Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranama Stotram from Devi Bhagavata in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் தே³வீபா⁴க³வதாந்தர்க³தம் ॥
ப⁴கீ³ரத²க்ருʼதம் ஶ்ரீமஹாதே³வீபா⁴க³வத உபபுராணே
ப⁴கீ³ரத² உவாச-
ௐ நமஸ்தே பார்வதீநாத² தே³வதே³வ பராத்பர ।
அச்யுதாநக⁴ பஞ்சாஸ்ய பீ⁴மாஸ்ய ருசிராநந ॥ 1 ॥

வ்யாக்⁴ராஜிநத⁴ராநந்த பாராவாரவிவர்ஜித ।
பஞ்சாநந மஹாஸத்த்வ மஹாஜ்ஞாநமய ப்ரபோ⁴ ॥ 2 ॥

அஜிதாமிதது³ர்த⁴ர்ஷ விஶ்வேஶ பரமேஶ்வர ।
விஶ்வாத்மந்விஶ்வபூ⁴தேஶ விஶ்வாஶ்ரய ஜக³த்பதே ॥ 3 ॥

விஶ்வோபகாரிந்விஶ்வைகதா⁴ம விஶ்வாஶ்ரயாஶ்ரய ।
விஶ்வாதா⁴ர ஸதா³நந்த³ விஶ்வாநந்த³ நமோঽஸ்து தே ॥ 4 ॥

ஶர்வ ஸர்வவித³ஜ்ஞாநவிவர்ஜித ஸுரோத்தம ।
ஸுரவந்த்³ய ஸுரஸ்துத்ய ஸுரராஜ ஸுரோத்தம ॥ 5 ॥

ஸுரபூஜ்ய ஸுரத்⁴யேய ஸுரேஶ்வர ஸுராந்தக ।
ஸுராரிமர்த³க ஸுரஶ்ரேஷ்ட² தேঽஸ்து நமோ நம: ॥ 6 ॥

த்வம் ஶுத்³த:⁴ ஶுத்³த⁴போ³த⁴ஶ்ச ஶுத்³தா⁴த்மா ஜக³தாம் பதி: ।
ஶம்பு:⁴ ஸ்வயம்பூ⁴ரத்யுக்³ர உக்³ரகர்மோக்³ரலோசந: ॥ 7 ॥

உக்³ரப்ரபா⁴வஶ்சாத்யுக்³ரமர்த³கோঽத்யுக்³ரரூபவாந் ।
உக்³ரகண்ட:² ஶிவ: ஶாந்த: ஸர்வஶாந்திவிதா⁴யக: ॥ 8 ॥

ஸர்வார்த²த:³ ஶிவாதா⁴ர: ஶிவாயநிரமித்ரஜித் ।
ஶிவத:³ ஶிவகர்தா ச ஶிவஹந்தா ஶிவேஶ்வர: ॥ 9 ॥

ஶிஶு: ஶைஶவயுக்தஸ்ச பிங்க³கேஶோ ஜடாத⁴ர: ।
க³ங்கா³த⁴ரகபர்தீ³ ச ஜடாஜூடவிராஜித: ॥ 10 ॥

ஜடிலோ ஜடிலாராத்⁴ய: ஸர்வதோ³ந்மத்தமாநஸ: ।
உந்மத்தகேஶ உந்மத்த உந்மத்தாநாமதீ⁴ஶ்வர: ॥ 11 ॥

உந்மத்தலோசநோ பீ⁴மஸ்த்ரிநேத்ரோ பீ⁴மலோசந: ।
ப³ஹுநேத்ரோ த்³விநேத்ரீ ச ரக்தநேத்ர: ஸுநேத்ரக: ॥ 12 ॥

தீ³ர்க⁴நேத்ரஸ்ச பிங்கா³க்ஷ: ஸுப்ரபா⁴க்²ய: ஸுலோசந: ।
ஸோமநேத்ரோঽக்³நிநேத்ராக்²ய: ஸூர்யநேத்ர: ஸுவீர்யவாந் ॥ 13 ॥

பத்³மாக்ஷ: கமலாக்ஷஶ்ச நீலோத்பலத³லேக்ஷண: ।
ஸுலக்ஷண: ஶூலபாணி: கபாலீ கபிலேக்ஷண: ॥ 14 ॥

வ்யாகூ⁴ர்ணநயநோ தூ⁴ர்தோ வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராவ்ருʼத: ।
ஶ்ரீகண்டோ² நீலகண்டா²க்²ய: ஶிதிகண்ட:² ஸுகண்ட²க: ॥ 15 ॥

சந்த்³ரசூட³ஶ்சந்த்³ரத⁴ரஶ்சந்த்³ரமௌலி: ஶஶாங்கப்⁴ருʼத் ।
ஶஶிகாந்த: ஶஶாங்காப:⁴ ஶஶாங்காங்கிதமூர்த⁴ஜ: ॥ 16 ॥

ஶஶாங்கவத³நோ வீரோ வரதோ³ வரலோசந: ।
ஶரச்சந்த்³ரஸமாபா⁴ஸ: ஶரதி³ந்து³ஸமப்ரப:⁴ ॥ 17 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶஶ்சந்த்³ராஸ்யஶ்சந்த்³ரஶேக²ர: ।
அஷ்டமூர்திர்மஹாமூதிர்பீ⁴மமூர்திர்ப⁴யாநக: ॥ 18 ॥

ப⁴யதா³தா ப⁴யத்ராதா ப⁴யஹர்தா ப⁴யோஜ்ஜி²த: ।
நிர்பூ⁴தோ பூ⁴தவந்த்³யஶ்ச பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வந: ॥ 19 ॥

கௌபீநவாஸா து³ர்வாஸா விவாஸா: காமிநீபதி: ।
கரால: கீர்திதோ³ வைத்³ய: கிஶோர: காமநாஶந: ॥ 20 ॥

கீர்திரூப: குந்ததா⁴ரீ காலகூடக்ருʼதாஶந: ।
காலகூட: ஸுரூபீ ச குலமந்த்ரப்ரதீ³பக: ॥ 21 ॥

கலாகாஷ்டா²த்மக: காஶீவிஹாரீ குடிலாநந: ।
மஹாகாநநஸம்வாஸீ காலீப்ரதிவிவர்த⁴ந: ॥ 22 ॥

காலீத⁴ர: காமசாரி குலகீர்திவிவர்த⁴ந: ।
காமாத்³ரி: காமுகவர: கார்முகீ காமமோஹித: ॥ 23
கடாக்ஷ: கநகாபா⁴ஸ: கநகோஜ்ஜ்வலகா³த்ரக: ।
காமாதுர: க்வணத்பாத:³ குடிலப்⁴ருகுடீத⁴ர: ॥ 24 ॥

கார்திகேயபிதா கோகநத³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ।
க²ட்வாங்க³யோத்³தா⁴ க²ட்³கீ³ ச கி³ரீஶோ க³க³நேஶ்வர: ॥ 25
க³ணாத்⁴யக்ஷ: கே²டகத்⁴ருʼக் க²ர்வ: க²ர்வதர: க²க:³ ।
க²கா³ரூட:⁴ க²கா³ராத்⁴ய: கே²சர: கே²சரேஶ்வர: ॥ 26 ॥

கே²சரத்வப்ரத:³ க்ஷோணீபதி: கே²சரமர்த³க: ।
க³ணேஶ்வரோ க³ணபிதா க³ரிஷ்டோ² க³ணபூ⁴பதி: ॥ 27 ॥

கு³ருர்கு³ருதரோ ஜ்ஞேயோ க³ங்கா³பதிரமர்ஷண: ।
கீ³தப்ரியோ கீ³தரத: ஸுகோ³ப்யோ கோ³பவ்ருʼந்த³ப: ॥ 28 ॥

க³வாரூடோ⁴ ஜக³த்³ப⁴ர்தா கோ³ஸ்வாமீ கோ³ஸ்வரூபக: ।
கோ³ப்ரதோ³ கோ³த⁴ரோ க்³ருʼத்⁴ரோ க³ருத்மாந் கோ³க்ருʼதாஸந: ॥ 29।
கோ³பீஶோ கு³ருதாதஶ்ச கு³ஹாவாஸீ ஸுகோ³பித: ।
க³ஜாரூடோ⁴ க³ஜாஸ்யஶ்ச க³ஜாஜிநத⁴ரோঽக்³ரஜ: ॥ 30 ॥

க்³ரஹாத்⁴யக்ஷோ க்³ரஹக³ணோ து³ஷ்டக்³ரஹவிமர்த³க: ।
மாநரூபீ கா³நரத: ப்ரசண்டோ³ கா³நவிஹ்வல: ॥ 31 ॥

கா³நமத்தோ கு³ணீ கு³ஹ்யோ கு³ணக்³ரமாஶயோ கு³ண: ।
கூ³ட⁴பு³த்³தி⁴ர்கூ³ட⁴மூர்திர்கூ³ட⁴பாத³விபூ⁴ஷித: ॥ 32 ॥

கோ³ப்தா கோ³லோகவாஸீ ச கு³ணவாந்கு³ணிநாம் வர: ।
ஹரோ ஹரிதவர்ணாக்ஷோ ம்ருʼத்யுர்ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ ஹரி: ॥ 33 ॥

ஹவ்யபு⁴க⁴ரிஸம்பூஜ்யோ ஹவிர்ஹவிர்பு⁴ஜாம் வர: ।
அநாதி³ராதி:³ ஸர்வாத்³ய ஆதி³தேயவரப்ரத:³ ॥ 34 ॥

அநந்தவிக்ரமோ லோகோ லோகாநாம் பாபஹாரக: ।
கீ³ஷ்பதி: ஸத்³கு³ணோபேத: ஸகு³ணோ நிர்கு³ணோ கு³ணீ ॥ 35 ॥

கு³ணப்ரீதோ கு³ணவரோ கி³ரிஜாநாயகோ கி³ரி: ।
கௌ³ரீப⁴ர்தா கு³ணாட⁴யஶ்ச கோ³ஶ்ரேஷ்டா²ஸநஸம்ஸ்தி²த: ॥ 36 ॥

பத்³மாஸந: பத்³மநேத்ர: பத்³மதுஷ்ட: ஸுபத்³மக: ।
பத்³மவக்த்ர: பத்³மகர: பத்³மாரூட⁴பதா³ம்பு³ஜ: ॥ 37 ॥

பத்³மப்ரியதம: பத்³மாலய: பத்³மப்ரகாஶக: ।
பத்³மகாநநஸம்வாஸ: பத்³மகாநநப⁴ஞ்ஜக: ॥ 38 ॥

பத்³மகாநநஸம்வாஸீ பத்³மாரண்யக்ருʼதாலய: ।
ப்ரபு²ல்லவத³ந: பு²ல்லகமலாக்ஷ: ப்ரபு²ல்லக்ருʼத் ॥ 39 ॥

பு²ல்லேந்தீ³வரஸந்துஷ்ட: ப்ரபு²ல்லகமலாஸந: ।
பு²ல்லாம்போ⁴ஜகர: பு²ல்லமாநஸ: பாபஹாரக: ॥ 40 ॥

பாபாபஹாரீ புண்யாத்மா புண்யகீர்தி: ஸுபுண்யவாந் ।
புண்ய: புண்யதமோ த⁴ந்ய: ஸுபூதாத்மா பராத்மக: ॥ 41 ॥

புண்யேஶ: புண்யத:³ புண்யநிரத: புண்யபா⁴ஜந: ।
பரோபகாரீ பாபிஷ்ட²நாஶக: பாபஹாரக: ॥ 42 ॥

புராதந: பூர்வஹீந: பரத்³ரோஹவிவர்ஜித: ।
பீவர: பீவரமுக:² பீநகாய: புராந்தக: ॥ 43 ॥

பாஶீ பஶுபதி: பாஶஹஸ்த: பாஷாணவித்பதி: ।
பலாத்மக: பரோ வேத்தா பாஶப³த்³த⁴விமோசக: ॥ 44 ॥

பஶூநாமதி⁴ப: பாஶச்சே²த்தா பாஶவிபே⁴த³க: ।
பாஷாணதா⁴ரீ பாஷாணஶயாந: பாஶிபூஜித: ॥ 45 ॥

பஶ்வாரூட:⁴ புஷ்பத⁴நு: புஷ்பவ்ருʼந்த³ஸுபூஜித: ।
புண்ட³ரீக: பீதவாஸா புண்ட³ரீகாக்ஷவல்லப:⁴ ॥ 46 ॥

பாநபாத்ரகர: பாநமத்த: பாநாதிபூ⁴தக: ।
போஷ்டா போஷ்ட்ட்வர: பூத: பரித்ராதாঽகி²லேஶ்வர: ॥ 47 ॥

புண்ட³ரீகாக்ஷகர்தா ச புண்ட³ரீகாக்ஷஸேவித: ।
பல்லவஸ்த:² ப்ரபீட²ஸ்த:² பீட²பூ⁴மிநிவாஸக: ॥ 48 ॥

பிதா பிதாமஹ: பார்த²ப்ரஸந்நோঽபீ⁴ஷ்டதா³யக: ।
பித்ரூʼணாம் ப்ரீதிகர்தா ச ப்ரீதித:³ ப்ரீதிபா⁴ஜந: ॥ 49 ॥

ப்ரீத்யாத்மக: ப்ரீதிவஶீ ஸுப்ரீத: ப்ரீதிகாரக: ।
ப்ரீதிஹ்ருʼத்ப்ரீதிரூபாத்மந் ப்ரீதியுக்தஸ்த்வமேவ ஹி ॥ 50 ॥

ப்ரணதார்திஹர: ப்ராணவல்லப:⁴ ப்ராணதா³யக: ।
ப்ராணீ ப்ராணஸ்வரூபஶ்ச ப்ராணக்³ராஹீ முநிர்த³ய: ॥ 51 ॥

ப்ராணநாத:² ப்ரீதமநா: ஸர்வேஷாம் ப்ரபிதாமஹ: ।
வ்ருʼத்³த:⁴ ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ரூபஶ்ச ப்ரேத: ப்ரணயிநாம் வர: ॥ 52 ॥

பராதீ⁴ஶ: பரம் ஜ்யோதி: பரநேத்ர: பராத்மக: ।
பாருஷ்யரஹித: புத்ரீ புத்ரத:³ புத்ரரக்ஷக: ॥ 53 ॥

புத்ரப்ரிய: புத்ரவஶ்ய: புத்ரவத்பரிபாலக: ।
பரித்ராதா பராவாஸ: பரசேதா: பரேஶ்வர: ॥ 54 ॥

பதி: ஸர்வஸ்ய ஸம்பால்ய: பவமாந: பரோঽந்தக: ।
புரஹா புருஹூதஶ்ச த்ரிபுராரி: புராந்தக: ॥ 55 ॥

புரந்த³ரோঽதிஸம்பூஜ்ய: ப்ரத⁴ர்ஷோ து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷண: ।
படு: படுதர: ப்ரௌட:⁴ ப்ரபூஜ்ய: பர்வதாலய: ॥ 56 ॥

புலிநஸ்த:² புலஸ்த்யாக்²ய: பிங்க³சக்ஷு: ப்ரபந்நக:³ ।
அபீ⁴ருரஸிதாங்க³ஶ்ச சண்ட³ரூப: ஸிதாங்க³க: ॥ 57 ॥

ஸர்வவித்³யாவிநோத³ஶ்ச ஸர்வஸௌக்²யயுத: ஸதா³ ।
ஸுக²ஹர்தா ஸர்வஸுகீ² ஸர்வலோகைகபாவந: ॥ 58 ॥

ஸதா³வந: ஸாரத³ஶ்ச ஸுஸித்³த:⁴ ஶுத்³த⁴ரூபக: ।
ஸார: ஸாரதர: ஸூர்ய: ஸோம: ஸர்வப்ரகாஶக: ॥ 59 ॥

ஸோமமண்ட³லதா⁴ரீ ச ஸமுத்³ர ஸிந்து⁴ரூபவாந் ।
ஸுரஜ்யேஷ்ட:² ஸுரஶ்ரேஷ்ட:² ஸுராஸுரநிஷேவித: ॥ 60 ॥

ஸர்வத⁴ர்மவிநிர்முக்த: ஸர்வலோகநமஸ்க்ருʼத: ।
ஸர்வாசாரயுத: ஸௌர: ஶாக்த: பரமவைஷ்ணவ: ॥ 61 ॥

ஸர்வத⁴ர்மவிதா⁴நஜ்ஞ: ஸர்வாசாரபராயண: ।
ஸர்வரோக³ப்ரஶமந: ஸர்வரோகா³பஹாரக: ॥ 62 ॥

ப்ரக்ருʼஷ்டாத்மா மஹாத்மா ச ஸர்வத⁴ர்மப்ரத³ர்ஶக: ।
ஸர்வஸம்பத்³யுத: ஸர்வஸம்பத்³தா³நஸமேக்ஷண: ॥ 63 ॥

ஸஹாஸ்யவத³நோ ஹாஸ்யயுக்த: ப்ரஹஸிதாநந: ।
ஸாக்ஷீ ஸமக்ஷவக்தா ச ஸர்வத³ர்ஶீ ஸமஸ்தவித் ॥ 64 ॥

ஸகலஜ்ஞ: ஸமர்த²ஜ்ஞ: ஸுமநா: ஶைவபூஜித: ।
ஶோகப்ரஶமந: ஶோகஹந்தாঽஶோச்ய: ஶுபா⁴ந்வித: ॥ 65 ॥

ஶைலஜ்ஞ: ஶைலஜாநாத:² ஶைலநாத:² ஶநைஶ்சர: ।
ஶஶாங்கஸத்³ருʼஶஜ்யோதி: ஶஶாங்கார்த⁴விராஜித: ॥ 66 ॥

ஸாது⁴ப்ரிய: ஸாது⁴தம: ஸாத்⁴வீபதிரலௌகிக: ।
ஶூந்யரூப: ஶூந்யதே³ஹ: ஶூந்யஸ்த:² ஶூந்யபா⁴வந: ॥ 67 ॥

ஶூந்யகா³மீ ஶ்மஶாநஸ்த:² ஶ்மஶாநாதி⁴பதி: ஸுவாக் ।
ஶதஸூர்யப்ரப:⁴ ஸூர்ய: ஸூர்யதீ³ப்த: ஸுராரிஹா ।
ஶுபா⁴ந்வித: ஶுப⁴தநு: ஶுப⁴பு³த்³தி:⁴ ஶுபா⁴த்மக: ॥ 68 ॥

ஶுபா⁴ந்விததநு: ஶுக்லதநு: ஶுக்லப்ரபா⁴ந்வித: ।
ஸுஶௌக்ல: ஶுக்லத³ஶந: ஶுக்லாப:⁴ ஶுக்லமால்யத்⁴ருʼத் ॥ 69 ॥

ஶுக்லபுஷ்பப்ரிய: ஶுக்லவஸந: ஶுக்லகேதந: ।
ஶேஷாலங்கரண: ஶேஷரஹித: ஶேஷவேஷ்டித: ॥ 70 ॥

ஶேஷாரூட:⁴ ஶேஷஶாயீ ஶேஷாங்க³த³விராஜித: ।
ஸதீப்ரிய: ஸாஶங்கஶ்ச ஸமத³ர்ஶீ ஸமாதி⁴மாந் ॥ 71 ॥

ஸத்ஸங்கீ³ ஸத்ப்ரிய: ஸங்கீ³ நி:ஸங்கீ³ ஸங்க³வர்ஜித: ।
ஸஹிஷ்ணு: ஶாஶ்வதைஶ்வர்ய: ஸாமகா³நரத: ஸதா³ ॥ 72 ॥

ஸாமவேத்தா ஸாம்யதர: ஶ்யாமாபதிரஶேஷபு⁴க் ।
தாரிணீபதிராதாம்ரநயநஸ்த்வரிதாப்ரிய: ॥ 73 ॥

தாராத்மகஸ்த்வக்³வஸநஸ்தருணீரமணோ ரத: ।
த்ருʼப்திரூபஸ்த்ருʼப்திகர்தா தாரகாரிநிஷேவித: ॥ 74 ॥

வாயுகேஶோ பை⁴ரவேஶோ ப⁴வாநீஶோ ப⁴வாந்தக: ।
ப⁴வப³ந்து⁴ர்ப⁴வஹரோ ப⁴வப³ந்த⁴நமோசக: ॥ 75 ॥

அபி⁴பூ⁴தோঽபி⁴பூ⁴தாத்மா ஸர்வபூ⁴தப்ரமோஹக: ।
பு⁴வநேஶோ பூ⁴தபூஜ்யோ போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரத:³ ॥ 76 ॥

த³யாலுர்தீ³நநாத²ஶ்ச து:³ஸஹோ தை³த்யமர்த³க: ।
த³க்ஷகந்யாபதிர்து:³க²நாஶகோ த⁴நதா⁴ந்யத:³ ॥ 77 ॥

த³யாவாந் தை³வதஶ்ரேஷ்டோ² தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவித: ।
நாநாயுத⁴த⁴ரோ நாநாபுஷ்பகு³ச்ச²விராஜித: ॥ 78 ॥

நாநாஸுக²ப்ரதோ³ நாநாமூர்திதா⁴ரீ ச நர்தக: ।
நித்யவிஜ்ஞாநஸம்யுக்தோ நித்யரூபோঽநிலோঽநல: ॥ 79 ॥

லப்³த⁴வர்ணோ லகு⁴தரோ லகு⁴த்வபரிவர்ஜித: ।
லோலாக்ஷோ லோகஸம்பூஜ்யோ லாவண்ய பரிஸம்யுத: ॥ 80 ॥

நபுரீந்யாஸஸம்ஸ்த²ஶ்ச நாகே³ஶோ நக³பூஜித: ।
நாராயணோ நாரத³ஶ்ச நாநாப⁴ரணபூ⁴ஷித: ॥ 81 ॥

நக³பூ⁴தோ நக்³நதே³ஶோ நக்³ந: ஸாநந்த³மாநஸ: ।
நமஸ்யோ நதநாபி⁴ஶ்ச நம்ரமூர்தா⁴பி⁴வந்தி³த: ॥ 82 ॥

நந்தி³கேஶோ நந்தி³பூஜ்யோ நாநாநீரஜமத்⁴யக:³ ।
நவீநபி³ல்வபத்ரௌக⁴துஷ்டோ நவக⁴நத்³யுதி: ॥ 83 ॥

நந்த:³ ஸாநந்த³ ஆநந்த³மயஶ்சாநந்த³விஹ்வல: ।
நாலஸம்ஸ்த:² ஶோப⁴நஸ்த:² ஸுஸ்த:² ஸுஸ்த²மதிஸ்ததா² ॥ 84 ॥

ஸ்வல்பாஸநோ பீ⁴மருசிர்பு⁴வநாந்தகராம்பு³த:³ ।
ஆஸந்ந: ஸிகதாலீநோ வ்ருʼஷாஸீநோ வ்ருʼஷாஸந: ॥ 85 ॥

வைரஸ்யரஹிதோ வார்யோ வ்ரதீ வ்ரதபராயண: ।
ப்³ராஹ்ம்யோ வித்³யாமயோ வித்³யாப்⁴யாஸீ வித்³யாபதிஸ்ததா² ॥ 86 ॥

க⁴ண்டாகாரோ கோ⁴டகஸ்தோ² கோ⁴ரராவோ க⁴நஸ்வந: ।
கூ⁴ர்ணசக்ஷுரகூ⁴ர்ணாத்மா கோ⁴ரஹாஸோ க³பீ⁴ரதீ:⁴ ॥ 87 ॥

சண்டீ³பதிஶ்சண்ட³மூர்திஶ்சண்டோ³ முண்டீ³ ப்ரசண்ட³வாக் ।
சிதாஸம்ஸ்த²ஶ்சிதாவாஸஶ்சிதிர்த³ண்ட³கர: ஸதா³ ॥ 88 ॥

சிதாப⁴ஸ்மாபி⁴ஸம்லிப்தஶ்சிதாந்ருʼத்யபராயண: ।
சிதாப்ரமோதீ³ சித்ஸாக்ஷீ சிந்தாமணிரசிந்தக: ॥ 89 ॥

சதுர்வேத³மயஶ்சக்ஷுஶ்சதுராநநபூஜித: ।
சீரவாஸாஶ்சகோராக்ஷஶ்சலந்மூர்திஶ்சலேக்ஷண: ॥ 90 ॥

சலத்குண்ட³லபூ⁴ஷாட⁴யஶ்சலத்³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ।
சலந்நேத்ரஶ்சலத்பாத³ஶ்சலந்நூபுரராஜித: ॥ 91 ॥

ஸ்தா²வர: ஸ்தி²ரமூர்திஶ்ச ஸ்தா²வரேஶ: ஸ்தி²ராஸந: ।
ஸ்தா²பக: ஸ்தை²ர்யநிரத: ஸ்தூ²லரூபீ ஸ்த²லாலய: ॥ 92 ॥

ஸ்தை²ர்யாதிக:³ ஸ்தி²திபர: ஸ்தா²ணுரூபீ ஸ்த²லாதி⁴ப: ।
ஐஹிகோ மத³நார்தஶ்ச மஹீமண்ட³லபூஜித: ॥ 93 ॥

மஹீப்ரியோ மத்தரவோ மீநகேதுவிமர்த³க: ।
மீநரூபோ மநிஸம்ஸ்தோ² ம்ருʼக³ஹஸ்தோ ம்ருʼகா³ஸந: ॥ 94 ॥

மார்க³ஸ்தோ² மேக²லாயுக்தோ மைதி²லீஶ்வரபூஜித: ।
மித்²யாஹீநோ மங்க³ளதோ³ மாங்க³ல்யோ மகராஸந: ॥ 95 ॥

மத்ஸ்யப்ரியோ மது²ரகீ³ர்மது⁴பாநபராயண: ।
ம்ருʼது³வாக்யபர: ஸௌரப்ரியோ மோதா³ந்விதஸ்ததா² ॥ 96 ॥

முண்டா³லிர்பூ⁴ஷணோ த³ண்டீ³ உத்³த³ண்டோ³ ஜ்வலலோசந: ।
அஸாத்⁴யஸாத⁴க: ஶூரஸேவ்ய: ஶோகாபநோத³ந: ॥ 97 ॥

ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீஸுஸேவ்யஶ்ச ஶ்ரீத⁴ர: ஶ்ரீநிகேதந: ।
ஶ்ரீமதாம் ஶ்ரீஸ்வரூபஶ்ச ஶ்ரீமாந்ஶ்ரீநிலயஸ்ததா² ॥ 98 ॥

ஶ்ரமாதி³க்லேஶரஹித: ஶ்ரீநிவாஸ: ஶ்ரியாந்வித: ।
ஶ்ரத்³தா⁴லு: ஶ்ராத்³த⁴தே³வஶ்ச ஶ்ராத்³தோ⁴ மது⁴ரவாக் ததா² ॥ 99 ॥

ப்ரலயாக்³ந்யர்கஸங்காஶ: ப்ரமத்தநயநோஜ்ஜ்வல: ।
அஸாத்⁴யஸாத⁴க: ஶூரஸேவ்ய: ஶோகாபநோத³ந: ॥ 100 ॥

விஶ்வபூ⁴தமயோ வைஶ்வாநரநேத்ரோঽதி⁴மோஹக்ருʼத் ।
லோகத்ராணபரோঽபாரகு³ண: பாரவிவர்ஜித: ॥ 101 ॥

அக்³நிஜிஹ்வோ த்³விஜாஸ்யஶ்ச விஶ்வாஸ்ய: ஸர்வபூ⁴தத்⁴ருʼக் ।
கே²சர: கே²சராதீ⁴ஶ: ஸர்வக:³ ஸார்வலௌகிக: ॥ 102 ॥

ஸேநாநீஜநக: க்ஷுப்³தா⁴ப்³தி⁴ர்வாரிக்ஷோப⁴விநாஶக: ।
கபாலவிலஸத்³த⁴ஸ்த: கமண்ட³லுப்⁴ருʼத³ர்சித: ॥ 103 ॥

கேவலாத்மஸ்வரூபஶ்ச கேவலஜ்ஞாநரூபக: ।
வ்யோமாலயநிவாஸீ ச ப்³ருʼஹத்³வ்யோமஸ்வரூபக: ॥ 104 ॥

அம்போ⁴ஜநயநோঽம்போ⁴தி⁴ஶயாந: புருஷாதிக:³ ।
நிராலம்போ³ঽவலம்ப³ஶ்ச ஸம்போ⁴கா³நந்த³ரூபக: ॥ 105 ॥

யோக³நித்³ராமயோ லோகப்ரமோஹாபஹராத்மக: ।
ப்³ருʼஹத்³வக்த்ரோ ப்³ருʼஹந்நேத்ரோ ப்³ருʼஹத்³வாஹுர்ப்³ருʼஹத்³வல: ॥ 106 ॥

ப்³ருʼஹத்ஸர்பாங்க³தோ³ து³ஷ்டப்³ருʼஹத்³வாலவிமர்த³க: ।
ப்³ருʼஹத்³பு⁴ஜப³லோந்மத்தோ ப்³ருʼஹத்துண்டோ³ ப்³ருʼஹத்³வபு: ॥ 107 ॥

ப்³ருʼஹதை³ஶ்வர்யயுக்தஸ்ச ப்³ருʼஹதை³ஶ்வர்யத:³ ஸ்வயம்।
ப்³ருʼஹத்ஸம்போ⁴க³ஸநுஷ்டோ ப்³ருʼஹதா³நந்த³தா³யக: ॥ 108 ॥

ப்³ருʼஹஜ்ஜடாஜூடத⁴ரோ ப்³ருʼஹந்மாலீ ப்³ருʼஹத்³த⁴நு: ।
இந்த்³ரியாதி⁴ஷ்டி²த: ஸர்வலோகேந்த்³ரியவிமோஹக்ருʼத் ॥ 109 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியப்ரவ்ருʼத்திக்ருʼத் ஸர்வேந்த்³ரியநிவ்ருʼத்திக்ருʼத்।
ப்ரவ்ருʼத்திநாயக: ஸர்வவிபத்திபரிநாஶக: ॥ 110 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திமார்க³நேதா த்வம் ஸ்வதந்த்ரேச்சா²மய: ஸ்வயம் ।
ஸத்ப்ரவ்ருʼத்திரதோ நித்யம் த³யாநந்த³ஶிவாத⁴ர: ॥ 111 ॥

க்ஷிதிரூபஸ்தோயரூபீ விஶ்வத்ருʼப்திகரஸ்ததா² ।
தர்பஸ்தர்பணஸம்ப்ரீதஸ்தர்பகஸ்தர்பணாத்மக: ॥ 112 ॥

த்ருʼப்திகாரணபூ⁴தஶ்ச ஸர்வத்ருʼப்திப்ரஸாத⁴க: ।
அபே⁴தோ³ பே⁴த³கோঽச்சி²த்³யச்சே²த³கோঽச்சே²த்³ய ஏவ ஹி ॥ 113 ॥

அச்சி²ந்நத⁴ந்வாঽச்சி²ந்நேஷுரச்சி²ந்நத்⁴வஜவாஹந: ।
அத்³ருʼஷ்ட: ஸமத்⁴ருʼஷ்டாஸ்த்ர: ஸமத்⁴ருʼஷ்டோ ப³லோந்நத: ॥ 114 ॥

சித்ரயோதீ⁴ சித்ரகர்மா விஶ்வஸங்கர்ஷக: ஸ்வயம் ।
ப⁴க்தாநாமீப்ஸிதகர: ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரத:³ ॥ 115 ॥

வாஞ்சி²தாபீ⁴ஷ்டப²லதோ³ঽபி⁴ந்நஜ்ஞாநப்ரவர்தக: ।
போ³த⁴நாத்மா போ³த⁴நார்தா²திக:³ ஸர்வப்ரபோ³த⁴க்ருʼத் ॥ 116 ॥

த்ரிஜடஶ்சைகஜடிலஶ்சலஜ்ஜூடோ ப⁴யாநக: ।
ஜடாடீநோ ஜடாஜூடஸ்ப்ருʼஷ்டாவரவச: ஸ்வயம் ॥ 117 ॥

ஷாண்மாதுரஸ்ய ஜநக: ஶக்தி: ப்ரஹரதாம் வர: ।
அநர்கா⁴ஸ்த்ரப்ரஹாரீ சாநர்க⁴த⁴ந்வா மஹார்க்⁴யபாத் ॥ 118 ॥

யோநிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² முக²யோநிரஜ்ருʼம்ப⁴ண: ।
மஹாத்³ரிஸத்³ருʼஶ: ஶ்வேத: ஶ்வேதபுஷ்பஸ்ரக³ந்வித: ॥ 119 ॥

மகரந்த³ப்ரியோ நித்யம் மாஸர்துஹாயநாத்மக: ।
நாநாபுஷ்பப்ரஸூர்நாநாபுஷ்பைரர்சிதகா³த்ரக: ॥ 120 ॥

ஷட³ங்க³யோக³நிரத: ஸதா³யோகா³ர்த்³ரமாநஸ: ।
ஸுராஸுரநிஷேவ்யாங்க்⁴ரிர்விலஸத்பாத³பங்கஜ: ॥ 121 ॥

ஸுப்ரகாஶிதவக்த்ராப்³ஜ: ஸிதேதரக³லோஜ்ஜ்வல: ।
வைநதேயஸமாரூட:⁴ ஶரதி³ந்து³ஸஹஸ்ரவத் ॥ 122 ॥

ஜாஜ்வல்யமாநஸ்தேஜோபி⁴ர்ஜ்வாலபுஞ்ஜோ யம: ஸ்வயம் ।
ப்ரஜ்வலத்³வித்³யுதா³ப⁴ஶ்ச ஸாட்டஹாஸப⁴யங்கர: ॥ 123 ॥

ப்ரலயாநலரூபீ ச ப்ரலயாக்³நிருசி: ஸ்வயம் ।
ஜக³தாமேகபுருஷோ ஜக³தாம் ப்ரலயாத்மக: ॥ 124 ॥

ப்ரஸீத³ த்வம் ஜக³ந்நாத² ஜக³த்³யோநே நமோঽஸ்து தே ॥ 125 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச-
ஏவம் நாமஸஹஸ்ரேண ராஜ்ஞா வை ஸம்ஸ்துதோ ஹர: ।
ப்ரத்யக்ஷமக³மத்தஸ்ய ஸுப்ரஸந்நமுகா²ம்பு³ஜ: ॥ 126 ॥

ஸ தம் விலோக்ய த்ரித³ஶைகநாத²ம்
பஞ்சாநநம் ஶ்வேதருசிம் ப்ரஸந்நம் ।
வ்ருʼஷாதி⁴ரூட⁴ம் பு⁴ஜகா³ங்க³தை³ர்யுதம்
நநர்த ராஜா த⁴ரணீபு⁴ஜாம் வர: ॥ 127 ॥

ப்ரோவாச சேத³ம் பரமேஶ்வராத்³ய மே
ஏதாநி ஸர்வாணி ஸுகா²ர்த²காநி ।
தபஶ்ச ஹோமஶ்ச மநுஷ்யஜந்ம
யத்த்வாம் ப்ரபஶ்யாமி த்³ருʼஶா பரேஶம் ॥ 128 ॥

மத்தோ ந த⁴ந்யோஸ்தி மஹீதலே வா
ஸ்வர்கே³ யதஸ்த்வம் மம நேத்ரகோ³சர: ।
ஸுராஸுராணாமபி து³ர்லபே⁴க்ஷண:
பராத்பர: பூர்ணமயோ நிராமய: ॥ 129 ॥

ததஸ்தமேவம் ப்ரதிபா⁴ஷமாணம்
ப்ராஹ ப்ரபநார்திஹரோ மஹேஶ்வர: ।
கிம் தே மநோவாஞ்சி²தமேவ வித்³யதே
வ்ருʼணுஷ்வ தத்புத்ர த³தா³மி துப்⁴யம் ॥ 130 ॥

ஸசாஹ பூர்வம் கபிலஸ்ய ஶாபத:
பாதாலரந்த்⁴ரே மம பூர்வவம்ஶஜா: ।
ப⁴ஸ்மீப³பூ⁴வு: ஸக³ரஸ்ய புத்ரா
மஹாப³லா தே³வஸமாநவிக்ரமா: ॥ 131 ॥

தேஷாம் து நிஸ்தாரணகாம்யயா ஹ்யஹம்
க³ங்கா³ம் த⁴ரண்யாமபி⁴நேதுமீஹே ।
ஸா து த்வதீ³யா பரமா ஹி ஶக்தி:
விநாஜ்ஞயா தே ந ஹி யாதி ப்ருʼத்²வீம் ॥ 132 ॥

ததே³ததி³ச்சா²மி ஸமேத்ய க³ங்கா³
க்ஷிதௌ மஹாவேக³வதீ மஹாநதீ³ ।
ப்ரவிஶ்ய தஸ்மிந்விவரே மஹேஶ்வரீ
புநாது ஸர்வாந்ஸக³ரஸ்ய புத்ராந் ॥ 133 ॥

இத்யேவமாகர்ண்ய வச: பரேஶ்வர:
ப்ரோவாச வாக்யம் க்ஷிதிபாலபுங்க³வம் ।
மநோரத²ஸ்தேঽயமவேஹி பூர்ணோ
மம ப்ரஸாதா³த³சிராத்³ப⁴விஷ்யதி ॥ 134 ॥

யே சாபி மாம் ப⁴க்தித ஏவ மர்த்யா:
ஸ்தோத்ரேண சாநேந ந்ருʼப ஸ்துவந்தி ।
தேஷாம் து பூர்ணா: ஸகலா மநோரதா²
த்⁴ருவம் ப⁴விஷ்யந்தி மம ப்ரஸாதா³த் ॥ 135 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச-
இத்யேவம் ஸ வரம் லப்³த்⁴வா ராஜா ஹ்ருʼஷ்டமநாஸ்தத: ।
த³ண்ட³வத்ப்ரணிபத்யாஹ த⁴ந்யோঽஹம் த்வத்ப்ரஸாத³த: ॥ 136 ॥

ததஶ்சாந்தர்த³தே⁴ தே³வ: க்ஷணாதே³வ மஹாமதே ।
ராஜா நிர்வ்ருʼத்தசேதா: ஸ ப³பூ⁴வ முநிஸத்தம ॥ 137 ॥

ராஜ்ஞா க்ருʼதமித³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸஹஸ்ரநாமஸம்ஜ்ஞகம் ।
ய: படே²த்பரயா ப⁴க்த்யா ஸ கைவல்யமவாப்நுயாத் ॥ 138 ॥

ந சேஹ து:³க²ம் குத்ராபி ஜாயதே தஸ்ய நாரத³ ।
ஜாயதே பரமைஶ்வர்யம் ப்ரஸாதா³ச்ச மஹேஶிது: ॥ 139 ॥

மஹாபதி³ ப⁴யே கோ⁴ரே ய: படே²த்ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
ஶம்போ⁴ர்நாமஸஹஸ்ராக்²யம் ஸர்வமங்க³ளவர்த⁴நம் ॥ 140 ॥

மஹாப⁴யஹரம் ஸர்வஸுக²ஸம்பத்திதா³யகம் ।
ஸ முச்யதே மஹாதே³வப்ரஸாதே³ந மஹாப⁴யாத் ॥ 141 ॥

து³ர்பி⁴க்ஷ்யே லோகபீடா³யாம் தே³ஶோபத்³ரவ ஏவ வா ।
ஸம்பூஜ்ய பரமேஶாநம் தூ⁴பதீ³பாதி³பி⁴ர்முநே ॥ 142 ॥

ய: படே²த்பரயா ப⁴க்த்யா ஸ்தோத்ரம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ந தஸ்ய தே³ஶே து³ர்பி⁴க்ஷம் ந ச லோகாதி³பீட³நம் ॥ 143 ॥

ந சாந்யோபத்³ரவோ வாபி ப⁴வேதே³தத்ஸுநிஶ்சிதம் ।
பர்ஜந்யோঽபி யதா²காலே வ்ருʼஷ்டிம் தத்ர கரோதி ஹி ॥ 144 ॥

யத்ரேத³ம் பட்²யதே ஸ்தோத்ரம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ।
ஸர்வஸஸ்யயுதா ப்ருʼத்²வீ தஸ்மிந்தே³ஶே ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 145 ॥

ந து³ஷ்டபு³த்³தி⁴ர்லோகாநாம் தத்ரஸ்தா²நாம் ப⁴வேத³பி ।
நாகாலே மரணம் தத்ர ப்ராணிநாம் ஜாயதே முநே ॥ 146 ॥

ந ஹிம்ஸ்ராஸ்தத்ர ஹிம்ஸந்தி தே³வதே³வப்ரஸாத³த: ।
த⁴ந்யா தே³ஶா: ப்ரஜா த⁴ந்யா யத்ர தே³ஶே மஹேஶ்வரம் ॥ 147 ॥

ஸம்பூஜ்ய பார்தி²வம் லிங்க³ம் படே²த்³யத்ரேத³முத்தமம் ।
சதுர்த³ஶ்யாம் து க்ருʼஷ்ணாயாம் பா²ல்கு³நே மாஸி ப⁴க்தித: ॥ 148 ॥

ய: படே²த்பரமேஶஸ்ய நாம்நாம் த³ஶஶதாக்²யகம் ।
ஸ்தோத்ரமத்யந்தஸுக²த³ம் ந புநர்ஜந்மபா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 149 ॥

வாயுதுல்யப³லோ நூநம் விஹரேத்³த⁴ரணீதலே ।
த⁴நேஶதுல்யோ த⁴நவாந்கந்த³ர்பஸமரூபவாந் ॥ 150 ॥

விஹரேத்³தே³வதாதுல்யோ நிக்³ரஹாநுக்³ரஹே க்ஷம: ।
க³ங்கா³யாம் வா குருக்ஷேத்ரே ப்ரயாகே³ வா மஹேஶ்வரம் ।
பரிபூஜ்ய படே²த்³யஸ்து ஸ கைவல்யமவாப்நுயாத் ॥ 151 ॥

காஶ்யாம் யஸ்து படே²தே³தத்ஸ்தோத்ரம் பரமமங்க³ளம் ।
தஸ்ய புண்யம் முநிஶ்ரேஷ்ட² கிமஹம் கத²யாமி தே ॥ 152 ॥

ஏதத்ஸ்தோத்ரப்ரஸாதே³ந ஸ ஜீவந்நேவ மாநவ: ।
ஸாக்ஷாந்மஹேஶதாமேதி முக்திரந்தே கரஸ்தி²தா ॥ 153 ॥

ப்ரத்யஹம் ப்ரபடே²தே³தத்³பி³ல்வமூலே நரோத்தம: ।
ஸ ஸாலோக்யமவாப்நோதி தே³வதே³வப்ரஸாத³த: ॥ 154 ॥

யோ ஹ்யேதத்பாட²யேத்ஸ்தோத்ரம் ஸர்வபாபநிப³ர்ஹணம் ।
ஸ முச்யதே மஹாபாபாத்ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³மி தே ॥ 155 ॥

ந தஸ்ய க்³ரஹபீடா³ ஸ்யாந்நாபம்ருʼத்யுப⁴யம் ததா² ।
ந தம் த்³விஷந்தி ராஜாநோ ந வா வ்யாதி⁴ப⁴யம் ப⁴வேத் ॥ 156 ॥

படே²தே³தத்³த்⁴ருʼதி³ த்⁴யாத்வா தே³வதே³வம் ஸநாதநம் ।
ஸர்வதே³வமயம் பூர்ணம் ரஜதாத்³ரிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 157 ॥

ப்ரபு²ல்லபங்கஜாஸ்யம் ச சாருரூபம் வ்ருʼஷத்⁴வஜம்।
ஜடாஜூடஜ்வலத்காலகூடஶோபி⁴தவிக்³ரஹம் ॥ 158 ॥

த்ரிஶூலம் ட³மரு சைவ த³தா⁴நம் த³க்ஷவாமயோ: ।
த்³வீபிசர்மாம்ப³ரத⁴ரம் ஶாந்தம் த்ரைலோக்யமோஹநம் ॥ 159 ॥

ஏவம் ஹ்ருʼதி³ நரோ ப⁴க்த்யா விபா⁴வ்யைதத்படே²த்³யதி³ ।
இஹ பு⁴க்த்வா பரம் போ⁴க³ம் பரத்ர ச மஹாமதே ॥ 160 ॥

ஶம்போ:⁴ ஸ்வரூபதாம் யாதி கிமந்யத்கத²யாமி தே ॥ 161 ॥

தத்ரைவ ஸத்³ப⁴க்தியுத: படே²தி³த³ம்
ஸ்தோத்ரம் மம ப்ரீதிகரம் பரம் முநே ।
மர்த்யோ ஹி யோঽந்ய: க²லு ஸோঽபி க்ருʼச்ச்²ரம்
ஜக³த்பவித்ராயத ஏவ பாபத: ॥ 162 ॥

॥ ஶ்ரீமஹாபா⁴க³வதே உபபுராணே ப⁴கீ³ரத²ப்ரோக்தம்
ஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top