1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram from Devi Bhagavata in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమ్ దేవీభాగవతాన్తర్గతమ్ ॥
భగీరథకృతం శ్రీమహాదేవీభాగవత ఉపపురాణే
భగీరథ ఉవాచ-
ఓం నమస్తే పార్వతీనాథ దేవదేవ పరాత్పర ।
అచ్యుతానఘ పఞ్చాస్య భీమాస్య రుచిరానన ॥ ౧ ॥

వ్యాఘ్రాజినధరానన్త పారావారవివర్జిత ।
పఞ్చానన మహాసత్త్వ మహాజ్ఞానమయ ప్రభో ॥ ౨ ॥

అజితామితదుర్ధర్ష విశ్వేశ పరమేశ్వర ।
విశ్వాత్మన్విశ్వభూతేశ విశ్వాశ్రయ జగత్పతే ॥ ౩ ॥

విశ్వోపకారిన్విశ్వైకధామ విశ్వాశ్రయాశ్రయ ।
విశ్వాధార సదానన్ద విశ్వానన్ద నమోఽస్తు తే ॥ ౪ ॥

శర్వ సర్వవిదజ్ఞానవివర్జిత సురోత్తమ ।
సురవన్ద్య సురస్తుత్య సురరాజ సురోత్తమ ॥ ౫ ॥

సురపూజ్య సురధ్యేయ సురేశ్వర సురాన్తక ।
సురారిమర్దక సురశ్రేష్ఠ తేఽస్తు నమో నమః ॥ ౬ ॥

త్వం శుద్ధః శుద్ధబోధశ్చ శుద్ధాత్మా జగతాం పతిః ।
శమ్భుః స్వయమ్భూరత్యుగ్ర ఉగ్రకర్మోగ్రలోచనః ॥ ౭ ॥

ఉగ్రప్రభావశ్చాత్యుగ్రమర్దకోఽత్యుగ్రరూపవాన్ ।
ఉగ్రకణ్ఠః శివః శాన్తః సర్వశాన్తివిధాయకః ॥ ౮ ॥

సర్వార్థదః శివాధారః శివాయనిరమిత్రజిత్ ।
శివదః శివకర్తా చ శివహన్తా శివేశ్వరః ॥ ౯ ॥

శిశుః శైశవయుక్తస్చ పిఙ్గకేశో జటాధరః ।
గఙ్గాధరకపర్దీ చ జటాజూటవిరాజితః ॥ ౧౦ ॥

జటిలో జటిలారాధ్యః సర్వదోన్మత్తమానసః ।
ఉన్మత్తకేశ ఉన్మత్త ఉన్మత్తానామధీశ్వరః ॥ ౧౧ ॥

ఉన్మత్తలోచనో భీమస్త్రినేత్రో భీమలోచనః ।
బహునేత్రో ద్వినేత్రీ చ రక్తనేత్రః సునేత్రకః ॥ ౧౨ ॥

దీర్ఘనేత్రస్చ పిఙ్గాక్షః సుప్రభాఖ్యః సులోచనః ।
సోమనేత్రోఽగ్నినేత్రాఖ్యః సూర్యనేత్రః సువీర్యవాన్ ॥ ౧౩ ॥

పద్మాక్షః కమలాక్షశ్చ నీలోత్పలదలేక్షణః ।
సులక్షణః శూలపాణిః కపాలీ కపిలేక్షణః ॥ ౧౪ ॥

వ్యాఘూర్ణనయనో ధూర్తో వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతః ।
శ్రీకణ్ఠో నీలకణ్ఠాఖ్యః శితికణ్ఠః సుకణ్ఠకః ॥ ౧౫ ॥

చన్ద్రచూడశ్చన్ద్రధరశ్చన్ద్రమౌలిః శశాఙ్కభృత్ ।
శశికాన్తః శశాఙ్కాభః శశాఙ్కాఙ్కితమూర్ధజః ॥ ౧౬ ॥

శశాఙ్కవదనో వీరో వరదో వరలోచనః ।
శరచ్చన్ద్రసమాభాసః శరదిన్దుసమప్రభః ॥ ౧౭ ॥

కోటిసూర్యప్రతీకాశశ్చన్ద్రాస్యశ్చన్ద్రశేఖరః ।
అష్టమూర్తిర్మహామూతిర్భీమమూర్తిర్భయానకః ॥ ౧౮ ॥

భయదాతా భయత్రాతా భయహర్తా భయోజ్ఝితః ।
నిర్భూతో భూతవన్ద్యశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః ॥ ౧౯ ॥

కౌపీనవాసా దుర్వాసా వివాసాః కామినీపతిః ।
కరాలః కీర్తిదో వైద్యః కిశోరః కామనాశనః ॥ ౨౦ ॥

కీర్తిరూపః కున్తధారీ కాలకూటకృతాశనః ।
కాలకూటః సురూపీ చ కులమన్త్రప్రదీపకః ॥ ౨౧ ॥

కలాకాష్ఠాత్మకః కాశీవిహారీ కుటిలాననః ।
మహాకాననసంవాసీ కాలీప్రతివివర్ధనః ॥ ౨౨ ॥

కాలీధరః కామచారి కులకీర్తివివర్ధనః ।
కామాద్రిః కాముకవరః కార్ముకీ కామమోహితః ॥ ౨౩
కటాక్షః కనకాభాసః కనకోజ్జ్వలగాత్రకః ।
కామాతురః క్వణత్పాదః కుటిలభ్రుకుటీధరః ॥ ౨౪ ॥

కార్తికేయపితా కోకనదభూషణభూషితః ।
ఖట్వాఙ్గయోద్ధా ఖడ్గీ చ గిరీశో గగనేశ్వరః ॥ ౨౫
గణాధ్యక్షః ఖేటకధృక్ ఖర్వః ఖర్వతరః ఖగః ।
ఖగారూఢః ఖగారాధ్యః ఖేచరః ఖేచరేశ్వరః ॥ ౨౬ ॥

ఖేచరత్వప్రదః క్షోణీపతిః ఖేచరమర్దకః ।
గణేశ్వరో గణపితా గరిష్ఠో గణభూపతిః ॥ ౨౭ ॥

గురుర్గురుతరో జ్ఞేయో గఙ్గాపతిరమర్షణః ।
గీతప్రియో గీతరతః సుగోప్యో గోపవృన్దపః ॥ ౨౮ ॥

గవారూఢో జగద్భర్తా గోస్వామీ గోస్వరూపకః ।
గోప్రదో గోధరో గృధ్రో గరుత్మాన్ గోకృతాసనః ॥ ౨౯।
గోపీశో గురుతాతశ్చ గుహావాసీ సుగోపితః ।
గజారూఢో గజాస్యశ్చ గజాజినధరోఽగ్రజః ॥ ౩౦ ॥

గ్రహాధ్యక్షో గ్రహగణో దుష్టగ్రహవిమర్దకః ।
మానరూపీ గానరతః ప్రచణ్డో గానవిహ్వలః ॥ ౩౧ ॥

గానమత్తో గుణీ గుహ్యో గుణగ్రమాశయో గుణః ।
గూఢబుద్ధిర్గూఢమూర్తిర్గూఢపాదవిభూషితః ॥ ౩౨ ॥

గోప్తా గోలోకవాసీ చ గుణవాన్గుణినాం వరః ।
హరో హరితవర్ణాక్షో మృత్యుర్మృత్యుఞ్జయో హరిః ॥ ౩౩ ॥

హవ్యభుఘరిసమ్పూజ్యో హవిర్హవిర్భుజాం వరః ।
అనాదిరాదిః సర్వాద్య ఆదితేయవరప్రదః ॥ ౩౪ ॥

అనన్తవిక్రమో లోకో లోకానాం పాపహారకః ।
గీష్పతిః సద్గుణోపేతః సగుణో నిర్గుణో గుణీ ॥ ౩౫ ॥

గుణప్రీతో గుణవరో గిరిజానాయకో గిరిః ।
గౌరీభర్తా గుణాఢయశ్చ గోశ్రేష్ఠాసనసంస్థితః ॥ ౩౬ ॥

పద్మాసనః పద్మనేత్రః పద్మతుష్టః సుపద్మకః ।
పద్మవక్త్రః పద్మకరః పద్మారూఢపదామ్బుజః ॥ ౩౭ ॥

పద్మప్రియతమః పద్మాలయః పద్మప్రకాశకః ।
పద్మకాననసంవాసః పద్మకాననభఞ్జకః ॥ ౩౮ ॥

పద్మకాననసంవాసీ పద్మారణ్యకృతాలయః ।
ప్రఫుల్లవదనః ఫుల్లకమలాక్షః ప్రఫుల్లకృత్ ॥ ౩౯ ॥

ఫుల్లేన్దీవరసన్తుష్టః ప్రఫుల్లకమలాసనః ।
ఫుల్లామ్భోజకరః ఫుల్లమానసః పాపహారకః ॥ ౪౦ ॥

పాపాపహారీ పుణ్యాత్మా పుణ్యకీర్తిః సుపుణ్యవాన్ ।
పుణ్యః పుణ్యతమో ధన్యః సుపూతాత్మా పరాత్మకః ॥ ౪౧ ॥

పుణ్యేశః పుణ్యదః పుణ్యనిరతః పుణ్యభాజనః ।
పరోపకారీ పాపిష్ఠనాశకః పాపహారకః ॥ ౪౨ ॥

పురాతనః పూర్వహీనః పరద్రోహవివర్జితః ।
పీవరః పీవరముఖః పీనకాయః పురాన్తకః ॥ ౪౩ ॥

పాశీ పశుపతిః పాశహస్తః పాషాణవిత్పతిః ।
పలాత్మకః పరో వేత్తా పాశబద్ధవిమోచకః ॥ ౪౪ ॥

పశూనామధిపః పాశచ్ఛేత్తా పాశవిభేదకః ।
పాషాణధారీ పాషాణశయానః పాశిపూజితః ॥ ౪౫ ॥

పశ్వారూఢః పుష్పధనుః పుష్పవృన్దసుపూజితః ।
పుణ్డరీకః పీతవాసా పుణ్డరీకాక్షవల్లభః ॥ ౪౬ ॥

పానపాత్రకరః పానమత్తః పానాతిభూతకః ।
పోష్టా పోష్ట్ట్వరః పూతః పరిత్రాతాఽఖిలేశ్వరః ॥ ౪౭ ॥

పుణ్డరీకాక్షకర్తా చ పుణ్డరీకాక్షసేవితః ।
పల్లవస్థః ప్రపీఠస్థః పీఠభూమినివాసకః ॥ ౪౮ ॥

పితా పితామహః పార్థప్రసన్నోఽభీష్టదాయకః ।
పితౄణాం ప్రీతికర్తా చ ప్రీతిదః ప్రీతిభాజనః ॥ ౪౯ ॥

ప్రీత్యాత్మకః ప్రీతివశీ సుప్రీతః ప్రీతికారకః ।
ప్రీతిహృత్ప్రీతిరూపాత్మన్ ప్రీతియుక్తస్త్వమేవ హి ॥ ౫౦ ॥

ప్రణతార్తిహరః ప్రాణవల్లభః ప్రాణదాయకః ।
ప్రాణీ ప్రాణస్వరూపశ్చ ప్రాణగ్రాహీ మునిర్దయః ॥ ౫౧ ॥

ప్రాణనాథః ప్రీతమనాః సర్వేషాం ప్రపితామహః ।
వృద్ధః ప్రవృద్ధరూపశ్చ ప్రేతః ప్రణయినాం వరః ॥ ౫౨ ॥

పరాధీశః పరం జ్యోతిః పరనేత్రః పరాత్మకః ।
పారుష్యరహితః పుత్రీ పుత్రదః పుత్రరక్షకః ॥ ౫౩ ॥

పుత్రప్రియః పుత్రవశ్యః పుత్రవత్పరిపాలకః ।
పరిత్రాతా పరావాసః పరచేతాః పరేశ్వరః ॥ ౫౪ ॥

పతిః సర్వస్య సమ్పాల్యః పవమానః పరోఽన్తకః ।
పురహా పురుహూతశ్చ త్రిపురారిః పురాన్తకః ॥ ౫౫ ॥

పురన్దరోఽతిసమ్పూజ్యః ప్రధర్షో దుష్ప్రధర్షణః ।
పటుః పటుతరః ప్రౌఢః ప్రపూజ్యః పర్వతాలయః ॥ ౫౬ ॥

పులినస్థః పులస్త్యాఖ్యః పిఙ్గచక్షుః ప్రపన్నగః ।
అభీరురసితాఙ్గశ్చ చణ్డరూపః సితాఙ్గకః ॥ ౫౭ ॥

సర్వవిద్యావినోదశ్చ సర్వసౌఖ్యయుతః సదా ।
సుఖహర్తా సర్వసుఖీ సర్వలోకైకపావనః ॥ ౫౮ ॥

సదావనః సారదశ్చ సుసిద్ధః శుద్ధరూపకః ।
సారః సారతరః సూర్యః సోమః సర్వప్రకాశకః ॥ ౫౯ ॥

సోమమణ్డలధారీ చ సముద్ర సిన్ధురూపవాన్ ।
సురజ్యేష్ఠః సురశ్రేష్ఠః సురాసురనిషేవితః ॥ ౬౦ ॥

సర్వధర్మవినిర్ముక్తః సర్వలోకనమస్కృతః ।
సర్వాచారయుతః సౌరః శాక్తః పరమవైష్ణవః ॥ ౬౧ ॥

సర్వధర్మవిధానజ్ఞః సర్వాచారపరాయణః ।
సర్వరోగప్రశమనః సర్వరోగాపహారకః ॥ ౬౨ ॥

ప్రకృష్టాత్మా మహాత్మా చ సర్వధర్మప్రదర్శకః ।
సర్వసమ్పద్యుతః సర్వసమ్పద్దానసమేక్షణః ॥ ౬౩ ॥

సహాస్యవదనో హాస్యయుక్తః ప్రహసితాననః ।
సాక్షీ సమక్షవక్తా చ సర్వదర్శీ సమస్తవిత్ ॥ ౬౪ ॥

సకలజ్ఞః సమర్థజ్ఞః సుమనాః శైవపూజితః ।
శోకప్రశమనః శోకహన్తాఽశోచ్యః శుభాన్వితః ॥ ౬౫ ॥

శైలజ్ఞః శైలజానాథః శైలనాథః శనైశ్చరః ।
శశాఙ్కసదృశజ్యోతిః శశాఙ్కార్ధవిరాజితః ॥ ౬౬ ॥

సాధుప్రియః సాధుతమః సాధ్వీపతిరలౌకికః ।
శూన్యరూపః శూన్యదేహః శూన్యస్థః శూన్యభావనః ॥ ౬౭ ॥

శూన్యగామీ శ్మశానస్థః శ్మశానాధిపతిః సువాక్ ।
శతసూర్యప్రభః సూర్యః సూర్యదీప్తః సురారిహా ।
శుభాన్వితః శుభతనుః శుభబుద్ధిః శుభాత్మకః ॥ ౬౮ ॥

శుభాన్వితతనుః శుక్లతనుః శుక్లప్రభాన్వితః ।
సుశౌక్లః శుక్లదశనః శుక్లాభః శుక్లమాల్యధృత్ ॥ ౬౯ ॥

శుక్లపుష్పప్రియః శుక్లవసనః శుక్లకేతనః ।
శేషాలఙ్కరణః శేషరహితః శేషవేష్టితః ॥ ౭౦ ॥

శేషారూఢః శేషశాయీ శేషాఙ్గదవిరాజితః ।
సతీప్రియః సాశఙ్కశ్చ సమదర్శీ సమాధిమాన్ ॥ ౭౧ ॥

సత్సఙ్గీ సత్ప్రియః సఙ్గీ నిఃసఙ్గీ సఙ్గవర్జితః ।
సహిష్ణుః శాశ్వతైశ్వర్యః సామగానరతః సదా ॥ ౭౨ ॥

సామవేత్తా సామ్యతరః శ్యామాపతిరశేషభుక్ ।
తారిణీపతిరాతామ్రనయనస్త్వరితాప్రియః ॥ ౭౩ ॥

తారాత్మకస్త్వగ్వసనస్తరుణీరమణో రతః ।
తృప్తిరూపస్తృప్తికర్తా తారకారినిషేవితః ॥ ౭౪ ॥

వాయుకేశో భైరవేశో భవానీశో భవాన్తకః ।
భవబన్ధుర్భవహరో భవబన్ధనమోచకః ॥ ౭౫ ॥

అభిభూతోఽభిభూతాత్మా సర్వభూతప్రమోహకః ।
భువనేశో భూతపూజ్యో భోగమోక్షఫలప్రదః ॥ ౭౬ ॥

దయాలుర్దీననాథశ్చ దుఃసహో దైత్యమర్దకః ।
దక్షకన్యాపతిర్దుఃఖనాశకో ధనధాన్యదః ॥ ౭౭ ॥

దయావాన్ దైవతశ్రేష్ఠో దేవగన్ధర్వసేవితః ।
నానాయుధధరో నానాపుష్పగుచ్ఛవిరాజితః ॥ ౭౮ ॥

నానాసుఖప్రదో నానామూర్తిధారీ చ నర్తకః ।
నిత్యవిజ్ఞానసంయుక్తో నిత్యరూపోఽనిలోఽనలః ॥ ౭౯ ॥

లబ్ధవర్ణో లఘుతరో లఘుత్వపరివర్జితః ।
లోలాక్షో లోకసమ్పూజ్యో లావణ్య పరిసంయుతః ॥ ౮౦ ॥

నపురీన్యాససంస్థశ్చ నాగేశో నగపూజితః ।
నారాయణో నారదశ్చ నానాభరణభూషితః ॥ ౮౧ ॥

నగభూతో నగ్నదేశో నగ్నః సానన్దమానసః ।
నమస్యో నతనాభిశ్చ నమ్రమూర్ధాభివన్దితః ॥ ౮౨ ॥

నన్దికేశో నన్దిపూజ్యో నానానీరజమధ్యగః ।
నవీనబిల్వపత్రౌఘతుష్టో నవఘనద్యుతిః ॥ ౮౩ ॥

నన్దః సానన్ద ఆనన్దమయశ్చానన్దవిహ్వలః ।
నాలసంస్థః శోభనస్థః సుస్థః సుస్థమతిస్తథా ॥ ౮౪ ॥

స్వల్పాసనో భీమరుచిర్భువనాన్తకరామ్బుదః ।
ఆసన్నః సికతాలీనో వృషాసీనో వృషాసనః ॥ ౮౫ ॥

వైరస్యరహితో వార్యో వ్రతీ వ్రతపరాయణః ।
బ్రాహ్మ్యో విద్యామయో విద్యాభ్యాసీ విద్యాపతిస్తథా ॥ ౮౬ ॥

ఘణ్టాకారో ఘోటకస్థో ఘోరరావో ఘనస్వనః ।
ఘూర్ణచక్షురఘూర్ణాత్మా ఘోరహాసో గభీరధీః ॥ ౮౭ ॥

చణ్డీపతిశ్చణ్డమూర్తిశ్చణ్డో ముణ్డీ ప్రచణ్డవాక్ ।
చితాసంస్థశ్చితావాసశ్చితిర్దణ్డకరః సదా ॥ ౮౮ ॥

చితాభస్మాభిసంలిప్తశ్చితానృత్యపరాయణః ।
చితాప్రమోదీ చిత్సాక్షీ చిన్తామణిరచిన్తకః ॥ ౮౯ ॥

చతుర్వేదమయశ్చక్షుశ్చతురాననపూజితః ।
చీరవాసాశ్చకోరాక్షశ్చలన్మూర్తిశ్చలేక్షణః ॥ ౯౦ ॥

చలత్కుణ్డలభూషాఢయశ్చలద్భూషణభూషితః ।
చలన్నేత్రశ్చలత్పాదశ్చలన్నూపురరాజితః ॥ ౯౧ ॥

స్థావరః స్థిరమూర్తిశ్చ స్థావరేశః స్థిరాసనః ।
స్థాపకః స్థైర్యనిరతః స్థూలరూపీ స్థలాలయః ॥ ౯౨ ॥

స్థైర్యాతిగః స్థితిపరః స్థాణురూపీ స్థలాధిపః ।
ఐహికో మదనార్తశ్చ మహీమణ్డలపూజితః ॥ ౯౩ ॥

మహీప్రియో మత్తరవో మీనకేతువిమర్దకః ।
మీనరూపో మనిసంస్థో మృగహస్తో మృగాసనః ॥ ౯౪ ॥

మార్గస్థో మేఖలాయుక్తో మైథిలీశ్వరపూజితః ।
మిథ్యాహీనో మఙ్గలదో మాఙ్గల్యో మకరాసనః ॥ ౯౫ ॥

మత్స్యప్రియో మథురగీర్మధుపానపరాయణః ।
మృదువాక్యపరః సౌరప్రియో మోదాన్వితస్తథా ॥ ౯౬ ॥

ముణ్డాలిర్భూషణో దణ్డీ ఉద్దణ్డో జ్వలలోచనః ।
అసాధ్యసాధకః శూరసేవ్యః శోకాపనోదనః ॥ ౯౭ ॥

శ్రీపతిః శ్రీసుసేవ్యశ్చ శ్రీధరః శ్రీనికేతనః ।
శ్రీమతాం శ్రీస్వరూపశ్చ శ్రీమాన్శ్రీనిలయస్తథా ॥ ౯౮ ॥

శ్రమాదిక్లేశరహితః శ్రీనివాసః శ్రియాన్వితః ।
శ్రద్ధాలుః శ్రాద్ధదేవశ్చ శ్రాద్ధో మధురవాక్ తథా ॥ ౯౯ ॥

ప్రలయాగ్న్యర్కసఙ్కాశః ప్రమత్తనయనోజ్జ్వలః ।
అసాధ్యసాధకః శూరసేవ్యః శోకాపనోదనః ॥ ౧౦౦ ॥

విశ్వభూతమయో వైశ్వానరనేత్రోఽధిమోహకృత్ ।
లోకత్రాణపరోఽపారగుణః పారవివర్జితః ॥ ౧౦౧ ॥

అగ్నిజిహ్వో ద్విజాస్యశ్చ విశ్వాస్యః సర్వభూతధృక్ ।
ఖేచరః ఖేచరాధీశః సర్వగః సార్వలౌకికః ॥ ౧౦౨ ॥

సేనానీజనకః క్షుబ్ధాబ్ధిర్వారిక్షోభవినాశకః ।
కపాలవిలసద్ధస్తః కమణ్డలుభృదర్చితః ॥ ౧౦౩ ॥

కేవలాత్మస్వరూపశ్చ కేవలజ్ఞానరూపకః ।
వ్యోమాలయనివాసీ చ బృహద్వ్యోమస్వరూపకః ॥ ౧౦౪ ॥

అమ్భోజనయనోఽమ్భోధిశయానః పురుషాతిగః ।
నిరాలమ్బోఽవలమ్బశ్చ సమ్భోగానన్దరూపకః ॥ ౧౦౫ ॥

యోగనిద్రామయో లోకప్రమోహాపహరాత్మకః ।
బృహద్వక్త్రో బృహన్నేత్రో బృహద్వాహుర్బృహద్వలః ॥ ౧౦౬ ॥

బృహత్సర్పాఙ్గదో దుష్టబృహద్వాలవిమర్దకః ।
బృహద్భుజబలోన్మత్తో బృహత్తుణ్డో బృహద్వపుః ॥ ౧౦౭ ॥

బృహదైశ్వర్యయుక్తస్చ బృహదైశ్వర్యదః స్వయమ్।
బృహత్సమ్భోగసనుష్టో బృహదానన్దదాయకః ॥ ౧౦౮ ॥

బృహజ్జటాజూటధరో బృహన్మాలీ బృహద్ధనుః ।
ఇన్ద్రియాధిష్ఠితః సర్వలోకేన్ద్రియవిమోహకృత్ ॥ ౧౦౯ ॥

సర్వేన్ద్రియప్రవృత్తికృత్ సర్వేన్ద్రియనివృత్తికృత్।
ప్రవృత్తినాయకః సర్వవిపత్తిపరినాశకః ॥ ౧౧౦ ॥

ప్రవృత్తిమార్గనేతా త్వం స్వతన్త్రేచ్ఛామయః స్వయమ్ ।
సత్ప్రవృత్తిరతో నిత్యం దయానన్దశివాధరః ॥ ౧౧౧ ॥

క్షితిరూపస్తోయరూపీ విశ్వతృప్తికరస్తథా ।
తర్పస్తర్పణసమ్ప్రీతస్తర్పకస్తర్పణాత్మకః ॥ ౧౧౨ ॥

తృప్తికారణభూతశ్చ సర్వతృప్తిప్రసాధకః ।
అభేదో భేదకోఽచ్ఛిద్యచ్ఛేదకోఽచ్ఛేద్య ఏవ హి ॥ ౧౧౩ ॥

అచ్ఛిన్నధన్వాఽచ్ఛిన్నేషురచ్ఛిన్నధ్వజవాహనః ।
అదృష్టః సమధృష్టాస్త్రః సమధృష్టో బలోన్నతః ॥ ౧౧౪ ॥

చిత్రయోధీ చిత్రకర్మా విశ్వసఙ్కర్షకః స్వయమ్ ।
భక్తానామీప్సితకరః సర్వేప్సితఫలప్రదః ॥ ౧౧౫ ॥

వాఞ్ఛితాభీష్టఫలదోఽభిన్నజ్ఞానప్రవర్తకః ।
బోధనాత్మా బోధనార్థాతిగః సర్వప్రబోధకృత్ ॥ ౧౧౬ ॥

త్రిజటశ్చైకజటిలశ్చలజ్జూటో భయానకః ।
జటాటీనో జటాజూటస్పృష్టావరవచః స్వయమ్ ॥ ౧౧౭ ॥

షాణ్మాతురస్య జనకః శక్తిః ప్రహరతాం వరః ।
అనర్ఘాస్త్రప్రహారీ చానర్ఘధన్వా మహార్ఘ్యపాత్ ॥ ౧౧౮ ॥

యోనిమణ్డలమధ్యస్థో ముఖయోనిరజృమ్భణః ।
మహాద్రిసదృశః శ్వేతః శ్వేతపుష్పస్రగన్వితః ॥ ౧౧౯ ॥

మకరన్దప్రియో నిత్యం మాసర్తుహాయనాత్మకః ।
నానాపుష్పప్రసూర్నానాపుష్పైరర్చితగాత్రకః ॥ ౧౨౦ ॥

షడఙ్గయోగనిరతః సదాయోగార్ద్రమానసః ।
సురాసురనిషేవ్యాఙ్ఘ్రిర్విలసత్పాదపఙ్కజః ॥ ౧౨౧ ॥

సుప్రకాశితవక్త్రాబ్జః సితేతరగలోజ్జ్వలః ।
వైనతేయసమారూఢః శరదిన్దుసహస్రవత్ ॥ ౧౨౨ ॥

జాజ్వల్యమానస్తేజోభిర్జ్వాలపుఞ్జో యమః స్వయమ్ ।
ప్రజ్వలద్విద్యుదాభశ్చ సాట్టహాసభయఙ్కరః ॥ ౧౨౩ ॥

ప్రలయానలరూపీ చ ప్రలయాగ్నిరుచిః స్వయమ్ ।
జగతామేకపురుషో జగతాం ప్రలయాత్మకః ॥ ౧౨౪ ॥

ప్రసీద త్వం జగన్నాథ జగద్యోనే నమోఽస్తు తే ॥ ౧౨౫ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ-
ఏవం నామసహస్రేణ రాజ్ఞా వై సంస్తుతో హరః ।
ప్రత్యక్షమగమత్తస్య సుప్రసన్నముఖామ్బుజః ॥ ౧౨౬ ॥

స తం విలోక్య త్రిదశైకనాథం
పఞ్చాననం శ్వేతరుచిం ప్రసన్నమ్ ।
వృషాధిరూఢం భుజగాఙ్గదైర్యుతం
ననర్త రాజా ధరణీభుజాం వరః ॥ ౧౨౭ ॥

ప్రోవాచ చేదం పరమేశ్వరాద్య మే
ఏతాని సర్వాణి సుఖార్థకాని ।
తపశ్చ హోమశ్చ మనుష్యజన్మ
యత్త్వాం ప్రపశ్యామి దృశా పరేశమ్ ॥ ౧౨౮ ॥

మత్తో న ధన్యోస్తి మహీతలే వా
స్వర్గే యతస్త్వం మమ నేత్రగోచరః ।
సురాసురాణామపి దుర్లభేక్షణః
పరాత్పరః పూర్ణమయో నిరామయః ॥ ౧౨౯ ॥

తతస్తమేవం ప్రతిభాషమాణం
ప్రాహ ప్రపనార్తిహరో మహేశ్వరః ।
కిం తే మనోవాఞ్ఛితమేవ విద్యతే
వృణుష్వ తత్పుత్ర దదామి తుభ్యమ్ ॥ ౧౩౦ ॥

సచాహ పూర్వం కపిలస్య శాపతః
పాతాలరన్ధ్రే మమ పూర్వవంశజాః ।
భస్మీబభూవుః సగరస్య పుత్రా
మహాబలా దేవసమానవిక్రమాః ॥ ౧౩౧ ॥

తేషాం తు నిస్తారణకామ్యయా హ్యహం
గఙ్గాం ధరణ్యామభినేతుమీహే ।
సా తు త్వదీయా పరమా హి శక్తిః
వినాజ్ఞయా తే న హి యాతి పృథ్వీమ్ ॥ ౧౩౨ ॥

తదేతదిచ్ఛామి సమేత్య గఙ్గా
క్షితౌ మహావేగవతీ మహానదీ ।
ప్రవిశ్య తస్మిన్వివరే మహేశ్వరీ
పునాతు సర్వాన్సగరస్య పుత్రాన్ ॥ ౧౩౩ ॥

ఇత్యేవమాకర్ణ్య వచః పరేశ్వరః
ప్రోవాచ వాక్యం క్షితిపాలపుఙ్గవమ్ ।
మనోరథస్తేఽయమవేహి పూర్ణో
మమ ప్రసాదాదచిరాద్భవిష్యతి ॥ ౧౩౪ ॥

యే చాపి మాం భక్తిత ఏవ మర్త్యాః
స్తోత్రేణ చానేన నృప స్తువన్తి ।
తేషాం తు పూర్ణాః సకలా మనోరథా
ధ్రువం భవిష్యన్తి మమ ప్రసాదాత్ ॥ ౧౩౫ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ-
ఇత్యేవం స వరం లబ్ధ్వా రాజా హృష్టమనాస్తతః ।
దణ్డవత్ప్రణిపత్యాహ ధన్యోఽహం త్వత్ప్రసాదతః ॥ ౧౩౬ ॥

తతశ్చాన్తర్దధే దేవః క్షణాదేవ మహామతే ।
రాజా నిర్వృత్తచేతాః స బభూవ మునిసత్తమ ॥ ౧౩౭ ॥

రాజ్ఞా కృతమిదం స్తోత్రం సహస్రనామసంజ్ఞకమ్ ।
యః పఠేత్పరయా భక్త్యా స కైవల్యమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౩౮ ॥

న చేహ దుఃఖం కుత్రాపి జాయతే తస్య నారద ।
జాయతే పరమైశ్వర్యం ప్రసాదాచ్చ మహేశితుః ॥ ౧౩౯ ॥

మహాపది భయే ఘోరే యః పఠేత్స్తోత్రముత్తమమ్ ।
శమ్భోర్నామసహస్రాఖ్యం సర్వమఙ్గలవర్ధనమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

మహాభయహరం సర్వసుఖసమ్పత్తిదాయకమ్ ।
స ముచ్యతే మహాదేవప్రసాదేన మహాభయాత్ ॥ ౧౪౧ ॥

దుర్భిక్ష్యే లోకపీడాయాం దేశోపద్రవ ఏవ వా ।
సమ్పూజ్య పరమేశానం ధూపదీపాదిభిర్మునే ॥ ౧౪౨ ॥

యః పఠేత్పరయా భక్త్యా స్తోత్రం నామసహస్రకమ్ ।
న తస్య దేశే దుర్భిక్షం న చ లోకాదిపీడనమ్ ॥ ౧౪౩ ॥

న చాన్యోపద్రవో వాపి భవేదేతత్సునిశ్చితమ్ ।
పర్జన్యోఽపి యథాకాలే వృష్టిం తత్ర కరోతి హి ॥ ౧౪౪ ॥

యత్రేదం పఠ్యతే స్తోత్రం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ।
సర్వసస్యయుతా పృథ్వీ తస్మిన్దేశే భవేద్ధ్రువమ్ ॥ ౧౪౫ ॥

న దుష్టబుద్ధిర్లోకానాం తత్రస్థానాం భవేదపి ।
నాకాలే మరణం తత్ర ప్రాణినాం జాయతే మునే ॥ ౧౪౬ ॥

న హింస్రాస్తత్ర హింసన్తి దేవదేవప్రసాదతః ।
ధన్యా దేశాః ప్రజా ధన్యా యత్ర దేశే మహేశ్వరమ్ ॥ ౧౪౭ ॥

సమ్పూజ్య పార్థివం లిఙ్గం పఠేద్యత్రేదముత్తమమ్ ।
చతుర్దశ్యాం తు కృష్ణాయాం ఫాల్గునే మాసి భక్తితః ॥ ౧౪౮ ॥

యః పఠేత్పరమేశస్య నామ్నాం దశశతాఖ్యకమ్ ।
స్తోత్రమత్యన్తసుఖదం న పునర్జన్మభాగ్భవేత్ ॥ ౧౪౯ ॥

వాయుతుల్యబలో నూనం విహరేద్ధరణీతలే ।
ధనేశతుల్యో ధనవాన్కన్దర్పసమరూపవాన్ ॥ ౧౫౦ ॥

విహరేద్దేవతాతుల్యో నిగ్రహానుగ్రహే క్షమః ।
గఙ్గాయాం వా కురుక్షేత్రే ప్రయాగే వా మహేశ్వరమ్ ।
పరిపూజ్య పఠేద్యస్తు స కైవల్యమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౫౧ ॥

కాశ్యాం యస్తు పఠేదేతత్స్తోత్రం పరమమఙ్గలమ్ ।
తస్య పుణ్యం మునిశ్రేష్ఠ కిమహం కథయామి తే ॥ ౧౫౨ ॥

ఏతత్స్తోత్రప్రసాదేన స జీవన్నేవ మానవః ।
సాక్షాన్మహేశతామేతి ముక్తిరన్తే కరస్థితా ॥ ౧౫౩ ॥

ప్రత్యహం ప్రపఠేదేతద్బిల్వమూలే నరోత్తమః ।
స సాలోక్యమవాప్నోతి దేవదేవప్రసాదతః ॥ ౧౫౪ ॥

యో హ్యేతత్పాఠయేత్స్తోత్రం సర్వపాపనిబర్హణమ్ ।
స ముచ్యతే మహాపాపాత్సత్యం సత్యం వదామి తే ॥ ౧౫౫ ॥

న తస్య గ్రహపీడా స్యాన్నాపమృత్యుభయం తథా ।
న తం ద్విషన్తి రాజానో న వా వ్యాధిభయం భవేత్ ॥ ౧౫౬ ॥

పఠేదేతద్ధృది ధ్యాత్వా దేవదేవం సనాతనమ్ ।
సర్వదేవమయం పూర్ణం రజతాద్రిసమప్రభమ్ ॥ ౧౫౭ ॥

ప్రఫుల్లపఙ్కజాస్యం చ చారురూపం వృషధ్వజమ్।
జటాజూటజ్వలత్కాలకూటశోభితవిగ్రహమ్ ॥ ౧౫౮ ॥

త్రిశూలం డమరు చైవ దధానం దక్షవామయోః ।
ద్వీపిచర్మామ్బరధరం శాన్తం త్రైలోక్యమోహనమ్ ॥ ౧౫౯ ॥

ఏవం హృది నరో భక్త్యా విభావ్యైతత్పఠేద్యది ।
ఇహ భుక్త్వా పరం భోగం పరత్ర చ మహామతే ॥ ౧౬౦ ॥

శమ్భోః స్వరూపతాం యాతి కిమన్యత్కథయామి తే ॥ ౧౬౧ ॥

తత్రైవ సద్భక్తియుతః పఠేదిదం
స్తోత్రం మమ ప్రీతికరం పరం మునే ।
మర్త్యో హి యోఽన్యః ఖలు సోఽపి కృచ్ఛ్రం
జగత్పవిత్రాయత ఏవ పాపతః ॥ ౧౬౨ ॥

॥ శ్రీమహాభాగవతే ఉపపురాణే భగీరథప్రోక్తం
శివసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil