజయినీ దేవీ త్రైలోక్యవిజయోత్తమా ॥ ౭ ॥

సిద్ధలక్ష్మీః క్రియాలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీః ప్రసాదినీ ।
ఉమా భగవతీ దుర్గా చాన్ద్రీ దాక్షాయణీ శివా ॥ ౮ ॥

ప్రత్యఙ్గిరా ధరావేలా లోకమాతా హరిప్రియా ।
పార్వతీ పరమా దేవీ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినీ ॥ ౯ ॥

అరూపా బహురూపా చ విరూపా విశ్వరూపిణీ ।
పఞ్చభూతాత్మికా వాణీ పఞ్చభూతాత్మికా పరా ॥ ౧౦ ॥

కాలీ మా పఞ్చికా వాగ్మీ హవిఃప్రత్యధిదేవతా ।
దేవమాతా సురేశానా దేవగర్భాఽమ్బికా ధృతిః ॥ ౧౧ ॥

సఙ్ఖ్యా జాతిః క్రియాశక్తిః ప్రకృతిర్మోహినీ మహీ ।
యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా విభావరీ ॥ ౧౨ ॥ var విభావతీ
జ్యోతిష్మతీ మహామాతా సర్వమన్త్రఫలప్రదా ।
దారిద్ర్యధ్వంసినీ దేవీ హృదయగ్రన్థిభేదినీ ॥ ౧౩ ॥

సహస్రాదిత్యసఙ్కాశా చన్ద్రికా చన్ద్రరూపిణీ ।
గాయత్రీ సోమసమ్భూతిస్సావిత్రీ ప్రణవాత్మికా ॥ ౧౪ ॥

శాఙ్కరీ వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ సర్వదేవనమస్కృతా ।
సేవ్యదుర్గా కుబేరాక్షీ కరవీరనివాసినీ ॥ ౧౫ ॥

జయా చ విజయా చైవ జయన్తీ చాఽపరాజితా ।
కుబ్జికా కాలికా శాస్త్రీ వీణాపుస్తకధారిణీ ॥ ౧౬ ॥

సర్వజ్ఞశక్తిశ్శ్రీశక్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।
ఇడాపిఙ్గలికామధ్యమృణాలీతన్తురూపిణీ ॥ ౧౭ ॥

యజ్ఞేశానీ ప్రథా దీక్షా దక్షిణా సర్వమోహినీ ।
అష్టాఙ్గయోగినీ దేవీ నిర్బీజధ్యానగోచరా ॥ ౧౮ ॥

సర్వతీర్థస్థితా శుద్ధా సర్వపర్వతవాసినీ ।
వేదశాస్త్రప్రమా దేవీ షడఙ్గాదిపదక్రమా ॥ ౧౯ ॥

శివా ధాత్రీ శుభానన్దా యజ్ఞకర్మస్వరూపిణీ ।
వ్రతినీ మేనకా దేవీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మచారిణీ ॥ ౨౦ ॥

ఏకాక్షరపరా తారా భవబన్ధవినాశినీ ।
విశ్వమ్భరా ధరాధారా నిరాధారాఽధికస్వరా ॥ ౨౧ ॥

రాకా కుహూరమావాస్యా పూర్ణిమాఽనుమతిర్ద్యుతిః ।
సినీవాలీ శివాఽవశ్యా వైశ్వదేవీ పిశఙ్గిలా ॥ ౨౨ ॥

పిప్పలా చ విశాలాక్షీ రక్షోఘ్నీ వృష్టికారిణీ ।
దుష్టవిద్రావిణీ దేవీ సర్వోపద్రవనాశినీ ॥ ౨౩ ॥

శారదా శరసన్ధానా సర్వశస్త్రస్వరూపిణీ ।
యుద్ధమధ్యస్థితా దేవీ సర్వభూతప్రభఞ్జనీ ॥ ౨౪ ॥

అయుద్ధా యుద్ధరూపా చ శాన్తా శాన్తిస్వరూపిణీ ।
గఙ్గా సరస్వతీవేణీయమునానర్మదాపగా ॥ ౨౫ ॥

సముద్రవసనావాసా బ్రహ్మాణ్డశ్రోణిమేఖలా ।
పఞ్చవక్త్రా దశభుజా శుద్ధస్ఫటికసన్నిభా ॥ ౨౬ ॥

రక్తా కృష్ణా సితా పీతా సర్వవర్ణా నిరీశ్వరీ ।
కాలికా చక్రికా దేవీ సత్యా తు వటుకాస్థితా ॥ ౨౭ ॥

తరుణీ వారుణీ నారీ జ్యేష్ఠాదేవీ సురేశ్వరీ ।
విశ్వమ్భరాధరా కర్త్రీ గలార్గలవిభఞ్జనీ ॥ ౨౮ ॥

సన్ధ్యారాత్రిర్దివాజ్యోత్స్త్నా కలాకాష్ఠా నిమేషికా ।
ఉర్వీ కాత్యాయనీ శుభ్రా సంసారార్ణవతారిణీ ॥ ౨౯ ॥

కపిలా కీలికాఽశోకా మల్లికానవమల్లికా । var కౌలికా
దేవికా నన్దికా శాన్తా భఞ్జికా భయభఞ్జికా ॥ ౩౦ ॥

కౌశికీ వైదికీ దేవీ సౌరీ రూపాధికాఽతిభా ।
దిగ్వస్త్రా నవవస్త్రా చ కన్యకా కమలోద్భవా ॥ ౩౧ ॥

శ్రీస్సౌమ్యలక్షణాఽతీతదుర్గా సూత్రప్రబోధికా ।
శ్రద్ధా మేధా కృతిః ప్రజ్ఞా ధారణా కాన్తిరేవ చ ॥ ౩౨ ॥

శ్రుతిః స్మృతిర్ధృతిర్ధన్యా భూతిరిష్టిర్మనీషిణీ ।
విరక్తిర్వ్యాపినీ మాయా సర్వమాయాప్రభఞ్జనీ ॥ ౩౩ ॥

మాహేన్ద్రీ మన్త్రిణీ సింహీ చేన్ద్రజాలస్వరూపిణీ ।
అవస్థాత్రయనిర్ముక్తా గుణత్రయవివర్జితా ॥ ౩౪ ॥

ఈషణాత్రయనిర్ముక్తా సర్వరోగవివర్జితా ।
యోగిధ్యానాన్తగమ్యా చ యోగధ్యానపరాయణా ॥ ౩౫ ॥

త్రయీశిఖా విశేషజ్ఞా వేదాన్తజ్ఞానరూపిణీ ।
భారతీ కమలా భాషా పద్మా పద్మవతీ కృతిః ॥ ౩౬ ॥

గౌతమీ గోమతీ గౌరీ ఈశానా హంసవాహనీ ।
నారాయణీ ప్రభాధారా జాహ్నవీ శఙ్కరాత్మజా ॥ ౩౭ ॥

చిత్రఘణ్టా సునన్దా శ్రీర్మానవీ మనుసమ్భవా ।
స్తమ్భినీ క్షోభిణీ మారీ భ్రామిణీ శత్రుమారిణీ ॥ ౩౮ ॥

మోహినీ ద్వేషిణీ వీరా అఘోరా రుద్రరూపిణీ ।
రుద్రైకాదశినీ పుణ్యా కల్యాణీ లాభకారిణీ ॥ ౩౯ ॥

దేవదుర్గా మహాదుర్గా స్వప్నదుర్గాఽష్టభైరవీ ।
సూర్యచన్ద్రాగ్నిరూపా చ గ్రహనక్షత్రరూపిణీ ॥ ౪౦ ॥

బిన్దునాదకలాతీతా బిన్దునాదకలాత్మికా ।
దశవాయుజయాకారా కలాషోడశసంయుతా ॥ ౪౧ ॥

కాశ్యపీ కమలాదేవీ నాదచక్రనివాసినీ ।
మృడాధారా స్థిరా గుహ్యా దేవికా చక్రరూపిణీ ॥ ౪౨ ॥

అవిద్యా శార్వరీ భుఞ్జా జమ్భాసురనిబర్హిణీ ।
శ్రీకాయా శ్రీకలా శుభ్రా కర్మనిర్మూలకారిణీ ॥ ౪౩ ॥

ఆదిలక్ష్మీర్గుణాధారా పఞ్చబ్రహ్మాత్మికా పరా ।
శ్రుతిర్బ్రహ్మముఖావాసా సర్వసమ్పత్తిరూపిణీ ॥ ౪౪ ॥

మృతసఞ్జీవినీ మైత్రీ కామినీ కామవర్జితా ।
నిర్వాణమార్గదా దేవీ హంసినీ కాశికా క్షమా ॥ ౪౫ ॥

సపర్యా గుణినీ భిన్నా నిర్గుణా ఖణ్డితాశుభా ।
స్వామినీ వేదినీ శక్యా శామ్బరీ చక్రధారిణీ ॥ ౪౬ ॥

దణ్డినీ ముణ్డినీ వ్యాఘ్రీ శిఖినీ సోమసంహతిః ।
చిన్తామణిశ్చిదానన్దా పఞ్చబాణాగ్రబోధినీ ॥ ౪౭ ॥ var పఞ్చబాణప్రబోధినీ
బాణశ్రేణిస్సహస్రాక్షీ సహస్రభుజపాదుకా ।
సన్ధ్యావలిస్త్రిసన్ధ్యాఖ్యా బ్రహ్మాణ్డమణిభూషణా ॥ ౪౮ ॥

వాసవీ వారుణీసేనా కులికా మన్త్రరఞ్జనీ ।
జితప్రాణస్వరూపా చ కాన్తా కామ్యవరప్రదా ॥ ౪౯ ॥

మన్త్రబ్రాహ్మణవిద్యార్థా నాదరూపా హవిష్మతీ ।
ఆథర్వణీ శ్రుతిశూన్యా కల్పనావర్జితా సతీ ॥ ౫౦ ॥

సత్తాజాతిః ప్రమాఽమేయాఽప్రమితిః ప్రాణదా గతిః ।
అవర్ణా పఞ్చవర్ణా చ సర్వదా భువనేశ్వరీ ॥ ౫౧ ॥

త్రైలోక్యమోహినీ విద్యా సర్వభర్త్రీ క్షరాఽక్షరా ।
హిరణ్యవర్ణా హరిణీ సర్వోపద్రవనాశినీ ॥ ౫౨ ॥

కైవల్యపదవీరేఖా సూర్యమణ్డలసంస్థితా ।
సోమమణ్డలమధ్యస్థా వహ్నిమణ్డలసంస్థితా ॥ ౫౩ ॥

వాయుమణ్డలమధ్యస్థా వ్యోమమణ్డలసంస్థితా ।
చక్రికా చక్రమధ్యస్థా చక్రమార్గప్రవర్తినీ ॥ ౫౪ ॥

కోకిలాకులచక్రేశా పక్షతిః పంక్తిపావనీ ।
సర్వసిద్ధాన్తమార్గస్థా షడ్వర్ణావరవర్జితా ॥ ౫౫ ॥

శరరుద్రహరా హన్త్రీ సర్వసంహారకారిణీ ।
పురుషా పౌరుషీ తుష్టిస్సర్వతన్త్రప్రసూతికా ॥ ౫౬ ॥

అర్ధనారీశ్వరీ దేవీ సర్వవిద్యాప్రదాయినీ ।
భార్గవీ యాజుషీవిద్యా సర్వోపనిషదాస్థితా ॥ ౫౭ ॥

వ్యోమకేశాఖిలప్రాణా పఞ్చకోశవిలక్షణా ।
పఞ్చకోశాత్మికా ప్రత్యక్పఞ్చబ్రహ్మాత్మికా శివా ॥ ౫౮ ॥

జగజ్జరాజనిత్రీ చ పఞ్చకర్మప్రసూతికా ।
వాగ్దేవ్యాభరణాకారా సర్వకామ్యస్థితస్థితిః ॥ ౫౯ ॥

అష్టాదశచతుష్షష్ఠిపీఠికా విద్యయా యుతా ।
కాలికాకర్షణశ్యామా యక్షిణీ కిన్నరేశ్వరీ ॥ ౬౦ ॥

కేతకీ మల్లికాశోకా వారాహీ ధరణీ ధ్రువా ।
నారసింహీ మహోగ్రాస్యా భక్తానామార్తినాశినీ ॥ ౬౧ ॥

అన్తర్బలా స్థిరా లక్ష్మీర్జరామరణనాశినీ ।
శ్రీరఞ్జితా మహాకాయా సోమసూర్యాగ్నిలోచనా ॥ ౬౨ ॥

అదితిర్దేవమాతా చ అష్టపుత్రాఽష్టయోగినీ ।
అష్టప్రకృతిరష్టాష్టవిభ్రాజద్వికృతాకృతిః ॥ ౬౩ ॥

దుర్భిక్షధ్వంసినీ దేవీ సీతా సత్యా చ రుక్మిణీ ।
ఖ్యాతిజా భార్గవీ దేవీ దేవయోనిస్తపస్వినీ ॥ ౬౪ ॥

శాకమ్భరీ మహాశోణా గరుడోపరిసంస్థితా ।
సింహగా వ్యాఘ్రగా దేవీ వాయుగా చ మహాద్రిగా ॥ ౬౫ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తా సర్వవిద్యాధిదేవతా ।
మన్త్రవ్యాఖ్యాననిపుణా జ్యోతిశ్శాస్త్రైకలోచనా ॥ ౬౬ ॥

ఇడాపిఙ్గలికామధ్యాసుషుమ్నా గ్రన్థిభేదినీ ।
కాలచక్రాశ్రయోపేతా కాలచక్రస్వరూపిణీ ॥ ౬౭ ॥

వైశారదీ మతిశ్శ్రేష్ఠా వరిష్ఠా సర్వదీపికా ।
వైనాయకీ వరారోహా శ్రోణివేలా బహిర్వలిః ॥ ౬౮ ॥

జమ్భినీ జృమ్భిణీ జృమ్భకారిణీ గణకారికా ।
శరణీ చక్రికాఽనన్తా సర్వవ్యాధిచికిత్సకీ ॥ ౬౯ ॥

దేవకీ దేవసఙ్కాశా వారిధిః కరుణాకరా ।
శర్వరీ సర్వసమ్పన్నా సర్వపాపప్రభఞ్జినీ ॥ ౭౦ ॥

ఏకమాత్రా ద్విమాత్రా చ త్రిమాత్రా చ తథాపరా ।
అర్ధమాత్రా పరా సూక్ష్మా సూక్ష్మార్థాఽర్థపరాఽపరా ॥ ౭౧ ॥

ఏకవీరా విశేషాఖ్యా షష్ఠీదేవీ మనస్వినీ ।
నైష్కర్మ్యా నిష్కలాలోకా జ్ఞానకర్మాధికా గుణా ॥ ౭౨ ॥

సబన్ధ్వానన్దసన్దోహా వ్యోమాకారాఽనిరూపితా ।
గద్యపద్యాత్మికా వాణీ సర్వాలఙ్కారసంయుతా ॥ ౭౩ ॥

సాధుబన్ధపదన్యాసా సర్వౌకో ఘటికావలిః ।
షట్కర్మా కర్కశాకారా సర్వకర్మవివర్జితా ॥ ౭౪ ॥

ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామినీ వరరూపిణీ ।
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మసన్తానా వేదవాగీశ్వరీ శివా ॥ ౭౫ ॥

పురాణన్యాయమీమాంసాధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా ।
సద్యోవేదవతీ సర్వా హంసీ విద్యాధిదేవతా ॥ ౭౬ ॥

విశ్వేశ్వరీ జగద్ధాత్రీ విశ్వనిర్మాణకారిణీ ।
వైదికీ వేదరూపా చ కాలికా కాలరూపిణీ ॥ ౭౭ ॥

నారాయణీ మహాదేవీ సర్వతత్త్వప్రవర్తినీ ।
హిరణ్యవర్ణరూపా చ హిరణ్యపదసమ్భవా ॥ ౭౮ ॥

కైవల్యపదవీ పుణ్యా కైవల్యజ్ఞానలక్షితా ।
బ్రహ్మసమ్పత్తిరూపా చ బ్రహ్మసమ్పత్తికారిణీ ॥ ౭౯ ॥

వారుణీ వారుణారాధ్యా సర్వకర్మప్రవర్తినీ ।
ఏకాక్షరపరాఽఽయుక్తా సర్వదారిద్ర్యభఞ్జినీ ॥ ౮౦ ॥

పాశాంకుశాన్వితా దివ్యా వీణావ్యాఖ్యాక్షసూత్రభృత్ ।
ఏకమూర్తిస్త్రయీమూర్తిర్మధుకైటభభఞ్జినీ ॥ ౮౧ ॥

సాంఖ్యా సాంఖ్యవతీ జ్వాలా జ్వలన్తీ కామరూపిణీ ।
జాగ్రన్తీ సర్వసమ్పత్తిస్సుషుప్తాన్వేష్టదాయినీ ॥ ౮౨ ॥ var స్వేష్టదాయినీ
కపాలినీ మహాదంష్ట్రా భ్రుకుటీ కుటిలాననా ।
సర్వావాసా సువాసా చ బృహత్యష్టిశ్చ శక్వరీ ॥ ౮౩ ॥

ఛన్దోగణప్రతిష్ఠా చ కల్మాషీ కరుణాత్మికా ।
చక్షుష్మతీ మహాఘోషా ఖడ్గచర్మధరాఽశనిః ॥ ౮౪ ॥

శిల్పవైచిత్ర్యవిద్యోతా సర్వతోభద్రవాసినీ ।
అచిన్త్యలక్షణాకారా సూత్రభాష్యనిబన్ధనా ॥ ౮౫ ॥

సర్వవేదార్థసమ్పత్తిస్సర్వశాస్త్రార్థమాతృకా ।
అకారాదిక్షకారాన్తసర్వవర్ణకృతస్థలా ॥ ౮౬ ॥

సర్వలక్ష్మీస్సదానన్దా సారవిద్యా సదాశివా ।
సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ ఖేచరీరూపగోచ్ఛ్రితా ॥ ౮౭ ॥

అణిమాదిగుణోపేతా పరా కాష్ఠా పరా గతిః ।
హంసయుక్తవిమానస్థా హంసారూఢా శశిప్రభా ॥ ౮౮ ॥

భవానీ వాసనాశక్తిరాకృతిస్థాఖిలాఽఖిలా ।
తన్త్రహేతుర్విచిత్రాఙ్గీ వ్యోమగఙ్గావినోదినీ ॥ ౮౯ ॥

వర్షా చ వార్షికా చైవ ఋగ్యజుస్సామరూపిణీ ।
మహానదీనదీపుణ్యాఽగణ్యపుణ్యగుణక్రియా ॥ ౯౦ ॥

సమాధిగతలభ్యార్థా శ్రోతవ్యా స్వప్రియా ఘృణా ।
నామాక్షరపరా దేవీ ఉపసర్గనఖాఞ్చితా ॥ ౯౧ ॥

నిపాతోరుద్వయీజఙ్ఘా మాతృకా మన్త్రరూపిణీ ।
ఆసీనా చ శయానా చ తిష్ఠన్తీ ధావనాధికా ॥ ౯౨ ॥

లక్ష్యలక్షణయోగాఢ్యా తాద్రూప్యగణనాకృతిః ।
సైకరూపా నైకరూపా సేన్దురూపా తదాకృతిః ॥ ౯౩ ॥

సమాసతద్ధితాకారా విభక్తివచనాత్మికా ।
స్వాహాకారా స్వధాకారా శ్రీపత్యర్ధాఙ్గనన్దినీ ॥ ౯౪ ॥

గమ్భీరా గహనా గుహ్యా యోనిలిఙ్గార్ధధారిణీ ।
శేషవాసుకిసంసేవ్యా చషాలా వరవర్ణినీ ॥ ౯౫ ॥

కారుణ్యాకారసమ్పత్తిః కీలకృన్మన్త్రకీలికా ।
శక్తిబీజాత్మికా సర్వమన్త్రేష్టాక్షయకామనా ॥ ౯౬ ॥

ఆగ్నేయీ పార్థివా ఆప్యా వాయవ్యా వ్యోమకేతనా ।
సత్యజ్ఞానాత్మికాఽఽనన్దా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మ సనాతనీ ॥ ౯౭ ॥ var నన్దా
అవిద్యావాసనా మాయాప్రకృతిస్సర్వమోహినీ ।
శక్తిర్ధారణశక్తిశ్చ చిదచిచ్ఛక్తియోగినీ ॥ ౯౮ ॥

వక్త్రారుణా మహామాయా మరీచిర్మదమర్దినీ ।
విరాడ్ స్వాహా స్వధా శుద్ధా నీరూపాస్తిస్సుభక్తిగా ॥ ౯౯ ॥ via విరాట్
నిరూపితాద్వయీవిద్యా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ ।
వైరాజమార్గసఞ్చారా సర్వసత్పథదర్శినీ ॥ ౧౦౦ ॥

జాలన్ధరీ మృడానీ చ భవానీ భవభఞ్జనీ ।
త్రైకాలికజ్ఞానతన్తుస్త్రికాలజ్ఞానదాయినీ ॥ ౧౦౧ ॥

నాదాతీతా స్మృతిః ప్రజ్ఞా ధాత్రీరూపా త్రిపుష్కరా ।
పరాజితావిధానజ్ఞా విశేషితగుణాత్మికా ॥ ౧౦౨ ॥

హిరణ్యకేశినీ హేమబ్రహ్మసూత్రవిచక్షణా ।
అసంఖ్యేయపరార్ధాన్తస్వరవ్యఞ్జనవైఖరీ ॥ ౧౦౩ ॥

మధుజిహ్వా మధుమతీ మధుమాసోదయా మధుః ।
మాధవీ చ మహాభాగా మేఘగమ్భీరనిస్వనా ॥ ౧౦౪ ॥

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదిజ్ఞాతవ్యార్థవిశేషగా ।
నాభౌ వహ్నిశిఖాకారా లలాటే చన్ద్రసన్నిభా ॥ ౧౦౫ ॥

భ్రూమధ్యే భాస్కరాకారా సర్వతారాకృతిర్హృది ।
కృత్తికాదిభరణ్యన్తనక్షత్రేష్ట్యార్చితోదయా ॥ ౧౦౬ ॥

గ్రహవిద్యాత్మికా జ్యోతిర్జ్యోతిర్విన్మతిజీవికా ।
బ్రహ్మాణ్డగర్భిణీ బాలా సప్తావరణదేవతా ॥ ౧౦౭ ॥

వైరాజోత్తమసామ్రాజ్యా కుమారకుశలోదయా ।
బగలా భ్రమరామ్బా చ శివదూతీ శివాత్మికా ॥ ౧౦౮ ॥

మేరువిన్ధ్యాదిసంస్థానా కాశ్మీరపురవాసినీ ।
యోగనిద్రా మహానిద్రా వినిద్రా రాక్షసాశ్రితా ॥ ౧౦౯ ॥

సువర్ణదా మహాగఙ్గా పఞ్చాఖ్యా పఞ్చసంహతిః ।
సుప్రజాతా సువీరా చ సుపోషా సుపతిశ్శివా ॥ ౧౧౦ ॥

సుగృహా రక్తబీజాన్తా హతకన్దర్పజీవికా ।
సముద్రవ్యోమమధ్యస్థా సమబిన్దుసమాశ్రయా ॥ ౧౧౧ ॥

