Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Utathya Gita Lyrics in Malayalam

Utathya Geetaa in Malayalam:

॥ ഉതഥ്യഗീതാ ॥ (Mahabharata Shantiparva Rajadharma, chapters 90-91)

അധ്യായഃ 91
യാനംഗിരാഃ ക്ഷത്രധർമാനുതഥ്യോ ബ്രഹ്മ വിത്തമഃ ।
മാന്ധാത്രേ യൗവനാശ്വായ പ്രീതിമാനഭ്യഭാഷത ॥ 1 ॥

സ യഥാനുശശാസൈനമുതഥ്യോ ബ്രഹ്മ വിത്തമഃ ।
തത്തേ സർവം പ്രവക്ഷ്യാമി നിഖിലേന യുധിഷ്ഠിര ॥ 2 ॥

ധർമായ രാജാ ഭവതി ന കാമകരണായ തു ।
മാന്ധാതരേവം ജാനീഹി രാജാ ലോകസ്യ രക്ഷിതാ ॥ 3 ॥

രാജാ ചരതി വൈ ധർമം ദേവത്വായൈവ ഗച്ഛതി ।
ന ചേദ്ധർമം സ ചരതി നരകായൈവ ഗച്ഛതി ॥ 4 ॥

ധർമേ തിഷ്ഠന്തി ഭൂതാനി ധർമോ രാജനി തിഷ്ഠതി ।
തം രാജാ സാധു യഃ ശാസ്തി സ രാജാ പൃഥിവീപതിഃ ॥ 5 ॥

രാജാ പരമധർമാത്മാ ലക്ഷ്മീവാൻപാപ ഉച്യതേ ।
ദേവാശ്ച ഗർഹാം ഗച്ഛന്തി ധർമോ നാസ്തീതി ചോച്യതേ ॥ 6 ॥

അധർമേ വർതമാനാനാമർഥസിദ്ധിഃ പ്രദൃശ്യതേ ।
തദേവ മംഗലം സർവം ലോകഃ സമനുവർതതേ ॥ 7 ॥

ഉച്ഛിദ്യതേ ധർമവൃത്തമധർമോ വർതതേ മഹാൻ ।
ഭയമാഹുർദിവാരാത്രം യദാ പാപോ ന വാര്യതേ ॥ 8 ॥

ന വേദാനനുവർതന്തി വ്രതവന്തോ ദ്വിജാതയഃ ।
ന യജ്ഞാംസ്തന്വതേ വിപ്രാ യദാ പാപോ ന വാര്യതേ ॥ 9 ॥

വധ്യാനാമിവ സർവേഷാം മനോ ഭവതി വിഹ്വലം ।
മനുഷ്യാണാം മഹാരാജ യദാ പാപോ ന വാര്യതേ ॥ 10 ॥

ഉഭൗ ലോകാവഭിപ്രേക്ഷ്യ രാജാനമൃഷയഃ സ്വയം ।
അസൃജൻസുമഹദ്ഭൂതമയം ധർമോ ഭവിഷ്യതി ॥ 11 ॥

യസ്മിന്ധർമോ വിരാജേത തം രാജാനം പ്രചക്ഷതേ ।
യസ്മിന്വിലീയതേ ധർമം തം ദേവാ വേഷലം വിദുഃ ॥ 12 ॥

വൃഷോ ഹി ഭഗവാന്ധർമോ യസ്തസ്യ കുരുതേ ഹ്യലം ।
വൃഷലം തം വിദുർദേവാസ്തസ്മാദ്ധർമം ന ലോപയേത് ॥ 13 ॥

ധർമേ വർധതി വർധന്തി സർവഭൂതാനി സർവദാ ।
തസ്മിൻഹ്രസതി ഹീയന്തേ തസ്മാദ്ധർമം പ്രവർധയേത് ॥ 14 ॥

ധനാത്സ്രവതി ധർമോ ഹി ധാരണാദ്വേതി നിശ്ചയഃ ।
അകാര്യാണാം മനുഷ്യേന്ദ്ര സ സീമാന്ത കരഃ സ്മൃതഃ ॥ 15 ॥

പ്രഭവാർഥം ഹി ഭൂതാനാം ധർമഃ സൃഷ്ടഃ സ്വയം ഭുവാ ।
തസ്മാത്പ്രവർധയേദ്ധർമം പ്രജാനുഗ്രഹ കാരണാത് ॥ 16 ॥

തസ്മാദ്ധി രാജശാർദൂല ധർമഃ ശ്രേഷ്ഠ ഇതി സ്മൃതഃ ।
സ രാജാ യഃ പ്രജാഃ ശാസ്തി സാധു കൃത്പുരുഷർഷഭഃ ॥ 17 ॥

കാമക്രോധാവനാദൃത്യ ധർമമേവാനുപാലയേത് ।
ധർമഃ ശ്രേയഃ കരതമോ രാജ്ഞാം ഭരതസത്തമ ॥ 18 ॥

ധർമസ്യ ബ്രാഹ്മണാ യോനിസ്തസ്മാത്താൻപൂജയേത്സദാ ।
ബ്രാഹ്മണാനാം ച മാന്ധാതഃ കാമാൻകുര്യാദമത്സരീ ॥ 19 ॥

തേഷാം ഹ്യകാമ കരണാദ്രാജ്ഞഃ സഞ്ജായതേ ഭയം ।
മിത്രാണി ച ന വർധന്തേ തഥാമിത്രീ ഭവന്ത്യപി ॥ 20 ॥

ബ്രാഹ്മണാന്വൈ തദാസൂയാദ്യദാ വൈരോചനോ ബലിഃ ।
അഥാസ്മാച്ഛ്രീരപാക്രാമദ്യാസ്മിന്നാസീത്പ്രതാപിനീ ॥ 21 ॥

തതസ്തസ്മാദപക്രമ്യ സാഗച്ഛത്പാകശാസനം ।
അഥ സോഽന്വതപത്പശ്ചാച്ഛ്രിയം ദൃഷ്ട്വാ പുരന്ദരേ ॥ 22 ॥

ഏതത്ഫലമസൂയായാ അഭിമാനസ്യ ചാഭിഭോ ।
തസ്മാദ്ബുധ്യസ്വ മാന്ധാതർമാ ത്വാ ജഹ്യാത്പ്രതാപിനീ ॥ 23 ॥

ദർപോ നാമ ശ്രിയഃ പുത്രോ ജജ്ഞേഽധർമാദിതി ശ്രുതിഃ ।
തേന ദേവാസുരാ രാജന്നീതാഃ സുബഹുശോ വശം ॥ 24 ॥

രാജർഷയശ്ച ബഹവസ്തസ്മാദ്ബുധ്യസ്വ പാർഥിവ ।
രാജാ ഭവതി തം ജിത്വാ ദാസസ്തേന പരാജിതഃ ॥ 25 ॥

സ യഥാ ദർപസഹിതമധർമം നാനുസേവതേ ।
തഥാ വർതസ്വ മാന്ധാതശ്ചിരം ചേത്സ്ഥാതുമിച്ഛസി ॥ 26 ॥

മത്താത്പ്രമത്താത്പോഗണ്ഡാദുന്മത്താച്ച വിശേഷതഃ ।
തദഭ്യാസാദുപാവർതാദഹിതാനാം ച സേവനാത് ॥ 27 ॥

നിഗൃഹീതാദമാത്യാച്ച സ്ത്രീഭ്യശ്ചൈവ വിശേഷതഃ ।
പർവതാദ്വിഷമാദ്ദുർഗാദ്ധസ്തിനോഽശ്വാത്സരീസൃപാത് ॥ 28 ॥

ഏതേഭ്യോ നിത്യയത്തഃ സ്യാന്നക്തഞ്ചര്യാം ച വർജയേത് ।
അത്യായം ചാതി മാനം ച ദംഭം ക്രോധം ച വർജയേത് ॥ 29 ॥

അവിജ്ഞാതാസു ച സ്ത്രീഷു ക്ലീബാസു സ്വൈരിണീഷു ച ।
പരഭാര്യാസു കന്യാസു നാചരേന്മൈഥുനം നൃപഃ ॥ 30 ॥

കുലേഷു പാപരക്ഷാംസി ജായന്തേ വർണസങ്കരാത് ।
അപുമാംസോഽംഗഹീനാശ്ച സ്ഥൂലജിഹ്വാ വിചേതസഃ ॥ 31 ॥

ഏതേ ചാന്യേ ച ജായന്തേ യദാ രാജാ പ്രമാദ്യതി ।
തസ്മാദ്രാജ്ഞാ വിശേഷേണ വർതിതവ്യം പ്രജാഹിതേ ॥ 32 ॥

ക്ഷത്രിയസ്യ പ്രമത്തസ്യ ദോഷഃ സഞ്ജായതേ മഹാൻ ।
അധർമാഃ സമ്പ്രവർതന്തേ പ്രജാ സങ്കരകാരകാഃ ॥ 33 ॥

അശീതേ വിദ്യതേ ശീതം ശീതേ ശീതം ന വിദ്യതേ ।
അവൃഷ്ടിരതി വൃഷ്ടിശ്ച വ്യാധിശ്ചാവിശതി പ്രജാഃ ॥ 34 ॥

നക്ഷത്രാണ്യുപതിഷ്ഠന്തി ഗ്രഹാ ഘോരാസ്തഥാപരേ ।
ഉത്പാതാശ്ചാത്ര ദൃശ്യന്തേ ബഹവോ രാജനാശനാഃ ॥ 35 ॥

അരക്ഷിതാത്മാ യോ രാജാ പ്രജാശ്ചാപി ന രക്ഷതി ।
പ്രജാശ്ച തസ്യ ക്ഷീയന്തേ താശ്ച സോഽനു വിനശ്യതി ॥ 36 ॥

ദ്വാവാദദാതേ ഹ്യേകസ്യ ദ്വയോശ് ച ബഹവോഽപരേ ।
കുമാര്യഃ സമ്പ്രലുപ്യന്തേ തദാഹുർനൃപ ദൂഷണം ॥ 37 ॥

മമൈതദിതി നൈകസ്യ മനുഷ്യേഷ്വവതിഷ്ഠതേ ।
ത്യക്ത്വാ ധർമം യദാ രാജാ പ്രമാദമനുതിഷ്ഠതി ॥ 38 ॥

അധ്യായഃ 92
കാലവർഷീ ച പർജന്യോ ധർമചാരീ ച പാർഥിവഃ ।
സമ്പദ്യദൈഷാ ഭവതി സാ ബിഭർതി സുഖം പ്രജാഃ ॥ 1 ॥

യോ ന ജാനാതി നിർഹന്തും വസ്ത്രാണാം രജകോ മലം ।
രക്താനി വാ ശോധയിതും യഥാ നാസ്തി തഥൈവ സഃ ॥ 2 ॥

ഏവമേവ ദ്വിജേന്ദ്രാണാം ക്ഷത്രിയാണാം വിശാം അപി ।
ശൂദ്രാശ്ചതുർണാം വർണാനാം നാനാ കർമസ്വവസ്ഥിതാഃ ॥ 3 ॥

കർമ ശൂദ്രേ കൃഷിർവൈശ്യേ ദണ്ഡനീതിശ്ച രാജനി ।
ബ്രഹ്മചര്യം തപോ മന്ത്രാഃ സത്യം ചാപി ദ്വിജാതിഷു ॥ 4 ॥

തേഷാം യഃ ക്ഷത്രിയോ വേദ വസ്ത്രാണാമിവ ശോധനം ।
ശീലദോഷാന്വിനിർഹന്തും സ പിതാ സ പ്രജാപതിഃ ॥ 5 ॥

കൃതം ത്രേതാ ദ്വാപരശ്ച കലിശ്ച ഭരതർഷഭ ।
രാജവൃത്താനി സർവാണി രാജൈവ യുഗമുച്യതേ ॥ 6 ॥

ചാതുർവർണ്യം തഥാ വേദാശ്ചാതുരാശ്രമ്യമേവ ച ।
സർവം പ്രമുഹ്യതേ ഹ്യേതദ്യദാ രാജാ പ്രമാദ്യതി ॥ 7 ॥

രാജൈവ കർതാ ഭൂതാനാം രാജൈവ ച വിനാശകഃ ।
ധർമാത്മാ യഃ സ കർതാ സ്യാദധർമാത്മാ വിനാശകഃ ॥ 8 ॥

രാജ്ഞോ ഭാര്യാശ്ച പുത്രാശ്ച ബാന്ധവാഃ സുഹൃദസ്തഥാ ।
സമേത്യ സർവേ ശോചന്തി യദാ രാജാ പ്രമാദ്യതി ॥ 9 ॥

ഹസ്തിനോഽശ്വാശ്ച ഗാവശ്ചാപ്യുഷ്ട്രാശ്വതര ഗർദഭാഃ ।
അധർമവൃത്തേ നൃപതൗ സർവേ സീദന്തി പാർഥിവ ॥ 10 ॥

ദുർബലാർഥം ബലം സൃഷ്ടം ധാത്രാ മാന്ധാതരുച്യതേ ।
അബലം തന്മഹദ്ഭൂതം യസ്മിൻസർവം പ്രതിഷ്ഠിതം ॥ 11 ॥

യച്ച ഭൂതം സ ഭജതേ ഭൂതാ യേ ച തദന്വയാഃ ।
അധർമസ്ഥേ ഹി നൃപതൗ സർവേ സീദന്തി പാർഥിവ ॥ 12 ॥

ദുർബലസ്യ ഹി യച്ചക്ഷുർമുനേരാശീവിഷസ്യ ച ।
അവിഷഹ്യ തമം മന്യേ മാ സ്മ ദുർബലമാസദഃ ॥ 13 ॥

ദുർബലാംസ്താത ബുധ്യേഥാ നിത്യമേവാവിമാനിതാൻ ।
മാ ത്വാം ദുർബലചക്ഷൂംഷി പ്രദഹേയുഃ സ ബാന്ധവം ॥ 14 ॥

ന ഹി ദുർബലദഗ്ധസ്യ കുലേ കിം ചിത്പ്രരോഹതി ।
ആമൂലം നിർദഹത്യേവ മാ സ്മ ദുർബലമാസദഃ ॥ 15 ॥

അബലം വൈ ബലാച്ഛ്രേയോ യച്ചാതി ബലവദ്ബലം ।
ബലസ്യാബല ദഗ്ധസ്യ ന കിം ചിദവശിഷ്യതേ ॥ 16 ॥

വിമാനിതോ ഹതോത്ക്രുഷ്ടസ്ത്രാതാരം ചേന്ന വിന്ദതി ।
അമാനുഷ കൃതസ്തത്ര ദണ്ഡോ ഹന്തി നരാധിപം ॥ 17 ॥

മാ സ്മ താത ബലേ സ്ഥേയാ ബാധിഷ്ഠാ മാപി ദുർബലം ।
മാ ത്വാ ദുർബലചക്ഷൂംഷി ധക്ഷ്യന്ത്യഗ്നിരിവാശ്രയം ॥ 18 ॥

യാനി മിഥ്യാഭിശസ്താനാം പതന്ത്യശ്രൂണി രോദതാം ।
താനി പുത്രാൻപശൂൻഘ്നന്തി തേഷാം മിഥ്യാഭിശാസതാം ॥ 19 ॥

യദി നാത്മനി പുത്രേഷു ന ചേത്പൗത്രേഷു നപ്തൃഷു ।
ന ഹി പാപം കൃതം കർമ സദ്യഃ ഫലതി ഗൗരിവ ॥ 20 ॥

യത്രാബലോ വധ്യമാനസ്ത്രാതാരം നാധിഗച്ഛതി ।
മഹാന്ദൈവകൃതസ്തത്ര ദണ്ഡഃ പതതി ദാരുണഃ ॥ 21 ॥

യുക്താ യദാ ജാനപദാ ഭിക്ഷന്തേ ബ്രാഹ്മണാ ഇവ ।
അഭീക്ഷ്ണം ഭിക്ഷുദോഷേണ രാജാനം ഘ്നന്തി താദൃശാഃ ॥ 22 ॥

രാജ്ഞോ യദാ ജനപദേ ബഹവോ രാജപൂരുഷാഃ ।
അനയേനോപവർതന്തേ തദ്രാജ്ഞഃ കിൽബിഷം മഹത് ॥ 23 ॥

യദാ യുക്താ നയന്ത്യർഥാൻകാമാദർഥവശേന വാ ।
കൃപണം യാചമാനാനാം തദ്രാജ്ഞോ വൈശസം മഹത് ॥ 24 ॥

മഹാവൃക്ഷോ ജായതേ വർധതേ ച
തം ചൈവ ഭൂതാനി സമാശ്രയന്തി ।
യദാ വൃക്ഷശ്ഛിദ്യതേ ദഹ്യതേ വാ
തദാശ്രയാ അനികേതാ ഭവന്തി ॥ 25 ॥

യദാ രാഷ്ട്രേ ധർമമഗ്ര്യം ചരന്തി
സംസ്കാരം വാ രാജഗുണം ബ്രുവാണാഃ ।
തൈരേവാധർമശ്ചരിതോ ധർമമോഹാത്
തൂർണം ജഹ്യാത്സുകൃതം ദുഷ്കൃതം ച ॥ 26 ॥

യത്ര പാപാ ജ്യായമാനാശ് ചരന്തി
സതാം കലിർവിന്ദതി തത്ര രാജ്ഞഃ ।
യദാ രാജാ ശാസ്തി നരാന്നശിഷ്യാൻ
ന തദ്രാജ്ഞ്യ വർധതേ ഭൂമിപാല ॥ 27 ॥

യശ്ചാമാത്യം മാനയിത്വാ യഥാർഹം
മന്ത്രേ ച യുദ്ധേ ച നൃപോ നിയുജ്ഞ്യാത് ।
പ്രവർധതേ തസ്യ രാഷ്ട്രം നൃപസ്യ
ഭുങ്ക്തേ മഹീം ചാപ്യഖിലാം ചിരായ ॥ 28 ॥

അത്രാപി സുകൃതം കർമ വാചം ചൈവ സുഭാഷിതാം ।
സമീക്ഷ്യ പൂജയന്രാജാ ധർമം പ്രാപ്നോത്യനുത്തമം ॥ 29 ॥

സംവിഭജ്യ യദാ ഭുങ്ക്തേ ന ചാന്യാനവമന്യതേ ।
നിഹന്തി ബലിനം ദൃപ്തം സ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 30 ॥

ത്രായതേ ഹി യദാ സർവം വാചാ കായേന കർമണാ ।
പുത്രസ്യാപി ന മൃഷ്യേച്ച സ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 31 ॥

യദാ ശാരണികാന്രാജാ പുത്ര വത്പരിരക്ഷതി ।
ഭിനത്തി ന ച മര്യാദാം സ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 32 ॥

യദാപ്ത ദക്ഷിണൈര്യജ്ഞൈര്യജതേ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ।
കാമദ്വേഷാവനാദൃത്യ സ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 33 ॥

കൃപണാനാഥ വൃദ്ധാനാം യദാശ്രു വ്യപമാർഷ്ടി വൈ ।
ഹർഷം സഞ്ജനയന്നൄണാം സ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 34 ॥

വിവർധയതി മിത്രാണി തഥാരീംശ്ചാപകർഷതി ।
സമ്പൂജയതി സാധൂംശ്ച സ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 35 ॥

സത്യം പാലയതി പ്രാപ്ത്യാ നിത്യം ഭൂമിം പ്രയച്ഛതി ।
പൂജയത്യതിഥീൻഭൃത്യാൻസ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 36 ॥

നിഗ്രഹാനുഗ്രഹൗ ചോഭൗ യത്ര സ്യാതാം പ്രതിഷ്ഠിതൗ ।
അസ്മിഁല്ലോകേ പരേ ചൈവ രാജാ തത്പ്രാപ്നുതേ ഫലം ॥ 37 ॥

യമോ രാജാ ധാർമികാണാം മാന്ധാതഃ പരമേശ്വരഃ ।
സംയച്ഛൻഭവതി പ്രാണാന്ന സംയച്ഛംസ്തു പാപകഃ ॥ 38 ॥

ഋത്വിക്പുരോഹിതാചാര്യാൻസത്കൃത്യാനവമന്യ ച ।
യദാ സമ്യക്പ്രഗൃഹ്ണാതി സ രാജ്ഞോ ധർമ ഉച്യതേ ॥ 39 ॥

യമോ യച്ഛതി ഭൂതാനി സർവാണ്യേവാവിശേഷതഃ ।
തസ്യ രാജ്ഞാനുകർതവ്യം യന്തവ്യാ വിധിവത്പ്രജാഃ ॥ 40 ॥

സഹസ്രാക്ഷേണ രാജാ ഹി സർവ ഏവോപമീയതേ ।
സ പശ്യതി ഹി യം ധർമം സ ധർമഃ പുരുഷർഷഭ ॥ 41 ॥

അപ്രമാദേന ശിക്ഷേഥാഃ ക്ഷമാം ബുദ്ധിം ധൃതിം മതിം ।
ഭൂതാനാം സത്ത്വജിജ്ഞാസാം സാധ്വസാധു ച സർവദാ ॥ 42 ॥

സംഗ്രഹഃ സർവഭൂതാനാം ദാനം ച മധുരാ ച വാക് ।
പൗരജാനപദാശ്ചൈവ ഗോപ്തവ്യാഃ സ്വാ യഥാ പ്രജാഃ ॥ 43 ॥

ന ജാത്വദക്ഷോ നൃപതിഃ പ്രജാഃ ശക്നോതി രക്ഷിതും ।
ഭരോ ഹി സുമഹാംസ്താത രാജ്യം നാമ സുദുഷ്കരം ॥ 44 ॥

തദ്ദണ്ഡവിന്നൃപഃ പ്രാജ്ഞഃ ശൂരഃ ശക്നോതി രക്ഷിതും ।
ന ഹി ശക്യമദണ്ഡേന ക്ലീബേനാബുദ്ധിനാപി വാ ॥ 45 ॥

അഭിരൂപൈഃ കുലേ ജാതൈർദക്ഷൈർഭക്തൈർബഹുശ്രുതൈഃ ।
സർവാ ബുദ്ധീഃ പരീക്ഷേഥാസ്താപസാശ്രമിണാം അപി ॥ 46 ॥

തതസ്ത്വം സർവഭൂതാനാം ധർമം വേത്സ്യസി വൈ പരം ।
സ്വദേശേ പരദേശേ വാ ന തേ ധർമോ വിനശ്യതി ॥ 47 ॥

ധർമശ്ചാർഥശ്ച കാമശ് ച ധർമ ഏവോത്തരോ ഭവേത് ।
അസ്മിഁല്ലോകേ പരേ ചൈവ ധർമവിത്സുഖമേധതേ ॥ 48 ॥

ത്യജന്തി ദാരാൻപ്രാണാംശ്ച മനുഷ്യാഃ പ്രതിപൂജിതാഃ ।
സംഗ്രഹശ്ചൈവ ഭൂതാനാം ദാനം ച മധുരാ ച വാക് ॥ 49 ॥

അപ്രമാദശ്ച ശൗചം ച താത ഭൂതികരം മഹത് ।
ഏതേഭ്യശ്ചൈവ മാന്ധാതഃ സതതം മാ പ്രമാദിഥാഃ ॥ 50 ॥

അപ്രമത്തോ ഭവേദ്രാജാ ഛിദ്രദർശീ പരാത്മനോഃ ।
നാസ്യ ഛിദ്രം പരഃ പശ്യേച്ഛിദ്രേഷു പരമന്വിയാത് ॥ 51 ॥

ഏതദ്വൃത്തം വാസവസ്യ യമസ്യ വരുണസ്യ ച ।
രാജർഷീണാം ച സർവേഷാം തത്ത്വമപ്യനുപാലയ ॥ 52 ॥

തത്കുരുഷ്വ മഹാരാജ വൃത്തം രാജർഷിസേവിതം ।
ആതിഷ്ഠ ദിവ്യം പന്ഥാനമഹ്നായ ഭരതർഷഭ ॥ 53 ॥

ധർമവൃത്തം ഹി രാജാനം പ്രേത്യ ചേഹ ച ഭാരത ।
ദേവർഷിപിതൃഗന്ധർവാഃ കീർതയന്ത്യമിതൗജസഃ ॥ 54 ॥

സ ഏവമുക്തോ മാന്ധാതാ തേനോതഥ്യേന ഭാരത ।
കൃതവാനവിശങ്കസ്തദേകഃ പ്രാപ ച മേദിനീം ॥ 55 ॥

ഭവാനപി തഥാ സമ്യങ്മാന്ധാതേവ മഹീപതിഃ ।
ധർമം കൃത്വാ മഹീം രക്ഷൻസ്വർഗേ സ്ഥാനമവാപ്സ്യസി ॥ 56 ॥

॥ ഇതി ഉതഥ്യഗീതാ സമാപ്താ ॥

Also Read:

Utathya Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top