Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Tamil

Shri Yama Geetaa-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana in Tamil:

॥ ஶ்ரீவிஷ்ணு ந்ருʼஸிம்ʼஹ அத²வா அக்³னிபுராணாந்தர்க³த யமகீ³தா ॥
॥ அத² ப்ராரப்⁴யதே விஷ்ணுபுராணாந்தர்க³தா யமகீ³தா ॥

மைத்ரேய உவாச –
யதா²வத்கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ யத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஸி மயா த்³விஜ ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²ம்யஹம்ʼ த்வேகம்ʼ தத்³ப⁴வான்ப்ரப்³ரவீது மே ॥ 1 ॥

ஸப்தத்³வீபானி பாதாலவீத்²யஶ்ச ஸுமஹாமுனே ।
ஸப்தலோகா யே(அ)ந்தரஸ்தா² ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்யஸ்ய ஸர்வத꞉ ॥ 2 ॥

ஸ்தூ²லை꞉ ஸூக்ஷ்மைஸ்ததா² ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மை꞉ ஸூக்ஷ்மஸ்தூ²லைஸ்ததா² ।
ஸ்தூ²லாஸ்தூ²லதரைஶ்சைதத்ஸர்வம்ʼ ப்ராணிபி⁴ராவ்ருʼதம் ॥ 3 ॥

அங்கு³லஸ்யாஷ்டபா⁴கோ³(அ)பி ந ஸோ(அ)ஸ்தி முநிஸத்தம ।
ந ஸந்தி ப்ராணினோ யத்ர கர்மப³ந்த⁴நிப³ந்த⁴னா꞉ ॥ 4 ॥

ஸர்வே சைதே வஶம்ʼ யாந்தி யமஸ்ய ப⁴க³வன்கில ।
ஆயுஷோ(அ)ந்தேன தே யாந்தி யாதனாஸ்தத்ப்ரசோதி³தா꞉ ॥ 5 ॥

யாதநாப்⁴ய꞉ பரிப்⁴ரஷ்டா தே³வாத்³யாஸ்வத² யோநிஷு ।
ஜந்தவ꞉ பரிவர்தந்தே ஶாஸ்த்ராணாமேஷ நிர்ணய꞉ ॥ 6 ॥

ஸோ(அ)ஹமிச்சா²மி தச்ச்²ரோதும்ʼ யமஸ்ய வஶவர்தின꞉ ।
ந ப⁴வந்தி நரா யேன தத்கர்ம கத²யாமலம் ॥ 7 ॥

பராஶர உவாச –
அயமேவ முனே ப்ரஶ்னோ நகுலேன மஹாத்மனா ।
ப்ருʼஷ்ட꞉ பிதாமஹ꞉ ப்ராஹ பீ⁴ஷ்மோ யத்தச்ச்²ருணுஷ்வ மே ॥ 8 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச –
புரா மமாக³தோ வத்ஸ ஸகா² காலிங்க³கோ த்³விஜ꞉ ।
ஸ மாமுவாச ப்ருʼஷ்டோ வை மயா ஜாதிஸ்மரோ முனி꞉ ॥ 9 ॥

தேனாக்²யாதமித³ம்ʼ சேத³மித்த²ம்ʼ சைதத்³ப⁴விஷ்யதி ।
ததா² ச தத³பூ⁴த்³வத்ஸ யதோ²க்தம்ʼ தேன தீ⁴மதா ॥ 10 ॥

ஸ ப்ருʼஷ்டஶ்ச மயா பூ⁴ய꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴னவதா த்³விஜ꞉ ।
யத்³யதா³ஹ ந தத்³த்³ருʼஷ்டமன்யதா² ஹி மயா க்வசித் ॥ 11 ॥

ஏகதா³ து மயா ப்ருʼஷ்டம்ʼ யதே³தத்³ப⁴வதோதி³தம் ।
ப்ராஹ காலிங்க³கோ விப்ர꞉ ஸ்ம்ருʼத்வா தஸ்ய முனேர்வச꞉ ॥ 12 ॥

ஜாதிஸ்மரேண கதி²தோ ரஹஸ்ய꞉ பரமோ மம ।
யமகிங்கரயோர்யோ(அ)பூ⁴த்ஸம்ʼவாத³ஸ்தம்ʼ ப்³ரவீமி தே ॥ 13 ॥

காலிங்க³ உவாச –
ஸ்வபுருஷமபி⁴வீக்ஷ்ய பாஶஹஸ்தம்ʼ
வத³தி யம꞉ கில தஸ்ய கர்ணமூலே ।
பரிஹர மது⁴ஸூத³னம்ʼ ப்ரபன்னான்
ப்ரபு⁴ரஹமஸ்மி ந்ருʼணாம்ʼ ந வைஷ்ணவானாம் ॥ 14 ॥

அஹமமரக³ணார்சிதேன தா⁴த்ரா
யம இதி லோகஹிதாஹிதே நியுக்த꞉ ।
ஹரிகு³ருவஶகோ³(அ)ஸ்மி ந ஸ்வதந்த்ர꞉
ப்ரப⁴வதி ஸம்ʼயமனி மமாபி விஷ்ணு꞉ ॥ 15 ॥

கடகமுகுடகர்ணிகாதி³பே⁴தை³꞉
கனகமபே⁴த³மபீஷ்யதே யதை²கம் ।
ஸுரபஶுமனுஜாதி³கல்பநாபி⁴-
ர்ஹரிரகி²லாபி⁴ருதீ³யதே ததை²க꞉ ॥ 16 ॥

க்ஷிதிஜலபரமாணவோ(அ)னிலாந்தே
புனரபி யாந்தி யதை²கதாம்ʼ த⁴ரித்ர்யா ।
ஸுரபஶுமனுஜாத³யஸ்ததா²ந்தே
கு³ணகலுஷேண ஸனாதனேன தேன ॥ 17 ॥

ஹரிமமரக³ணார்சிதாங்க்⁴ரிபத்³மம்ʼ
ப்ரணமதி ய꞉ பரமார்த²தோ ஹி மர்த்ய꞉ ।
தமத² க³தஸமஸ்தபாபப³ந்த⁴ம்ʼ
வ்ரஜ பரிஹ்ருʼத்ய யதா²க்³னிமாஜ்யஸிக்தம் ॥ 18 ॥

இதி யமவசனம்ʼ நிஶம்ய பாஶீ
யமபுருஷமுவாச த⁴ர்மராஜம் ।
கத²ய மம விபோ⁴꞉ ஸமஸ்ததா⁴து-
ர்ப⁴வதி ஹரே꞉ க²லு யாத்³ருʼஶோ(அ)ஸ்ய ப⁴க்த꞉ ॥ 19 ॥

யம உவாச –
ந சலதி நிஜவர்ணத⁴ர்மதோ
ய꞉ ஸமமதிராத்மஸுஹ்ருʼத்³விபக்ஷபக்ஷே ।
ந ஹரதி ந ச ஹந்தி கிஞ்சிது³ச்சை꞉
ஸிதமனஸம்ʼ தமவேஹி விஷ்ணுப⁴க்தம் ॥ 20 ॥

கலிகலுஷமலேன யஸ்ய நாத்மா
விமலமதேர்மலினீக்ருʼதோ(அ)ஸ்தமோஹே ।
மனஸி க்ருʼதஜனார்த³னம்ʼ மனுஷ்யம்ʼ
ஸத்தமவேஹி ஹரேரதீவப⁴க்தம் ॥ 21 ॥

கனகமபி ரஹஸ்யவேக்ஷ்ய பு³த்³த்⁴யா
த்ருʼணமிவ ய꞉ ஸமவைதி வை பரஸ்வம் ।
ப⁴வதி ச ப⁴க³வத்யனன்யசேதா꞉
புருஷவரம்ʼ தமவேஹி விஷ்ணுப⁴க்தம் ॥ 22 ॥

ஸ்ப²டிககி³ரிஶிலாமல꞉ க்வ விஷ்ணு-
ர்மனஸி ந்ருʼணாம்ʼ க்வ ச மத்ஸராதி³தோ³ஷ꞉ ।
ந ஹி துஹினமயூக²ரஶ்மிபுஞ்ஜே
ப⁴வதி ஹுதாஶநதீ³ப்திஜ꞉ ப்ரதாப꞉ ॥ 23 ॥

விமலமதிவிமத்ஸர꞉ ப்ரஶாந்த꞉
ஶுசிசரிதோ(அ)கி²லஸத்த்வமித்ரபூ⁴த꞉ ।
ப்ரியஹிதவசனோ(அ)ஸ்தமானமாயோ
வஸதி ஸதா³ ஹ்ருʼதி³ தஸ்ய வாஸுதே³வ꞉ ॥ 24 ॥

வஸதி ஹ்ருʼதி³ ஸனாதனே ச தஸ்மின்
ப⁴வதிபுமாஞ்ஜக³தோ(அ)ஸ்ய ஸௌம்யரூப꞉ ।
க்ஷிதிரஸமதிரம்யமாத்மனோ(அ)ந்த꞉
கத²யதி சாருதயைவ ஶாலபோத꞉ ॥ 25 ॥

யமநியமவிதூ⁴தகல்மஷாணா-
மனுதி³னமச்யுதஸக்தமானஸானாம் ।
அபக³தமத³மானமத்ஸராணாம்ʼ
வ்ரஜ ப⁴ட தூ³ரதரேண மானவானாம் ॥ 26 ॥

ஹ்ருʼதி³ யதி³ ப⁴க³வானநாதி³ராஸ்தே
ஹரிரஸிஶங்க²க³தா³த⁴ரோ(அ)வ்யயாத்மா ।
தத³க⁴மக⁴விகா⁴தகர்த்ருʼபி⁴ன்னம்
ப⁴வதி கத²ம்ʼ ஸதி வாந்த⁴காரமர்கே ॥ 27 ॥

ஹரதி பரத⁴னம்ʼ நிஹந்தி ஜந்தூன்
வத³தி ததா²நிஶநிஷ்டு²ராணி யஶ்ச ।
அஶுப⁴ஜனிதது³ர்மத³ஸ்ய பும்ʼஸ꞉
கலுஷமதேர்ஹ்ருʼதி³ தஸ்ய நாஸ்த்யனந்த꞉ ॥ 28 ॥

ந ஸஹதி பரமம்ʼ பத³ம்ʼ விநிந்தா³ம்ʼ
கலுஷமதி꞉ குருதே ஸதாமஸாது⁴꞉ ।
ந யஜதி ந த³தா³தி யஶ்ச ஸந்தம்ʼ
மனஸி ந தஸ்ய ஜனார்த³னோ(அ)த⁴மஸ்ய ॥ 29 ॥

பரமஸுஹ்ருʼதி³ பா³ந்த⁴வே கலத்ரே
ஸுததனயாபித்ருʼமாத்ருʼப்⁴ருʼத்யவர்கே³ ।
ஶட²மதிருபயாதி யோ(அ)ர்த²த்ருʼஷ்ணாம்ʼ
தமத⁴மசேஷ்டமவேஹி நாஸ்ய ப⁴க்தம் ॥ 30 ॥

அஶுப⁴மதிரஸத்ப்ரவ்ருʼத்திஸக்த꞉
ஸததமனார்யவிஶாலஸங்க³மத்த꞉ ।
அனுதி³னக்ருʼதபாபப³ந்த⁴யத்ன꞉
புருஷபஶுர்ன ஹி வாஸுதே³வப⁴க்த꞉ ॥ 31 ॥

ஸகலமித³மஹம்ʼ ச வாஸுதே³வ꞉
பரமபுமான்பரமேஶ்வர꞉ ஸ ஏக꞉ ।
இதி மதிரமலா ப⁴வத்யனந்தே
ஹ்ருʼத³யக³தே வ்ரஜ தான்விஹாய தூ³ராத் ॥ 32 ॥

கமலநயன வாஸுதே³வ விஷ்ணோ
த⁴ரணித⁴ராச்யுத ஶங்க²சக்ரபாணே ।
ப⁴வ ஶரணமிதீரயந்தி யே வை
த்யஜ ப⁴ட தூ³ரதரேண தானபாபான் ॥ 33 ॥

வஸதி மனஸி யஸ்ய ஸோ(அ)வ்யயாத்மா
புருஷவரஸ்ய ந தஸ்ய த்³ருʼஷ்டிபாதே ।
தவ க³திரத²வா மமாஸ்தி சக்ர-
ப்ரதிஹதவீர்யவலஸ்ய ஸோ(அ)ன்யலோக்ய꞉ ॥ 34 ॥

காலிங்க³ உவாச –
இதி நிஜப⁴டஶாஸனாய தே³வோ
ரவிதனய꞉ ஸ கிலாஹ த⁴ர்மராஜ꞉ ।
மம கதி²தமித³ம்ʼ ச தேன துப்⁴யம்ʼ
குருவர ஸம்யகி³த³ம்ʼ மயாபி சோக்தம் ॥ 35 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச –
நகுலைதன்மமாக்²யாதம்ʼ பூர்வம்ʼ தேன த்³விஜன்மனா ।
கலிங்க³தே³ஶாத³ப்⁴யேத்ய ப்ரீயதா ஸுமஹாத்மனா ॥ 36 ॥

மயாப்யேதத்³யதா²ந்யாயம்ʼ ஸம்யக்³வத்ஸ தவோதி³தம் ।
யதா² விஷ்ணும்ருʼதே நான்யத்த்ராணம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸாக³ரே ॥ 37
கிங்கரா த³ண்ட³பாஶௌ வா ந யமோ ந ச யாதனா꞉ ।
ஸமர்தா²ஸ்தஸ்ய யஸ்யாத்மா கேஶவாலம்ப³ன꞉ ஸதா³ ॥ 38 ॥

பராஶர உவாச –
ஏதன்முனே தவாக்²யாதம்ʼ கீ³தம்ʼ வைவஸ்வதேன யத் ।
த்வத்ப்ரஶ்னானுக³தம்ʼ ஸம்யக்கிமன்யச்ச்²ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 39 ॥

॥ இதி விஷ்ணுபுராணாந்தர்க³தா யமகீ³தா ஸமாப்தா ॥

॥ அத² ப்ராரப்⁴யதே ந்ருʼஸிம்ʼஹபுராணாந்தர்க³தா யமகீ³தா ॥

வ்யாஸ உவாச –
ம்ருʼத்யுஶ்ச கிங்கராஶ்சைவ விஷ்ணுதூ³தை꞉ ப்ரபீடி³தா꞉ ।
ஸ்வராஜ்ஞஸ்தே(அ)னுநிர்வேஶம்ʼ க³த்வா ஸஞ்சக்ருஶுர்ப்⁴ருʼஶம் ॥ 1 ॥

ம்ருʼத்யுகிங்கரா꞉ ஊசு꞉ –
ஶ்ருʼணு ராஜன்வசோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ தவாக்³ரே யத்³ப்³ரவீமஹே ।
த்வதா³தே³ஶாத்³வயம்ʼ க³த்வா ம்ருʼத்யும்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய தூ³ரத꞉ ॥ 2 ॥

ப்³ராஹ்மணஸ்ய ஸமீபம்ʼ ச ப்⁴ருʼகோ³꞉ பௌத்ரஸ்ய ஸத்தம꞉ ।
தம்ʼ த்⁴யாயமானம்ʼ கமபி தே³வமேவாக்³ரமானஸம் ॥ 3 ॥

க³ந்தும்ʼ ந ஶக்தாஸ்தத்பார்ஶ்வம்ʼ வயம்ʼ ஸர்வே மஹாமதே ।
யாவத்தாவன்மஹாகாயை꞉ புருஷைர்முஶலைர்ஹதா꞉ ॥ 4 ॥

வயம்ʼ நிவ்ருʼத்தாஸ்தத்³வீக்ஷ்ய ம்ருʼத்யுஸ்தத்ர க³த꞉ புன꞉ ।
அஸ்மாந்நிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய தத்ராயம்ʼ தைர்னரைர்முஶலைர்ஹத꞉ ॥ 5 ॥

ஏவமத்ர தமானேதும்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ தபஸி ஸ்தி²தம் ।
அஶக்தா வயமேவாத்ர ம்ருʼத்யுனா ஸஹ வை ப்ரபோ⁴ ॥ 6 ॥

தத்³ப்³ரவீமி மஹாபா⁴க³ யத்³ப்³ரஹ்ம ப்³ராஹ்மணஸ்ய து ।
தே³வம்ʼ கம்ʼ த்⁴யாயதே விப்ர꞉ கே வா தே யைர்ஹதா வயம் ॥ 7 ॥

வ்யாஸ உவாச –
இத்யுக்த꞉ கிங்கரை꞉ ஸர்வைர்ம்ருʼத்யுனா ச மஹாமதே ।
த்⁴யாத்வா க்ஷணம்ʼ மஹாபு³த்³தி⁴꞉ ப்ராஹ வைவஸ்வதோ யம꞉ ॥ 8 ॥

யம உவாச –
ஶ்ருʼண்வந்து கிங்கரா꞉ ஸர்வே ம்ருʼத்யுஶ்சான்யே ச மே வச꞉ ।
ஸத்யமேதத்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞானம்ʼ யத்³யோக³மார்க³த꞉ ॥ 9 ॥

ப்⁴ருʼகோ³꞉ பௌத்ரோ மஹாபா⁴கோ³ மார்கண்டே³யோ மஹாமதி꞉ ।
ஸ ஜ்ஞாத்வாத்³யாத்மன꞉ காலம்ʼ க³தோ ம்ருʼத்யுஜிகீ³ஷயா ॥ 10 ॥

ப்⁴ருʼகு³ணோக்தேன மார்கே³ண ஸ தேபே பரமம்ʼ தப꞉ ।
ஹரிமாராத்⁴ய மேதா⁴வீ ஜபன்வை த்³வாத³ஶாக்ஷரம் ॥ 11 ॥

ஏகாக்³ரேணைவ மனஸா த்⁴யாயதே ஹ்ருʼதி³ கேஶவம் ।
ஸததம்ʼ யோக³யுக்தஸ்து ஸ முநிஸ்தத்ர கிங்கரா꞉ ॥ 12 ॥

ஹரித்⁴யானமஹாத³க்ஷா ப³லம்ʼ தஸ்ய மஹாமுனே꞉ ।
நான்யத்³வை ப்ராப்தகாலஸ்ய ப³லம்ʼ பஶ்யாமி கிங்கரா꞉ ॥ 13 ॥

ஹ்ருʼதி³ஸ்தே² புண்ட³ரீகாக்ஷே ஸததம்ʼ ப⁴க்தவத்ஸலே ।
பஶ்யந்தம்ʼ விஷ்ணுபூ⁴தம்ʼ நு கோ ஹி ஸ்யாத்கேஶவாஶ்ரயம் ॥ 14 ॥

தே(அ)பி வை புருஷா விஷ்ணோர்யைர்யூயம்ʼ தாடி³தா ப்⁴ருʼஶம் ।
அத ஊர்த்⁴வம்ʼ ந க³ந்தவ்யம்ʼ யத்ர வை வைஷ்ணவா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 15 ॥

ந சித்ரம்ʼ தாட³னம்ʼ தத்ர அஹம்ʼ மன்யே மஹாத்மபி⁴꞉ ।
ப⁴வதாம்ʼ ஜீவனம்ʼ சித்ரம்ʼ யக்ஷைர்த³த்தம்ʼ க்ருʼபாலுபி⁴꞉ ॥ 16 ॥

நாராயணபரம்ʼ விப்ரம்ʼ கஸ்தம்ʼ வீக்ஷிதுமுத்ஸஹேத் ।
யுஷ்மாபி⁴ஶ்ச மஹாபாபைர்மார்கண்டே³யம்ʼ ஹரிப்ரியம் ।
ஸமானேதும்ʼ க்ருʼதோ யத்ன꞉ ஸமீசீனம்ʼ ந தத்க்ருʼதம் ॥ 17 ॥

நரஸிம்ʼஹம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ யே நரா꞉ பர்யுபாஸதே ।
தேஷாம்ʼ பார்ஶ்வம்ʼ ந க³ந்தவ்யம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ர்மம ஶாஸனாத் ॥ 18 ॥

வ்யாஸ உவாச –
ஸ ஏவம்ʼ கிங்கரானுக்த்வா ம்ருʼத்யும்ʼ ச புரத꞉ ஸ்தி²தம் ।
யமோ நிரீக்ஷ்ய ச ஜனம்ʼ நரகஸ்த²ம்ʼ ப்ரபீடி³தம் ॥ 19 ॥

க்ருʼபயா பரயா யுக்தோ விஷ்ணுப⁴க்த்யா விஶேஷத꞉ ।
ஜனஸ்யானுக்³ரஹார்தா²ய தேனோக்தா சாகி³ர꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 20 ॥

நரகே பச்யமானஸ்ய யமேன பரிபா⁴ஷிதம் ।
கிம்ʼ த்வயா நார்சிதோ தே³வ꞉ கேஶவ꞉ க்லேஶநாஶன꞉ ॥ 21 ॥

உத³கேனாப்யலாபே⁴ து த்³ரவ்யாணாம்ʼ பூஜித꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
யோ த³தா³தி ஸ்வகம்ʼ லோகம்ʼ ஸ த்வயா கிம்ʼ ந பூஜித꞉ ॥ 22 ॥

நரஸிம்ʼஹோ ஹ்ருʼஷீகேஶ꞉ புண்ட³ரீகனிபே⁴க்ஷண꞉ ।
ஸ்மரணான்முக்திதோ³ ந்ரூʼணாம்ʼ ஸ த்வயா கிம்ʼ ந பூஜித꞉ ॥ 23 ॥

இத்யுக்த்வா நாரகான்ஸர்வான்புனராஹ ஸ கிங்கரான் ।
வைவஸ்வதோ யம꞉ ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுப⁴க்திஸமன்வித꞉ ॥ 24 ॥

நாரதா³ய ஸ விஶ்வாத்மா ப்ராஹைவம்ʼ விஷ்ணுரவ்யய꞉ ।
அன்யேப்⁴யோ வைஷ்ணவேப்⁴யஶ்ச ஸித்³தே⁴ப்⁴ய꞉ ஸததம்ʼ ஶ்ருதம் ॥ 25 ॥

தத்³வ꞉ ப்ரீத்யா ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹரிவாக்யமனுத்தமம் ।
ஶிக்ஷார்த²ம்ʼ கிங்கரா꞉ ஸர்வே ஶ்ருʼணுத ப்ரணதா ஹரே꞉ ॥ 26 ॥

ஹே க்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ணேதி யோ மாம்ʼ ஸ்மரதி நித்யஶ꞉ ।
ஜலம்ʼ பி⁴த்த்வா யதா² பத்³மம்ʼ நரகாது³த்³த⁴ராம்யஹம் ॥ 27 ॥

புண்ட³ரீகாக்ஷ தே³வேஶ நரஸிம்ʼஹ த்ரிவிக்ரம ।
த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ராப்த இதி யஸ்தம்ʼ ஸமுத்³த⁴ர ॥ 28 ॥

த்வாம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி ஶரணம்ʼ தே³வதே³வ ஜனார்த³ன ।
இதி ய꞉ ஶரணம்ʼ ப்ராப்தஸ்தம்ʼ க்லேஶாது³த்³த⁴ராம்யஹம் ॥ 29 ॥

