Home » Hindu Mantras » Gita - Geetaa » Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Telugu
Gita - Geetaa

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Telugu

Shri Yama Geetaa-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana in Telugu:

॥ శ్రీవిష్ణు నృసింహ అథవా అగ్నిపురాణాంతర్గత యమగీతా ॥

॥ అథ ప్రారభ్యతే విష్ణుపురాణాంతర్గతా యమగీతా ॥

మైత్రేయ ఉవాచ –
యథావత్కథితం సర్వం యత్పృష్టోఽసి మయా ద్విజ ।
శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం త్వేకం తద్భవాన్ప్రబ్రవీతు మే ॥ 1 ॥

సప్తద్వీపాని పాతాలవీథ్యశ్చ సుమహామునే ।
సప్తలోకా యేఽన్తరస్థా బ్రహ్మాండస్యస్య సర్వతః ॥ 2 ॥

స్థూలైః సూక్ష్మైస్తథా స్థూలసూక్ష్మైః సూక్ష్మస్థూలైస్తథా ।
స్థూలాస్థూలతరైశ్చైతత్సర్వం ప్రాణిభిరావృతం ॥ 3 ॥

అంగులస్యాష్టభాగోఽపి న సోఽస్తి మునిసత్తమ ।
న సంతి ప్రాణినో యత్ర కర్మబంధనిబంధనాః ॥ 4 ॥

సర్వే చైతే వశం యాంతి యమస్య భగవన్కిల ।
ఆయుషోఽన్తేన తే యాంతి యాతనాస్తత్ప్రచోదితాః ॥ 5 ॥

యాతనాభ్యః పరిభ్రష్టా దేవాద్యాస్వథ యోనిషు ।
జంతవః పరివర్తంతే శాస్త్రాణామేష నిర్ణయః ॥ 6 ॥

సోఽహమిచ్ఛామి తచ్ఛ్రోతుం యమస్య వశవర్తినః ।
న భవంతి నరా యేన తత్కర్మ కథయామలం ॥ 7 ॥

పరాశర ఉవాచ –
అయమేవ మునే ప్రశ్నో నకులేన మహాత్మనా ।
పృష్టః పితామహః ప్రాహ భీష్మో యత్తచ్ఛ్రుణుష్వ మే ॥ 8 ॥

భీష్మ ఉవాచ –
పురా మమాగతో వత్స సఖా కాలింగకో ద్విజః ।
స మామువాచ పృష్టో వై మయా జాతిస్మరో మునిః ॥ 9 ॥

తేనాఖ్యాతమిదం చేదమిత్థం చైతద్భవిష్యతి ।
తథా చ తదభూద్వత్స యథోక్తం తేన ధీమతా ॥ 10 ॥

స పృష్టశ్చ మయా భూయః శ్రద్దధానవతా ద్విజః ।
యద్యదాహ న తద్దృష్టమన్యథా హి మయా క్వచిత్ ॥ 11 ॥

ఏకదా తు మయా పృష్టం యదేతద్భవతోదితం ।
ప్రాహ కాలింగకో విప్రః స్మృత్వా తస్య మునేర్వచః ॥ 12 ॥

జాతిస్మరేణ కథితో రహస్యః పరమో మమ ।
యమకింకరయోర్యోఽభూత్సంవాదస్తం బ్రవీమి తే ॥ 13 ॥

కాలింగ ఉవాచ –
స్వపురుషమభివీక్ష్య పాశహస్తం
వదతి యమః కిల తస్య కర్ణమూలే ।
పరిహర మధుసూదనం ప్రపన్నాన్
ప్రభురహమస్మి నృణాం న వైష్ణవానాం ॥ 14 ॥

అహమమరగణార్చితేన ధాత్రా
యమ ఇతి లోకహితాహితే నియుక్తః ।
హరిగురువశగోఽస్మి న స్వతంత్రః
ప్రభవతి సంయమని మమాపి విష్ణుః ॥ 15 ॥

కటకముకుటకర్ణికాదిభేదైః
కనకమభేదమపీష్యతే యథైకం ।
సురపశుమనుజాదికల్పనాభి-
ర్హరిరఖిలాభిరుదీయతే తథైకః ॥ 16 ॥

క్షితిజలపరమాణవోఽనిలాంతే
పునరపి యాంతి యథైకతాం ధరిత్ర్యా ।
సురపశుమనుజాదయస్తథాంతే
గుణకలుషేణ సనాతనేన తేన ॥ 17 ॥

హరిమమరగణార్చితాంఘ్రిపద్మం
ప్రణమతి యః పరమార్థతో హి మర్త్యః ।
తమథ గతసమస్తపాపబంధం
వ్రజ పరిహృత్య యథాగ్నిమాజ్యసిక్తం ॥ 18 ॥

ఇతి యమవచనం నిశమ్య పాశీ
యమపురుషమువాచ ధర్మరాజం ।
కథయ మమ విభోః సమస్తధాతు-
ర్భవతి హరేః ఖలు యాదృశోఽస్య భక్తః ॥ 19 ॥

యమ ఉవాచ –
న చలతి నిజవర్ణధర్మతో
యః సమమతిరాత్మసుహృద్విపక్షపక్షే ।
న హరతి న చ హంతి కించిదుచ్చైః
సితమనసం తమవేహి విష్ణుభక్తం ॥ 20 ॥

కలికలుషమలేన యస్య నాత్మా
విమలమతేర్మలినీకృతోఽస్తమోహే ।
మనసి కృతజనార్దనం మనుష్యం
సత్తమవేహి హరేరతీవభక్తం ॥ 21 ॥

కనకమపి రహస్యవేక్ష్య బుద్ధ్యా
తృణమివ యః సమవైతి వై పరస్వం ।
భవతి చ భగవత్యనన్యచేతాః
పురుషవరం తమవేహి విష్ణుభక్తం ॥ 22 ॥

స్ఫటికగిరిశిలామలః క్వ విష్ణు-
ర్మనసి నృణాం క్వ చ మత్సరాదిదోషః ।
న హి తుహినమయూఖరశ్మిపుంజే
భవతి హుతాశనదీప్తిజః ప్రతాపః ॥ 23 ॥

విమలమతివిమత్సరః ప్రశాంతః
శుచిచరితోఽఖిలసత్త్వమిత్రభూతః ।
ప్రియహితవచనోఽస్తమానమాయో
వసతి సదా హృది తస్య వాసుదేవః ॥ 24 ॥

వసతి హృది సనాతనే చ తస్మిన్
భవతిపుమాంజగతోఽస్య సౌమ్యరూపః ।
క్షితిరసమతిరమ్యమాత్మనోఽన్తః
కథయతి చారుతయైవ శాలపోతః ॥ 25 ॥

యమనియమవిధూతకల్మషాణా-
మనుదినమచ్యుతసక్తమానసానాం ।
అపగతమదమానమత్సరాణాం
వ్రజ భట దూరతరేణ మానవానాం ॥ 26 ॥

హృది యది భగవాననాదిరాస్తే
హరిరసిశంఖగదాధరోఽవ్యయాత్మా ।
తదఘమఘవిఘాతకర్తృభిన్నం
భవతి కథం సతి వాంధకారమర్కే ॥ 27 ॥

హరతి పరధనం నిహంతి జంతూన్
వదతి తథానిశనిష్ఠురాణి యశ్చ ।
అశుభజనితదుర్మదస్య పుంసః
కలుషమతేర్హృది తస్య నాస్త్యనంతః ॥ 28 ॥

న సహతి పరమం పదం వినిందాం
కలుషమతిః కురుతే సతామసాధుః ।
న యజతి న దదాతి యశ్చ సంతం
మనసి న తస్య జనార్దనోఽధమస్య ॥ 29 ॥

పరమసుహృది బాంధవే కలత్రే
సుతతనయాపితృమాతృభృత్యవర్గే ।
శఠమతిరుపయాతి యోఽర్థతృష్ణాం
తమధమచేష్టమవేహి నాస్య భక్తం ॥ 30 ॥

అశుభమతిరసత్ప్రవృత్తిసక్తః
సతతమనార్యవిశాలసంగమత్తః ।
అనుదినకృతపాపబంధయత్నః
పురుషపశుర్న హి వాసుదేవభక్తః ॥ 31 ॥

సకలమిదమహం చ వాసుదేవః
పరమపుమాన్పరమేశ్వరః స ఏకః ।
ఇతి మతిరమలా భవత్యనంతే
హృదయగతే వ్రజ తాన్విహాయ దూరాత్ ॥ 32 ॥

కమలనయన వాసుదేవ విష్ణో
ధరణిధరాచ్యుత శంఖచక్రపాణే ।
భవ శరణమితీరయంతి యే వై
త్యజ భట దూరతరేణ తానపాపాన్ ॥ 33 ॥

వసతి మనసి యస్య సోఽవ్యయాత్మా
పురుషవరస్య న తస్య దృష్టిపాతే ।
తవ గతిరథవా మమాస్తి చక్ర-
ప్రతిహతవీర్యవలస్య సోఽన్యలోక్యః ॥ 34 ॥

కాలింగ ఉవాచ –
ఇతి నిజభటశాసనాయ దేవో
రవితనయః స కిలాహ ధర్మరాజః ।
మమ కథితమిదం చ తేన తుభ్యం
కురువర సమ్యగిదం మయాపి చోక్తం ॥ 35 ॥

భీష్మ ఉవాచ –
నకులైతన్మమాఖ్యాతం పూర్వం తేన ద్విజన్మనా ।
కలింగదేశాదభ్యేత్య ప్రీయతా సుమహాత్మనా ॥ 36 ॥

మయాప్యేతద్యథాన్యాయం సమ్యగ్వత్స తవోదితం ।
యథా విష్ణుమృతే నాన్యత్త్రాణం సంసారసాగరే ॥ 37
కింకరా దండపాశౌ వా న యమో న చ యాతనాః ।
సమర్థాస్తస్య యస్యాత్మా కేశవాలంబనః సదా ॥ 38 ॥

పరాశర ఉవాచ –
ఏతన్మునే తవాఖ్యాతం గీతం వైవస్వతేన యత్ ।
త్వత్ప్రశ్నానుగతం సమ్యక్కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి ॥ 39 ॥

॥ ఇతి విష్ణుపురాణాంతర్గతా యమగీతా సమాప్తా ॥

॥ అథ ప్రారభ్యతే నృసింహపురాణాంతర్గతా యమగీతా ॥

వ్యాస ఉవాచ –
మృత్యుశ్చ కింకరాశ్చైవ విష్ణుదూతైః ప్రపీడితాః ।
స్వరాజ్ఞస్తేఽనునిర్వేశం గత్వా సంచక్రుశుర్భృశం ॥ 1 ॥

మృత్యుకింకరాః ఊచుః –
శృణు రాజన్వచోఽస్మాకం తవాగ్రే యద్బ్రవీమహే ।
త్వదాదేశాద్వయం గత్వా మృత్యుం సంస్థాప్య దూరతః ॥ 2 ॥

బ్రాహ్మణస్య సమీపం చ భృగోః పౌత్రస్య సత్తమః ।
తం ధ్యాయమానం కమపి దేవమేవాగ్రమానసం ॥ 3 ॥

గంతుం న శక్తాస్తత్పార్శ్వం వయం సర్వే మహామతే ।
యావత్తావన్మహాకాయైః పురుషైర్ముశలైర్హతాః ॥ 4 ॥

వయం నివృత్తాస్తద్వీక్ష్య మృత్యుస్తత్ర గతః పునః ।
అస్మాన్నిర్భర్త్స్య తత్రాయం తైర్నరైర్ముశలైర్హతః ॥ 5 ॥

ఏవమత్ర తమానేతుం బ్రాహ్మణం తపసి స్థితం ।
అశక్తా వయమేవాత్ర మృత్యునా సహ వై ప్రభో ॥ 6 ॥

తద్బ్రవీమి మహాభాగ యద్బ్రహ్మ బ్రాహ్మణస్య తు ।
దేవం కం ధ్యాయతే విప్రః కే వా తే యైర్హతా వయం ॥ 7 ॥

వ్యాస ఉవాచ –
ఇత్యుక్తః కింకరైః సర్వైర్మృత్యునా చ మహామతే ।
ధ్యాత్వా క్షణం మహాబుద్ధిః ప్రాహ వైవస్వతో యమః ॥ 8 ॥

యమ ఉవాచ –
శృణ్వంతు కింకరాః సర్వే మృత్యుశ్చాన్యే చ మే వచః ।
సత్యమేతత్ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానం యద్యోగమార్గతః ॥ 9 ॥

భృగోః పౌత్రో మహాభాగో మార్కండేయో మహామతిః ।
స జ్ఞాత్వాద్యాత్మనః కాలం గతో మృత్యుజిగీషయా ॥ 10 ॥

భృగుణోక్తేన మార్గేణ స తేపే పరమం తపః ।
హరిమారాధ్య మేధావీ జపన్వై ద్వాదశాక్షరం ॥ 11 ॥

ఏకాగ్రేణైవ మనసా ధ్యాయతే హృది కేశవం ।
సతతం యోగయుక్తస్తు స మునిస్తత్ర కింకరాః ॥ 12 ॥

హరిధ్యానమహాదక్షా బలం తస్య మహామునేః ।
నాన్యద్వై ప్రాప్తకాలస్య బలం పశ్యామి కింకరాః ॥ 13 ॥

హృదిస్థే పుండరీకాక్షే సతతం భక్తవత్సలే ।
పశ్యంతం విష్ణుభూతం ను కో హి స్యాత్కేశవాశ్రయం ॥ 14 ॥

తేఽపి వై పురుషా విష్ణోర్యైర్యూయం తాడితా భృశం ।
అత ఊర్ధ్వం న గంతవ్యం యత్ర వై వైష్ణవాః స్థితాః ॥ 15 ॥

న చిత్రం తాడనం తత్ర అహం మన్యే మహాత్మభిః ।
భవతాం జీవనం చిత్రం యక్షైర్దత్తం కృపాలుభిః ॥ 16 ॥

నారాయణపరం విప్రం కస్తం వీక్షితుముత్సహేత్ ।
యుష్మాభిశ్చ మహాపాపైర్మార్కండేయం హరిప్రియం ।
సమానేతుం కృతో యత్నః సమీచీనం న తత్కృతం ॥ 17 ॥

నరసింహం మహాదేవం యే నరాః పర్యుపాసతే ।
తేషాం పార్శ్వం న గంతవ్యం యుష్మాభిర్మమ శాసనాత్ ॥ 18 ॥

వ్యాస ఉవాచ –
స ఏవం కింకరానుక్త్వా మృత్యుం చ పురతః స్థితం ।
యమో నిరీక్ష్య చ జనం నరకస్థం ప్రపీడితం ॥ 19 ॥

కృపయా పరయా యుక్తో విష్ణుభక్త్యా విశేషతః ।
జనస్యానుగ్రహార్థాయ తేనోక్తా చాగిరః శృణు ॥ 20 ॥

నరకే పచ్యమానస్య యమేన పరిభాషితం ।
కిం త్వయా నార్చితో దేవః కేశవః క్లేశనాశనః ॥ 21 ॥

ఉదకేనాప్యలాభే తు ద్రవ్యాణాం పూజితః ప్రభుః ।
యో దదాతి స్వకం లోకం స త్వయా కిం న పూజితః ॥ 22 ॥

నరసింహో హృషీకేశః పుండరీకనిభేక్షణః ।
స్మరణాన్ముక్తిదో నౄణాం స త్వయా కిం న పూజితః ॥ 23 ॥

ఇత్యుక్త్వా నారకాన్సర్వాన్పునరాహ స కింకరాన్ ।
వైవస్వతో యమః సాక్షాద్విష్ణుభక్తిసమన్వితః ॥ 24 ॥

నారదాయ స విశ్వాత్మా ప్రాహైవం విష్ణురవ్యయః ।
అన్యేభ్యో వైష్ణవేభ్యశ్చ సిద్ధేభ్యః సతతం శ్రుతం ॥ 25 ॥

తద్వః ప్రీత్యా ప్రవక్ష్యామి హరివాక్యమనుత్తమం ।
శిక్షార్థం కింకరాః సర్వే శృణుత ప్రణతా హరేః ॥ 26 ॥

హే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణేతి యో మాం స్మరతి నిత్యశః ।
జలం భిత్త్వా యథా పద్మం నరకాదుద్ధరామ్యహం ॥ 27 ॥

పుండరీకాక్ష దేవేశ నరసింహ త్రివిక్రమ ।
త్వామహం శరణం ప్రాప్త ఇతి యస్తం సముద్ధర ॥ 28 ॥

త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి శరణం దేవదేవ జనార్దన ।
ఇతి యః శరణం ప్రాప్తస్తం క్లేశాదుద్ధరామ్యహం ॥ 29 ॥

వ్యాస ఉవాచ –
ఇత్యుదీరితమాకర్ణ్య హరివాక్యం యమేన చ ।
నారకాః కృష్ణ కృష్ణేతి నారసింహేతి చుక్రుశుః ॥ 30 ॥

యథా యథా హరేర్నామ కీర్తయంత్యత్ర నారకాః ।
తథా తథా హరేర్భక్తిముద్వహంతోఽబ్రువన్నిదం ॥ 31 ॥

నారకా ఊచుః –
నమో భగవతే తస్మై కేశవాయ మహాత్మనే ।
యన్నామకీర్తనాత్సద్యో నరకాగ్నిః ప్రశామ్యతి ॥ 32 ॥

భక్తప్రియాయ దేవాయ రక్షాయ హరయే నమః ।
లోకనాథాయ శాంతాయ యజ్ఞేశాయాదిమూర్తయే ॥ 33 ॥

అనంతాయాప్రమేయాయ నరసింహాయ తే నమః ।
నారాయణాయ గురవే శంఖచక్రగదాభృతే ॥ 34 ॥

వేదప్రియాయ మహతే విక్రమాయ నమో నమః ।
వారాహాయాప్రతర్క్యాయ వేదాంగాయ మహీభృతే ॥ 35 ॥

నమో ద్యుతిమతే నిత్యం బ్రాహ్మణాయ నమో నమః ।
వామనాయ బహుజ్ఞాయ వేదవేదాంగధారిణే ॥ 36 ॥

బలిబంధనదత్తాయ వేదపాలాయ తే నమః ।
విష్ణవే సురనాథాయ వ్యాపినే పరమాత్మనే ॥ 37 ॥

చతుర్భుజాయ శుద్ధాయ శుద్ధద్రవ్యాయ తే నమః ।
జామదగ్న్యాయ రామాయ దుష్టక్షత్రాంతకారిణే ॥ 38 ॥

రామాయ రావణాంతాయ నమస్తుభ్యం మహాత్మనే ।
అస్మానుద్ధర గోవింద పూతిగంధాన్నమోఽస్తు తే ॥ 39 ॥

ఇతి నృసింహపురాణే యమగీతాధ్యాయః ॥

॥ ఇతి యమగీతా సమాప్తా ॥

॥ అథ ప్రారభ్యతే అగ్నిపురాణాంతర్గతా యమగీతా ॥

అగ్నిరువాచ –
యమగీతాం ప్రవక్ష్యామి ఉక్తా యా నాచికేతసే ।
పఠతాం శృణ్వతాం భుక్త్యై ముక్త్యై మోక్షార్థినం సతాం ॥ 1 ॥

యమ ఉవాచ –
ఆసనం శయనం యానపరిధానగృహాదికం ।
వాంఛంత్యహోఽతిమోహేన సుస్థిరం స్వయమస్థిరః ॥ 2 ॥

భోగేషు శక్తిః సతతం తథైవాత్మావలోకనం ।
శ్రేయః పరం మనుష్యాణాం కపిలోద్గీతమేవ హి ॥ 3 ॥

సర్వత్ర సమదర్శిత్వం నిర్మమత్వమసంగతా ।
శ్రేయః పరం మనుష్యాణాం గీతం పంచశిఖేన హి ॥ 4 ॥

ఆగర్భజన్మబాల్యాదివయోఽవస్థాదివేదనం ।
శ్రేయః పరం మనుష్యాణాం గంగావిష్ణుప్రగీతకం ॥ 5 ॥

ఆధ్యాత్మికాదిదుఃఖానామాద్యంతాదిప్రతిక్రియా ।
శ్రేయః పరం మనుష్యాణాం జనకోద్గీతమేవ చ ॥ 6 ॥

అభిన్నయోర్భేదకరః ప్రత్యయో యః పరాత్మనః ।
తచ్ఛాంతిపరమం శ్రేయో బ్రహ్మోద్గీతముదాహృతం ॥ 7 ॥

కర్తవయమితి యత్కర్మ ఋగ్యజుఃసామసంజ్ఞితం ।
కురుతే శ్రేయసే సంగాన్ జైగీషవ్యేణ గీయతే ॥ 8 ॥

హానిః సర్వవిధిత్సానామాత్మనః సుఖహైతుకీ ।
శ్రేయః పరం మనుష్యాణాం దేవలోద్గీతమీరితం ॥ 9 ॥

కామత్యాగాత్తు విజ్ఞానం సుఖం బ్రహ్మపరం పదం ।
కామినాం న హి విజ్ఞానం సనకోద్గీతమేవ తత్ ॥ 10 ॥

ప్రవృత్తం చ నివృత్తం చ కార్యం కర్మపరోఽబ్రవీత్ ।
శ్రేయసా శ్రేయ ఏతద్ధి నైష్కర్మ్య బ్రహ్మ తద్దహరిః ॥ 11 ॥

పుమాంశ్చాధిగతజ్ఞానో భేదం నాప్నోతి సత్తమః ।
బ్రహ్మణా విష్ణుసంజ్ఞేన పరమేణావ్యయేన చ ॥ 12 ॥

జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం సౌభాగ్యం రూపముత్తమం ।
తపసా లక్ష్యతే సర్వం మనసా యద్యదిచ్ఛతి ॥ 13 ॥

నాస్తి విష్ణుసమం ధ్యేయం తపో నానశనాత్పరం ।
నాస్త్యారోగ్యసమం ధన్యం నాస్తి గంగాసమా సరిత్ ॥ 14 ॥

న సోఽస్తి బాంధవః కశ్చిద్విష్ణుం ముక్త్వా జగద్గురుం ।
అధశ్చోర్ధ్వం హరిశ్చాగ్రే దేహేంద్రియమనోముఖే ॥ 15 ॥

ఇత్యేవ సంస్మరన్ప్రాణాన్యస్త్యజేత్స హరిర్భవేత్ ।
యత్తద్బ్రహ్మ యతః సర్వం యత్సర్వం తస్య సంస్థితం ॥ 16 ॥

అగ్రాహ్యకమనిర్దేశ్యం సుప్రతీకం చ యత్పరం ।
పరాపరస్వరూపేణ విష్ణుః సర్వహృది స్థితః ॥ 17 ॥

యజ్ఞేశం యజ్ఞపురుషం కేచిదిచ్ఛంతి తత్పరం ।
కేచిద్విష్ణుం హరం కేచిత్కేచిద్బ్రహ్మాణమీశ్వరం ॥ 18 ॥

ఇంద్రాదినామభిః కేచిత్సూర్యం సోమం చ కాలకం ।
బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతం జగద్విష్ణుం వదంతి చ ॥ 19 ॥

స విష్ణుః పరమం బ్రహ్మ యతో నావర్తతే పునః ।
సువర్ణాదిమహాదానపుణ్యతీర్థావగాహనైః ॥ 20 ॥

ధ్యానైర్వ్రతైః పూజయా చ ధర్మశ్రుత్యా తదాప్నుయాత్ ।
ఆత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథమేవ చ ॥ 21 ॥

బుద్ధిం తు సారథిం విద్ధి మనః ప్రగ్రహమేవ చ ।
ఇంద్రియాణి హయానాహుర్విషయాంస్తేషు గోచరాన్ ॥ ॥ 22 ॥

ఆత్మేంద్రియమనోయుక్తం భోక్తేత్యాహుర్మనీషిణః ।
యస్త్వవిజ్ఞానవాన్భవత్యయుక్యేన మనసా సదా ॥ 23 ॥

న తత్పదమవాప్నోతి సంసారం చాధిగచ్ఛతి ।
యస్తు విజ్ఞానవాన్భవతి యుక్తేన మనసా సదా ॥ 24 ॥

స తత్పదమవాప్నోతి యస్మాద్భూయో న జాయతే ।
విజ్ఞానసారథిర్యస్తు మనః ప్రగ్రహవాన్నరః ॥ 25 ।
సోఽధ్వానం పరమాప్నోతి తద్విష్ణోః పరమం పదం ।
ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా అర్థేభ్యశ్చ పరం మనః ॥ 26 ॥

మనసస్తు పరా బుద్ధిర్బుద్ధేరాత్మా మహాన్పరః ।
మహతః పరమవ్యక్తమవ్యక్తాత్పురుషః పరః ॥ 27 ॥

పురుషాన్న పరం కించిత్ సా కాష్ఠా సా పరా గతిః ।
ఏషు సర్వేషు భూతేషు గూఢాత్మా న ప్రకాశతే ॥ 28 ॥

దృశ్యతే త్వగ్ర్యయా బుద్ధ్యా సూక్ష్మయా సూక్ష్మదర్శిభిః ।
యచ్ఛేద్వాఙ్మనసీ ప్రాజ్ఞః తద్యచ్ఛేజ్జ్ఞానమాత్మని ॥ 29 ॥

జ్ఞానమాత్మని మహతి నియచ్ఛేచ్ఛాంత ఆత్మని ।
జ్ఞాత్వా బ్రహ్మాత్మనోర్యోగం యమాద్యైర్బ్రహ్మ సద్భవేత్ ॥ 30 ॥

అహింసా సత్యమస్తేయం బ్రహ్మచర్యాపరిగ్రహౌ ।
యమాశ్చ నియమాః పంచం శౌచం సంతోషసత్తమః ॥ 31 ॥

స్వాధ్యాయేశ్వరపూజా చ ఆసనం పద్మకాదికం ।
ప్రాణాయామో వాయుజయః ప్రత్యాహారః స్వనిగ్రహః ॥ 32 ॥

శుభే హ్యేకత్ర విషయే చేతసో యత్ప్రధారణం ।
నిశ్చలత్వాత్తు ధీమద్భిర్ధారణా ద్విజ కథ్యతే ॥ 33 ॥

పౌనః పున్యేన తత్రైవ విషయేష్వేవ ధారణా ।
ధ్యానం స్మృతం సమాధిస్తు అహంబ్రహ్మాత్మసంస్థితిః ॥ 34 ॥

ఘటధ్వంసాద్యథాకాశమభిన్నం నభసా భవేత్ ।
ముక్తో జీవో బ్రహ్మణైవం సద్బ్రహ్మ బ్రహ్మ వై భవేత్ ॥ 35 ॥

ఆత్మానం మన్యతే బ్రహ్మ జీవో జ్ఞానేన నాన్యథా ।
జీవో హ్యజ్ఞానతత్కార్యముక్తః స్యాదజరామరః ॥ 36 ॥

అగ్నిరువాచ –
వసిష్ఠ యమగీతోక్తా పఠతాం భుక్తిముక్తిదా ।
ఆత్యంతికో లయః ప్రోక్తో వేదాంతబ్రహ్మధీమయః ॥ 37 ॥

॥ ఇతి అగ్నిపురాణాంతర్గతా యమగీతా సమాప్తా ॥

Also Read:

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment