Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

43 Views

Vishnudevashtakam Lyrics in Kannada:

ವಿಷ್ಣುದೇವಾಷ್ಟಕಮ್
ಶ್ರಿಯಾ ಜುಷ್ಟಂ ತುಷ್ಟಂ ಶ್ರುತಿಶತನುತಂ ಶ್ರೀಮಧುರಿಪುಂ
ಪುರಾಣಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ಪರಮಸಹಿತಂ ಶೇಷಶಯನೇ ।
ಶಯಾನಂ ಯಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಹತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವವಿಷಯಾ-
ಸ್ತಮೀಶಂ ಸದ್ರೂಪಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ನೌಮಿ ಸತತಮ್ ॥ 1॥

ಗುಣಾತೀತೋ ಗೀತೋ ದಹನ ಇವ ದೀಪ್ತೋ ರಿಪುವನೇ
ನಿರೀಹೋ ನಿಷ್ಕಾಯಃ ಪರಮಗುಣಪೂಗೈಃ ಪರಿವೃತಃ ।
ಸದಾ ಸೇವ್ಯೋ ವನ್ದ್ಯೋಽಮರಸಮುದಯೈರ್ಯೋ ಮುನಿಗಣೈ-
ಸ್ತಮೀಶಂ ಸದ್ರೂಪಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ನೌಮಿ ಸನ್ತತಮ್ ॥ 2॥

ವಿಭೋ! ತ್ವಂ ಸಂಸಾರಸ್ಥಿತ-ಸಕಲಜನ್ತೂನವಸಿ ಯತ್-
ತ್ರಯಾಣಾಂ ರಕ್ಷಾಯೈ ನನು ವರದ ಪದ್ಮೇಶ ಜಗತಾಮ್ ।
ದದೌ ಚಕ್ರಂ ತಸ್ಮಾತ್ಪರಮದಯಯಾ ತೇ ಪಶುಪತಿ-
ಸ್ತತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ “ವಿಶ್ವಮ್ಭರ”ಇತಿ ಪದೇನ ಪ್ರಗಿರತಿ ॥ 3॥

ಸದಾ ವಿಷ್ಣೋ ! ದೀನೇ ಸಕಲಬಲಹೀನೇ ಯದುಪತೇ
ಹತಾಶೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ಮಯಿ ಕುರು ಕೃಪಾಂ ತ್ವಂ ಮುರರಿಪೋ ।
ಯತೋಽಹಂ ಸಂಸಾರೇ ತವ ಚ ರಣಸೇವಾ-ವಿರಹಿತೋ
ನ ಮೇ ಸೌಖ್ಯಂ ಚೇತ್ಸ್ಯಾದ್ ಭವತಿ ವಿತಥಂ ಶ್ರೀಶ ! ಸಕಲಮ್ ॥ 4॥

ಯದೀತ್ಥಂ ತ್ವಂ ಬ್ರೂಯಾ ಭಜನನಿಪುಣಾನ್ ಯಾಮಿ ಸತತಂ
ಪ್ರಭೋ ಭಕ್ತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಕಲಸುಖಭಾಜೋ ನ ಕೃಪಯಾ ।
ವದ ಪ್ರೋತ್ತುಂಗಾ ಯಾ ತವ ಖಲು ಕೃಪಾ ಕುತ್ರ ಘಟತೇ
ಕಥಂ ವಾ ಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ! ಪತಿತಮನುಜೋದ್ಧಾರಕ ಇತಿ ॥ 5॥

ಮಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ದೃಷ್ಟಂ ಗುರುಜನಮುಖಾದ್ ವಾ ಶ್ರುತಮಿದಂ
ಕೃಪಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ವನ್ದ್ಯಾ ಪತಿತಮನುಜೋದ್ಧಾರನಿಪುಣಾ ।
ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಶರಣದ ! ಶರಣ್ಯಂ ಕರುಣಯಾ
ಶ್ರಿಯಾ ಹೀನಂ ದೀನಂ ಮಧುಮಥನ ! ಮಾಂ ಪಾಲಯ ವಿಭೋ ॥ 6॥

ನ ಚೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಾನೇ ಸಕಲಹಿತಕೃಚ್ಛಾಸ್ತ್ರನಿಚಯೋ
ಮೃಷಾರೂಪಂ ಧತ್ತೇ ಭವತಿ ಭವತೋ ಹಾನಿರತುಲಾ ।
ತವಾಽಸ್ತಿತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ನಹಿ ಭವತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯದಿ ಮೃಷಾ
ವಿಚಾರೋಽಯಂ ಚಿತ್ತೇ ಮಮ ಭವಪತೇ ಶ್ರೀಧರ ಹರೇ ॥ 7॥

ನ ತೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಿಷ್ಣೋ ಕುರು ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕೈಟಭರಿಪೋ
ಸ್ವಕೀಯಂ ವಾಽಸ್ತಿತ್ತ್ವಂ ಜಹಿ ಜಗತಿ ಕಾರುಣ್ಯಜಲಧೇ ।
ದ್ವಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಹ್ಯೇಕಂ ಭವತಿ ಕರಣೀಯಂ ತವ ವಿಭೋ
ಕಥಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವಾಶ್ರಯ ತವ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ವಿರತಃ ॥ 8॥

ವಿಷ್ಣುದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ ಭಕ್ತಿತೋ ನರಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಾನೇಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಜಗದ್ಗುರು-ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿಶ್ರೀಶಾನ್ತಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀಶಿಷ್ಯ-
ಸ್ವಾಮೀಶ್ರೀಮದನನ್ತಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಂ ವಿಷ್ಣುದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *