Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Shri Ram Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ రామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

॥ అథ శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీ
రామాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ॥

విష్ణుదాస ఉవాచ-
ఓం అస్య శ్రీరామచన్ద్రనామాష్టోత్తరశతమన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । జానకీవల్లభః శ్రీరామచన్ద్రో దేవతా ॥
ఓం బీజమ్ । నమః శక్తిః । శ్రీరామచన్ద్రః కీలకమ్ ।
శ్రీరామచన్ద్రప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

అఙ్గులీన్యాసః ।
ఓం నమో భగవతే రాజాధిరాజాయ పరమాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే విద్యాధిరాజాయ హయగ్రీవాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే జానకీవల్లభాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే రఘునన్దనాయామితతేజసే అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థాయ నారాయణాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే సత్ప్రకాశాయ రామాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

షడఙ్గన్యాసః ।

ఓం నమో భగవతే రాజాధిరాజాయ పరమాత్మనే హృదయాయ నమః ।
ఓం నమో భగవతే విద్యాధిరాజాయ హయగ్రీవాయ శిరసే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే జానకీవల్లభాయ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం నమో భగవతే రఘునన్దనాయామితతేజసే కవచాయ హుమ్ ।
ఓం నమో భగవతే క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థాయ నారాయణాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం నమో భగవతే సత్ప్రకాశాయ రామాయ అస్త్రాయ ఫట్ । ఇతి దిగ్బన్ధః ॥

అథ ధ్యానమ్ ।
మన్దారాకృతిపుణ్యధామవిలసద్వక్షస్థలం కోమలం
శాన్తం కాన్తమహేన్ద్రనీలరుచిరాభాసం సహస్రాననమ్ ।
వన్దేఽహం రఘునన్దనం సురపతిం కోదణ్డదీక్షాగురుం
రామం సర్వజగత్సుసేవితపదం సీతామనోవల్లభమ్ ॥ ౧౬ ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।
సహస్రశీర్ష్ణే వై తుభ్యం సహస్రాక్షాయ తే నమః ।
నమః సహస్రహస్తాయ సహస్రచరణాయ చ ॥ ౧౭ ॥

నమో జీమూతవర్ణాయ నమస్తే విశ్వతోముఖ ।
అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే శేషశాయినే ॥ ౧౮ ॥

నమో హిరణ్యగర్భాయ పఞ్చభూతాత్మనే నమః ।
నమో మూలప్రకృతయే దేవానాం హితకారిణే ॥ ౧౯ ॥

నమస్తే సర్వలోకేశ సర్వదుఃఖనిషూదన ।
శఙ్ఖచక్రగదాపద్మజటాముకుటధారిణే ॥ ౨౦ ॥

నమో గర్భాయ తత్త్వాయ జ్యోతిషాం జ్యోతిషే నమః ।
ఓం నమో వాసుదేవాయ నమో దశరథాత్మజ ॥ ౨౧ ॥

నమో నమస్తే రాజేన్ద్ర సర్వసమ్పత్ప్రదాయ చ ।
నమః కారుణ్యరూపాయ కైకేయీప్రియకారిణే ॥ ౨౨ ॥

నమో దన్తాయ శాన్తాయ విశ్వామిత్రప్రియాయ తే ।
యజ్ఞేశాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే క్రతుపాలక ॥ ౨౩ ॥

నమో నమః కేశవాయ నమో నాథాయ శర్ఙ్గిణే ।
నమస్తే రామచన్ద్రాయ నమో నారాయణాయ చ ॥ ౨౪ ॥

నమస్తే రామచన్ద్రాయ మాధవాయ నమో నమః ।
గోవిన్ద్రాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే పరమాత్మనే ॥ ౨౫ ॥

నమస్తే విష్ణురూపాయ రఘునాథాయ తే నమః ।
నమస్తేఽనాథనాథాయ నమస్తే మధుసూదన ॥ ౨౬ ॥

త్రివిక్రమ నమస్తేఽస్తు సీతాయాః పతయే నమః ।
వామనాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే రాఘవాయ చ ॥ ౨౭ ॥

నమో నమః శ్రీధరాయ జానకీవల్లభాయ చ ।
నమస్తేఽస్తు హృషీకేశ కన్దర్పాయ నమో నమః ॥ ౨౮ ॥

నమస్తే పద్మనాభాయ కౌసల్యాహర్షకారిణే ।
నమో రాజీవనేత్రాయ నమస్తే లక్ష్మణాగ్రజ ॥ ౨౯ ॥

నమో నమస్తే కాకుత్స్థ నమో దామోదరాయ చ ।
విభీషణపరిత్రాతర్నమః సఙ్కర్షణాయ చ ॥ ౩౦ ॥

వాసుదేవ నమస్తేఽస్తు నమస్తే శఙ్కరప్రియ ।
ప్రద్యుమ్నాయ నమస్తుభ్యమనిరుద్ధాయ తే నమః ॥ ౩౧ ॥

సదసద్భక్తిరూపాయ నమస్తే పురుషోత్తమ ।
అధోక్షజ నమస్తేఽస్తు సప్తతాలహరాయ చ ॥ ౩౨ ॥

ఖరదూషణసంహర్త్రే శ్రీనృసిమ్హాయ తే నమః ।
అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే సేతుబన్ధక ॥ ౩౩ ॥

జనార్దన నమస్తేఽస్తు నమో హనుమదాశ్రయ ।
ఉపేన్ద్రచన్ద్రవన్ద్యాయ మారీచమథనాయ చ ॥ ౩౪ ॥

నమో బాలిప్రహరణ నమః సుగ్రీవరాజ్యద ।
జామదగ్న్యమహాదర్పహరాయ హరయే నమః ॥ ౩౫ ॥

నమో నమస్తే కృష్ణాయ నమస్తే భరతాగ్రజ ।
నమస్తే పితృభక్తాయ నమః శత్రుఘ్నపూర్వజ ॥ ౩౬ ॥

అయోధ్యాధిపతే తుభ్యం నమః శత్రుఘ్నసేవిత ।
నమో నిత్యాయ సత్యాయ బుద్ధ్యాదిజ్ఞానరూపిణే ॥ ౩౭ ॥

అద్వైతబ్రహ్మరూపాయ జ్ఞానగమ్యాయ తే నమః ।
నమః పూర్ణాయ రమ్యాయ మాధవాయ చిదాత్మనే ॥ ౩౮ ॥

అయోధ్యేశాయ శ్రేష్ఠాయ చిన్మాత్రాయ పరాత్మనే ।
నమోఽహల్యోద్ధారణాయ నమస్తే చాపభఞ్జినే ॥ ౩౯ ॥

సీతారామాయ సేవ్యాయ స్తుత్యాయ పరమేష్ఠినే ।
నమస్తే బాణహస్తాయ నమః కోదణ్డధారిణే ॥ ౪౦ ॥

నమః కబన్ధహన్త్రే చ వాలిహన్త్రే నమోఽస్తు తే ।
నమస్తేఽస్తు దశగ్రీవప్రాణసంహారకారిణే ॥ ౪౧ ॥ ౧౦౮

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం రమచన్ద్రస్య పావనమ్
ఏతత్ప్రోక్తం మయా శ్రేష్ఠ సర్వపాతకనాశనమ్ ॥ ౪౨ ॥

ప్రచరిష్యతి తల్లోకే ప్రాణ్యదృష్టవశాద్ద్విజ ।
తస్య కీర్తనమాత్రేణ జనా యాస్యన్తి సద్గతిమ్ ॥ ౪౩ ॥

తావద్విజృమ్భతే పాపం బ్రహ్మహత్యాపురఃసరమ్।
యావన్నామాష్టకశతం పురుషో న హి కీర్తయేత్ ॥ ౪౪ ॥

తావత్కలేర్మహోత్సాహో నిఃశఙ్కం సమ్ప్రవర్తతే ।
యావచ్ఛ్రీరామచన్ద్రస్య శతనామ్నాం న కీర్తనమ్ ॥ ౪౬ ॥

తావత్స్వరూపం రామస్య దుర్బోధం ప్రాణినాం స్ఫుటమ్ ।
యావన్న నిష్ఠయా రామనామమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ॥ ౪౭ ॥

కీర్తితం పఠితం చిత్తే ధృతం సంస్మారితం ముదా ।
అన్యతః శృణుయాన్మర్త్యః సోఽపి ముచ్యేత పాతకాత్ ॥ ౪౮ ॥

బ్రహ్మహత్యాదిపాపానాం నిష్కృతిం యది వాఞ్ఛతి ।
రామస్తోత్రం మాసమేకం పఠిత్వా ముచ్యతే నరః ॥ ౪౯ ॥

దుష్ప్రతిగ్రహదుర్భోజ్యదురాలాపాదిసమ్భవమ్ ।
పాపం సకృత్కీర్తనేన రామస్తోత్రం వినాశయేత్ ॥ ౫౦ ॥

శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాసాగమశతాని చ ।
అర్హన్తి నాల్పాం శ్రీరామనామకీర్తికలామపి ॥ ౫౧ ॥

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం సీతారామస్య పావనమ్ ।
అస్య సఙ్కీర్తనాదేవ సర్వాన్ కామాన్ లభేన్నరః ॥ ౫౨ ॥

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ ।
స్త్రియం ప్రాప్నోతి పత్న్యర్థీ స్తోత్రపాఠశ్రవాదినా ॥ ౫౩ ॥

కుమ్భోదరేణ మునినా యేన స్తోత్రేణ రాఘవః ।
స్తుతః పూర్వం యజ్ఞవాటే తదేతత్త్వాం మయోదితమ్ ॥ ౫౪ ॥

ఇతి శ్రీశతకోటిరామచరితాన్తర్గతే శ్రీమదానన్దరామాయణే వాల్మీకీయే
యాత్రాకాణ్డే శ్రీరామనామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం నామ పఞ్చమః సర్గః ॥

Also Read:

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Shri Ram Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top