Ashtottara Shatanama Vishnu Stotram

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Narayana Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಮಂಡನಮಂಡನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಕಲಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 1 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಶತಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲಧಾರಣಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಭಗಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 2 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಲೋಕಪ್ರಪೋಷಕಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಖಲದುಷ್ಟವಿನಾಶಕಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ದಿತಿಪುತ್ರವಿಮರ್ದನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 3 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಅತುಲಾಯ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿರಜಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 4 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ರಮಣಾಯ ರಮಾವರಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ರಸಿಕಾಯ ರಸೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ರಜೋವರ್ಜಿತನಿರ್ಮಲಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 5 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ವರದಾಯ ಮುರೋತ್ತಮಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಖಿಲಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಭಯಶೋಕವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪ್ರಬಲಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 6 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಗಮಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಹರಾಯ ನರೋತ್ತಮಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಕಟಿಸೂತ್ರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಹರಯೇ ಮಹತೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ 7 ॥

ವಾರಾಯಣಾಯ ಕಟಕಾಂಗದಭೂಷಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕೌಸ್ತುಭಶೋಭನಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ತುಲಮೌಕ್ತಿಕಭೂಷಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಯಮಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 8 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಕೋಟಿಪ್ರತಾಪನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಶಶಿಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಯಮಕೋಟಿದುರಾಸದಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಕರುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 9 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿನೂಪುರಭೂಷಣಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಜ್ವಲಿತಾಗ್ನಿಶಿಖಪ್ರಭಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ 10 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ದಶಕಂಠವಿಮರ್ದನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿನತಾತ್ಮಜವಾಹನಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕೌಸ್ತುಭಭೂಷಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 11 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದುರಾಯ ಚ ಮಾಧವಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಕಮಠಾಯ ಮಹೀಧರಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಉರಗಾಧಿಪಮಂಚಕಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿರಜಾಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ 12 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಕೋಟಿಸಮಾಮ್ಬರಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಹರಾಯ ಮನೋಹರಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಮಖಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 13 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವರೋಗರಸಾಯನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಶಿವಚಾಪಪ್ರತೋಟನಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜವಾನರಜೀವನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಭುಜಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 14 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಥಾಯ ಸುಹೃಚ್ಛ್ರಿತಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಕುಶಲಾಯ ಧುರನ್ಧರಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಗಜಪಾಶವಿಮೋಕ್ಷಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಜನಕಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 15 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಭೃತ್ಯಪ್ರಪೋಷಕಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಶರಣಾಗತಪಂಜರಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪುರುಷಾಯ ಪುರಾತನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಪಥಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 16 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಸ್ವಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಶತವೀರ್ಯಶತಾನನಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪವನಾಯ ಚ ಕೇಶವಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 17 ॥

ಶ್ರಿಯಃಪತಿರ್ಯಜ್ಞಪತಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಧಿಯಾಮ್ಪತಿರ್ಲೋಕಪತಿರ್ಧರಾಪತಿಃ ।
ಪತಿರ್ಗತಿಶ್ಚಾನ್ಧಕವೃಷ್ಣಿಸಾತ್ತ್ವತಾಂ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 18 ॥

ತ್ರಿಭುವನಕಮನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ರವಿಕರಗೌರವರಾಮ್ಬರಂ ದಧಾನೇ ।
ವಪುರಲಕಕುಲಾವೃತಾನನಾಬ್ಜಂ ವಿಜಯಸಖೇ ರತಿರಸ್ತು ಮೇಽನವದ್ಯಾ ॥ 19 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾಧಿಕಶತಾನಿ ಸುಕೋಮಲಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯೇ ಸುಕೃತಿನಃ ಸತತಂ ಸ್ಮರನ್ತಿ ।
ತೇಽನೇಕಜನ್ಮಕೃತಪಾಪಚಯಾದ್ವಿಮುಕ್ತಾ ನಾರಾಯಣೇಽವ್ಯವಹಿತಾಂ ಗತಿಮಾಪ್ನುವನ್ತಿ ॥ 20 ॥

ಇತಿ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil