1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram from Devi Bhagavata in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ದೇವೀಭಾಗವತಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥
ಭಗೀರಥಕೃತಂ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವೀಭಾಗವತ ಉಪಪುರಾಣೇ
ಭಗೀರಥ ಉವಾಚ-
ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ದೇವದೇವ ಪರಾತ್ಪರ ।
ಅಚ್ಯುತಾನಘ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಭೀಮಾಸ್ಯ ರುಚಿರಾನನ ॥ 1 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಧರಾನನ್ತ ಪಾರಾವಾರವಿವರ್ಜಿತ ।
ಪಂಚಾನನ ಮಹಾಸತ್ತ್ವ ಮಹಾಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಭೋ ॥ 2 ॥

ಅಜಿತಾಮಿತದುರ್ಧರ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ವಿಶ್ವಭೂತೇಶ ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 3 ॥

ವಿಶ್ವೋಪಕಾರಿನ್ವಿಶ್ವೈಕಧಾಮ ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ ।
ವಿಶ್ವಾಧಾರ ಸದಾನನ್ದ ವಿಶ್ವಾನನ್ದ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 4 ॥

ಶರ್ವ ಸರ್ವವಿದಜ್ಞಾನವಿವರ್ಜಿತ ಸುರೋತ್ತಮ ।
ಸುರವನ್ದ್ಯ ಸುರಸ್ತುತ್ಯ ಸುರರಾಜ ಸುರೋತ್ತಮ ॥ 5 ॥

ಸುರಪೂಜ್ಯ ಸುರಧ್ಯೇಯ ಸುರೇಶ್ವರ ಸುರಾನ್ತಕ ।
ಸುರಾರಿಮರ್ದಕ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ ॥ 6 ॥

ತ್ವಂ ಶುದ್ಧಃ ಶುದ್ಧಬೋಧಶ್ಚ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಜಗತಾಂ ಪತಿಃ ।
ಶಮ್ಭುಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರತ್ಯುಗ್ರ ಉಗ್ರಕರ್ಮೋಗ್ರಲೋಚನಃ ॥ 7 ॥

ಉಗ್ರಪ್ರಭಾವಶ್ಚಾತ್ಯುಗ್ರಮರ್ದಕೋಽತ್ಯುಗ್ರರೂಪವಾನ್ ।
ಉಗ್ರಕಂಠಃ ಶಿವಃ ಶಾನ್ತಃ ಸರ್ವಶಾನ್ತಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 8 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥದಃ ಶಿವಾಧಾರಃ ಶಿವಾಯನಿರಮಿತ್ರಜಿತ್ ।
ಶಿವದಃ ಶಿವಕರ್ತಾ ಚ ಶಿವಹನ್ತಾ ಶಿವೇಶ್ವರಃ ॥ 9 ॥

ಶಿಶುಃ ಶೈಶವಯುಕ್ತಸ್ಚ ಪಿಂಗಕೇಶೋ ಜಟಾಧರಃ ।
ಗಂಗಾಧರಕಪರ್ದೀ ಚ ಜಟಾಜೂಟವಿರಾಜಿತಃ ॥ 10 ॥

ಜಟಿಲೋ ಜಟಿಲಾರಾಧ್ಯಃ ಸರ್ವದೋನ್ಮತ್ತಮಾನಸಃ ।
ಉನ್ಮತ್ತಕೇಶ ಉನ್ಮತ್ತ ಉನ್ಮತ್ತಾನಾಮಧೀಶ್ವರಃ ॥ 11 ॥

ಉನ್ಮತ್ತಲೋಚನೋ ಭೀಮಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಭೀಮಲೋಚನಃ ।
ಬಹುನೇತ್ರೋ ದ್ವಿನೇತ್ರೀ ಚ ರಕ್ತನೇತ್ರಃ ಸುನೇತ್ರಕಃ ॥ 12 ॥

ದೀರ್ಘನೇತ್ರಸ್ಚ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಃ ಸುಪ್ರಭಾಖ್ಯಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ಸೋಮನೇತ್ರೋಽಗ್ನಿನೇತ್ರಾಖ್ಯಃ ಸೂರ್ಯನೇತ್ರಃ ಸುವೀರ್ಯವಾನ್ ॥ 13 ॥

ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಕಮಲಾಕ್ಷಶ್ಚ ನೀಲೋತ್ಪಲದಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ಸುಲಕ್ಷಣಃ ಶೂಲಪಾಣಿಃ ಕಪಾಲೀ ಕಪಿಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 14 ॥

ವ್ಯಾಘೂರ್ಣನಯನೋ ಧೂರ್ತೋ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಃ ।
ಶ್ರೀಕಂಠೋ ನೀಲಕಂಠಾಖ್ಯಃ ಶಿತಿಕಂಠಃ ಸುಕಂಠಕಃ ॥ 15 ॥

ಚನ್ದ್ರಚೂಡಶ್ಚನ್ದ್ರಧರಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಃ ಶಶಾಂಕಭೃತ್ ।
ಶಶಿಕಾನ್ತಃ ಶಶಾಂಕಾಭಃ ಶಶಾಂಕಾಂಕಿತಮೂರ್ಧಜಃ ॥ 16 ॥

ಶಶಾಂಕವದನೋ ವೀರೋ ವರದೋ ವರಲೋಚನಃ ।
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಸಮಾಭಾಸಃ ಶರದಿನ್ದುಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 17 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಶ್ಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯಶ್ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂತಿರ್ಭೀಮಮೂರ್ತಿರ್ಭಯಾನಕಃ ॥ 18 ॥

ಭಯದಾತಾ ಭಯತ್ರಾತಾ ಭಯಹರ್ತಾ ಭಯೋಜ್ಝಿತಃ ।
ನಿರ್ಭೂತೋ ಭೂತವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 19 ॥

ಕೌಪೀನವಾಸಾ ದುರ್ವಾಸಾ ವಿವಾಸಾಃ ಕಾಮಿನೀಪತಿಃ ।
ಕರಾಲಃ ಕೀರ್ತಿದೋ ವೈದ್ಯಃ ಕಿಶೋರಃ ಕಾಮನಾಶನಃ ॥ 20 ॥

ಕೀರ್ತಿರೂಪಃ ಕುನ್ತಧಾರೀ ಕಾಲಕೂಟಕೃತಾಶನಃ ।
ಕಾಲಕೂಟಃ ಸುರೂಪೀ ಚ ಕುಲಮನ್ತ್ರಪ್ರದೀಪಕಃ ॥ 21 ॥

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾತ್ಮಕಃ ಕಾಶೀವಿಹಾರೀ ಕುಟಿಲಾನನಃ ।
ಮಹಾಕಾನನಸಂವಾಸೀ ಕಾಲೀಪ್ರತಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 22 ॥

ಕಾಲೀಧರಃ ಕಾಮಚಾರಿ ಕುಲಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಃ ।
ಕಾಮಾದ್ರಿಃ ಕಾಮುಕವರಃ ಕಾರ್ಮುಕೀ ಕಾಮಮೋಹಿತಃ ॥ 23
ಕಟಾಕ್ಷಃ ಕನಕಾಭಾಸಃ ಕನಕೋಜ್ಜ್ವಲಗಾತ್ರಕಃ ।
ಕಾಮಾತುರಃ ಕ್ವಣತ್ಪಾದಃ ಕುಟಿಲಭ್ರುಕುಟೀಧರಃ ॥ 24 ॥

ಕಾರ್ತಿಕೇಯಪಿತಾ ಕೋಕನದಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಯೋದ್ಧಾ ಖಡ್ಗೀ ಚ ಗಿರೀಶೋ ಗಗನೇಶ್ವರಃ ॥ 25
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಖೇಟಕಧೃಕ್ ಖರ್ವಃ ಖರ್ವತರಃ ಖಗಃ ।
ಖಗಾರೂಢಃ ಖಗಾರಾಧ್ಯಃ ಖೇಚರಃ ಖೇಚರೇಶ್ವರಃ ॥ 26 ॥

ಖೇಚರತ್ವಪ್ರದಃ ಕ್ಷೋಣೀಪತಿಃ ಖೇಚರಮರ್ದಕಃ ।
ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಪಿತಾ ಗರಿಷ್ಠೋ ಗಣಭೂಪತಿಃ ॥ 27 ॥

ಗುರುರ್ಗುರುತರೋ ಜ್ಞೇಯೋ ಗಂಗಾಪತಿರಮರ್ಷಣಃ ।
ಗೀತಪ್ರಿಯೋ ಗೀತರತಃ ಸುಗೋಪ್ಯೋ ಗೋಪವೃನ್ದಪಃ ॥ 28 ॥

ಗವಾರೂಢೋ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಗೋಸ್ವಾಮೀ ಗೋಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಗೋಪ್ರದೋ ಗೋಧರೋ ಗೃಧ್ರೋ ಗರುತ್ಮಾನ್ ಗೋಕೃತಾಸನಃ ॥ 29।
ಗೋಪೀಶೋ ಗುರುತಾತಶ್ಚ ಗುಹಾವಾಸೀ ಸುಗೋಪಿತಃ ।
ಗಜಾರೂಢೋ ಗಜಾಸ್ಯಶ್ಚ ಗಜಾಜಿನಧರೋಽಗ್ರಜಃ ॥ 30 ॥

ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ರಹಗಣೋ ದುಷ್ಟಗ್ರಹವಿಮರ್ದಕಃ ।
ಮಾನರೂಪೀ ಗಾನರತಃ ಪ್ರಚಂಡೋ ಗಾನವಿಹ್ವಲಃ ॥ 31 ॥

ಗಾನಮತ್ತೋ ಗುಣೀ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಣಗ್ರಮಾಶಯೋ ಗುಣಃ ।
ಗೂಢಬುದ್ಧಿರ್ಗೂಢಮೂರ್ತಿರ್ಗೂಢಪಾದವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 32 ॥

ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಲೋಕವಾಸೀ ಚ ಗುಣವಾನ್ಗುಣಿನಾಂ ವರಃ ।
ಹರೋ ಹರಿತವರ್ಣಾಕ್ಷೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ಹರಿಃ ॥ 33 ॥

ಹವ್ಯಭುಘರಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಹವಿರ್ಹವಿರ್ಭುಜಾಂ ವರಃ ।
ಅನಾದಿರಾದಿಃ ಸರ್ವಾದ್ಯ ಆದಿತೇಯವರಪ್ರದಃ ॥ 34 ॥

ಅನನ್ತವಿಕ್ರಮೋ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಪಾಪಹಾರಕಃ ।
ಗೀಷ್ಪತಿಃ ಸದ್ಗುಣೋಪೇತಃ ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣೀ ॥ 35 ॥

ಗುಣಪ್ರೀತೋ ಗುಣವರೋ ಗಿರಿಜಾನಾಯಕೋ ಗಿರಿಃ ।
ಗೌರೀಭರ್ತಾ ಗುಣಾಢಯಶ್ಚ ಗೋಶ್ರೇಷ್ಠಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 36 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪದ್ಮನೇತ್ರಃ ಪದ್ಮತುಷ್ಟಃ ಸುಪದ್ಮಕಃ ।
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಃ ಪದ್ಮಕರಃ ಪದ್ಮಾರೂಢಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 37 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯತಮಃ ಪದ್ಮಾಲಯಃ ಪದ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಪದ್ಮಕಾನನಸಂವಾಸಃ ಪದ್ಮಕಾನನಭಂಜಕಃ ॥ 38 ॥

ಪದ್ಮಕಾನನಸಂವಾಸೀ ಪದ್ಮಾರಣ್ಯಕೃತಾಲಯಃ ।
ಪ್ರಫುಲ್ಲವದನಃ ಫುಲ್ಲಕಮಲಾಕ್ಷಃ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕೃತ್ ॥ 39 ॥

ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕಮಲಾಸನಃ ।
ಫುಲ್ಲಾಮ್ಭೋಜಕರಃ ಫುಲ್ಲಮಾನಸಃ ಪಾಪಹಾರಕಃ ॥ 40 ॥

ಪಾಪಾಪಹಾರೀ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಸುಪುಣ್ಯವಾನ್ ।
ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯತಮೋ ಧನ್ಯಃ ಸುಪೂತಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಮಕಃ ॥ 41 ॥

ಪುಣ್ಯೇಶಃ ಪುಣ್ಯದಃ ಪುಣ್ಯನಿರತಃ ಪುಣ್ಯಭಾಜನಃ ।
ಪರೋಪಕಾರೀ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಶಕಃ ಪಾಪಹಾರಕಃ ॥ 42 ॥

ಪುರಾತನಃ ಪೂರ್ವಹೀನಃ ಪರದ್ರೋಹವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಪೀವರಃ ಪೀವರಮುಖಃ ಪೀನಕಾಯಃ ಪುರಾನ್ತಕಃ ॥ 43 ॥

ಪಾಶೀ ಪಶುಪತಿಃ ಪಾಶಹಸ್ತಃ ಪಾಷಾಣವಿತ್ಪತಿಃ ।
ಪಲಾತ್ಮಕಃ ಪರೋ ವೇತ್ತಾ ಪಾಶಬದ್ಧವಿಮೋಚಕಃ ॥ 44 ॥

ಪಶೂನಾಮಧಿಪಃ ಪಾಶಚ್ಛೇತ್ತಾ ಪಾಶವಿಭೇದಕಃ ।
ಪಾಷಾಣಧಾರೀ ಪಾಷಾಣಶಯಾನಃ ಪಾಶಿಪೂಜಿತಃ ॥ 45 ॥

ಪಶ್ವಾರೂಢಃ ಪುಷ್ಪಧನುಃ ಪುಷ್ಪವೃನ್ದಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಪುಂಡರೀಕಃ ಪೀತವಾಸಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷವಲ್ಲಭಃ ॥ 46 ॥

ಪಾನಪಾತ್ರಕರಃ ಪಾನಮತ್ತಃ ಪಾನಾತಿಭೂತಕಃ ।
ಪೋಷ್ಟಾ ಪೋಷ್ಟ್ಟ್ವರಃ ಪೂತಃ ಪರಿತ್ರಾತಾಽಖಿಲೇಶ್ವರಃ ॥ 47 ॥

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಕರ್ತಾ ಚ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸೇವಿತಃ ।
ಪಲ್ಲವಸ್ಥಃ ಪ್ರಪೀಠಸ್ಥಃ ಪೀಠಭೂಮಿನಿವಾಸಕಃ ॥ 48 ॥

ಪಿತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ಪಾರ್ಥಪ್ರಸನ್ನೋಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ಪಿತೄಣಾಂ ಪ್ರೀತಿಕರ್ತಾ ಚ ಪ್ರೀತಿದಃ ಪ್ರೀತಿಭಾಜನಃ ॥ 49 ॥

ಪ್ರೀತ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಪ್ರೀತಿವಶೀ ಸುಪ್ರೀತಃ ಪ್ರೀತಿಕಾರಕಃ ।
ಪ್ರೀತಿಹೃತ್ಪ್ರೀತಿರೂಪಾತ್ಮನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತಸ್ತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 50 ॥

ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಃ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ಪ್ರಾಣದಾಯಕಃ ।
ಪ್ರಾಣೀ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಗ್ರಾಹೀ ಮುನಿರ್ದಯಃ ॥ 51 ॥

ಪ್ರಾಣನಾಥಃ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ।
ವೃದ್ಧಃ ಪ್ರವೃದ್ಧರೂಪಶ್ಚ ಪ್ರೇತಃ ಪ್ರಣಯಿನಾಂ ವರಃ ॥ 52 ॥

ಪರಾಧೀಶಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರನೇತ್ರಃ ಪರಾತ್ಮಕಃ ।
ಪಾರುಷ್ಯರಹಿತಃ ಪುತ್ರೀ ಪುತ್ರದಃ ಪುತ್ರರಕ್ಷಕಃ ॥ 53 ॥

ಪುತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರವಶ್ಯಃ ಪುತ್ರವತ್ಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಪರಿತ್ರಾತಾ ಪರಾವಾಸಃ ಪರಚೇತಾಃ ಪರೇಶ್ವರಃ ॥ 54 ॥

ಪತಿಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಮ್ಪಾಲ್ಯಃ ಪವಮಾನಃ ಪರೋಽನ್ತಕಃ ।
ಪುರಹಾ ಪುರುಹೂತಶ್ಚ ತ್ರಿಪುರಾರಿಃ ಪುರಾನ್ತಕಃ ॥ 55 ॥

ಪುರನ್ದರೋಽತಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಃ ಪ್ರಧರ್ಷೋ ದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಣಃ ।
ಪಟುಃ ಪಟುತರಃ ಪ್ರೌಢಃ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಃ ಪರ್ವತಾಲಯಃ ॥ 56 ॥

ಪುಲಿನಸ್ಥಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಖ್ಯಃ ಪಿಂಗಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರಪನ್ನಗಃ ।
ಅಭೀರುರಸಿತಾಂಗಶ್ಚ ಚಂಡರೂಪಃ ಸಿತಾಂಗಕಃ ॥ 57 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿನೋದಶ್ಚ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಯುತಃ ಸದಾ ।
ಸುಖಹರ್ತಾ ಸರ್ವಸುಖೀ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪಾವನಃ ॥ 58 ॥

ಸದಾವನಃ ಸಾರದಶ್ಚ ಸುಸಿದ್ಧಃ ಶುದ್ಧರೂಪಕಃ ।
ಸಾರಃ ಸಾರತರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೋಮಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 59 ॥

ಸೋಮಮಂಡಲಧಾರೀ ಚ ಸಮುದ್ರ ಸಿನ್ಧುರೂಪವಾನ್ ।
ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುರಾಸುರನಿಷೇವಿತಃ ॥ 60 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಸರ್ವಾಚಾರಯುತಃ ಸೌರಃ ಶಾಕ್ತಃ ಪರಮವೈಷ್ಣವಃ ॥ 61 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮವಿಧಾನಜ್ಞಃ ಸರ್ವಾಚಾರಪರಾಯಣಃ ।
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಃ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಕಃ ॥ 62 ॥

ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವಧರ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪದ್ಯುತಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪದ್ದಾನಸಮೇಕ್ಷಣಃ ॥ 63 ॥

ಸಹಾಸ್ಯವದನೋ ಹಾಸ್ಯಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಹಸಿತಾನನಃ ।
ಸಾಕ್ಷೀ ಸಮಕ್ಷವಕ್ತಾ ಚ ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಸಮಸ್ತವಿತ್ ॥ 64 ॥

ಸಕಲಜ್ಞಃ ಸಮರ್ಥಜ್ಞಃ ಸುಮನಾಃ ಶೈವಪೂಜಿತಃ ।
ಶೋಕಪ್ರಶಮನಃ ಶೋಕಹನ್ತಾಽಶೋಚ್ಯಃ ಶುಭಾನ್ವಿತಃ ॥ 65 ॥

ಶೈಲಜ್ಞಃ ಶೈಲಜಾನಾಥಃ ಶೈಲನಾಥಃ ಶನೈಶ್ಚರಃ ।
ಶಶಾಂಕಸದೃಶಜ್ಯೋತಿಃ ಶಶಾಂಕಾರ್ಧವಿರಾಜಿತಃ ॥ 66 ॥

ಸಾಧುಪ್ರಿಯಃ ಸಾಧುತಮಃ ಸಾಧ್ವೀಪತಿರಲೌಕಿಕಃ ।
ಶೂನ್ಯರೂಪಃ ಶೂನ್ಯದೇಹಃ ಶೂನ್ಯಸ್ಥಃ ಶೂನ್ಯಭಾವನಃ ॥ 67 ॥

ಶೂನ್ಯಗಾಮೀ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಃ ಶ್ಮಶಾನಾಧಿಪತಿಃ ಸುವಾಕ್ ।
ಶತಸೂರ್ಯಪ್ರಭಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯದೀಪ್ತಃ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಶುಭಾನ್ವಿತಃ ಶುಭತನುಃ ಶುಭಬುದ್ಧಿಃ ಶುಭಾತ್ಮಕಃ ॥ 68 ॥

ಶುಭಾನ್ವಿತತನುಃ ಶುಕ್ಲತನುಃ ಶುಕ್ಲಪ್ರಭಾನ್ವಿತಃ ।
ಸುಶೌಕ್ಲಃ ಶುಕ್ಲದಶನಃ ಶುಕ್ಲಾಭಃ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಧೃತ್ ॥ 69 ॥

ಶುಕ್ಲಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಃ ಶುಕ್ಲವಸನಃ ಶುಕ್ಲಕೇತನಃ ।
ಶೇಷಾಲಂಕರಣಃ ಶೇಷರಹಿತಃ ಶೇಷವೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 70 ॥

ಶೇಷಾರೂಢಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ಶೇಷಾಂಗದವಿರಾಜಿತಃ ।
ಸತೀಪ್ರಿಯಃ ಸಾಶಂಕಶ್ಚ ಸಮದರ್ಶೀ ಸಮಾಧಿಮಾನ್ ॥ 71 ॥

ಸತ್ಸಂಗೀ ಸತ್ಪ್ರಿಯಃ ಸಂಗೀ ನಿಃಸಂಗೀ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ ।
ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಃ ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸದಾ ॥ 72 ॥

ಸಾಮವೇತ್ತಾ ಸಾಮ್ಯತರಃ ಶ್ಯಾಮಾಪತಿರಶೇಷಭುಕ್ ।
ತಾರಿಣೀಪತಿರಾತಾಮ್ರನಯನಸ್ತ್ವರಿತಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 73 ॥

ತಾರಾತ್ಮಕಸ್ತ್ವಗ್ವಸನಸ್ತರುಣೀರಮಣೋ ರತಃ ।
ತೃಪ್ತಿರೂಪಸ್ತೃಪ್ತಿಕರ್ತಾ ತಾರಕಾರಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ 74 ॥

ವಾಯುಕೇಶೋ ಭೈರವೇಶೋ ಭವಾನೀಶೋ ಭವಾನ್ತಕಃ ।
ಭವಬನ್ಧುರ್ಭವಹರೋ ಭವಬನ್ಧನಮೋಚಕಃ ॥ 75 ॥

ಅಭಿಭೂತೋಽಭಿಭೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಮೋಹಕಃ ।
ಭುವನೇಶೋ ಭೂತಪೂಜ್ಯೋ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಃ ॥ 76 ॥

ದಯಾಲುರ್ದೀನನಾಥಶ್ಚ ದುಃಸಹೋ ದೈತ್ಯಮರ್ದಕಃ ।
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಪತಿರ್ದುಃಖನಾಶಕೋ ಧನಧಾನ್ಯದಃ ॥ 77 ॥

ದಯಾವಾನ್ ದೈವತಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೇವಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಃ ।
ನಾನಾಯುಧಧರೋ ನಾನಾಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವಿರಾಜಿತಃ ॥ 78 ॥

ನಾನಾಸುಖಪ್ರದೋ ನಾನಾಮೂರ್ತಿಧಾರೀ ಚ ನರ್ತಕಃ ।
ನಿತ್ಯವಿಜ್ಞಾನಸಂಯುಕ್ತೋ ನಿತ್ಯರೂಪೋಽನಿಲೋಽನಲಃ ॥ 79 ॥

ಲಬ್ಧವರ್ಣೋ ಲಘುತರೋ ಲಘುತ್ವಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಲೋಲಾಕ್ಷೋ ಲೋಕಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಲಾವಣ್ಯ ಪರಿಸಂಯುತಃ ॥ 80 ॥

ನಪುರೀನ್ಯಾಸಸಂಸ್ಥಶ್ಚ ನಾಗೇಶೋ ನಗಪೂಜಿತಃ ।
ನಾರಾಯಣೋ ನಾರದಶ್ಚ ನಾನಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ॥ 81 ॥

ನಗಭೂತೋ ನಗ್ನದೇಶೋ ನಗ್ನಃ ಸಾನನ್ದಮಾನಸಃ ।
ನಮಸ್ಯೋ ನತನಾಭಿಶ್ಚ ನಮ್ರಮೂರ್ಧಾಭಿವನ್ದಿತಃ ॥ 82 ॥

ನನ್ದಿಕೇಶೋ ನನ್ದಿಪೂಜ್ಯೋ ನಾನಾನೀರಜಮಧ್ಯಗಃ ।
ನವೀನಬಿಲ್ವಪತ್ರೌಘತುಷ್ಟೋ ನವಘನದ್ಯುತಿಃ ॥ 83 ॥

ನನ್ದಃ ಸಾನನ್ದ ಆನನ್ದಮಯಶ್ಚಾನನ್ದವಿಹ್ವಲಃ ।
ನಾಲಸಂಸ್ಥಃ ಶೋಭನಸ್ಥಃ ಸುಸ್ಥಃ ಸುಸ್ಥಮತಿಸ್ತಥಾ ॥ 84 ॥

ಸ್ವಲ್ಪಾಸನೋ ಭೀಮರುಚಿರ್ಭುವನಾನ್ತಕರಾಮ್ಬುದಃ ।
ಆಸನ್ನಃ ಸಿಕತಾಲೀನೋ ವೃಷಾಸೀನೋ ವೃಷಾಸನಃ ॥ 85 ॥

ವೈರಸ್ಯರಹಿತೋ ವಾರ್ಯೋ ವ್ರತೀ ವ್ರತಪರಾಯಣಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾಮಯೋ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೀ ವಿದ್ಯಾಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 86 ॥

ಘಂಟಾಕಾರೋ ಘೋಟಕಸ್ಥೋ ಘೋರರಾವೋ ಘನಸ್ವನಃ ।
ಘೂರ್ಣಚಕ್ಷುರಘೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಘೋರಹಾಸೋ ಗಭೀರಧೀಃ ॥ 87 ॥

ಚಂಡೀಪತಿಶ್ಚಂಡಮೂರ್ತಿಶ್ಚಂಡೋ ಮುಂಡೀ ಪ್ರಚಂಡವಾಕ್ ।
ಚಿತಾಸಂಸ್ಥಶ್ಚಿತಾವಾಸಶ್ಚಿತಿರ್ದಂಡಕರಃ ಸದಾ ॥ 88 ॥

ಚಿತಾಭಸ್ಮಾಭಿಸಂಲಿಪ್ತಶ್ಚಿತಾನೃತ್ಯಪರಾಯಣಃ ।
ಚಿತಾಪ್ರಮೋದೀ ಚಿತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರಚಿನ್ತಕಃ ॥ 89 ॥

ಚತುರ್ವೇದಮಯಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚತುರಾನನಪೂಜಿತಃ ।
ಚೀರವಾಸಾಶ್ಚಕೋರಾಕ್ಷಶ್ಚಲನ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 90 ॥

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಭೂಷಾಢಯಶ್ಚಲದ್ಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ।
ಚಲನ್ನೇತ್ರಶ್ಚಲತ್ಪಾದಶ್ಚಲನ್ನೂಪುರರಾಜಿತಃ ॥ 91 ॥

ಸ್ಥಾವರಃ ಸ್ಥಿರಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ಥಾವರೇಶಃ ಸ್ಥಿರಾಸನಃ ।
ಸ್ಥಾಪಕಃ ಸ್ಥೈರ್ಯನಿರತಃ ಸ್ಥೂಲರೂಪೀ ಸ್ಥಲಾಲಯಃ ॥ 92 ॥

ಸ್ಥೈರ್ಯಾತಿಗಃ ಸ್ಥಿತಿಪರಃ ಸ್ಥಾಣುರೂಪೀ ಸ್ಥಲಾಧಿಪಃ ।
ಐಹಿಕೋ ಮದನಾರ್ತಶ್ಚ ಮಹೀಮಂಡಲಪೂಜಿತಃ ॥ 93 ॥

ಮಹೀಪ್ರಿಯೋ ಮತ್ತರವೋ ಮೀನಕೇತುವಿಮರ್ದಕಃ ।
ಮೀನರೂಪೋ ಮನಿಸಂಸ್ಥೋ ಮೃಗಹಸ್ತೋ ಮೃಗಾಸನಃ ॥ 94 ॥

ಮಾರ್ಗಸ್ಥೋ ಮೇಖಲಾಯುಕ್ತೋ ಮೈಥಿಲೀಶ್ವರಪೂಜಿತಃ ।
ಮಿಥ್ಯಾಹೀನೋ ಮಂಗಲದೋ ಮಾಂಗಲ್ಯೋ ಮಕರಾಸನಃ ॥ 95 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಮಥುರಗೀರ್ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಮೃದುವಾಕ್ಯಪರಃ ಸೌರಪ್ರಿಯೋ ಮೋದಾನ್ವಿತಸ್ತಥಾ ॥ 96 ॥

ಮುಂಡಾಲಿರ್ಭೂಷಣೋ ದಂಡೀ ಉದ್ದಂಡೋ ಜ್ವಲಲೋಚನಃ ।
ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಃ ಶೂರಸೇವ್ಯಃ ಶೋಕಾಪನೋದನಃ ॥ 97 ॥

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀಸುಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ।
ಶ್ರೀಮತಾಂ ಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಶ್ರೀಮಾನ್ಶ್ರೀನಿಲಯಸ್ತಥಾ ॥ 98 ॥

ಶ್ರಮಾದಿಕ್ಲೇಶರಹಿತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರಿಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಲುಃ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವಶ್ಚ ಶ್ರಾದ್ಧೋ ಮಧುರವಾಕ್ ತಥಾ ॥ 99 ॥

ಪ್ರಲಯಾಗ್ನ್ಯರ್ಕಸಂಕಾಶಃ ಪ್ರಮತ್ತನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಃ ಶೂರಸೇವ್ಯಃ ಶೋಕಾಪನೋದನಃ ॥ 100 ॥

ವಿಶ್ವಭೂತಮಯೋ ವೈಶ್ವಾನರನೇತ್ರೋಽಧಿಮೋಹಕೃತ್ ।
ಲೋಕತ್ರಾಣಪರೋಽಪಾರಗುಣಃ ಪಾರವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 101 ॥

ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವೋ ದ್ವಿಜಾಸ್ಯಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಧೃಕ್ ।
ಖೇಚರಃ ಖೇಚರಾಧೀಶಃ ಸರ್ವಗಃ ಸಾರ್ವಲೌಕಿಕಃ ॥ 102 ॥

ಸೇನಾನೀಜನಕಃ ಕ್ಷುಬ್ಧಾಬ್ಧಿರ್ವಾರಿಕ್ಷೋಭವಿನಾಶಕಃ ।
ಕಪಾಲವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಃ ಕಮಂಡಲುಭೃದರ್ಚಿತಃ ॥ 103 ॥

ಕೇವಲಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಕೇವಲಜ್ಞಾನರೂಪಕಃ ।
ವ್ಯೋಮಾಲಯನಿವಾಸೀ ಚ ಬೃಹದ್ವ್ಯೋಮಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 104 ॥

ಅಮ್ಭೋಜನಯನೋಽಮ್ಭೋಧಿಶಯಾನಃ ಪುರುಷಾತಿಗಃ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬೋಽವಲಮ್ಬಶ್ಚ ಸಮ್ಭೋಗಾನನ್ದರೂಪಕಃ ॥ 105 ॥

ಯೋಗನಿದ್ರಾಮಯೋ ಲೋಕಪ್ರಮೋಹಾಪಹರಾತ್ಮಕಃ ।
ಬೃಹದ್ವಕ್ತ್ರೋ ಬೃಹನ್ನೇತ್ರೋ ಬೃಹದ್ವಾಹುರ್ಬೃಹದ್ವಲಃ ॥ 106 ॥

ಬೃಹತ್ಸರ್ಪಾಂಗದೋ ದುಷ್ಟಬೃಹದ್ವಾಲವಿಮರ್ದಕಃ ।
ಬೃಹದ್ಭುಜಬಲೋನ್ಮತ್ತೋ ಬೃಹತ್ತುಂಡೋ ಬೃಹದ್ವಪುಃ ॥ 107 ॥

ಬೃಹದೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಚ ಬೃಹದೈಶ್ವರ್ಯದಃ ಸ್ವಯಮ್।
ಬೃಹತ್ಸಮ್ಭೋಗಸನುಷ್ಟೋ ಬೃಹದಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 108 ॥

ಬೃಹಜ್ಜಟಾಜೂಟಧರೋ ಬೃಹನ್ಮಾಲೀ ಬೃಹದ್ಧನುಃ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಧಿಷ್ಠಿತಃ ಸರ್ವಲೋಕೇನ್ದ್ರಿಯವಿಮೋಹಕೃತ್ ॥ 109 ॥

ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರವೃತ್ತಿಕೃತ್ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯನಿವೃತ್ತಿಕೃತ್।
ಪ್ರವೃತ್ತಿನಾಯಕಃ ಸರ್ವವಿಪತ್ತಿಪರಿನಾಶಕಃ ॥ 110 ॥

ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗನೇತಾ ತ್ವಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರೇಚ್ಛಾಮಯಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಸತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿರತೋ ನಿತ್ಯಂ ದಯಾನನ್ದಶಿವಾಧರಃ ॥ 111 ॥

ಕ್ಷಿತಿರೂಪಸ್ತೋಯರೂಪೀ ವಿಶ್ವತೃಪ್ತಿಕರಸ್ತಥಾ ।
ತರ್ಪಸ್ತರ್ಪಣಸಮ್ಪ್ರೀತಸ್ತರ್ಪಕಸ್ತರ್ಪಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 112 ॥

ತೃಪ್ತಿಕಾರಣಭೂತಶ್ಚ ಸರ್ವತೃಪ್ತಿಪ್ರಸಾಧಕಃ ।
ಅಭೇದೋ ಭೇದಕೋಽಚ್ಛಿದ್ಯಚ್ಛೇದಕೋಽಚ್ಛೇದ್ಯ ಏವ ಹಿ ॥ 113 ॥

ಅಚ್ಛಿನ್ನಧನ್ವಾಽಚ್ಛಿನ್ನೇಷುರಚ್ಛಿನ್ನಧ್ವಜವಾಹನಃ ।
ಅದೃಷ್ಟಃ ಸಮಧೃಷ್ಟಾಸ್ತ್ರಃ ಸಮಧೃಷ್ಟೋ ಬಲೋನ್ನತಃ ॥ 114 ॥

ಚಿತ್ರಯೋಧೀ ಚಿತ್ರಕರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸಂಕರ್ಷಕಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮೀಪ್ಸಿತಕರಃ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಃ ॥ 115 ॥

ವಾಂಛಿತಾಭೀಷ್ಟಫಲದೋಽಭಿನ್ನಜ್ಞಾನಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಬೋಧನಾತ್ಮಾ ಬೋಧನಾರ್ಥಾತಿಗಃ ಸರ್ವಪ್ರಬೋಧಕೃತ್ ॥ 116 ॥

ತ್ರಿಜಟಶ್ಚೈಕಜಟಿಲಶ್ಚಲಜ್ಜೂಟೋ ಭಯಾನಕಃ ।
ಜಟಾಟೀನೋ ಜಟಾಜೂಟಸ್ಪೃಷ್ಟಾವರವಚಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 117 ॥

ಷಾಣ್ಮಾತುರಸ್ಯ ಜನಕಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಹರತಾಂ ವರಃ ।
ಅನರ್ಘಾಸ್ತ್ರಪ್ರಹಾರೀ ಚಾನರ್ಘಧನ್ವಾ ಮಹಾರ್ಘ್ಯಪಾತ್ ॥ 118 ॥

ಯೋನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಮುಖಯೋನಿರಜೃಮ್ಭಣಃ ।
ಮಹಾದ್ರಿಸದೃಶಃ ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಪುಷ್ಪಸ್ರಗನ್ವಿತಃ ॥ 119 ॥

ಮಕರನ್ದಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಸರ್ತುಹಾಯನಾತ್ಮಕಃ ।
ನಾನಾಪುಷ್ಪಪ್ರಸೂರ್ನಾನಾಪುಷ್ಪೈರರ್ಚಿತಗಾತ್ರಕಃ ॥ 120 ॥

ಷಡಂಗಯೋಗನಿರತಃ ಸದಾಯೋಗಾರ್ದ್ರಮಾನಸಃ ।
ಸುರಾಸುರನಿಷೇವ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ವಿಲಸತ್ಪಾದಪಂಕಜಃ ॥ 121 ॥

ಸುಪ್ರಕಾಶಿತವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಃ ಸಿತೇತರಗಲೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ವೈನತೇಯಸಮಾರೂಢಃ ಶರದಿನ್ದುಸಹಸ್ರವತ್ ॥ 122 ॥

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಸ್ತೇಜೋಭಿರ್ಜ್ವಾಲಪುಂಜೋ ಯಮಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಪ್ರಜ್ವಲದ್ವಿದ್ಯುದಾಭಶ್ಚ ಸಾಟ್ಟಹಾಸಭಯಂಕರಃ ॥ 123 ॥

ಪ್ರಲಯಾನಲರೂಪೀ ಚ ಪ್ರಲಯಾಗ್ನಿರುಚಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಜಗತಾಮೇಕಪುರುಷೋ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಲಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 124 ॥

ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗದ್ಯೋನೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 125 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ-
ಏವಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ರಾಜ್ಞಾ ವೈ ಸಂಸ್ತುತೋ ಹರಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಗಮತ್ತಸ್ಯ ಸುಪ್ರಸನ್ನಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 126 ॥

ಸ ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತ್ರಿದಶೈಕನಾಥಂ
ಪಂಚಾನನಂ ಶ್ವೇತರುಚಿಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ।
ವೃಷಾಧಿರೂಢಂ ಭುಜಗಾಂಗದೈರ್ಯುತಂ
ನನರ್ತ ರಾಜಾ ಧರಣೀಭುಜಾಂ ವರಃ ॥ 127 ॥

ಪ್ರೋವಾಚ ಚೇದಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾದ್ಯ ಮೇ
ಏತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸುಖಾರ್ಥಕಾನಿ ।
ತಪಶ್ಚ ಹೋಮಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮ
ಯತ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ದೃಶಾ ಪರೇಶಮ್ ॥ 128 ॥

ಮತ್ತೋ ನ ಧನ್ಯೋಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ ವಾ
ಸ್ವರ್ಗೇ ಯತಸ್ತ್ವಂ ಮಮ ನೇತ್ರಗೋಚರಃ ।
ಸುರಾಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭೇಕ್ಷಣಃ
ಪರಾತ್ಪರಃ ಪೂರ್ಣಮಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 129 ॥

ತತಸ್ತಮೇವಂ ಪ್ರತಿಭಾಷಮಾಣಂ
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಪನಾರ್ತಿಹರೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಕಿಂ ತೇ ಮನೋವಾಂಛಿತಮೇವ ವಿದ್ಯತೇ
ವೃಣುಷ್ವ ತತ್ಪುತ್ರ ದದಾಮಿ ತುಭ್ಯಮ್ ॥ 130 ॥

ಸಚಾಹ ಪೂರ್ವಂ ಕಪಿಲಸ್ಯ ಶಾಪತಃ
ಪಾತಾಲರನ್ಧ್ರೇ ಮಮ ಪೂರ್ವವಂಶಜಾಃ ।
ಭಸ್ಮೀಬಭೂವುಃ ಸಗರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾ
ಮಹಾಬಲಾ ದೇವಸಮಾನವಿಕ್ರಮಾಃ ॥ 131 ॥

ತೇಷಾಂ ತು ನಿಸ್ತಾರಣಕಾಮ್ಯಯಾ ಹ್ಯಹಂ
ಗಂಗಾಂ ಧರಣ್ಯಾಮಭಿನೇತುಮೀಹೇ ।
ಸಾ ತು ತ್ವದೀಯಾ ಪರಮಾ ಹಿ ಶಕ್ತಿಃ
ವಿನಾಜ್ಞಯಾ ತೇ ನ ಹಿ ಯಾತಿ ಪೃಥ್ವೀಮ್ ॥ 132 ॥

ತದೇತದಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಮೇತ್ಯ ಗಂಗಾ
ಕ್ಷಿತೌ ಮಹಾವೇಗವತೀ ಮಹಾನದೀ ।
ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ವಿವರೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ
ಪುನಾತು ಸರ್ವಾನ್ಸಗರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾನ್ ॥ 133 ॥

ಇತ್ಯೇವಮಾಕರ್ಣ್ಯ ವಚಃ ಪರೇಶ್ವರಃ
ಪ್ರೋವಾಚ ವಾಕ್ಯಂ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಪುಂಗವಮ್ ।
ಮನೋರಥಸ್ತೇಽಯಮವೇಹಿ ಪೂರ್ಣೋ
ಮಮ ಪ್ರಸಾದಾದಚಿರಾದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 134 ॥

ಯೇ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿತ ಏವ ಮರ್ತ್ಯಾಃ
ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಚಾನೇನ ನೃಪ ಸ್ತುವನ್ತಿ ।
ತೇಷಾಂ ತು ಪೂರ್ಣಾಃ ಸಕಲಾ ಮನೋರಥಾ
ಧ್ರುವಂ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ॥ 135 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ-
ಇತ್ಯೇವಂ ಸ ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ರಾಜಾ ಹೃಷ್ಟಮನಾಸ್ತತಃ ।
ದಂಡವತ್ಪ್ರಣಿಪತ್ಯಾಹ ಧನ್ಯೋಽಹಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 136 ॥

ತತಶ್ಚಾನ್ತರ್ದಧೇ ದೇವಃ ಕ್ಷಣಾದೇವ ಮಹಾಮತೇ ।
ರಾಜಾ ನಿರ್ವೃತ್ತಚೇತಾಃ ಸ ಬಭೂವ ಮುನಿಸತ್ತಮ ॥ 137 ॥

ರಾಜ್ಞಾ ಕೃತಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಜ್ಞಕಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಕೈವಲ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 138 ॥

ನ ಚೇಹ ದುಃಖಂ ಕುತ್ರಾಪಿ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ನಾರದ ।
ಜಾಯತೇ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಮಹೇಶಿತುಃ ॥ 139 ॥

ಮಹಾಪದಿ ಭಯೇ ಘೋರೇ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಶಮ್ಭೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಲವರ್ಧನಮ್ ॥ 140 ॥

ಮಹಾಭಯಹರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಕಮ್ ।
ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ಮಹಾದೇವಪ್ರಸಾದೇನ ಮಹಾಭಯಾತ್ ॥ 141 ॥

ದುರ್ಭಿಕ್ಷ್ಯೇ ಲೋಕಪೀಡಾಯಾಂ ದೇಶೋಪದ್ರವ ಏವ ವಾ ।
ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪರಮೇಶಾನಂ ಧೂಪದೀಪಾದಿಭಿರ್ಮುನೇ ॥ 142 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ನ ತಸ್ಯ ದೇಶೇ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ನ ಚ ಲೋಕಾದಿಪೀಡನಮ್ ॥ 143 ॥

ನ ಚಾನ್ಯೋಪದ್ರವೋ ವಾಪಿ ಭವೇದೇತತ್ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಪರ್ಜನ್ಯೋಽಪಿ ಯಥಾಕಾಲೇ ವೃಷ್ಟಿಂ ತತ್ರ ಕರೋತಿ ಹಿ ॥ 144 ॥

ಯತ್ರೇದಂ ಪಠ್ಯತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಸಸ್ಯಯುತಾ ಪೃಥ್ವೀ ತಸ್ಮಿನ್ದೇಶೇ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 145 ॥

ನ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿರ್ಲೋಕಾನಾಂ ತತ್ರಸ್ಥಾನಾಂ ಭವೇದಪಿ ।
ನಾಕಾಲೇ ಮರಣಂ ತತ್ರ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಜಾಯತೇ ಮುನೇ ॥ 146 ॥

ನ ಹಿಂಸ್ರಾಸ್ತತ್ರ ಹಿಂಸನ್ತಿ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಧನ್ಯಾ ದೇಶಾಃ ಪ್ರಜಾ ಧನ್ಯಾ ಯತ್ರ ದೇಶೇ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 147 ॥

ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪಾರ್ಥಿವಂ ಲಿಂಗಂ ಪಠೇದ್ಯತ್ರೇದಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ತು ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ಫಾಲ್ಗುನೇ ಮಾಸಿ ಭಕ್ತಿತಃ ॥ 148 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಮೇಶಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ದಶಶತಾಖ್ಯಕಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಮತ್ಯನ್ತಸುಖದಂ ನ ಪುನರ್ಜನ್ಮಭಾಗ್ಭವೇತ್ ॥ 149 ॥

ವಾಯುತುಲ್ಯಬಲೋ ನೂನಂ ವಿಹರೇದ್ಧರಣೀತಲೇ ।
ಧನೇಶತುಲ್ಯೋ ಧನವಾನ್ಕನ್ದರ್ಪಸಮರೂಪವಾನ್ ॥ 150 ॥

ವಿಹರೇದ್ದೇವತಾತುಲ್ಯೋ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹೇ ಕ್ಷಮಃ ।
ಗಂಗಾಯಾಂ ವಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಪ್ರಯಾಗೇ ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಪರಿಪೂಜ್ಯ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ಕೈವಲ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 151 ॥

ಕಾಶ್ಯಾಂ ಯಸ್ತು ಪಠೇದೇತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮಮಂಗಲಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಿಮಹಂ ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ॥ 152 ॥

ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಸಾದೇನ ಸ ಜೀವನ್ನೇವ ಮಾನವಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹೇಶತಾಮೇತಿ ಮುಕ್ತಿರನ್ತೇ ಕರಸ್ಥಿತಾ ॥ 153 ॥

ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಪಠೇದೇತದ್ಬಿಲ್ವಮೂಲೇ ನರೋತ್ತಮಃ ।
ಸ ಸಾಲೋಕ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 154 ॥

ಯೋ ಹ್ಯೇತತ್ಪಾಠಯೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪನಿಬರ್ಹಣಮ್ ।
ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ಮಹಾಪಾಪಾತ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ತೇ ॥ 155 ॥

ನ ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಪೀಡಾ ಸ್ಯಾನ್ನಾಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ತಥಾ ।
ನ ತಂ ದ್ವಿಷನ್ತಿ ರಾಜಾನೋ ನ ವಾ ವ್ಯಾಧಿಭಯಂ ಭವೇತ್ ॥ 156 ॥

ಪಠೇದೇತದ್ಧೃದಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವದೇವಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯಂ ಪೂರ್ಣಂ ರಜತಾದ್ರಿಸಮಪ್ರಭಮ್ ॥ 157 ॥

ಪ್ರಫುಲ್ಲಪಂಕಜಾಸ್ಯಂ ಚ ಚಾರುರೂಪಂ ವೃಷಧ್ವಜಮ್।
ಜಟಾಜೂಟಜ್ವಲತ್ಕಾಲಕೂಟಶೋಭಿತವಿಗ್ರಹಮ್ ॥ 158 ॥

ತ್ರಿಶೂಲಂ ಡಮರು ಚೈವ ದಧಾನಂ ದಕ್ಷವಾಮಯೋಃ ।
ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಂ ಶಾನ್ತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಮ್ ॥ 159 ॥

ಏವಂ ಹೃದಿ ನರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾವ್ಯೈತತ್ಪಠೇದ್ಯದಿ ।
ಇಹ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪರಂ ಭೋಗಂ ಪರತ್ರ ಚ ಮಹಾಮತೇ ॥ 160 ॥

ಶಮ್ಭೋಃ ಸ್ವರೂಪತಾಂ ಯಾತಿ ಕಿಮನ್ಯತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ॥ 161 ॥

ತತ್ರೈವ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯುತಃ ಪಠೇದಿದಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಮ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಪರಂ ಮುನೇ ।
ಮರ್ತ್ಯೋ ಹಿ ಯೋಽನ್ಯಃ ಖಲು ಸೋಽಪಿ ಕೃಚ್ಛ್ರಂ
ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಾಯತ ಏವ ಪಾಪತಃ ॥ 162 ॥

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾಗವತೇ ಉಪಪುರಾಣೇ ಭಗೀರಥಪ್ರೋಕ್ತಂ
ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil