Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vichakhnu Gita Lyrics in English

Vichakhnu Geetaa in English:

॥ vichakhnugeetaa ॥
adhyaayah’ 257
bhee
atraapyudaaharanteemamitihaasam puraatanam ।
prajaanaamanukampaartham geetam raajnyaa vichakhnunaa ॥ 1 ॥

chhinnasthoonam vri’sham dri’sht’vaa viraavam cha gavaam bhri’sham ।
gograhe yajnyavaatasya prekshamaanah’ sa paarthivah’ ॥ 2 ॥

svasti gobhyo’stu lokeshu tato nirvachanam kri’tam ।
himsaayaam hi pravri’ttaayaamaasheereshaanukalpitaa ॥ 3 ॥

avyavasthita maryaadairvimood’hairnaastikairnaraih’ ।
samshayaatmabhiravyaktairhimsaa samanukeertitaa ॥ 4 ॥

sarvakarma svahimsaa hi dharmaatmaa manurabraveet ।
kaamaraagaadvihimsanti bahirvedyaam pashoonnaraah’ ॥ 5 ॥

tasmaatpramaanatah’ kaaryo dharmah’ sookshmo vijaanataa ।
ahimsaiva hi sarvebhyo dharmebhyo jyaayasee mataa ॥ 6 ॥

uposhya samshito bhootvaa hitvaa veda kri’taah’ shruteeh’ ।
aachaara ityanaachaaraah’ kri’panaah’ phalahetavah’ ॥ 7 ॥

yadi yajnyaamshcha vri’kshaamshcha yoopaamshchoddhishya maanavaah’ ।
vri’thaa maamsaani khaadanti naisha dharmah’ prashasyate ॥ 8 ॥

maamsam madhu suraa matsyaa aasavam kri’saraudanam ।
dhoortaih’ pravartitam hyetannaitadvedeshu kalpitam ॥ 9 ॥

kaamaanmohaachcha lobhaachcha laulyametatpravartitam ।
vishnumevaabhijaananti sarvayajnyeshu braahmanaah’ ।
paayasaih’ sumanobhishcha tasyaapi yajanam smri’tam ॥ 10 ॥

yajnyiyaashchaiva ye vri’kshaa vedeshu parikalpitaah’ ।
yachchaapi kim chitkartavyamanyachchokshaih’ susamskri’tam ।
mahaasattvaih’ shuddhabhaavaih’ sarvam devaarhameva tat ॥ 11 ॥

y
shareeramaapadashchaapi vivadantyavihimsatah’ ।
katham yaatraa shareerasya niraarambhasya setsyati ॥ 12 ॥

bhee
yathaa shareeram na glaayenneyaanmri’tyuvasham yathaa ।
tathaa karmasu varteta samartho dharmamaacharet ॥ 13 ॥

॥ iti vichakhnugeetaa samaaptaa ॥

Also Read:

Vichakhnu Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vichakhnu Gita Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top