సౌభాగ్యరసజీవాతుస్సారాసారవివేకదృక్ ।
త్రివల్యాదిసుపుష్టాఙ్గా భారతీ భరతాశ్రితా ॥ ౧౧౨ ॥

నాదబ్రహ్మమయీవిద్యా జ్ఞానబ్రహ్మమయీపరా ।
బ్రహ్మనాడీ నిరుక్తిశ్చ బ్రహ్మకైవల్యసాధనమ్ ॥ ౧౧౩ ॥

కాలికేయమహోదారవీర్యవిక్రమరూపిణీ ।
వడబాగ్నిశిఖావక్త్రా మహాకబలతర్పణా ॥ ౧౧౪ ॥

మహాభూతా మహాదర్పా మహాసారా మహాక్రతుః ।
పఞ్జభూతమహాగ్రాసా పఞ్చభూతాధిదేవతా ॥ ౧౧౫ ॥

సర్వప్రమాణా సమ్పత్తిస్సర్వరోగప్రతిక్రియా ।
బ్రహ్మాణ్డాన్తర్బహిర్వ్యాప్తా విష్ణువక్షోవిభూషణీ ॥ ౧౧౬ ॥

శాఙ్కరీ విధివక్త్రస్థా ప్రవరా వరహేతుకీ ।
హేమమాలా శిఖామాలా త్రిశిఖా పఞ్చమోచనా ॥ ౧౧౭ ॥ var లోచనా
సర్వాగమసదాచారమర్యాదా యాతుభఞ్జనీ । var సదాచార మర్యాదాయాతు
పుణ్యశ్లోకప్రబన్ధాఢ్యా సర్వాన్తర్యామిరూపిణీ ॥ ౧౧౮ ॥

సామగానసమారాధ్యా శ్రోత్రకర్ణరసాయనమ్ ।
జీవలోకైకజీవాతుర్భద్రోదారవిలోకనా ॥ ౧౧౯ ॥

తటిత్కోటిలసత్కాన్తిస్తరుణీ హరిసున్దరీ ।
మీననేత్రా చ సేన్ద్రాక్షీ విశాలాక్షీ సుమఙ్గలా ॥ ౧౨౦ ॥

సర్వమఙ్గలసమ్పన్నా సాక్షాన్మఙ్గలదేవతా ।
దేహహృద్దీపికా దీప్తిర్జిహ్మపాపప్రణాశినీ ॥ ౧౨౧ ॥

అర్ధచన్ద్రోల్లసద్దంష్ట్రా యజ్ఞవాటీవిలాసినీ ।
మహాదుర్గా మహోత్సాహా మహాదేవబలోదయా ॥ ౧౨౨ ॥

డాకినీడ్యా శాకినీడ్యా సాకినీడ్యా సమస్తజుట్ ।
నిరఙ్కుశా నాకివన్ద్యా షడాధారాధిదేవతా ॥ ౧౨౩ ॥

భువనజ్ఞానినిశ్శ్రేణీ భువనాకారవల్లరీ ।
శాశ్వతీ శాశ్వతాకారా లోకానుగ్రహకారిణీ ॥ ౧౨౪ ॥

సారసీ మానసీ హంసీ హంసలోకప్రదాయినీ ।
చిన్ముద్రాలఙ్కృతకరా కోటిసూర్యసమప్రభా ॥ ౧౨౫ ॥

సుఖప్రాణిశిరోరేఖా సదదృష్టప్రదాయినీ । var నద
సర్వసాఙ్కర్యదోషఘ్నీ గ్రహోపద్రవనాశినీ ॥ ౧౨౬ ॥

క్షుద్రజన్తుభయఘ్నీ చ విషరోగాదిభఞ్జనీ ।
సదాశాన్తా సదాశుద్ధా గృహచ్ఛిద్రనివారిణీ ॥ ౧౨౭ ॥

కలిదోషప్రశమనీ కోలాహలపురస్స్థితా ।
గౌరీ లాక్షణకీ ముఖ్యా జఘన్యాకృతివర్జితా ॥ ౧౨౮ ॥ var లాక్షణికీ
మాయా విద్యా మూలభూతా వాసవీ విష్ణుచేతనా ।
వాదినీ వసురూపా చ వసురత్నపరిచ్ఛదా ॥ ౧౨౯ ॥

ఛాన్దసీ చన్ద్రహృదయా మన్త్రస్వచ్ఛన్దభైరవీ ।
వనమాలా వైజయన్తీ పఞ్చదివ్యాయుధాత్మికా ॥ ౧౩౦ ॥

పీతామ్బరమయీ చఞ్చత్కౌస్తుభా హరికామినీ ।
నిత్యా తథ్యా రమా రామా రమణీ మృత్యుభఞ్జనీ ॥ ౧౩౧ ॥ var భఞ్జినీ
జ్యేష్ఠా కాష్ఠా ధనిష్ఠాన్తా శరాఙ్గీ నిర్గుణప్రియా ।
మైత్రేయా మిత్రవిన్దా చ శేష్యశేషకలాశయా ॥ ౧౩౨ ॥

వారాణసీవాసరతా చార్యావర్తజనస్తుతా ।
జగదుత్పత్తిసంస్థానసంహారత్రయకారణమ్ ॥ ౧౩౩ ॥

త్వమమ్బ విష్ణుసర్వస్వం నమస్తేఽస్తు మహేశ్వరి ।
నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యై పుణ్యమూర్తయే ॥ ౧౩౪ ॥

సిద్ధలక్ష్మీర్మహాకాలి మహలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ।
సద్యోజాతాదిపఞ్చాగ్నిరూపా పఞ్చకపఞ్చకమ్ ॥ ౧౩౫ ॥

యన్త్రలక్ష్మీర్భవత్యాదిరాద్యాద్యే తే నమో నమః ।
సృష్ట్యాదికారణాకారవితతే దోషవర్జితే ॥ ౧౩౬ ॥

జగల్లక్ష్మీర్జగన్మాతర్విష్ణుపత్ని నమోఽస్తు తే । var లక్ష్మి జగన్
నవకోటిమహాశక్తిసముపాస్యపదామ్బుజే ॥ ౧౩౭ ॥

కనత్సౌవర్ణరత్నాఢ్యే సర్వాభరణభూషితే ।
అనన్తానిత్యమహిషీప్రపఞ్చేశ్వరనాయకి ॥ ౧౩౮ ॥

అత్యుచ్ఛ్రితపదాన్తస్థే పరమవ్యోమనాయకి ।
నాకపృష్ఠగతారాధ్యే విష్ణులోకవిలాసిని ॥ ౧౩౯ ॥

వైకుణ్ఠరాజమహిషి శ్రీరఙ్గనగరాశ్రితే ।
రఙ్గనాయకి భూపుత్రి కృష్ణే వరదవల్లభే ॥ ౧౪౦ ॥

కోటిబ్రహ్మాదిసంసేవ్యే కోటిరుద్రాదికీర్తితే ।
మాతులుఙ్గమయం ఖేటం సౌవర్ణచషకం తథా ॥ ౧౪౧ ॥

పద్మద్వయం పూర్ణకుమ్భం కీరఞ్చ వరదాభయే ।
పాశమఙ్కుశకం శఙ్ఖం చక్రం శూలం కృపాణికామ్ ॥ ౧౪౨ ॥

ధనుర్బాణౌ చాక్షమాలాం చిన్ముద్రామపి బిభ్రతీ ।
అష్టాదశభుజే లక్ష్మీర్మహాష్టాదశపీఠగే ॥ ౧౪౩ ॥

భూమినీలాదిసంసేవ్యే స్వామిచిత్తానువర్తిని।
పద్మే పద్మాలయే పద్మి పూర్ణకుమ్భాభిషేచితే ॥ ౧౪౪ ॥

ఇన్దిరేన్దిన్దిరాభాక్షి క్షీరసాగరకన్యకే । var ఇన్దిరేన్దీవరాభాక్షి
భార్గవి త్వం స్వతన్త్రేచ్ఛా వశీకృతజగత్పతిః ॥ ౧౪౫ ॥

మఙ్గలం మఙ్గలానాం త్వం దేవతానాం చ దేవతా ।
త్వముత్తమోత్తమానాఞ్చ త్వం శ్రేయః పరమామృతమ్ ॥ ౧౪౬ ॥

ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సార్వభౌమసుఖోచ్ఛ్రయా ।
ఆన్దోలికాదిసౌభాగ్యం మత్తేభాదిమహోదయః ॥ ౧౪౭ ॥

పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిశ్చ విద్యాభోగబలాదికమ్ ।
ఆయురారోగ్యసమ్పత్తిరష్టైశ్వర్యం త్వమేవ హి ॥ ౧౪౮ ॥

పదమేవ విభూతిశ్చ సూక్ష్మాసూక్ష్మతరాగతిః । var పరమేశవిభూతిశ్చ
సదయాపాఙ్గసన్దత్తబ్రహ్మేన్ద్రాదిపదస్థితిః ॥ ౧౪౯ ॥

అవ్యాహతమహాభాగ్యం త్వమేవాక్షోభ్యవిక్రమః ।
సమన్వయశ్చ వేదానామవిరోధస్త్వమేవ హి ॥ ౧౫౦ ॥

నిఃశ్రేయసపదప్రాప్తిసాధనం ఫలమేవ చ ।
శ్రీమన్త్రరాజరాజ్ఞీ చ శ్రీవిద్యా క్షేమకారిణీ ॥ ౧౫౧ ॥

శ్రీబీజజపసన్తుష్టా ఐం హ్రీం శ్రీం బీజపాలికా ।
ప్రపత్తిమార్గసులభా విష్ణుప్రథమకిఙ్కరీ ॥ ౧౫౨ ॥

క్లీఙ్కారార్థసవిత్రీ చ సౌమఙ్గల్యాధిదేవతా ।
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా శ్రీయన్త్రపురవాసినీ ॥ ౧౫౩ ॥

సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యే శివే సర్వార్థసాధికే ।
శరణ్యే త్ర్యమ్బకే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౫౪ ॥

పునః పునర్నమస్తేఽస్తు సాష్టాఙ్గమయుతం పునః ।

సనత్కుమార ఉవాచ-
ఏవం స్తుతా మహాలక్ష్మీర్బ్రహ్మరుద్రాదిభిస్సురైః ।
నమద్భిరార్తైర్దీనైశ్చ నిస్స్వత్వైర్భోగవర్జితైః ॥ ౧ ॥ var నిస్సత్త్వై
జ్యేష్ఠా జుష్టైశ్చ నిశ్శ్రీకైస్సంసారాత్స్వపరాయణైః ।
విష్ణుపత్నీ దదౌ తేషాం దర్శనం దృష్టితర్పణమ్ ॥ ౨ ॥

శరత్పూర్ణేన్దుకోట్యాభధవలాపాఙ్గవీక్షణైః ।
సర్వాత్సత్త్వసమావిష్టాంశ్చక్రే హృష్టా వరం దదౌ ॥ ౩ ॥

మహాలక్ష్మీరువాచ-
నామ్నాం సాష్టసహస్రం మే ప్రమాదాద్వాపి యస్సకృత్ ।
కీర్తయేత్తత్కులే సత్యం వసామ్యాచన్ద్రతారకమ్ ॥ ౪ ॥

కిం పునర్నియమాజ్జప్తుర్మదేకశరణస్య చ ।
మాతృవత్సానుకమ్పాహం పోషకీ స్యామహర్నిశమ్ ॥ ౫ ॥

మన్నామ స్తవతాం లోకే దుర్లభం నాస్తి చిన్తితమ్ । var స్తువ
మత్ప్రసాదేన సర్వేఽపి స్వస్వేష్టార్థమవాప్స్యథ ॥ ౬ ॥

లుప్తవైష్ణవధర్మస్య మద్వ్రతేష్వవకీర్ణినః । var కీర్తినః
భక్తిప్రపత్తిహీనస్య వన్ద్యో నామ్నాం జరాపి మే ॥ ౭ ॥

తస్మాదవశ్యం తైర్దోషైర్విహీనః పాపవర్జితః ।
జపేత్సాష్టసహస్రం మే నామ్నాం ప్రత్యహమాదరాత్ ॥ ౮ ॥

సాక్షాదలక్ష్మీపుత్రోఽపి దుర్భాగ్యోఽప్యలసోఽపి వా ।
అప్రయత్నోఽపి మూఢోఽపి వికలః పతితోఽపి చ ॥ ౯ ॥

అవశాత్ప్రాప్నుయాద్భాగ్యం మత్ప్రసాదేన కేవలమ్ ।
స్పృహేయమచిరాద్దేవాః వరదానాయ జాపినః ॥ ౧౦ ॥

దదామి సర్వమిష్టార్థం లక్ష్మీతి స్మరతాం ధ్రువమ్ ।

సనత్కుమార ఉవాచ-
ఇత్యుక్త్వాఽన్తర్దధే లక్ష్మీర్వైష్ణవీ భగవత్కలా ॥ ౧౧ ॥

ఇష్టాపూర్తం చ సుకృతం భాగధేయం చ చిన్తితమ్ ।
స్వం స్వం స్థానం చ భోగం చ విజయం లేభిరే సురాః ॥ ౧౨ ॥

తదేతత్ ప్రవదామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకమ్ । var తదేతద్వో దదామద్య
యోగినః పఠత క్షిప్రం చిన్తితార్థానవాప్స్యథ ॥ ౧౩ ॥

గార్గ్య ఉవాచ-
సనత్కుమారోయోగీన్ద్ర ఇత్యుక్త్వా స దయానిధిః । var సనత్కుమార
అనుగృహ్య యయౌ క్షిప్రం తాంశ్చ ద్వాదశయోగినః ॥ ౧౪ ॥

తస్మాదేతద్రహస్యఞ్చ గోప్యం జప్యం ప్రయత్నతః ।
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం భృగువాసరే ॥ ౧౫ ॥

పౌర్ణమాస్యామమాయాం చ పర్వకాలే విశేషతః ।
జపేద్వా నిత్యకార్యేషు సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ ౧౬ ॥

॥ ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే సనత్కుమారసంహితాయాం
లక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Sri Lakshmi Sahasranama stotram from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads