Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Punjabi | Sri Vishnu Slokam

Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Punjabi | Sri Vishnu Slokam

357 Views

Vishnudevashtakam Lyrics in Punjabi:

ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍
ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਜੁਸ਼੍ਟਂ ਤੁਸ਼੍ਟਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਤਨੁਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮਧੁਰਿਪੁਂ
ਪੁਰਾਣਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਞ੍ਚਂ ਪਰਮਸਹਿਤਂ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਯਨੇ ।
ਸ਼ਯਾਨਂ ਯਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਜਹਤਿ ਮੁਨਯਃ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼ਯਾ-
ਸ੍ਤਮੀਸ਼ਂ ਸਦ੍ਰੂਪਂ ਪਰਮਪੁਰੁਸ਼ਂ ਨੌਮਿ ਸਤਤਮ੍ ॥ ੧॥

ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੀਤੋ ਦਹਨ ਇਵ ਦੀਪ੍ਤੋ ਰਿਪੁਵਨੇ
ਨਿਰੀਹੋ ਨਿਸ਼੍ਕਾਯਃ ਪਰਮਗੁਣਪੂਗੈਃ ਪਰਿਵਤਃ ।
ਸਦਾ ਸੇਵ੍ਯੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋऽਮਰਸਮੁਦਯੈਰ੍ਯੋ ਮੁਨਿਗਣੈ-
ਸ੍ਤਮੀਸ਼ਂ ਸਦ੍ਰੂਪਂ ਪਰਮਪੁਰੁਸ਼ਂ ਨੌਮਿ ਸਨ੍ਤਤਮ੍ ॥ ੨॥

ਵਿਭੋ! ਤ੍ਵਂ ਸਂਸਾਰਸ੍ਥਿਤ-ਸਕਲਜਨ੍ਤੂਨਵਸਿ ਯਤ੍-
ਤ੍ਰਯਾਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਨੁ ਵਰਦ ਪਦ੍ਮੇਸ਼ ਜਗਤਾਮ੍ ।
ਦਦੌ ਚਕ੍ਰਂ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਪਰਮਦਯਯਾ ਤੇ ਪਸ਼ੁਪਤਿ-
ਸ੍ਤਤਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ “ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰ”ਇਤਿ ਪਦੇਨ ਪ੍ਰਗਿਰਤਿ ॥ ੩॥

ਸਦਾ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ! ਦੀਨੇ ਸਕਲਬਲਹੀਨੇ ਯਦੁਪਤੇ
ਹਤਾਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨ੍ ਮਯਿ ਕੁਰੁ ਕਪਾਂ ਤ੍ਵਂ ਮੁਰਰਿਪੋ ।
ਯਤੋऽਹਂ ਸਂਸਾਰੇ ਤਵ ਚ ਰਣਸੇਵਾ-ਵਿਰਹਿਤੋ
ਨ ਮੇ ਸੌਖ੍ਯਂ ਚੇਤ੍ਸ੍ਯਾਦ੍ ਭਵਤਿ ਵਿਤਥਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ! ਸਕਲਮ੍ ॥ ੪॥

ਯਦੀਤ੍ਥਂ ਤ੍ਵਂ ਬ੍ਰੂਯਾ ਭਜਨਨਿਪੁਣਾਨ੍ ਯਾਮਿ ਸਤਤਂ
ਪ੍ਰਭੋ ਭਕ੍ਤਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਕਲਸੁਖਭਾਜੋ ਨ ਕਪਯਾ ।
ਵਦ ਪ੍ਰੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਾ ਯਾ ਤਵ ਖਲੁ ਕਪਾ ਕੁਤ੍ਰ ਘਟਤੇ
ਕਥਂ ਵਾ ਭੋ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ! ਪਤਿਤਮਨੁਜੋਦ੍ਧਾਰਕ ਇਤਿ ॥ ੫॥

ਮਯਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਦਸ਼੍ਟਂ ਗੁਰੁਜਨਮੁਖਾਦ੍ ਵਾ ਸ਼੍ਰੁਤਮਿਦਂ
ਕਪਾ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਪਤਿਤਮਨੁਜੋਦ੍ਧਾਰਨਿਪੁਣਾ ।
ਅਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਃ ਸ਼ਰਣਦ ! ਸ਼ਰਣ੍ਯਂ ਕਰੁਣਯਾ
ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਹੀਨਂ ਦੀਨਂ ਮਧੁਮਥਨ ! ਮਾਂ ਪਾਲਯ ਵਿਭੋ ॥ ੬॥

ਨ ਚੇਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਜਾਨੇ ਸਕਲਹਿਤਕਚ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਰਨਿਚਯੋ
ਮਸ਼ਾਰੂਪਂ ਧਤ੍ਤੇ ਭਵਤਿ ਭਵਤੋ ਹਾਨਿਰਤੁਲਾ ।
ਤਵਾऽਸ੍ਤਿਤ੍ਵਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਨ੍ਨਹਿ ਭਵਤਿ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਯਦਿ ਮਸ਼ਾ
ਵਿਚਾਰੋऽਯਂ ਚਿਤ੍ਤੇ ਮਮ ਭਵਪਤੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਹਰੇ ॥ ੭॥

ਨ ਤੇ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਕੁਰੁ ਮਯਿ ਕਪਾਂ ਕੈਟਭਰਿਪੋ
ਸ੍ਵਕੀਯਂ ਵਾऽਸ੍ਤਿਤ੍ਤ੍ਵਂ ਜਹਿ ਜਗਤਿ ਕਾਰੁਣ੍ਯਜਲਧੇ ।
ਦ੍ਵਯੋਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਹ੍ਯੇਕਂ ਭਵਤਿ ਕਰਣੀਯਂ ਤਵ ਵਿਭੋ
ਕਥਾਃ ਸਰ੍ਵਾਃ ਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯ ਤਵ ਪੁਰਸ੍ਕਤ੍ਯ ਵਿਰਤਃ ॥ ੮॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ ਭਕ੍ਤਿਤੋ ਨਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਜਾਨੇਃ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ-ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਵਾਮਿਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਸਰਸ੍ਵਤੀਸ਼ਿਸ਼੍ਯ-
ਸ੍ਵਾਮੀਸ਼੍ਰੀਮਦਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਸਰਸ੍ਵਤੀਵਿਰਚਿਤਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *