Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Punjabi

Shri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਸਂਹਿਤਾਯਾਮ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਹਰਿਃ ॐ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਾਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰਞ੍ਚ ਬ੍ਰੂਹਿ ਗਾਰ੍ਗ੍ਯ ਮਹਾਮਤੇ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੧ ॥

ਗਾਰ੍ਗ੍ਯ ਉਵਾਚ-
ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਮਾਸੀਨਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਦਿਤ੍ਯਸਨ੍ਨਿਭਮ੍ ।
ਅਪਚ੍ਛਨ੍ਯੋਗਿਨੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯੋਗਿਨਾਮਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੨ ॥

ਸਰ੍ਵਲੌਕਿਕਕਰ੍ਮਭ੍ਯੋ ਵਿਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਹਿਤਾਯ ਵੈ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਂ ਜਪ੍ਯਮਨੁਬ੍ਰੂਹੀ ਦਯਾਨਿਧੇ ॥ ੩ ॥

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰ ਭਗਵਨ੍ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋऽਸਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਆਸ੍ਤਿਕ੍ਯਸਿਦ੍ਧਯੇ ਨਣਾਂ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਖਿਦ੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਾਨਵਾਸ੍ਸਰ੍ਵੇ ਧਨਾਭਾਵੇਨ ਕੇਵਲਮ੍ ।
ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਨ੍ਤਿ ਧਨਿਨੋऽਨ੍ਯਸ੍ਯ ਨੈਵ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਨਾਃ ॥ ੫ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਨਾਮ ਕੇਨ ਵਿਦ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਕੇਨ ਵਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾऽਪਿ ਕੇਨ ਮਤ੍ਯੁਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬ ॥

ਸਰ੍ਵਾਸਾਂ ਸਾਰਭੂਤੈਕਾ ਵਿਦ੍ਯਾਨਾਂ ਕੇਨ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ ਤਾਮਾਚਕ੍ਸ਼੍ਵ ਦਯਾਨਿਧੇ ॥ ੭ ॥

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰ ਉਵਾਚ-
ਸਾਧੁ ਪਸ਼੍ਟਂ ਮਹਾਭਾਗਾਸ੍ਸਰ੍ਵਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ਿਣਃ ।
ਮਹਤਾਮੇਸ਼ ਧਰ੍ਮਸ਼੍ਚ ਨਾਨ੍ਯੇਸ਼ਾਮਿਤਿ ਮੇ ਮਤਿਃ ॥ ੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਮਹਾਦੇਵਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਮਹਾਤ੍ਮਭਿਃ ।
ਸਮ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਕਥਯਾਮ੍ਯਦ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਯਸ੍ਯੋਚ੍ਚਾਰਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਾਨ੍ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਨਰਃ ।
ਕਿਂ ਪੁਨਸ੍ਤਜ੍ਜਪਾਜ੍ਜਾਪੀ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਦਿਵ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਆਨਨ੍ਦਕਰ੍ਦਮਚਿਕ੍ਲੀਤੇਨ੍ਦਿਰਾਸੁਤਾਦਯੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨੋ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪਰਾਦੇਵਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਸਾਦਦ੍ਵਾਰਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍-
ਪਦ੍ਮਨਾਭਪ੍ਰਿਯਾਂ ਦੇਵੀਂ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਪਦ੍ਮਵਾਸਿਨੀਮ੍ ।
ਪਦ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਾਂ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪਦ੍ਮਾਮਹਰ੍ਨਿਸ਼ਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾਂ ਦਿਵ੍ਯਰਤ੍ਨਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾਮ੍ ।
ਵਰਦਾਭਯਹਸ੍ਤਾਢ੍ਯਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਹੋਦਰੀਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਇਚ੍ਛਾਰੂਪਾਂ ਭਗਵਤਸ੍ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਂ ਸਰ੍ਵਜਨਨੀਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸ੍ਥਲਾਲਯਾਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਦਯਾਲੁਮਨਿਸ਼ਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਸੁਖਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀਮ੍ ।

ਯਥੋਪਦੇਸ਼ਂ ਜਪਿਤ੍ਵਾ, ਯਥਾਕ੍ਰਮਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ,
ਤਤਸ਼੍ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀਮੁਦ੍ਰਯਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਨੁਸਨ੍ਧਾਯ, ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਜਪੇਤ੍ ।
ਹਰਿਃ ॐ ॥

ਨਿਤ੍ਯਾਗਤਾਨਨ੍ਤਨਿਤ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਜਨਰਞ੍ਜਨੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ਚੈਵ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧ ॥

ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਕਨ੍ਯਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਭੋਗਵੈਭਵਸਨ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਿਣੀ ॥ ੨ ॥

ਈਸ਼ਾਵਾਸ੍ਯਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਹਲ੍ਲੇਖਾ ਪਰਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਾਤਕਾਬੀਜਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩ ॥

ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾ ਨਿਤ੍ਯਬੋਧਾ ਨਾਦਿਨੀ ਜਨਮੋਦਿਨੀ ।
ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨੀ ਚੈਵ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੈਰਵੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਹਂਸਾ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਵਾਗ੍ਦੇਵੀ ਚ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਃ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ॥ ੫ ॥

ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਕਰਾਲੀ ਚ ਮਹਾਕਾਲੀ ਤਿਲੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਕਾਲੀ ਕਰਾਲਵਕ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੬ ॥

ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਰੂਪੇਸ਼ਾ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਜਯਿਨੀ ਦੇਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵਿਜਯੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੭ ॥

ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਕ੍ਰਿਯਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ।
ਉਮਾ ਭਗਵਤੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੮ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਧਰਾਵੇਲਾ ਲੋਕਮਾਤਾ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪਰਮਾ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਅਰੂਪਾ ਬਹੁਰੂਪਾ ਚ ਵਿਰੂਪਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਵਾਣੀ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਪਰਾ ॥ ੧੦ ॥

ਕਾਲੀ ਮਾ ਪਞ੍ਚਿਕਾ ਵਾਗ੍ਮੀ ਹਵਿਃਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ।
ਦੇਵਮਾਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ਾਨਾ ਦੇਵਗਰ੍ਭਾऽਮ੍ਬਿਕਾ ਧਤਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸਙ੍ਖ੍ਯਾ ਜਾਤਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਮੋਹਿਨੀ ਮਹੀ ।
ਯਜ੍ਞਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਗੁਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਭਾਵਰੀ ॥ ੧੨ ॥ var ਵਿਭਾਵਤੀ
ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਮਤੀ ਮਹਾਮਾਤਾ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਦੇਵੀ ਹਦਯਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਦਿਤ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸੋਮਸਮ੍ਭੂਤਿਸ੍ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੪ ॥

ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਸਰ੍ਵਦੇਵਨਮਸ੍ਕਤਾ ।
ਸੇਵ੍ਯਦੁਰ੍ਗਾ ਕੁਬੇਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਰਵੀਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਜਯਾ ਚ ਵਿਜਯਾ ਚੈਵ ਜਯਨ੍ਤੀ ਚਾऽਪਰਾਜਿਤਾ ।
ਕੁਬ੍ਜਿਕਾ ਕਾਲਿਕਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀ ਵੀਣਾਪੁਸ੍ਤਕਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਇਡਾਪਿਙ੍ਗਲਿਕਾਮਧ੍ਯਮਣਾਲੀਤਨ੍ਤੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੭ ॥

ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਸਰ੍ਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਿਨੀ ਦੇਵੀ ਨਿਰ੍ਬੀਜਧ੍ਯਾਨਗੋਚਰਾ ॥ ੧੮ ॥

ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਸ੍ਥਿਤਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸਰ੍ਵਪਰ੍ਵਤਵਾਸਿਨੀ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਡਙ੍ਗਾਦਿਪਦਕ੍ਰਮਾ ॥ ੧੯ ॥

ਸ਼ਿਵਾ ਧਾਤ੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਾਨਨ੍ਦਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵ੍ਰਤਿਨੀ ਮੇਨਕਾ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੨੦ ॥

ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਾ ਤਾਰਾ ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾ ਧਰਾਧਾਰਾ ਨਿਰਾਧਾਰਾऽਧਿਕਸ੍ਵਰਾ ॥ ੨੧ ॥

ਰਾਕਾ ਕੁਹੂਰਮਾਵਾਸ੍ਯਾ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾऽਨੁਮਤਿਰ੍ਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਸਿਨੀਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵਾऽਵਸ਼੍ਯਾ ਵੈਸ਼੍ਵਦੇਵੀ ਪਿਸ਼ਙ੍ਗਿਲਾ ॥ ੨੨ ॥

ਪਿਪ੍ਪਲਾ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨੀ ਵਸ਼੍ਟਿਕਾਰਿਣੀ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਵਿਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੨੩ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਰਸਨ੍ਧਾਨਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਯੁਦ੍ਧਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨੀ ॥ ੨੪ ॥

ਅਯੁਦ੍ਧਾ ਯੁਦ੍ਧਰੂਪਾ ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਗਙ੍ਗਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀਵੇਣੀਯਮੁਨਾਨਰ੍ਮਦਾਪਗਾ ॥ ੨੫ ॥

ਸਮੁਦ੍ਰਵਸਨਾਵਾਸਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਸ਼੍ਰੋਣਿਮੇਖਲਾ ।
ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਦਸ਼ਭੁਜਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਸਨ੍ਨਿਭਾ ॥ ੨੬ ॥

ਰਕ੍ਤਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਸਿਤਾ ਪੀਤਾ ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਾ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕਾਲਿਕਾ ਚਕ੍ਰਿਕਾ ਦੇਵੀ ਸਤ੍ਯਾ ਤੁ ਵਟੁਕਾਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੨੭ ॥

ਤਰੁਣੀ ਵਾਰੁਣੀ ਨਾਰੀ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਦੇਵੀ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਧਰਾ ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਗਲਾਰ੍ਗਲਵਿਭਞ੍ਜਨੀ ॥ ੨੮ ॥

ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਦਿਵਾਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਤ੍ਨਾ ਕਲਾਕਾਸ਼੍ਠਾ ਨਿਮੇਸ਼ਿਕਾ ।
ਉਰ੍ਵੀ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਿਣੀ ॥ ੨੯ ॥

ਕਪਿਲਾ ਕੀਲਿਕਾऽਸ਼ੋਕਾ ਮਲ੍ਲਿਕਾਨਵਮਲ੍ਲਿਕਾ । var ਕੌਲਿਕਾ
ਦੇਵਿਕਾ ਨਨ੍ਦਿਕਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਭਞ੍ਜਿਕਾ ਭਯਭਞ੍ਜਿਕਾ ॥ ੩੦ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਵੈਦਿਕੀ ਦੇਵੀ ਸੌਰੀ ਰੂਪਾਧਿਕਾऽਤਿਭਾ ।
ਦਿਗ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਨਵਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਕਨ੍ਯਕਾ ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੩੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਸੌਮ੍ਯਲਕ੍ਸ਼ਣਾऽਤੀਤਦੁਰ੍ਗਾ ਸੂਤ੍ਰਪ੍ਰਬੋਧਿਕਾ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਮੇਧਾ ਕਤਿਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਧਾਰਣਾ ਕਾਨ੍ਤਿਰੇਵ ਚ ॥ ੩੨ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਧਤਿਰ੍ਧਨ੍ਯਾ ਭੂਤਿਰਿਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮਨੀਸ਼ਿਣੀ ।
ਵਿਰਕ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ਮਾਯਾ ਸਰ੍ਵਮਾਯਾਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨੀ ॥ ੩੩ ॥

ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਸਿਂਹੀ ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਲਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਵਸ੍ਥਾਤ੍ਰਯਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਗੁਣਤ੍ਰਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੩੪ ॥

ਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਰੋਗਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਯੋਗਿਧ੍ਯਾਨਾਨ੍ਤਗਮ੍ਯਾ ਚ ਯੋਗਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾ ॥ ੩੫ ॥

ਤ੍ਰਯੀਸ਼ਿਖਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਾ ਵੇਦਾਨ੍ਤਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੀ ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਵਤੀ ਕਤਿਃ ॥ ੩੬ ॥

ਗੌਤਮੀ ਗੋਮਤੀ ਗੌਰੀ ਈਸ਼ਾਨਾ ਹਂਸਵਾਹਨੀ ।
ਨਾਰਾਯਣੀ ਪ੍ਰਭਾਧਾਰਾ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੩੭ ॥

ਚਿਤ੍ਰਘਣ੍ਟਾ ਸੁਨਨ੍ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਮਾਨਵੀ ਮਨੁਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ ਮਾਰੀ ਭ੍ਰਾਮਿਣੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਮਾਰਿਣੀ ॥ ੩੮ ॥

ਮੋਹਿਨੀ ਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣੀ ਵੀਰਾ ਅਘੋਰਾ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਰੁਦ੍ਰੈਕਾਦਸ਼ਿਨੀ ਪੁਣ੍ਯਾ ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਲਾਭਕਾਰਿਣੀ ॥ ੩੯ ॥

ਦੇਵਦੁਰ੍ਗਾ ਮਹਾਦੁਰ੍ਗਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨਦੁਰ੍ਗਾऽਸ਼੍ਟਭੈਰਵੀ ।
ਸੂਰ੍ਯਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਰੂਪਾ ਚ ਗ੍ਰਹਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੦ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਕਲਾਤੀਤਾ ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਦਸ਼ਵਾਯੁਜਯਾਕਾਰਾ ਕਲਾਸ਼ੋਡਸ਼ਸਂਯੁਤਾ ॥ ੪੧ ॥

ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਮਲਾਦੇਵੀ ਨਾਦਚਕ੍ਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਡਾਧਾਰਾ ਸ੍ਥਿਰਾ ਗੁਹ੍ਯਾ ਦੇਵਿਕਾ ਚਕ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੨ ॥

ਅਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼ਾਰ੍ਵਰੀ ਭੁਞ੍ਜਾ ਜਮ੍ਭਾਸੁਰਨਿਬਰ੍ਹਿਣੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਯਾ ਸ਼੍ਰੀਕਲਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਕਰ੍ਮਨਿਰ੍ਮੂਲਕਾਰਿਣੀ ॥ ੪੩ ॥

ਆਦਿਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗੁਣਾਧਾਰਾ ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ਪਰਾ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੁਖਾਵਾਸਾ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੪ ॥

ਮਤਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀ ਮੈਤ੍ਰੀ ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਮਾਰ੍ਗਦਾ ਦੇਵੀ ਹਂਸਿਨੀ ਕਾਸ਼ਿਕਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥ ੪੫ ॥

ਸਪਰ੍ਯਾ ਗੁਣਿਨੀ ਭਿਨ੍ਨਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਖਣ੍ਡਿਤਾਸ਼ੁਭਾ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਨੀ ਵੇਦਿਨੀ ਸ਼ਕ੍ਯਾ ਸ਼ਾਮ੍ਬਰੀ ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੪੬ ॥

ਦਣ੍ਡਿਨੀ ਮੁਣ੍ਡਿਨੀ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰੀ ਸ਼ਿਖਿਨੀ ਸੋਮਸਂਹਤਿਃ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾ ਪਞ੍ਚਬਾਣਾਗ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ॥ ੪੭ ॥ var ਪਞ੍ਚਬਾਣਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ
ਬਾਣਸ਼੍ਰੇਣਿਸ੍ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਹਸ੍ਰਭੁਜਪਾਦੁਕਾ ।
ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਵਲਿਸ੍ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੪੮ ॥

ਵਾਸਵੀ ਵਾਰੁਣੀਸੇਨਾ ਕੁਲਿਕਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਞ੍ਜਨੀ ।
ਜਿਤਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਮ੍ਯਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੪੯ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥਾ ਨਾਦਰੂਪਾ ਹਵਿਸ਼੍ਮਤੀ ।
ਆਥਰ੍ਵਣੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ੂਨ੍ਯਾ ਕਲ੍ਪਨਾਵਰ੍ਜਿਤਾ ਸਤੀ ॥ ੫੦ ॥

ਸਤ੍ਤਾਜਾਤਿਃ ਪ੍ਰਮਾऽਮੇਯਾऽਪ੍ਰਮਿਤਿਃ ਪ੍ਰਾਣਦਾ ਗਤਿਃ ।
ਅਵਰ੍ਣਾ ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਾ ਚ ਸਰ੍ਵਦਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫੧ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਿਨੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਭਰ੍ਤ੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ਰਾऽਕ੍ਸ਼ਰਾ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਹਰਿਣੀ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੨ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀਰੇਖਾ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸੋਮਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੫੩ ॥

ਵਾਯੁਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਵ੍ਯੋਮਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਚਕ੍ਰਿਕਾ ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਚਕ੍ਰਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ ॥ ੫੪ ॥

ਕੋਕਿਲਾਕੁਲਚਕ੍ਰੇਸ਼ਾ ਪਕ੍ਸ਼ਤਿਃ ਪਂਕ੍ਤਿਪਾਵਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਣਾਵਰਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੫੫ ॥

ਸ਼ਰਰੁਦ੍ਰਹਰਾ ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣੀ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਪੌਰੁਸ਼ੀ ਤੁਸ਼੍ਟਿਸ੍ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸੂਤਿਕਾ ॥ ੫੬ ॥

ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਭਾਰ੍ਗਵੀ ਯਾਜੁਸ਼ੀਵਿਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵੋਪਨਿਸ਼ਦਾਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੫੭ ॥

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਖਿਲਪ੍ਰਾਣਾ ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੫੮ ॥

ਜਗਜ੍ਜਰਾਜਨਿਤ੍ਰੀ ਚ ਪਞ੍ਚਕਰ੍ਮਪ੍ਰਸੂਤਿਕਾ ।
ਵਾਗ੍ਦੇਵ੍ਯਾਭਰਣਾਕਾਰਾ ਸਰ੍ਵਕਾਮ੍ਯਸ੍ਥਿਤਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੫੯ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਠਿਪੀਠਿਕਾ ਵਿਦ੍ਯਯਾ ਯੁਤਾ ।
ਕਾਲਿਕਾਕਰ੍ਸ਼ਣਸ਼੍ਯਾਮਾ ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਕਿਨ੍ਨਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬੦ ॥

ਕੇਤਕੀ ਮਲ੍ਲਿਕਾਸ਼ੋਕਾ ਵਾਰਾਹੀ ਧਰਣੀ ਧ੍ਰੁਵਾ ।
ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਮਹੋਗ੍ਰਾਸ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਬਲਾ ਸ੍ਥਿਰਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਜਰਾਮਰਣਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਞ੍ਜਿਤਾ ਮਹਾਕਾਯਾ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਾ ॥ ੬੨ ॥

ਅਦਿਤਿਰ੍ਦੇਵਮਾਤਾ ਚ ਅਸ਼੍ਟਪੁਤ੍ਰਾऽਸ਼੍ਟਯੋਗਿਨੀ ।
ਅਸ਼੍ਟਪ੍ਰਕਤਿਰਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਟਵਿਭ੍ਰਾਜਦ੍ਵਿਕਤਾਕਤਿਃ ॥ ੬੩ ॥

ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਸਤ੍ਯਾ ਚ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ।
ਖ੍ਯਾਤਿਜਾ ਭਾਰ੍ਗਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਯੋਨਿਸ੍ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੬੪ ॥

ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਮਹਾਸ਼ੋਣਾ ਗਰੁਡੋਪਰਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸਿਂਹਗਾ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵਾਯੁਗਾ ਚ ਮਹਾਦ੍ਰਿਗਾ ॥ ੬੫ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਧਿਦੇਵਤਾ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਨਿਪੁਣਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੈਕਲੋਚਨਾ ॥ ੬੬ ॥

ਇਡਾਪਿਙ੍ਗਲਿਕਾਮਧ੍ਯਾਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾ ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਿਨੀ ।
ਕਾਲਚਕ੍ਰਾਸ਼੍ਰਯੋਪੇਤਾ ਕਾਲਚਕ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੭ ॥

ਵੈਸ਼ਾਰਦੀ ਮਤਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਵਰਿਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵਦੀਪਿਕਾ ।
ਵੈਨਾਯਕੀ ਵਰਾਰੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਣਿਵੇਲਾ ਬਹਿਰ੍ਵਲਿਃ ॥ ੬੮ ॥

ਜਮ੍ਭਿਨੀ ਜਮ੍ਭਿਣੀ ਜਮ੍ਭਕਾਰਿਣੀ ਗਣਕਾਰਿਕਾ ।
ਸ਼ਰਣੀ ਚਕ੍ਰਿਕਾऽਨਨ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਚਿਕਿਤ੍ਸਕੀ ॥ ੬੯ ॥

ਦੇਵਕੀ ਦੇਵਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਵਾਰਿਧਿਃ ਕਰੁਣਾਕਰਾ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਭਞ੍ਜਿਨੀ ॥ ੭੦ ॥

ਏਕਮਾਤ੍ਰਾ ਦ੍ਵਿਮਾਤ੍ਰਾ ਚ ਤ੍ਰਿਮਾਤ੍ਰਾ ਚ ਤਥਾਪਰਾ ।
ਅਰ੍ਧਮਾਤ੍ਰਾ ਪਰਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਰ੍ਥਾऽਰ੍ਥਪਰਾऽਪਰਾ ॥ ੭੧ ॥

ਏਕਵੀਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਖ੍ਯਾ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਦੇਵੀ ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍ਮ੍ਯਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਲੋਕਾ ਜ੍ਞਾਨਕਰ੍ਮਾਧਿਕਾ ਗੁਣਾ ॥ ੭੨ ॥

ਸਬਨ੍ਧ੍ਵਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਾ ਵ੍ਯੋਮਾਕਾਰਾऽਨਿਰੂਪਿਤਾ ।
ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਵਾਣੀ ਸਰ੍ਵਾਲਙ੍ਕਾਰਸਂਯੁਤਾ ॥ ੭੩ ॥

ਸਾਧੁਬਨ੍ਧਪਦਨ੍ਯਾਸਾ ਸਰ੍ਵੌਕੋ ਘਟਿਕਾਵਲਿਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਾ ਕਰ੍ਕਸ਼ਾਕਾਰਾ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੭੪ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਚਾਪਰ੍ਣਾ ਕਾਮਿਨੀ ਵਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵੇਦਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੭੫ ॥

ਪੁਰਾਣਨ੍ਯਾਯਮੀਮਾਂਸਾਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗਮਸ਼੍ਰੁਤਾ ।
ਸਦ੍ਯੋਵੇਦਵਤੀ ਸਰ੍ਵਾ ਹਂਸੀ ਵਿਦ੍ਯਾਧਿਦੇਵਤਾ ॥ ੭੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਵਨਿਰ੍ਮਾਣਕਾਰਿਣੀ ।
ਵੈਦਿਕੀ ਵੇਦਰੂਪਾ ਚ ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੭ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਰੂਪਾ ਚ ਹਿਰਣ੍ਯਪਦਸਮ੍ਭਵਾ ॥ ੭੮ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀ ਪੁਣ੍ਯਾ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਲਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਰੂਪਾ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਕਾਰਿਣੀ ॥ ੭੯ ॥

ਵਾਰੁਣੀ ਵਾਰੁਣਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਾऽऽਯੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਭਞ੍ਜਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਾਨ੍ਵਿਤਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਵੀਣਾਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਭਤ੍ ।
ਏਕਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਧੁਕੈਟਭਭਞ੍ਜਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਸਾਂਖ੍ਯਾ ਸਾਂਖ੍ਯਵਤੀ ਜ੍ਵਾਲਾ ਜ੍ਵਲਨ੍ਤੀ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਜਾਗ੍ਰਨ੍ਤੀ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਾਨ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੨ ॥ var ਸ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦਾਯਿਨੀ
ਕਪਾਲਿਨੀ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਭ੍ਰੁਕੁਟੀ ਕੁਟਿਲਾਨਨਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਵਾਸਾ ਸੁਵਾਸਾ ਚ ਬਹਤ੍ਯਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਵਰੀ ॥ ੮੩ ॥

ਛਨ੍ਦੋਗਣਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਕਲ੍ਮਾਸ਼ੀ ਕਰੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਮਤੀ ਮਹਾਘੋਸ਼ਾ ਖਡ੍ਗਚਰ੍ਮਧਰਾऽਸ਼ਨਿਃ ॥ ੮੪ ॥

ਸ਼ਿਲ੍ਪਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਵਿਦ੍ਯੋਤਾ ਸਰ੍ਵਤੋਭਦ੍ਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਲਕ੍ਸ਼ਣਾਕਾਰਾ ਸੂਤ੍ਰਭਾਸ਼੍ਯਨਿਬਨ੍ਧਨਾ ॥ ੮੫ ॥

ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਰ੍ਥਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਮਾਤਕਾ ।
ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਕਤਸ੍ਥਲਾ ॥ ੮੬ ॥

ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਸਦਾਨਨ੍ਦਾ ਸਾਰਵਿਦ੍ਯਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਖੇਚਰੀਰੂਪਗੋਚ੍ਛ੍ਰਿਤਾ ॥ ੮੭ ॥

ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣੋਪੇਤਾ ਪਰਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਪਰਾ ਗਤਿਃ ।
ਹਂਸਯੁਕ੍ਤਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਹਂਸਾਰੂਢਾ ਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾ ॥ ੮੮ ॥

ਭਵਾਨੀ ਵਾਸਨਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰਾਕਤਿਸ੍ਥਾਖਿਲਾऽਖਿਲਾ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਹੇਤੁਰ੍ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਵ੍ਯੋਮਗਙ੍ਗਾਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੮੯ ॥

ਵਰ੍ਸ਼ਾ ਚ ਵਾਰ੍ਸ਼ਿਕਾ ਚੈਵ ऋਗ੍ਯਜੁਸ੍ਸਾਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਹਾਨਦੀਨਦੀਪੁਣ੍ਯਾऽਗਣ੍ਯਪੁਣ੍ਯਗੁਣਕ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੦ ॥

ਸਮਾਧਿਗਤਲਭ੍ਯਾਰ੍ਥਾ ਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਾ ਸ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾ ਘਣਾ ।
ਨਾਮਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਾ ਦੇਵੀ ਉਪਸਰ੍ਗਨਖਾਞ੍ਚਿਤਾ ॥ ੯੧ ॥

ਨਿਪਾਤੋਰੁਦ੍ਵਯੀਜਙ੍ਘਾ ਮਾਤਕਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਆਸੀਨਾ ਚ ਸ਼ਯਾਨਾ ਚ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤੀ ਧਾਵਨਾਧਿਕਾ ॥ ੯੨ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਲਕ੍ਸ਼ਣਯੋਗਾਢ੍ਯਾ ਤਾਦ੍ਰੂਪ੍ਯਗਣਨਾਕਤਿਃ ।
ਸੈਕਰੂਪਾ ਨੈਕਰੂਪਾ ਸੇਨ੍ਦੁਰੂਪਾ ਤਦਾਕਤਿਃ ॥ ੯੩ ॥

ਸਮਾਸਤਦ੍ਧਿਤਾਕਾਰਾ ਵਿਭਕ੍ਤਿਵਚਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸ੍ਵਾਹਾਕਾਰਾ ਸ੍ਵਧਾਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਪਤ੍ਯਰ੍ਧਾਙ੍ਗਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੯੪ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਾ ਗਹਨਾ ਗੁਹ੍ਯਾ ਯੋਨਿਲਿਙ੍ਗਾਰ੍ਧਧਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਵਾਸੁਕਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਚਸ਼ਾਲਾ ਵਰਵਰ੍ਣਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਕਾਰਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਕੀਲਕਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਕੀਲਿਕਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਬੀਜਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਯਕਾਮਨਾ ॥ ੯੬ ॥

ਆਗ੍ਨੇਯੀ ਪਾਰ੍ਥਿਵਾ ਆਪ੍ਯਾ ਵਾਯਵ੍ਯਾ ਵ੍ਯੋਮਕੇਤਨਾ ।
ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਿਕਾऽऽਨਨ੍ਦਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਨਾਤਨੀ ॥ ੯੭ ॥ var ਨਨ੍ਦਾ
ਅਵਿਦ੍ਯਾਵਾਸਨਾ ਮਾਯਾਪ੍ਰਕਤਿਸ੍ਸਰ੍ਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਧਾਰਣਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਚਿਦਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਯੋਗਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਰੁਣਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਰੀਚਿਰ੍ਮਦਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਵਿਰਾਡ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ੍ਵਧਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਨੀਰੂਪਾਸ੍ਤਿਸ੍ਸੁਭਕ੍ਤਿਗਾ ॥ ੯੯ ॥ via ਵਿਰਾਟ੍
ਨਿਰੂਪਿਤਾਦ੍ਵਯੀਵਿਦ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵੈਰਾਜਮਾਰ੍ਗਸਞ੍ਚਾਰਾ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਪਥਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੦੦ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰੀ ਮਡਾਨੀ ਚ ਭਵਾਨੀ ਭਵਭਞ੍ਜਨੀ ।
ਤ੍ਰੈਕਾਲਿਕਜ੍ਞਾਨਤਨ੍ਤੁਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੧ ॥

ਨਾਦਾਤੀਤਾ ਸ੍ਮਤਿਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਧਾਤ੍ਰੀਰੂਪਾ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰਾ ।
ਪਰਾਜਿਤਾਵਿਧਾਨਜ੍ਞਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਕੇਸ਼ਿਨੀ ਹੇਮਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਤ੍ਰਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਅਸਂਖ੍ਯੇਯਪਰਾਰ੍ਧਾਨ੍ਤਸ੍ਵਰਵ੍ਯਞ੍ਜਨਵੈਖਰੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਮਧੁਜਿਹ੍ਵਾ ਮਧੁਮਤੀ ਮਧੁਮਾਸੋਦਯਾ ਮਧੁਃ ।
ਮਾਧਵੀ ਚ ਮਹਾਭਾਗਾ ਮੇਘਗਮ੍ਭੀਰਨਿਸ੍ਵਨਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਮਹੇਸ਼ਾਦਿਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯਾਰ੍ਥਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾ ।
ਨਾਭੌ ਵਹ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾਕਾਰਾ ਲਲਾਟੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਨ੍ਨਿਭਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯੇ ਭਾਸ੍ਕਰਾਕਾਰਾ ਸਰ੍ਵਤਾਰਾਕਤਿਰ੍ਹਦਿ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਾਦਿਭਰਣ੍ਯਨ੍ਤਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੇਸ਼੍ਟ੍ਯਾਰ੍ਚਿਤੋਦਯਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਗ੍ਰਹਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਵਿਨ੍ਮਤਿਜੀਵਿਕਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਗਰ੍ਭਿਣੀ ਬਾਲਾ ਸਪ੍ਤਾਵਰਣਦੇਵਤਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਵੈਰਾਜੋਤ੍ਤਮਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਾ ਕੁਮਾਰਕੁਸ਼ਲੋਦਯਾ ।
ਬਗਲਾ ਭ੍ਰਮਰਾਮ੍ਬਾ ਚ ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮੇਰੁਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਦਿਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾ ਵਿਨਿਦ੍ਰਾ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਦਾ ਮਹਾਗਙ੍ਗਾ ਪਞ੍ਚਾਖ੍ਯਾ ਪਞ੍ਚਸਂਹਤਿਃ ।
ਸੁਪ੍ਰਜਾਤਾ ਸੁਵੀਰਾ ਚ ਸੁਪੋਸ਼ਾ ਸੁਪਤਿਸ਼੍ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸੁਗਹਾ ਰਕ੍ਤਬੀਜਾਨ੍ਤਾ ਹਤਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜੀਵਿਕਾ ।
ਸਮੁਦ੍ਰਵ੍ਯੋਮਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸਮਬਿਨ੍ਦੁਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਰਸਜੀਵਾਤੁਸ੍ਸਾਰਾਸਾਰਵਿਵੇਕਦਕ੍ ।
ਤ੍ਰਿਵਲ੍ਯਾਦਿਸੁਪੁਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਾ ਭਾਰਤੀ ਭਰਤਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਨਾਦਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯੀਵਿਦ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਨਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯੀਪਰਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਾਡੀ ਨਿਰੁਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕੈਵਲ੍ਯਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੧੧੩ ॥

ਕਾਲਿਕੇਯਮਹੋਦਾਰਵੀਰ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਡਬਾਗ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਕਬਲਤਰ੍ਪਣਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਮਹਾਭੂਤਾ ਮਹਾਦਰ੍ਪਾ ਮਹਾਸਾਰਾ ਮਹਾਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਪਞ੍ਜਭੂਤਮਹਾਗ੍ਰਾਸਾ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਧਿਦੇਵਤਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਮਾਣਾ ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਯਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਨ੍ਤਰ੍ਬਹਿਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਕ੍ਸ਼ੋਵਿਭੂਸ਼ਣੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਵਿਧਿਵਕ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਪ੍ਰਵਰਾ ਵਰਹੇਤੁਕੀ ।
ਹੇਮਮਾਲਾ ਸ਼ਿਖਾਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਖਾ ਪਞ੍ਚਮੋਚਨਾ ॥ ੧੧੭ ॥ var ਲੋਚਨਾ
ਸਰ੍ਵਾਗਮਸਦਾਚਾਰਮਰ੍ਯਾਦਾ ਯਾਤੁਭਞ੍ਜਨੀ । var ਸਦਾਚਾਰ ਮਰ੍ਯਾਦਾਯਾਤੁ
ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਪ੍ਰਬਨ੍ਧਾਢ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧੮ ॥

ਸਾਮਗਾਨਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਕਰ੍ਣਰਸਾਯਨਮ੍ ।
ਜੀਵਲੋਕੈਕਜੀਵਾਤੁਰ੍ਭਦ੍ਰੋਦਾਰਵਿਲੋਕਨਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਤਟਿਤ੍ਕੋਟਿਲਸਤ੍ਕਾਨ੍ਤਿਸ੍ਤਰੁਣੀ ਹਰਿਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਮੀਨਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਸੇਨ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸੁਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮਙ੍ਗਲਦੇਵਤਾ ।
ਦੇਹਹਦ੍ਦੀਪਿਕਾ ਦੀਪ੍ਤਿਰ੍ਜਿਹ੍ਮਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੧ ॥

ਅਰ੍ਧਚਨ੍ਦ੍ਰੋਲ੍ਲਸਦ੍ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਯਜ੍ਞਵਾਟੀਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਦੁਰ੍ਗਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾ ਮਹਾਦੇਵਬਲੋਦਯਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਡਾਕਿਨੀਡ੍ਯਾ ਸ਼ਾਕਿਨੀਡ੍ਯਾ ਸਾਕਿਨੀਡ੍ਯਾ ਸਮਸ੍ਤਜੁਟ੍ ।
ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਾ ਨਾਕਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਸ਼ਡਾਧਾਰਾਧਿਦੇਵਤਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਭੁਵਨਜ੍ਞਾਨਿਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭੁਵਨਾਕਾਰਵਲ੍ਲਰੀ ।
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਕਾਰਾ ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸਾਰਸੀ ਮਾਨਸੀ ਹਂਸੀ ਹਂਸਲੋਕਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਲਙ੍ਕਤਕਰਾ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸੁਖਪ੍ਰਾਣਿਸ਼ਿਰੋਰੇਖਾ ਸਦਦਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ । var ਨਦ
ਸਰ੍ਵਸਾਙ੍ਕਰ੍ਯਦੋਸ਼ਘ੍ਨੀ ਗ੍ਰਹੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਜਨ੍ਤੁਭਯਘ੍ਨੀ ਚ ਵਿਸ਼ਰੋਗਾਦਿਭਞ੍ਜਨੀ ।
ਸਦਾਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸਦਾਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਗਹਚ੍ਛਿਦ੍ਰਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਕਲਿਦੋਸ਼ਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਕੋਲਾਹਲਪੁਰਸ੍ਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਗੌਰੀ ਲਾਕ੍ਸ਼ਣਕੀ ਮੁਖ੍ਯਾ ਜਘਨ੍ਯਾਕਤਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੨੮ ॥ var ਲਾਕ੍ਸ਼ਣਿਕੀ
ਮਾਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਮੂਲਭੂਤਾ ਵਾਸਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਚੇਤਨਾ ।
ਵਾਦਿਨੀ ਵਸੁਰੂਪਾ ਚ ਵਸੁਰਤ੍ਨਪਰਿਚ੍ਛਦਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਛਾਨ੍ਦਸੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ।
ਵਨਮਾਲਾ ਵੈਜਯਨ੍ਤੀ ਪਞ੍ਚਦਿਵ੍ਯਾਯੁਧਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਮਯੀ ਚਞ੍ਚਤ੍ਕੌਸ੍ਤੁਭਾ ਹਰਿਕਾਮਿਨੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਤਥ੍ਯਾ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਰਮਣੀ ਮਤ੍ਯੁਭਞ੍ਜਨੀ ॥ ੧੩੧ ॥ var ਭਞ੍ਜਿਨੀ
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਧਨਿਸ਼੍ਠਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਰਾਙ੍ਗੀ ਨਿਰ੍ਗੁਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮੈਤ੍ਰੇਯਾ ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾ ਚ ਸ਼ੇਸ਼੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਕਲਾਸ਼ਯਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਵਾਰਾਣਸੀਵਾਸਰਤਾ ਚਾਰ੍ਯਾਵਰ੍ਤਜਨਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਜਗਦੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸਂਸ੍ਥਾਨਸਂਹਾਰਤ੍ਰਯਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

