Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Sri Vishnu Slokam

Narayana Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ନାରାୟଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ନାରାୟଣାୟ ସୁରମଣ୍ଡନମଣ୍ଡନାୟ ନାରାୟଣାୟ ସକଲସ୍ଥିତିକାରଣାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ଭଵଭୀତିନିଵାରଣାୟ ନାରାୟଣାୟ ପ୍ରଭଵାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୧ ॥

ନାରାୟଣାୟ ଶତଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନାୟ ନାରାୟଣାୟ ମଣିକୁଣ୍ଡଲଧାରଣାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ନିଜଭକ୍ତପରାୟଣାୟ ନାରାୟଣାୟ ସୁଭଗାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୨ ॥

ନାରାୟଣାୟ ସୁରଲୋକପ୍ରପୋଷକାୟ ନାରାୟଣାୟ ଖଲଦୁଷ୍ଟଵିନାଶକାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ଦିତିପୁତ୍ରଵିମର୍ଦନାୟ ନାରାୟଣାୟ ସୁଲଭାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୩ ॥

ନାରାୟଣାୟ ରଵିମଣ୍ଡଲସଂସ୍ଥିତାୟ ନାରାୟଣାୟ ପରମାର୍ଥପ୍ରଦର୍ଶନାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ଅତୁଲାୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନାରାୟଣାୟ ଵିରଜାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୪ ॥

ନାରାୟଣାୟ ରମଣାୟ ରମାଵରାୟ ନାରାୟଣାୟ ରସିକାୟ ରସୋତ୍ସୁକାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ରଜୋଵର୍ଜିତନିର୍ମଲାୟ ନାରାୟଣାୟ ଵରଦାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୫ ॥

ନାରାୟଣାୟ ଵରଦାୟ ମୁରୋତ୍ତମାୟ ନାରାୟଣାୟ ଅଖିଲାନ୍ତରସଂସ୍ଥିତାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ଭୟଶୋକଵିଵର୍ଜିତାୟ ନାରାୟଣାୟ ପ୍ରବଲାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୬ ॥

ନାରାୟଣାୟ ନିଗମାୟ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନାରାୟଣାୟ ଚ ହରାୟ ନରୋତ୍ତମାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ କଟିସୂତ୍ରଵିଭୂଷଣାୟ ନାରାୟଣାୟ ହରୟେ ମହତେ ନମସ୍ତେ ॥ ୭ ॥

ଵାରାୟଣାୟ କଟକାଙ୍ଗଦଭୂଷଣାୟ ନାରାୟଣାୟ ମଣିକୌସ୍ତୁଭଶୋଭନାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ତୁଲମୌକ୍ତିକଭୂଷଣାୟ ନାରାୟଣାୟ ଚ ୟମାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୮ ॥

ନାରାୟଣାୟ ରଵିକୋଟିପ୍ରତାପନାୟ ନାରାୟଣାୟ ଶଶିକୋଟିସୁଶୀତଲାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ୟମକୋଟିଦୁରାସଦାୟ ନାରାୟଣାୟ କରୁଣାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୯ ॥

ନାରାୟଣାୟ ମୁକୁଟୋଜ୍ଜ୍ଵଲସୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ନାରାୟଣାୟ ମଣିନୂପୁରଭୂଷଣାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ଜ୍ଵଲିତାଗ୍ନିଶିଖପ୍ରଭାୟ ନାରାୟଣାୟ ହରୟେ ଗୁରଵେ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୦ ॥

ନାରାୟଣାୟ ଦଶକଣ୍ଠଵିମର୍ଦନାୟ ନାରାୟଣାୟ ଵିନତାତ୍ମଜଵାହନାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ମଣିକୌସ୍ତୁଭଭୂଷଣାୟ ନାରାୟଣାୟ ପରମାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୧ ॥

ନାରାୟଣାୟ ଵିଦୁରାୟ ଚ ମାଧଵାୟ ନାରାୟଣାୟ କମଠାୟ ମହୀଧରାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ଉରଗାଧିପମଞ୍ଚକାୟ ନାରାୟଣାୟ ଵିରଜାପତୟେ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୨ ॥

ନାରାୟଣାୟ ରଵିକୋଟିସମାମ୍ବରାୟ ନାରାୟଣାୟ ଚ ହରାୟ ମନୋହରାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ନିଜଧର୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟ ନାରାୟଣାୟ ଚ ମଖାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୩ ॥

ନାରାୟଣାୟ ଭଵରୋଗରସାୟନାୟ ନାରାୟଣାୟ ଶିଵଚାପପ୍ରତୋଟନାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ନିଜଵାନରଜୀଵନାୟ ନାରାୟଣାୟ ସୁଭୁଜାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୪ ॥

ନାରାୟଣାୟ ସୁରଥାୟ ସୁହୃଚ୍ଛ୍ରିତାୟ ନାରାୟଣାୟ କୁଶଲାୟ ଧୁରନ୍ଧରାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ଗଜପାଶଵିମୋକ୍ଷଣାୟ ନାରାୟଣାୟ ଜନକାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୫ ॥

ନାରାୟଣାୟ ନିଜଭୃତ୍ୟପ୍ରପୋଷକାୟ ନାରାୟଣାୟ ଶରଣାଗତପଞ୍ଜରାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ପୁରୁଷାୟ ପୁରାତନାୟ ନାରାୟଣାୟ ସୁପଥାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୬ ॥

ନାରାୟଣାୟ ମଣିସ୍ଵାସନସଂସ୍ଥିତାୟ ନାରାୟଣାୟ ଶତଵୀର୍ୟଶତାନନାୟ ।
ନାରାୟଣାୟ ପଵନାୟ ଚ କେଶଵାୟ ନାରାୟଣାୟ ରଵିଭାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୭ ॥

ଶ୍ରିୟଃପତିର୍ୟଜ୍ଞପତିଃ ପ୍ରଜାପତିର୍ଧିୟାମ୍ପତିର୍ଲୋକପତିର୍ଧରାପତିଃ ।
ପତିର୍ଗତିଶ୍ଚାନ୍ଧକଵୃଷ୍ଣିସାତ୍ତ୍ଵତାଂ ପ୍ରସୀଦତାଂ ମେ ଭଗଵାନ୍ ସତାମ୍ପତିଃ ॥ ୧୮ ॥

ତ୍ରିଭୁଵନକମନଂ ତମାଲଵର୍ଣଂ ରଵିକରଗୌରଵରାମ୍ବରଂ ଦଧାନେ ।
ଵପୁରଲକକୁଲାଵୃତାନନାବ୍ଜଂ ଵିଜୟସଖେ ରତିରସ୍ତୁ ମେଽନଵଦ୍ୟା ॥ ୧୯ ॥

ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରାଧିକଶତାନି ସୁକୋମଲାନି ନାମାନି ୟେ ସୁକୃତିନଃ ସତତଂ ସ୍ମରନ୍ତି ।
ତେଽନେକଜନ୍ମକୃତପାପଚୟାଦ୍ଵିମୁକ୍ତା ନାରାୟଣେଽଵ୍ୟଵହିତାଂ ଗତିମାପ୍ନୁଵନ୍ତି ॥ ୨୦ ॥

ଇତି ନାରାୟଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top