Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Utathya Gita Lyrics in Gujarati

Utathya Geetaa in Gujarati:

॥ ઉતથ્યગીતા ॥ (Mahabharata Shantiparva Rajadharma, chapters 90-91)
અધ્યાયઃ ૯૧
યાનઙ્ગિરાઃ ક્ષત્રધર્માનુતથ્યો બ્રહ્મ વિત્તમઃ ।
માન્ધાત્રે યૌવનાશ્વાય પ્રીતિમાનભ્યભાષત ॥ ૧ ॥

સ યથાનુશશાસૈનમુતથ્યો બ્રહ્મ વિત્તમઃ ।
તત્તે સર્વં પ્રવક્ષ્યામિ નિખિલેન યુધિષ્ઠિર ॥ ૨ ॥

ધર્માય રાજા ભવતિ ન કામકરણાય તુ ।
માન્ધાતરેવં જાનીહિ રાજા લોકસ્ય રક્ષિતા ॥ ૩ ॥

રાજા ચરતિ વૈ ધર્મં દેવત્વાયૈવ ગચ્છતિ ।
ન ચેદ્ધર્મં સ ચરતિ નરકાયૈવ ગચ્છતિ ॥ ૪ ॥

ધર્મે તિષ્ઠન્તિ ભૂતાનિ ધર્મો રાજનિ તિષ્ઠતિ ।
તં રાજા સાધુ યઃ શાસ્તિ સ રાજા પૃથિવીપતિઃ ॥ ૫ ॥

રાજા પરમધર્માત્મા લક્ષ્મીવાન્પાપ ઉચ્યતે ।
દેવાશ્ચ ગર્હાં ગચ્છન્તિ ધર્મો નાસ્તીતિ ચોચ્યતે ॥ ૬ ॥

અધર્મે વર્તમાનાનામર્થસિદ્ધિઃ પ્રદૃશ્યતે ।
તદેવ મઙ્ગલં સર્વં લોકઃ સમનુવર્તતે ॥ ૭ ॥

ઉચ્છિદ્યતે ધર્મવૃત્તમધર્મો વર્તતે મહાન્ ।
ભયમાહુર્દિવારાત્રં યદા પાપો ન વાર્યતે ॥ ૮ ॥

ન વેદાનનુવર્તન્તિ વ્રતવન્તો દ્વિજાતયઃ ।
ન યજ્ઞાંસ્તન્વતે વિપ્રા યદા પાપો ન વાર્યતે ॥ ૯ ॥

વધ્યાનામિવ સર્વેષાં મનો ભવતિ વિહ્વલમ્ ।
મનુષ્યાણાં મહારાજ યદા પાપો ન વાર્યતે ॥ ૧૦ ॥

ઉભૌ લોકાવભિપ્રેક્ષ્ય રાજાનમૃષયઃ સ્વયમ્ ।
અસૃજન્સુમહદ્ભૂતમયં ધર્મો ભવિષ્યતિ ॥ ૧૧ ॥

યસ્મિન્ધર્મો વિરાજેત તં રાજાનં પ્રચક્ષતે ।
યસ્મિન્વિલીયતે ધર્મં તં દેવા વેષલં વિદુઃ ॥ ૧૨ ॥

વૃષો હિ ભગવાન્ધર્મો યસ્તસ્ય કુરુતે હ્યલમ્ ।
વૃષલં તં વિદુર્દેવાસ્તસ્માદ્ધર્મં ન લોપયેત્ ॥ ૧૩ ॥

ધર્મે વર્ધતિ વર્ધન્તિ સર્વભૂતાનિ સર્વદા ।
તસ્મિન્હ્રસતિ હીયન્તે તસ્માદ્ધર્મં પ્રવર્ધયેત્ ॥ ૧૪ ॥

ધનાત્સ્રવતિ ધર્મો હિ ધારણાદ્વેતિ નિશ્ચયઃ ।
અકાર્યાણાં મનુષ્યેન્દ્ર સ સીમાન્ત કરઃ સ્મૃતઃ ॥ ૧૫ ॥

પ્રભવાર્થં હિ ભૂતાનાં ધર્મઃ સૃષ્ટઃ સ્વયં ભુવા ।
તસ્માત્પ્રવર્ધયેદ્ધર્મં પ્રજાનુગ્રહ કારણાત્ ॥ ૧૬ ॥

તસ્માદ્ધિ રાજશાર્દૂલ ધર્મઃ શ્રેષ્ઠ ઇતિ સ્મૃતઃ ।
સ રાજા યઃ પ્રજાઃ શાસ્તિ સાધુ કૃત્પુરુષર્ષભઃ ॥ ૧૭ ॥

કામક્રોધાવનાદૃત્ય ધર્મમેવાનુપાલયેત્ ।
ધર્મઃ શ્રેયઃ કરતમો રાજ્ઞાં ભરતસત્તમ ॥ ૧૮ ॥

ધર્મસ્ય બ્રાહ્મણા યોનિસ્તસ્માત્તાન્પૂજયેત્સદા ।
બ્રાહ્મણાનાં ચ માન્ધાતઃ કામાન્કુર્યાદમત્સરી ॥ ૧૯ ॥

તેષાં હ્યકામ કરણાદ્રાજ્ઞઃ સઞ્જાયતે ભયમ્ ।
મિત્રાણિ ચ ન વર્ધન્તે તથામિત્રી ભવન્ત્યપિ ॥ ૨૦ ॥

બ્રાહ્મણાન્વૈ તદાસૂયાદ્યદા વૈરોચનો બલિઃ ।
અથાસ્માચ્છ્રીરપાક્રામદ્યાસ્મિન્નાસીત્પ્રતાપિની ॥ ૨૧ ॥

તતસ્તસ્માદપક્રમ્ય સાગચ્છત્પાકશાસનમ્ ।
અથ સોઽન્વતપત્પશ્ચાચ્છ્રિયં દૃષ્ટ્વા પુરન્દરે ॥ ૨૨ ॥

એતત્ફલમસૂયાયા અભિમાનસ્ય ચાભિભો ।
તસ્માદ્બુધ્યસ્વ માન્ધાતર્મા ત્વા જહ્યાત્પ્રતાપિની ॥ ૨૩ ॥

દર્પો નામ શ્રિયઃ પુત્રો જજ્ઞેઽધર્માદિતિ શ્રુતિઃ ।
તેન દેવાસુરા રાજન્નીતાઃ સુબહુશો વશમ્ ॥ ૨૪ ॥

રાજર્ષયશ્ચ બહવસ્તસ્માદ્બુધ્યસ્વ પાર્થિવ ।
રાજા ભવતિ તં જિત્વા દાસસ્તેન પરાજિતઃ ॥ ૨૫ ॥

સ યથા દર્પસહિતમધર્મં નાનુસેવતે ।
તથા વર્તસ્વ માન્ધાતશ્ચિરં ચેત્સ્થાતુમિચ્છસિ ॥ ૨૬ ॥

મત્તાત્પ્રમત્તાત્પોગણ્ડાદુન્મત્તાચ્ચ વિશેષતઃ ।
તદભ્યાસાદુપાવર્તાદહિતાનાં ચ સેવનાત્ ॥ ૨૭ ॥

નિગૃહીતાદમાત્યાચ્ચ સ્ત્રીભ્યશ્ચૈવ વિશેષતઃ ।
પર્વતાદ્વિષમાદ્દુર્ગાદ્ધસ્તિનોઽશ્વાત્સરીસૃપાત્ ॥ ૨૮ ॥

એતેભ્યો નિત્યયત્તઃ સ્યાન્નક્તઞ્ચર્યાં ચ વર્જયેત્ ।
અત્યાયં ચાતિ માનં ચ દમ્ભં ક્રોધં ચ વર્જયેત્ ॥ ૨૯ ॥

અવિજ્ઞાતાસુ ચ સ્ત્રીષુ ક્લીબાસુ સ્વૈરિણીષુ ચ ।
પરભાર્યાસુ કન્યાસુ નાચરેન્મૈથુનં નૃપઃ ॥ ૩૦ ॥

કુલેષુ પાપરક્ષાંસિ જાયન્તે વર્ણસઙ્કરાત્ ।
અપુમાંસોઽઙ્ગહીનાશ્ચ સ્થૂલજિહ્વા વિચેતસઃ ॥ ૩૧ ॥

એતે ચાન્યે ચ જાયન્તે યદા રાજા પ્રમાદ્યતિ ।
તસ્માદ્રાજ્ઞા વિશેષેણ વર્તિતવ્યં પ્રજાહિતે ॥ ૩૨ ॥

ક્ષત્રિયસ્ય પ્રમત્તસ્ય દોષઃ સઞ્જાયતે મહાન્ ।
અધર્માઃ સમ્પ્રવર્તન્તે પ્રજા સઙ્કરકારકાઃ ॥ ૩૩ ॥

અશીતે વિદ્યતે શીતં શીતે શીતં ન વિદ્યતે ।
અવૃષ્ટિરતિ વૃષ્ટિશ્ચ વ્યાધિશ્ચાવિશતિ પ્રજાઃ ॥ ૩૪ ॥

નક્ષત્રાણ્યુપતિષ્ઠન્તિ ગ્રહા ઘોરાસ્તથાપરે ।
ઉત્પાતાશ્ચાત્ર દૃશ્યન્તે બહવો રાજનાશનાઃ ॥ ૩૫ ॥

અરક્ષિતાત્મા યો રાજા પ્રજાશ્ચાપિ ન રક્ષતિ ।
પ્રજાશ્ચ તસ્ય ક્ષીયન્તે તાશ્ચ સોઽનુ વિનશ્યતિ ॥ ૩૬ ॥

દ્વાવાદદાતે હ્યેકસ્ય દ્વયોશ્ ચ બહવોઽપરે ।
કુમાર્યઃ સમ્પ્રલુપ્યન્તે તદાહુર્નૃપ દૂષણમ્ ॥ ૩૭ ॥

મમૈતદિતિ નૈકસ્ય મનુષ્યેષ્વવતિષ્ઠતે ।
ત્યક્ત્વા ધર્મં યદા રાજા પ્રમાદમનુતિષ્ઠતિ ॥ ૩૮ ॥

અધ્યાયઃ ૯૨
કાલવર્ષી ચ પર્જન્યો ધર્મચારી ચ પાર્થિવઃ ।
સમ્પદ્યદૈષા ભવતિ સા બિભર્તિ સુખં પ્રજાઃ ॥ ૧ ॥

યો ન જાનાતિ નિર્હન્તું વસ્ત્રાણાં રજકો મલમ્ ।
રક્તાનિ વા શોધયિતું યથા નાસ્તિ તથૈવ સઃ ॥ ૨ ॥

એવમેવ દ્વિજેન્દ્રાણાં ક્ષત્રિયાણાં વિશામ્ અપિ ।
શૂદ્રાશ્ચતુર્ણાં વર્ણાનાં નાના કર્મસ્વવસ્થિતાઃ ॥ ૩ ॥

કર્મ શૂદ્રે કૃષિર્વૈશ્યે દણ્ડનીતિશ્ચ રાજનિ ।
બ્રહ્મચર્યં તપો મન્ત્રાઃ સત્યં ચાપિ દ્વિજાતિષુ ॥ ૪ ॥

તેષાં યઃ ક્ષત્રિયો વેદ વસ્ત્રાણામિવ શોધનમ્ ।
શીલદોષાન્વિનિર્હન્તું સ પિતા સ પ્રજાપતિઃ ॥ ૫ ॥

કૃતં ત્રેતા દ્વાપરશ્ચ કલિશ્ચ ભરતર્ષભ ।
રાજવૃત્તાનિ સર્વાણિ રાજૈવ યુગમુચ્યતે ॥ ૬ ॥

ચાતુર્વર્ણ્યં તથા વેદાશ્ચાતુરાશ્રમ્યમેવ ચ ।
સર્વં પ્રમુહ્યતે હ્યેતદ્યદા રાજા પ્રમાદ્યતિ ॥ ૭ ॥

રાજૈવ કર્તા ભૂતાનાં રાજૈવ ચ વિનાશકઃ ।
ધર્માત્મા યઃ સ કર્તા સ્યાદધર્માત્મા વિનાશકઃ ॥ ૮ ॥

રાજ્ઞો ભાર્યાશ્ચ પુત્રાશ્ચ બાન્ધવાઃ સુહૃદસ્તથા ।
સમેત્ય સર્વે શોચન્તિ યદા રાજા પ્રમાદ્યતિ ॥ ૯ ॥

હસ્તિનોઽશ્વાશ્ચ ગાવશ્ચાપ્યુષ્ટ્રાશ્વતર ગર્દભાઃ ।
અધર્મવૃત્તે નૃપતૌ સર્વે સીદન્તિ પાર્થિવ ॥ ૧૦ ॥

દુર્બલાર્થં બલં સૃષ્ટં ધાત્રા માન્ધાતરુચ્યતે ।
અબલં તન્મહદ્ભૂતં યસ્મિન્સર્વં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

યચ્ચ ભૂતં સ ભજતે ભૂતા યે ચ તદન્વયાઃ ।
અધર્મસ્થે હિ નૃપતૌ સર્વે સીદન્તિ પાર્થિવ ॥ ૧૨ ॥

દુર્બલસ્ય હિ યચ્ચક્ષુર્મુનેરાશીવિષસ્ય ચ ।
અવિષહ્ય તમં મન્યે મા સ્મ દુર્બલમાસદઃ ॥ ૧૩ ॥

દુર્બલાંસ્તાત બુધ્યેથા નિત્યમેવાવિમાનિતાન્ ।
મા ત્વાં દુર્બલચક્ષૂંષિ પ્રદહેયુઃ સ બાન્ધવમ્ ॥ ૧૪ ॥

ન હિ દુર્બલદગ્ધસ્ય કુલે કિં ચિત્પ્રરોહતિ ।
આમૂલં નિર્દહત્યેવ મા સ્મ દુર્બલમાસદઃ ॥ ૧૫ ॥

અબલં વૈ બલાચ્છ્રેયો યચ્ચાતિ બલવદ્બલમ્ ।
બલસ્યાબલ દગ્ધસ્ય ન કિં ચિદવશિષ્યતે ॥ ૧૬ ॥

વિમાનિતો હતોત્ક્રુષ્ટસ્ત્રાતારં ચેન્ન વિન્દતિ ।
અમાનુષ કૃતસ્તત્ર દણ્ડો હન્તિ નરાધિપમ્ ॥ ૧૭ ॥

મા સ્મ તાત બલે સ્થેયા બાધિષ્ઠા માપિ દુર્બલમ્ ।
મા ત્વા દુર્બલચક્ષૂંષિ ધક્ષ્યન્ત્યગ્નિરિવાશ્રયમ્ ॥ ૧૮ ॥

યાનિ મિથ્યાભિશસ્તાનાં પતન્ત્યશ્રૂણિ રોદતામ્ ।
તાનિ પુત્રાન્પશૂન્ઘ્નન્તિ તેષાં મિથ્યાભિશાસતામ્ ॥ ૧૯ ॥

યદિ નાત્મનિ પુત્રેષુ ન ચેત્પૌત્રેષુ નપ્તૃષુ ।
ન હિ પાપં કૃતં કર્મ સદ્યઃ ફલતિ ગૌરિવ ॥ ૨૦ ॥

યત્રાબલો વધ્યમાનસ્ત્રાતારં નાધિગચ્છતિ ।
મહાન્દૈવકૃતસ્તત્ર દણ્ડઃ પતતિ દારુણઃ ॥ ૨૧ ॥

યુક્તા યદા જાનપદા ભિક્ષન્તે બ્રાહ્મણા ઇવ ।
અભીક્ષ્ણં ભિક્ષુદોષેણ રાજાનં ઘ્નન્તિ તાદૃશાઃ ॥ ૨૨ ॥

રાજ્ઞો યદા જનપદે બહવો રાજપૂરુષાઃ ।
અનયેનોપવર્તન્તે તદ્રાજ્ઞઃ કિલ્બિષં મહત્ ॥ ૨૩ ॥

યદા યુક્તા નયન્ત્યર્થાન્કામાદર્થવશેન વા ।
કૃપણં યાચમાનાનાં તદ્રાજ્ઞો વૈશસં મહત્ ॥ ૨૪ ॥

મહાવૃક્ષો જાયતે વર્ધતે ચ
તં ચૈવ ભૂતાનિ સમાશ્રયન્તિ ।
યદા વૃક્ષશ્છિદ્યતે દહ્યતે વા
તદાશ્રયા અનિકેતા ભવન્તિ ॥ ૨૫ ॥

યદા રાષ્ટ્રે ધર્મમગ્ર્યં ચરન્તિ
સંસ્કારં વા રાજગુણં બ્રુવાણાઃ ।
તૈરેવાધર્મશ્ચરિતો ધર્મમોહાત્
તૂર્ણં જહ્યાત્સુકૃતં દુષ્કૃતં ચ ॥ ૨૬ ॥

યત્ર પાપા જ્યાયમાનાશ્ ચરન્તિ
સતાં કલિર્વિન્દતિ તત્ર રાજ્ઞઃ ।
યદા રાજા શાસ્તિ નરાન્નશિષ્યાન્
ન તદ્રાજ્ઞ્ય વર્ધતે ભૂમિપાલ ॥ ૨૭ ॥

યશ્ચામાત્યં માનયિત્વા યથાર્હં
મન્ત્રે ચ યુદ્ધે ચ નૃપો નિયુજ્ઞ્યાત્ ।
પ્રવર્ધતે તસ્ય રાષ્ટ્રં નૃપસ્ય
ભુઙ્ક્તે મહીં ચાપ્યખિલાં ચિરાય ॥ ૨૮ ॥

અત્રાપિ સુકૃતં કર્મ વાચં ચૈવ સુભાષિતામ્ ।
સમીક્ષ્ય પૂજયન્રાજા ધર્મં પ્રાપ્નોત્યનુત્તમમ્ ॥ ૨૯ ॥

સંવિભજ્ય યદા ભુઙ્ક્તે ન ચાન્યાનવમન્યતે ।
નિહન્તિ બલિનં દૃપ્તં સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૦ ॥

ત્રાયતે હિ યદા સર્વં વાચા કાયેન કર્મણા ।
પુત્રસ્યાપિ ન મૃષ્યેચ્ચ સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૧ ॥

યદા શારણિકાન્રાજા પુત્ર વત્પરિરક્ષતિ ।
ભિનત્તિ ન ચ મર્યાદાં સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૨ ॥

યદાપ્ત દક્ષિણૈર્યજ્ઞૈર્યજતે શ્રદ્ધયાન્વિતઃ ।
કામદ્વેષાવનાદૃત્ય સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૩ ॥

કૃપણાનાથ વૃદ્ધાનાં યદાશ્રુ વ્યપમાર્ષ્ટિ વૈ ।
હર્ષં સઞ્જનયન્નૄણાં સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૪ ॥

વિવર્ધયતિ મિત્રાણિ તથારીંશ્ચાપકર્ષતિ ।
સમ્પૂજયતિ સાધૂંશ્ચ સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૫ ॥

સત્યં પાલયતિ પ્રાપ્ત્યા નિત્યં ભૂમિં પ્રયચ્છતિ ।
પૂજયત્યતિથીન્ભૃત્યાન્સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૬ ॥

નિગ્રહાનુગ્રહૌ ચોભૌ યત્ર સ્યાતાં પ્રતિષ્ઠિતૌ ।
અસ્મિઁલ્લોકે પરે ચૈવ રાજા તત્પ્રાપ્નુતે ફલમ્ ॥ ૩૭ ॥

યમો રાજા ધાર્મિકાણાં માન્ધાતઃ પરમેશ્વરઃ ।
સંયચ્છન્ભવતિ પ્રાણાન્ન સંયચ્છંસ્તુ પાપકઃ ॥ ૩૮ ॥

ઋત્વિક્પુરોહિતાચાર્યાન્સત્કૃત્યાનવમન્ય ચ ।
યદા સમ્યક્પ્રગૃહ્ણાતિ સ રાજ્ઞો ધર્મ ઉચ્યતે ॥ ૩૯ ॥

યમો યચ્છતિ ભૂતાનિ સર્વાણ્યેવાવિશેષતઃ ।
તસ્ય રાજ્ઞાનુકર્તવ્યં યન્તવ્યા વિધિવત્પ્રજાઃ ॥ ૪૦ ॥

સહસ્રાક્ષેણ રાજા હિ સર્વ એવોપમીયતે ।
સ પશ્યતિ હિ યં ધર્મં સ ધર્મઃ પુરુષર્ષભ ॥ ૪૧ ॥

અપ્રમાદેન શિક્ષેથાઃ ક્ષમાં બુદ્ધિં ધૃતિં મતિમ્ ।
ભૂતાનાં સત્ત્વજિજ્ઞાસાં સાધ્વસાધુ ચ સર્વદા ॥ ૪૨ ॥

સઙ્ગ્રહઃ સર્વભૂતાનાં દાનં ચ મધુરા ચ વાક્ ।
પૌરજાનપદાશ્ચૈવ ગોપ્તવ્યાઃ સ્વા યથા પ્રજાઃ ॥ ૪૩ ॥

ન જાત્વદક્ષો નૃપતિઃ પ્રજાઃ શક્નોતિ રક્ષિતુમ્ ।
ભરો હિ સુમહાંસ્તાત રાજ્યં નામ સુદુષ્કરમ્ ॥ ૪૪ ॥

તદ્દણ્ડવિન્નૃપઃ પ્રાજ્ઞઃ શૂરઃ શક્નોતિ રક્ષિતુમ્ ।
ન હિ શક્યમદણ્ડેન ક્લીબેનાબુદ્ધિનાપિ વા ॥ ૪૫ ॥

અભિરૂપૈઃ કુલે જાતૈર્દક્ષૈર્ભક્તૈર્બહુશ્રુતૈઃ ।
સર્વા બુદ્ધીઃ પરીક્ષેથાસ્તાપસાશ્રમિણામ્ અપિ ॥ ૪૬ ॥

તતસ્ત્વં સર્વભૂતાનાં ધર્મં વેત્સ્યસિ વૈ પરમ્ ।
સ્વદેશે પરદેશે વા ન તે ધર્મો વિનશ્યતિ ॥ ૪૭ ॥

ધર્મશ્ચાર્થશ્ચ કામશ્ ચ ધર્મ એવોત્તરો ભવેત્ ।
અસ્મિઁલ્લોકે પરે ચૈવ ધર્મવિત્સુખમેધતે ॥ ૪૮ ॥

ત્યજન્તિ દારાન્પ્રાણાંશ્ચ મનુષ્યાઃ પ્રતિપૂજિતાઃ ।
સઙ્ગ્રહશ્ચૈવ ભૂતાનાં દાનં ચ મધુરા ચ વાક્ ॥ ૪૯ ॥

અપ્રમાદશ્ચ શૌચં ચ તાત ભૂતિકરં મહત્ ।
એતેભ્યશ્ચૈવ માન્ધાતઃ સતતં મા પ્રમાદિથાઃ ॥ ૫૦ ॥

અપ્રમત્તો ભવેદ્રાજા છિદ્રદર્શી પરાત્મનોઃ ।
નાસ્ય છિદ્રં પરઃ પશ્યેચ્છિદ્રેષુ પરમન્વિયાત્ ॥ ૫૧ ॥

એતદ્વૃત્તં વાસવસ્ય યમસ્ય વરુણસ્ય ચ ।
રાજર્ષીણાં ચ સર્વેષાં તત્ત્વમપ્યનુપાલય ॥ ૫૨ ॥

તત્કુરુષ્વ મહારાજ વૃત્તં રાજર્ષિસેવિતમ્ ।
આતિષ્ઠ દિવ્યં પન્થાનમહ્નાય ભરતર્ષભ ॥ ૫૩ ॥

ધર્મવૃત્તં હિ રાજાનં પ્રેત્ય ચેહ ચ ભારત ।
દેવર્ષિપિતૃગન્ધર્વાઃ કીર્તયન્ત્યમિતૌજસઃ ॥ ૫૪ ॥

સ એવમુક્તો માન્ધાતા તેનોતથ્યેન ભારત ।
કૃતવાનવિશઙ્કસ્તદેકઃ પ્રાપ ચ મેદિનીમ્ ॥ ૫૫ ॥

ભવાનપિ તથા સમ્યઙ્માન્ધાતેવ મહીપતિઃ ।
ધર્મં કૃત્વા મહીં રક્ષન્સ્વર્ગે સ્થાનમવાપ્સ્યસિ ॥ ૫૬ ॥

॥ ઇતિ ઉતથ્યગીતા સમાપ્તા ॥

Also Read:

Utathya Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Utathya Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top