ਤ੍ਵਮਮ੍ਬ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਜਨਨ੍ਯੈ ਪੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ ੧੩੪ ॥

ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹਾਕਾਲਿ ਮਹਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ।
ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਦਿਪਞ੍ਚਾਗ੍ਨਿਰੂਪਾ ਪਞ੍ਚਕਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ੧੩੫ ॥

ਯਨ੍ਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਭਵਤ੍ਯਾਦਿਰਾਦ੍ਯਾਦ੍ਯੇ ਤੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਸ਼੍ਟ੍ਯਾਦਿਕਾਰਣਾਕਾਰਵਿਤਤੇ ਦੋਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤੇ ॥ ੧੩੬ ॥

ਜਗਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਤ੍ਨਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ । var ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਜਗਨ੍
ਨਵਕੋਟਿਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮੁਪਾਸ੍ਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜੇ ॥ ੧੩੭ ॥

ਕਨਤ੍ਸੌਵਰ੍ਣਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯੇ ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤੇ ।
ਅਨਨ੍ਤਾਨਿਤ੍ਯਮਹਿਸ਼ੀਪ੍ਰਪਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਨਾਯਕਿ ॥ ੧੩੮ ॥

ਅਤ੍ਯੁਚ੍ਛ੍ਰਿਤਪਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥੇ ਪਰਮਵ੍ਯੋਮਨਾਯਕਿ ।
ਨਾਕਪਸ਼੍ਠਗਤਾਰਾਧ੍ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਲੋਕਵਿਲਾਸਿਨਿ ॥ ੧੩੯ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਰਾਜਮਹਿਸ਼ਿ ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਗਰਾਸ਼੍ਰਿਤੇ ।
ਰਙ੍ਗਨਾਯਕਿ ਭੂਪੁਤ੍ਰਿ ਕਸ਼੍ਣੇ ਵਰਦਵਲ੍ਲਭੇ ॥ ੧੪੦ ॥

ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸਂਸੇਵ੍ਯੇ ਕੋਟਿਰੁਦ੍ਰਾਦਿਕੀਰ੍ਤਿਤੇ ।
ਮਾਤੁਲੁਙ੍ਗਮਯਂ ਖੇਟਂ ਸੌਵਰ੍ਣਚਸ਼ਕਂ ਤਥਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਪਦ੍ਮਦ੍ਵਯਂ ਪੂਰ੍ਣਕੁਮ੍ਭਂ ਕੀਰਞ੍ਚ ਵਰਦਾਭਯੇ ।
ਪਾਸ਼ਮਙ੍ਕੁਸ਼ਕਂ ਸ਼ਙ੍ਖਂ ਚਕ੍ਰਂ ਸ਼ੂਲਂ ਕਪਾਣਿਕਾਮ੍ ॥ ੧੪੨ ॥

ਧਨੁਰ੍ਬਾਣੌ ਚਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਂ ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਮਪਿ ਬਿਭ੍ਰਤੀ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹਾਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਪੀਠਗੇ ॥ ੧੪੩ ॥

ਭੂਮਿਨੀਲਾਦਿਸਂਸੇਵ੍ਯੇ ਸ੍ਵਾਮਿਚਿਤ੍ਤਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨਿ।
ਪਦ੍ਮੇ ਪਦ੍ਮਾਲਯੇ ਪਦ੍ਮਿ ਪੂਰ੍ਣਕੁਮ੍ਭਾਭਿਸ਼ੇਚਿਤੇ ॥ ੧੪੪ ॥

ਇਨ੍ਦਿਰੇਨ੍ਦਿਨ੍ਦਿਰਾਭਾਕ੍ਸ਼ਿ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਗਰਕਨ੍ਯਕੇ । var ਇਨ੍ਦਿਰੇਨ੍ਦੀਵਰਾਭਾਕ੍ਸ਼ਿ
ਭਾਰ੍ਗਵਿ ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਚ੍ਛਾ ਵਸ਼ੀਕਤਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਮਙ੍ਗਲਂ ਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਤ੍ਵਂ ਦੇਵਤਾਨਾਂ ਚ ਦੇਵਤਾ ।
ਤ੍ਵਮੁਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਾਨਾਞ੍ਚ ਤ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪਰਮਾਮਤਮ੍ ॥ ੧੪੬ ॥

ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਭਿਵਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਸੁਖੋਚ੍ਛ੍ਰਯਾ ।
ਆਨ੍ਦੋਲਿਕਾਦਿਸੌਭਾਗ੍ਯਂ ਮਤ੍ਤੇਭਾਦਿਮਹੋਦਯਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਭਿਵਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਵਿਦ੍ਯਾਭੋਗਬਲਾਦਿਕਮ੍ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਤ੍ਵਮੇਵ ਹਿ ॥ ੧੪੮ ॥

ਪਦਮੇਵ ਵਿਭੂਤਿਸ਼੍ਚ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਾਗਤਿਃ । var ਪਰਮੇਸ਼ਵਿਭੂਤਿਸ਼੍ਚ
ਸਦਯਾਪਾਙ੍ਗਸਨ੍ਦਤ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਪਦਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਅਵ੍ਯਾਹਤਮਹਾਭਾਗ੍ਯਂ ਤ੍ਵਮੇਵਾਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਸਮਨ੍ਵਯਸ਼੍ਚ ਵੇਦਾਨਾਮਵਿਰੋਧਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਹਿ ॥ ੧੫੦ ॥

ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸਪਦਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਸਾਧਨਂ ਫਲਮੇਵ ਚ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਰਾਜ੍ਞੀ ਚ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਬੀਜਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬੀਜਪਾਲਿਕਾ ।
ਪ੍ਰਪਤ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਸੁਲਭਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਥਮਕਿਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੫੨ ॥

ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਾਰ੍ਥਸਵਿਤ੍ਰੀ ਚ ਸੌਮਙ੍ਗਲ੍ਯਾਧਿਦੇਵਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਯਨ੍ਤ੍ਰਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕੇ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕੇ ਦੇਵਿ ਨਾਰਾਯਣਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੧੫੪ ॥

ਪੁਨਃ ਪੁਨਰ੍ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਸਾਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਮਯੁਤਂ ਪੁਨਃ ।

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰ ਉਵਾਚ-
ਏਵਂ ਸ੍ਤੁਤਾ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਦਿਭਿਸ੍ਸੁਰੈਃ ।
ਨਮਦ੍ਭਿਰਾਰ੍ਤੈਰ੍ਦੀਨੈਸ਼੍ਚ ਨਿਸ੍ਸ੍ਵਤ੍ਵੈਰ੍ਭੋਗਵਰ੍ਜਿਤੈਃ ॥ ੧ ॥ var ਨਿਸ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵੈ
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਜੁਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਚ ਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਕੈਸ੍ਸਂਸਾਰਾਤ੍ਸ੍ਵਪਰਾਯਣੈਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਤ੍ਨੀ ਦਦੌ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਦਸ਼੍ਟਿਤਰ੍ਪਣਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸ਼ਰਤ੍ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਕੋਟ੍ਯਾਭਧਵਲਾਪਾਙ੍ਗਵੀਕ੍ਸ਼ਣੈਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਮਾਵਿਸ਼੍ਟਾਂਸ਼੍ਚਕ੍ਰੇ ਹਸ਼੍ਟਾ ਵਰਂ ਦਦੌ ॥ ੩ ॥

ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰੁਵਾਚ-
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਾਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰਂ ਮੇ ਪ੍ਰਮਾਦਾਦ੍ਵਾਪਿ ਯਸ੍ਸਕਤ੍ ।
ਕੀਰ੍ਤਯੇਤ੍ਤਤ੍ਕੁਲੇ ਸਤ੍ਯਂ ਵਸਾਮ੍ਯਾਚਨ੍ਦ੍ਰਤਾਰਕਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਕਿਂ ਪੁਨਰ੍ਨਿਯਮਾਜ੍ਜਪ੍ਤੁਰ੍ਮਦੇਕਸ਼ਰਣਸ੍ਯ ਚ ।
ਮਾਤਵਤ੍ਸਾਨੁਕਮ੍ਪਾਹਂ ਪੋਸ਼ਕੀ ਸ੍ਯਾਮਹਰ੍ਨਿਸ਼ਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਮਨ੍ਨਾਮ ਸ੍ਤਵਤਾਂ ਲੋਕੇ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਚਿਨ੍ਤਿਤਮ੍ । var ਸ੍ਤੁਵ
ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਸ੍ਵਸ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਮਵਾਪ੍ਸ੍ਯਥ ॥ ੬ ॥

ਲੁਪ੍ਤਵੈਸ਼੍ਣਵਧਰ੍ਮਸ੍ਯ ਮਦ੍ਵ੍ਰਤੇਸ਼੍ਵਵਕੀਰ੍ਣਿਨਃ । var ਕੀਰ੍ਤਿਨਃ
ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਪਤ੍ਤਿਹੀਨਸ੍ਯ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਜਰਾਪਿ ਮੇ ॥ ੭ ॥

ਤਸ੍ਮਾਦਵਸ਼੍ਯਂ ਤੈਰ੍ਦੋਸ਼ੈਰ੍ਵਿਹੀਨਃ ਪਾਪਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਜਪੇਤ੍ਸਾਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰਂ ਮੇ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਮਾਦਰਾਤ੍ ॥ ੮ ॥

ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪੁਤ੍ਰੋऽਪਿ ਦੁਰ੍ਭਾਗ੍ਯੋऽਪ੍ਯਲਸੋऽਪਿ ਵਾ ।
ਅਪ੍ਰਯਤ੍ਨੋऽਪਿ ਮੂਢੋऽਪਿ ਵਿਕਲਃ ਪਤਿਤੋऽਪਿ ਚ ॥ ੯ ॥

ਅਵਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਦ੍ਭਾਗ੍ਯਂ ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਕੇਵਲਮ੍ ।
ਸ੍ਪਹੇਯਮਚਿਰਾਦ੍ਦੇਵਾਃ ਵਰਦਾਨਾਯ ਜਾਪਿਨਃ ॥ ੧੦ ॥

ਦਦਾਮਿ ਸਰ੍ਵਮਿਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਤਿ ਸ੍ਮਰਤਾਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰ ਉਵਾਚ-
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾऽਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਭਗਵਤ੍ਕਲਾ ॥ ੧੧ ॥

ਇਸ਼੍ਟਾਪੂਰ੍ਤਂ ਚ ਸੁਕਤਂ ਭਾਗਧੇਯਂ ਚ ਚਿਨ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਸ੍ਵਂ ਸ੍ਵਂ ਸ੍ਥਾਨਂ ਚ ਭੋਗਂ ਚ ਵਿਜਯਂ ਲੇਭਿਰੇ ਸੁਰਾਃ ॥ ੧੨ ॥

ਤਦੇਤਤ੍ ਪ੍ਰਵਦਾਮ੍ਯਦ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ । var ਤਦੇਤਦ੍ਵੋ ਦਦਾਮਦ੍ਯ
ਯੋਗਿਨਃ ਪਠਤ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਰ੍ਥਾਨਵਾਪ੍ਸ੍ਯਥ ॥ ੧੩ ॥

ਗਾਰ੍ਗ੍ਯ ਉਵਾਚ-
ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰੋਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਦਯਾਨਿਧਿਃ । var ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰ
ਅਨੁਗਹ੍ਯ ਯਯੌ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਤਾਂਸ਼੍ਚ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਯੋਗਿਨਃ ॥ ੧੪ ॥

ਤਸ੍ਮਾਦੇਤਦ੍ਰਹਸ੍ਯਞ੍ਚ ਗੋਪ੍ਯਂ ਜਪ੍ਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਚ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਨਵਮ੍ਯਾਂ ਭਗੁਵਾਸਰੇ ॥ ੧੫ ॥

ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਾਮਮਾਯਾਂ ਚ ਪਰ੍ਵਕਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਜਪੇਦ੍ਵਾ ਨਿਤ੍ਯਕਾਰ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੬ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਸਂਹਿਤਾਯਾਂ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Sri Lakshmi Sahasranama stotram from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top