வ்யாஸ உவாச –
இத்யுதீ³ரிதமாகர்ண்ய ஹரிவாக்யம்ʼ யமேன ச ।
நாரகா꞉ க்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ணேதி நாரஸிம்ʼஹேதி சுக்ருஶு꞉ ॥ 30 ॥

யதா² யதா² ஹரேர்நாம கீர்தயந்த்யத்ர நாரகா꞉ ।
ததா² ததா² ஹரேர்ப⁴க்திமுத்³வஹந்தோ(அ)ப்³ருவன்னித³ம் ॥ 31 ॥

நாரகா ஊசு꞉ –
நமோ ப⁴க³வதே தஸ்மை கேஶவாய மஹாத்மனே ।
யந்நாமகீர்தனாத்ஸத்³யோ நரகாக்³னி꞉ ப்ரஶாம்யதி ॥ 32 ॥

ப⁴க்தப்ரியாய தே³வாய ரக்ஷாய ஹரயே நம꞉ ।
லோகநாதா²ய ஶாந்தாய யஜ்ஞேஶாயாதி³மூர்தயே ॥ 33 ॥

அனந்தாயாப்ரமேயாய நரஸிம்ʼஹாய தே நம꞉ ।
நாராயணாய கு³ரவே ஶங்க²சக்ரக³தா³ப்⁴ருʼதே ॥ 34 ॥

வேத³ப்ரியாய மஹதே விக்ரமாய நமோ நம꞉ ।
வாராஹாயாப்ரதர்க்யாய வேதா³ங்கா³ய மஹீப்⁴ருʼதே ॥ 35 ॥

நமோ த்³யுதிமதே நித்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணாய நமோ நம꞉ ।
வாமனாய ப³ஹுஜ்ஞாய வேத³வேதா³ங்க³தா⁴ரிணே ॥ 36 ॥

ப³லிப³ந்த⁴னத³த்தாய வேத³பாலாய தே நம꞉ ।
விஷ்ணவே ஸுரநாதா²ய வ்யாபினே பரமாத்மனே ॥ 37 ॥

சதுர்பு⁴ஜாய ஶுத்³தா⁴ய ஶுத்³த⁴த்³ரவ்யாய தே நம꞉ ।
ஜாமத³க்³ந்யாய ராமாய து³ஷ்டக்ஷத்ராந்தகாரிணே ॥ 38 ॥

ராமாய ராவணாந்தாய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ மஹாத்மனே ।
அஸ்மானுத்³த⁴ர கோ³விந்த³ பூதிக³ந்தா⁴ந்நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 39 ॥

இதி ந்ருʼஸிம்ʼஹபுராணே யமகீ³தாத்⁴யாய꞉ ॥

॥ இதி யமகீ³தா ஸமாப்தா ॥

॥ அத² ப்ராரப்⁴யதே அக்³னிபுராணாந்தர்க³தா யமகீ³தா ॥

அக்³நிருவாச –
யமகீ³தாம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி உக்தா யா நாசிகேதஸே ।
பட²தாம்ʼ ஶ்ருʼண்வதாம்ʼ பு⁴க்த்யை முக்த்யை மோக்ஷார்தி²னம்ʼ ஸதாம் ॥ 1 ॥

யம உவாச –
ஆஸனம்ʼ ஶயனம்ʼ யானபரிதா⁴னக்³ருʼஹாதி³கம் ।
வாஞ்ச²ந்த்யஹோ(அ)திமோஹேன ஸுஸ்தி²ரம்ʼ ஸ்வயமஸ்தி²ர꞉ ॥ 2 ॥

போ⁴கே³ஷு ஶக்தி꞉ ஸததம்ʼ ததை²வாத்மாவலோகனம் ।
ஶ்ரேய꞉ பரம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ கபிலோத்³கீ³தமேவ ஹி ॥ 3 ॥

ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶித்வம்ʼ நிர்மமத்வமஸங்க³தா ।
ஶ்ரேய꞉ பரம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ கீ³தம்ʼ பஞ்சஶிகே²ன ஹி ॥ 4 ॥

ஆக³ர்ப⁴ஜன்மபா³ல்யாதி³வயோ(அ)வஸ்தா²தி³வேத³னம் ।
ஶ்ரேய꞉ பரம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ க³ங்கா³விஷ்ணுப்ரகீ³தகம் ॥ 5 ॥

ஆத்⁴யாத்மிகாதி³து³꞉கா²நாமாத்³யந்தாதி³ப்ரதிக்ரியா ।
ஶ்ரேய꞉ பரம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ ஜனகோத்³கீ³தமேவ ச ॥ 6 ॥

