Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Gujarati

Shiva Sahasranama Stotram from Devi Bhagavata in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ દેવીભાગવતાન્તર્ગતમ્ ॥
ભગીરથકૃતં શ્રીમહાદેવીભાગવત ઉપપુરાણે
ભગીરથ ઉવાચ-
ૐ નમસ્તે પાર્વતીનાથ દેવદેવ પરાત્પર ।
અચ્યુતાનઘ પઞ્ચાસ્ય ભીમાસ્ય રુચિરાનન ॥ ૧ ॥

વ્યાઘ્રાજિનધરાનન્ત પારાવારવિવર્જિત ।
પઞ્ચાનન મહાસત્ત્વ મહાજ્ઞાનમય પ્રભો ॥ ૨ ॥

અજિતામિતદુર્ધર્ષ વિશ્વેશ પરમેશ્વર ।
વિશ્વાત્મન્વિશ્વભૂતેશ વિશ્વાશ્રય જગત્પતે ॥ ૩ ॥

વિશ્વોપકારિન્વિશ્વૈકધામ વિશ્વાશ્રયાશ્રય ।
વિશ્વાધાર સદાનન્દ વિશ્વાનન્દ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૪ ॥

શર્વ સર્વવિદજ્ઞાનવિવર્જિત સુરોત્તમ ।
સુરવન્દ્ય સુરસ્તુત્ય સુરરાજ સુરોત્તમ ॥ ૫ ॥

સુરપૂજ્ય સુરધ્યેય સુરેશ્વર સુરાન્તક ।
સુરારિમર્દક સુરશ્રેષ્ઠ તેઽસ્તુ નમો નમઃ ॥ ૬ ॥

ત્વં શુદ્ધઃ શુદ્ધબોધશ્ચ શુદ્ધાત્મા જગતાં પતિઃ ।
શમ્ભુઃ સ્વયમ્ભૂરત્યુગ્ર ઉગ્રકર્મોગ્રલોચનઃ ॥ ૭ ॥

ઉગ્રપ્રભાવશ્ચાત્યુગ્રમર્દકોઽત્યુગ્રરૂપવાન્ ।
ઉગ્રકણ્ઠઃ શિવઃ શાન્તઃ સર્વશાન્તિવિધાયકઃ ॥ ૮ ॥

સર્વાર્થદઃ શિવાધારઃ શિવાયનિરમિત્રજિત્ ।
શિવદઃ શિવકર્તા ચ શિવહન્તા શિવેશ્વરઃ ॥ ૯ ॥

શિશુઃ શૈશવયુક્તસ્ચ પિઙ્ગકેશો જટાધરઃ ।
ગઙ્ગાધરકપર્દી ચ જટાજૂટવિરાજિતઃ ॥ ૧૦ ॥

જટિલો જટિલારાધ્યઃ સર્વદોન્મત્તમાનસઃ ।
ઉન્મત્તકેશ ઉન્મત્ત ઉન્મત્તાનામધીશ્વરઃ ॥ ૧૧ ॥

ઉન્મત્તલોચનો ભીમસ્ત્રિનેત્રો ભીમલોચનઃ ।
બહુનેત્રો દ્વિનેત્રી ચ રક્તનેત્રઃ સુનેત્રકઃ ॥ ૧૨ ॥

દીર્ઘનેત્રસ્ચ પિઙ્ગાક્ષઃ સુપ્રભાખ્યઃ સુલોચનઃ ।
સોમનેત્રોઽગ્નિનેત્રાખ્યઃ સૂર્યનેત્રઃ સુવીર્યવાન્ ॥ ૧૩ ॥

પદ્માક્ષઃ કમલાક્ષશ્ચ નીલોત્પલદલેક્ષણઃ ।
સુલક્ષણઃ શૂલપાણિઃ કપાલી કપિલેક્ષણઃ ॥ ૧૪ ॥

વ્યાઘૂર્ણનયનો ધૂર્તો વ્યાઘ્રચર્મામ્બરાવૃતઃ ।
શ્રીકણ્ઠો નીલકણ્ઠાખ્યઃ શિતિકણ્ઠઃ સુકણ્ઠકઃ ॥ ૧૫ ॥

ચન્દ્રચૂડશ્ચન્દ્રધરશ્ચન્દ્રમૌલિઃ શશાઙ્કભૃત્ ।
શશિકાન્તઃ શશાઙ્કાભઃ શશાઙ્કાઙ્કિતમૂર્ધજઃ ॥ ૧૬ ॥

શશાઙ્કવદનો વીરો વરદો વરલોચનઃ ।
શરચ્ચન્દ્રસમાભાસઃ શરદિન્દુસમપ્રભઃ ॥ ૧૭ ॥

કોટિસૂર્યપ્રતીકાશશ્ચન્દ્રાસ્યશ્ચન્દ્રશેખરઃ ।
અષ્ટમૂર્તિર્મહામૂતિર્ભીમમૂર્તિર્ભયાનકઃ ॥ ૧૮ ॥

ભયદાતા ભયત્રાતા ભયહર્તા ભયોજ્ઝિતઃ ।
નિર્ભૂતો ભૂતવન્દ્યશ્ચ ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ॥ ૧૯ ॥

કૌપીનવાસા દુર્વાસા વિવાસાઃ કામિનીપતિઃ ।
કરાલઃ કીર્તિદો વૈદ્યઃ કિશોરઃ કામનાશનઃ ॥ ૨૦ ॥

કીર્તિરૂપઃ કુન્તધારી કાલકૂટકૃતાશનઃ ।
કાલકૂટઃ સુરૂપી ચ કુલમન્ત્રપ્રદીપકઃ ॥ ૨૧ ॥

કલાકાષ્ઠાત્મકઃ કાશીવિહારી કુટિલાનનઃ ।
મહાકાનનસંવાસી કાલીપ્રતિવિવર્ધનઃ ॥ ૨૨ ॥

કાલીધરઃ કામચારિ કુલકીર્તિવિવર્ધનઃ ।
કામાદ્રિઃ કામુકવરઃ કાર્મુકી કામમોહિતઃ ॥ ૨૩
કટાક્ષઃ કનકાભાસઃ કનકોજ્જ્વલગાત્રકઃ ।
કામાતુરઃ ક્વણત્પાદઃ કુટિલભ્રુકુટીધરઃ ॥ ૨૪ ॥

કાર્તિકેયપિતા કોકનદભૂષણભૂષિતઃ ।
ખટ્વાઙ્ગયોદ્ધા ખડ્ગી ચ ગિરીશો ગગનેશ્વરઃ ॥ ૨૫
ગણાધ્યક્ષઃ ખેટકધૃક્ ખર્વઃ ખર્વતરઃ ખગઃ ।
ખગારૂઢઃ ખગારાધ્યઃ ખેચરઃ ખેચરેશ્વરઃ ॥ ૨૬ ॥

ખેચરત્વપ્રદઃ ક્ષોણીપતિઃ ખેચરમર્દકઃ ।
ગણેશ્વરો ગણપિતા ગરિષ્ઠો ગણભૂપતિઃ ॥ ૨૭ ॥

ગુરુર્ગુરુતરો જ્ઞેયો ગઙ્ગાપતિરમર્ષણઃ ।
ગીતપ્રિયો ગીતરતઃ સુગોપ્યો ગોપવૃન્દપઃ ॥ ૨૮ ॥

ગવારૂઢો જગદ્ભર્તા ગોસ્વામી ગોસ્વરૂપકઃ ।
ગોપ્રદો ગોધરો ગૃધ્રો ગરુત્માન્ ગોકૃતાસનઃ ॥ ૨૯।
ગોપીશો ગુરુતાતશ્ચ ગુહાવાસી સુગોપિતઃ ।
ગજારૂઢો ગજાસ્યશ્ચ ગજાજિનધરોઽગ્રજઃ ॥ ૩૦ ॥

ગ્રહાધ્યક્ષો ગ્રહગણો દુષ્ટગ્રહવિમર્દકઃ ।
માનરૂપી ગાનરતઃ પ્રચણ્ડો ગાનવિહ્વલઃ ॥ ૩૧ ॥

ગાનમત્તો ગુણી ગુહ્યો ગુણગ્રમાશયો ગુણઃ ।
ગૂઢબુદ્ધિર્ગૂઢમૂર્તિર્ગૂઢપાદવિભૂષિતઃ ॥ ૩૨ ॥

ગોપ્તા ગોલોકવાસી ચ ગુણવાન્ગુણિનાં વરઃ ।
હરો હરિતવર્ણાક્ષો મૃત્યુર્મૃત્યુઞ્જયો હરિઃ ॥ ૩૩ ॥

હવ્યભુઘરિસમ્પૂજ્યો હવિર્હવિર્ભુજાં વરઃ ।
અનાદિરાદિઃ સર્વાદ્ય આદિતેયવરપ્રદઃ ॥ ૩૪ ॥

અનન્તવિક્રમો લોકો લોકાનાં પાપહારકઃ ।
ગીષ્પતિઃ સદ્ગુણોપેતઃ સગુણો નિર્ગુણો ગુણી ॥ ૩૫ ॥

ગુણપ્રીતો ગુણવરો ગિરિજાનાયકો ગિરિઃ ।
ગૌરીભર્તા ગુણાઢયશ્ચ ગોશ્રેષ્ઠાસનસંસ્થિતઃ ॥ ૩૬ ॥

પદ્માસનઃ પદ્મનેત્રઃ પદ્મતુષ્ટઃ સુપદ્મકઃ ।
પદ્મવક્ત્રઃ પદ્મકરઃ પદ્મારૂઢપદામ્બુજઃ ॥ ૩૭ ॥

પદ્મપ્રિયતમઃ પદ્માલયઃ પદ્મપ્રકાશકઃ ।
પદ્મકાનનસંવાસઃ પદ્મકાનનભઞ્જકઃ ॥ ૩૮ ॥

પદ્મકાનનસંવાસી પદ્મારણ્યકૃતાલયઃ ।
પ્રફુલ્લવદનઃ ફુલ્લકમલાક્ષઃ પ્રફુલ્લકૃત્ ॥ ૩૯ ॥

ફુલ્લેન્દીવરસન્તુષ્ટઃ પ્રફુલ્લકમલાસનઃ ।
ફુલ્લામ્ભોજકરઃ ફુલ્લમાનસઃ પાપહારકઃ ॥ ૪૦ ॥

પાપાપહારી પુણ્યાત્મા પુણ્યકીર્તિઃ સુપુણ્યવાન્ ।
પુણ્યઃ પુણ્યતમો ધન્યઃ સુપૂતાત્મા પરાત્મકઃ ॥ ૪૧ ॥

પુણ્યેશઃ પુણ્યદઃ પુણ્યનિરતઃ પુણ્યભાજનઃ ।
પરોપકારી પાપિષ્ઠનાશકઃ પાપહારકઃ ॥ ૪૨ ॥

પુરાતનઃ પૂર્વહીનઃ પરદ્રોહવિવર્જિતઃ ।
પીવરઃ પીવરમુખઃ પીનકાયઃ પુરાન્તકઃ ॥ ૪૩ ॥

પાશી પશુપતિઃ પાશહસ્તઃ પાષાણવિત્પતિઃ ।
પલાત્મકઃ પરો વેત્તા પાશબદ્ધવિમોચકઃ ॥ ૪૪ ॥

પશૂનામધિપઃ પાશચ્છેત્તા પાશવિભેદકઃ ।
પાષાણધારી પાષાણશયાનઃ પાશિપૂજિતઃ ॥ ૪૫ ॥

પશ્વારૂઢઃ પુષ્પધનુઃ પુષ્પવૃન્દસુપૂજિતઃ ।
પુણ્ડરીકઃ પીતવાસા પુણ્ડરીકાક્ષવલ્લભઃ ॥ ૪૬ ॥

પાનપાત્રકરઃ પાનમત્તઃ પાનાતિભૂતકઃ ।
પોષ્ટા પોષ્ટ્ટ્વરઃ પૂતઃ પરિત્રાતાઽખિલેશ્વરઃ ॥ ૪૭ ॥

પુણ્ડરીકાક્ષકર્તા ચ પુણ્ડરીકાક્ષસેવિતઃ ।
પલ્લવસ્થઃ પ્રપીઠસ્થઃ પીઠભૂમિનિવાસકઃ ॥ ૪૮ ॥

પિતા પિતામહઃ પાર્થપ્રસન્નોઽભીષ્ટદાયકઃ ।
પિતૄણાં પ્રીતિકર્તા ચ પ્રીતિદઃ પ્રીતિભાજનઃ ॥ ૪૯ ॥

પ્રીત્યાત્મકઃ પ્રીતિવશી સુપ્રીતઃ પ્રીતિકારકઃ ।
પ્રીતિહૃત્પ્રીતિરૂપાત્મન્ પ્રીતિયુક્તસ્ત્વમેવ હિ ॥ ૫૦ ॥

પ્રણતાર્તિહરઃ પ્રાણવલ્લભઃ પ્રાણદાયકઃ ।
પ્રાણી પ્રાણસ્વરૂપશ્ચ પ્રાણગ્રાહી મુનિર્દયઃ ॥ ૫૧ ॥

પ્રાણનાથઃ પ્રીતમનાઃ સર્વેષાં પ્રપિતામહઃ ।
વૃદ્ધઃ પ્રવૃદ્ધરૂપશ્ચ પ્રેતઃ પ્રણયિનાં વરઃ ॥ ૫૨ ॥

પરાધીશઃ પરં જ્યોતિઃ પરનેત્રઃ પરાત્મકઃ ।
પારુષ્યરહિતઃ પુત્રી પુત્રદઃ પુત્રરક્ષકઃ ॥ ૫૩ ॥

પુત્રપ્રિયઃ પુત્રવશ્યઃ પુત્રવત્પરિપાલકઃ ।
પરિત્રાતા પરાવાસઃ પરચેતાઃ પરેશ્વરઃ ॥ ૫૪ ॥

પતિઃ સર્વસ્ય સમ્પાલ્યઃ પવમાનઃ પરોઽન્તકઃ ।
પુરહા પુરુહૂતશ્ચ ત્રિપુરારિઃ પુરાન્તકઃ ॥ ૫૫ ॥

પુરન્દરોઽતિસમ્પૂજ્યઃ પ્રધર્ષો દુષ્પ્રધર્ષણઃ ।
પટુઃ પટુતરઃ પ્રૌઢઃ પ્રપૂજ્યઃ પર્વતાલયઃ ॥ ૫૬ ॥

પુલિનસ્થઃ પુલસ્ત્યાખ્યઃ પિઙ્ગચક્ષુઃ પ્રપન્નગઃ ।
અભીરુરસિતાઙ્ગશ્ચ ચણ્ડરૂપઃ સિતાઙ્ગકઃ ॥ ૫૭ ॥

સર્વવિદ્યાવિનોદશ્ચ સર્વસૌખ્યયુતઃ સદા ।
સુખહર્તા સર્વસુખી સર્વલોકૈકપાવનઃ ॥ ૫૮ ॥

સદાવનઃ સારદશ્ચ સુસિદ્ધઃ શુદ્ધરૂપકઃ ।
સારઃ સારતરઃ સૂર્યઃ સોમઃ સર્વપ્રકાશકઃ ॥ ૫૯ ॥

સોમમણ્ડલધારી ચ સમુદ્ર સિન્ધુરૂપવાન્ ।
સુરજ્યેષ્ઠઃ સુરશ્રેષ્ઠઃ સુરાસુરનિષેવિતઃ ॥ ૬૦ ॥

સર્વધર્મવિનિર્મુક્તઃ સર્વલોકનમસ્કૃતઃ ।
સર્વાચારયુતઃ સૌરઃ શાક્તઃ પરમવૈષ્ણવઃ ॥ ૬૧ ॥

સર્વધર્મવિધાનજ્ઞઃ સર્વાચારપરાયણઃ ।
સર્વરોગપ્રશમનઃ સર્વરોગાપહારકઃ ॥ ૬૨ ॥

પ્રકૃષ્ટાત્મા મહાત્મા ચ સર્વધર્મપ્રદર્શકઃ ।
સર્વસમ્પદ્યુતઃ સર્વસમ્પદ્દાનસમેક્ષણઃ ॥ ૬૩ ॥

સહાસ્યવદનો હાસ્યયુક્તઃ પ્રહસિતાનનઃ ।
સાક્ષી સમક્ષવક્તા ચ સર્વદર્શી સમસ્તવિત્ ॥ ૬૪ ॥

સકલજ્ઞઃ સમર્થજ્ઞઃ સુમનાઃ શૈવપૂજિતઃ ।
શોકપ્રશમનઃ શોકહન્તાઽશોચ્યઃ શુભાન્વિતઃ ॥ ૬૫ ॥

શૈલજ્ઞઃ શૈલજાનાથઃ શૈલનાથઃ શનૈશ્ચરઃ ।
શશાઙ્કસદૃશજ્યોતિઃ શશાઙ્કાર્ધવિરાજિતઃ ॥ ૬૬ ॥

સાધુપ્રિયઃ સાધુતમઃ સાધ્વીપતિરલૌકિકઃ ।
શૂન્યરૂપઃ શૂન્યદેહઃ શૂન્યસ્થઃ શૂન્યભાવનઃ ॥ ૬૭ ॥

શૂન્યગામી શ્મશાનસ્થઃ શ્મશાનાધિપતિઃ સુવાક્ ।
શતસૂર્યપ્રભઃ સૂર્યઃ સૂર્યદીપ્તઃ સુરારિહા ।
શુભાન્વિતઃ શુભતનુઃ શુભબુદ્ધિઃ શુભાત્મકઃ ॥ ૬૮ ॥

શુભાન્વિતતનુઃ શુક્લતનુઃ શુક્લપ્રભાન્વિતઃ ।
સુશૌક્લઃ શુક્લદશનઃ શુક્લાભઃ શુક્લમાલ્યધૃત્ ॥ ૬૯ ॥

શુક્લપુષ્પપ્રિયઃ શુક્લવસનઃ શુક્લકેતનઃ ।
શેષાલઙ્કરણઃ શેષરહિતઃ શેષવેષ્ટિતઃ ॥ ૭૦ ॥

શેષારૂઢઃ શેષશાયી શેષાઙ્ગદવિરાજિતઃ ।
સતીપ્રિયઃ સાશઙ્કશ્ચ સમદર્શી સમાધિમાન્ ॥ ૭૧ ॥

સત્સઙ્ગી સત્પ્રિયઃ સઙ્ગી નિઃસઙ્ગી સઙ્ગવર્જિતઃ ।
સહિષ્ણુઃ શાશ્વતૈશ્વર્યઃ સામગાનરતઃ સદા ॥ ૭૨ ॥

સામવેત્તા સામ્યતરઃ શ્યામાપતિરશેષભુક્ ।
તારિણીપતિરાતામ્રનયનસ્ત્વરિતાપ્રિયઃ ॥ ૭૩ ॥

તારાત્મકસ્ત્વગ્વસનસ્તરુણીરમણો રતઃ ।
તૃપ્તિરૂપસ્તૃપ્તિકર્તા તારકારિનિષેવિતઃ ॥ ૭૪ ॥

વાયુકેશો ભૈરવેશો ભવાનીશો ભવાન્તકઃ ।
ભવબન્ધુર્ભવહરો ભવબન્ધનમોચકઃ ॥ ૭૫ ॥

અભિભૂતોઽભિભૂતાત્મા સર્વભૂતપ્રમોહકઃ ।
ભુવનેશો ભૂતપૂજ્યો ભોગમોક્ષફલપ્રદઃ ॥ ૭૬ ॥

દયાલુર્દીનનાથશ્ચ દુઃસહો દૈત્યમર્દકઃ ।
દક્ષકન્યાપતિર્દુઃખનાશકો ધનધાન્યદઃ ॥ ૭૭ ॥

દયાવાન્ દૈવતશ્રેષ્ઠો દેવગન્ધર્વસેવિતઃ ।
નાનાયુધધરો નાનાપુષ્પગુચ્છવિરાજિતઃ ॥ ૭૮ ॥

નાનાસુખપ્રદો નાનામૂર્તિધારી ચ નર્તકઃ ।
નિત્યવિજ્ઞાનસંયુક્તો નિત્યરૂપોઽનિલોઽનલઃ ॥ ૭૯ ॥

લબ્ધવર્ણો લઘુતરો લઘુત્વપરિવર્જિતઃ ।
લોલાક્ષો લોકસમ્પૂજ્યો લાવણ્ય પરિસંયુતઃ ॥ ૮૦ ॥

નપુરીન્યાસસંસ્થશ્ચ નાગેશો નગપૂજિતઃ ।
નારાયણો નારદશ્ચ નાનાભરણભૂષિતઃ ॥ ૮૧ ॥

નગભૂતો નગ્નદેશો નગ્નઃ સાનન્દમાનસઃ ।
નમસ્યો નતનાભિશ્ચ નમ્રમૂર્ધાભિવન્દિતઃ ॥ ૮૨ ॥

નન્દિકેશો નન્દિપૂજ્યો નાનાનીરજમધ્યગઃ ।
નવીનબિલ્વપત્રૌઘતુષ્ટો નવઘનદ્યુતિઃ ॥ ૮૩ ॥

નન્દઃ સાનન્દ આનન્દમયશ્ચાનન્દવિહ્વલઃ ।
નાલસંસ્થઃ શોભનસ્થઃ સુસ્થઃ સુસ્થમતિસ્તથા ॥ ૮૪ ॥

સ્વલ્પાસનો ભીમરુચિર્ભુવનાન્તકરામ્બુદઃ ।
આસન્નઃ સિકતાલીનો વૃષાસીનો વૃષાસનઃ ॥ ૮૫ ॥

વૈરસ્યરહિતો વાર્યો વ્રતી વ્રતપરાયણઃ ।
બ્રાહ્મ્યો વિદ્યામયો વિદ્યાભ્યાસી વિદ્યાપતિસ્તથા ॥ ૮૬ ॥

ઘણ્ટાકારો ઘોટકસ્થો ઘોરરાવો ઘનસ્વનઃ ।
ઘૂર્ણચક્ષુરઘૂર્ણાત્મા ઘોરહાસો ગભીરધીઃ ॥ ૮૭ ॥

ચણ્ડીપતિશ્ચણ્ડમૂર્તિશ્ચણ્ડો મુણ્ડી પ્રચણ્ડવાક્ ।
ચિતાસંસ્થશ્ચિતાવાસશ્ચિતિર્દણ્ડકરઃ સદા ॥ ૮૮ ॥

ચિતાભસ્માભિસંલિપ્તશ્ચિતાનૃત્યપરાયણઃ ।
ચિતાપ્રમોદી ચિત્સાક્ષી ચિન્તામણિરચિન્તકઃ ॥ ૮૯ ॥

ચતુર્વેદમયશ્ચક્ષુશ્ચતુરાનનપૂજિતઃ ।
ચીરવાસાશ્ચકોરાક્ષશ્ચલન્મૂર્તિશ્ચલેક્ષણઃ ॥ ૯૦ ॥

ચલત્કુણ્ડલભૂષાઢયશ્ચલદ્ભૂષણભૂષિતઃ ।
ચલન્નેત્રશ્ચલત્પાદશ્ચલન્નૂપુરરાજિતઃ ॥ ૯૧ ॥

સ્થાવરઃ સ્થિરમૂર્તિશ્ચ સ્થાવરેશઃ સ્થિરાસનઃ ।
સ્થાપકઃ સ્થૈર્યનિરતઃ સ્થૂલરૂપી સ્થલાલયઃ ॥ ૯૨ ॥

સ્થૈર્યાતિગઃ સ્થિતિપરઃ સ્થાણુરૂપી સ્થલાધિપઃ ।
ઐહિકો મદનાર્તશ્ચ મહીમણ્ડલપૂજિતઃ ॥ ૯૩ ॥

મહીપ્રિયો મત્તરવો મીનકેતુવિમર્દકઃ ।
મીનરૂપો મનિસંસ્થો મૃગહસ્તો મૃગાસનઃ ॥ ૯૪ ॥

માર્ગસ્થો મેખલાયુક્તો મૈથિલીશ્વરપૂજિતઃ ।
મિથ્યાહીનો મઙ્ગલદો માઙ્ગલ્યો મકરાસનઃ ॥ ૯૫ ॥

મત્સ્યપ્રિયો મથુરગીર્મધુપાનપરાયણઃ ।
મૃદુવાક્યપરઃ સૌરપ્રિયો મોદાન્વિતસ્તથા ॥ ૯૬ ॥

મુણ્ડાલિર્ભૂષણો દણ્ડી ઉદ્દણ્ડો જ્વલલોચનઃ ।
અસાધ્યસાધકઃ શૂરસેવ્યઃ શોકાપનોદનઃ ॥ ૯૭ ॥

શ્રીપતિઃ શ્રીસુસેવ્યશ્ચ શ્રીધરઃ શ્રીનિકેતનઃ ।
શ્રીમતાં શ્રીસ્વરૂપશ્ચ શ્રીમાન્શ્રીનિલયસ્તથા ॥ ૯૮ ॥

શ્રમાદિક્લેશરહિતઃ શ્રીનિવાસઃ શ્રિયાન્વિતઃ ।
શ્રદ્ધાલુઃ શ્રાદ્ધદેવશ્ચ શ્રાદ્ધો મધુરવાક્ તથા ॥ ૯૯ ॥

પ્રલયાગ્ન્યર્કસઙ્કાશઃ પ્રમત્તનયનોજ્જ્વલઃ ।
અસાધ્યસાધકઃ શૂરસેવ્યઃ શોકાપનોદનઃ ॥ ૧૦૦ ॥

વિશ્વભૂતમયો વૈશ્વાનરનેત્રોઽધિમોહકૃત્ ।
લોકત્રાણપરોઽપારગુણઃ પારવિવર્જિતઃ ॥ ૧૦૧ ॥

અગ્નિજિહ્વો દ્વિજાસ્યશ્ચ વિશ્વાસ્યઃ સર્વભૂતધૃક્ ।
ખેચરઃ ખેચરાધીશઃ સર્વગઃ સાર્વલૌકિકઃ ॥ ૧૦૨ ॥

સેનાનીજનકઃ ક્ષુબ્ધાબ્ધિર્વારિક્ષોભવિનાશકઃ ।
કપાલવિલસદ્ધસ્તઃ કમણ્ડલુભૃદર્ચિતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

કેવલાત્મસ્વરૂપશ્ચ કેવલજ્ઞાનરૂપકઃ ।
વ્યોમાલયનિવાસી ચ બૃહદ્વ્યોમસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૦૪ ॥

અમ્ભોજનયનોઽમ્ભોધિશયાનઃ પુરુષાતિગઃ ।
નિરાલમ્બોઽવલમ્બશ્ચ સમ્ભોગાનન્દરૂપકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

યોગનિદ્રામયો લોકપ્રમોહાપહરાત્મકઃ ।
બૃહદ્વક્ત્રો બૃહન્નેત્રો બૃહદ્વાહુર્બૃહદ્વલઃ ॥ ૧૦૬ ॥

બૃહત્સર્પાઙ્ગદો દુષ્ટબૃહદ્વાલવિમર્દકઃ ।
બૃહદ્ભુજબલોન્મત્તો બૃહત્તુણ્ડો બૃહદ્વપુઃ ॥ ૧૦૭ ॥

બૃહદૈશ્વર્યયુક્તસ્ચ બૃહદૈશ્વર્યદઃ સ્વયમ્।
બૃહત્સમ્ભોગસનુષ્ટો બૃહદાનન્દદાયકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

બૃહજ્જટાજૂટધરો બૃહન્માલી બૃહદ્ધનુઃ ।
ઇન્દ્રિયાધિષ્ઠિતઃ સર્વલોકેન્દ્રિયવિમોહકૃત્ ॥ ૧૦૯ ॥

સર્વેન્દ્રિયપ્રવૃત્તિકૃત્ સર્વેન્દ્રિયનિવૃત્તિકૃત્।
પ્રવૃત્તિનાયકઃ સર્વવિપત્તિપરિનાશકઃ ॥ ૧૧૦ ॥

પ્રવૃત્તિમાર્ગનેતા ત્વં સ્વતન્ત્રેચ્છામયઃ સ્વયમ્ ।
સત્પ્રવૃત્તિરતો નિત્યં દયાનન્દશિવાધરઃ ॥ ૧૧૧ ॥

ક્ષિતિરૂપસ્તોયરૂપી વિશ્વતૃપ્તિકરસ્તથા ।
તર્પસ્તર્પણસમ્પ્રીતસ્તર્પકસ્તર્પણાત્મકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

તૃપ્તિકારણભૂતશ્ચ સર્વતૃપ્તિપ્રસાધકઃ ।
અભેદો ભેદકોઽચ્છિદ્યચ્છેદકોઽચ્છેદ્ય એવ હિ ॥ ૧૧૩ ॥

અચ્છિન્નધન્વાઽચ્છિન્નેષુરચ્છિન્નધ્વજવાહનઃ ।
અદૃષ્ટઃ સમધૃષ્ટાસ્ત્રઃ સમધૃષ્ટો બલોન્નતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ચિત્રયોધી ચિત્રકર્મા વિશ્વસઙ્કર્ષકઃ સ્વયમ્ ।
ભક્તાનામીપ્સિતકરઃ સર્વેપ્સિતફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૫ ॥

વાઞ્છિતાભીષ્ટફલદોઽભિન્નજ્ઞાનપ્રવર્તકઃ ।
બોધનાત્મા બોધનાર્થાતિગઃ સર્વપ્રબોધકૃત્ ॥ ૧૧૬ ॥

ત્રિજટશ્ચૈકજટિલશ્ચલજ્જૂટો ભયાનકઃ ।
જટાટીનો જટાજૂટસ્પૃષ્ટાવરવચઃ સ્વયમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

ષાણ્માતુરસ્ય જનકઃ શક્તિઃ પ્રહરતાં વરઃ ।
અનર્ઘાસ્ત્રપ્રહારી ચાનર્ઘધન્વા મહાર્ઘ્યપાત્ ॥ ૧૧૮ ॥

યોનિમણ્ડલમધ્યસ્થો મુખયોનિરજૃમ્ભણઃ ।
મહાદ્રિસદૃશઃ શ્વેતઃ શ્વેતપુષ્પસ્રગન્વિતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

મકરન્દપ્રિયો નિત્યં માસર્તુહાયનાત્મકઃ ।
નાનાપુષ્પપ્રસૂર્નાનાપુષ્પૈરર્ચિતગાત્રકઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ષડઙ્ગયોગનિરતઃ સદાયોગાર્દ્રમાનસઃ ।
સુરાસુરનિષેવ્યાઙ્ઘ્રિર્વિલસત્પાદપઙ્કજઃ ॥ ૧૨૧ ॥

સુપ્રકાશિતવક્ત્રાબ્જઃ સિતેતરગલોજ્જ્વલઃ ।
વૈનતેયસમારૂઢઃ શરદિન્દુસહસ્રવત્ ॥ ૧૨૨ ॥

જાજ્વલ્યમાનસ્તેજોભિર્જ્વાલપુઞ્જો યમઃ સ્વયમ્ ।
પ્રજ્વલદ્વિદ્યુદાભશ્ચ સાટ્ટહાસભયઙ્કરઃ ॥ ૧૨૩ ॥

પ્રલયાનલરૂપી ચ પ્રલયાગ્નિરુચિઃ સ્વયમ્ ।
જગતામેકપુરુષો જગતાં પ્રલયાત્મકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

પ્રસીદ ત્વં જગન્નાથ જગદ્યોને નમોઽસ્તુ તે ॥ ૧૨૫ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
એવં નામસહસ્રેણ રાજ્ઞા વૈ સંસ્તુતો હરઃ ।
પ્રત્યક્ષમગમત્તસ્ય સુપ્રસન્નમુખામ્બુજઃ ॥ ૧૨૬ ॥

સ તં વિલોક્ય ત્રિદશૈકનાથં
પઞ્ચાનનં શ્વેતરુચિં પ્રસન્નમ્ ।
વૃષાધિરૂઢં ભુજગાઙ્ગદૈર્યુતં
નનર્ત રાજા ધરણીભુજાં વરઃ ॥ ૧૨૭ ॥

પ્રોવાચ ચેદં પરમેશ્વરાદ્ય મે
એતાનિ સર્વાણિ સુખાર્થકાનિ ।
તપશ્ચ હોમશ્ચ મનુષ્યજન્મ
યત્ત્વાં પ્રપશ્યામિ દૃશા પરેશમ્ ॥ ૧૨૮ ॥

મત્તો ન ધન્યોસ્તિ મહીતલે વા
સ્વર્ગે યતસ્ત્વં મમ નેત્રગોચરઃ ।
સુરાસુરાણામપિ દુર્લભેક્ષણઃ
પરાત્પરઃ પૂર્ણમયો નિરામયઃ ॥ ૧૨૯ ॥

તતસ્તમેવં પ્રતિભાષમાણં
પ્રાહ પ્રપનાર્તિહરો મહેશ્વરઃ ।
કિં તે મનોવાઞ્છિતમેવ વિદ્યતે
વૃણુષ્વ તત્પુત્ર દદામિ તુભ્યમ્ ॥ ૧૩૦ ॥

સચાહ પૂર્વં કપિલસ્ય શાપતઃ
પાતાલરન્ધ્રે મમ પૂર્વવંશજાઃ ।
ભસ્મીબભૂવુઃ સગરસ્ય પુત્રા
મહાબલા દેવસમાનવિક્રમાઃ ॥ ૧૩૧ ॥

તેષાં તુ નિસ્તારણકામ્યયા હ્યહં
ગઙ્ગાં ધરણ્યામભિનેતુમીહે ।
સા તુ ત્વદીયા પરમા હિ શક્તિઃ
વિનાજ્ઞયા તે ન હિ યાતિ પૃથ્વીમ્ ॥ ૧૩૨ ॥

તદેતદિચ્છામિ સમેત્ય ગઙ્ગા
ક્ષિતૌ મહાવેગવતી મહાનદી ।
પ્રવિશ્ય તસ્મિન્વિવરે મહેશ્વરી
પુનાતુ સર્વાન્સગરસ્ય પુત્રાન્ ॥ ૧૩૩ ॥

ઇત્યેવમાકર્ણ્ય વચઃ પરેશ્વરઃ
પ્રોવાચ વાક્યં ક્ષિતિપાલપુઙ્ગવમ્ ।
મનોરથસ્તેઽયમવેહિ પૂર્ણો
મમ પ્રસાદાદચિરાદ્ભવિષ્યતિ ॥ ૧૩૪ ॥

યે ચાપિ માં ભક્તિત એવ મર્ત્યાઃ
સ્તોત્રેણ ચાનેન નૃપ સ્તુવન્તિ ।
તેષાં તુ પૂર્ણાઃ સકલા મનોરથા
ધ્રુવં ભવિષ્યન્તિ મમ પ્રસાદાત્ ॥ ૧૩૫ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
ઇત્યેવં સ વરં લબ્ધ્વા રાજા હૃષ્ટમનાસ્તતઃ ।
દણ્ડવત્પ્રણિપત્યાહ ધન્યોઽહં ત્વત્પ્રસાદતઃ ॥ ૧૩૬ ॥

તતશ્ચાન્તર્દધે દેવઃ ક્ષણાદેવ મહામતે ।
રાજા નિર્વૃત્તચેતાઃ સ બભૂવ મુનિસત્તમ ॥ ૧૩૭ ॥

રાજ્ઞા કૃતમિદં સ્તોત્રં સહસ્રનામસંજ્ઞકમ્ ।
યઃ પઠેત્પરયા ભક્ત્યા સ કૈવલ્યમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૩૮ ॥

ન ચેહ દુઃખં કુત્રાપિ જાયતે તસ્ય નારદ ।
જાયતે પરમૈશ્વર્યં પ્રસાદાચ્ચ મહેશિતુઃ ॥ ૧૩૯ ॥

મહાપદિ ભયે ઘોરે યઃ પઠેત્સ્તોત્રમુત્તમમ્ ।
શમ્ભોર્નામસહસ્રાખ્યં સર્વમઙ્ગલવર્ધનમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

મહાભયહરં સર્વસુખસમ્પત્તિદાયકમ્ ।
સ મુચ્યતે મહાદેવપ્રસાદેન મહાભયાત્ ॥ ૧૪૧ ॥

દુર્ભિક્ષ્યે લોકપીડાયાં દેશોપદ્રવ એવ વા ।
સમ્પૂજ્ય પરમેશાનં ધૂપદીપાદિભિર્મુને ॥ ૧૪૨ ॥

યઃ પઠેત્પરયા ભક્ત્યા સ્તોત્રં નામસહસ્રકમ્ ।
ન તસ્ય દેશે દુર્ભિક્ષં ન ચ લોકાદિપીડનમ્ ॥ ૧૪૩ ॥

ન ચાન્યોપદ્રવો વાપિ ભવેદેતત્સુનિશ્ચિતમ્ ।
પર્જન્યોઽપિ યથાકાલે વૃષ્ટિં તત્ર કરોતિ હિ ॥ ૧૪૪ ॥

યત્રેદં પઠ્યતે સ્તોત્રં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ।
સર્વસસ્યયુતા પૃથ્વી તસ્મિન્દેશે ભવેદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૧૪૫ ॥

ન દુષ્ટબુદ્ધિર્લોકાનાં તત્રસ્થાનાં ભવેદપિ ।
નાકાલે મરણં તત્ર પ્રાણિનાં જાયતે મુને ॥ ૧૪૬ ॥

ન હિંસ્રાસ્તત્ર હિંસન્તિ દેવદેવપ્રસાદતઃ ।
ધન્યા દેશાઃ પ્રજા ધન્યા યત્ર દેશે મહેશ્વરમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

સમ્પૂજ્ય પાર્થિવં લિઙ્ગં પઠેદ્યત્રેદમુત્તમમ્ ।
ચતુર્દશ્યાં તુ કૃષ્ણાયાં ફાલ્ગુને માસિ ભક્તિતઃ ॥ ૧૪૮ ॥

યઃ પઠેત્પરમેશસ્ય નામ્નાં દશશતાખ્યકમ્ ।
સ્તોત્રમત્યન્તસુખદં ન પુનર્જન્મભાગ્ભવેત્ ॥ ૧૪૯ ॥

વાયુતુલ્યબલો નૂનં વિહરેદ્ધરણીતલે ।
ધનેશતુલ્યો ધનવાન્કન્દર્પસમરૂપવાન્ ॥ ૧૫૦ ॥

વિહરેદ્દેવતાતુલ્યો નિગ્રહાનુગ્રહે ક્ષમઃ ।
ગઙ્ગાયાં વા કુરુક્ષેત્રે પ્રયાગે વા મહેશ્વરમ્ ।
પરિપૂજ્ય પઠેદ્યસ્તુ સ કૈવલ્યમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૫૧ ॥

કાશ્યાં યસ્તુ પઠેદેતત્સ્તોત્રં પરમમઙ્ગલમ્ ।
તસ્ય પુણ્યં મુનિશ્રેષ્ઠ કિમહં કથયામિ તે ॥ ૧૫૨ ॥

એતત્સ્તોત્રપ્રસાદેન સ જીવન્નેવ માનવઃ ।
સાક્ષાન્મહેશતામેતિ મુક્તિરન્તે કરસ્થિતા ॥ ૧૫૩ ॥

પ્રત્યહં પ્રપઠેદેતદ્બિલ્વમૂલે નરોત્તમઃ ।
સ સાલોક્યમવાપ્નોતિ દેવદેવપ્રસાદતઃ ॥ ૧૫૪ ॥

યો હ્યેતત્પાઠયેત્સ્તોત્રં સર્વપાપનિબર્હણમ્ ।
સ મુચ્યતે મહાપાપાત્સત્યં સત્યં વદામિ તે ॥ ૧૫૫ ॥

ન તસ્ય ગ્રહપીડા સ્યાન્નાપમૃત્યુભયં તથા ।
ન તં દ્વિષન્તિ રાજાનો ન વા વ્યાધિભયં ભવેત્ ॥ ૧૫૬ ॥

પઠેદેતદ્ધૃદિ ધ્યાત્વા દેવદેવં સનાતનમ્ ।
સર્વદેવમયં પૂર્ણં રજતાદ્રિસમપ્રભમ્ ॥ ૧૫૭ ॥

પ્રફુલ્લપઙ્કજાસ્યં ચ ચારુરૂપં વૃષધ્વજમ્।
જટાજૂટજ્વલત્કાલકૂટશોભિતવિગ્રહમ્ ॥ ૧૫૮ ॥

ત્રિશૂલં ડમરુ ચૈવ દધાનં દક્ષવામયોઃ ।
દ્વીપિચર્મામ્બરધરં શાન્તં ત્રૈલોક્યમોહનમ્ ॥ ૧૫૯ ॥

એવં હૃદિ નરો ભક્ત્યા વિભાવ્યૈતત્પઠેદ્યદિ ।
ઇહ ભુક્ત્વા પરં ભોગં પરત્ર ચ મહામતે ॥ ૧૬૦ ॥

શમ્ભોઃ સ્વરૂપતાં યાતિ કિમન્યત્કથયામિ તે ॥ ૧૬૧ ॥

તત્રૈવ સદ્ભક્તિયુતઃ પઠેદિદં
સ્તોત્રં મમ પ્રીતિકરં પરં મુને ।
મર્ત્યો હિ યોઽન્યઃ ખલુ સોઽપિ કૃચ્છ્રં
જગત્પવિત્રાયત એવ પાપતઃ ॥ ૧૬૨ ॥

॥ શ્રીમહાભાગવતે ઉપપુરાણે ભગીરથપ્રોક્તં
શિવસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top