Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sumati Satakam Lyrics in Kannada | Baddena Bhupala

Sumati Satakam Was written by Baddena Bhupala

ಶ್ರೀ ರಾಮುನಿ ದಯಚೇತನು
ನಾರೂಢಿಗ ಸಕಲ ಜನುಲು ನೌರಾ ಯನಗಾ
ಧಾರಾಳಮೈನ ನೀತುಲು
ನೋರೂರಗ ಜವುಲು ಪುಟ್ಟ ನುಡಿವೆದ ಸುಮತೀ || 1 ||

ಅಕ್ಕರಕು ರಾನಿ ಚುಟ್ಟಮು,
ಮ್ರೊಕ್ಕಿನ ವರಮೀನಿ ವೇಲ್ಪು, ಮೊಹರಮುನ ದಾ
ನೆಕ್ಕಿನ ಬಾರನಿ ಗುರ್ರಮು
ಗ್ರಕ್ಕುನ ವಿಡವಂಗವಲಯು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 2 ||

ಅಡಿಗಿನ ಜೀತಂಬಿಯ್ಯನಿ
ಮಿಡಿಮೇಲಪು ದೊರನು ಗೊಲ್ಚಿ ಮಿಡುಕುಟ ಕಂಟೆನ್
ವಡಿಗಲ ಯೆದ್ದುಲ ಗಟ್ಟುಕ
ಮಡಿ ದುನ್ನುಕು ಬ್ರತುಕ ವಚ್ಚು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || 3 ||

ಅಡಿಯಾಸ ಕೊಲುವು ಗೊಲುವಕು,
ಗುಡಿ ಮಣಿಯಮು ಸೇಯಬೋಕು, ಕುಜನುಲ ತೋಡನ್
ವಿಡುವಕ ಕೂರಿಮಿ ಸೇಯಕು,
ಮಡವಿನಿ ದೋಡರಕೊಂಟಿ ನರುಗಕು ಸುಮತೀ || 4 ||

Sumati Satakam

ಅಧರಮು ಗದಲಿಯು, ಗದಲಕ
ಮಧುರಮುಲಗು ಭಾಷ ಲುಡುಗಿ ಮೌನ ವ್ರತುಡೌ
ಅಧಿಕಾರ ರೋಗ ಪೂರಿತ
ಬಧಿರಾಂಧಕ ಶವಮು ಜೂಡ ಬಾಪಮು ಸುಮತೀ || 5 ||

ಅಪ್ಪು ಕೊನಿ ಚೇಯು ವಿಭವಮು,
ಮುಪ್ಪುನ ಬೃಆಯಂಪುಟಾಲು, ಮೂರ್ಖುನಿ ತಪಮುನ್,
ದಪ್ಪರಯನಿ ನೃಪು ರಾಜ್ಯಮು
ದೆಪ್ಪರಮೈ ಮೀದ ಗೀಡು ದೆಚ್ಚುರ ಸುಮತೀ || 6 ||

ಅಪ್ಪಿಚ್ಚುವಾಡು, ವೈದ್ಯುಡು
ನೆಪ್ಪುಡು ನೆಡತೆಗಕ ಪಾರು ನೇರುನು, ದ್ವಿಜುಡುನ್
ಜೊಪ್ಪಡಿನ ಯೂರ ನುಂಡುಮು
ಚೊಪ್ಪಡಕುನ್ನಟ್ಟಿ ಯೂರು ಚೊರಕುಮು ಸುಮತೀ || 7 ||

ಅಲ್ಲುನಿ ಮಂಚಿತನಂಬು,
ಗೊಲ್ಲನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯ, ಕೋಮಲಿ ನಿಜಮುನ್,
ಬೊಲ್ಲುನ ದಂಚಿನ ಬಿಯ್ಯಮು,
ದೆಲ್ಲನಿ ಕಾಕುಲುನು ಲೇವು ತೆಲಿಯುಮು ಸುಮತೀ || 8 ||

ಆಕೊನ್ನ ಕೂಡೆ ಯಮೃತಮು,
ತಾಕೊಂಚಕ ನಿಚ್ಚುವಾಙ್ಡೆ ದಾತ ಧರಿತ್ರಿನ್,
ಸೋಕೋರ್ಚುವಾಡೆ ಮನುಜುಡು,
ತೇಕುವ ಗಲವಾಡೆ ವಂಶ ತಿಲಕುಡು ಸುಮತೀ || 9 ||

ಆಕಲಿ ಯುಡುಗನಿ ಕಡುಪುನು,
ವೇಕಟಿಯಗು ಲಂಜ ಪಡುಪು ವಿಡುವನಿ ಬ್ರತುಕುನ್,
ಬ್ರಾಕೊನ್ನ ನೂತಿ ಯುದಕಮು,
ಮೇಕಲ ಪಾಡಿಯುನು ರೋತ ಮೇದಿನಿ ಸುಮತೀ || 10 ||

ಇಚ್ಚುನದೇ ವಿದ್ಯ, ರಣಮುನ
ಜೊಚ್ಚುನದೇ ಮಗತನಂಬು, ಸುಕವೀಶ್ವರುಲುನ್
ಮೆಚ್ಚುನದೇ ನೇರ್ಚು, ವದುಕು
ವಚ್ಚುನದೇ ಕೀಡು ಸುಮ್ಮು ವಸುಧನು ಸುಮತೀ || 11 ||

ಇಮ್ಮುಗ ಜದುವನಿ ನೋರುನು,
ನಮ್ಮಾ ಯನಿ ಬಿಲಿಚಿ ಯನ್ನ ಮಡುಗನಿ ನೋರುನ್,
ದಮ್ಮುಲ ಬಿಲುವನಿ ನೋರುನು
ಗುಮ್ಮರಿ ಮನು ದ್ರವ್ವಿನಟ್ಟಿ ಗುಂಟರ ಸುಮತೀ || 12 ||

ಉಡುಮುಂಡದೆ ನೂರೇಂಡ್ಲುನು,
ಬಡಿಯುಂಡದೆ ಪೇರ್ಮಿ ಬಾಮು ಪದಿನೂರೇಂಡ್ಲುನ್,
ಮಡುವುನ ಗೊಕ್ಕೆರ ಯುಂಡದೆ,
ಕಡು ನಿಲ ಬುರುಷಾರ್ಥ ಪರುಡು ಗಾವಲೆ ಸುಮತೀ || 13 ||

ಉತ್ತಮಗುಣಮುಲು ನೀಚುನ
ಕೆತ್ತೆಱಗುನ ಗಲುಗ ನೇರ್ಚು; ನೆಯ್ಯೆಡಲಂ ದಾ
ನೆತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕರಗಿ ಪೋಸಿನ
ನಿತ್ತಡಿ ಬಂಗಾರಮಗುನೆ ಯಿಲಲೋ ಸುಮತೀ? || 14 ||

ಉದಕಮು ದ್ರಾವೆಡು ಹಯಮುನು,
ಮದಮುನ ನುಪ್ಪೊಂಗುಚುಂಡು ಮತ್ತೇಭಂಬುನ್,
ಮೊದವು ಕಡ ನುನ್ನ ವೃಷಭಮು,
ಜದುವನಿ ಯಾನೀಚು ಗಡಕು ಜನಕುರ ಸುಮತೀ || 15 ||

ಉಪಕಾರಿಕಿ ನುಪಕಾರಮು
ವಿಪರೀತಮು ಗಾದು ಸೇಯ ವಿವರಿಂಪಂಗಾ;
ನಪಕಾರಿಕಿ ನುಪಕಾರಮು
ನೆಪಮೆನ್ನಕ ಸೇಯುವಾಡು ನೇರ್ಪರಿ ಸುಮತೀ || 16 ||

ಉಪಮಿಂಪ ಮೊದಲು ತಿಯ್ಯನ
ಕಪಟಂ ಬೆಡನೆಡನು ಜೆಱಕು ಕೈ ವಡಿನೇ ಪೋ
ನೆಪಮುಲು ವೆದಕುನು ಗಡಪಟ
ಗಪಟಪು ದುರ್ಜಾತಿ ಪೊಂದು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 17 ||

ಎಪ್ಪಟಿ ಕೆಯ್ಯದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಮಪ್ಪಟಿಕಾ ಮಾಟಲಾಡಿ, ಯನ್ಯುಲ ಮನಮುಲ್
ನೊಪ್ಪಿಂಚಕ, ತಾ ನೊವ್ವಕ,
ತಪ್ಪಿಂಚುಕ ತಿರುಗುವಾಡು ಧನ್ಯುಡು ಸುಮತೀ || 18 ||

ಎಪ್ಪುಡು ದಪ್ಪುಲು ವೆದಕೆಡು
ನಪ್ಪುರುಷುನಿ ಗೊಲ್ವಗೂಡ ದದಿ ಯೆಟ್ಲನ್ನನ್
ಸರ್ಪಂಬು ಪಡಗ ನೀಡನು
ಗಪ್ಪ ವಸಿಂಚಿನ ವಿಧಂಬು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 19 ||

ಎಪ್ಪುಡು ಸಂಪದ ಕಲಿಗಿನ
ನಪ್ಪುಡು ಬಂಧುವುಲು ವತ್ತು ರದಿ ಯೆಟ್ಲನ್ನನ್
ತೆಪ್ಪಲುಗ ಜೆಱುವು ನಿಂಡಿನ
ಗಪ್ಪಲು ಪದಿವೇಲು ಚೇರು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 20 ||

ಏಱಕುಮೀ ಕಸುಗಾಯಲು,
ದೂಱಕುಮೀ ಬಂಧುಜನುಲ ದೋಷಮು ಸುಮ್ಮೀ,
ಪಾಱಕುಮೀ ರಣಮಂದುನ,
ಮೀಱಕುಮೀ ಗುರುವು ನಾಙ್ಞ ಮೇದಿನಿ ಸುಮತೀ || 21 ||

ಒಕ ಯೂರಿಕಿ ನೊಕ ಕರಣಮು,
ನೊಕ ತೀರ್ಪರಿಯೈನ ಗಾಕ, ನೊಗಿ ದಱುಚೈನನ್,
ಗಕವಿಕಲು ಗಾಕ ಯುಂಡುನೆ
ಸಕಲಂಬುನು ಗೊಟ್ಟುವಡಕ ಸಹಜಮು ಸುಮತೀ || 22 ||

ಒರು ನಾತ್ಮ ದಲಚು ಸತಿ ವಿಡು,
ಮಱುಮಾಟಲು ಪಲುಕು ಸತುಲ ಮನ್ನಿಂಪಕುಮೀ,
ವೆಱ ಪೆಱುಗನಿ ಭಟುನೇಲಕು,
ತಱಚುಗ ಸತಿ ಗವಯ ಬೋಕು, ತಗದುರ ಸುಮತೀ || 23 ||

ಒಲ್ಲನಿ ಸತಿ ನೊಲ್ಲನಿ ಪತಿ,
ನೊಲ್ಲನಿ ಚೆಲಿಕಾನಿ ವಿಡುವ ನೊಲ್ಲನಿ ವಾಡೇ
ಗೊಲ್ಲಂಡು, ಕಾಕ ಧರಲೋ
ಗೊಲ್ಲಂಡುನು ಗೊಲ್ಲಡೌನೆ ಗುಣಮುನ ಸುಮತೀ || 24 ||

ಓಡಲ ಬಂಡ್ಲುನು ವಚ್ಚುನು,
ಓಡಲು ನಾಬಂಡ್ಲಮೀದ ನೊಪ್ಪುಗ ವಚ್ಚುನ್,
ಓಡಲು ಬಂಡ್ಲುನು ವಲನೇ
ವಾಡಂಬಡು ಗಲಿಮಿ ಲೇಮಿ ವಸುಧನು ಸುಮತೀ || 25 ||

ಕಡು ಬಲವಂತುಡೈನನು
ಬುಡಮಿನಿ ಬ್ರಾಯಂಪುಟಾಲಿ ಬುಟ್ಟಿನ ಯಿಂಟನ್
ದಡವುಂಡ ನಿಚ್ಚೆನೇನಿಯು
ಬಡುಪುಗ ನಂಗಡಿಕಿ ದಾನೆ ಬಂಪುಟ ಸುಮತೀ || 26 ||

ಕನಕಪು ಸಿಂಹಾಸನಮುನ
ಶುನಕಮು ಗೂರ್ಚುಂಡಬೆಟ್ಟಿ ಶುಭ ಲಗ್ನಮುನಂ
ದೊನರಗ ಬಟ್ಟಮು ಗಟ್ಟಿನ
ವೆನುಕಟಿ ಗುಣಮೇಲ ಮಾನು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || 27 ||

ಕಪ್ಪಕು ನೊರಗಾಲೈನನು,
ಸರ್ಪಮುನಕು ರೋಗಮೈನ, ಸತಿ ತುಲುವೈನನ್,
ಮುಪ್ಪುನ ದರಿದ್ರುಡೈನನು,
ತಪ್ಪದು ಮಱಿ ದುಃಖ ಮಗುಟ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || 28 ||

ಕಮಲಮುಲು ನೀಟ ಬಾಸಿನ
ಕಮಲಾಪ್ತುನಿ ರಶ್ಮಿ ಸೋಕಿ ಕಮಲಿನ ಭಂಗಿನ್
ತಮ ತಮ ನೆಲವುಲು ದಪ್ಪಿನ
ತಮ ಮಿತ್ರುಲು ಶತ್ರುಲೌಟ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || 29 ||

ಕರಣಮು ಗರಣಮು ನಮ್ಮಿನ
ಮರಣಾಂತಕ ಮೌನು ಗಾನಿ ಮನಲೇಡು ಸುಮೀ,
ಕರಣಮು ದನ ಸರಿ ಕರಣಮು
ಮಱಿ ನಮ್ಮಕ ಮರ್ಮ ಮೀಕ ಮನವಲೆ ಸುಮತೀ || 30 ||

ಕರಣಮುಲ ನನುಸರಿಂಪಕ
ವಿರಸಂಬುನ ದಿನ್ನ ತಿಂಡಿ ವಿಕಟಿಂಚು ಜುಮೀ
ಯಿರುಸುನ ಕಂದೆನ ಬೆಟ್ಟಕ
ಪರಮೇಶ್ವರು ಬಂಡಿ ಯೈನ ಬಾರದು ಸುಮತೀ || 31 ||

ಕರಣಮು ಸಾದೈಯುನ್ನನು,
ಗರಿ ಮದ ಮುಡಿಗಿನನು, ಬಾಮು ಗಱವಕ ಯುನ್ನನ್,
ಧರ ದೇಲು ಮೀಟಕುನ್ನನು,
ಗರ ಮರುದುಗ ಲೆಕ್ಕ ಗೊನರು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 32 ||

ಕಸುಗಾಯ ಗಱಚಿ ಚೂಚಿನ
ಮಸಲಕ ಪಸ ಯೊಗರು ರಾಕ ಮಧುರಂಬಗುನಾ,
ಪಸ ಗಲುಗು ಯುವತುಲುಂಡಗ
ಪಸಿ ಬಾಲಲ ಬೊಂದುವಾಡು ಪಶುವುರ ಸುಮತೀ || 33 ||

ಕವಿ ಕಾನಿ ವಾನಿ ವ್ರಾತಯು,
ನವರಸ ಭಾವಮುಲು ಲೇನಿ ನಾತುಲ ವಲಪುನ್,
ದವಿಲಿ ಚನು ಪಂದಿ ನೇಯನಿ
ವಿವಿಧಾಯುಧ ಕೌಶಲಂಬು ವೃಧರಾ ಸುಮತೀ || 34 ||

ಕಾದು ಸುಮೀ ದುಸ್ಸಂಗತಿ,
ಪೋದುಸುಮೀ “ಕೀರ್ತಿ” ಕಾಂತ ಪೊಂದಿನ ಪಿದಪನ್,
ವಾದು ಸುಮೀ ಯಪ್ಪಿಚ್ಚುಟ,
ಲೇದು ಸುಮೀ ಸತುಲ ವಲಪು ಲೇಶಮು ಸುಮತೀ || 35 ||

ಕಾಮುಕುಡು ದನಿಸಿ ವಿಡಿಚಿನ
ಕೋಮಲಿ ಬರವಿಟುಡು ಗವಯ ಗೋರುಟ ಯೆಲ್ಲನ್
ಬ್ರೇಮಮುನ ಜೆಱಕು ಪಿಪ್ಪಿಕಿ
ಚೀಮಲು ವೆಸ ಮೂಗಿನಟ್ಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 36 ||

ಕಾರಣಮು ಲೇನಿ ನಗವುನು,
ಬೇರಣಮು ಲೇನಿ ಲೇಮ, ಪೃಥಿವೀ ಸ್ಥಲಿಲೋ
ಬೂರಣಮು ಲೇನಿ ಬೂರೆಯು,
ವೀರಣಮು ಲೇನಿ ಪೆಂಡ್ಲಿ ವೃಧರಾ ಸುಮತೀ || 37 ||

ಕುಲಕಾಂತ ತೋಡ ನೆಪ್ಪುಡು
ಗಲಹಿಂಪಕು, ವಟ್ಟಿ ತಪ್ಪು ಘಟಿಯಿಂಪಕುಮೀ,
ಕಲಕಂಠಿ ಕಂಟ ಕನ್ನೀ
ರೊಲಿಕಿನ ಸಿರಿ ಯಿಂಟ ನುಂಡ ನೊಲ್ಲದು ಸುಮತೀ || 38 ||

ಕೂರಿಮಿ ಗಲ ದಿನಮುಲಲೋ
ನೇರಮು ಲೆನ್ನಡುನು ಗಲುಗ ನೇರವು ಮಱಿ ಯಾ
ಕೂರಿಮಿ ವಿರಸಂಬೈನನು
ನೇರಮುಲೇ ತೋಚು ಚುಂಡು ನಿಕ್ಕಮು ಸುಮತೀ || 39 ||

ಕೊಂಚೆಪು ನರು ಸಂಗತಿಚೇ
ನಂಚಿತಮುಗ ಗೀಡು ವಚ್ಚು ನದಿ ಯೆಟ್ಲನ್ನನ್
ಗಿಂಚಿತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿನ
ಮಂಚಮುನಕು ಜೇಟು ವಚ್ಚು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || 40 ||

ಕೊಕ್ಕೋಕಮೆಲ್ಲ ಜದಿವಿನ,
ಚಕ್ಕನಿವಾಡೈನ, ರಾಜ ಚಂದ್ರುಂಡೈನನ್,
ಮಿಕ್ಕಿಲಿ ರೊಕ್ಕಮು ಲಿಯ್ಯಕ,
ಚಿಕ್ಕದುರಾ ವಾರಕಾಂತ ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 41 ||

ಕೊಱ ಗಾನಿ ಕೊಡುಕು ಬುಟ್ಟಿನ
ಕೊಱ ಗಾಮಿಯೆ ಕಾದು, ತಂಡ್ರಿ ಗುಣಮುಲ ಜೆಱಚುನ್
ಚೆಱಕು ತುದ ವೆನ್ನು ಬುಟ್ಟಿನ
ಜೆಱಕುನ ತೀಪೆಲ್ಲ ಜೆಱಚು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 42 ||

ಕೋಮಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಂಬುನು,
ಬಾಮುಲತೋ ಜೆಲಿಮಿ, ಯನ್ಯ ಭಾಮಲ ವಲಪುನ್,
ವೇಮುಲ ತಿಯ್ಯದನಂಬುನು,
ಭೂಮೀಶುಲ ನಮ್ಮಿಕಲುನು ಬೊಂಕುರ ಸುಮತೀ || 43 ||

ಗಡನ ಗಲ ಮಗನಿ ಜೂಚಿನ
ನಡುಗಡುಗುನ ಮಡುಗು ಲಿಡುದು ರತಿವಲು ದಮಲೋ,
ಗಡ ನುಡುಗು ಮಗನಿ ಜೂಚಿನ
ನಡ ಪೀನುಗು ವಚ್ಚೆ ನಂಚು ನಗುದುರು ಸುಮತೀ || 44 ||

ಚಿಂತಿಂಪಕು ಕಡಚಿನ ಪನಿ,
ಕಿಂತುಲು ವಲತುರನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂತಯು ಮದಿಲೋ,
ನಂತಃಪುರ ಕಾಂತಲತೋ
ಮಂತನಮುಲ ಮಾನು ಮಿದಿಯೆ ಮತಮುರ ಸುಮತೀ || 45 ||

ಚೀಮಲು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟಲು
ಪಾಮುಲ ಕಿರವೈನಯಟ್ಲು ಪಾಮರುಡು ದಗನ್
ಹೇಮಂಬು ಗೂಡ ಬೆಟ್ಟಿನ
ಭೂಮೀಶುಲ ಪಾಲ ಜೇರು ಭುವಿಲೋ ಸುಮತೀ || 46 ||

ಚುಟ್ಟಮುಲು ಗಾನಿ ವಾರಲು
ಚುಟ್ಟಮುಲಮು ನೀಕಟಂಚು ಸೊಂಪು ದಲಿರ್ಪನ್
ನೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಯಾಶ್ರಯಿಂತುರು
ಗಟ್ಟಿಗ ದ್ರವ್ಯಂಬು ಗಲುಗ ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 47 ||

ಚೇತುಲಕು ದೊಡವು ದಾನಮು,
ಭೂತಲನಾಥುಲಕು ದೊಡವು ಬೊಂಕಮಿ ಧರಲೋ,
ನೀತಿಯೆ ತೊಡವೆವ್ವಾರಿಕಿ,
ನಾತಿಕಿ ಮಾನಂಬು ತೊಡವು ನಯಮುಗ ಸುಮತೀ || 48 ||

ತಡ ವೋರ್ವಕ, ಯೊಡ ಲೋರ್ವಕ,
ಕಡು ವೇಗಂ ಬಡಿಚಿ ಪಡಿನ ಗಾರ್ಯಂ ಬಗುನೇ,
ತಡ ವೋರ್ಚಿನ, ನೊಡ ಲೋರ್ಚಿನ,
ಜೆಡಿಪೋಯಿನ ಕಾರ್ಯಮೆಲ್ಲ ಜೇಕುಱು ಸುಮತೀ || 49 ||

ತನ ಕೋಪಮೆ ತನ ಶತ್ರುವು,
ತನ ಶಾಂತಮೆ ತನಕು ರಕ್ಷ, ದಯ ಚುಟ್ಟಂಬೌ
ತನ ಸಂತೋಷಮೆ ಸ್ವರ್ಗಮು,
ತನ ದುಃಖಮೆ ನರಕ ಮಂಡ್ರು ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || 50 ||

ತನ ಯೂರಿ ತಪಸಿ ತಪಮುನು,
ತನ ಪುತ್ರುನಿ ವಿದ್ಯ ಪೆಂಪು, ದನ ಸತಿ ರೂಪುನ್,
ದನ ಪೆರಟಿ ಚೆಟ್ಟು ಮಂದುನು,
ಮನಸುನ ವರ್ಣಿಂಪರೆಟ್ಟಿ ಮನುಜುಲು ಸುಮತೀ || 51 ||

ತನ ಕಲಿಮಿ ಯಿಂದ್ರ ಭೋಗಮು,
ತನ ಲೇಮಿಯೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂಬುನ್,
ದನ ಚಾವು ಜಲ ಪ್ರಳಯಮು,
ತನು ವಲಚಿನ ಯದಿಯೆ ರಂಭ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || 52 ||

ತನ ವಾರು ಲೇನಿ ಚೋಟನು,
ಜನಮಿಂಚುಕ ಲೇನಿ ಚೋಟ, ಜಗಡಮು ಚೋಟನ್,
ಅನುಮಾನಮೈನ ಚೋಟನು,
ಮನುಜುನಕುನು ನಿಲುವ ದಗದು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || 53 ||

ತಮಲಮು ವೇಯನಿ ನೋರುನು,
ವಿಮತುಲತೋ ಚೆಲಿಮಿ ಚೇಸಿ ವೆತಬಡು ತೆಲಿವಿನ್,
ಗಮಲಮುಲು ಲೇನಿ ಕೊಲಕುನು,
ಹಿಮಧಾಮುಡು ಲೇನಿ ರಾತ್ರಿ ಹೀನಮು ಸುಮತೀ || 54 ||

ತಲನುಂಡು ವಿಷಮು ಫಣಿಕಿನಿ,
ವೆಲಯಂಗಾ ದೋಕ ನುಂಡು ವೃಶ್ಚಿಕಮುನಕುನ್,
ತಲ ತೋಕ ಯನಕ ಯುಂಡುನು
ಖಲುನಕು ನಿಲುವೆಲ್ಲ ವಿಷಮು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 55 ||

ತಲಪೊಡುಗು ಧನಮು ಪೋಸಿನ
ವೆಲಯಾಲಿಕಿ ನಿಜಮು ಲೇದು ವಿವರಿಂಪಂಗಾ
ದಲ ದಡಿವಿ ಬಾಸ ಜೇಸಿನ
ವೆಲಯಾಲಿನಿ ನಮ್ಮರಾದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || 56 ||

ತಲ ಮಾಸಿನ, ನೊಲು ಮಾಸಿನ,
ವಲುವಲು ಮಾಸಿನನು ಬ್ರಾಣ ವಲ್ಲಭುನೈನನ್
ಗುಲಕಾಂತಲೈನ ರೋತುರು
ತಿಲಕಿಂಪಗ ಭೂಮಿಲೋನ ದಿರಮುಗ ಸುಮತೀ || 57 ||

ತಾನು ಭುಜಿಂಪನಿ ಯರ್ಥಮು
ಮಾನವ ಪತಿ ಜೇರು ಗೊಂತ ಮಱಿ ಭೂಗತಮೌ
ಗಾನಲ ನೀಗಲು ಗೂರ್ಚಿನ
ತೇನಿಯ ಯೊರು ಜೇರುನಟ್ಲು ತಿರಮುಗ ಸುಮತೀ || 58 ||

ದಗ್ಗಱ ಕೊಂಡೆಮು ಸೆಪ್ಪೆಡು
ಪ್ರೆಗ್ಗಡ ಪಲುಕುಲಕು ರಾಜು ಪ್ರಿಯುಡೈ ಮಱಿ ದಾ
ನೆಗ್ಗು ಬ್ರಜ ಕಾಚರಿಂಚುಟ
ಬೊಗ್ಗುಲಕೈ ಕಲ್ಪತರುವು ಬೊಡುಚುಟ ಸುಮತೀ || 59 ||

ಧನಪತಿ ಸಖುಡೈ ಯುಂಡಿನ
ನೆನಯಂಗಾ ಶಿವುಡು ಭಿಕ್ಷಮೆತ್ತಗ ವಲಸೆನ್,
ದನ ವಾರಿ ಕೆಂತ ಗಲಿಗಿನ
ದನ ಭಾಗ್ಯಮೆ ತನಕು ಗಾಕ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || 60 ||

ಧೀರುಲಕು ಜೇಯು ಮೇಲದಿ
ಸಾರಂಬಗು ನಾರಿಕೇಳ ಸಲಿಲಮು ಭಂಗಿನ್
ಗೌರವಮುನು ಮಱಿ ಮೀದಟ
ಭೂರಿ ಸುಖಾವಹಮು ನಗುನು ಭುವಿಲೋ ಸುಮತೀ || 61 ||

ನಡುವಕುಮೀ ತೆರುವೊಕ್ಕಟ,
ಗುಡುವಕುಮೀ ಶತ್ರು ನಿಂಟ ಗೂರಿಮಿ ತೋಡನ್,
ಮುಡುವಕುಮೀ ಪರಧನಮುಲ,
ನುಡುವಕುಮೀ ಯೊರುಲ ಮನಸು ನೊವ್ವಗ ಸುಮತೀ || 62 ||

ನಮ್ಮಕು ಸುಂಕರಿ, ಜೂದರಿ,
ನಮ್ಮಕು ಮೊಗಸಾಲ ವಾನಿ, ನಟು ವೆಲಯಾಲಿನ್,
ನಮ್ಮಕು ಮಂಗಡಿ ವಾನಿನಿ,
ನಮ್ಮಕು ಮೀ ವಾಮ ಹಸ್ತು ನವನಿನಿ ಸುಮತೀ || 63 ||

ನಯಮುನ ಬಾಲುಂ ದ್ರಾವರು,
ಭಯಮುನನು ವಿಷಮ್ಮುನೈನ ಭಕ್ಷಿಂತುರುಗಾ,
ನಯಮೆಂತ ದೋಷಕಾರಿಯೊ,
ಭಯಮೇ ಜೂಪಂಗ ವಲಯು ಬಾಗುಗ ಸುಮತೀ || 64 ||

ನರಪತುಲು ಮೇಱ ದಪ್ಪಿನ,
ದಿರಮೊಪ್ಪಗ ವಿಧವ ಯಿಂಟ ದೀರ್ಪರಿ ಯೈನನ್,
ಗರಣಮು ವೈದಿಕುಡೈನನು,
ಮರಣಾಂತಕ ಮೌನುಗಾನಿ ಮಾನದು ಸುಮತೀ || 65 ||

ನವರಸ ಭಾವಾಲಂಕೃತ
ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಟಿಯುನು, ಮಧುರ ಗಾನಂಬುನು ದಾ
ನವಿವೇಕಿ ಕೆಂತ ಜೆಪ್ಪಿನ
ಜೆವಿಟಿಕಿ ಶಂಖೂದಿನಟ್ಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 66 ||

ನವ್ವಕುಮೀ ಸಭ ಲೋಪಲ,
ನವ್ವಕುಮೀ ತಲ್ಲಿ, ದಂಡ್ರಿ, ನಾಥುಲ ತೋಡನ್,
ನವ್ವಕುಮೀ ಪರಸತಿತೋ,
ನವ್ವಕುಮೀ ವಿಪ್ರವರುಲ ನಯಮಿದಿ ಸುಮತೀ || 67 ||

ನೀರೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಮು
ನೋರೇ ರಸಭರಿತಮೈನ ನುಡುವುಲ ಕೆಲ್ಲನ್
ನಾರಿಯೆ ನರುಲಕು ರತ್ನಮು
ಚೀರಯೆ ಶೃಂಗಾರಮಂಡ್ರು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 68 ||

ಪಗವಲ ದೆವ್ವರಿ ತೋಡನು,
ವಗವಂಗಾ ವಲದು ಲೇಮಿ ವಚ್ಚಿನ ಪಿದಪನ್,
ದೆಗ ನಾಡ ವಲದು ಸಭಲನು
ಮಗುವಕು ಮನಸಿಯ್ಯ ವಲದು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || 69 ||

ಪತಿಕಡಕು, ದನ್ನು ಗೂರಿನ
ಸತಿಕಡಕುನು, ವೇಲ್ಪು ಕಡಕು, ಸದ್ಗುರು ಕಡಕುನ್,
ಸುತುಕಡಕು ರಿತ್ತಚೇತುಲ
ಮತಿಮಂತುಲು ಚನರು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಮು ಸುಮತೀ || 70 ||

ಪನಿಚೇಯುನೆಡಲ ದಾಸಿಯು,
ನನುಭವಮುನ ರಂಭ, ಮಂತ್ರಿ ಯಾಲೋಚನಲನ್,
ದನಭುಕ್ತಿ ಯೆಡಲ ದಲ್ಲಿಯು,
ನನ್ ದನ ಕುಲಕಾಂತ ಯುಂಡು ನಗುರಾ ಸುಮತೀ || 71 ||

ಪರನಾರೀ ಸೋದರುಡೈ,
ಪರಧನಮುಲ ಕಾಸಪಡಕ, ಪರುಲಕು ಹಿತುಡೈ,
ಪರುಲು ದನು ಬೊಗಡ ನೆಗಡಕ,
ಪರು ಲಲಿಗಿನ ನಲುಗ ನತಡು ಪರಮುಡು ಸುಮತೀ || 72 ||

ಪರಸತಿ ಕೂಟಮಿ ಗೋರಕು,
ಪರಧನಮುಲ ಕಾಸಪಡಕು, ಬರುನೆಂಚಕುಮೀ,
ಸರಿಗಾನಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಸೇಯಕು,
ಸಿರಿಚೆಡಿ ಚುಟ್ಟಂಬು ಕಡಕು ಜೇರಕು ಸುಮತೀ || 73 ||

ಪರಸತುಲ ಗೋಷ್ಠಿ ನುಂಡಿನ
ಪುರುಷುಡು ಗಾಂಗೇಯುಡೈನ ಭುವಿ ನಿಂದ ಪಡುನ್,
ಬರಸತಿ ಸುಶೀಲಯೈನನು
ಬರುಸಂಗತಿ ನುನ್ನ ನಿಂದ ಪಾಲಗು ಸುಮತೀ || 74 ||

ಪರುಲಕು ನಿಷ್ಟಮು ಸೆಪ್ಪಕು,
ಪೊರುಗಿಂಡ್ಲಕು ಬನುಲು ಲೇಕ ಪೋವಕು ಮೆಪುಡುನ್,
ಬರು ಗದಿಸಿನ ಸತಿ ಗವಯಕು,
ಮೆಱಿಗಿಯು ಬಿರುಸೈನ ಹಯಮು ಲೆಕ್ಕಕು ಸುಮತೀ || 75 ||

ಪರ್ವಮುಲ ಸತುಲ ಗವಯಕು,
ಮುರ್ವೀಶ್ವರು ಕರುಣ ನಮ್ಮಿ ಯುಬ್ಬಕು ಮದಿಲೋ,
ಗರ್ವಿಂಪ ನಾಲಿ ಬೆಂಪಕು,
ನಿರ್ವಹಣಮು ಲೇನಿ ಚೋಟ ನಿಲುವಕು ಸುಮತೀ || 76 ||

ಪಲು ದೋಮಿ ಸೇಯು ವಿಡಿಯಮು,
ತಲಗಡಿಗಿನ ನಾಟಿ ನಿದ್ರ, ತರುಣುಲಯೆಡಲನ್
ಬೊಲ ಯಲುಕ ನಾಟಿ ಕೂಟಮಿ
ವೆಲ ಯಿಂತನಿ ಚೆಪ್ಪರಾದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || 77 ||

ಪಾಟೆಱುಗನಿ ಪತಿ ಕೊಲುವುನು,
ಗೂಟಂಬುನ ಕೆಱುಕಪಡನಿ ಕೋಮಲಿ ರತಿಯುನ್,
ಬೇಟೆತ್ತ ಜೇಯು ಚೆಲಿಮಿಯು,
ನೇಟಿಕಿ ನೆದುರೀದಿನಟ್ಟು ಲೆನ್ನಗ ಸುಮತೀ || 78 ||

ಪಾಲನು ಗಲಸಿನ ಜಲಮುನು
ಪಾಲ ವಿಧಂಬುನನೆ ಯುಂಡು ಬರಿಕಿಂಪಂಗಾ
ಪಾಲ ಚವಿ ಜೆಱಚು ಗಾವುನ
ಪಾಲಸುಡಗು ವಾನಿ ಪೊಂದು ವಲದುರ ಸುಮತೀ || 79 ||

ಪಾಲಸುನಕೈನ ಯಾಪದ
ಜಾಲಿಂಬಡಿ ತೀರ್ಪ ದಗದು ಸರ್ವಙ್ಞುನಕುನ್
ತೇಲಗ್ನಿ ಬಡಗ ಬಟ್ಟಿನ
ಮೇಲೆಱುಗುನೆ ಮೀಟು ಗಾಕ ಮೇದಿನಿ ಸುಮತೀ || 80 ||

ಪಿಲುವನಿ ಪನುಲಕು ಬೋವುಟ,
ಗಲಯನಿ ಸತಿ ಗತಿಯು, ರಾಜು ಗಾನನಿ ಕೊಲುವುಂ,
ಬಿಲುವನಿ ಪೇರಂಟಂಬುನು,
ವಲುವನಿ ಚೆಲಿಮಿಯುನು ಜೇಯ ವಲದುರ ಸುಮತೀ || 81 ||

ಪುತ್ರೋತ್ಸಾಹಮು ತಂಡ್ರಿಕಿ
ಪುತ್ರುಡು ಜನ್ಮಿಂಚಿನಪುಡೆ ಪುಟ್ಟದು, ಜನುಲಾ
ಪುತ್ರುನಿ ಕನುಗೊನಿ ಬೊಗಡಗ
ಪುತ್ರೋತ್ಸಾಹಂಬು ನಾಡು ಪೊಂದುರ ಸುಮತೀ || 82 ||

ಪುರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಮು ಗೋಮಟಿ,
ವರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಂಬು ನೀರು ವಸುಮತಿ ಲೋನನ್,
ಗರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಮು ತೊಂಡಮು,
ಸಿರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಂಬು ಮಗುವ ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 83 ||

ಪುಲಿ ಪಾಲು ದೆಚ್ಚಿ ಯಿಚ್ಚಿನ,
ನಲವಡಗಾ ಗುಂಡೆ ಗೋಸಿ ಯಱಚೇ ನಿಡಿನನ್,
ದಲಪೊಡುಗು ಧನಮು ಬೋಸಿನ,
ವೆಲಯಾಲಿಕಿ ಗೂರ್ಮಿ ಲೇದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || 84 ||

ಪೆಟ್ಟಿನ ದಿನಮುಲ ಲೋಪಲ
ನಟ್ಟಡವುಲನೈನ ವಚ್ಚು ನಾನಾರ್ಥಮುಲುನ್,
ಬೆಟ್ಟನಿ ದಿನಮುಲ ಗನಕಪು
ಗಟ್ಟೆಕ್ಕಿನ ನೇಮಿ ಲೇದು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 85 ||

ಪೊರುಗುನ ಬಗವಾಡುಂಡಿನ,
ನಿರವೊಂದಕ ವ್ರಾತಕಾಡೆ ಯೇಲಿಕ ಯೈನನ್,
ಧರ ಗಾಪು ಕೊಂಡೆಮಾಡಿನ,
ಗರಣಾಲಕು ಬ್ರದುಕು ಲೇದು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 86 ||

ಬಂಗಾರು ಕುದುವ ಬೆಟ್ಟಕು,
ಸಂಗರಮುನ ಬಾಱಿಪೋಕು ಸರಸುಡವೈತೇ,
ನಂಗಡಿ ವೆಚ್ಚಮು ವಾಡಕು,
ವೆಂಗಲಿತೋ ಜೆಲಿಮಿ ವಲದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || 87 ||

ಬಲವಂತುಡ ನಾಕೇಮನಿ
ಪಲುವುರತೋ ನಿಗ್ರಹಿಂಚಿ ಪಲುಕುಟ ಮೇಲಾ,
ಬಲವಂತ ಮೈನ ಸರ್ಪಮು
ಚಲಿ ಚೀಮಲ ಚೇತ ಜಿಕ್ಕಿ ಚಾವದೆ ಸುಮತೀ || 88 ||

ಮದಿನೊಕನಿ ವಲಚಿ ಯುಂಡಗ
ಮದಿಚೆಡಿ ಯೊಕ ಕ್ರೂರ ವಿಟುಡು ಮಾನಕ ತಿರುಗುನ್
ಬದಿ ಚಿಲುಕ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿನ
ಜದುವುನೆ ಯಾಪಂಜರಮುನ ಜಗತಿನಿ ಸುಮತೀ || 89 ||

ಮಂಡಲ ಪತಿ ಸಮುಖಂಬುನ
ಮೆಂಡೈನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲೇಕ ಮೆಲಗುಟ ಯೆಲ್ಲನ್
ಗೊಂಡಂತ ಮದಪು ಟೇನುಗು
ತೊಂಡಮು ಲೇಕುಂಡಿನಟ್ಲು ದೋಚುರ ಸುಮತೀ || 90 ||

ಮಂತ್ರಿಗಲವಾನಿ ರಾಜ್ಯಮು
ತಂತ್ರಮು ಸೆಡಕುಂಡ ನಿಲುಚು ದಱಚುಗ ಧರಲೋ
ಮಂತ್ರಿ ವಿಹೀನುನಿ ರಾಜ್ಯಮು
ಜಂತ್ರಪು ಗೀಲೂಡಿನಟ್ಲು ಜರುಗದು ಸುಮತೀ || 91 ||

ಮಾಟಕು ಬ್ರಾಣಮು ಸತ್ಯಮು,
ಕೋಟಕು ಬ್ರಾಣಂಬು ಸುಭಟ ಕೋಟಿ, ಧರಿತ್ರಿನ್‌
ಬೋಟಿಕಿ ಬ್ರಾಣಮು ಮಾನಮು,
ಚೀಟಿಕಿ ಬ್ರಾಣಂಬು ವ್ರಾಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 92 ||

ಮಾನಧನು ಡಾತ್ಮಧೃತಿ ಚೆಡಿ
ಹೀನುಂಡಗು ವಾನಿ ನಾಶ್ರಯಿಂಚುಟ ಯೆಲ್ಲನ್‌
ಮಾನೆಡು ಜಲಮುಲ ಲೋಪಲ
ನೇನುಗು ಮೆಯಿ ದಾಚಿನಟ್ಟು ಲೆಱುಗುಮು ಸುಮತೀ || 93 ||

ಮೇಲೆಂಚನಿ ಮಾಲಿನ್ಯುನಿ,
ಮಾಲನು, ಮೊಗಸಾಲೆವಾನಿ, ಮಂಗಲಿ ಹಿತುಗಾ
ನೇಲಿನ ನರಪತಿ ರಾಜ್ಯಮು
ನೇಲ ಗಲಸಿ ಪೋವುಗಾನಿ ನೆಗಡದು ಸುಮತೀ || 94 ||

ರಾಪೊಮ್ಮನಿ ಪಿಲುವನಿ ಯಾ
ಭೂಪಾಲುನಿ ಗೊಲ್ವ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತುಲು ಗಲವೇ
ದೀಪಂಬು ಲೇನಿ ಯಿಂಟನು
ಜೇಪುನ ಕೀಳ್ಳಾಡಿನಟ್ಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || 95 ||

ರೂಪಿಂಚಿ ಪಲಿಕಿ ಬೊಂಕಕು,
ಪ್ರಾಪಗು ಚುಟ್ಟಂಬು ನೆಗ್ಗು ಪಲುಕಕು ಮದಿಲೋ,
ಗೋಪಿಂಚು ರಾಜು ಗೊಲ್ವಕು,
ಪಾಪಪು ದೇಶಂಬು ಸೊಱಕು ಪದಿಲಮು ಸುಮತೀ || 96 ||

ಲಾವಿಗಲವಾನಿ ಕಂಟೆನು
ಭಾವಿಂಪಗ ನೀತಿಪರುಡು ಬಲವಂತುಂಡೌ
ಗ್ರಾನಂಬಂತ ಗಜಂಬುನು
ಮಾವಟಿವಾಡೆಕ್ಕಿನಟ್ಲು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || 97 ||

ವಱದೈನ ಚೇನು ದುನ್ನಕು,
ಕಱವೈನನು ಬಂಧುಜನುಲ ಕಡ ಕೇಗಕುಮೀ,
ಪರುಲಕು ಮರ್ಮಮು ಚೆಪ್ಪಕು,
ಪಿರಿಕಿಕಿ ದಳವಾಯಿ ತನಮು ಪೆಟ್ಟಕು ಸುಮತೀ || 98 ||

ವರಿಪಂಟ ಲೇನಿ ಯೂರುನು,
ದೊರ ಯುಂಡನಿ ಯೂರು, ತೋಡು ದೊರಕನಿ ತೆರುವುನ್,
ಧರನು ಪತಿ ಲೇನಿ ಗೃಹಮುನು
ನರಯಂಗಾ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಯನದಗು ಸುಮತೀ || 99 ||

ವಿನದಗು ನೆವ್ವರು ಜೆಪ್ಪಿನ
ವಿನಿನಂತನೆ ವೇಗ ಪಡಕ ವಿವರಿಂಪ ದಗುನ್
ಕನಿ ಕಲ್ಲ ನಿಜಮು ದೆಲಿಸಿನ
ಮನುಜುಡೆ ಪೋ ನೀತಿ ಪರುಡು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || 100 ||

ವೀಡೆಮು ಸೇಯನಿ ನೋರುನು,
ಜೇಡೆಲ ಯಧರಾಮೃತಂಬು ಸೇಯನಿ ನೋರುನ್,
ಪಾಡಂಗರಾನಿ ನೋರುನು
ಬೂಡಿದ ಕಿರವೈನ ಪಾಡು ಬೊಂದರ ಸುಮತೀ || 101 ||

ವೆಲಯಾಲಿ ವಲನ ಗೂರಿಮಿ
ಗಲಗದು, ಮಱಿ ಗಲಿಗೆನೇನಿ ಕಡತೇಱದುಗಾ,
ಬಲುವುರು ನಡಚೆಡು ತೆರುವುನ
ಮೊಲವದು ಪುವು, ಮೊಲಿಚೆನೇನಿ ಪೊದಲದು ಸುಮತೀ || 102 ||

ವೆಲಯಾಲು ಚೇಯು ಬಾಸಲು,
ವೆಲಯಗ ಮೊಗಸಾಲ ಬೊಂದು ವೆಲಮಲ ಚೆಲಿಮಿನ್,
ಗಲಲೋನ ಗನ್ನ ಕಲಿಮಿಯು
ವಿಲಸಿತಮುಗ ನಮ್ಮರಾದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || 103 ||

ವೇಸರಪು ಜಾತಿ ಗಾನೀ,
ವೀಸಮು ದಾ ಜೇಯನಟ್ಟಿ ವೀರಿಡಿ ಗಾನೀ,
ದಾಸಿ ಕೊಡುಕೈನ ಗಾನೀ,
ಕಾಸುಲು ಗಲ ವಾಡೆ ರಾಜು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || 104 ||

ಶುಭಮುಲ ಪೊಂದನಿ ಚದುವುನು,
ನಭಿನಯಮುಗ ರಾಗರಸಮು ನಂದನಿ ಪಾಟಲ್,
ಗುಭ ಗುಭಲು ಲೇನಿ ಕೂಟಮಿ,
ಸಭ ಮೆಚ್ಚನಿ ಮಾಟಲೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪನ ಸುಮತೀ || 105 ||

ಸರಸಮು ವಿರಸಮು ಕೊಱಕೇ,
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖಂಬು ಲಧಿಕ ಬಾಧಲ ಕೊಱಕೇ,
ಪೆರುಗುಟ ವಿರುಗುಟ ಕೊಱಕೇ,
ಧರ ತಗ್ಗುಟ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಱಕೆ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || 106 ||

ಸಿರಿ ತಾ ವಚ್ಚಿನ ವಚ್ಚುನು
ಸಲಲಿತಮುಗ ನಾರಿಕೇಳ ಸಲಿಲಮು ಭಂಗಿನ್,
ಸಿರಿ ತಾ ಬೋಯಿನ ಬೋವುನು
ಕರಿ ಮ್ರಿಂಗಿನ ವೆಲಗ ಪಂಡು ಕರಣಿನಿ ಸುಮತೀ || 107 ||

ಸ್ತ್ರೀಲ ಯೆಡ ವಾದುಲಾಡಕು,
ಬಾಲುರತೋ ಜೆಲಿಮಿಚೇಸಿ ಭಾಷಿಂಪಕುಮೀ,
ಮೇಲೈನ ಗುಣಮು ವಿಡುವಕು,
ಮೇಲಿನ ಪತಿ ನಿಂದ ಸೇಯ ಕೆನ್ನಡು ಸುಮತೀ || 108 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top