Slokas

Sri Manasa Devi Stotram 2 Lyrics in Kannada

Sri Manasa Devi Stotram 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨ ॥
ಧ್ಯಾನಂ |
ಚಾರುಚಂಪಕವರ್ಣಾಭಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಮನೋಹರಾಮ್ |
ನಾಗೇಂದ್ರವಾಹಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಮ್ ||

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರುಪಾಯೈ ವರದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಕಶ್ಯಪಕನ್ಯಾಯೈ ಶಂಕರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಬಾಲಾನಾಂ ರಕ್ಷಣಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಾಗದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮ ಆಸ್ತೀಕಮಾತ್ರೇ ತೇ ಜರತ್ಕಾರ್ವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ಚ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಾಗಸ್ವಸ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ತಪಸ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ಶಂಭುಶಿಷ್ಯೇ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೩ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನಸಾಯಾ ಸ್ತವಂ ಮಹತ್ |
ಯಃ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಮಿದಂ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿತಃ || ೪

ನ ತಸ್ಯ ಸರ್ಪಭೀತಿರ್ವೈ ವಿಷೋಽಪ್ಯಮೃತಂ ಭವತಿ |
ವಂಶಜಾನಾಂ ನಾಗಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರತಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Manasa Devi Stotram 2 Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment