Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sumati Satakam Lyrics in Tamil | Baddena Bhupala

Sumati Satakam Was written by Baddena Bhupala

ஶ்ரீ ராமுனி தயசேதனு
னாரூடிக ஸகல ஜனுலு னௌரா யனகா
தாராளமைன னீதுலு
னோரூரக ஜவுலு புட்ட னுடிவெத ஸுமதீ || 1 ||

அக்கரகு ரானி சுட்டமு,
ம்ரொக்கின வரமீனி வேல்பு, மொஹரமுன தா
னெக்கின பாரனி குர்ரமு
க்ரக்குன விடவம்கவலயு கதரா ஸுமதீ || 2 ||

அடிகின ஜீதம்பிய்யனி
மிடிமேலபு தொரனு கொல்சி மிடுகுட கம்டென்
வடிகல யெத்துல கட்டுக
மடி துன்னுகு ப்ரதுக வச்சு மஹிலோ ஸுமதீ || 3 ||

அடியாஸ கொலுவு கொலுவகு,
குடி மணியமு ஸேயபோகு, குஜனுல தோடன்
விடுவக கூரிமி ஸேயகு,
மடவினி தோடரகொம்டி னருககு ஸுமதீ || 4 ||

Sumati Satakam

அதரமு கதலியு, கதலக
மதுரமுலகு பாஷ லுடுகி மௌன வ்ரதுடௌ
அதிகார ரோக பூரித
பதிராம்தக ஶவமு ஜூட பாபமு ஸுமதீ || 5 ||

அப்பு கொனி சேயு விபவமு,
முப்புன ப்றுஆயம்புடாலு, மூர்குனி தபமுன்,
தப்பரயனி ன்றுபு ராஜ்யமு
தெப்பரமை மீத கீடு தெச்சுர ஸுமதீ || 6 ||

அப்பிச்சுவாடு, வைத்யுடு
னெப்புடு னெடதெகக பாரு னேருனு, த்விஜுடுன்
ஜொப்படின யூர னும்டுமு
சொப்படகுன்னட்டி யூரு சொரகுமு ஸுமதீ || 7 ||

அல்லுனி மம்சிதனம்பு,
கொல்லனி ஸாஹித்ய வித்ய, கோமலி னிஜமுன்,
பொல்லுன தம்சின பிய்யமு,
தெல்லனி காகுலுனு லேவு தெலியுமு ஸுமதீ || 8 ||

ஆகொன்ன கூடெ யம்றுதமு,
தாகொம்சக னிச்சுவாங்டெ தாத தரித்ரின்,
ஸோகோர்சுவாடெ மனுஜுடு,
தேகுவ கலவாடெ வம்ஶ திலகுடு ஸுமதீ || 9 ||

ஆகலி யுடுகனி கடுபுனு,
வேகடியகு லம்ஜ படுபு விடுவனி ப்ரதுகுன்,
ப்ராகொன்ன னூதி யுதகமு,
மேகல பாடியுனு ரோத மேதினி ஸுமதீ || 10 ||

இச்சுனதே வித்ய, ரணமுன
ஜொச்சுனதே மகதனம்பு, ஸுகவீஶ்வருலுன்
மெச்சுனதே னேர்சு, வதுகு
வச்சுனதே கீடு ஸும்மு வஸுதனு ஸுமதீ || 11 ||

இம்முக ஜதுவனி னோருனு,
னம்மா யனி பிலிசி யன்ன மடுகனி னோருன்,
தம்முல பிலுவனி னோருனு
கும்மரி மனு த்ரவ்வினட்டி கும்டர ஸுமதீ || 12 ||

உடுமும்டதெ னூரேம்ட்லுனு,
படியும்டதெ பேர்மி பாமு பதினூரேம்ட்லுன்,
மடுவுன கொக்கெர யும்டதெ,
கடு னில புருஷார்த பருடு காவலெ ஸுமதீ || 13 ||

உத்தமகுணமுலு னீசுன
கெத்தெறகுன கலுக னேர்சு; னெய்யெடலம் தா
னெத்திச்சி கரகி போஸின
னித்தடி பம்காரமகுனெ யிலலோ ஸுமதீ? || 14 ||

உதகமு த்ராவெடு ஹயமுனு,
மதமுன னுப்பொம்குசும்டு மத்தேபம்புன்,
மொதவு கட னுன்ன வ்றுஷபமு,
ஜதுவனி யானீசு கடகு ஜனகுர ஸுமதீ || 15 ||

உபகாரிகி னுபகாரமு
விபரீதமு காது ஸேய விவரிம்பம்கா;
னபகாரிகி னுபகாரமு
னெபமென்னக ஸேயுவாடு னேர்பரி ஸுமதீ || 16 ||

உபமிம்ப மொதலு திய்யன
கபடம் பெடனெடனு ஜெறகு கை வடினே போ
னெபமுலு வெதகுனு கடபட
கபடபு துர்ஜாதி பொம்து கதரா ஸுமதீ || 17 ||

எப்படி கெய்யதி ப்ரஸ்துத
மப்படிகா மாடலாடி, யன்யுல மனமுல்
னொப்பிம்சக, தா னொவ்வக,
தப்பிம்சுக திருகுவாடு தன்யுடு ஸுமதீ || 18 ||

எப்புடு தப்புலு வெதகெடு
னப்புருஷுனி கொல்வகூட ததி யெட்லன்னன்
ஸர்பம்பு படக னீடனு
கப்ப வஸிம்சின விதம்பு கதரா ஸுமதீ || 19 ||

எப்புடு ஸம்பத கலிகின
னப்புடு பம்துவுலு வத்து ரதி யெட்லன்னன்
தெப்பலுக ஜெறுவு னிம்டின
கப்பலு பதிவேலு சேரு கதரா ஸுமதீ || 20 ||

ஏறகுமீ கஸுகாயலு,
தூறகுமீ பம்துஜனுல தோஷமு ஸும்மீ,
பாறகுமீ ரணமம்துன,
மீறகுமீ குருவு னாஜ்ஞ மேதினி ஸுமதீ || 21 ||

ஒக யூரிகி னொக கரணமு,
னொக தீர்பரியைன காக, னொகி தறுசைனன்,
ககவிகலு காக யும்டுனெ
ஸகலம்புனு கொட்டுவடக ஸஹஜமு ஸுமதீ || 22 ||

ஒரு னாத்ம தலசு ஸதி விடு,
மறுமாடலு பலுகு ஸதுல மன்னிம்பகுமீ,
வெற பெறுகனி படுனேலகு,
தறசுக ஸதி கவய போகு, தகதுர ஸுமதீ || 23 ||

ஒல்லனி ஸதி னொல்லனி பதி,
னொல்லனி செலிகானி விடுவ னொல்லனி வாடே
கொல்லம்டு, காக தரலோ
கொல்லம்டுனு கொல்லடௌனெ குணமுன ஸுமதீ || 24 ||

ஓடல பம்ட்லுனு வச்சுனு,
ஓடலு னாபம்ட்லமீத னொப்புக வச்சுன்,
ஓடலு பம்ட்லுனு வலனே
வாடம்படு கலிமி லேமி வஸுதனு ஸுமதீ || 25 ||

கடு பலவம்துடைனனு
புடமினி ப்ராயம்புடாலி புட்டின யிம்டன்
தடவும்ட னிச்செனேனியு
படுபுக னம்கடிகி தானெ பம்புட ஸுமதீ || 26 ||

கனகபு ஸிம்ஹாஸனமுன
ஶுனகமு கூர்சும்டபெட்டி ஶுப லக்னமுனம்
தொனரக பட்டமு கட்டின
வெனுகடி குணமேல மானு வினரா ஸுமதீ || 27 ||

கப்பகு னொரகாலைனனு,
ஸர்பமுனகு ரோகமைன, ஸதி துலுவைனன்,
முப்புன தரித்ருடைனனு,
தப்பது மறி துஃக மகுட தத்யமு ஸுமதீ || 28 ||

கமலமுலு னீட பாஸின
கமலாப்துனி ரஶ்மி ஸோகி கமலின பம்கின்
தம தம னெலவுலு தப்பின
தம மித்ருலு ஶத்ருலௌட தத்யமு ஸுமதீ || 29 ||

கரணமு கரணமு னம்மின
மரணாம்தக மௌனு கானி மனலேடு ஸுமீ,
கரணமு தன ஸரி கரணமு
மறி னம்மக மர்ம மீக மனவலெ ஸுமதீ || 30 ||

கரணமுல னனுஸரிம்பக
விரஸம்புன தின்ன திம்டி விகடிம்சு ஜுமீ
யிருஸுன கம்தென பெட்டக
பரமேஶ்வரு பம்டி யைன பாரது ஸுமதீ || 31 ||

கரணமு ஸாதையுன்னனு,
கரி மத முடிகினனு, பாமு கறவக யுன்னன்,
தர தேலு மீடகுன்னனு,
கர மருதுக லெக்க கொனரு கதரா ஸுமதீ || 32 ||

கஸுகாய கறசி சூசின
மஸலக பஸ யொகரு ராக மதுரம்பகுனா,
பஸ கலுகு யுவதுலும்டக
பஸி பாலல பொம்துவாடு பஶுவுர ஸுமதீ || 33 ||

கவி கானி வானி வ்ராதயு,
னவரஸ பாவமுலு லேனி னாதுல வலபுன்,
தவிலி சனு பம்தி னேயனி
விவிதாயுத கௌஶலம்பு வ்றுதரா ஸுமதீ || 34 ||

காது ஸுமீ துஸ்ஸம்கதி,
போதுஸுமீ “கீர்தி” காம்த பொம்தின பிதபன்,
வாது ஸுமீ யப்பிச்சுட,
லேது ஸுமீ ஸதுல வலபு லேஶமு ஸுமதீ || 35 ||

காமுகுடு தனிஸி விடிசின
கோமலி பரவிடுடு கவய கோருட யெல்லன்
ப்ரேமமுன ஜெறகு பிப்பிகி
சீமலு வெஸ மூகினட்லு ஸித்தமு ஸுமதீ || 36 ||

காரணமு லேனி னகவுனு,
பேரணமு லேனி லேம, ப்றுதிவீ ஸ்தலிலோ
பூரணமு லேனி பூரெயு,
வீரணமு லேனி பெம்ட்லி வ்றுதரா ஸுமதீ || 37 ||

குலகாம்த தோட னெப்புடு
கலஹிம்பகு, வட்டி தப்பு கடியிம்பகுமீ,
கலகம்டி கம்ட கன்னீ
ரொலிகின ஸிரி யிம்ட னும்ட னொல்லது ஸுமதீ || 38 ||

கூரிமி கல தினமுலலோ
னேரமு லென்னடுனு கலுக னேரவு மறி யா
கூரிமி விரஸம்பைனனு
னேரமுலே தோசு சும்டு னிக்கமு ஸுமதீ || 39 ||

கொம்செபு னரு ஸம்கதிசே
னம்சிதமுக கீடு வச்சு னதி யெட்லன்னன்
கிம்சித்து னல்லி குட்டின
மம்சமுனகு ஜேடு வச்சு மஹிலோ ஸுமதீ || 40 ||

கொக்கோகமெல்ல ஜதிவின,
சக்கனிவாடைன, ராஜ சம்த்ரும்டைனன்,
மிக்கிலி ரொக்கமு லிய்யக,
சிக்கதுரா வாரகாம்த ஸித்தமு ஸுமதீ || 41 ||

கொற கானி கொடுகு புட்டின
கொற காமியெ காது, தம்ட்ரி குணமுல ஜெறசுன்
செறகு துத வென்னு புட்டின
ஜெறகுன தீபெல்ல ஜெறசு ஸித்தமு ஸுமதீ || 42 ||

கோமலி விஶ்வாஸம்புனு,
பாமுலதோ ஜெலிமி, யன்ய பாமல வலபுன்,
வேமுல திய்யதனம்புனு,
பூமீஶுல னம்மிகலுனு பொம்குர ஸுமதீ || 43 ||

கடன கல மகனி ஜூசின
னடுகடுகுன மடுகு லிடுது ரதிவலு தமலோ,
கட னுடுகு மகனி ஜூசின
னட பீனுகு வச்செ னம்சு னகுதுரு ஸுமதீ || 44 ||

சிம்திம்பகு கடசின பனி,
கிம்துலு வலதுரனி னம்ம கெம்தயு மதிலோ,
னம்தஃபுர காம்தலதோ
மம்தனமுல மானு மிதியெ மதமுர ஸுமதீ || 45 ||

சீமலு பெட்டின புட்டலு
பாமுல கிரவைனயட்லு பாமருடு தகன்
ஹேமம்பு கூட பெட்டின
பூமீஶுல பால ஜேரு புவிலோ ஸுமதீ || 46 ||

சுட்டமுலு கானி வாரலு
சுட்டமுலமு னீகடம்சு ஸொம்பு தலிர்பன்
னெட்டுகொனி யாஶ்ரயிம்துரு
கட்டிக த்ரவ்யம்பு கலுக கதரா ஸுமதீ || 47 ||

சேதுலகு தொடவு தானமு,
பூதலனாதுலகு தொடவு பொம்கமி தரலோ,
னீதியெ தொடவெவ்வாரிகி,
னாதிகி மானம்பு தொடவு னயமுக ஸுமதீ || 48 ||

தட வோர்வக, யொட லோர்வக,
கடு வேகம் படிசி படின கார்யம் பகுனே,
தட வோர்சின, னொட லோர்சின,
ஜெடிபோயின கார்யமெல்ல ஜேகுறு ஸுமதீ || 49 ||

தன கோபமெ தன ஶத்ருவு,
தன ஶாம்தமெ தனகு ரக்ஷ, தய சுட்டம்பௌ
தன ஸம்தோஷமெ ஸ்வர்கமு,
தன துஃகமெ னரக மம்ட்ரு தத்யமு ஸுமதீ || 50 ||

தன யூரி தபஸி தபமுனு,
தன புத்ருனி வித்ய பெம்பு, தன ஸதி ரூபுன்,
தன பெரடி செட்டு மம்துனு,
மனஸுன வர்ணிம்பரெட்டி மனுஜுலு ஸுமதீ || 51 ||

தன கலிமி யிம்த்ர போகமு,
தன லேமியெ ஸ்வர்கலோக தாரித்ர்யம்புன்,
தன சாவு ஜல ப்ரளயமு,
தனு வலசின யதியெ ரம்ப தத்யமு ஸுமதீ || 52 ||

தன வாரு லேனி சோடனு,
ஜனமிம்சுக லேனி சோட, ஜகடமு சோடன்,
அனுமானமைன சோடனு,
மனுஜுனகுனு னிலுவ தகது மஹிலோ ஸுமதீ || 53 ||

தமலமு வேயனி னோருனு,
விமதுலதோ செலிமி சேஸி வெதபடு தெலிவின்,
கமலமுலு லேனி கொலகுனு,
ஹிமதாமுடு லேனி ராத்ரி ஹீனமு ஸுமதீ || 54 ||

தலனும்டு விஷமு பணிகினி,
வெலயம்கா தோக னும்டு வ்றுஶ்சிகமுனகுன்,
தல தோக யனக யும்டுனு
கலுனகு னிலுவெல்ல விஷமு கதரா ஸுமதீ || 55 ||

தலபொடுகு தனமு போஸின
வெலயாலிகி னிஜமு லேது விவரிம்பம்கா
தல தடிவி பாஸ ஜேஸின
வெலயாலினி னம்மராது வினரா ஸுமதீ || 56 ||

தல மாஸின, னொலு மாஸின,
வலுவலு மாஸினனு ப்ராண வல்லபுனைனன்
குலகாம்தலைன ரோதுரு
திலகிம்பக பூமிலோன திரமுக ஸுமதீ || 57 ||

தானு புஜிம்பனி யர்தமு
மானவ பதி ஜேரு கொம்த மறி பூகதமௌ
கானல னீகலு கூர்சின
தேனிய யொரு ஜேருனட்லு திரமுக ஸுமதீ || 58 ||

தக்கற கொம்டெமு ஸெப்பெடு
ப்ரெக்கட பலுகுலகு ராஜு ப்ரியுடை மறி தா
னெக்கு ப்ரஜ காசரிம்சுட
பொக்குலகை கல்பதருவு பொடுசுட ஸுமதீ || 59 ||

தனபதி ஸகுடை யும்டின
னெனயம்கா ஶிவுடு பிக்ஷமெத்தக வலஸென்,
தன வாரி கெம்த கலிகின
தன பாக்யமெ தனகு காக தத்யமு ஸுமதீ || 60 ||

தீருலகு ஜேயு மேலதி
ஸாரம்பகு னாரிகேள ஸலிலமு பம்கின்
கௌரவமுனு மறி மீதட
பூரி ஸுகாவஹமு னகுனு புவிலோ ஸுமதீ || 61 ||

னடுவகுமீ தெருவொக்கட,
குடுவகுமீ ஶத்ரு னிம்ட கூரிமி தோடன்,
முடுவகுமீ பரதனமுல,
னுடுவகுமீ யொருல மனஸு னொவ்வக ஸுமதீ || 62 ||

னம்மகு ஸும்கரி, ஜூதரி,
னம்மகு மொகஸால வானி, னடு வெலயாலின்,
னம்மகு மம்கடி வானினி,
னம்மகு மீ வாம ஹஸ்து னவனினி ஸுமதீ || 63 ||

னயமுன பாலும் த்ராவரு,
பயமுனனு விஷம்முனைன பக்ஷிம்துருகா,
னயமெம்த தோஷகாரியொ,
பயமே ஜூபம்க வலயு பாகுக ஸுமதீ || 64 ||

னரபதுலு மேற தப்பின,
திரமொப்பக விதவ யிம்ட தீர்பரி யைனன்,
கரணமு வைதிகுடைனனு,
மரணாம்தக மௌனுகானி மானது ஸுமதீ || 65 ||

னவரஸ பாவாலம்க்றுத
கவிதா கோஷ்டியுனு, மதுர கானம்புனு தா
னவிவேகி கெம்த ஜெப்பின
ஜெவிடிகி ஶம்கூதினட்லு ஸித்தமு ஸுமதீ || 66 ||

னவ்வகுமீ ஸப லோபல,
னவ்வகுமீ தல்லி, தம்ட்ரி, னாதுல தோடன்,
னவ்வகுமீ பரஸதிதோ,
னவ்வகுமீ விப்ரவருல னயமிதி ஸுமதீ || 67 ||

னீரே ப்ராணாதாரமு
னோரே ரஸபரிதமைன னுடுவுல கெல்லன்
னாரியெ னருலகு ரத்னமு
சீரயெ ஶ்றும்காரமம்ட்ரு ஸித்தமு ஸுமதீ || 68 ||

பகவல தெவ்வரி தோடனு,
வகவம்கா வலது லேமி வச்சின பிதபன்,
தெக னாட வலது ஸபலனு
மகுவகு மனஸிய்ய வலது மஹிலோ ஸுமதீ || 69 ||

பதிகடகு, தன்னு கூரின
ஸதிகடகுனு, வேல்பு கடகு, ஸத்குரு கடகுன்,
ஸுதுகடகு ரித்தசேதுல
மதிமம்துலு சனரு னீதி மார்கமு ஸுமதீ || 70 ||

பனிசேயுனெடல தாஸியு,
னனுபவமுன ரம்ப, மம்த்ரி யாலோசனலன்,
தனபுக்தி யெடல தல்லியு,
னன் தன குலகாம்த யும்டு னகுரா ஸுமதீ || 71 ||

பரனாரீ ஸோதருடை,
பரதனமுல காஸபடக, பருலகு ஹிதுடை,
பருலு தனு பொகட னெகடக,
பரு லலிகின னலுக னதடு பரமுடு ஸுமதீ || 72 ||

பரஸதி கூடமி கோரகு,
பரதனமுல காஸபடகு, பருனெம்சகுமீ,
ஸரிகானி கோஷ்டி ஸேயகு,
ஸிரிசெடி சுட்டம்பு கடகு ஜேரகு ஸுமதீ || 73 ||

பரஸதுல கோஷ்டி னும்டின
புருஷுடு காம்கேயுடைன புவி னிம்த படுன்,
பரஸதி ஸுஶீலயைனனு
பருஸம்கதி னுன்ன னிம்த பாலகு ஸுமதீ || 74 ||

பருலகு னிஷ்டமு ஸெப்பகு,
பொருகிம்ட்லகு பனுலு லேக போவகு மெபுடுன்,
பரு கதிஸின ஸதி கவயகு,
மெறிகியு பிருஸைன ஹயமு லெக்ககு ஸுமதீ || 75 ||

பர்வமுல ஸதுல கவயகு,
முர்வீஶ்வரு கருண னம்மி யுப்பகு மதிலோ,
கர்விம்ப னாலி பெம்பகு,
னிர்வஹணமு லேனி சோட னிலுவகு ஸுமதீ || 76 ||

பலு தோமி ஸேயு விடியமு,
தலகடிகின னாடி னித்ர, தருணுலயெடலன்
பொல யலுக னாடி கூடமி
வெல யிம்தனி செப்பராது வினரா ஸுமதீ || 77 ||

பாடெறுகனி பதி கொலுவுனு,
கூடம்புன கெறுகபடனி கோமலி ரதியுன்,
பேடெத்த ஜேயு செலிமியு,
னேடிகி னெதுரீதினட்டு லென்னக ஸுமதீ || 78 ||

பாலனு கலஸின ஜலமுனு
பால விதம்புனனெ யும்டு பரிகிம்பம்கா
பால சவி ஜெறசு காவுன
பாலஸுடகு வானி பொம்து வலதுர ஸுமதீ || 79 ||

பாலஸுனகைன யாபத
ஜாலிம்படி தீர்ப தகது ஸர்வஜ்ஞுனகுன்
தேலக்னி படக பட்டின
மேலெறுகுனெ மீடு காக மேதினி ஸுமதீ || 80 ||

பிலுவனி பனுலகு போவுட,
கலயனி ஸதி கதியு, ராஜு கானனி கொலுவும்,
பிலுவனி பேரம்டம்புனு,
வலுவனி செலிமியுனு ஜேய வலதுர ஸுமதீ || 81 ||

புத்ரோத்ஸாஹமு தம்ட்ரிகி
புத்ருடு ஜன்மிம்சினபுடெ புட்டது, ஜனுலா
புத்ருனி கனுகொனி பொகடக
புத்ரோத்ஸாஹம்பு னாடு பொம்துர ஸுமதீ || 82 ||

புரிகினி ப்ராணமு கோமடி,
வரிகினி ப்ராணம்பு னீரு வஸுமதி லோனன்,
கரிகினி ப்ராணமு தொம்டமு,
ஸிரிகினி ப்ராணம்பு மகுவ ஸித்தமு ஸுமதீ || 83 ||

புலி பாலு தெச்சி யிச்சின,
னலவடகா கும்டெ கோஸி யறசே னிடினன்,
தலபொடுகு தனமு போஸின,
வெலயாலிகி கூர்மி லேது வினரா ஸுமதீ || 84 ||

பெட்டின தினமுல லோபல
னட்டடவுலனைன வச்சு னானார்தமுலுன்,
பெட்டனி தினமுல கனகபு
கட்டெக்கின னேமி லேது கதரா ஸுமதீ || 85 ||

பொருகுன பகவாடும்டின,
னிரவொம்தக வ்ராதகாடெ யேலிக யைனன்,
தர காபு கொம்டெமாடின,
கரணாலகு ப்ரதுகு லேது கதரா ஸுமதீ || 86 ||

பம்காரு குதுவ பெட்டகு,
ஸம்கரமுன பாறிபோகு ஸரஸுடவைதே,
னம்கடி வெச்சமு வாடகு,
வெம்கலிதோ ஜெலிமி வலது வினரா ஸுமதீ || 87 ||

பலவம்துட னாகேமனி
பலுவுரதோ னிக்ரஹிம்சி பலுகுட மேலா,
பலவம்த மைன ஸர்பமு
சலி சீமல சேத ஜிக்கி சாவதெ ஸுமதீ || 88 ||

மதினொகனி வலசி யும்டக
மதிசெடி யொக க்ரூர விடுடு மானக திருகுன்
பதி சிலுக பில்லி பட்டின
ஜதுவுனெ யாபம்ஜரமுன ஜகதினி ஸுமதீ || 89 ||

மம்டல பதி ஸமுகம்புன
மெம்டைன ப்ரதானி லேக மெலகுட யெல்லன்
கொம்டம்த மதபு டேனுகு
தொம்டமு லேகும்டினட்லு தோசுர ஸுமதீ || 90 ||

மம்த்ரிகலவானி ராஜ்யமு
தம்த்ரமு ஸெடகும்ட னிலுசு தறசுக தரலோ
மம்த்ரி விஹீனுனி ராஜ்யமு
ஜம்த்ரபு கீலூடினட்லு ஜருகது ஸுமதீ || 91 ||

மாடகு ப்ராணமு ஸத்யமு,
கோடகு ப்ராணம்பு ஸுபட கோடி, தரித்ரின்‌
போடிகி ப்ராணமு மானமு,
சீடிகி ப்ராணம்பு வ்ராலு ஸித்தமு ஸுமதீ || 92 ||

மானதனு டாத்மத்றுதி செடி
ஹீனும்டகு வானி னாஶ்ரயிம்சுட யெல்லன்‌
மானெடு ஜலமுல லோபல
னேனுகு மெயி தாசினட்டு லெறுகுமு ஸுமதீ || 93 ||

மேலெம்சனி மாலின்யுனி,
மாலனு, மொகஸாலெவானி, மம்கலி ஹிதுகா
னேலின னரபதி ராஜ்யமு
னேல கலஸி போவுகானி னெகடது ஸுமதீ || 94 ||

ராபொம்மனி பிலுவனி யா
பூபாலுனி கொல்வ புக்தி முக்துலு கலவே
தீபம்பு லேனி யிம்டனு
ஜேபுன கீள்ளாடினட்லு ஸித்தமு ஸுமதீ || 95 ||

ரூபிம்சி பலிகி பொம்ககு,
ப்ராபகு சுட்டம்பு னெக்கு பலுககு மதிலோ,
கோபிம்சு ராஜு கொல்வகு,
பாபபு தேஶம்பு ஸொறகு பதிலமு ஸுமதீ || 96 ||

லாவிகலவானி கம்டெனு
பாவிம்பக னீதிபருடு பலவம்தும்டௌ
க்ரானம்பம்த கஜம்புனு
மாவடிவாடெக்கினட்லு மஹிலோ ஸுமதீ || 97 ||

வறதைன சேனு துன்னகு,
கறவைனனு பம்துஜனுல கட கேககுமீ,
பருலகு மர்மமு செப்பகு,
பிரிகிகி தளவாயி தனமு பெட்டகு ஸுமதீ || 98 ||

வரிபம்ட லேனி யூருனு,
தொர யும்டனி யூரு, தோடு தொரகனி தெருவுன்,
தரனு பதி லேனி க்றுஹமுனு
னரயம்கா ருத்ரபூமி யனதகு ஸுமதீ || 99 ||

வினதகு னெவ்வரு ஜெப்பின
வினினம்தனெ வேக படக விவரிம்ப தகுன்
கனி கல்ல னிஜமு தெலிஸின
மனுஜுடெ போ னீதி பருடு மஹிலோ ஸுமதீ || 100 ||

வீடெமு ஸேயனி னோருனு,
ஜேடெல யதராம்றுதம்பு ஸேயனி னோருன்,
பாடம்கரானி னோருனு
பூடித கிரவைன பாடு பொம்தர ஸுமதீ || 101 ||

வெலயாலி வலன கூரிமி
கலகது, மறி கலிகெனேனி கடதேறதுகா,
பலுவுரு னடசெடு தெருவுன
மொலவது புவு, மொலிசெனேனி பொதலது ஸுமதீ || 102 ||

வெலயாலு சேயு பாஸலு,
வெலயக மொகஸால பொம்து வெலமல செலிமின்,
கலலோன கன்ன கலிமியு
விலஸிதமுக னம்மராது வினரா ஸுமதீ || 103 ||

வேஸரபு ஜாதி கானீ,
வீஸமு தா ஜேயனட்டி வீரிடி கானீ,
தாஸி கொடுகைன கானீ,
காஸுலு கல வாடெ ராஜு கதரா ஸுமதீ || 104 ||

ஶுபமுல பொம்தனி சதுவுனு,
னபினயமுக ராகரஸமு னம்தனி பாடல்,
குப குபலு லேனி கூடமி,
ஸப மெச்சனி மாடலெல்ல ஜப்பன ஸுமதீ || 105 ||

ஸரஸமு விரஸமு கொறகே,
பரிபூர்ண ஸுகம்பு லதிக பாதல கொறகே,
பெருகுட விருகுட கொறகே,
தர தக்குட ஹெச்சு கொறகெ தத்யமு ஸுமதீ || 106 ||

ஸிரி தா வச்சின வச்சுனு
ஸலலிதமுக னாரிகேள ஸலிலமு பம்கின்,
ஸிரி தா போயின போவுனு
கரி ம்ரிம்கின வெலக பம்டு கரணினி ஸுமதீ || 107 ||

ஸ்த்ரீல யெட வாதுலாடகு,
பாலுரதோ ஜெலிமிசேஸி பாஷிம்பகுமீ,
மேலைன குணமு விடுவகு,
மேலின பதி னிம்த ஸேய கென்னடு ஸுமதீ || 108 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top