Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vichakhnu Gita Lyrics in Oriya

Vichakhnu Geetaa in Oriya:

॥ ବିଚଖ୍ନୁଗୀତା ॥
ଅଧ୍ୟାୟଃ ୨୫୭
ଭୀ
ଅତ୍ରାପ୍ୟୁଦାହରନ୍ତୀମମିତିହାସଂ ପୁରାତନମ୍ ।
ପ୍ରଜାନାମନୁକମ୍ପାର୍ଥଂ ଗୀତଂ ରାଜ୍ଞା ବିଚଖ୍ନୁନା ॥ ୧ ॥

ଛିନ୍ନସ୍ଥୂନଂ ବୃଷଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିରାବଂ ଚ ଗବାଂ ଭୃଶମ୍ ।
ଗୋଗ୍ରହେ ଯଜ୍ଞବାତସ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷମାଣଃ ସ ପାର୍ଥିବଃ ॥ ୨ ॥

ସ୍ୱସ୍ତି ଗୋଭ୍ୟୋଽସ୍ତୁ ଲୋକେଷୁ ତତୋ ନିର୍ୱଚନଂ କୃତମ୍ ।
ହିଂସାୟାଂ ହି ପ୍ରବୃତ୍ତାୟାମାଶୀରେଷାନୁକଲ୍ପିତା ॥ ୩ ॥

ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମର୍ୟାଦୈର୍ୱିମୂଢୈର୍ନାସ୍ତିକୈର୍ନରୈଃ ।
ସଂଶୟାତ୍ମଭିରବ୍ୟକ୍ତୈର୍ହିଂସା ସମନୁକୀର୍ତିତା ॥ ୪ ॥

ସର୍ୱକର୍ମ ସ୍ୱହିଂସା ହି ଧର୍ମାତ୍ମା ମନୁରବ୍ରବୀତ୍ ।
କାମରାଗାଦ୍ୱିହିଂସନ୍ତି ବହିର୍ୱେଦ୍ୟାଂ ପଶୂନ୍ନରାଃ ॥ ୫ ॥

ତସ୍ମାତ୍ପ୍ରମାନତଃ କାର୍ୟୋ ଧର୍ମଃ ସୂକ୍ଷ୍ମୋ ବିଜାନତା ।
ଅହିଂସୈବ ହି ସର୍ୱେଭ୍ୟୋ ଧର୍ମେଭ୍ୟୋ ଜ୍ୟାୟସୀ ମତା ॥ ୬ ॥

ଉପୋଷ୍ୟ ସଂଶିତୋ ଭୂତ୍ୱା ହିତ୍ୱା ବେଦ କୃତାଃ ଶ୍ରୁତୀଃ ।
ଆଚାର ଇତ୍ୟନାଚାରାଃ କୃପଣାଃ ଫଲହେତବଃ ॥ ୭ ॥

ଯଦି ଯଜ୍ଞାଂଶ୍ଚ ବୃକ୍ଷାଂଶ୍ଚ ଯୂପାଂଶ୍ଚୋଦ୍ଧିଶ୍ୟ ମାନବାଃ ।
ବୃଥା ମାଂସାନି ଖାଦନ୍ତି ନୈଷ ଧର୍ମଃ ପ୍ରଶସ୍ୟତେ ॥ ୮ ॥

ମାଂସଂ ମଧୁ ସୁରା ମତ୍ସ୍ୟା ଆସବଂ କୃସରୌଦନମ୍ ।
ଧୂର୍ତୈଃ ପ୍ରବର୍ତିତଂ ହ୍ୟେତନ୍ନୈତଦ୍ୱେଦେଷୁ କଲ୍ପିତମ୍ ॥ ୯ ॥

କାମାନ୍ମୋହାଚ୍ଚ ଲୋଭାଚ୍ଚ ଲୌଲ୍ୟମେତତ୍ପ୍ରବର୍ତିତମ୍ ।
ବିଷ୍ଣୁମେବାଭିଜାନନ୍ତି ସର୍ୱୟଜ୍ଞେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣାଃ ।
ପାୟସୈଃ ସୁମନୋଭିଶ୍ଚ ତସ୍ୟାପି ଯଜନଂ ସ୍ମୃତମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଯଜ୍ଞିୟାଶ୍ଚୈବ ଯେ ବୃକ୍ଷା ବେଦେଷୁ ପରିକଲ୍ପିତାଃ ।
ଯଚ୍ଚାପି କିଂ ଚିତ୍କର୍ତବ୍ୟମନ୍ୟଚ୍ଚୋକ୍ଷୈଃ ସୁସଂସ୍କୃତମ୍ ।
ମହାସତ୍ତ୍ୱୈଃ ଶୁଦ୍ଧଭାବୈଃ ସର୍ୱଂ ଦେବାର୍ହମେବ ତତ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଯ୍
ଶରୀରମାପଦଶ୍ଚାପି ବିବଦନ୍ତ୍ୟବିହିଂସତଃ ।
କଥଂ ଯାତ୍ରା ଶରୀରସ୍ୟ ନିରାରମ୍ଭସ୍ୟ ସେତ୍ସ୍ୟତି ॥ ୧୨ ॥

ଭୀ
ଯଥା ଶରୀରଂ ନ ଗ୍ଲାୟେନ୍ନେୟାନ୍ମୃତ୍ୟୁବଶଂ ଯଥା ।
ତଥା କର୍ମସୁ ବର୍ତେତ ସମର୍ଥୋ ଧର୍ମମାଚରେତ୍ ॥ ୧୩ ॥

॥ ଇତି ବିଚଖ୍ନୁଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Vichakhnu Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vichakhnu Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top