Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shri Ram Slokam

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shri Ram Slokam

78 Views

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣಾನ್ತರ್ಗತ ಶ್ರೀ
ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಉವಾಚ-
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಃ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರೋ ದೇವತಾ ॥
ಓಂ ಬೀಜಮ್ । ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ । ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಃ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಂಗುಲೀನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಘುನನ್ದನಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸತ್ಪ್ರಕಾಶಾಯ ರಾಮಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಘುನನ್ದನಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸತ್ಪ್ರಕಾಶಾಯ ರಾಮಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ । ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಮನ್ದಾರಾಕೃತಿಪುಣ್ಯಧಾಮವಿಲಸದ್ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಕೋಮಲಂ
ಶಾನ್ತಂ ಕಾನ್ತಮಹೇನ್ದ್ರನೀಲರುಚಿರಾಭಾಸಂ ಸಹಸ್ರಾನನಮ್ ।
ವನ್ದೇಽಹಂ ರಘುನನ್ದನಂ ಸುರಪತಿಂ ಕೋದಂಡದೀಕ್ಷಾಗುರುಂ
ರಾಮಂ ಸರ್ವಜಗತ್ಸುಸೇವಿತಪದಂ ಸೀತಾಮನೋವಲ್ಲಭಮ್ ॥ 16 ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ವೈ ತುಭ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ಚ ॥ 17 ॥

ನಮೋ ಜೀಮೂತವರ್ಣಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ॥ 18 ॥

ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೇ ॥ 19 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ ಸರ್ವದುಃಖನಿಷೂದನ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಜಟಾಮುಕುಟಧಾರಿಣೇ ॥ 20 ॥

ನಮೋ ಗರ್ಭಾಯ ತತ್ತ್ವಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ॥ 21 ॥

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಾಯ ಕೈಕೇಯೀಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೇ ॥ 22 ॥

ನಮೋ ದನ್ತಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ತೇ ।
ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಕ್ರತುಪಾಲಕ ॥ 23 ॥

ನಮೋ ನಮಃ ಕೇಶವಾಯ ನಮೋ ನಾಥಾಯ ಶರ್ಂಗಿಣೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ॥ 24 ॥

ನಮಸ್ತೇ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ಮಾಧವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ 25 ॥

ನಮಸ್ತೇ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇಽನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ ॥ 26 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವಾಮನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ರಾಘವಾಯ ಚ ॥ 27 ॥

ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಧರಾಯ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ಕನ್ದರ್ಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 28 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಕೌಸಲ್ಯಾಹರ್ಷಕಾರಿಣೇ ।
ನಮೋ ರಾಜೀವನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ॥ 29 ॥

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ನಮೋ ದಾಮೋದರಾಯ ಚ ।
ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತರ್ನಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಚ ॥ 30 ॥

ವಾಸುದೇವ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮನಿರುದ್ಧಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 31 ॥

ಸದಸದ್ಭಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸಪ್ತತಾಲಹರಾಯ ಚ ॥ 32 ॥

ಖರದೂಷಣಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಮ್ಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಸೇತುಬನ್ಧಕ ॥ 33 ॥

ಜನಾರ್ದನ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ಹನುಮದಾಶ್ರಯ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಾಯ ಮಾರೀಚಮಥನಾಯ ಚ ॥ 34 ॥

ನಮೋ ಬಾಲಿಪ್ರಹರಣ ನಮಃ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದ ।
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪಹರಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 35 ॥

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಭರತಾಗ್ರಜ ।
ನಮಸ್ತೇ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ಶತ್ರುಘ್ನಪೂರ್ವಜ ॥ 36 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಶತ್ರುಘ್ನಸೇವಿತ ।
ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ॥ 37 ॥

ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಪೂರ್ಣಾಯ ರಮ್ಯಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ॥ 38 ॥

ಅಯೋಧ್ಯೇಶಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋಽಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರಣಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಾಪಭಂಜಿನೇ ॥ 39 ॥

ಸೀತಾರಾಮಾಯ ಸೇವ್ಯಾಯ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ॥ 40 ॥

ನಮಃ ಕಬನ್ಧಹನ್ತ್ರೇ ಚ ವಾಲಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ದಶಗ್ರೀವಪ್ರಾಣಸಂಹಾರಕಾರಿಣೇ ॥ 41 ॥ 108

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ರಮಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಪಾವನಮ್
ಏತತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಪಾತಕನಾಶನಮ್ ॥ 42 ॥

ಪ್ರಚರಿಷ್ಯತಿ ತಲ್ಲೋಕೇ ಪ್ರಾಣ್ಯದೃಷ್ಟವಶಾದ್ದ್ವಿಜ ।
ತಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಮಾತ್ರೇಣ ಜನಾ ಯಾಸ್ಯನ್ತಿ ಸದ್ಗತಿಮ್ ॥ 43 ॥

ತಾವದ್ವಿಜೃಮ್ಭತೇ ಪಾಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಪುರಃಸರಮ್।
ಯಾವನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಶತಂ ಪುರುಷೋ ನ ಹಿ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ॥ 44 ॥

ತಾವತ್ಕಲೇರ್ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ನಿಃಶಂಕಂ ಸಮ್ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಯಾವಚ್ಛ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಶತನಾಮ್ನಾಂ ನ ಕೀರ್ತನಮ್ ॥ 46 ॥

ತಾವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ರಾಮಸ್ಯ ದುರ್ಬೋಧಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸ್ಫುಟಮ್ ।
ಯಾವನ್ನ ನಿಷ್ಠಯಾ ರಾಮನಾಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 47 ॥

ಕೀರ್ತಿತಂ ಪಠಿತಂ ಚಿತ್ತೇ ಧೃತಂ ಸಂಸ್ಮಾರಿತಂ ಮುದಾ ।
ಅನ್ಯತಃ ಶೃಣುಯಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸೋಽಪಿ ಮುಚ್ಯೇತ ಪಾತಕಾತ್ ॥ 48 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಾನಾಂ ನಿಷ್ಕೃತಿಂ ಯದಿ ವಾಂಛತಿ ।
ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಾಸಮೇಕಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ ॥ 49 ॥

ದುಷ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹದುರ್ಭೋಜ್ಯದುರಾಲಾಪಾದಿಸಮ್ಭವಮ್ ।
ಪಾಪಂ ಸಕೃತ್ಕೀರ್ತನೇನ ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 50 ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಾಗಮಶತಾನಿ ಚ ।
ಅರ್ಹನ್ತಿ ನಾಲ್ಪಾಂ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಕೀರ್ತಿಕಲಾಮಪಿ ॥ 51 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸೀತಾರಾಮಸ್ಯ ಪಾವನಮ್ ।
ಅಸ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನಾದೇವ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಲಭೇನ್ನರಃ ॥ 52 ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪತ್ನ್ಯರ್ಥೀ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಶ್ರವಾದಿನಾ ॥ 53 ॥

ಕುಮ್ಭೋದರೇಣ ಮುನಿನಾ ಯೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ರಾಘವಃ ।
ಸ್ತುತಃ ಪೂರ್ವಂ ಯಜ್ಞವಾಟೇ ತದೇತತ್ತ್ವಾಂ ಮಯೋದಿತಮ್ ॥ 54 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶತಕೋಟಿರಾಮಚರಿತಾನ್ತರ್ಗತೇ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಯಾತ್ರಾಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ ॥

Also Read:

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *