Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Utathya Gita Lyrics in Tamil

Utathya Geetaa in Tamil:

॥ உதத்²யகீ³தா ॥ (Mahabharata Shantiparva Rajadharma, chapters 90-91)
அத்⁴யாய꞉ 91
யானங்கி³ரா꞉ க்ஷத்ரத⁴ர்மானுதத்²யோ ப்³ரஹ்ம வித்தம꞉ ।
மாந்தா⁴த்ரே யௌவநாஶ்வாய ப்ரீதிமானப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 1 ॥

ஸ யதா²னுஶஶாஸைனமுதத்²யோ ப்³ரஹ்ம வித்தம꞉ ।
தத்தே ஸர்வம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி நிகி²லேன யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 2 ॥

த⁴ர்மாய ராஜா ப⁴வதி ந காமகரணாய து ।
மாந்தா⁴தரேவம்ʼ ஜானீஹி ராஜா லோகஸ்ய ரக்ஷிதா ॥ 3 ॥

ராஜா சரதி வை த⁴ர்மம்ʼ தே³வத்வாயைவ க³ச்ச²தி ।
ந சேத்³த⁴ர்மம்ʼ ஸ சரதி நரகாயைவ க³ச்ச²தி ॥ 4 ॥

த⁴ர்மே திஷ்ட²ந்தி பூ⁴தானி த⁴ர்மோ ராஜனி திஷ்ட²தி ।
தம்ʼ ராஜா ஸாது⁴ ய꞉ ஶாஸ்தி ஸ ராஜா ப்ருʼதி²வீபதி꞉ ॥ 5 ॥

ராஜா பரமத⁴ர்மாத்மா லக்ஷ்மீவான்பாப உச்யதே ।
தே³வாஶ்ச க³ர்ஹாம்ʼ க³ச்ச²ந்தி த⁴ர்மோ நாஸ்தீதி சோச்யதே ॥ 6 ॥

அத⁴ர்மே வர்தமானாநாமர்த²ஸித்³தி⁴꞉ ப்ரத்³ருʼஶ்யதே ।
ததே³வ மங்க³லம்ʼ ஸர்வம்ʼ லோக꞉ ஸமனுவர்ததே ॥ 7 ॥

உச்சி²த்³யதே த⁴ர்மவ்ருʼத்தமத⁴ர்மோ வர்ததே மஹான் ।
ப⁴யமாஹுர்தி³வாராத்ரம்ʼ யதா³ பாபோ ந வார்யதே ॥ 8 ॥

ந வேதா³னனுவர்தந்தி வ்ரதவந்தோ த்³விஜாதய꞉ ।
ந யஜ்ஞாம்ʼஸ்தன்வதே விப்ரா யதா³ பாபோ ந வார்யதே ॥ 9 ॥

வத்⁴யாநாமிவ ஸர்வேஷாம்ʼ மனோ ப⁴வதி விஹ்வலம் ।
மனுஷ்யாணாம்ʼ மஹாராஜ யதா³ பாபோ ந வார்யதே ॥ 10 ॥

உபௌ⁴ லோகாவபி⁴ப்ரேக்ஷ்ய ராஜானம்ருʼஷய꞉ ஸ்வயம் ।
அஸ்ருʼஜன்ஸுமஹத்³பூ⁴தமயம்ʼ த⁴ர்மோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 11 ॥

யஸ்மிந்த⁴ர்மோ விராஜேத தம்ʼ ராஜானம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ।
யஸ்மின்விலீயதே த⁴ர்மம்ʼ தம்ʼ தே³வா வேஷலம்ʼ விது³꞉ ॥ 12 ॥

வ்ருʼஷோ ஹி ப⁴க³வாந்த⁴ர்மோ யஸ்தஸ்ய குருதே ஹ்யலம் ।
வ்ருʼஷலம்ʼ தம்ʼ விது³ர்தே³வாஸ்தஸ்மாத்³த⁴ர்மம்ʼ ந லோபயேத் ॥ 13 ॥

த⁴ர்மே வர்த⁴தி வர்த⁴ந்தி ஸர்வபூ⁴தானி ஸர்வதா³ ।
தஸ்மின்ஹ்ரஸதி ஹீயந்தே தஸ்மாத்³த⁴ர்மம்ʼ ப்ரவர்த⁴யேத் ॥ 14 ॥

த⁴னாத்ஸ்ரவதி த⁴ர்மோ ஹி தா⁴ரணாத்³வேதி நிஶ்சய꞉ ।
அகார்யாணாம்ʼ மனுஷ்யேந்த்³ர ஸ ஸீமாந்த கர꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 15 ॥

ப்ரப⁴வார்த²ம்ʼ ஹி பூ⁴தானாம்ʼ த⁴ர்ம꞉ ஸ்ருʼஷ்ட꞉ ஸ்வயம்ʼ பு⁴வா ।
தஸ்மாத்ப்ரவர்த⁴யேத்³த⁴ர்மம்ʼ ப்ரஜானுக்³ரஹ காரணாத் ॥ 16 ॥

தஸ்மாத்³தி⁴ ராஜஶார்தூ³ல த⁴ர்ம꞉ ஶ்ரேஷ்ட² இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
ஸ ராஜா ய꞉ ப்ரஜா꞉ ஶாஸ்தி ஸாது⁴ க்ருʼத்புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 17 ॥

காமக்ரோதா⁴வநாத்³ருʼத்ய த⁴ர்மமேவானுபாலயேத் ।
த⁴ர்ம꞉ ஶ்ரேய꞉ கரதமோ ராஜ்ஞாம்ʼ ப⁴ரதஸத்தம ॥ 18 ॥

த⁴ர்மஸ்ய ப்³ராஹ்மணா யோநிஸ்தஸ்மாத்தான்பூஜயேத்ஸதா³ ।
ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ச மாந்தா⁴த꞉ காமான்குர்யாத³மத்ஸரீ ॥ 19 ॥

தேஷாம்ʼ ஹ்யகாம கரணாத்³ராஜ்ஞ꞉ ஸஞ்ஜாயதே ப⁴யம் ।
மித்ராணி ச ந வர்த⁴ந்தே ததா²மித்ரீ ப⁴வந்த்யபி ॥ 20 ॥

ப்³ராஹ்மணான்வை ததா³ஸூயாத்³யதா³ வைரோசனோ ப³லி꞉ ।
அதா²ஸ்மாச்ச்²ரீரபாக்ராமத்³யாஸ்மின்னாஸீத்ப்ரதாபினீ ॥ 21 ॥

ததஸ்தஸ்மாத³பக்ரம்ய ஸாக³ச்ச²த்பாகஶாஸனம் ।
அத² ஸோ(அ)ன்வதபத்பஶ்சாச்ச்²ரியம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா புரந்த³ரே ॥ 22 ॥

ஏதத்ப²லமஸூயாயா அபி⁴மானஸ்ய சாபி⁴போ⁴ ।
தஸ்மாத்³பு³த்⁴யஸ்வ மாந்தா⁴தர்மா த்வா ஜஹ்யாத்ப்ரதாபினீ ॥ 23 ॥

த³ர்போ நாம ஶ்ரிய꞉ புத்ரோ ஜஜ்ஞே(அ)த⁴ர்மாதி³தி ஶ்ருதி꞉ ।
தேன தே³வாஸுரா ராஜன்னீதா꞉ ஸுப³ஹுஶோ வஶம் ॥ 24 ॥

ராஜர்ஷயஶ்ச ப³ஹவஸ்தஸ்மாத்³பு³த்⁴யஸ்வ பார்தி²வ ।
ராஜா ப⁴வதி தம்ʼ ஜித்வா தா³ஸஸ்தேன பராஜித꞉ ॥ 25 ॥

ஸ யதா² த³ர்பஸஹிதமத⁴ர்மம்ʼ நானுஸேவதே ।
ததா² வர்தஸ்வ மாந்தா⁴தஶ்சிரம்ʼ சேத்ஸ்தா²துமிச்ச²ஸி ॥ 26 ॥

மத்தாத்ப்ரமத்தாத்போக³ண்டா³து³ன்மத்தாச்ச விஶேஷத꞉ ।
தத³ப்⁴யாஸாது³பாவர்தாத³ஹிதானாம்ʼ ச ஸேவனாத் ॥ 27 ॥

நிக்³ருʼஹீதாத³மாத்யாச்ச ஸ்த்ரீப்⁴யஶ்சைவ விஶேஷத꞉ ।
பர்வதாத்³விஷமாத்³து³ர்கா³த்³த⁴ஸ்தினோ(அ)ஶ்வாத்ஸரீஸ்ருʼபாத் ॥ 28 ॥

ஏதேப்⁴யோ நித்யயத்த꞉ ஸ்யான்னக்தஞ்சர்யாம்ʼ ச வர்ஜயேத் ।
அத்யாயம்ʼ சாதி மானம்ʼ ச த³ம்ப⁴ம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ ச வர்ஜயேத் ॥ 29 ॥

அவிஜ்ஞாதாஸு ச ஸ்த்ரீஷு க்லீபா³ஸு ஸ்வைரிணீஷு ச ।
பரபா⁴ர்யாஸு கந்யாஸு நாசரேன்மைது²னம்ʼ ந்ருʼப꞉ ॥ 30 ॥

குலேஷு பாபரக்ஷாம்ʼஸி ஜாயந்தே வர்ணஸங்கராத் ।
அபுமாம்ʼஸோ(அ)ங்க³ஹீநாஶ்ச ஸ்தூ²லஜிஹ்வா விசேதஸ꞉ ॥ 31 ॥

ஏதே சான்யே ச ஜாயந்தே யதா³ ராஜா ப்ரமாத்³யதி ।
தஸ்மாத்³ராஜ்ஞா விஶேஷேண வர்திதவ்யம்ʼ ப்ரஜாஹிதே ॥ 32 ॥

க்ஷத்ரியஸ்ய ப்ரமத்தஸ்ய தோ³ஷ꞉ ஸஞ்ஜாயதே மஹான் ।
அத⁴ர்மா꞉ ஸம்ப்ரவர்தந்தே ப்ரஜா ஸங்கரகாரகா꞉ ॥ 33 ॥

அஶீதே வித்³யதே ஶீதம்ʼ ஶீதே ஶீதம்ʼ ந வித்³யதே ।
அவ்ருʼஷ்டிரதி வ்ருʼஷ்டிஶ்ச வ்யாதி⁴ஶ்சாவிஶதி ப்ரஜா꞉ ॥ 34 ॥

நக்ஷத்ராண்யுபதிஷ்ட²ந்தி க்³ரஹா கோ⁴ராஸ்ததா²பரே ।
உத்பாதாஶ்சாத்ர த்³ருʼஶ்யந்தே ப³ஹவோ ராஜநாஶனா꞉ ॥ 35 ॥

அரக்ஷிதாத்மா யோ ராஜா ப்ரஜாஶ்சாபி ந ரக்ஷதி ।
ப்ரஜாஶ்ச தஸ்ய க்ஷீயந்தே தாஶ்ச ஸோ(அ)னு வினஶ்யதி ॥ 36 ॥

த்³வாவாத³தா³தே ஹ்யேகஸ்ய த்³வயோஶ் ச ப³ஹவோ(அ)பரே ।
குமார்ய꞉ ஸம்ப்ரலுப்யந்தே ததா³ஹுர்ந்ருʼப தூ³ஷணம் ॥ 37 ॥

மமைததி³தி நைகஸ்ய மனுஷ்யேஷ்வவதிஷ்ட²தே ।
த்யக்த்வா த⁴ர்மம்ʼ யதா³ ராஜா ப்ரமாத³மனுதிஷ்ட²தி ॥ 38 ॥

அத்⁴யாய꞉ 92
காலவர்ஷீ ச பர்ஜன்யோ த⁴ர்மசாரீ ச பார்தி²வ꞉ ।
ஸம்பத்³யதை³ஷா ப⁴வதி ஸா பி³ப⁴ர்தி ஸுக²ம்ʼ ப்ரஜா꞉ ॥ 1 ॥

யோ ந ஜானாதி நிர்ஹந்தும்ʼ வஸ்த்ராணாம்ʼ ரஜகோ மலம் ।
ரக்தானி வா ஶோத⁴யிதும்ʼ யதா² நாஸ்தி ததை²வ ஸ꞉ ॥ 2 ॥

ஏவமேவ த்³விஜேந்த்³ராணாம்ʼ க்ஷத்ரியாணாம்ʼ விஶாம் அபி ।
ஶூத்³ராஶ்சதுர்ணாம்ʼ வர்ணானாம்ʼ நானா கர்மஸ்வவஸ்தி²தா꞉ ॥ 3 ॥

கர்ம ஶூத்³ரே க்ருʼஷிர்வைஶ்யே த³ண்ட³நீதிஶ்ச ராஜனி ।
ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ தபோ மந்த்ரா꞉ ஸத்யம்ʼ சாபி த்³விஜாதிஷு ॥ 4 ॥

தேஷாம்ʼ ய꞉ க்ஷத்ரியோ வேத³ வஸ்த்ராணாமிவ ஶோத⁴னம் ।
ஶீலதோ³ஷான்விநிர்ஹந்தும்ʼ ஸ பிதா ஸ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 5 ॥

க்ருʼதம்ʼ த்ரேதா த்³வாபரஶ்ச கலிஶ்ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
ராஜவ்ருʼத்தானி ஸர்வாணி ராஜைவ யுக³முச்யதே ॥ 6 ॥

சாதுர்வர்ண்யம்ʼ ததா² வேதா³ஶ்சாதுராஶ்ரம்யமேவ ச ।
ஸர்வம்ʼ ப்ரமுஹ்யதே ஹ்யேதத்³யதா³ ராஜா ப்ரமாத்³யதி ॥ 7 ॥

ராஜைவ கர்தா பூ⁴தானாம்ʼ ராஜைவ ச விநாஶக꞉ ।
த⁴ர்மாத்மா ய꞉ ஸ கர்தா ஸ்யாத³த⁴ர்மாத்மா விநாஶக꞉ ॥ 8 ॥

ராஜ்ஞோ பா⁴ர்யாஶ்ச புத்ராஶ்ச பா³ந்த⁴வா꞉ ஸுஹ்ருʼத³ஸ்ததா² ।
ஸமேத்ய ஸர்வே ஶோசந்தி யதா³ ராஜா ப்ரமாத்³யதி ॥ 9 ॥

ஹஸ்தினோ(அ)ஶ்வாஶ்ச கா³வஶ்சாப்யுஷ்ட்ராஶ்வதர க³ர்த³பா⁴꞉ ।
அத⁴ர்மவ்ருʼத்தே ந்ருʼபதௌ ஸர்வே ஸீத³ந்தி பார்தி²வ ॥ 10 ॥

து³ர்ப³லார்த²ம்ʼ ப³லம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ தா⁴த்ரா மாந்தா⁴தருச்யதே ।
அப³லம்ʼ தன்மஹத்³பூ⁴தம்ʼ யஸ்மின்ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 11 ॥

யச்ச பூ⁴தம்ʼ ஸ ப⁴ஜதே பூ⁴தா யே ச தத³ன்வயா꞉ ।
அத⁴ர்மஸ்தே² ஹி ந்ருʼபதௌ ஸர்வே ஸீத³ந்தி பார்தி²வ ॥ 12 ॥

து³ர்ப³லஸ்ய ஹி யச்சக்ஷுர்முனேராஶீவிஷஸ்ய ச ।
அவிஷஹ்ய தமம்ʼ மன்யே மா ஸ்ம து³ர்ப³லமாஸத³꞉ ॥ 13 ॥

து³ர்ப³லாம்ʼஸ்தாத பு³த்⁴யேதா² நித்யமேவாவிமானிதான் ।
மா த்வாம்ʼ து³ர்ப³லசக்ஷூம்ʼஷி ப்ரத³ஹேயு꞉ ஸ பா³ந்த⁴வம் ॥ 14 ॥

ந ஹி து³ர்ப³லத³க்³த⁴ஸ்ய குலே கிம்ʼ சித்ப்ரரோஹதி ।
ஆமூலம்ʼ நிர்த³ஹத்யேவ மா ஸ்ம து³ர்ப³லமாஸத³꞉ ॥ 15 ॥

அப³லம்ʼ வை ப³லாச்ச்²ரேயோ யச்சாதி ப³லவத்³ப³லம் ।
ப³லஸ்யாப³ல த³க்³த⁴ஸ்ய ந கிம்ʼ சித³வஶிஷ்யதே ॥ 16 ॥

விமானிதோ ஹதோத்க்ருஷ்டஸ்த்ராதாரம்ʼ சேன்ன விந்த³தி ।
அமானுஷ க்ருʼதஸ்தத்ர த³ண்டோ³ ஹந்தி நராதி⁴பம் ॥ 17 ॥

மா ஸ்ம தாத ப³லே ஸ்தே²யா பா³தி⁴ஷ்டா² மாபி து³ர்ப³லம் ।
மா த்வா து³ர்ப³லசக்ஷூம்ʼஷி த⁴க்ஷ்யந்த்யக்³நிரிவாஶ்ரயம் ॥ 18 ॥

யானி மித்²யாபி⁴ஶஸ்தானாம்ʼ பதந்த்யஶ்ரூணி ரோத³தாம் ।
தானி புத்ரான்பஶூன்க்⁴னந்தி தேஷாம்ʼ மித்²யாபி⁴ஶாஸதாம் ॥ 19 ॥

யதி³ நாத்மனி புத்ரேஷு ந சேத்பௌத்ரேஷு நப்த்ருʼஷு ।
ந ஹி பாபம்ʼ க்ருʼதம்ʼ கர்ம ஸத்³ய꞉ ப²லதி கௌ³ரிவ ॥ 20 ॥

யத்ராப³லோ வத்⁴யமானஸ்த்ராதாரம்ʼ நாதி⁴க³ச்ச²தி ।
மஹாந்தை³வக்ருʼதஸ்தத்ர த³ண்ட³꞉ பததி தா³ருண꞉ ॥ 21 ॥

யுக்தா யதா³ ஜானபதா³ பி⁴க்ஷந்தே ப்³ராஹ்மணா இவ ।
அபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ பி⁴க்ஷுதோ³ஷேண ராஜானம்ʼ க்⁴னந்தி தாத்³ருʼஶா꞉ ॥ 22 ॥

ராஜ்ஞோ யதா³ ஜனபதே³ ப³ஹவோ ராஜபூருஷா꞉ ।
அனயேனோபவர்தந்தே தத்³ராஜ்ஞ꞉ கில்பி³ஷம்ʼ மஹத் ॥ 23 ॥

யதா³ யுக்தா நயந்த்யர்தா²ன்காமாத³ர்த²வஶேன வா ।
க்ருʼபணம்ʼ யாசமானானாம்ʼ தத்³ராஜ்ஞோ வைஶஸம்ʼ மஹத் ॥ 24 ॥

மஹாவ்ருʼக்ஷோ ஜாயதே வர்த⁴தே ச
தம்ʼ சைவ பூ⁴தானி ஸமாஶ்ரயந்தி ।
யதா³ வ்ருʼக்ஷஶ்சி²த்³யதே த³ஹ்யதே வா
ததா³ஶ்ரயா அநிகேதா ப⁴வந்தி ॥ 25 ॥

யதா³ ராஷ்ட்ரே த⁴ர்மமக்³ர்யம்ʼ சரந்தி
ஸம்ʼஸ்காரம்ʼ வா ராஜகு³ணம்ʼ ப்³ருவாணா꞉ ।
தைரேவாத⁴ர்மஶ்சரிதோ த⁴ர்மமோஹாத்
தூர்ணம்ʼ ஜஹ்யாத்ஸுக்ருʼதம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ ச ॥ 26 ॥

யத்ர பாபா ஜ்யாயமாநாஶ் சரந்தி
ஸதாம்ʼ கலிர்விந்த³தி தத்ர ராஜ்ஞ꞉ ।
யதா³ ராஜா ஶாஸ்தி நரான்னஶிஷ்யான்
ந தத்³ராஜ்ஞ்ய வர்த⁴தே பூ⁴மிபால ॥ 27 ॥

யஶ்சாமாத்யம்ʼ மானயித்வா யதா²ர்ஹம்ʼ
மந்த்ரே ச யுத்³தே⁴ ச ந்ருʼபோ நியுஜ்ஞ்யாத் ।
ப்ரவர்த⁴தே தஸ்ய ராஷ்ட்ரம்ʼ ந்ருʼபஸ்ய
பு⁴ங்க்தே மஹீம்ʼ சாப்யகி²லாம்ʼ சிராய ॥ 28 ॥

அத்ராபி ஸுக்ருʼதம்ʼ கர்ம வாசம்ʼ சைவ ஸுபா⁴ஷிதாம் ।
ஸமீக்ஷ்ய பூஜயன்ராஜா த⁴ர்மம்ʼ ப்ராப்னோத்யனுத்தமம் ॥ 29 ॥

ஸம்ʼவிப⁴ஜ்ய யதா³ பு⁴ங்க்தே ந சான்யானவமன்யதே ।
நிஹந்தி ப³லினம்ʼ த்³ருʼப்தம்ʼ ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 30 ॥

த்ராயதே ஹி யதா³ ஸர்வம்ʼ வாசா காயேன கர்மணா ।
புத்ரஸ்யாபி ந ம்ருʼஷ்யேச்ச ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 31 ॥

யதா³ ஶாரணிகான்ராஜா புத்ர வத்பரிரக்ஷதி ।
பி⁴னத்தி ந ச மர்யாதா³ம்ʼ ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 32 ॥

யதா³ப்த த³க்ஷிணைர்யஜ்ஞைர்யஜதே ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ ।
காமத்³வேஷாவநாத்³ருʼத்ய ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 33 ॥

க்ருʼபணாநாத² வ்ருʼத்³தா⁴னாம்ʼ யதா³ஶ்ரு வ்யபமார்ஷ்டி வை ।
ஹர்ஷம்ʼ ஸஞ்ஜநயன்ன்ரூʼணாம்ʼ ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 34 ॥

விவர்த⁴யதி மித்ராணி ததா²ரீம்ʼஶ்சாபகர்ஷதி ।
ஸம்பூஜயதி ஸாதூ⁴ம்ʼஶ்ச ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 35 ॥

ஸத்யம்ʼ பாலயதி ப்ராப்த்யா நித்யம்ʼ பூ⁴மிம்ʼ ப்ரயச்ச²தி ।
பூஜயத்யதிதீ²ன்ப்⁴ருʼத்யான்ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 36 ॥

நிக்³ரஹானுக்³ரஹௌ சோபௌ⁴ யத்ர ஸ்யாதாம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தௌ ।
அஸ்மிம்ˮல்லோகே பரே சைவ ராஜா தத்ப்ராப்னுதே ப²லம் ॥ 37 ॥

யமோ ராஜா தா⁴ர்மிகாணாம்ʼ மாந்தா⁴த꞉ பரமேஶ்வர꞉ ।
ஸம்ʼயச்ச²ன்ப⁴வதி ப்ராணான்ன ஸம்ʼயச்ச²ம்ʼஸ்து பாபக꞉ ॥ 38 ॥

ருʼத்விக்புரோஹிதாசார்யான்ஸத்க்ருʼத்யானவமன்ய ச ।
யதா³ ஸம்யக்ப்ரக்³ருʼஹ்ணாதி ஸ ராஜ்ஞோ த⁴ர்ம உச்யதே ॥ 39 ॥

யமோ யச்ச²தி பூ⁴தானி ஸர்வாண்யேவாவிஶேஷத꞉ ।
தஸ்ய ராஜ்ஞானுகர்தவ்யம்ʼ யந்தவ்யா விதி⁴வத்ப்ரஜா꞉ ॥ 40 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷேண ராஜா ஹி ஸர்வ ஏவோபமீயதே ।
ஸ பஶ்யதி ஹி யம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ ஸ த⁴ர்ம꞉ புருஷர்ஷப⁴ ॥ 41 ॥

அப்ரமாதே³ன ஶிக்ஷேதா²꞉ க்ஷமாம்ʼ பு³த்³தி⁴ம்ʼ த்⁴ருʼதிம்ʼ மதிம் ।
பூ⁴தானாம்ʼ ஸத்த்வஜிஜ்ஞாஸாம்ʼ ஸாத்⁴வஸாது⁴ ச ஸர்வதா³ ॥ 42 ॥

ஸங்க்³ரஹ꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ தா³னம்ʼ ச மது⁴ரா ச வாக் ।
பௌரஜானபதா³ஶ்சைவ கோ³ப்தவ்யா꞉ ஸ்வா யதா² ப்ரஜா꞉ ॥ 43 ॥

ந ஜாத்வத³க்ஷோ ந்ருʼபதி꞉ ப்ரஜா꞉ ஶக்னோதி ரக்ஷிதும் ।
ப⁴ரோ ஹி ஸுமஹாம்ʼஸ்தாத ராஜ்யம்ʼ நாம ஸுது³ஷ்கரம் ॥ 44 ॥

தத்³த³ண்ட³விந்ந்ருʼப꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ ஶூர꞉ ஶக்னோதி ரக்ஷிதும் ।
ந ஹி ஶக்யமத³ண்டே³ன க்லீபே³னாபு³த்³தி⁴னாபி வா ॥ 45 ॥

அபி⁴ரூபை꞉ குலே ஜாதைர்த³க்ஷைர்ப⁴க்தைர்ப³ஹுஶ்ருதை꞉ ।
ஸர்வா பு³த்³தீ⁴꞉ பரீக்ஷேதா²ஸ்தாபஸாஶ்ரமிணாம் அபி ॥ 46 ॥

ததஸ்த்வம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ வேத்ஸ்யஸி வை பரம் ।
ஸ்வதே³ஶே பரதே³ஶே வா ந தே த⁴ர்மோ வினஶ்யதி ॥ 47 ॥

த⁴ர்மஶ்சார்த²ஶ்ச காமஶ் ச த⁴ர்ம ஏவோத்தரோ ப⁴வேத் ।
அஸ்மிம்ˮல்லோகே பரே சைவ த⁴ர்மவித்ஸுக²மேத⁴தே ॥ 48 ॥

த்யஜந்தி தா³ரான்ப்ராணாம்ʼஶ்ச மனுஷ்யா꞉ ப்ரதிபூஜிதா꞉ ।
ஸங்க்³ரஹஶ்சைவ பூ⁴தானாம்ʼ தா³னம்ʼ ச மது⁴ரா ச வாக் ॥ 49 ॥

அப்ரமாத³ஶ்ச ஶௌசம்ʼ ச தாத பூ⁴திகரம்ʼ மஹத் ।
ஏதேப்⁴யஶ்சைவ மாந்தா⁴த꞉ ஸததம்ʼ மா ப்ரமாதி³தா²꞉ ॥ 50 ॥

அப்ரமத்தோ ப⁴வேத்³ராஜா சி²த்³ரத³ர்ஶீ பராத்மனோ꞉ ।
நாஸ்ய சி²த்³ரம்ʼ பர꞉ பஶ்யேச்சி²த்³ரேஷு பரமன்வியாத் ॥ 51 ॥

ஏதத்³வ்ருʼத்தம்ʼ வாஸவஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய ச ।
ராஜர்ஷீணாம்ʼ ச ஸர்வேஷாம்ʼ தத்த்வமப்யனுபாலய ॥ 52 ॥

தத்குருஷ்வ மஹாராஜ வ்ருʼத்தம்ʼ ராஜர்ஷிஸேவிதம் ।
ஆதிஷ்ட² தி³வ்யம்ʼ பந்தா²னமஹ்னாய ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 53 ॥

த⁴ர்மவ்ருʼத்தம்ʼ ஹி ராஜானம்ʼ ப்ரேத்ய சேஹ ச பா⁴ரத ।
தே³வர்ஷிபித்ருʼக³ந்த⁴ர்வா꞉ கீர்தயந்த்யமிதௌஜஸ꞉ ॥ 54 ॥

ஸ ஏவமுக்தோ மாந்தா⁴தா தேனோதத்²யேன பா⁴ரத ।
க்ருʼதவானவிஶங்கஸ்ததே³க꞉ ப்ராப ச மேதி³னீம் ॥ 55 ॥

ப⁴வானபி ததா² ஸம்யங்மாந்தா⁴தேவ மஹீபதி꞉ ।
த⁴ர்மம்ʼ க்ருʼத்வா மஹீம்ʼ ரக்ஷன்ஸ்வர்கே³ ஸ்தா²னமவாப்ஸ்யஸி ॥ 56 ॥

॥ இதி உதத்²யகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Utathya Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Utathya Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top