அபி⁴ன்னயோர்பே⁴த³கர꞉ ப்ரத்யயோ ய꞉ பராத்மன꞉ ।
தச்சா²ந்திபரமம்ʼ ஶ்ரேயோ ப்³ரஹ்மோத்³கீ³தமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 7 ॥

கர்தவயமிதி யத்கர்ம ருʼக்³யஜு꞉ஸாமஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
குருதே ஶ்ரேயஸே ஸங்கா³ன் ஜைகீ³ஷவ்யேண கீ³யதே ॥ 8 ॥

ஹானி꞉ ஸர்வவிதி⁴த்ஸாநாமாத்மன꞉ ஸுக²ஹைதுகீ ।
ஶ்ரேய꞉ பரம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ தே³வலோத்³கீ³தமீரிதம் ॥ 9 ॥

காமத்யாகா³த்து விஜ்ஞானம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப்³ரஹ்மபரம்ʼ பத³ம் ।
காமினாம்ʼ ந ஹி விஜ்ஞானம்ʼ ஸனகோத்³கீ³தமேவ தத் ॥ 10 ॥

ப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ ச நிவ்ருʼத்தம்ʼ ச கார்யம்ʼ கர்மபரோ(அ)ப்³ரவீத் ।
ஶ்ரேயஸா ஶ்ரேய ஏதத்³தி⁴ நைஷ்கர்ம்ய ப்³ரஹ்ம தத்³த³ஹரி꞉ ॥ 11 ॥

புமாம்ʼஶ்சாதி⁴க³தஜ்ஞானோ பே⁴த³ம்ʼ நாப்னோதி ஸத்தம꞉ ।
ப்³ரஹ்மணா விஷ்ணுஸஞ்ஜ்ஞேன பரமேணாவ்யயேன ச ॥ 12 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம்ʼ ஸௌபா⁴க்³யம்ʼ ரூபமுத்தமம் ।
தபஸா லக்ஷ்யதே ஸர்வம்ʼ மனஸா யத்³யதி³ச்ச²தி ॥ 13 ॥

நாஸ்தி விஷ்ணுஸமம்ʼ த்⁴யேயம்ʼ தபோ நானஶனாத்பரம் ।
நாஸ்த்யாரோக்³யஸமம்ʼ த⁴ன்யம்ʼ நாஸ்தி க³ங்கா³ஸமா ஸரித் ॥ 14 ॥

ந ஸோ(அ)ஸ்தி பா³ந்த⁴வ꞉ கஶ்சித்³விஷ்ணும்ʼ முக்த்வா ஜக³த்³கு³ரும் ।
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம்ʼ ஹரிஶ்சாக்³ரே தே³ஹேந்த்³ரியமனோமுகே² ॥ 15 ॥

இத்யேவ ஸம்ʼஸ்மரன்ப்ராணான்யஸ்த்யஜேத்ஸ ஹரிர்ப⁴வேத் ।
யத்தத்³ப்³ரஹ்ம யத꞉ ஸர்வம்ʼ யத்ஸர்வம்ʼ தஸ்ய ஸம்ʼஸ்தி²தம் ॥ 16 ॥

அக்³ராஹ்யகமநிர்தே³ஶ்யம்ʼ ஸுப்ரதீகம்ʼ ச யத்பரம் ।
பராபரஸ்வரூபேண விஷ்ணு꞉ ஸர்வஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²த꞉ ॥ 17 ॥

யஜ்ஞேஶம்ʼ யஜ்ஞபுருஷம்ʼ கேசிதி³ச்ச²ந்தி தத்பரம் ।
கேசித்³விஷ்ணும்ʼ ஹரம்ʼ கேசித்கேசித்³ப்³ரஹ்மாணமீஶ்வரம் ॥ 18 ॥

இந்த்³ராதி³நாமபி⁴꞉ கேசித்ஸூர்யம்ʼ ஸோமம்ʼ ச காலகம் ।
ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்தம்ப³பர்யந்தம்ʼ ஜக³த்³விஷ்ணும்ʼ வத³ந்தி ச ॥ 19 ॥

ஸ விஷ்ணு꞉ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம யதோ நாவர்ததே புன꞉ ।
ஸுவர்ணாதி³மஹாதா³னபுண்யதீர்தா²வகா³ஹனை꞉ ॥ 20 ॥

த்⁴யானைர்வ்ரதை꞉ பூஜயா ச த⁴ர்மஶ்ருத்யா ததா³ப்னுயாத் ।
ஆத்மானம்ʼ ரதி²னம்ʼ வித்³தி⁴ ஶரீரம்ʼ ரத²மேவ ச ॥ 21 ॥

பு³த்³தி⁴ம்ʼ து ஸாரதி²ம்ʼ வித்³தி⁴ மன꞉ ப்ரக்³ரஹமேவ ச ।
இந்த்³ரியாணி ஹயானாஹுர்விஷயாம்ʼஸ்தேஷு கோ³சரான் ॥ ॥ 22 ॥

ஆத்மேந்த்³ரியமனோயுக்தம்ʼ போ⁴க்தேத்யாஹுர்மனீஷிண꞉ ।
யஸ்த்வவிஜ்ஞானவான்ப⁴வத்யயுக்யேன மனஸா ஸதா³ ॥ 23 ॥

ந தத்பத³மவாப்னோதி ஸம்ʼஸாரம்ʼ சாதி⁴க³ச்ச²தி ।
யஸ்து விஜ்ஞானவான்ப⁴வதி யுக்தேன மனஸா ஸதா³ ॥ 24 ॥

ஸ தத்பத³மவாப்னோதி யஸ்மாத்³பூ⁴யோ ந ஜாயதே ।
விஜ்ஞானஸாரதி²ர்யஸ்து மன꞉ ப்ரக்³ரஹவான்னர꞉ ॥ 25 ।
ஸோ(அ)த்⁴வானம்ʼ பரமாப்னோதி தத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம்ʼ பத³ம் ।
இந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரா ஹ்யர்தா² அர்தே²ப்⁴யஶ்ச பரம்ʼ மன꞉ ॥ 26 ॥

மனஸஸ்து பரா பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தே⁴ராத்மா மஹான்பர꞉ ।
மஹத꞉ பரமவ்யக்தமவ்யக்தாத்புருஷ꞉ பர꞉ ॥ 27 ॥

புருஷான்ன பரம்ʼ கிஞ்சித் ஸா காஷ்டா² ஸா பரா க³தி꞉ ।
ஏஷு ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு கூ³டா⁴த்மா ந ப்ரகாஶதே ॥ 28 ॥

த்³ருʼஶ்யதே த்வக்³ர்யயா பு³த்³த்⁴யா ஸூக்ஷ்மயா ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶிபி⁴꞉ ।
யச்சே²த்³வாங்மனஸீ ப்ராஜ்ஞ꞉ தத்³யச்சே²ஜ்ஜ்ஞானமாத்மனி ॥ 29 ॥

ஜ்ஞானமாத்மனி மஹதி நியச்சே²ச்சா²ந்த ஆத்மனி ।
ஜ்ஞாத்வா ப்³ரஹ்மாத்மனோர்யோக³ம்ʼ யமாத்³யைர்ப்³ரஹ்ம ஸத்³ப⁴வேத் ॥ 30 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸத்யமஸ்தேயம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யாபரிக்³ரஹௌ ।
யமாஶ்ச நியமா꞉ பஞ்சம்ʼ ஶௌசம்ʼ ஸந்தோஷஸத்தம꞉ ॥ 31 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயேஶ்வரபூஜா ச ஆஸனம்ʼ பத்³மகாதி³கம் ।
ப்ராணாயாமோ வாயுஜய꞉ ப்ரத்யாஹார꞉ ஸ்வநிக்³ரஹ꞉ ॥ 32 ॥

ஶுபே⁴ ஹ்யேகத்ர விஷயே சேதஸோ யத்ப்ரதா⁴ரணம் ।
நிஶ்சலத்வாத்து தீ⁴மத்³பி⁴ர்தா⁴ரணா த்³விஜ கத்²யதே ॥ 33 ॥

பௌன꞉ புன்யேன தத்ரைவ விஷயேஷ்வேவ தா⁴ரணா ।
த்⁴யானம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம்ʼ ஸமாதி⁴ஸ்து அஹம்ப்³ரஹ்மாத்மஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ ॥ 34 ॥

க⁴டத்⁴வம்ʼஸாத்³யதா²காஶமபி⁴ன்னம்ʼ நப⁴ஸா ப⁴வேத் ।
முக்தோ ஜீவோ ப்³ரஹ்மணைவம்ʼ ஸத்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம வை ப⁴வேத் ॥ 35 ॥

ஆத்மானம்ʼ மன்யதே ப்³ரஹ்ம ஜீவோ ஜ்ஞானேன நான்யதா² ।
ஜீவோ ஹ்யஜ்ஞானதத்கார்யமுக்த꞉ ஸ்யாத³ஜராமர꞉ ॥ 36 ॥

அக்³நிருவாச –
வஸிஷ்ட² யமகீ³தோக்தா பட²தாம்ʼ பு⁴க்திமுக்திதா³ ।
ஆத்யந்திகோ லய꞉ ப்ரோக்தோ வேதா³ந்தப்³ரஹ்மதீ⁴மய꞉ ॥ 37 ॥

॥ இதி அக்³னிபுராணாந்தர்க³தா யமகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top