Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Kannada

Shri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ।

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಹರಿಃ ಓಂ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂಚ ಬ್ರೂಹಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹಾಮತೇ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 1 ॥

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ-
ಸನತ್ಕುಮಾರಮಾಸೀನಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಅಪೃಚ್ಛನ್ಯೋಗಿನೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋಗಿನಾಮರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಲೌಕಿಕಕರ್ಮಭ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಜಪ್ಯಮನುಬ್ರೂಹೀ ದಯಾನಿಧೇ ॥ 3 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಭಗವನ್ಸರ್ವಜ್ಞೋಽಸಿ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಆಸ್ತಿಕ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ ನೄಣಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಧರ್ಮಾರ್ಥಸಾಧನಮ್ ॥ 4 ॥

ಖಿದ್ಯನ್ತಿ ಮಾನವಾಸ್ಸರ್ವೇ ಧನಾಭಾವೇನ ಕೇವಲಮ್ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ಧನಿನೋಽನ್ಯಸ್ಯ ನೈವ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮನಾಃ ॥ 5 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀ ನಾಮ ಕೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಽಪಿ ಕೇನ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೀ ॥ 6 ॥

ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸಾರಭೂತೈಕಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಕೇನ ಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿದಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಾಮಾಚಕ್ಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ॥ 7 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ-
ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಭಾಗಾಸ್ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೈಷಿಣಃ ।
ಮಹತಾಮೇಷ ಧರ್ಮಶ್ಚ ನಾನ್ಯೇಷಾಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹಾದೇವಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ।
ಸಮ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕಥಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 9 ॥

ಯಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ ।
ಕಿಂ ಪುನಸ್ತಜ್ಜಪಾಜ್ಜಾಪೀ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 10 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಆನನ್ದಕರ್ದಮಚಿಕ್ಲೀತೇನ್ದಿರಾಸುತಾದಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಾದೇವತಾ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದದ್ವಾರಾ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಶ್ರೀಮಿತ್ಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್-
ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀಮ್ ।
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ವನ್ದೇ ಪದ್ಮಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ ॥ 1 ॥

ಪೂರ್ಣೇನ್ದುವದನಾಂ ದಿವ್ಯರತ್ನಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಢ್ಯಾಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಚನ್ದ್ರಸಹೋದರೀಮ್ ॥ 2 ॥

ಇಚ್ಛಾರೂಪಾಂ ಭಗವತಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೀಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಂ ಸರ್ವಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಾಲಯಾಮ್ ॥ 3 ॥

ದಯಾಲುಮನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸುಖಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ ।

ಯಥೋಪದೇಶಂ ಜಪಿತ್ವಾ, ಯಥಾಕ್ರಮಂ ದೇವ್ಯೈ ಸಮರ್ಪ್ಯ,
ತತಶ್ಶಾಮ್ಭವೀಮುದ್ರಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನುಸನ್ಧಾಯ, ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಜಪೇತ್ ।
ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ನಿತ್ಯಾಗತಾನನ್ತನಿತ್ಯಾ ನನ್ದಿನೀ ಜನರಂಜನೀ ।
ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನೀ ಚೈವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕನ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಭೋಗವೈಭವಸನ್ಧಾತ್ರೀ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ॥ 2 ॥

ಈಶಾವಾಸ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾತೃಕಾಬೀಜರೂಪಿಣೀ ॥ 3 ॥

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾ ನಿತ್ಯಬೋಧಾ ನಾದಿನೀ ಜನಮೋದಿನೀ ।
ಸತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯನೀ ಚೈವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ಭೈರವೀ ವಿದ್ಯಾ ಹಂಸಾ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ।
ವಾಗ್ದೇವೀ ಚ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ ॥ 5 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ।
ಕಾಲೀ ಕರಾಲವಕ್ತ್ರಾನ್ತಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾ ಶುಭಾ ॥ 6 ॥

ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡರೂಪೇಶಾ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜಯಿನೀ ದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೋತ್ತಮಾ ॥ 7 ॥

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ಉಮಾ ಭಗವತೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾನ್ದ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಶಿವಾ ॥ 8 ॥

ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಧರಾವೇಲಾ ಲೋಕಮಾತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ಅರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ವಾಣೀ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ॥ 10 ॥

ಕಾಲೀ ಮಾ ಪಂಚಿಕಾ ವಾಗ್ಮೀ ಹವಿಃಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ।
ದೇವಮಾತಾ ಸುರೇಶಾನಾ ದೇವಗರ್ಭಾಽಮ್ಬಿಕಾ ಧೃತಿಃ ॥ 11 ॥

ಸಂಖ್ಯಾ ಜಾತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಮೋಹಿನೀ ಮಹೀ ।
ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ವಿಭಾವರೀ ॥ 12 ॥ var ವಿಭಾವತೀ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ ಮಹಾಮಾತಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ॥ 13 ॥

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಸೋಮಸಮ್ಭೂತಿಸ್ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 14 ॥

ಶಾಂಕರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಸೇವ್ಯದುರ್ಗಾ ಕುಬೇರಾಕ್ಷೀ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 15 ॥

ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಜಯನ್ತೀ ಚಾಽಪರಾಜಿತಾ ।
ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಕಾಲಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತಿಶ್ಶ್ರೀಶಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಇಡಾಪಿಂಗಲಿಕಾಮಧ್ಯಮೃಣಾಲೀತನ್ತುರೂಪಿಣೀ ॥ 17 ॥

ಯಜ್ಞೇಶಾನೀ ಪ್ರಥಾ ದೀಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನೀ ದೇವೀ ನಿರ್ಬೀಜಧ್ಯಾನಗೋಚರಾ ॥ 18 ॥

ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾ ಶುದ್ಧಾ ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾ ದೇವೀ ಷಡಂಗಾದಿಪದಕ್ರಮಾ ॥ 19 ॥

ಶಿವಾ ಧಾತ್ರೀ ಶುಭಾನನ್ದಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವ್ರತಿನೀ ಮೇನಕಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 20 ॥

ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾ ತಾರಾ ಭವಬನ್ಧವಿನಾಶಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ಧರಾಧಾರಾ ನಿರಾಧಾರಾಽಧಿಕಸ್ವರಾ ॥ 21 ॥

ರಾಕಾ ಕುಹೂರಮಾವಾಸ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಽನುಮತಿರ್ದ್ಯುತಿಃ ।
ಸಿನೀವಾಲೀ ಶಿವಾಽವಶ್ಯಾ ವೈಶ್ವದೇವೀ ಪಿಶಂಗಿಲಾ ॥ 22 ॥

ಪಿಪ್ಪಲಾ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ವೃಷ್ಟಿಕಾರಿಣೀ ।
ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ ॥ 23 ॥

ಶಾರದಾ ಶರಸನ್ಧಾನಾ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಭಂಜನೀ ॥ 24 ॥

ಅಯುದ್ಧಾ ಯುದ್ಧರೂಪಾ ಚ ಶಾನ್ತಾ ಶಾನ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಗಂಗಾ ಸರಸ್ವತೀವೇಣೀಯಮುನಾನರ್ಮದಾಪಗಾ ॥ 25 ॥

ಸಮುದ್ರವಸನಾವಾಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ರೋಣಿಮೇಖಲಾ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ ದಶಭುಜಾ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾ ॥ 26 ॥

ರಕ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಿತಾ ಪೀತಾ ಸರ್ವವರ್ಣಾ ನಿರೀಶ್ವರೀ ।
ಕಾಲಿಕಾ ಚಕ್ರಿಕಾ ದೇವೀ ಸತ್ಯಾ ತು ವಟುಕಾಸ್ಥಿತಾ ॥ 27 ॥

ತರುಣೀ ವಾರುಣೀ ನಾರೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವೀ ಸುರೇಶ್ವರೀ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಧರಾ ಕರ್ತ್ರೀ ಗಲಾರ್ಗಲವಿಭಂಜನೀ ॥ 28 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾರಾತ್ರಿರ್ದಿವಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ತ್ನಾ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಿಕಾ ।
ಉರ್ವೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶುಭ್ರಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ॥ 29 ॥

ಕಪಿಲಾ ಕೀಲಿಕಾಽಶೋಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾನವಮಲ್ಲಿಕಾ । var ಕೌಲಿಕಾ
ದೇವಿಕಾ ನನ್ದಿಕಾ ಶಾನ್ತಾ ಭಂಜಿಕಾ ಭಯಭಂಜಿಕಾ ॥ 30 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ವೈದಿಕೀ ದೇವೀ ಸೌರೀ ರೂಪಾಧಿಕಾಽತಿಭಾ ।
ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾ ನವವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಕನ್ಯಕಾ ಕಮಲೋದ್ಭವಾ ॥ 31 ॥

ಶ್ರೀಸ್ಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷಣಾಽತೀತದುರ್ಗಾ ಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಿಕಾ ।
ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಕೃತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧಾರಣಾ ಕಾನ್ತಿರೇವ ಚ ॥ 32 ॥

ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಧೃತಿರ್ಧನ್ಯಾ ಭೂತಿರಿಷ್ಟಿರ್ಮನೀಷಿಣೀ ।
ವಿರಕ್ತಿರ್ವ್ಯಾಪಿನೀ ಮಾಯಾ ಸರ್ವಮಾಯಾಪ್ರಭಂಜನೀ ॥ 33 ॥

ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಸಿಂಹೀ ಚೇನ್ದ್ರಜಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 34 ॥

ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಯೋಗಿಧ್ಯಾನಾನ್ತಗಮ್ಯಾ ಚ ಯೋಗಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 35 ॥

ತ್ರಯೀಶಿಖಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ವೇದಾನ್ತಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ।
ಭಾರತೀ ಕಮಲಾ ಭಾಷಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮವತೀ ಕೃತಿಃ ॥ 36 ॥

ಗೌತಮೀ ಗೋಮತೀ ಗೌರೀ ಈಶಾನಾ ಹಂಸವಾಹನೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ಪ್ರಭಾಧಾರಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾ ॥ 37 ॥

ಚಿತ್ರಘಂಟಾ ಸುನನ್ದಾ ಶ್ರೀರ್ಮಾನವೀ ಮನುಸಮ್ಭವಾ ।
ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮಾರೀ ಭ್ರಾಮಿಣೀ ಶತ್ರುಮಾರಿಣೀ ॥ 38 ॥

ಮೋಹಿನೀ ದ್ವೇಷಿಣೀ ವೀರಾ ಅಘೋರಾ ರುದ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನೀ ಪುಣ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಲಾಭಕಾರಿಣೀ ॥ 39 ॥

ದೇವದುರ್ಗಾ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಸ್ವಪ್ನದುರ್ಗಾಽಷ್ಟಭೈರವೀ ।
ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಚ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 40 ॥

ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತೀತಾ ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ದಶವಾಯುಜಯಾಕಾರಾ ಕಲಾಷೋಡಶಸಂಯುತಾ ॥ 41 ॥

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಮಲಾದೇವೀ ನಾದಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮೃಡಾಧಾರಾ ಸ್ಥಿರಾ ಗುಹ್ಯಾ ದೇವಿಕಾ ಚಕ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 42 ॥

ಅವಿದ್ಯಾ ಶಾರ್ವರೀ ಭುಂಜಾ ಜಮ್ಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ।
ಶ್ರೀಕಾಯಾ ಶ್ರೀಕಲಾ ಶುಭ್ರಾ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ॥ 43 ॥

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗುಣಾಧಾರಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ।
ಶ್ರುತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾವಾಸಾ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿರೂಪಿಣೀ ॥ 44 ॥

ಮೃತಸಂಜೀವಿನೀ ಮೈತ್ರೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವರ್ಜಿತಾ ।
ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾ ದೇವೀ ಹಂಸಿನೀ ಕಾಶಿಕಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 45 ॥

ಸಪರ್ಯಾ ಗುಣಿನೀ ಭಿನ್ನಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಖಂಡಿತಾಶುಭಾ ।
ಸ್ವಾಮಿನೀ ವೇದಿನೀ ಶಕ್ಯಾ ಶಾಮ್ಬರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 46 ॥

ದಂಡಿನೀ ಮುಂಡಿನೀ ವ್ಯಾಘ್ರೀ ಶಿಖಿನೀ ಸೋಮಸಂಹತಿಃ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಶ್ಚಿದಾನನ್ದಾ ಪಂಚಬಾಣಾಗ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 47 ॥ var ಪಂಚಬಾಣಪ್ರಬೋಧಿನೀ
ಬಾಣಶ್ರೇಣಿಸ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಭುಜಪಾದುಕಾ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾವಲಿಸ್ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಣಿಭೂಷಣಾ ॥ 48 ॥

ವಾಸವೀ ವಾರುಣೀಸೇನಾ ಕುಲಿಕಾ ಮನ್ತ್ರರಂಜನೀ ।
ಜಿತಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮ್ಯವರಪ್ರದಾ ॥ 49 ॥

ಮನ್ತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ಯಾರ್ಥಾ ನಾದರೂಪಾ ಹವಿಷ್ಮತೀ ।
ಆಥರ್ವಣೀ ಶ್ರುತಿಶೂನ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾವರ್ಜಿತಾ ಸತೀ ॥ 50 ॥

ಸತ್ತಾಜಾತಿಃ ಪ್ರಮಾಽಮೇಯಾಽಪ್ರಮಿತಿಃ ಪ್ರಾಣದಾ ಗತಿಃ ।
ಅವರ್ಣಾ ಪಂಚವರ್ಣಾ ಚ ಸರ್ವದಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 51 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರೀ ಕ್ಷರಾಽಕ್ಷರಾ ।
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹರಿಣೀ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ ॥ 52 ॥

ಕೈವಲ್ಯಪದವೀರೇಖಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 53 ॥

ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಚಕ್ರಿಕಾ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ ॥ 54 ॥

ಕೋಕಿಲಾಕುಲಚಕ್ರೇಶಾ ಪಕ್ಷತಿಃ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನೀ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಷಡ್ವರ್ಣಾವರವರ್ಜಿತಾ ॥ 55 ॥

ಶರರುದ್ರಹರಾ ಹನ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಪುರುಷಾ ಪೌರುಷೀ ತುಷ್ಟಿಸ್ಸರ್ವತನ್ತ್ರಪ್ರಸೂತಿಕಾ ॥ 56 ॥

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಭಾರ್ಗವೀ ಯಾಜುಷೀವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಸ್ಥಿತಾ ॥ 57 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಖಿಲಪ್ರಾಣಾ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾ ।
ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಶಿವಾ ॥ 58 ॥

ಜಗಜ್ಜರಾಜನಿತ್ರೀ ಚ ಪಂಚಕರ್ಮಪ್ರಸೂತಿಕಾ ।
ವಾಗ್ದೇವ್ಯಾಭರಣಾಕಾರಾ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಸ್ಥಿತಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 59 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿಪೀಠಿಕಾ ವಿದ್ಯಯಾ ಯುತಾ ।
ಕಾಲಿಕಾಕರ್ಷಣಶ್ಯಾಮಾ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರೀ ॥ 60 ॥

ಕೇತಕೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಶೋಕಾ ವಾರಾಹೀ ಧರಣೀ ಧ್ರುವಾ ।
ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹೋಗ್ರಾಸ್ಯಾ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥ 61 ॥

ಅನ್ತರ್ಬಲಾ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜರಾಮರಣನಾಶಿನೀ ।
ಶ್ರೀರಂಜಿತಾ ಮಹಾಕಾಯಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ ॥ 62 ॥

ಅದಿತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ಚ ಅಷ್ಟಪುತ್ರಾಽಷ್ಟಯೋಗಿನೀ ।
ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟಾಷ್ಟವಿಭ್ರಾಜದ್ವಿಕೃತಾಕೃತಿಃ ॥ 63 ॥

ದುರ್ಭಿಕ್ಷಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ಸೀತಾ ಸತ್ಯಾ ಚ ರುಕ್ಮಿಣೀ ।
ಖ್ಯಾತಿಜಾ ಭಾರ್ಗವೀ ದೇವೀ ದೇವಯೋನಿಸ್ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 64 ॥

ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಮಹಾಶೋಣಾ ಗರುಡೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಸಿಂಹಗಾ ವ್ಯಾಘ್ರಗಾ ದೇವೀ ವಾಯುಗಾ ಚ ಮಹಾದ್ರಿಗಾ ॥ 65 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ ।
ಮನ್ತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿಪುಣಾ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಲೋಚನಾ ॥ 66 ॥

ಇಡಾಪಿಂಗಲಿಕಾಮಧ್ಯಾಸುಷುಮ್ನಾ ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ।
ಕಾಲಚಕ್ರಾಶ್ರಯೋಪೇತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 67 ॥

ವೈಶಾರದೀ ಮತಿಶ್ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ವರಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವದೀಪಿಕಾ ।
ವೈನಾಯಕೀ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ರೋಣಿವೇಲಾ ಬಹಿರ್ವಲಿಃ ॥ 68 ॥

ಜಮ್ಭಿನೀ ಜೃಮ್ಭಿಣೀ ಜೃಮ್ಭಕಾರಿಣೀ ಗಣಕಾರಿಕಾ ।
ಶರಣೀ ಚಕ್ರಿಕಾಽನನ್ತಾ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಚಿಕಿತ್ಸಕೀ ॥ 69 ॥

ದೇವಕೀ ದೇವಸಂಕಾಶಾ ವಾರಿಧಿಃ ಕರುಣಾಕರಾ ।
ಶರ್ವರೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪನ್ನಾ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಭಂಜಿನೀ ॥ 70 ॥

ಏಕಮಾತ್ರಾ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ಚ ತಥಾಪರಾ ।
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಪರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಾಽರ್ಥಪರಾಽಪರಾ ॥ 71 ॥

ಏಕವೀರಾ ವಿಶೇಷಾಖ್ಯಾ ಷಷ್ಠೀದೇವೀ ಮನಸ್ವಿನೀ ।
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ನಿಷ್ಕಲಾಲೋಕಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಧಿಕಾ ಗುಣಾ ॥ 72 ॥

ಸಬನ್ಧ್ವಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಾ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಽನಿರೂಪಿತಾ ।
ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಾ ॥ 73 ॥

ಸಾಧುಬನ್ಧಪದನ್ಯಾಸಾ ಸರ್ವೌಕೋ ಘಟಿಕಾವಲಿಃ ।
ಷಟ್ಕರ್ಮಾ ಕರ್ಕಶಾಕಾರಾ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 74 ॥

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಚಾಪರ್ಣಾ ಕಾಮಿನೀ ವರರೂಪಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಸನ್ತಾನಾ ವೇದವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ॥ 75 ॥

ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಶ್ರುತಾ ।
ಸದ್ಯೋವೇದವತೀ ಸರ್ವಾ ಹಂಸೀ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ ॥ 76 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ ।
ವೈದಿಕೀ ವೇದರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 77 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾದೇವೀ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಹಿರಣ್ಯಪದಸಮ್ಭವಾ ॥ 78 ॥

ಕೈವಲ್ಯಪದವೀ ಪುಣ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಿತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಪತ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಪತ್ತಿಕಾರಿಣೀ ॥ 79 ॥

ವಾರುಣೀ ವಾರುಣಾರಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಽಽಯುಕ್ತಾ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ ॥ 80 ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶಾನ್ವಿತಾ ದಿವ್ಯಾ ವೀಣಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರಭೃತ್ ।
ಏಕಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರ್ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನೀ ॥ 81 ॥

ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯವತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ವಲನ್ತೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಜಾಗ್ರನ್ತೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಸ್ಸುಷುಪ್ತಾನ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನೀ ॥ 82 ॥ var ಸ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನೀ
ಕಪಾಲಿನೀ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಭ್ರುಕುಟೀ ಕುಟಿಲಾನನಾ ।
ಸರ್ವಾವಾಸಾ ಸುವಾಸಾ ಚ ಬೃಹತ್ಯಷ್ಟಿಶ್ಚ ಶಕ್ವರೀ ॥ 83 ॥

ಛನ್ದೋಗಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಕಲ್ಮಾಷೀ ಕರುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ಮಹಾಘೋಷಾ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಾಽಶನಿಃ ॥ 84 ॥

ಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ಯೋತಾ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾಸಿನೀ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಕಾರಾ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯನಿಬನ್ಧನಾ ॥ 85 ॥

ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಮ್ಪತ್ತಿಸ್ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾತೃಕಾ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಸರ್ವವರ್ಣಕೃತಸ್ಥಲಾ ॥ 86 ॥

ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಸದಾನನ್ದಾ ಸಾರವಿದ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಖೇಚರೀರೂಪಗೋಚ್ಛ್ರಿತಾ ॥ 87 ॥

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾ ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಪರಾ ಗತಿಃ ।
ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಸ್ಥಾ ಹಂಸಾರೂಢಾ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ॥ 88 ॥

ಭವಾನೀ ವಾಸನಾಶಕ್ತಿರಾಕೃತಿಸ್ಥಾಖಿಲಾಽಖಿಲಾ ।
ತನ್ತ್ರಹೇತುರ್ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾವಿನೋದಿನೀ ॥ 89 ॥

ವರ್ಷಾ ಚ ವಾರ್ಷಿಕಾ ಚೈವ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾನದೀನದೀಪುಣ್ಯಾಽಗಣ್ಯಪುಣ್ಯಗುಣಕ್ರಿಯಾ ॥ 90 ॥

ಸಮಾಧಿಗತಲಭ್ಯಾರ್ಥಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ರಿಯಾ ಘೃಣಾ ।
ನಾಮಾಕ್ಷರಪರಾ ದೇವೀ ಉಪಸರ್ಗನಖಾಂಚಿತಾ ॥ 91 ॥

ನಿಪಾತೋರುದ್ವಯೀಜಂಘಾ ಮಾತೃಕಾ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಆಸೀನಾ ಚ ಶಯಾನಾ ಚ ತಿಷ್ಠನ್ತೀ ಧಾವನಾಧಿಕಾ ॥ 92 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಗಾಢ್ಯಾ ತಾದ್ರೂಪ್ಯಗಣನಾಕೃತಿಃ ।
ಸೈಕರೂಪಾ ನೈಕರೂಪಾ ಸೇನ್ದುರೂಪಾ ತದಾಕೃತಿಃ ॥ 93 ॥

ಸಮಾಸತದ್ಧಿತಾಕಾರಾ ವಿಭಕ್ತಿವಚನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾ ಸ್ವಧಾಕಾರಾ ಶ್ರೀಪತ್ಯರ್ಧಾಂಗನನ್ದಿನೀ ॥ 94 ॥

ಗಮ್ಭೀರಾ ಗಹನಾ ಗುಹ್ಯಾ ಯೋನಿಲಿಂಗಾರ್ಧಧಾರಿಣೀ ।
ಶೇಷವಾಸುಕಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ಚಷಾಲಾ ವರವರ್ಣಿನೀ ॥ 95 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಾಕಾರಸಮ್ಪತ್ತಿಃ ಕೀಲಕೃನ್ಮನ್ತ್ರಕೀಲಿಕಾ ।
ಶಕ್ತಿಬೀಜಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೇಷ್ಟಾಕ್ಷಯಕಾಮನಾ ॥ 96 ॥

ಆಗ್ನೇಯೀ ಪಾರ್ಥಿವಾ ಆಪ್ಯಾ ವಾಯವ್ಯಾ ವ್ಯೋಮಕೇತನಾ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಽಽನನ್ದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನೀ ॥ 97 ॥ var ನನ್ದಾ
ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾ ಮಾಯಾಪ್ರಕೃತಿಸ್ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಶಕ್ತಿರ್ಧಾರಣಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಚಿದಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೋಗಿನೀ ॥ 98 ॥

ವಕ್ತ್ರಾರುಣಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮರೀಚಿರ್ಮದಮರ್ದಿನೀ ।
ವಿರಾಡ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಶುದ್ಧಾ ನೀರೂಪಾಸ್ತಿಸ್ಸುಭಕ್ತಿಗಾ ॥ 99 ॥ via ವಿರಾಟ್
ನಿರೂಪಿತಾದ್ವಯೀವಿದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವೈರಾಜಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಾ ಸರ್ವಸತ್ಪಥದರ್ಶಿನೀ ॥ 100 ॥

ಜಾಲನ್ಧರೀ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಭವಾನೀ ಭವಭಂಜನೀ ।
ತ್ರೈಕಾಲಿಕಜ್ಞಾನತನ್ತುಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ॥ 101 ॥

ನಾದಾತೀತಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧಾತ್ರೀರೂಪಾ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾ ।
ಪರಾಜಿತಾವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವಿಶೇಷಿತಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 102 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿನೀ ಹೇಮಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಪರಾರ್ಧಾನ್ತಸ್ವರವ್ಯಂಜನವೈಖರೀ ॥ 103 ॥

ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಮಾಸೋದಯಾ ಮಧುಃ ।
ಮಾಧವೀ ಚ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮೇಘಗಮ್ಭೀರನಿಸ್ವನಾ ॥ 104 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾದಿಜ್ಞಾತವ್ಯಾರ್ಥವಿಶೇಷಗಾ ।
ನಾಭೌ ವಹ್ನಿಶಿಖಾಕಾರಾ ಲಲಾಟೇ ಚನ್ದ್ರಸನ್ನಿಭಾ ॥ 105 ॥

ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಭಾಸ್ಕರಾಕಾರಾ ಸರ್ವತಾರಾಕೃತಿರ್ಹೃದಿ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾದಿಭರಣ್ಯನ್ತನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟ್ಯಾರ್ಚಿತೋದಯಾ ॥ 106 ॥

ಗ್ರಹವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿನ್ಮತಿಜೀವಿಕಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಿಣೀ ಬಾಲಾ ಸಪ್ತಾವರಣದೇವತಾ ॥ 107 ॥

ವೈರಾಜೋತ್ತಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾ ಕುಮಾರಕುಶಲೋದಯಾ ।
ಬಗಲಾ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾ ಚ ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 108 ॥

ಮೇರುವಿನ್ಧ್ಯಾದಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ವಿನಿದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ರಿತಾ ॥ 109 ॥

ಸುವರ್ಣದಾ ಮಹಾಗಂಗಾ ಪಂಚಾಖ್ಯಾ ಪಂಚಸಂಹತಿಃ ।
ಸುಪ್ರಜಾತಾ ಸುವೀರಾ ಚ ಸುಪೋಷಾ ಸುಪತಿಶ್ಶಿವಾ ॥ 110 ॥

ಸುಗೃಹಾ ರಕ್ತಬೀಜಾನ್ತಾ ಹತಕನ್ದರ್ಪಜೀವಿಕಾ ।
ಸಮುದ್ರವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸಮಬಿನ್ದುಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 111 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯರಸಜೀವಾತುಸ್ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕದೃಕ್ ।
ತ್ರಿವಲ್ಯಾದಿಸುಪುಷ್ಟಾಂಗಾ ಭಾರತೀ ಭರತಾಶ್ರಿತಾ ॥ 112 ॥

ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಪರಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀ ನಿರುಕ್ತಿಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವಲ್ಯಸಾಧನಮ್ ॥ 113 ॥

ಕಾಲಿಕೇಯಮಹೋದಾರವೀರ್ಯವಿಕ್ರಮರೂಪಿಣೀ ।
ವಡಬಾಗ್ನಿಶಿಖಾವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾಕಬಲತರ್ಪಣಾ ॥ 114 ॥

ಮಹಾಭೂತಾ ಮಹಾದರ್ಪಾ ಮಹಾಸಾರಾ ಮಹಾಕ್ರತುಃ ।
ಪಂಜಭೂತಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಪಂಚಭೂತಾಧಿದೇವತಾ ॥ 115 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾ ಸಮ್ಪತ್ತಿಸ್ಸರ್ವರೋಗಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನ್ತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಾ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷೋವಿಭೂಷಣೀ ॥ 116 ॥

ಶಾಂಕರೀ ವಿಧಿವಕ್ತ್ರಸ್ಥಾ ಪ್ರವರಾ ವರಹೇತುಕೀ ।
ಹೇಮಮಾಲಾ ಶಿಖಾಮಾಲಾ ತ್ರಿಶಿಖಾ ಪಂಚಮೋಚನಾ ॥ 117 ॥ var ಲೋಚನಾ
ಸರ್ವಾಗಮಸದಾಚಾರಮರ್ಯಾದಾ ಯಾತುಭಂಜನೀ । var ಸದಾಚಾರ ಮರ್ಯಾದಾಯಾತು
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಪ್ರಬನ್ಧಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣೀ ॥ 118 ॥

ಸಾಮಗಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಕರ್ಣರಸಾಯನಮ್ ।
ಜೀವಲೋಕೈಕಜೀವಾತುರ್ಭದ್ರೋದಾರವಿಲೋಕನಾ ॥ 119 ॥

ತಟಿತ್ಕೋಟಿಲಸತ್ಕಾನ್ತಿಸ್ತರುಣೀ ಹರಿಸುನ್ದರೀ ।
ಮೀನನೇತ್ರಾ ಚ ಸೇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸುಮಂಗಲಾ ॥ 120 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಸಮ್ಪನ್ನಾ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಂಗಲದೇವತಾ ।
ದೇಹಹೃದ್ದೀಪಿಕಾ ದೀಪ್ತಿರ್ಜಿಹ್ಮಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ ॥ 121 ॥

ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಯಜ್ಞವಾಟೀವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾದೇವಬಲೋದಯಾ ॥ 122 ॥

ಡಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಶಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಸಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಸಮಸ್ತಜುಟ್ ।
ನಿರಂಕುಶಾ ನಾಕಿವನ್ದ್ಯಾ ಷಡಾಧಾರಾಧಿದೇವತಾ ॥ 123 ॥

ಭುವನಜ್ಞಾನಿನಿಶ್ಶ್ರೇಣೀ ಭುವನಾಕಾರವಲ್ಲರೀ ।
ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತಾಕಾರಾ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ॥ 124 ॥

ಸಾರಸೀ ಮಾನಸೀ ಹಂಸೀ ಹಂಸಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಲಂಕೃತಕರಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 125 ॥

ಸುಖಪ್ರಾಣಿಶಿರೋರೇಖಾ ಸದದೃಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ । var ನದ
ಸರ್ವಸಾಂಕರ್ಯದೋಷಘ್ನೀ ಗ್ರಹೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ ॥ 126 ॥

ಕ್ಷುದ್ರಜನ್ತುಭಯಘ್ನೀ ಚ ವಿಷರೋಗಾದಿಭಂಜನೀ ।
ಸದಾಶಾನ್ತಾ ಸದಾಶುದ್ಧಾ ಗೃಹಚ್ಛಿದ್ರನಿವಾರಿಣೀ ॥ 127 ॥

ಕಲಿದೋಷಪ್ರಶಮನೀ ಕೋಲಾಹಲಪುರಸ್ಸ್ಥಿತಾ ।
ಗೌರೀ ಲಾಕ್ಷಣಕೀ ಮುಖ್ಯಾ ಜಘನ್ಯಾಕೃತಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 128 ॥ var ಲಾಕ್ಷಣಿಕೀ
ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಮೂಲಭೂತಾ ವಾಸವೀ ವಿಷ್ಣುಚೇತನಾ ।
ವಾದಿನೀ ವಸುರೂಪಾ ಚ ವಸುರತ್ನಪರಿಚ್ಛದಾ ॥ 129 ॥

ಛಾನ್ದಸೀ ಚನ್ದ್ರಹೃದಯಾ ಮನ್ತ್ರಸ್ವಚ್ಛನ್ದಭೈರವೀ ।
ವನಮಾಲಾ ವೈಜಯನ್ತೀ ಪಂಚದಿವ್ಯಾಯುಧಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 130 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಮಯೀ ಚಂಚತ್ಕೌಸ್ತುಭಾ ಹರಿಕಾಮಿನೀ ।
ನಿತ್ಯಾ ತಥ್ಯಾ ರಮಾ ರಾಮಾ ರಮಣೀ ಮೃತ್ಯುಭಂಜನೀ ॥ 131 ॥ var ಭಂಜಿನೀ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಧನಿಷ್ಠಾನ್ತಾ ಶರಾಂಗೀ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಮೈತ್ರೇಯಾ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾ ಚ ಶೇಷ್ಯಶೇಷಕಲಾಶಯಾ ॥ 132 ॥

ವಾರಾಣಸೀವಾಸರತಾ ಚಾರ್ಯಾವರ್ತಜನಸ್ತುತಾ ।
ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಾನಸಂಹಾರತ್ರಯಕಾರಣಮ್ ॥ 133 ॥

ತ್ವಮಮ್ಬ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವಸ್ವಂ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ॥ 134 ॥

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲಿ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಪಂಚಕಪಂಚಕಮ್ ॥ 135 ॥

ಯನ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವತ್ಯಾದಿರಾದ್ಯಾದ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಕಾರವಿತತೇ ದೋಷವರ್ಜಿತೇ ॥ 136 ॥

ಜಗಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗನ್ಮಾತರ್ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ । var ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗನ್
ನವಕೋಟಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಮುಪಾಸ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜೇ ॥ 137 ॥

ಕನತ್ಸೌವರ್ಣರತ್ನಾಢ್ಯೇ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತೇ ।
ಅನನ್ತಾನಿತ್ಯಮಹಿಷೀಪ್ರಪಂಚೇಶ್ವರನಾಯಕಿ ॥ 138 ॥

ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಪದಾನ್ತಸ್ಥೇ ಪರಮವ್ಯೋಮನಾಯಕಿ ।
ನಾಕಪೃಷ್ಠಗತಾರಾಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವಿಲಾಸಿನಿ ॥ 139 ॥

ವೈಕುಂಠರಾಜಮಹಿಷಿ ಶ್ರೀರಂಗನಗರಾಶ್ರಿತೇ ।
ರಂಗನಾಯಕಿ ಭೂಪುತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣೇ ವರದವಲ್ಲಭೇ ॥ 140 ॥

ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯೇ ಕೋಟಿರುದ್ರಾದಿಕೀರ್ತಿತೇ ।
ಮಾತುಲುಂಗಮಯಂ ಖೇಟಂ ಸೌವರ್ಣಚಷಕಂ ತಥಾ ॥ 141 ॥

ಪದ್ಮದ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಂ ಕೀರಂಚ ವರದಾಭಯೇ ।
ಪಾಶಮಂಕುಶಕಂ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಶೂಲಂ ಕೃಪಾಣಿಕಾಮ್ ॥ 142 ॥

ಧನುರ್ಬಾಣೌ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಮಪಿ ಬಿಭ್ರತೀ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಷ್ಟಾದಶಪೀಠಗೇ ॥ 143 ॥

ಭೂಮಿನೀಲಾದಿಸಂಸೇವ್ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿನಿ।
ಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮಿ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಾಭಿಷೇಚಿತೇ ॥ 144 ॥

ಇನ್ದಿರೇನ್ದಿನ್ದಿರಾಭಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕೇ । var ಇನ್ದಿರೇನ್ದೀವರಾಭಾಕ್ಷಿ
ಭಾರ್ಗವಿ ತ್ವಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರೇಚ್ಛಾ ವಶೀಕೃತಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 145 ॥

ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾನಾಂ ತ್ವಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದೇವತಾ ।
ತ್ವಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಾನಾಂಚ ತ್ವಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮಾಮೃತಮ್ ॥ 146 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಾ ।
ಆನ್ದೋಲಿಕಾದಿಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ತೇಭಾದಿಮಹೋದಯಃ ॥ 147 ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಬಲಾದಿಕಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಮ್ಪತ್ತಿರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 148 ॥

ಪದಮೇವ ವಿಭೂತಿಶ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಗತಿಃ । var ಪರಮೇಶವಿಭೂತಿಶ್ಚ
ಸದಯಾಪಾಂಗಸನ್ದತ್ತಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾದಿಪದಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 149 ॥

ಅವ್ಯಾಹತಮಹಾಭಾಗ್ಯಂ ತ್ವಮೇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸಮನ್ವಯಶ್ಚ ವೇದಾನಾಮವಿರೋಧಸ್ತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 150 ॥

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಂ ಫಲಮೇವ ಚ ।
ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರರಾಜರಾಜ್ಞೀ ಚ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೀ ॥ 151 ॥

ಶ್ರೀಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಪಾಲಿಕಾ ।
ಪ್ರಪತ್ತಿಮಾರ್ಗಸುಲಭಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಕಿಂಕರೀ ॥ 152 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರಾರ್ಥಸವಿತ್ರೀ ಚ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾಧಿದೇವತಾ ।
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಯನ್ತ್ರಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 153 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 154 ॥

ಪುನಃ ಪುನರ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಯುತಂ ಪುನಃ ।

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ-
ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಭಿಸ್ಸುರೈಃ ।
ನಮದ್ಭಿರಾರ್ತೈರ್ದೀನೈಶ್ಚ ನಿಸ್ಸ್ವತ್ವೈರ್ಭೋಗವರ್ಜಿತೈಃ ॥ 1 ॥ var ನಿಸ್ಸತ್ತ್ವೈ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜುಷ್ಟೈಶ್ಚ ನಿಶ್ಶ್ರೀಕೈಸ್ಸಂಸಾರಾತ್ಸ್ವಪರಾಯಣೈಃ ।
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ದದೌ ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಂ ದೃಷ್ಟಿತರ್ಪಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಶರತ್ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಕೋಟ್ಯಾಭಧವಲಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣೈಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಸತ್ತ್ವಸಮಾವಿಷ್ಟಾಂಶ್ಚಕ್ರೇ ಹೃಷ್ಟಾ ವರಂ ದದೌ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರುವಾಚ-
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಪ್ರಮಾದಾದ್ವಾಪಿ ಯಸ್ಸಕೃತ್ ।
ಕೀರ್ತಯೇತ್ತತ್ಕುಲೇ ಸತ್ಯಂ ವಸಾಮ್ಯಾಚನ್ದ್ರತಾರಕಮ್ ॥ 4 ॥

ಕಿಂ ಪುನರ್ನಿಯಮಾಜ್ಜಪ್ತುರ್ಮದೇಕಶರಣಸ್ಯ ಚ ।
ಮಾತೃವತ್ಸಾನುಕಮ್ಪಾಹಂ ಪೋಷಕೀ ಸ್ಯಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ ॥ 5 ॥

ಮನ್ನಾಮ ಸ್ತವತಾಂ ಲೋಕೇ ದುರ್ಲಭಂ ನಾಸ್ತಿ ಚಿನ್ತಿತಮ್ । var ಸ್ತುವ
ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸ್ವಸ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ ॥ 6 ॥

ಲುಪ್ತವೈಷ್ಣವಧರ್ಮಸ್ಯ ಮದ್ವ್ರತೇಷ್ವವಕೀರ್ಣಿನಃ । var ಕೀರ್ತಿನಃ
ಭಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿಹೀನಸ್ಯ ವನ್ದ್ಯೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಜರಾಪಿ ಮೇ ॥ 7 ॥

ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ತೈರ್ದೋಷೈರ್ವಿಹೀನಃ ಪಾಪವರ್ಜಿತಃ ।
ಜಪೇತ್ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಹಮಾದರಾತ್ ॥ 8 ॥

ಸಾಕ್ಷಾದಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರೋಽಪಿ ದುರ್ಭಾಗ್ಯೋಽಪ್ಯಲಸೋಽಪಿ ವಾ ।
ಅಪ್ರಯತ್ನೋಽಪಿ ಮೂಢೋಽಪಿ ವಿಕಲಃ ಪತಿತೋಽಪಿ ಚ ॥ 9 ॥

ಅವಶಾತ್ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಕೇವಲಮ್ ।
ಸ್ಪೃಹೇಯಮಚಿರಾದ್ದೇವಾಃ ವರದಾನಾಯ ಜಾಪಿನಃ ॥ 10 ॥

ದದಾಮಿ ಸರ್ವಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಿ ಸ್ಮರತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ ।

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ-
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽನ್ತರ್ದಧೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೈಷ್ಣವೀ ಭಗವತ್ಕಲಾ ॥ 11 ॥

ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಚ ಸುಕೃತಂ ಭಾಗಧೇಯಂ ಚ ಚಿನ್ತಿತಮ್ ।
ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಚ ಭೋಗಂ ಚ ವಿಜಯಂ ಲೇಭಿರೇ ಸುರಾಃ ॥ 12 ॥

ತದೇತತ್ ಪ್ರವದಾಮ್ಯದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ । var ತದೇತದ್ವೋ ದದಾಮದ್ಯ
ಯೋಗಿನಃ ಪಠತ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಾನವಾಪ್ಸ್ಯಥ ॥ 13 ॥

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ-
ಸನತ್ಕುಮಾರೋಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ದಯಾನಿಧಿಃ । var ಸನತ್ಕುಮಾರ
ಅನುಗೃಹ್ಯ ಯಯೌ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಾಂಶ್ಚ ದ್ವಾದಶಯೋಗಿನಃ ॥ 14 ॥

ತಸ್ಮಾದೇತದ್ರಹಸ್ಯಂಚ ಗೋಪ್ಯಂ ಜಪ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಭೃಗುವಾಸರೇ ॥ 15 ॥

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮಮಾಯಾಂ ಚ ಪರ್ವಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಜಪೇದ್ವಾ ನಿತ್ಯಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 16 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Sri Lakshmi Sahasranama stotram from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top