Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Varahi Stotrams / Varahi Nigraha Ashtakam Lyrics in English | Goddess Varahi Stotram

Varahi Nigraha Ashtakam Lyrics in English | Goddess Varahi Stotram

33 Views

Shri Varahinigraha Ashtakam Lyrics in English:

varahinigrahastakam

sri ganesaya namah ।
devi krodamukhi tvadamghrikamala-dvandvanuraktatmane
mahyam druhyati yo mahesi manasa kayena vaca narah ।
tasyasu tvadayogranisthurahala-ghata-prabhuta-vyatha-
paryasyanmanaso bhavantu vapusah pranah prayanonmukhah ॥ 1॥

devi tvatpadapadmabhaktivibhava-praksinaduskarmani
pradurbhutanrsamsabhavamalinam vrttim vidhatte mayi ।
yo dehi bhuvane tadiyahrdayannirgatvarairlohitaih
sadyah purayase karabja-casakam vamchaphalairmamapi ॥ 2॥

candottunda-vidirnadamstrahrdaya-prodbhinnaraktacchata-
halapana-madattahasa-ninadatopa-pratapotkatam ।
matarmatparipanthinamapahrtaih pranaistvadamghridvayam
dhyanoddamaravairbhavodayavasatsantarpayami ksanat ॥ 3॥

syamam tamarasananamghrinayanam somardhacudam
jagattrana-vyagra-halayudhagramusalam santrasamudravatim ।
ye tvam raktakapalinim haravararohe varahananam
bhavaih sandadhate katham ksanamapi prananti tesam dvisah ॥ 4॥

visvadhisvaravallabhe vijayase ya tvam niyantryatmika
bhutanta purusayusavadhikari pakaprada karmanam ।
tvam yace bhavatim kimapyavitatham yo madvirodhi
janastasyayurmama vamchitavadhi bhavenmatastavaivajnaya ॥ 5॥

matah samyagupasitum jadamatistvam naiva saknomyaham
yadyapyanvita-daisikamghrikamalanukrosapatrasya me ।
jantuh kascana cintayatyakusalam yastasya tadvaisasam
bhuyaddevi virodhino mama ca te sreyah padasanginah ॥ 6॥

varahi vyathamana-manasagalatsaukhyam tadasabalim
sidantam yamapakrtadhyavasitam praptakhilotpaditam ।
krandadbandhujanaih kalankitatulam kanthavranodyatkrmi
pasyami pratipaksamasu patitam bhrantam luthantam muhuh ॥ 7॥

varahi tvamasesajantusu punah pranatmika spandase
sakti vyapta-caracara khalu yatastvametadabhyarthaye ।
tvatpadambujasangino mama sakrtpapam cikirsanti ye
tesam ma kuru sankarapriyatame dehantaravasthitim ॥ 8॥

॥ iti sri varahinigrahastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *