1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama Stotram from Devi Bhagavata in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਦੇਵੀਭਾਗਵਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥
ਭਗੀਰਥਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵੀਭਾਗਵਤ ਉਪਪੁਰਾਣੇ
ਭਗੀਰਥ ਉਵਾਚ-
ॐ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ਦੇਵਦੇਵ ਪਰਾਤ੍ਪਰ ।
ਅਚ੍ਯੁਤਾਨਘ ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯ ਭੀਮਾਸ੍ਯ ਰੁਚਿਰਾਨਨ ॥ ੧ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਜਿਨਧਰਾਨਨ੍ਤ ਪਾਰਾਵਾਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤ ।
ਪਞ੍ਚਾਨਨ ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵ ਮਹਾਜ੍ਞਾਨਮਯ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੨ ॥

ਅਜਿਤਾਮਿਤਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਨ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭੂਤੇਸ਼ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ਼੍ਰਯ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ ੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੋਪਕਾਰਿਨ੍ਵਿਸ਼੍ਵੈਕਧਾਮ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਾਸ਼੍ਰਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਾਰ ਸਦਾਨਨ੍ਦ ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਨ੍ਦ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੪ ॥

ਸ਼ਰ੍ਵ ਸਰ੍ਵਵਿਦਜ੍ਞਾਨਵਿਵਰ੍ਜਿਤ ਸੁਰੋਤ੍ਤਮ ।
ਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯ ਸੁਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯ ਸੁਰਰਾਜ ਸੁਰੋਤ੍ਤਮ ॥ ੫ ॥

ਸੁਰਪੂਜ੍ਯ ਸੁਰਧ੍ਯੇਯ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸੁਰਾਨ੍ਤਕ ।
ਸੁਰਾਰਿਮਰ੍ਦਕ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੬ ॥

ਤ੍ਵਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਬੋਧਸ਼੍ਚ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਜਗਤਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰਤ੍ਯੁਗ੍ਰ ਉਗ੍ਰਕਰ੍ਮੋਗ੍ਰਲੋਚਨਃ ॥ ੭ ॥

ਉਗ੍ਰਪ੍ਰਭਾਵਸ਼੍ਚਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਮਰ੍ਦਕੋऽਤ੍ਯੁਗ੍ਰਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਉਗ੍ਰਕਣ੍ਠਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਨ੍ਤਿਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੮ ॥

ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਃ ਸ਼ਿਵਾਧਾਰਃ ਸ਼ਿਵਾਯਨਿਰਮਿਤ੍ਰਜਿਤ੍ ।
ਸ਼ਿਵਦਃ ਸ਼ਿਵਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸ਼ਿਵਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ਿਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਿਸ਼ੁਃ ਸ਼ੈਸ਼ਵਯੁਕ੍ਤਸ੍ਚ ਪਿਙ੍ਗਕੇਸ਼ੋ ਜਟਾਧਰਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਧਰਕਪਰ੍ਦੀ ਚ ਜਟਾਜੂਟਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਜਟਿਲੋ ਜਟਿਲਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਦੋਨ੍ਮਤ੍ਤਮਾਨਸਃ ।
ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਕੇਸ਼ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਾਨਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੧ ॥

ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਲੋਚਨੋ ਭੀਮਸ੍ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੋ ਭੀਮਲੋਚਨਃ ।
ਬਹੁਨੇਤ੍ਰੋ ਦ੍ਵਿਨੇਤ੍ਰੀ ਚ ਰਕ੍ਤਨੇਤ੍ਰਃ ਸੁਨੇਤ੍ਰਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਦੀਰ੍ਘਨੇਤ੍ਰਸ੍ਚ ਪਿਙ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਪ੍ਰਭਾਖ੍ਯਃ ਸੁਲੋਚਨਃ ।
ਸੋਮਨੇਤ੍ਰੋऽਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾਖ੍ਯਃ ਸੂਰ੍ਯਨੇਤ੍ਰਃ ਸੁਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਦਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਃ ਕਪਾਲੀ ਕਪਿਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੪ ॥

ਵ੍ਯਾਘੂਰ੍ਣਨਯਨੋ ਧੂਰ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਵਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠੋ ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਖ੍ਯਃ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਃ ਸੁਕਣ੍ਠਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਧਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਭਤ੍ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਕਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਭਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਮੂਰ੍ਧਜਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਵਦਨੋ ਵੀਰੋ ਵਰਦੋ ਵਰਲੋਚਨਃ ।
ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਾਭਾਸਃ ਸ਼ਰਦਿਨ੍ਦੁਸਮਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੭ ॥

ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ੍ਯਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਮੂਤਿਰ੍ਭੀਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਭਯਾਨਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਭਯਦਾਤਾ ਭਯਤ੍ਰਾਤਾ ਭਯਹਰ੍ਤਾ ਭਯੋਜ੍ਝਿਤਃ ।
ਨਿਰ੍ਭੂਤੋ ਭੂਤਵਨ੍ਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕੌਪੀਨਵਾਸਾ ਦੁਰ੍ਵਾਸਾ ਵਿਵਾਸਾਃ ਕਾਮਿਨੀਪਤਿਃ ।
ਕਰਾਲਃ ਕੀਰ੍ਤਿਦੋ ਵੈਦ੍ਯਃ ਕਿਸ਼ੋਰਃ ਕਾਮਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੦ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਰੂਪਃ ਕੁਨ੍ਤਧਾਰੀ ਕਾਲਕੂਟਕਤਾਸ਼ਨਃ ।
ਕਾਲਕੂਟਃ ਸੁਰੂਪੀ ਚ ਕੁਲਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦੀਪਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਕਲਾਕਾਸ਼੍ਠਾਤ੍ਮਕਃ ਕਾਸ਼ੀਵਿਹਾਰੀ ਕੁਟਿਲਾਨਨਃ ।
ਮਹਾਕਾਨਨਸਂਵਾਸੀ ਕਾਲੀਪ੍ਰਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਕਾਲੀਧਰਃ ਕਾਮਚਾਰਿ ਕੁਲਕੀਰ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਾਮਾਦ੍ਰਿਃ ਕਾਮੁਕਵਰਃ ਕਾਰ੍ਮੁਕੀ ਕਾਮਮੋਹਿਤਃ ॥ ੨੩
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਨਕਾਭਾਸਃ ਕਨਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲਗਾਤ੍ਰਕਃ ।
ਕਾਮਾਤੁਰਃ ਕ੍ਵਣਤ੍ਪਾਦਃ ਕੁਟਿਲਭ੍ਰੁਕੁਟੀਧਰਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਪਿਤਾ ਕੋਕਨਦਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਯੋਦ੍ਧਾ ਖਡ੍ਗੀ ਚ ਗਿਰੀਸ਼ੋ ਗਗਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੫
ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਖੇਟਕਧਕ੍ ਖਰ੍ਵਃ ਖਰ੍ਵਤਰਃ ਖਗਃ ।
ਖਗਾਰੂਢਃ ਖਗਾਰਾਧ੍ਯਃ ਖੇਚਰਃ ਖੇਚਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੬ ॥

ਖੇਚਰਤ੍ਵਪ੍ਰਦਃ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀਪਤਿਃ ਖੇਚਰਮਰ੍ਦਕਃ ।
ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੋ ਗਣਪਿਤਾ ਗਰਿਸ਼੍ਠੋ ਗਣਭੂਪਤਿਃ ॥ ੨੭ ॥

ਗੁਰੁਰ੍ਗੁਰੁਤਰੋ ਜ੍ਞੇਯੋ ਗਙ੍ਗਾਪਤਿਰਮਰ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਗੀਤਪ੍ਰਿਯੋ ਗੀਤਰਤਃ ਸੁਗੋਪ੍ਯੋ ਗੋਪਵਨ੍ਦਪਃ ॥ ੨੮ ॥

ਗਵਾਰੂਢੋ ਜਗਦ੍ਭਰ੍ਤਾ ਗੋਸ੍ਵਾਮੀ ਗੋਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਗੋਪ੍ਰਦੋ ਗੋਧਰੋ ਗਧ੍ਰੋ ਗਰੁਤ੍ਮਾਨ੍ ਗੋਕਤਾਸਨਃ ॥ ੨੯।
ਗੋਪੀਸ਼ੋ ਗੁਰੁਤਾਤਸ਼੍ਚ ਗੁਹਾਵਾਸੀ ਸੁਗੋਪਿਤਃ ।
ਗਜਾਰੂਢੋ ਗਜਾਸ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗਜਾਜਿਨਧਰੋऽਗ੍ਰਜਃ ॥ ੩੦ ॥

ਗ੍ਰਹਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗ੍ਰਹਗਣੋ ਦੁਸ਼੍ਟਗ੍ਰਹਵਿਮਰ੍ਦਕਃ ।
ਮਾਨਰੂਪੀ ਗਾਨਰਤਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡੋ ਗਾਨਵਿਹ੍ਵਲਃ ॥ ੩੧ ॥

ਗਾਨਮਤ੍ਤੋ ਗੁਣੀ ਗੁਹ੍ਯੋ ਗੁਣਗ੍ਰਮਾਸ਼ਯੋ ਗੁਣਃ ।
ਗੂਢਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਗੂਢਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਗੂਢਪਾਦਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੩੨ ॥

ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਲੋਕਵਾਸੀ ਚ ਗੁਣਵਾਨ੍ਗੁਣਿਨਾਂ ਵਰਃ ।
ਹਰੋ ਹਰਿਤਵਰ੍ਣਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਤ੍ਯੁਰ੍ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਹਰਿਃ ॥ ੩੩ ॥

ਹਵ੍ਯਭੁਘਰਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਹਵਿਰ੍ਹਵਿਰ੍ਭੁਜਾਂ ਵਰਃ ।
ਅਨਾਦਿਰਾਦਿਃ ਸਰ੍ਵਾਦ੍ਯ ਆਦਿਤੇਯਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੪ ॥

ਅਨਨ੍ਤਵਿਕ੍ਰਮੋ ਲੋਕੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਪਹਾਰਕਃ ।
ਗੀਸ਼੍ਪਤਿਃ ਸਦ੍ਗੁਣੋਪੇਤਃ ਸਗੁਣੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਗੁਣੀ ॥ ੩੫ ॥

ਗੁਣਪ੍ਰੀਤੋ ਗੁਣਵਰੋ ਗਿਰਿਜਾਨਾਯਕੋ ਗਿਰਿਃ ।
ਗੌਰੀਭਰ੍ਤਾ ਗੁਣਾਢਯਸ਼੍ਚ ਗੋਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਪਦ੍ਮਾਸਨਃ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਃ ਪਦ੍ਮਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸੁਪਦ੍ਮਕਃ ।
ਪਦ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਪਦ੍ਮਕਰਃ ਪਦ੍ਮਾਰੂਢਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੩੭ ॥

ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਿਯਤਮਃ ਪਦ੍ਮਾਲਯਃ ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਪਦ੍ਮਕਾਨਨਸਂਵਾਸਃ ਪਦ੍ਮਕਾਨਨਭਞ੍ਜਕਃ ॥ ੩੮ ॥

ਪਦ੍ਮਕਾਨਨਸਂਵਾਸੀ ਪਦ੍ਮਾਰਣ੍ਯਕਤਾਲਯਃ ।
ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਵਦਨਃ ਫੁਲ੍ਲਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਕਤ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਫੁਲ੍ਲੇਨ੍ਦੀਵਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਕਮਲਾਸਨਃ ।
ਫੁਲ੍ਲਾਮ੍ਭੋਜਕਰਃ ਫੁਲ੍ਲਮਾਨਸਃ ਪਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੪੦ ॥

ਪਾਪਾਪਹਾਰੀ ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸੁਪੁਣ੍ਯਵਾਨ੍ ।
ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਣ੍ਯਤਮੋ ਧਨ੍ਯਃ ਸੁਪੂਤਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੪੧ ॥

ਪੁਣ੍ਯੇਸ਼ਃ ਪੁਣ੍ਯਦਃ ਪੁਣ੍ਯਨਿਰਤਃ ਪੁਣ੍ਯਭਾਜਨਃ ।
ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਪਾਪਿਸ਼੍ਠਨਾਸ਼ਕਃ ਪਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੪੨ ॥

ਪੁਰਾਤਨਃ ਪੂਰ੍ਵਹੀਨਃ ਪਰਦ੍ਰੋਹਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਪੀਵਰਃ ਪੀਵਰਮੁਖਃ ਪੀਨਕਾਯਃ ਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਪਾਸ਼ੀ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਃ ਪਾਸ਼ਾਣਵਿਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਪਲਾਤ੍ਮਕਃ ਪਰੋ ਵੇਤ੍ਤਾ ਪਾਸ਼ਬਦ੍ਧਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੪੪ ॥

ਪਸ਼ੂਨਾਮਧਿਪਃ ਪਾਸ਼ਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਪਾਸ਼ਵਿਭੇਦਕਃ ।
ਪਾਸ਼ਾਣਧਾਰੀ ਪਾਸ਼ਾਣਸ਼ਯਾਨਃ ਪਾਸ਼ਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੪੫ ॥

ਪਸ਼੍ਵਾਰੂਢਃ ਪੁਸ਼੍ਪਧਨੁਃ ਪੁਸ਼੍ਪਵਨ੍ਦਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਃ ਪੀਤਵਾਸਾ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੪੬ ॥

ਪਾਨਪਾਤ੍ਰਕਰਃ ਪਾਨਮਤ੍ਤਃ ਪਾਨਾਤਿਭੂਤਕਃ ।
ਪੋਸ਼੍ਟਾ ਪੋਸ਼੍ਟ੍ਟ੍ਵਰਃ ਪੂਤਃ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾऽਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੭ ॥

ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਸੇਵਿਤਃ ।
ਪਲ੍ਲਵਸ੍ਥਃ ਪ੍ਰਪੀਠਸ੍ਥਃ ਪੀਠਭੂਮਿਨਿਵਾਸਕਃ ॥ ੪੮ ॥

ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਹਃ ਪਾਰ੍ਥਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋऽਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਪਿਤਣਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਕਰ੍ਤਾ ਚ ਪ੍ਰੀਤਿਦਃ ਪ੍ਰੀਤਿਭਾਜਨਃ ॥ ੪੯ ॥

ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾਤ੍ਮਕਃ ਪ੍ਰੀਤਿਵਸ਼ੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਪ੍ਰੀਤਿਕਾਰਕਃ ।
ਪ੍ਰੀਤਿਹਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਰੂਪਾਤ੍ਮਨ੍ ਪ੍ਰੀਤਿਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਹਿ ॥ ੫੦ ॥

ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਹਰਃ ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ਪ੍ਰਾਣਦਾਯਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਾਣਗ੍ਰਾਹੀ ਮੁਨਿਰ੍ਦਯਃ ॥ ੫੧ ॥

ਪ੍ਰਾਣਨਾਥਃ ਪ੍ਰੀਤਮਨਾਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਵਦ੍ਧਃ ਪ੍ਰਵਦ੍ਧਰੂਪਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰੇਤਃ ਪ੍ਰਣਯਿਨਾਂ ਵਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਪਰਾਧੀਸ਼ਃ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਨੇਤ੍ਰਃ ਪਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਪਾਰੁਸ਼੍ਯਰਹਿਤਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ਪੁਤ੍ਰਦਃ ਪੁਤ੍ਰਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੫੩ ॥

ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਃ ਪੁਤ੍ਰਵਸ਼੍ਯਃ ਪੁਤ੍ਰਵਤ੍ਪਰਿਪਾਲਕਃ ।
ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਪਰਾਵਾਸਃ ਪਰਚੇਤਾਃ ਪਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੪ ॥

ਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਸਮ੍ਪਾਲ੍ਯਃ ਪਵਮਾਨਃ ਪਰੋऽਨ੍ਤਕਃ ।
ਪੁਰਹਾ ਪੁਰੁਹੂਤਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਃ ਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੫੫ ॥

ਪੁਰਨ੍ਦਰੋऽਤਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਃ ਪ੍ਰਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਧਰ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਪਟੁਃ ਪਟੁਤਰਃ ਪ੍ਰੌਢਃ ਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯਃ ਪਰ੍ਵਤਾਲਯਃ ॥ ੫੬ ॥

ਪੁਲਿਨਸ੍ਥਃ ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਾਖ੍ਯਃ ਪਿਙ੍ਗਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਗਃ ।
ਅਭੀਰੁਰਸਿਤਾਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਚਣ੍ਡਰੂਪਃ ਸਿਤਾਙ੍ਗਕਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਿਨੋਦਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਯੁਤਃ ਸਦਾ ।
ਸੁਖਹਰ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਸੁਖੀ ਸਰ੍ਵਲੋਕੈਕਪਾਵਨਃ ॥ ੫੮ ॥

ਸਦਾਵਨਃ ਸਾਰਦਸ਼੍ਚ ਸੁਸਿਦ੍ਧਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਰੂਪਕਃ ।
ਸਾਰਃ ਸਾਰਤਰਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸੋਮਃ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੫੯ ॥

ਸੋਮਮਣ੍ਡਲਧਾਰੀ ਚ ਸਮੁਦ੍ਰ ਸਿਨ੍ਧੁਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਸੁਰਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸੁਰਾਸੁਰਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਚਾਰਯੁਤਃ ਸੌਰਃ ਸ਼ਾਕ੍ਤਃ ਪਰਮਵੈਸ਼੍ਣਵਃ ॥ ੬੧ ॥

ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਵਿਧਾਨਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਾਚਾਰਪਰਾਯਣਃ ।
ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਃ ਸਰ੍ਵਰੋਗਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੬੨ ॥

ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਦ੍ਯੁਤਃ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਦ੍ਦਾਨਸਮੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸਹਾਸ੍ਯਵਦਨੋ ਹਾਸ੍ਯਯੁਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਹਸਿਤਾਨਨਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਮਕ੍ਸ਼ਵਕ੍ਤਾ ਚ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ੀ ਸਮਸ੍ਤਵਿਤ੍ ॥ ੬੪ ॥

ਸਕਲਜ੍ਞਃ ਸਮਰ੍ਥਜ੍ਞਃ ਸੁਮਨਾਃ ਸ਼ੈਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼ੋਕਪ੍ਰਸ਼ਮਨਃ ਸ਼ੋਕਹਨ੍ਤਾऽਸ਼ੋਚ੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੬੫ ॥

ਸ਼ੈਲਜ੍ਞਃ ਸ਼ੈਲਜਾਨਾਥਃ ਸ਼ੈਲਨਾਥਃ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਸਦਸ਼ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਰ੍ਧਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੬੬ ॥

ਸਾਧੁਪ੍ਰਿਯਃ ਸਾਧੁਤਮਃ ਸਾਧ੍ਵੀਪਤਿਰਲੌਕਿਕਃ ।
ਸ਼ੂਨ੍ਯਰੂਪਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਦੇਹਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਭਾਵਨਃ ॥ ੬੭ ॥

ਸ਼ੂਨ੍ਯਗਾਮੀ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਧਿਪਤਿਃ ਸੁਵਾਕ੍ ।
ਸ਼ਤਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਭਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸੂਰ੍ਯਦੀਪ੍ਤਃ ਸੁਰਾਰਿਹਾ ।
ਸ਼ੁਭਾਨ੍ਵਿਤਃ ਸ਼ੁਭਤਨੁਃ ਸ਼ੁਭਬੁਦ੍ਧਿਃ ਸ਼ੁਭਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੬੮ ॥

ਸ਼ੁਭਾਨ੍ਵਿਤਤਨੁਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਤਨੁਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਪ੍ਰਭਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਸੁਸ਼ੌਕ੍ਲਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਦਸ਼ਨਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਭਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਮਾਲ੍ਯਧਤ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਲਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਸਨਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਕੇਤਨਃ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਾਲਙ੍ਕਰਣਃ ਸ਼ੇਸ਼ਰਹਿਤਃ ਸ਼ੇਸ਼ਵੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ॥ ੭੦ ॥

ਸ਼ੇਸ਼ਾਰੂਢਃ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਙ੍ਗਦਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਸਤੀਪ੍ਰਿਯਃ ਸਾਸ਼ਙ੍ਕਸ਼੍ਚ ਸਮਦਰ੍ਸ਼ੀ ਸਮਾਧਿਮਾਨ੍ ॥ ੭੧ ॥

ਸਤ੍ਸਙ੍ਗੀ ਸਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ਸਙ੍ਗੀ ਨਿਃਸਙ੍ਗੀ ਸਙ੍ਗਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਃ ਸਾਮਗਾਨਰਤਃ ਸਦਾ ॥ ੭੨ ॥

ਸਾਮਵੇਤ੍ਤਾ ਸਾਮ੍ਯਤਰਃ ਸ਼੍ਯਾਮਾਪਤਿਰਸ਼ੇਸ਼ਭੁਕ੍ ।
ਤਾਰਿਣੀਪਤਿਰਾਤਾਮ੍ਰਨਯਨਸ੍ਤ੍ਵਰਿਤਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੩ ॥

ਤਾਰਾਤ੍ਮਕਸ੍ਤ੍ਵਗ੍ਵਸਨਸ੍ਤਰੁਣੀਰਮਣੋ ਰਤਃ ।
ਤਪ੍ਤਿਰੂਪਸ੍ਤਪ੍ਤਿਕਰ੍ਤਾ ਤਾਰਕਾਰਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੭੪ ॥

ਵਾਯੁਕੇਸ਼ੋ ਭੈਰਵੇਸ਼ੋ ਭਵਾਨੀਸ਼ੋ ਭਵਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਭਵਬਨ੍ਧੁਰ੍ਭਵਹਰੋ ਭਵਬਨ੍ਧਨਮੋਚਕਃ ॥ ੭੫ ॥

ਅਭਿਭੂਤੋऽਭਿਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਪ੍ਰਮੋਹਕਃ ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ੋ ਭੂਤਪੂਜ੍ਯੋ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭੬ ॥

ਦਯਾਲੁਰ੍ਦੀਨਨਾਥਸ਼੍ਚ ਦੁਃਸਹੋ ਦੈਤ੍ਯਮਰ੍ਦਕਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾਪਤਿਰ੍ਦੁਃਖਨਾਸ਼ਕੋ ਧਨਧਾਨ੍ਯਦਃ ॥ ੭੭ ॥

ਦਯਾਵਾਨ੍ ਦੈਵਤਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਦੇਵਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਃ ।
ਨਾਨਾਯੁਧਧਰੋ ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪਗੁਚ੍ਛਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਨਾਨਾਸੁਖਪ੍ਰਦੋ ਨਾਨਾਮੂਰ੍ਤਿਧਾਰੀ ਚ ਨਰ੍ਤਕਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਨਿਤ੍ਯਰੂਪੋऽਨਿਲੋऽਨਲਃ ॥ ੭੯ ॥

ਲਬ੍ਧਵਰ੍ਣੋ ਲਘੁਤਰੋ ਲਘੁਤ੍ਵਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਲੋਕਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਲਾਵਣ੍ਯ ਪਰਿਸਂਯੁਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਨਪੁਰੀਨ੍ਯਾਸਸਂਸ੍ਥਸ਼੍ਚ ਨਾਗੇਸ਼ੋ ਨਗਪੂਜਿਤਃ ।
ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਾਰਦਸ਼੍ਚ ਨਾਨਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੮੧ ॥

ਨਗਭੂਤੋ ਨਗ੍ਨਦੇਸ਼ੋ ਨਗ੍ਨਃ ਸਾਨਨ੍ਦਮਾਨਸਃ ।
ਨਮਸ੍ਯੋ ਨਤਨਾਭਿਸ਼੍ਚ ਨਮ੍ਰਮੂਰ੍ਧਾਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੮੨ ॥

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ੋ ਨਨ੍ਦਿਪੂਜ੍ਯੋ ਨਾਨਾਨੀਰਜਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਨਵੀਨਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰੌਘਤੁਸ਼੍ਟੋ ਨਵਘਨਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੮੩ ॥

ਨਨ੍ਦਃ ਸਾਨਨ੍ਦ ਆਨਨ੍ਦਮਯਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਦਵਿਹ੍ਵਲਃ ।
ਨਾਲਸਂਸ੍ਥਃ ਸ਼ੋਭਨਸ੍ਥਃ ਸੁਸ੍ਥਃ ਸੁਸ੍ਥਮਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੮੪ ॥

ਸ੍ਵਲ੍ਪਾਸਨੋ ਭੀਮਰੁਚਿਰ੍ਭੁਵਨਾਨ੍ਤਕਰਾਮ੍ਬੁਦਃ ।
ਆਸਨ੍ਨਃ ਸਿਕਤਾਲੀਨੋ ਵਸ਼ਾਸੀਨੋ ਵਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੮੫ ॥

ਵੈਰਸ੍ਯਰਹਿਤੋ ਵਾਰ੍ਯੋ ਵ੍ਰਤੀ ਵ੍ਰਤਪਰਾਯਣਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਮਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਭ੍ਯਾਸੀ ਵਿਦ੍ਯਾਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੮੬ ॥

ਘਣ੍ਟਾਕਾਰੋ ਘੋਟਕਸ੍ਥੋ ਘੋਰਰਾਵੋ ਘਨਸ੍ਵਨਃ ।
ਘੂਰ੍ਣਚਕ੍ਸ਼ੁਰਘੂਰ੍ਣਾਤ੍ਮਾ ਘੋਰਹਾਸੋ ਗਭੀਰਧੀਃ ॥ ੮੭ ॥

ਚਣ੍ਡੀਪਤਿਸ਼੍ਚਣ੍ਡਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਣ੍ਡੋ ਮੁਣ੍ਡੀ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਵਾਕ੍ ।
ਚਿਤਾਸਂਸ੍ਥਸ਼੍ਚਿਤਾਵਾਸਸ਼੍ਚਿਤਿਰ੍ਦਣ੍ਡਕਰਃ ਸਦਾ ॥ ੮੮ ॥

ਚਿਤਾਭਸ੍ਮਾਭਿਸਂਲਿਪ੍ਤਸ਼੍ਚਿਤਾਨਤ੍ਯਪਰਾਯਣਃ ।
ਚਿਤਾਪ੍ਰਮੋਦੀ ਚਿਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰਚਿਨ੍ਤਕਃ ॥ ੮੯ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਮਯਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਚਤੁਰਾਨਨਪੂਜਿਤਃ ।
ਚੀਰਵਾਸਾਸ਼੍ਚਕੋਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚਲਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੯੦ ॥

ਚਲਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਭੂਸ਼ਾਢਯਸ਼੍ਚਲਦ੍ਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਚਲਨ੍ਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਚਲਤ੍ਪਾਦਸ਼੍ਚਲਨ੍ਨੂਪੁਰਰਾਜਿਤਃ ॥ ੯੧ ॥

ਸ੍ਥਾਵਰਃ ਸ੍ਥਿਰਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥਾਵਰੇਸ਼ਃ ਸ੍ਥਿਰਾਸਨਃ ।
ਸ੍ਥਾਪਕਃ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਨਿਰਤਃ ਸ੍ਥੂਲਰੂਪੀ ਸ੍ਥਲਾਲਯਃ ॥ ੯੨ ॥

ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਾਤਿਗਃ ਸ੍ਥਿਤਿਪਰਃ ਸ੍ਥਾਣੁਰੂਪੀ ਸ੍ਥਲਾਧਿਪਃ ।
ਐਹਿਕੋ ਮਦਨਾਰ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮਹੀਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਃ ॥ ੯੩ ॥

ਮਹੀਪ੍ਰਿਯੋ ਮਤ੍ਤਰਵੋ ਮੀਨਕੇਤੁਵਿਮਰ੍ਦਕਃ ।
ਮੀਨਰੂਪੋ ਮਨਿਸਂਸ੍ਥੋ ਮਗਹਸ੍ਤੋ ਮਗਾਸਨਃ ॥ ੯੪ ॥

ਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥੋ ਮੇਖਲਾਯੁਕ੍ਤੋ ਮੈਥਿਲੀਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਮਿਥ੍ਯਾਹੀਨੋ ਮਙ੍ਗਲਦੋ ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯੋ ਮਕਰਾਸਨਃ ॥ ੯੫ ॥

ਮਤ੍ਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਮਥੁਰਗੀਰ੍ਮਧੁਪਾਨਪਰਾਯਣਃ ।
ਮਦੁਵਾਕ੍ਯਪਰਃ ਸੌਰਪ੍ਰਿਯੋ ਮੋਦਾਨ੍ਵਿਤਸ੍ਤਥਾ ॥ ੯੬ ॥

ਮੁਣ੍ਡਾਲਿਰ੍ਭੂਸ਼ਣੋ ਦਣ੍ਡੀ ਉਦ੍ਦਣ੍ਡੋ ਜ੍ਵਲਲੋਚਨਃ ।
ਅਸਾਧ੍ਯਸਾਧਕਃ ਸ਼ੂਰਸੇਵ੍ਯਃ ਸ਼ੋਕਾਪਨੋਦਨਃ ॥ ੯੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਸੁਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਸ਼੍ਰੀਨਿਲਯਸ੍ਤਥਾ ॥ ੯੮ ॥

ਸ਼੍ਰਮਾਦਿਕ੍ਲੇਸ਼ਰਹਿਤਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਃ ਸ਼੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਲੁਃ ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਦੇਵਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧੋ ਮਧੁਰਵਾਕ੍ ਤਥਾ ॥ ੯੯ ॥

ਪ੍ਰਲਯਾਗ੍ਨ੍ਯਰ੍ਕਸਙ੍ਕਾਸ਼ਃ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਨਯਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਅਸਾਧ੍ਯਸਾਧਕਃ ਸ਼ੂਰਸੇਵ੍ਯਃ ਸ਼ੋਕਾਪਨੋਦਨਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਭੂਤਮਯੋ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਨੇਤ੍ਰੋऽਧਿਮੋਹਕਤ੍ ।
ਲੋਕਤ੍ਰਾਣਪਰੋऽਪਾਰਗੁਣਃ ਪਾਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਅਗ੍ਨਿਜਿਹ੍ਵੋ ਦ੍ਵਿਜਾਸ੍ਯਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਧਕ੍ ।
ਖੇਚਰਃ ਖੇਚਰਾਧੀਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਾਰ੍ਵਲੌਕਿਕਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸੇਨਾਨੀਜਨਕਃ ਕ੍ਸ਼ੁਬ੍ਧਾਬ੍ਧਿਰ੍ਵਾਰਿਕ੍ਸ਼ੋਭਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਕਪਾਲਵਿਲਸਦ੍ਧਸ੍ਤਃ ਕਮਣ੍ਡਲੁਭਦਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕੇਵਲਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲਜ੍ਞਾਨਰੂਪਕਃ ।
ਵ੍ਯੋਮਾਲਯਨਿਵਾਸੀ ਚ ਬਹਦ੍ਵ੍ਯੋਮਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਅਮ੍ਭੋਜਨਯਨੋऽਮ੍ਭੋਧਿਸ਼ਯਾਨਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਤਿਗਃ ।
ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋऽਵਲਮ੍ਬਸ਼੍ਚ ਸਮ੍ਭੋਗਾਨਨ੍ਦਰੂਪਕਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾਮਯੋ ਲੋਕਪ੍ਰਮੋਹਾਪਹਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਬਹਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਬਹਨ੍ਨੇਤ੍ਰੋ ਬਹਦ੍ਵਾਹੁਰ੍ਬਹਦ੍ਵਲਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਬਹਤ੍ਸਰ੍ਪਾਙ੍ਗਦੋ ਦੁਸ਼੍ਟਬਹਦ੍ਵਾਲਵਿਮਰ੍ਦਕਃ ।
ਬਹਦ੍ਭੁਜਬਲੋਨ੍ਮਤ੍ਤੋ ਬਹਤ੍ਤੁਣ੍ਡੋ ਬਹਦ੍ਵਪੁਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਬਹਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਯੁਕ੍ਤਸ੍ਚ ਬਹਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਃ ਸ੍ਵਯਮ੍।
ਬਹਤ੍ਸਮ੍ਭੋਗਸਨੁਸ਼੍ਟੋ ਬਹਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਬਹਜ੍ਜਟਾਜੂਟਧਰੋ ਬਹਨ੍ਮਾਲੀ ਬਹਦ੍ਧਨੁਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਿਮੋਹਕਤ੍ ॥ ੧੦੯ ॥

ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਕਤ੍ ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਿਵਤ੍ਤਿਕਤ੍।
ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਨਾਯਕਃ ਸਰ੍ਵਵਿਪਤ੍ਤਿਪਰਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਨੇਤਾ ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਚ੍ਛਾਮਯਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਸਤ੍ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਰਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦਯਾਨਨ੍ਦਸ਼ਿਵਾਧਰਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਰੂਪਸ੍ਤੋਯਰੂਪੀ ਵਿਸ਼੍ਵਤਪ੍ਤਿਕਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਤਰ੍ਪਸ੍ਤਰ੍ਪਣਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਸ੍ਤਰ੍ਪਕਸ੍ਤਰ੍ਪਣਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਤਪ੍ਤਿਕਾਰਣਭੂਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਤਪ੍ਤਿਪ੍ਰਸਾਧਕਃ ।
ਅਭੇਦੋ ਭੇਦਕੋऽਚ੍ਛਿਦ੍ਯਚ੍ਛੇਦਕੋऽਚ੍ਛੇਦ੍ਯ ਏਵ ਹਿ ॥ ੧੧੩ ॥

ਅਚ੍ਛਿਨ੍ਨਧਨ੍ਵਾऽਚ੍ਛਿਨ੍ਨੇਸ਼ੁਰਚ੍ਛਿਨ੍ਨਧ੍ਵਜਵਾਹਨਃ ।
ਅਦਸ਼੍ਟਃ ਸਮਧਸ਼੍ਟਾਸ੍ਤ੍ਰਃ ਸਮਧਸ਼੍ਟੋ ਬਲੋਨ੍ਨਤਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਚਿਤ੍ਰਯੋਧੀ ਚਿਤ੍ਰਕਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਕਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਮੀਪ੍ਸਿਤਕਰਃ ਸਰ੍ਵੇਪ੍ਸਿਤਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦੋऽਭਿਨ੍ਨਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਬੋਧਨਾਤ੍ਮਾ ਬੋਧਨਾਰ੍ਥਾਤਿਗਃ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਬੋਧਕਤ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਤ੍ਰਿਜਟਸ਼੍ਚੈਕਜਟਿਲਸ਼੍ਚਲਜ੍ਜੂਟੋ ਭਯਾਨਕਃ ।
ਜਟਾਟੀਨੋ ਜਟਾਜੂਟਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਵਰਵਚਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੧੧੭ ॥

ਸ਼ਾਣ੍ਮਾਤੁਰਸ੍ਯ ਜਨਕਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਹਰਤਾਂ ਵਰਃ ।
ਅਨਰ੍ਘਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਹਾਰੀ ਚਾਨਰ੍ਘਧਨ੍ਵਾ ਮਹਾਰ੍ਘ੍ਯਪਾਤ੍ ॥ ੧੧੮ ॥

ਯੋਨਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਮੁਖਯੋਨਿਰਜਮ੍ਭਣਃ ।
ਮਹਾਦ੍ਰਿਸਦਸ਼ਃ ਸ਼੍ਵੇਤਃ ਸ਼੍ਵੇਤਪੁਸ਼੍ਪਸ੍ਰਗਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਮਕਰਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਮਾਸਰ੍ਤੁਹਾਯਨਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਸੂਰ੍ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪੈਰਰ੍ਚਿਤਗਾਤ੍ਰਕਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸ਼ਡਙ੍ਗਯੋਗਨਿਰਤਃ ਸਦਾਯੋਗਾਰ੍ਦ੍ਰਮਾਨਸਃ ।
ਸੁਰਾਸੁਰਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਵਿਲਸਤ੍ਪਾਦਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਾਬ੍ਜਃ ਸਿਤੇਤਰਗਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਵੈਨਤੇਯਸਮਾਰੂਢਃ ਸ਼ਰਦਿਨ੍ਦੁਸਹਸ੍ਰਵਤ੍ ॥ ੧੨੨ ॥

ਜਾਜ੍ਵਲ੍ਯਮਾਨਸ੍ਤੇਜੋਭਿਰ੍ਜ੍ਵਾਲਪੁਞ੍ਜੋ ਯਮਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਦ੍ਵਿਦ੍ਯੁਦਾਭਸ਼੍ਚ ਸਾਟ੍ਟਹਾਸਭਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਪ੍ਰਲਯਾਨਲਰੂਪੀ ਚ ਪ੍ਰਲਯਾਗ੍ਨਿਰੁਚਿਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਜਗਤਾਮੇਕਪੁਰੁਸ਼ੋ ਜਗਤਾਂ ਪ੍ਰਲਯਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਪ੍ਰਸੀਦ ਤ੍ਵਂ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਜਗਦ੍ਯੋਨੇ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਉਵਾਚ-
ਏਵਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰੇਣ ਰਾਜ੍ਞਾ ਵੈ ਸਂਸ੍ਤੁਤੋ ਹਰਃ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਮਗਮਤ੍ਤਸ੍ਯ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸ ਤਂ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੈਕਨਾਥਂ
ਪਞ੍ਚਾਨਨਂ ਸ਼੍ਵੇਤਰੁਚਿਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮ੍ ।
ਵਸ਼ਾਧਿਰੂਢਂ ਭੁਜਗਾਙ੍ਗਦੈਰ੍ਯੁਤਂ
ਨਨਰ੍ਤ ਰਾਜਾ ਧਰਣੀਭੁਜਾਂ ਵਰਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਚੇਦਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ਯ ਮੇ
ਏਤਾਨਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਸੁਖਾਰ੍ਥਕਾਨਿ ।
ਤਪਸ਼੍ਚ ਹੋਮਸ਼੍ਚ ਮਨੁਸ਼੍ਯਜਨ੍ਮ
ਯਤ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਦਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਮਤ੍ਤੋ ਨ ਧਨ੍ਯੋਸ੍ਤਿ ਮਹੀਤਲੇ ਵਾ
ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਂ ਮਮ ਨੇਤ੍ਰਗੋਚਰਃ ।
ਸੁਰਾਸੁਰਾਣਾਮਪਿ ਦੁਰ੍ਲਭੇਕ੍ਸ਼ਣਃ
ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ਪੂਰ੍ਣਮਯੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਤਤਸ੍ਤਮੇਵਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਮਾਣਂ
ਪ੍ਰਾਹ ਪ੍ਰਪਨਾਰ੍ਤਿਹਰੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਿਂ ਤੇ ਮਨੋਵਾਞ੍ਛਿਤਮੇਵ ਵਿਦ੍ਯਤੇ
ਵਣੁਸ਼੍ਵ ਤਤ੍ਪੁਤ੍ਰ ਦਦਾਮਿ ਤੁਭ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੩੦ ॥

ਸਚਾਹ ਪੂਰ੍ਵਂ ਕਪਿਲਸ੍ਯ ਸ਼ਾਪਤਃ
ਪਾਤਾਲਰਨ੍ਧ੍ਰੇ ਮਮ ਪੂਰ੍ਵਵਂਸ਼ਜਾਃ ।
ਭਸ੍ਮੀਬਭੂਵੁਃ ਸਗਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਾ
ਮਹਾਬਲਾ ਦੇਵਸਮਾਨਵਿਕ੍ਰਮਾਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਤੇਸ਼ਾਂ ਤੁ ਨਿਸ੍ਤਾਰਣਕਾਮ੍ਯਯਾ ਹ੍ਯਹਂ
ਗਙ੍ਗਾਂ ਧਰਣ੍ਯਾਮਭਿਨੇਤੁਮੀਹੇ ।
ਸਾ ਤੁ ਤ੍ਵਦੀਯਾ ਪਰਮਾ ਹਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ
ਵਿਨਾਜ੍ਞਯਾ ਤੇ ਨ ਹਿ ਯਾਤਿ ਪਥ੍ਵੀਮ੍ ॥ ੧੩੨ ॥

ਤਦੇਤਦਿਚ੍ਛਾਮਿ ਸਮੇਤ੍ਯ ਗਙ੍ਗਾ
ਕ੍ਸ਼ਿਤੌ ਮਹਾਵੇਗਵਤੀ ਮਹਾਨਦੀ ।
ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਵਿਵਰੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ
ਪੁਨਾਤੁ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਸਗਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

ਇਤ੍ਯੇਵਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਵਚਃ ਪਰੇਸ਼੍ਵਰਃ
ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਵਾਕ੍ਯਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਪਾਲਪੁਙ੍ਗਵਮ੍ ।
ਮਨੋਰਥਸ੍ਤੇऽਯਮਵੇਹਿ ਪੂਰ੍ਣੋ
ਮਮ ਪ੍ਰਸਾਦਾਦਚਿਰਾਦ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੩੪ ॥

ਯੇ ਚਾਪਿ ਮਾਂ ਭਕ੍ਤਿਤ ਏਵ ਮਰ੍ਤ੍ਯਾਃ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣ ਚਾਨੇਨ ਨਪ ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਤਿ ।
ਤੇਸ਼ਾਂ ਤੁ ਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਕਲਾ ਮਨੋਰਥਾ
ਧ੍ਰੁਵਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਮ ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ ॥ ੧੩੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਉਵਾਚ-
ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਸ ਵਰਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਰਾਜਾ ਹਸ਼੍ਟਮਨਾਸ੍ਤਤਃ ।
ਦਣ੍ਡਵਤ੍ਪ੍ਰਣਿਪਤ੍ਯਾਹ ਧਨ੍ਯੋऽਹਂ ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਤਤਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਦੇਵਃ ਕ੍ਸ਼ਣਾਦੇਵ ਮਹਾਮਤੇ ।
ਰਾਜਾ ਨਿਰ੍ਵਤ੍ਤਚੇਤਾਃ ਸ ਬਭੂਵ ਮੁਨਿਸਤ੍ਤਮ ॥ ੧੩੭ ॥

ਰਾਜ੍ਞਾ ਕਤਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਂਜ੍ਞਕਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ ਕੈਵਲ੍ਯਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੩੮ ॥

ਨ ਚੇਹ ਦੁਃਖਂ ਕੁਤ੍ਰਾਪਿ ਜਾਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਨਾਰਦ ।
ਜਾਯਤੇ ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾਚ੍ਚ ਮਹੇਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਮਹਾਪਦਿ ਭਯੇ ਘੋਰੇ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਮਹਾਭਯਹਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਦਾਯਕਮ੍ ।
ਸ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਮਹਾਭਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੧ ॥

ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਲੋਕਪੀਡਾਯਾਂ ਦੇਸ਼ੋਪਦ੍ਰਵ ਏਵ ਵਾ ।
ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਂ ਧੂਪਦੀਪਾਦਿਭਿਰ੍ਮੁਨੇ ॥ ੧੪੨ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਨ ਤਸ੍ਯ ਦੇਸ਼ੇ ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਂ ਨ ਚ ਲੋਕਾਦਿਪੀਡਨਮ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਨ ਚਾਨ੍ਯੋਪਦ੍ਰਵੋ ਵਾਪਿ ਭਵੇਦੇਤਤ੍ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਪਰ੍ਜਨ੍ਯੋऽਪਿ ਯਥਾਕਾਲੇ ਵਸ਼੍ਟਿਂ ਤਤ੍ਰ ਕਰੋਤਿ ਹਿ ॥ ੧੪੪ ॥

ਯਤ੍ਰੇਦਂ ਪਠ੍ਯਤੇ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਸ੍ਯਯੁਤਾ ਪਥ੍ਵੀ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਦੇਸ਼ੇ ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਨ ਦੁਸ਼੍ਟਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਤਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਾਂ ਭਵੇਦਪਿ ।
ਨਾਕਾਲੇ ਮਰਣਂ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਜਾਯਤੇ ਮੁਨੇ ॥ ੧੪੬ ॥

ਨ ਹਿਂਸ੍ਰਾਸ੍ਤਤ੍ਰ ਹਿਂਸਨ੍ਤਿ ਦੇਵਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ।
ਧਨ੍ਯਾ ਦੇਸ਼ਾਃ ਪ੍ਰਜਾ ਧਨ੍ਯਾ ਯਤ੍ਰ ਦੇਸ਼ੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੧੪੭ ॥

ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਪਾਰ੍ਥਿਵਂ ਲਿਙ੍ਗਂ ਪਠੇਦ੍ਯਤ੍ਰੇਦਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਤੁ ਕਸ਼੍ਣਾਯਾਂ ਫਾਲ੍ਗੁਨੇ ਮਾਸਿ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਦਸ਼ਸ਼ਤਾਖ੍ਯਕਮ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਤ੍ਯਨ੍ਤਸੁਖਦਂ ਨ ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮਭਾਗ੍ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਵਾਯੁਤੁਲ੍ਯਬਲੋ ਨੂਨਂ ਵਿਹਰੇਦ੍ਧਰਣੀਤਲੇ ।
ਧਨੇਸ਼ਤੁਲ੍ਯੋ ਧਨਵਾਨ੍ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸਮਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੫੦ ॥

ਵਿਹਰੇਦ੍ਦੇਵਤਾਤੁਲ੍ਯੋ ਨਿਗ੍ਰਹਾਨੁਗ੍ਰਹੇ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਯਾਂ ਵਾ ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਯਾਗੇ ਵਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਪਰਿਪੂਜ੍ਯ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਸ ਕੈਵਲ੍ਯਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੫੧ ॥

ਕਾਸ਼੍ਯਾਂ ਯਸ੍ਤੁ ਪਠੇਦੇਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਰਮਮਙ੍ਗਲਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਂ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਕਿਮਹਂ ਕਥਯਾਮਿ ਤੇ ॥ ੧੫੨ ॥

ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸ ਜੀਵਨ੍ਨੇਵ ਮਾਨਵਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮਹੇਸ਼ਤਾਮੇਤਿ ਮੁਕ੍ਤਿਰਨ੍ਤੇ ਕਰਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਪਠੇਦੇਤਦ੍ਬਿਲ੍ਵਮੂਲੇ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਸ ਸਾਲੋਕ੍ਯਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਦੇਵਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਯੋ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ਪਾਠਯੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਨਿਬਰ੍ਹਣਮ੍ ।
ਸ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਮਹਾਪਾਪਾਤ੍ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ॥ ੧੫੫ ॥

ਨ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾ ਸ੍ਯਾਨ੍ਨਾਪਮਤ੍ਯੁਭਯਂ ਤਥਾ ।
ਨ ਤਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਨ੍ਤਿ ਰਾਜਾਨੋ ਨ ਵਾ ਵ੍ਯਾਧਿਭਯਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੫੬ ॥

ਪਠੇਦੇਤਦ੍ਧਦਿ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਦੇਵਦੇਵਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯਂ ਪੂਰ੍ਣਂ ਰਜਤਾਦ੍ਰਿਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ॥ ੧੫੭ ॥

ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਪਙ੍ਕਜਾਸ੍ਯਂ ਚ ਚਾਰੁਰੂਪਂ ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਮ੍।
ਜਟਾਜੂਟਜ੍ਵਲਤ੍ਕਾਲਕੂਟਸ਼ੋਭਿਤਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ॥ ੧੫੮ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਂ ਡਮਰੁ ਚੈਵ ਦਧਾਨਂ ਦਕ੍ਸ਼ਵਾਮਯੋਃ ।
ਦ੍ਵੀਪਿਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਨਮ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਏਵਂ ਹਦਿ ਨਰੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਭਾਵ੍ਯੈਤਤ੍ਪਠੇਦ੍ਯਦਿ ।
ਇਹ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪਰਂ ਭੋਗਂ ਪਰਤ੍ਰ ਚ ਮਹਾਮਤੇ ॥ ੧੬੦ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਸ੍ਵਰੂਪਤਾਂ ਯਾਤਿ ਕਿਮਨ੍ਯਤ੍ਕਥਯਾਮਿ ਤੇ ॥ ੧੬੧ ॥

ਤਤ੍ਰੈਵ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਯੁਤਃ ਪਠੇਦਿਦਂ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਮ ਪ੍ਰੀਤਿਕਰਂ ਪਰਂ ਮੁਨੇ ।
ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਹਿ ਯੋऽਨ੍ਯਃ ਖਲੁ ਸੋऽਪਿ ਕਚ੍ਛ੍ਰਂ
ਜਗਤ੍ਪਵਿਤ੍ਰਾਯਤ ਏਵ ਪਾਪਤਃ ॥ ੧੬੨ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਭਾਗਵਤੇ ਉਪਪੁਰਾਣੇ ਭਗੀਰਥਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ
ਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil