Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Shri Ram Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

॥ ramastottarasatanamastotram ॥

॥ atha srimadanandaramayanantargata sri
ramastottarasatanama stotram ॥

visnudasa uvaca-
Omasya sriramacandranamastottarasatamantrasya brahma rsih ।
anustup chandah । janakivallabhah sriramacandro devata ॥
Ombijam । namah saktih । sriramacandrah kilakam ।
sriramacandraprityarthe jape viniyogah ॥

angulinyasah ।
Om namo bhagavate rajadhirajaya paramatmane angusthabhyam namah ।
Om namo bhagavate vidyadhirajaya hayagrivaya tarjanibhyam namah ।
Om namo bhagavate janakivallabhaya madhyamabhyam namah ।
Om namo bhagavate raghunandanayamitatejase anamikabhyam namah ।
Om namo bhagavate ksirabdhimadhyasthaya narayanaya kanisthikabhyam namah ।
Om namo bhagavate satprakasaya ramaya karatalakaraprsthabhyam namah ।

sadanganyasah ।
Om namo bhagavate rajadhirajaya paramatmane hrdayaya namah ।
Om namo bhagavate vidyadhirajaya hayagrivaya sirase svaha ।
Om namo bhagavate janakivallabhaya sikhayai vasat ।
Om namo bhagavate raghunandanayamitatejase kavacaya hum ।
Om namo bhagavate ksirabdhimadhyasthaya narayanaya netratrayaya vausat ।
Om namo bhagavate satprakasaya ramaya astraya phat । iti digbandhah ॥

atha dhyanam ।

mandarakrtipunyadhamavilasadvaksasthalam komalam
santam kantamahendranilarucirabhasam sahasrananam ।
vande’ham raghunandanam surapatim kodandadiksagurum
ramam sarvajagatsusevitapadam sitamanovallabham ॥ 16 ॥

atha stotram ।

sahasrasirsne vai tubhyam sahasraksaya te namah ।
namah sahasrahastaya sahasracaranaya ca ॥ 17 ॥

namo jimutavarnaya namaste visvatomukha ।
acyutaya namastubhyam namaste sesasayine ॥ 18 ॥

namo hiranyagarbhaya pancabhutatmane namah ।
namo mulaprakrtaye devanam hitakarine ॥ 19 ॥

namaste sarvalokesa sarvaduhkhanisudana ।
sankhacakragadapadmajatamukutadharine ॥ 20 ॥

namo garbhaya tattvaya jyotisam jyotise namah ।
Om namo vasudevaya namo dasarathatmaja ॥ 21 ॥

namo namaste rajendra sarvasampatpradaya ca ।
namah karunyarupaya kaikeyipriyakarine ॥ 22 ॥

namo dantaya santaya visvamitrapriyaya te ।
yajnesaya namastubhyam namaste kratupalaka ॥ 23 ॥

namo namah kesavaya namo nathaya sarngine ।
namaste ramacandraya namo narayanaya ca ॥ 24 ॥

namaste ramacandraya madhavaya namo namah ।
govindraya namastubhyam namaste paramatmane ॥ 25 ॥

namaste visnurupaya raghunathaya te namah ।
namaste’nathanathaya namaste madhusudana ॥ 26 ॥

trivikrama namaste’stu sitayah pataye namah ।
vamanaya namastubhyam namaste raghavaya ca ॥ 27 ॥

namo namah sridharaya janakivallabhaya ca ।
namaste’stu hrsikesa kandarpaya namo namah ॥ 28 ॥

namaste padmanabhaya kausalyaharsakarine ।
namo rajivanetraya namaste laksmanagraja ॥ 29 ॥

namo namaste kakutstha namo damodaraya ca ।
vibhisanaparitratarnamah sankarsanaya ca ॥ 30 ॥

vasudeva namaste’stu namaste sankarapriya ।
pradyumnaya namastubhyamaniruddhaya te namah ॥ 31 ॥

sadasadbhaktirupaya namaste purusottama ।
adhoksaja namaste’stu saptatalaharaya ca ॥ 32 ॥

kharadusanasamhartre srinrsimhaya te namah ।
acyutaya namastubhyam namaste setubandhaka ॥ 33 ॥

janardana namaste’stu namo hanumadasraya ।
upendracandravandyaya maricamathanaya ca ॥ 34 ॥

namo balipraharana namah sugrivarajyada ।
jamadagnyamahadarpaharaya haraye namah ॥ 35 ॥

namo namaste krsnaya namaste bharatagraja ।
namaste pitrbhaktaya namah satrughnapurvaja ॥ 36 ॥

ayodhyadhipate tubhyam namah satrughnasevita ।
namo nityaya satyaya buddhyadijnanarupine ॥ 37 ॥

advaitabrahmarupaya jnanagamyaya te namah ।
namah purnaya ramyaya madhavaya cidatmane ॥ 38 ॥

ayodhyesaya sresthaya cinmatraya paratmane ।
namo’halyoddharanaya namaste capabhanjine ॥ 39 ॥

sitaramaya sevyaya stutyaya paramesthine ।
namaste banahastaya namah kodandadharine ॥ 40 ॥

namah kabandhahantre ca valihantre namo’stu te ।
namaste’stu dasagrivapranasamharakarine ॥ 41 ॥ 108

astottarasatam namnam ramacandrasya pavanam
etatproktam maya srestha sarvapatakanasanam ॥ 42 ॥

pracarisyati talloke pranyadrstavasaddvija ।
tasya kirtanamatrena jana yasyanti sadgatim ॥ 43 ॥

tavadvijrmbhate papam brahmahatyapurahsaram।
yavannamastakasatam puruso na hi kirtayet ॥ 44 ॥

tavatkalermahotsaho nihsankam sampravartate ।
yavacchriramacandrasya satanamnam na kirtanam ॥ 46 ॥

tavatsvarupam ramasya durbodham praninam sphutam ।
yavanna nisthaya ramanamamahatmyamuttamam ॥ 47 ॥

kirtitam pathitam citte dhrtam samsmaritam muda ।
anyatah srnuyanmartyah so’pi mucyeta patakat ॥ 48 ॥

brahmahatyadipapanam niskrtim yadi vanchati ।
ramastotram masamekam pathitva mucyate narah ॥ 49 ॥

duspratigrahadurbhojyaduralapadisambhavam ।
papam sakrtkirtanena ramastotram vinasayet ॥ 50 ॥

srutismrtipuranetihasagamasatani ca ।
arhanti nalpam sriramanamakirtikalamapi ॥ 51 ॥

astottarasatam namnam sitaramasya pavanam ।
asya sankirtanadeva sarvan kaman labhennarah ॥ 52 ॥

putrarthi labhate putran dhanarthi dhanamapnuyat ।
striyam prapnoti patnyarthi stotrapathasravadina ॥ 53 ॥

kumbhodarena munina yena stotrena raghavah ।
stutah purvam yajnavate tadetattvam mayoditam ॥ 54 ॥

iti srisatakotiramacaritantargate srimadanandaramayane valmikiye
yatrakande sriramanamastottarasatanamastotram nama pancamah sargah ॥

Also Read:

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Shri Ram Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top