Gita - Geetaa

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Oriya

Shri Yama Geetaa-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ଅଥବା ଅଗ୍ନିପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତ ଯମଗୀତା ॥
॥ ଅଥ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତା ଯମଗୀତା ॥

ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ –
ଯଥାବତ୍କଥିତଂ ସର୍ୱଂ ଯତ୍ପୃଷ୍ଟୋଽସି ମୟା ଦ୍ୱିଜ ।
ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମ୍ୟହଂ ତ୍ୱେକଂ ତଦ୍ଭବାନ୍ପ୍ରବ୍ରବୀତୁ ମେ ॥ ୧ ॥

ସପ୍ତଦ୍ୱୀପାନି ପାତାଲବୀଥ୍ୟଶ୍ଚ ସୁମହାମୁନେ ।
ସପ୍ତଲୋକା ଯେଽନ୍ତରସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସ୍ୟସ୍ୟ ସର୍ୱତଃ ॥ ୨ ॥

ସ୍ଥୂଲୈଃ ସୂକ୍ଷ୍ମୈସ୍ତଥା ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମୈଃ ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ଥୂଲୈସ୍ତଥା ।
ସ୍ଥୂଲାସ୍ଥୂଲତରୈଶ୍ଚୈତତ୍ସର୍ୱଂ ପ୍ରାଣିଭିରାବୃତମ୍ ॥ ୩ ॥

ଅଙ୍ଗୁଲସ୍ୟାଷ୍ଟଭାଗୋଽପି ନ ସୋଽସ୍ତି ମୁନିସତ୍ତମ ।
ନ ସନ୍ତି ପ୍ରାଣିନୋ ଯତ୍ର କର୍ମବନ୍ଧନିବନ୍ଧନାଃ ॥ ୪ ॥

ସର୍ୱେ ଚୈତେ ବଶଂ ଯାନ୍ତି ଯମସ୍ୟ ଭଗବନ୍କିଲ ।
ଆୟୁଷୋଽନ୍ତେନ ତେ ଯାନ୍ତି ଯାତନାସ୍ତତ୍ପ୍ରଚୋଦିତାଃ ॥ ୫ ॥

ଯାତନାଭ୍ୟଃ ପରିଭ୍ରଷ୍ଟା ଦେବାଦ୍ୟାସ୍ୱଥ ଯୋନିଷୁ ।
ଜନ୍ତବଃ ପରିବର୍ତନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରାଣାମେଷ ନିର୍ଣୟଃ ॥ ୬ ॥

ସୋଽହମିଚ୍ଛାମି ତଚ୍ଛ୍ରୋତୁଂ ଯମସ୍ୟ ବଶବର୍ତିନଃ ।
ନ ଭବନ୍ତି ନରା ଯେନ ତତ୍କର୍ମ କଥୟାମଲମ୍ ॥ ୭ ॥

ପରାଶର ଉବାଚ –
ଅୟମେବ ମୁନେ ପ୍ରଶ୍ନୋ ନକୁଲେନ ମହାତ୍ମନା ।
ପୃଷ୍ଟଃ ପିତାମହଃ ପ୍ରାହ ଭୀଷ୍ମୋ ଯତ୍ତଚ୍ଛ୍ରୁଣୁଷ୍ୱ ମେ ॥ ୮ ॥

ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ –
ପୁରା ମମାଗତୋ ବତ୍ସ ସଖା କାଲିଂଗକୋ ଦ୍ୱିଜଃ ।
ସ ମାମୁବାଚ ପୃଷ୍ଟୋ ବୈ ମୟା ଜାତିସ୍ମରୋ ମୁନିଃ ॥ ୯ ॥

ତେନାଖ୍ୟାତମିଦଂ ଚେଦମିତ୍ଥଂ ଚୈତଦ୍ଭବିଷ୍ୟତି ।
ତଥା ଚ ତଦଭୂଦ୍ୱତ୍ସ ଯଥୋକ୍ତଂ ତେନ ଧୀମତା ॥ ୧୦ ॥

ସ ପୃଷ୍ଟଶ୍ଚ ମୟା ଭୂୟଃ ଶ୍ରଦ୍ଦଧାନବତା ଦ୍ୱିଜଃ ।
ଯଦ୍ୟଦାହ ନ ତଦ୍ଦୃଷ୍ଟମନ୍ୟଥା ହି ମୟା କ୍ୱଚିତ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଏକଦା ତୁ ମୟା ପୃଷ୍ଟଂ ଯଦେତଦ୍ଭବତୋଦିତମ୍ ।
ପ୍ରାହ କାଲିଂଗକୋ ବିପ୍ରଃ ସ୍ମୃତ୍ୱା ତସ୍ୟ ମୁନେର୍ୱଚଃ ॥ ୧୨ ॥

ଜାତିସ୍ମରେଣ କଥିତୋ ରହସ୍ୟଃ ପରମୋ ମମ ।
ଯମକିଂକରୟୋର୍ୟୋଽଭୂତ୍ସଂବାଦସ୍ତଂ ବ୍ରବୀମି ତେ ॥ ୧୩ ॥

କାଲିଂଗ ଉବାଚ –
ସ୍ୱପୁରୁଷମଭିବୀକ୍ଷ୍ୟ ପାଶହସ୍ତଂ
ବଦତି ଯମଃ କିଲ ତସ୍ୟ କର୍ଣମୂଲେ ।
ପରିହର ମଧୁସୂଦନଂ ପ୍ରପନ୍ନାନ୍
ପ୍ରଭୁରହମସ୍ମି ନୃଣାଂ ନ ବୈଷ୍ଣବାନାମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ଅହମମରଗଣାର୍ଚିତେନ ଧାତ୍ରା
ଯମ ଇତି ଲୋକହିତାହିତେ ନିୟୁକ୍ତଃ ।
ହରିଗୁରୁବଶଗୋଽସ୍ମି ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଃ
ପ୍ରଭବତି ସଂୟମନି ମମାପି ବିଷ୍ଣୁଃ ॥ ୧୫ ॥

କଟକମୁକୁଟକର୍ଣିକାଦିଭେଦୈଃ
କନକମଭେଦମପୀଷ୍ୟତେ ଯଥୈକମ୍ ।
ସୁରପଶୁମନୁଜାଦିକଲ୍ପନାଭି-
ର୍ହରିରଖିଲାଭିରୁଦୀୟତେ ତଥୈକଃ ॥ ୧୬ ॥

କ୍ଷିତିଜଲପରମାଣବୋଽନିଲାନ୍ତେ
ପୁନରପି ଯାନ୍ତି ଯଥୈକତାଂ ଧରିତ୍ର୍ୟା ।
ସୁରପଶୁମନୁଜାଦୟସ୍ତଥାନ୍ତେ
ଗୁଣକଲୁଷେଣ ସନାତନେନ ତେନ ॥ ୧୭ ॥

ହରିମମରଗଣାର୍ଚିତାଂଘ୍ରିପଦ୍ମଂ
ପ୍ରଣମତି ଯଃ ପରମାର୍ଥତୋ ହି ମର୍ତ୍ୟଃ ।
ତମଥ ଗତସମସ୍ତପାପବନ୍ଧଂ
ବ୍ରଜ ପରିହୃତ୍ୟ ଯଥାଗ୍ନିମାଜ୍ୟସିକ୍ତମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଇତି ଯମବଚନଂ ନିଶମ୍ୟ ପାଶୀ
ଯମପୁରୁଷମୁବାଚ ଧର୍ମରାଜମ୍ ।
କଥୟ ମମ ବିଭୋଃ ସମସ୍ତଧାତୁ-
ର୍ଭବତି ହରେଃ ଖଲୁ ଯାଦୃଶୋଽସ୍ୟ ଭକ୍ତଃ ॥ ୧୯ ॥

ଯମ ଉବାଚ –
ନ ଚଲତି ନିଜବର୍ଣଧର୍ମତୋ
ଯଃ ସମମତିରାତ୍ମସୁହୃଦ୍ୱିପକ୍ଷପକ୍ଷେ ।
ନ ହରତି ନ ଚ ହନ୍ତି କିଂଚିଦୁଚ୍ଚୈଃ
ସିତମନସଂ ତମବେହି ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତମ୍ ॥ ୨୦ ॥

କଲିକଲୁଷମଲେନ ଯସ୍ୟ ନାତ୍ମା
ବିମଲମତେର୍ମଲିନୀକୃତୋଽସ୍ତମୋହେ ।
ମନସି କୃତଜନାର୍ଦନଂ ମନୁଷ୍ୟଂ
ସତ୍ତମବେହି ହରେରତୀବଭକ୍ତମ୍ ॥ ୨୧ ॥

କନକମପି ରହସ୍ୟବେକ୍ଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା
ତୃଣମିବ ଯଃ ସମବୈତି ବୈ ପରସ୍ୱମ୍ ।
ଭବତି ଚ ଭଗବତ୍ୟନନ୍ୟଚେତାଃ
ପୁରୁଷବରଂ ତମବେହି ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ସ୍ଫଟିକଗିରିଶିଲାମଲଃ କ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ-
ର୍ମନସି ନୃଣାଂ କ୍ୱ ଚ ମତ୍ସରାଦିଦୋଷଃ ।
ନ ହି ତୁହିନମୟୂଖରଶ୍ମିପୁଞ୍ଜେ
ଭବତି ହୁତାଶନଦୀପ୍ତିଜଃ ପ୍ରତାପଃ ॥ ୨୩ ॥

ବିମଲମତିବିମତ୍ସରଃ ପ୍ରଶାନ୍ତଃ
ଶୁଚିଚରିତୋଽଖିଲସତ୍ତ୍ୱମିତ୍ରଭୂତଃ ।
ପ୍ରିୟହିତବଚନୋଽସ୍ତମାନମାୟୋ
ବସତି ସଦା ହୃଦି ତସ୍ୟ ବାସୁଦେବଃ ॥ ୨୪ ॥

ବସତି ହୃଦି ସନାତନେ ଚ ତସ୍ମିନ୍
ଭବତିପୁମାଞ୍ଜଗତୋଽସ୍ୟ ସୌମ୍ୟରୂପଃ ।
କ୍ଷିତିରସମତିରମ୍ୟମାତ୍ମନୋଽନ୍ତଃ
କଥୟତି ଚାରୁତୟୈବ ଶାଲପୋତଃ ॥ ୨୫ ॥

ଯମନିୟମବିଧୂତକଲ୍ମଷାଣା-
ମନୁଦିନମଚ୍ୟୁତସକ୍ତମାନସାନାମ୍ ।
ଅପଗତମଦମାନମତ୍ସରାଣାଂ
ବ୍ରଜ ଭଟ ଦୂରତରେଣ ମାନବାନାମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ହୃଦି ଯଦି ଭଗବାନନାଦିରାସ୍ତେ
ହରିରସିଶଂଖଗଦାଧରୋଽବ୍ୟଯାତ୍ମା ।
ତଦଘମଘବିଘାତକର୍ତୃଭିନ୍ନମ୍
ଭବତି କଥଂ ସତି ବାନ୍ଧକାରମର୍କେ ॥ ୨୭ ॥

ହରତି ପରଧନଂ ନିହନ୍ତି ଜନ୍ତୂନ୍
ବଦତି ତଥାନିଶନିଷ୍ଠୁରାଣି ଯଶ୍ଚ ।
ଅଶୁଭଜନିତଦୁର୍ମଦସ୍ୟ ପୁଂସଃ
କଲୁଷମତେର୍ହୃଦି ତସ୍ୟ ନାସ୍ତ୍ୟନନ୍ତଃ ॥ ୨୮ ॥

ନ ସହତି ପରମଂ ପଦଂ ବିନିନ୍ଦାଂ
କଲୁଷମତିଃ କୁରୁତେ ସତାମସାଧୁଃ ।
ନ ଯଜତି ନ ଦଦାତି ଯଶ୍ଚ ସନ୍ତଂ
ମନସି ନ ତସ୍ୟ ଜନାର୍ଦନୋଽଧମସ୍ୟ ॥ ୨୯ ॥

ପରମସୁହୃଦି ବାନ୍ଧବେ କଲତ୍ରେ
ସୁତତନୟାପିତୃମାତୃଭୃତ୍ୟବର୍ଗେ ।
ଶଠମତିରୁପୟାତି ଯୋଽର୍ଥତୃଷ୍ଣାଂ
ତମଧମଚେଷ୍ଟମବେହି ନାସ୍ୟ ଭକ୍ତମ୍ ॥ ୩୦ ॥

ଅଶୁଭମତିରସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତିସକ୍ତଃ
ସତତମନାର୍ୟବିଶାଲସଂଗମତ୍ତଃ ।
ଅନୁଦିନକୃତପାପବନ୍ଧୟତ୍ନଃ
ପୁରୁଷପଶୁର୍ନ ହି ବାସୁଦେବଭକ୍ତଃ ॥ ୩୧ ॥

ସକଲମିଦମହଂ ଚ ବାସୁଦେବଃ
ପରମପୁମାନ୍ପରମେଶ୍ୱରଃ ସ ଏକଃ ।
ଇତି ମତିରମଲା ଭବତ୍ୟନନ୍ତେ
ହୃଦୟଗତେ ବ୍ରଜ ତାନ୍ୱିହାୟ ଦୂରାତ୍ ॥ ୩୨ ॥

କମଲନୟନ ବାସୁଦେବ ବିଷ୍ଣୋ
ଧରଣିଧରାଚ୍ୟୁତ ଶଂଖଚକ୍ରପାଣେ ।
ଭବ ଶରଣମିତୀରୟନ୍ତି ଯେ ବୈ
ତ୍ୟଜ ଭଟ ଦୂରତରେଣ ତାନପାପାନ୍ ॥ ୩୩ ॥

ବସତି ମନସି ଯସ୍ୟ ସୋଽବ୍ୟଯାତ୍ମା
ପୁରୁଷବରସ୍ୟ ନ ତସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତେ ।
ତବ ଗତିରଥବା ମମାସ୍ତି ଚକ୍ର-
ପ୍ରତିହତବୀର୍ୟବଲସ୍ୟ ସୋଽନ୍ୟଲୋକ୍ୟଃ ॥ ୩୪ ॥

କାଲିଂଗ ଉବାଚ –
ଇତି ନିଜଭଟଶାସନାୟ ଦେବୋ
ରବିତନୟଃ ସ କିଲାହ ଧର୍ମରାଜଃ ।
ମମ କଥିତମିଦଂ ଚ ତେନ ତୁଭ୍ୟଂ
କୁରୁବର ସମ୍ୟଗିଦଂ ମୟାପି ଚୋକ୍ତମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ –
ନକୁଲୈତନ୍ମମାଖ୍ୟାତଂ ପୂର୍ୱଂ ତେନ ଦ୍ୱିଜନ୍ମନା ।
କଲିଂଗଦେଶାଦଭ୍ୟେତ୍ୟ ପ୍ରୀୟତା ସୁମହାତ୍ମନା ॥ ୩୬ ॥

ମୟାପ୍ୟେତଦ୍ୟଥାନ୍ୟାୟଂ ସମ୍ୟଗ୍ୱତ୍ସ ତବୋଦିତମ୍ ।
ଯଥା ବିଷ୍ଣୁମୃତେ ନାନ୍ୟତ୍ତ୍ରାଣଂ ସଂସାରସାଗରେ ॥ ୩୭
କିଂକରା ଦଣ୍ଡପାଶୌ ବା ନ ଯମୋ ନ ଚ ଯାତନାଃ ।
ସମର୍ଥାସ୍ତସ୍ୟ ଯସ୍ୟାତ୍ମା କେଶବାଲମ୍ବନଃ ସଦା ॥ ୩୮ ॥

ପରାଶର ଉବାଚ –
ଏତନ୍ମୁନେ ତବାଖ୍ୟାତଂ ଗୀତଂ ବୈବସ୍ୱତେନ ଯତ୍ ।
ତ୍ୱତ୍ପ୍ରଶ୍ନାନୁଗତଂ ସମ୍ୟକ୍କିମନ୍ୟଚ୍ଛ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛସି ॥ ୩୯ ॥

॥ ଇତି ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତା ଯମଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

॥ ଅଥ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ ନୃସିଂହପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତା ଯମଗୀତା ॥

ବ୍ୟାସ ଉବାଚ –
ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ କିଂକରାଶ୍ଚୈବ ବିଷ୍ଣୁଦୂତୈଃ ପ୍ରପୀଡିତାଃ ।
ସ୍ୱରାଜ୍ଞସ୍ତେଽନୁନିର୍ୱେଶଂ ଗତ୍ୱା ସଂଚକ୍ରୁଶୁର୍ଭୃଶମ୍ ॥ ୧ ॥

ମୃତ୍ୟୁକିଂକରାଃ ଊଚୁଃ –
ଶୃଣୁ ରାଜନ୍ୱଚୋଽସ୍ମାକଂ ତବାଗ୍ରେ ଯଦ୍ବ୍ରବୀମହେ ।
ତ୍ୱଦାଦେଶାଦ୍ୱୟଂ ଗତ୍ୱା ମୃତ୍ୟୁଂ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ଦୂରତଃ ॥ ୨ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ସମୀପଂ ଚ ଭୃଗୋଃ ପୌତ୍ରସ୍ୟ ସତ୍ତମଃ ।
ତଂ ଧ୍ୟାୟମାନଂ କମପି ଦେବମେବାଗ୍ରମାନସମ୍ ॥ ୩ ॥

ଗନ୍ତୁଂ ନ ଶକ୍ତାସ୍ତତ୍ପାର୍ଶ୍ୱଂ ବୟଂ ସର୍ୱେ ମହାମତେ ।
ଯାବତ୍ତାବନ୍ମହାକାୟୈଃ ପୁରୁଷୈର୍ମୁଶଲୈର୍ହତାଃ ॥ ୪ ॥

ବୟଂ ନିବୃତ୍ତାସ୍ତଦ୍ୱୀକ୍ଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁସ୍ତତ୍ର ଗତଃ ପୁନଃ ।
ଅସ୍ମାନ୍ନିର୍ଭର୍ତ୍ସ୍ୟ ତତ୍ରାୟଂ ତୈର୍ନରୈର୍ମୁଶଲୈର୍ହତଃ ॥ ୫ ॥

ଏବମତ୍ର ତମାନେତୁଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ତପସି ସ୍ଥିତମ୍ ।
ଅଶକ୍ତା ବୟମେବାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁନା ସହ ବୈ ପ୍ରଭୋ ॥ ୬ ॥

ତଦ୍ବ୍ରବୀମି ମହାଭାଗ ଯଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ତୁ ।
ଦେବଂ କଂ ଧ୍ୟାୟତେ ବିପ୍ରଃ କେ ବା ତେ ଯୈର୍ହତା ବୟମ୍ ॥ ୭ ॥

ବ୍ୟାସ ଉବାଚ –
ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ କିଂକରୈଃ ସର୍ୱୈର୍ମୃତ୍ୟୁନା ଚ ମହାମତେ ।
ଧ୍ୟାତ୍ୱା କ୍ଷଣଂ ମହାବୁଦ୍ଧିଃ ପ୍ରାହ ବୈବସ୍ୱତୋ ଯମଃ ॥ ୮ ॥

ଯମ ଉବାଚ –
ଶୃଣ୍ୱନ୍ତୁ କିଂକରାଃ ସର୍ୱେ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚାନ୍ୟେ ଚ ମେ ବଚଃ ।
ସତ୍ୟମେତତ୍ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଜ୍ଞାନଂ ଯଦ୍ୟୋଗମାର୍ଗତଃ ॥ ୯ ॥

ଭୃଗୋଃ ପୌତ୍ରୋ ମହାଭାଗୋ ମାର୍କଣ୍ଡେୟୋ ମହାମତିଃ ।
ସ ଜ୍ଞାତ୍ୱାଦ୍ୟାତ୍ମନଃ କାଲଂ ଗତୋ ମୃତ୍ୟୁଜିଗୀଷୟା ॥ ୧୦ ॥

ଭୃଗୁଣୋକ୍ତେନ ମାର୍ଗେଣ ସ ତେପେ ପରମଂ ତପଃ ।
ହରିମାରାଧ୍ୟ ମେଧାବୀ ଜପନ୍ୱୈ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷରମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଏକାଗ୍ରେଣୈବ ମନସା ଧ୍ୟାୟତେ ହୃଦି କେଶବମ୍ ।
ସତତଂ ଯୋଗୟୁକ୍ତସ୍ତୁ ସ ମୁନିସ୍ତତ୍ର କିଂକରାଃ ॥ ୧୨ ॥

ହରିଧ୍ୟାନମହାଦକ୍ଷା ବଲଂ ତସ୍ୟ ମହାମୁନେଃ ।
ନାନ୍ୟଦ୍ୱୈ ପ୍ରାପ୍ତକାଲସ୍ୟ ବଲଂ ପଶ୍ୟାମି କିଂକରାଃ ॥ ୧୩ ॥

ହୃଦିସ୍ଥେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷେ ସତତଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଲେ ।
ପଶ୍ୟନ୍ତଂ ବିଷ୍ଣୁଭୂତଂ ନୁ କୋ ହି ସ୍ୟାତ୍କେଶବାଶ୍ରୟମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ତେଽପି ବୈ ପୁରୁଷା ବିଷ୍ଣୋର୍ୟୈର୍ୟୂୟଂ ତାଡିତା ଭୃଶମ୍ ।
ଅତ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ଯତ୍ର ବୈ ବୈଷ୍ଣବାଃ ସ୍ଥିତାଃ ॥ ୧୫ ॥

ନ ଚିତ୍ରଂ ତାଡନଂ ତତ୍ର ଅହଂ ମନ୍ୟେ ମହାତ୍ମଭିଃ ।
ଭବତାଂ ଜୀବନଂ ଚିତ୍ରଂ ଯକ୍ଷୈର୍ଦତ୍ତଂ କୃପାଲୁଭିଃ ॥ ୧୬ ॥

ନାରାୟଣପରଂ ବିପ୍ରଂ କସ୍ତଂ ବୀକ୍ଷିତୁମୁତ୍ସହେତ୍ ।
ଯୁଷ୍ମାଭିଶ୍ଚ ମହାପାପୈର୍ମାର୍କଣ୍ଡେୟଂ ହରିପ୍ରିୟମ୍ ।
ସମାନେତୁଂ କୃତୋ ଯତ୍ନଃ ସମୀଚୀନଂ ନ ତତ୍କୃତମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ନରସିଂହଂ ମହାଦେବଂ ଯେ ନରାଃ ପର୍ୟୁପାସତେ ।
ତେଷାଂ ପାର୍ଶ୍ୱଂ ନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମାଭିର୍ମମ ଶାସନାତ୍ ॥ ୧୮ ॥

ବ୍ୟାସ ଉବାଚ –
ସ ଏବଂ କିଂକରାନୁକ୍ତ୍ୱା ମୃତ୍ୟୁଂ ଚ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତମ୍ ।
ଯମୋ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଚ ଜନଂ ନରକସ୍ଥଂ ପ୍ରପୀଡିତମ୍ ॥ ୧୯ ॥

କୃପୟା ପରୟା ଯୁକ୍ତୋ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ୍ୟା ବିଶେଷତଃ ।
ଜନସ୍ୟାନୁଗ୍ରହାର୍ଥାୟ ତେନୋକ୍ତା ଚାଗିରଃ ଶୃଣୁ ॥ ୨୦ ॥

ନରକେ ପଚ୍ୟମାନସ୍ୟ ଯମେନ ପରିଭାଷିତମ୍ ।
କିଂ ତ୍ୱୟା ନାର୍ଚିତୋ ଦେବଃ କେଶବଃ କ୍ଲେଶନାଶନଃ ॥ ୨୧ ॥

ଉଦକେନାପ୍ୟଲାଭେ ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟାଣାଂ ପୂଜିତଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ଯୋ ଦଦାତି ସ୍ୱକଂ ଲୋକଂ ସ ତ୍ୱୟା କିଂ ନ ପୂଜିତଃ ॥ ୨୨ ॥

ନରସିଂହୋ ହୃଷୀକେଶଃ ପୁଣ୍ଡରୀକନିଭେକ୍ଷଣଃ ।
ସ୍ମରଣାନ୍ମୁକ୍ତିଦୋ ନୄଣାଂ ସ ତ୍ୱୟା କିଂ ନ ପୂଜିତଃ ॥ ୨୩ ॥

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ନାରକାନ୍ସର୍ୱାନ୍ପୁନରାହ ସ କିଂକରାନ୍ ।
ବୈବସ୍ୱତୋ ଯମଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ୱିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିସମନ୍ୱିତଃ ॥ ୨୪ ॥

ନାରଦାୟ ସ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପ୍ରାହୈବଂ ବିଷ୍ଣୁରବ୍ୟଯଃ ।
ଅନ୍ୟେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟଶ୍ଚ ସିଦ୍ଧେଭ୍ୟଃ ସତତଂ ଶ୍ରୁତମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ତଦ୍ୱଃ ପ୍ରୀତ୍ୟା ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ହରିବାକ୍ୟମନୁତ୍ତମମ୍ ।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥଂ କିଂକରାଃ ସର୍ୱେ ଶୃଣୁତ ପ୍ରଣତା ହରେଃ ॥ ୨୬ ॥

ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣେତି ଯୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟଶଃ ।
ଜଲଂ ଭିତ୍ତ୍ୱା ଯଥା ପଦ୍ମଂ ନରକାଦୁଦ୍ଧରାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଦେବେଶ ନରସିଂହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ।
ତ୍ୱାମହଂ ଶରଣଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଇତି ଯସ୍ତଂ ସମୁଦ୍ଧର ॥ ୨୮ ॥

ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି ଶରଣଂ ଦେବଦେବ ଜନାର୍ଦନ ।
ଇତି ଯଃ ଶରଣଂ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତଂ କ୍ଲେଶାଦୁଦ୍ଧରାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨୯ ॥

ବ୍ୟାସ ଉବାଚ –
ଇତ୍ୟୁଦୀରିତମାକର୍ଣ୍ୟ ହରିବାକ୍ୟଂ ଯମେନ ଚ ।
ନାରକାଃ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣେତି ନାରସିଂହେତି ଚୁକ୍ରୁଶୁଃ ॥ ୩୦ ॥

ଯଥା ଯଥା ହରେର୍ନାମ କୀର୍ତୟନ୍ତ୍ୟତ୍ର ନାରକାଃ ।
ତଥା ତଥା ହରେର୍ଭକ୍ତିମୁଦ୍ୱହନ୍ତୋଽବ୍ରୁବନ୍ନିଦମ୍ ॥ ୩୧ ॥

ନାରକା ଊଚୁଃ –
ନମୋ ଭଗବତେ ତସ୍ମୈ କେଶବାୟ ମହାତ୍ମନେ ।
ଯନ୍ନାମକୀର୍ତନାତ୍ସଦ୍ୟୋ ନରକାଗ୍ନିଃ ପ୍ରଶାମ୍ୟତି ॥ ୩୨ ॥

ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟ ଦେବାୟ ରକ୍ଷାୟ ହରୟେ ନମଃ ।
ଲୋକନାଥାୟ ଶାନ୍ତାୟ ଯଜ୍ଞେଶାୟାଦିମୂର୍ତୟେ ॥ ୩୩ ॥

ଅନନ୍ତାୟାପ୍ରମେୟାୟ ନରସିଂହାୟ ତେ ନମଃ ।
ନାରାୟଣାୟ ଗୁରବେ ଶଂଖଚକ୍ରଗଦାଭୃତେ ॥ ୩୪ ॥

ବେଦପ୍ରିୟାୟ ମହତେ ବିକ୍ରମାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ବାରାହାୟାପ୍ରତର୍କ୍ୟାୟ ବେଦାଂଗାୟ ମହୀଭୃତେ ॥ ୩୫ ॥

ନମୋ ଦ୍ୟୁତିମତେ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ବାମନାୟ ବହୁଜ୍ଞାୟ ବେଦବେଦାଂଗଧାରିଣେ ॥ ୩୬ ॥

ବଲିବନ୍ଧନଦତ୍ତାୟ ବେଦପାଲାୟ ତେ ନମଃ ।
ବିଷ୍ଣବେ ସୁରନାଥାୟ ବ୍ୟାପିନେ ପରମାତ୍ମନେ ॥ ୩୭ ॥

ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଶୁଦ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟାୟ ତେ ନମଃ ।
ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟାୟ ରାମାୟ ଦୁଷ୍ଟକ୍ଷତ୍ରାନ୍ତକାରିଣେ ॥ ୩୮ ॥

ରାମାୟ ରାବଣାନ୍ତାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ମହାତ୍ମନେ ।
ଅସ୍ମାନୁଦ୍ଧର ଗୋବିନ୍ଦ ପୂତିଗନ୍ଧାନ୍ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୩୯ ॥

ଇତି ନୃସିଂହପୁରାଣେ ଯମଗୀତାଧ୍ୟାୟଃ ॥

॥ ଇତି ଯମଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

॥ ଅଥ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ ଅଗ୍ନିପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତା ଯମଗୀତା ॥

ଅଗ୍ନିରୁବାଚ –
ଯମଗୀତାଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଉକ୍ତା ଯା ନାଚିକେତସେ ।
ପଠତାଂ ଶୃଣ୍ୱତାଂ ଭୁକ୍ତ୍ୟୈ ମୁକ୍ତ୍ୟୈ ମୋକ୍ଷାର୍ଥିନଂ ସତାମ୍ ॥ ୧ ॥

ଯମ ଉବାଚ –
ଆସନଂ ଶୟନଂ ଯାନପରିଧାନଗୃହାଦିକମ୍ ।
ବାଂଛନ୍ତ୍ୟହୋଽତିମୋହେନ ସୁସ୍ଥିରଂ ସ୍ୱୟମସ୍ଥିରଃ ॥ ୨ ॥

ଭୋଗେଷୁ ଶକ୍ତିଃ ସତତଂ ତଥୈବାତ୍ମାବଲୋକନମ୍ ।
ଶ୍ରେୟଃ ପରଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କପିଲୋଦ୍ଗୀତମେବ ହି ॥ ୩ ॥

ସର୍ୱତ୍ର ସମଦର୍ଶିତ୍ୱଂ ନିର୍ମମତ୍ୱମସଂଗତା ।
ଶ୍ରେୟଃ ପରଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଗୀତଂ ପଂଚଶିଖେନ ହି ॥ ୪ ॥

ଆଗର୍ଭଜନ୍ମବାଲ୍ୟାଦିବୟୋଽବସ୍ଥାଦିବେଦନମ୍ ।
ଶ୍ରେୟଃ ପରଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଗଂଗାବିଷ୍ଣୁପ୍ରଗୀତକମ୍ ॥ ୫ ॥

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକାଦିଦୁଃଖାନାମାଦ୍ୟନ୍ତାଦିପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
ଶ୍ରେୟଃ ପରଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନକୋଦ୍ଗୀତମେବ ଚ ॥ ୬ ॥

ଅଭିନ୍ନୟୋର୍ଭେଦକରଃ ପ୍ରତ୍ୟଯୋ ଯଃ ପରାତ୍ମନଃ ।
ତଚ୍ଛାନ୍ତିପରମଂ ଶ୍ରେୟୋ ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଗୀତମୁଦାହୃତମ୍ ॥ ୭ ॥

କର୍ତବୟମିତି ଯତ୍କର୍ମ ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମସଂଜ୍ଞିତମ୍ ।
କୁରୁତେ ଶ୍ରେୟସେ ସଂଗାନ୍ ଜୈଗୀଷବ୍ୟେଣ ଗୀୟତେ ॥ ୮ ॥

ହାନିଃ ସର୍ୱବିଧିତ୍ସାନାମାତ୍ମନଃ ସୁଖହୈତୁକୀ ।
ଶ୍ରେୟଃ ପରଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଦେବଲୋଦ୍ଗୀତମୀରିତମ୍ ॥ ୯ ॥

କାମତ୍ୟାଗାତ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଂ ସୁଖଂ ବ୍ରହ୍ମପରଂ ପଦମ୍ ।
କାମିନାଂ ନ ହି ବିଜ୍ଞାନଂ ସନକୋଦ୍ଗୀତମେବ ତତ୍ ॥ ୧୦ ॥

ପ୍ରବୃତ୍ତଂ ଚ ନିବୃତ୍ତଂ ଚ କାର୍ୟଂ କର୍ମପରୋଽବ୍ରବୀତ୍ ।
ଶ୍ରେୟସା ଶ୍ରେୟ ଏତଦ୍ଧି ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ଦହରିଃ ॥ ୧୧ ॥

ପୁମାଂଶ୍ଚାଧିଗତଜ୍ଞାନୋ ଭେଦଂ ନାପ୍ନୋତି ସତ୍ତମଃ ।
ବ୍ରହ୍ମଣା ବିଷ୍ଣୁସଂଜ୍ଞେନ ପରମେଣାବ୍ୟଯେନ ଚ ॥ ୧୨ ॥

ଜ୍ଞାନଂ ବିଜ୍ଞାନମାସ୍ତିକ୍ୟଂ ସୌଭାଗ୍ୟଂ ରୂପମୁତ୍ତମମ୍ ।
ତପସା ଲକ୍ଷ୍ୟତେ ସର୍ୱଂ ମନସା ଯଦ୍ୟଦିଚ୍ଛତି ॥ ୧୩ ॥

ନାସ୍ତି ବିଷ୍ଣୁସମଂ ଧ୍ୟେୟଂ ତପୋ ନାନଶନାତ୍ପରମ୍ ।
ନାସ୍ତ୍ୟାରୋଗ୍ୟସମଂ ଧନ୍ୟଂ ନାସ୍ତି ଗଂଗାସମା ସରିତ୍ ॥ ୧୪ ॥

ନ ସୋଽସ୍ତି ବାନ୍ଧବଃ କଶ୍ଚିଦ୍ୱିଷ୍ଣୁଂ ମୁକ୍ତ୍ୱା ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ।
ଅଧଶ୍ଚୋର୍ଧ୍ୱଂ ହରିଶ୍ଚାଗ୍ରେ ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋମୁଖେ ॥ ୧୫ ॥

ଇତ୍ୟେବ ସଂସ୍ମରନ୍ପ୍ରାଣାନ୍ୟସ୍ତ୍ୟଜେତ୍ସ ହରିର୍ଭବେତ୍ ।
ଯତ୍ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ଯତଃ ସର୍ୱଂ ଯତ୍ସର୍ୱଂ ତସ୍ୟ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଅଗ୍ରାହ୍ୟକମନିର୍ଦେଶ୍ୟଂ ସୁପ୍ରତୀକଂ ଚ ଯତ୍ପରମ୍ ।
ପରାପରସ୍ୱରୂପେଣ ବିଷ୍ଣୁଃ ସର୍ୱହୃଦି ସ୍ଥିତଃ ॥ ୧୭ ॥

ଯଜ୍ଞେଶଂ ଯଜ୍ଞପୁରୁଷଂ କେଚିଦିଚ୍ଛନ୍ତି ତତ୍ପରମ୍ ।
କେଚିଦ୍ୱିଷ୍ଣୁଂ ହରଂ କେଚିତ୍କେଚିଦ୍ବ୍ରହ୍ମାଣମୀଶ୍ୱରମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରାଦିନାମଭିଃ କେଚିତ୍ସୂର୍ୟଂ ସୋମଂ ଚ କାଲକମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମାଦିସ୍ତମ୍ବପର୍ୟନ୍ତଂ ଜଗଦ୍ୱିଷ୍ଣୁଂ ବଦନ୍ତି ଚ ॥ ୧୯ ॥

ସ ବିଷ୍ଣୁଃ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯତୋ ନାବର୍ତତେ ପୁନଃ ।
ସୁବର୍ଣାଦିମହାଦାନପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥାବଗାହନୈଃ ॥ ୨୦ ॥

ଧ୍ୟାନୈର୍ୱ୍ରତୈଃ ପୂଜୟା ଚ ଧର୍ମଶ୍ରୁତ୍ୟା ତଦାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ଚ ॥ ୨୧ ॥

ବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥିଂ ବିଦ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହୟାନାହୁର୍ୱିଷୟାଂସ୍ତେଷୁ ଗୋଚରାନ୍ ॥ ॥ ୨୨ ॥

ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋୟୁକ୍ତଂ ଭୋକ୍ତେତ୍ୟାହୁର୍ମନୀଷିଣଃ ।
ଯସ୍ତ୍ୱବିଜ୍ଞାନବାନ୍ଭବତ୍ୟଯୁକ୍ୟେନ ମନସା ସଦା ॥ ୨୩ ॥

ନ ତତ୍ପଦମବାପ୍ନୋତି ସଂସାରଂ ଚାଧିଗଚ୍ଛତି ।
ଯସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନବାନ୍ଭବତି ଯୁକ୍ତେନ ମନସା ସଦା ॥ ୨୪ ॥

ସ ତତ୍ପଦମବାପ୍ନୋତି ଯସ୍ମାଦ୍ଭୂୟୋ ନ ଜାୟତେ ।
ବିଜ୍ଞାନସାରଥିର୍ୟସ୍ତୁ ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହବାନ୍ନରଃ ॥ ୨୫ ।
ସୋଽଧ୍ୱାନଂ ପରମାପ୍ନୋତି ତଦ୍ୱିଷ୍ଣୋଃ ପରମଂ ପଦମ୍ ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟଃ ପରା ହ୍ୟର୍ଥା ଅର୍ଥେଭ୍ୟଶ୍ଚ ପରଂ ମନଃ ॥ ୨୬ ॥

ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧିର୍ବୁଦ୍ଧେରାତ୍ମା ମହାନ୍ପରଃ ।
ମହତଃ ପରମବ୍ୟକ୍ତମବ୍ୟକ୍ତାତ୍ପୁରୁଷଃ ପରଃ ॥ ୨୭ ॥

ପୁରୁଷାନ୍ନ ପରଂ କିଂଚିତ୍ ସା କାଷ୍ଠା ସା ପରା ଗତିଃ ।
ଏଷୁ ସର୍ୱେଷୁ ଭୂତେଷୁ ଗୂଢାତ୍ମା ନ ପ୍ରକାଶତେ ॥ ୨୮ ॥

ଦୃଶ୍ୟତେ ତ୍ୱଗ୍ର୍ୟଯା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ସୂକ୍ଷ୍ମୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶିଭିଃ ।
ଯଚ୍ଛେଦ୍ୱାଙ୍ମନସୀ ପ୍ରାଜ୍ଞଃ ତଦ୍ୟଚ୍ଛେଜ୍ଜ୍ଞାନମାତ୍ମନି ॥ ୨୯ ॥

ଜ୍ଞାନମାତ୍ମନି ମହତି ନିୟଚ୍ଛେଚ୍ଛାନ୍ତ ଆତ୍ମନି ।
ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନୋର୍ୟୋଗଂ ଯମାଦ୍ୟୈର୍ବ୍ରହ୍ମ ସଦ୍ଭବେତ୍ ॥ ୩୦ ॥

ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତେୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟାପରିଗ୍ରହୌ ।
ଯମାଶ୍ଚ ନିୟମାଃ ପଂଚଂ ଶୌଚଂ ସଂତୋଷସତ୍ତମଃ ॥ ୩୧ ॥

ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟେଶ୍ୱରପୂଜା ଚ ଆସନଂ ପଦ୍ମକାଦିକମ୍ ।
ପ୍ରାଣାୟାମୋ ବାୟୁଜୟଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଃ ସ୍ୱନିଗ୍ରହଃ ॥ ୩୨ ॥

ଶୁଭେ ହ୍ୟେକତ୍ର ବିଷୟେ ଚେତସୋ ଯତ୍ପ୍ରଧାରଣମ୍ ।
ନିଶ୍ଚଲତ୍ୱାତ୍ତୁ ଧୀମଦ୍ଭିର୍ଧାରଣା ଦ୍ୱିଜ କଥ୍ୟତେ ॥ ୩୩ ॥

ପୌନଃ ପୁନ୍ୟେନ ତତ୍ରୈବ ବିଷୟେଷ୍ୱେବ ଧାରଣା ।
ଧ୍ୟାନଂ ସ୍ମୃତଂ ସମାଧିସ୍ତୁ ଅହଂବ୍ରହ୍ମାତ୍ମସଂସ୍ଥିତିଃ ॥ ୩୪ ॥

ଘଟଧ୍ୱଂସାଦ୍ୟଥାକାଶମଭିନ୍ନଂ ନଭସା ଭବେତ୍ ।
ମୁକ୍ତୋ ଜୀବୋ ବ୍ରହ୍ମଣୈବଂ ସଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ବୈ ଭବେତ୍ ॥ ୩୫ ॥

ଆତ୍ମାନଂ ମନ୍ୟତେ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବୋ ଜ୍ଞାନେନ ନାନ୍ୟଥା ।
ଜୀବୋ ହ୍ୟଜ୍ଞାନତତ୍କାର୍ୟମୁକ୍ତଃ ସ୍ୟାଦଜରାମରଃ ॥ ୩୬ ॥

ଅଗ୍ନିରୁବାଚ –
ବସିଷ୍ଠ ଯମଗୀତୋକ୍ତା ପଠତାଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦା ।
ଆତ୍ୟନ୍ତିକୋ ଲୟଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ବେଦାନ୍ତବ୍ରହ୍ମଧୀମୟଃ ॥ ୩୭ ॥

॥ ଇତି ଅଗ୍ନିପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତା ଯମଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment