1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Malayalam

Shiva Sahasranama Stotram from Devi Bhagavata in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ദേവീഭാഗവതാന്തര്‍ഗതം ॥
ഭഗീരഥകൃതം ശ്രീമഹാദേവീഭാഗവത ഉപപുരാണേ
ഭഗീരഥ ഉവാച-
ഓം നമസ്തേ പാര്‍വതീനാഥ ദേവദേവ പരാത്പര ।
അച്യുതാനഘ പഞ്ചാസ്യ ഭീമാസ്യ രുചിരാനന ॥ 1 ॥

വ്യാഘ്രാജിനധരാനന്ത പാരാവാരവിവര്‍ജിത ।
പഞ്ചാനന മഹാസത്ത്വ മഹാജ്ഞാനമയ പ്രഭോ ॥ 2 ॥

അജിതാമിതദുര്‍ധര്‍ഷ വിശ്വേശ പരമേശ്വര ।
വിശ്വാത്മന്വിശ്വഭൂതേശ വിശ്വാശ്രയ ജഗത്പതേ ॥ 3 ॥

വിശ്വോപകാരിന്വിശ്വൈകധാമ വിശ്വാശ്രയാശ്രയ ।
വിശ്വാധാര സദാനന്ദ വിശ്വാനന്ദ നമോഽസ്തു തേ ॥ 4 ॥

ശര്‍വ സര്‍വവിദജ്ഞാനവിവര്‍ജിത സുരോത്തമ ।
സുരവന്ദ്യ സുരസ്തുത്യ സുരരാജ സുരോത്തമ ॥ 5 ॥

സുരപൂജ്യ സുരധ്യേയ സുരേശ്വര സുരാന്തക ।
സുരാരിമര്‍ദക സുരശ്രേഷ്ഠ തേഽസ്തു നമോ നമഃ ॥ 6 ॥

ത്വം ശുദ്ധഃ ശുദ്ധബോധശ്ച ശുദ്ധാത്മാ ജഗതാം പതിഃ ।
ശംഭുഃ സ്വയംഭൂരത്യുഗ്ര ഉഗ്രകര്‍മോഗ്രലോചനഃ ॥ 7 ॥

ഉഗ്രപ്രഭാവശ്ചാത്യുഗ്രമര്‍ദകോഽത്യുഗ്രരൂപവാന്‍ ।
ഉഗ്രകണ്ഠഃ ശിവഃ ശാന്തഃ സര്‍വശാന്തിവിധായകഃ ॥ 8 ॥

സര്‍വാര്‍ഥദഃ ശിവാധാരഃ ശിവായനിരമിത്രജിത് ।
ശിവദഃ ശിവകര്‍താ ച ശിവഹന്താ ശിവേശ്വരഃ ॥ 9 ॥

ശിശുഃ ശൈശവയുക്തസ്ച പിങ്ഗകേശോ ജടാധരഃ ।
ഗങ്ഗാധരകപര്‍ദീ ച ജടാജൂടവിരാജിതഃ ॥ 10 ॥

ജടിലോ ജടിലാരാധ്യഃ സര്‍വദോന്‍മത്തമാനസഃ ।
ഉന്‍മത്തകേശ ഉന്‍മത്ത ഉന്‍മത്താനാമധീശ്വരഃ ॥ 11 ॥

ഉന്‍മത്തലോചനോ ഭീമസ്ത്രിനേത്രോ ഭീമലോചനഃ ।
ബഹുനേത്രോ ദ്വിനേത്രീ ച രക്തനേത്രഃ സുനേത്രകഃ ॥ 12 ॥

ദീര്‍ഘനേത്രസ്ച പിങ്ഗാക്ഷഃ സുപ്രഭാഖ്യഃ സുലോചനഃ ।
സോമനേത്രോഽഗ്നിനേത്രാഖ്യഃ സൂര്യനേത്രഃ സുവീര്യവാന്‍ ॥ 13 ॥

പദ്മാക്ഷഃ കമലാക്ഷശ്ച നീലോത്പലദലേക്ഷണഃ ।
സുലക്ഷണഃ ശൂലപാണിഃ കപാലീ കപിലേക്ഷണഃ ॥ 14 ॥

വ്യാഘൂര്‍ണനയനോ ധൂര്‍തോ വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരാവൃതഃ ।
ശ്രീകണ്ഠോ നീലകണ്ഠാഖ്യഃ ശിതികണ്ഠഃ സുകണ്ഠകഃ ॥ 15 ॥

ചന്ദ്രചൂഡശ്ചന്ദ്രധരശ്ചന്ദ്രമൌലിഃ ശശാങ്കഭൃത് ।
ശശികാന്തഃ ശശാങ്കാഭഃ ശശാങ്കാങ്കിതമൂര്‍ധജഃ ॥ 16 ॥

ശശാങ്കവദനോ വീരോ വരദോ വരലോചനഃ ।
ശരച്ചന്ദ്രസമാഭാസഃ ശരദിന്ദുസമപ്രഭഃ ॥ 17 ॥

കോടിസൂര്യപ്രതീകാശശ്ചന്ദ്രാസ്യശ്ചന്ദ്രശേഖരഃ ।
അഷ്ടമൂര്‍തിര്‍മഹാമൂതിര്‍ഭീമമൂര്‍തിര്‍ഭയാനകഃ ॥ 18 ॥

ഭയദാതാ ഭയത്രാതാ ഭയഹര്‍താ ഭയോജ്ഝിതഃ ।
നിര്‍ഭൂതോ ഭൂതവന്ദ്യശ്ച ഭൂതാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ ॥ 19 ॥

കൌപീനവാസാ ദുര്‍വാസാ വിവാസാഃ കാമിനീപതിഃ ।
കരാലഃ കീര്‍തിദോ വൈദ്യഃ കിശോരഃ കാമനാശനഃ ॥ 20 ॥

കീര്‍തിരൂപഃ കുന്തധാരീ കാലകൂടകൃതാശനഃ ।
കാലകൂടഃ സുരൂപീ ച കുലമന്ത്രപ്രദീപകഃ ॥ 21 ॥

കലാകാഷ്ഠാത്മകഃ കാശീവിഹാരീ കുടിലാനനഃ ।
മഹാകാനനസംവാസീ കാലീപ്രതിവിവര്‍ധനഃ ॥ 22 ॥

കാലീധരഃ കാമചാരി കുലകീര്‍തിവിവര്‍ധനഃ ।
കാമാദ്രിഃ കാമുകവരഃ കാര്‍മുകീ കാമമോഹിതഃ ॥ 23
കടാക്ഷഃ കനകാഭാസഃ കനകോജ്ജ്വലഗാത്രകഃ ।
കാമാതുരഃ ക്വണത്പാദഃ കുടിലഭ്രുകുടീധരഃ ॥ 24 ॥

കാര്‍തികേയപിതാ കോകനദഭൂഷണഭൂഷിതഃ ।
ഖട്വാങ്ഗയോദ്ധാ ഖഡ്ഗീ ച ഗിരീശോ ഗഗനേശ്വരഃ ॥ 25
ഗണാധ്യക്ഷഃ ഖേടകധൃക് ഖര്‍വഃ ഖര്‍വതരഃ ഖഗഃ ।
ഖഗാരൂഢഃ ഖഗാരാധ്യഃ ഖേചരഃ ഖേചരേശ്വരഃ ॥ 26 ॥

ഖേചരത്വപ്രദഃ ക്ഷോണീപതിഃ ഖേചരമര്‍ദകഃ ।
ഗണേശ്വരോ ഗണപിതാ ഗരിഷ്ഠോ ഗണഭൂപതിഃ ॥ 27 ॥

ഗുരുര്‍ഗുരുതരോ ജ്ഞേയോ ഗങ്ഗാപതിരമര്‍ഷണഃ ।
ഗീതപ്രിയോ ഗീതരതഃ സുഗോപ്യോ ഗോപവൃന്ദപഃ ॥ 28 ॥

ഗവാരൂഢോ ജഗദ്ഭര്‍താ ഗോസ്വാമീ ഗോസ്വരൂപകഃ ।
ഗോപ്രദോ ഗോധരോ ഗൃധ്രോ ഗരുത്മാന്‍ ഗോകൃതാസനഃ ॥ 29।
ഗോപീശോ ഗുരുതാതശ്ച ഗുഹാവാസീ സുഗോപിതഃ ।
ഗജാരൂഢോ ഗജാസ്യശ്ച ഗജാജിനധരോഽഗ്രജഃ ॥ 30 ॥

ഗ്രഹാധ്യക്ഷോ ഗ്രഹഗണോ ദുഷ്ടഗ്രഹവിമര്‍ദകഃ ।
മാനരൂപീ ഗാനരതഃ പ്രചണ്ഡോ ഗാനവിഹ്വലഃ ॥ 31 ॥

ഗാനമത്തോ ഗുണീ ഗുഹ്യോ ഗുണഗ്രമാശയോ ഗുണഃ ।
ഗൂഢബുദ്ധിര്‍ഗൂഢമൂര്‍തിര്‍ഗൂഢപാദവിഭൂഷിതഃ ॥ 32 ॥

ഗോപ്താ ഗോലോകവാസീ ച ഗുണവാന്‍ഗുണിനാം വരഃ ।
ഹരോ ഹരിതവര്‍ണാക്ഷോ മൃത്യുര്‍മൃത്യുഞ്ജയോ ഹരിഃ ॥ 33 ॥

ഹവ്യഭുഘരിസമ്പൂജ്യോ ഹവിര്‍ഹവിര്‍ഭുജാം വരഃ ।
അനാദിരാദിഃ സര്‍വാദ്യ ആദിതേയവരപ്രദഃ ॥ 34 ॥

അനന്തവിക്രമോ ലോകോ ലോകാനാം പാപഹാരകഃ ।
ഗീഷ്പതിഃ സദ്ഗുണോപേതഃ സഗുണോ നിര്‍ഗുണോ ഗുണീ ॥ 35 ॥

ഗുണപ്രീതോ ഗുണവരോ ഗിരിജാനായകോ ഗിരിഃ ।
ഗൌരീഭര്‍താ ഗുണാഢയശ്ച ഗോശ്രേഷ്ഠാസനസംസ്ഥിതഃ ॥ 36 ॥

പദ്മാസനഃ പദ്മനേത്രഃ പദ്മതുഷ്ടഃ സുപദ്മകഃ ।
പദ്മവക്ത്രഃ പദ്മകരഃ പദ്മാരൂഢപദാംബുജഃ ॥ 37 ॥

പദ്മപ്രിയതമഃ പദ്മാലയഃ പദ്മപ്രകാശകഃ ।
പദ്മകാനനസംവാസഃ പദ്മകാനനഭഞ്ജകഃ ॥ 38 ॥

പദ്മകാനനസംവാസീ പദ്മാരണ്യകൃതാലയഃ ।
പ്രഫുല്ലവദനഃ ഫുല്ലകമലാക്ഷഃ പ്രഫുല്ലകൃത് ॥ 39 ॥

ഫുല്ലേന്ദീവരസന്തുഷ്ടഃ പ്രഫുല്ലകമലാസനഃ ।
ഫുല്ലാംഭോജകരഃ ഫുല്ലമാനസഃ പാപഹാരകഃ ॥ 40 ॥

പാപാപഹാരീ പുണ്യാത്മാ പുണ്യകീര്‍തിഃ സുപുണ്യവാന്‍ ।
പുണ്യഃ പുണ്യതമോ ധന്യഃ സുപൂതാത്മാ പരാത്മകഃ ॥ 41 ॥

പുണ്യേശഃ പുണ്യദഃ പുണ്യനിരതഃ പുണ്യഭാജനഃ ।
പരോപകാരീ പാപിഷ്ഠനാശകഃ പാപഹാരകഃ ॥ 42 ॥

പുരാതനഃ പൂര്‍വഹീനഃ പരദ്രോഹവിവര്‍ജിതഃ ।
പീവരഃ പീവരമുഖഃ പീനകായഃ പുരാന്തകഃ ॥ 43 ॥

പാശീ പശുപതിഃ പാശഹസ്തഃ പാഷാണവിത്പതിഃ ।
പലാത്മകഃ പരോ വേത്താ പാശബദ്ധവിമോചകഃ ॥ 44 ॥

പശൂനാമധിപഃ പാശച്ഛേത്താ പാശവിഭേദകഃ ।
പാഷാണധാരീ പാഷാണശയാനഃ പാശിപൂജിതഃ ॥ 45 ॥

പശ്വാരൂഢഃ പുഷ്പധനുഃ പുഷ്പവൃന്ദസുപൂജിതഃ ।
പുണ്ഡരീകഃ പീതവാസാ പുണ്ഡരീകാക്ഷവല്ലഭഃ ॥ 46 ॥

പാനപാത്രകരഃ പാനമത്തഃ പാനാതിഭൂതകഃ ।
പോഷ്ടാ പോഷ്ട്ട്വരഃ പൂതഃ പരിത്രാതാഽഖിലേശ്വരഃ ॥ 47 ॥

പുണ്ഡരീകാക്ഷകര്‍താ ച പുണ്ഡരീകാക്ഷസേവിതഃ ।
പല്ലവസ്ഥഃ പ്രപീഠസ്ഥഃ പീഠഭൂമിനിവാസകഃ ॥ 48 ॥

പിതാ പിതാമഹഃ പാര്‍ഥപ്രസന്നോഽഭീഷ്ടദായകഃ ।
പിതൄണാം പ്രീതികര്‍താ ച പ്രീതിദഃ പ്രീതിഭാജനഃ ॥ 49 ॥

പ്രീത്യാത്മകഃ പ്രീതിവശീ സുപ്രീതഃ പ്രീതികാരകഃ ।
പ്രീതിഹൃത്പ്രീതിരൂപാത്മന്‍ പ്രീതിയുക്തസ്ത്വമേവ ഹി ॥ 50 ॥

പ്രണതാര്‍തിഹരഃ പ്രാണവല്ലഭഃ പ്രാണദായകഃ ।
പ്രാണീ പ്രാണസ്വരൂപശ്ച പ്രാണഗ്രാഹീ മുനിര്‍ദയഃ ॥ 51 ॥

പ്രാണനാഥഃ പ്രീതമനാഃ സര്‍വേഷാം പ്രപിതാമഹഃ ।
വൃദ്ധഃ പ്രവൃദ്ധരൂപശ്ച പ്രേതഃ പ്രണയിനാം വരഃ ॥ 52 ॥

പരാധീശഃ പരം ജ്യോതിഃ പരനേത്രഃ പരാത്മകഃ ।
പാരുഷ്യരഹിതഃ പുത്രീ പുത്രദഃ പുത്രരക്ഷകഃ ॥ 53 ॥

പുത്രപ്രിയഃ പുത്രവശ്യഃ പുത്രവത്പരിപാലകഃ ।
പരിത്രാതാ പരാവാസഃ പരചേതാഃ പരേശ്വരഃ ॥ 54 ॥

പതിഃ സര്‍വസ്യ സമ്പാല്യഃ പവമാനഃ പരോഽന്തകഃ ।
പുരഹാ പുരുഹൂതശ്ച ത്രിപുരാരിഃ പുരാന്തകഃ ॥ 55 ॥

പുരന്ദരോഽതിസമ്പൂജ്യഃ പ്രധര്‍ഷോ ദുഷ്പ്രധര്‍ഷണഃ ।
പടുഃ പടുതരഃ പ്രൌഢഃ പ്രപൂജ്യഃ പര്‍വതാലയഃ ॥ 56 ॥

പുലിനസ്ഥഃ പുലസ്ത്യാഖ്യഃ പിങ്ഗചക്ഷുഃ പ്രപന്നഗഃ ।
അഭീരുരസിതാങ്ഗശ്ച ചണ്ഡരൂപഃ സിതാങ്ഗകഃ ॥ 57 ॥

സര്‍വവിദ്യാവിനോദശ്ച സര്‍വസൌഖ്യയുതഃ സദാ ।
സുഖഹര്‍താ സര്‍വസുഖീ സര്‍വലോകൈകപാവനഃ ॥ 58 ॥

സദാവനഃ സാരദശ്ച സുസിദ്ധഃ ശുദ്ധരൂപകഃ ।
സാരഃ സാരതരഃ സൂര്യഃ സോമഃ സര്‍വപ്രകാശകഃ ॥ 59 ॥

സോമമണ്ഡലധാരീ ച സമുദ്ര സിന്ധുരൂപവാന്‍ ।
സുരജ്യേഷ്ഠഃ സുരശ്രേഷ്ഠഃ സുരാസുരനിഷേവിതഃ ॥ 60 ॥

സര്‍വധര്‍മവിനിര്‍മുക്തഃ സര്‍വലോകനമസ്കൃതഃ ।
സര്‍വാചാരയുതഃ സൌരഃ ശാക്തഃ പരമവൈഷ്ണവഃ ॥ 61 ॥

സര്‍വധര്‍മവിധാനജ്ഞഃ സര്‍വാചാരപരായണഃ ।
സര്‍വരോഗപ്രശമനഃ സര്‍വരോഗാപഹാരകഃ ॥ 62 ॥

പ്രകൃഷ്ടാത്മാ മഹാത്മാ ച സര്‍വധര്‍മപ്രദര്‍ശകഃ ।
സര്‍വസമ്പദ്യുതഃ സര്‍വസമ്പദ്ദാനസമേക്ഷണഃ ॥ 63 ॥

സഹാസ്യവദനോ ഹാസ്യയുക്തഃ പ്രഹസിതാനനഃ ।
സാക്ഷീ സമക്ഷവക്താ ച സര്‍വദര്‍ശീ സമസ്തവിത് ॥ 64 ॥

സകലജ്ഞഃ സമര്‍ഥജ്ഞഃ സുമനാഃ ശൈവപൂജിതഃ ।
ശോകപ്രശമനഃ ശോകഹന്താഽശോച്യഃ ശുഭാന്വിതഃ ॥ 65 ॥

ശൈലജ്ഞഃ ശൈലജാനാഥഃ ശൈലനാഥഃ ശനൈശ്ചരഃ ।
ശശാങ്കസദൃശജ്യോതിഃ ശശാങ്കാര്‍ധവിരാജിതഃ ॥ 66 ॥

സാധുപ്രിയഃ സാധുതമഃ സാധ്വീപതിരലൌകികഃ ।
ശൂന്യരൂപഃ ശൂന്യദേഹഃ ശൂന്യസ്ഥഃ ശൂന്യഭാവനഃ ॥ 67 ॥

ശൂന്യഗാമീ ശ്മശാനസ്ഥഃ ശ്മശാനാധിപതിഃ സുവാക് ।
ശതസൂര്യപ്രഭഃ സൂര്യഃ സൂര്യദീപ്തഃ സുരാരിഹാ ।
ശുഭാന്വിതഃ ശുഭതനുഃ ശുഭബുദ്ധിഃ ശുഭാത്മകഃ ॥ 68 ॥

ശുഭാന്വിതതനുഃ ശുക്ലതനുഃ ശുക്ലപ്രഭാന്വിതഃ ।
സുശൌക്ലഃ ശുക്ലദശനഃ ശുക്ലാഭഃ ശുക്ലമാല്യധൃത് ॥ 69 ॥

ശുക്ലപുഷ്പപ്രിയഃ ശുക്ലവസനഃ ശുക്ലകേതനഃ ।
ശേഷാലങ്കരണഃ ശേഷരഹിതഃ ശേഷവേഷ്ടിതഃ ॥ 70 ॥

ശേഷാരൂഢഃ ശേഷശായീ ശേഷാങ്ഗദവിരാജിതഃ ।
സതീപ്രിയഃ സാശങ്കശ്ച സമദര്‍ശീ സമാധിമാന്‍ ॥ 71 ॥

സത്സങ്ഗീ സത്പ്രിയഃ സങ്ഗീ നിഃസങ്ഗീ സങ്ഗവര്‍ജിതഃ ।
സഹിഷ്ണുഃ ശാശ്വതൈശ്വര്യഃ സാമഗാനരതഃ സദാ ॥ 72 ॥

സാമവേത്താ സാംയതരഃ ശ്യാമാപതിരശേഷഭുക് ।
താരിണീപതിരാതാംരനയനസ്ത്വരിതാപ്രിയഃ ॥ 73 ॥

താരാത്മകസ്ത്വഗ്വസനസ്തരുണീരമണോ രതഃ ।
തൃപ്തിരൂപസ്തൃപ്തികര്‍താ താരകാരിനിഷേവിതഃ ॥ 74 ॥

വായുകേശോ ഭൈരവേശോ ഭവാനീശോ ഭവാന്തകഃ ।
ഭവബന്ധുര്‍ഭവഹരോ ഭവബന്ധനമോചകഃ ॥ 75 ॥

അഭിഭൂതോഽഭിഭൂതാത്മാ സര്‍വഭൂതപ്രമോഹകഃ ।
ഭുവനേശോ ഭൂതപൂജ്യോ ഭോഗമോക്ഷഫലപ്രദഃ ॥ 76 ॥

ദയാലുര്‍ദീനനാഥശ്ച ദുഃസഹോ ദൈത്യമര്‍ദകഃ ।
ദക്ഷകന്യാപതിര്‍ദുഃഖനാശകോ ധനധാന്യദഃ ॥ 77 ॥

ദയാവാന്‍ ദൈവതശ്രേഷ്ഠോ ദേവഗന്ധര്‍വസേവിതഃ ।
നാനായുധധരോ നാനാപുഷ്പഗുച്ഛവിരാജിതഃ ॥ 78 ॥

നാനാസുഖപ്രദോ നാനാമൂര്‍തിധാരീ ച നര്‍തകഃ ।
നിത്യവിജ്ഞാനസംയുക്തോ നിത്യരൂപോഽനിലോഽനലഃ ॥ 79 ॥

ലബ്ധവര്‍ണോ ലഘുതരോ ലഘുത്വപരിവര്‍ജിതഃ ।
ലോലാക്ഷോ ലോകസമ്പൂജ്യോ ലാവണ്യ പരിസംയുതഃ ॥ 80 ॥

നപുരീന്യാസസംസ്ഥശ്ച നാഗേശോ നഗപൂജിതഃ ।
നാരായണോ നാരദശ്ച നാനാഭരണഭൂഷിതഃ ॥ 81 ॥

നഗഭൂതോ നഗ്നദേശോ നഗ്നഃ സാനന്ദമാനസഃ ।
നമസ്യോ നതനാഭിശ്ച നംരമൂര്‍ധാഭിവന്ദിതഃ ॥ 82 ॥

നന്ദികേശോ നന്ദിപൂജ്യോ നാനാനീരജമധ്യഗഃ ।
നവീനബില്വപത്രൌഘതുഷ്ടോ നവഘനദ്യുതിഃ ॥ 83 ॥

നന്ദഃ സാനന്ദ ആനന്ദമയശ്ചാനന്ദവിഹ്വലഃ ।
നാലസംസ്ഥഃ ശോഭനസ്ഥഃ സുസ്ഥഃ സുസ്ഥമതിസ്തഥാ ॥ 84 ॥

സ്വല്‍പാസനോ ഭീമരുചിര്‍ഭുവനാന്തകരാംബുദഃ ।
ആസന്നഃ സികതാലീനോ വൃഷാസീനോ വൃഷാസനഃ ॥ 85 ॥

വൈരസ്യരഹിതോ വാര്യോ വ്രതീ വ്രതപരായണഃ ।
ബ്രാഹ്ംയോ വിദ്യാമയോ വിദ്യാഭ്യാസീ വിദ്യാപതിസ്തഥാ ॥ 86 ॥

ഘണ്ടാകാരോ ഘോടകസ്ഥോ ഘോരരാവോ ഘനസ്വനഃ ।
ഘൂര്‍ണചക്ഷുരഘൂര്‍ണാത്മാ ഘോരഹാസോ ഗഭീരധീഃ ॥ 87 ॥

ചണ്ഡീപതിശ്ചണ്ഡമൂര്‍തിശ്ചണ്ഡോ മുണ്ഡീ പ്രചണ്ഡവാക് ।
ചിതാസംസ്ഥശ്ചിതാവാസശ്ചിതിര്‍ദണ്ഡകരഃ സദാ ॥ 88 ॥

ചിതാഭസ്മാഭിസംലിപ്തശ്ചിതാനൃത്യപരായണഃ ।
ചിതാപ്രമോദീ ചിത്സാക്ഷീ ചിന്താമണിരചിന്തകഃ ॥ 89 ॥

ചതുര്‍വേദമയശ്ചക്ഷുശ്ചതുരാനനപൂജിതഃ ।
ചീരവാസാശ്ചകോരാക്ഷശ്ചലന്‍മൂര്‍തിശ്ചലേക്ഷണഃ ॥ 90 ॥

ചലത്കുണ്ഡലഭൂഷാഢയശ്ചലദ്ഭൂഷണഭൂഷിതഃ ।
ചലന്നേത്രശ്ചലത്പാദശ്ചലന്നൂപുരരാജിതഃ ॥ 91 ॥

സ്ഥാവരഃ സ്ഥിരമൂര്‍തിശ്ച സ്ഥാവരേശഃ സ്ഥിരാസനഃ ।
സ്ഥാപകഃ സ്ഥൈര്യനിരതഃ സ്ഥൂലരൂപീ സ്ഥലാലയഃ ॥ 92 ॥

സ്ഥൈര്യാതിഗഃ സ്ഥിതിപരഃ സ്ഥാണുരൂപീ സ്ഥലാധിപഃ ।
ഐഹികോ മദനാര്‍തശ്ച മഹീമണ്ഡലപൂജിതഃ ॥ 93 ॥

മഹീപ്രിയോ മത്തരവോ മീനകേതുവിമര്‍ദകഃ ।
മീനരൂപോ മനിസംസ്ഥോ മൃഗഹസ്തോ മൃഗാസനഃ ॥ 94 ॥

മാര്‍ഗസ്ഥോ മേഖലായുക്തോ മൈഥിലീശ്വരപൂജിതഃ ।
മിഥ്യാഹീനോ മങ്ഗലദോ മാങ്ഗല്യോ മകരാസനഃ ॥ 95 ॥

മത്സ്യപ്രിയോ മഥുരഗീര്‍മധുപാനപരായണഃ ।
മൃദുവാക്യപരഃ സൌരപ്രിയോ മോദാന്വിതസ്തഥാ ॥ 96 ॥

മുണ്ഡാലിര്‍ഭൂഷണോ ദണ്ഡീ ഉദ്ദണ്ഡോ ജ്വലലോചനഃ ।
അസാധ്യസാധകഃ ശൂരസേവ്യഃ ശോകാപനോദനഃ ॥ 97 ॥

ശ്രീപതിഃ ശ്രീസുസേവ്യശ്ച ശ്രീധരഃ ശ്രീനികേതനഃ ।
ശ്രീമതാം ശ്രീസ്വരൂപശ്ച ശ്രീമാന്‍ശ്രീനിലയസ്തഥാ ॥ 98 ॥

ശ്രമാദിക്ലേശരഹിതഃ ശ്രീനിവാസഃ ശ്രിയാന്വിതഃ ।
ശ്രദ്ധാലുഃ ശ്രാദ്ധദേവശ്ച ശ്രാദ്ധോ മധുരവാക് തഥാ ॥ 99 ॥

പ്രലയാഗ്ന്യര്‍കസങ്കാശഃ പ്രമത്തനയനോജ്ജ്വലഃ ।
അസാധ്യസാധകഃ ശൂരസേവ്യഃ ശോകാപനോദനഃ ॥ 100 ॥

വിശ്വഭൂതമയോ വൈശ്വാനരനേത്രോഽധിമോഹകൃത് ।
ലോകത്രാണപരോഽപാരഗുണഃ പാരവിവര്‍ജിതഃ ॥ 101 ॥

അഗ്നിജിഹ്വോ ദ്വിജാസ്യശ്ച വിശ്വാസ്യഃ സര്‍വഭൂതധൃക് ।
ഖേചരഃ ഖേചരാധീശഃ സര്‍വഗഃ സാര്‍വലൌകികഃ ॥ 102 ॥

സേനാനീജനകഃ ക്ഷുബ്ധാബ്ധിര്‍വാരിക്ഷോഭവിനാശകഃ ।
കപാലവിലസദ്ധസ്തഃ കമണ്ഡലുഭൃദര്‍ചിതഃ ॥ 103 ॥

കേവലാത്മസ്വരൂപശ്ച കേവലജ്ഞാനരൂപകഃ ।
വ്യോമാലയനിവാസീ ച ബൃഹദ്വ്യോമസ്വരൂപകഃ ॥ 104 ॥

അംഭോജനയനോഽംഭോധിശയാനഃ പുരുഷാതിഗഃ ।
നിരാലംബോഽവലംബശ്ച സംഭോഗാനന്ദരൂപകഃ ॥ 105 ॥

യോഗനിദ്രാമയോ ലോകപ്രമോഹാപഹരാത്മകഃ ।
ബൃഹദ്വക്ത്രോ ബൃഹന്നേത്രോ ബൃഹദ്വാഹുര്‍ബൃഹദ്വലഃ ॥ 106 ॥

ബൃഹത്സര്‍പാങ്ഗദോ ദുഷ്ടബൃഹദ്വാലവിമര്‍ദകഃ ।
ബൃഹദ്ഭുജബലോന്‍മത്തോ ബൃഹത്തുണ്ഡോ ബൃഹദ്വപുഃ ॥ 107 ॥

ബൃഹദൈശ്വര്യയുക്തസ്ച ബൃഹദൈശ്വര്യദഃ സ്വയം।
ബൃഹത്സംഭോഗസനുഷ്ടോ ബൃഹദാനന്ദദായകഃ ॥ 108 ॥

ബൃഹജ്ജടാജൂടധരോ ബൃഹന്‍മാലീ ബൃഹദ്ധനുഃ ।
ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠിതഃ സര്‍വലോകേന്ദ്രിയവിമോഹകൃത് ॥ 109 ॥

സര്‍വേന്ദ്രിയപ്രവൃത്തികൃത് സര്‍വേന്ദ്രിയനിവൃത്തികൃത്।
പ്രവൃത്തിനായകഃ സര്‍വവിപത്തിപരിനാശകഃ ॥ 110 ॥

പ്രവൃത്തിമാര്‍ഗനേതാ ത്വം സ്വതന്ത്രേച്ഛാമയഃ സ്വയം ।
സത്പ്രവൃത്തിരതോ നിത്യം ദയാനന്ദശിവാധരഃ ॥ 111 ॥

ക്ഷിതിരൂപസ്തോയരൂപീ വിശ്വതൃപ്തികരസ്തഥാ ।
തര്‍പസ്തര്‍പണസമ്പ്രീതസ്തര്‍പകസ്തര്‍പണാത്മകഃ ॥ 112 ॥

തൃപ്തികാരണഭൂതശ്ച സര്‍വതൃപ്തിപ്രസാധകഃ ।
അഭേദോ ഭേദകോഽച്ഛിദ്യച്ഛേദകോഽച്ഛേദ്യ ഏവ ഹി ॥ 113 ॥

അച്ഛിന്നധന്വാഽച്ഛിന്നേഷുരച്ഛിന്നധ്വജവാഹനഃ ।
അദൃഷ്ടഃ സമധൃഷ്ടാസ്ത്രഃ സമധൃഷ്ടോ ബലോന്നതഃ ॥ 114 ॥

ചിത്രയോധീ ചിത്രകര്‍മാ വിശ്വസങ്കര്‍ഷകഃ സ്വയം ।
ഭക്താനാമീപ്സിതകരഃ സര്‍വേപ്സിതഫലപ്രദഃ ॥ 115 ॥

വാഞ്ഛിതാഭീഷ്ടഫലദോഽഭിന്നജ്ഞാനപ്രവര്‍തകഃ ।
ബോധനാത്മാ ബോധനാര്‍ഥാതിഗഃ സര്‍വപ്രബോധകൃത് ॥ 116 ॥

ത്രിജടശ്ചൈകജടിലശ്ചലജ്ജൂടോ ഭയാനകഃ ।
ജടാടീനോ ജടാജൂടസ്പൃഷ്ടാവരവചഃ സ്വയം ॥ 117 ॥

ഷാണ്‍മാതുരസ്യ ജനകഃ ശക്തിഃ പ്രഹരതാം വരഃ ।
അനര്‍ഘാസ്ത്രപ്രഹാരീ ചാനര്‍ഘധന്വാ മഹാര്‍ഘ്യപാത് ॥ 118 ॥

യോനിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ മുഖയോനിരജൃംഭണഃ ।
മഹാദ്രിസദൃശഃ ശ്വേതഃ ശ്വേതപുഷ്പസ്രഗന്വിതഃ ॥ 119 ॥

മകരന്ദപ്രിയോ നിത്യം മാസര്‍തുഹായനാത്മകഃ ।
നാനാപുഷ്പപ്രസൂര്‍നാനാപുഷ്പൈരര്‍ചിതഗാത്രകഃ ॥ 120 ॥

ഷഡങ്ഗയോഗനിരതഃ സദായോഗാര്‍ദ്രമാനസഃ ।
സുരാസുരനിഷേവ്യാങ്ഘ്രിര്‍വിലസത്പാദപങ്കജഃ ॥ 121 ॥

സുപ്രകാശിതവക്ത്രാബ്ജഃ സിതേതരഗലോജ്ജ്വലഃ ।
വൈനതേയസമാരൂഢഃ ശരദിന്ദുസഹസ്രവത് ॥ 122 ॥

ജാജ്വല്യമാനസ്തേജോഭിര്‍ജ്വാലപുഞ്ജോ യമഃ സ്വയം ।
പ്രജ്വലദ്വിദ്യുദാഭശ്ച സാട്ടഹാസഭയങ്കരഃ ॥ 123 ॥

പ്രലയാനലരൂപീ ച പ്രലയാഗ്നിരുചിഃ സ്വയം ।
ജഗതാമേകപുരുഷോ ജഗതാം പ്രലയാത്മകഃ ॥ 124 ॥

പ്രസീദ ത്വം ജഗന്നാഥ ജഗദ്യോനേ നമോഽസ്തു തേ ॥ 125 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച-
ഏവം നാമസഹസ്രേണ രാജ്ഞാ വൈ സംസ്തുതോ ഹരഃ ।
പ്രത്യക്ഷമഗമത്തസ്യ സുപ്രസന്നമുഖാംബുജഃ ॥ 126 ॥

സ തം വിലോക്യ ത്രിദശൈകനാഥം
പഞ്ചാനനം ശ്വേതരുചിം പ്രസന്നം ।
വൃഷാധിരൂഢം ഭുജഗാങ്ഗദൈര്യുതം
നനര്‍ത രാജാ ധരണീഭുജാം വരഃ ॥ 127 ॥

പ്രോവാച ചേദം പരമേശ്വരാദ്യ മേ
ഏതാനി സര്‍വാണി സുഖാര്‍ഥകാനി ।
തപശ്ച ഹോമശ്ച മനുഷ്യജന്‍മ
യത്ത്വാം പ്രപശ്യാമി ദൃശാ പരേശം ॥ 128 ॥

മത്തോ ന ധന്യോസ്തി മഹീതലേ വാ
സ്വര്‍ഗേ യതസ്ത്വം മമ നേത്രഗോചരഃ ।
സുരാസുരാണാമപി ദുര്ലഭേക്ഷണഃ
പരാത്പരഃ പൂര്‍ണമയോ നിരാമയഃ ॥ 129 ॥

തതസ്തമേവം പ്രതിഭാഷമാണം
പ്രാഹ പ്രപനാര്‍തിഹരോ മഹേശ്വരഃ ।
കിം തേ മനോവാഞ്ഛിതമേവ വിദ്യതേ
വൃണുഷ്വ തത്പുത്ര ദദാമി തുഭ്യം ॥ 130 ॥

സചാഹ പൂര്‍വം കപിലസ്യ ശാപതഃ
പാതാലരന്ധ്രേ മമ പൂര്‍വവംശജാഃ ।
ഭസ്മീബഭൂവുഃ സഗരസ്യ പുത്രാ
മഹാബലാ ദേവസമാനവിക്രമാഃ ॥ 131 ॥

തേഷാം തു നിസ്താരണകാംയയാ ഹ്യഹം
ഗങ്ഗാം ധരണ്യാമഭിനേതുമീഹേ ।
സാ തു ത്വദീയാ പരമാ ഹി ശക്തിഃ
വിനാജ്ഞയാ തേ ന ഹി യാതി പൃഥ്വീം ॥ 132 ॥

തദേതദിച്ഛാമി സമേത്യ ഗങ്ഗാ
ക്ഷിതൌ മഹാവേഗവതീ മഹാനദീ ।
പ്രവിശ്യ തസ്മിന്വിവരേ മഹേശ്വരീ
പുനാതു സര്‍വാന്‍സഗരസ്യ പുത്രാന്‍ ॥ 133 ॥

ഇത്യേവമാകര്‍ണ്യ വചഃ പരേശ്വരഃ
പ്രോവാച വാക്യം ക്ഷിതിപാലപുങ്ഗവം ।
മനോരഥസ്തേഽയമവേഹി പൂര്‍ണോ
മമ പ്രസാദാദചിരാദ്ഭവിഷ്യതി ॥ 134 ॥

യേ ചാപി മാം ഭക്തിത ഏവ മര്‍ത്യാഃ
സ്തോത്രേണ ചാനേന നൃപ സ്തുവന്തി ।
തേഷാം തു പൂര്‍ണാഃ സകലാ മനോരഥാ
ധ്രുവം ഭവിഷ്യന്തി മമ പ്രസാദാത് ॥ 135 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച-
ഇത്യേവം സ വരം ലബ്ധ്വാ രാജാ ഹൃഷ്ടമനാസ്തതഃ ।
ദണ്ഡവത്പ്രണിപത്യാഹ ധന്യോഽഹം ത്വത്പ്രസാദതഃ ॥ 136 ॥

തതശ്ചാന്തര്‍ദധേ ദേവഃ ക്ഷണാദേവ മഹാമതേ ।
രാജാ നിര്‍വൃത്തചേതാഃ സ ബഭൂവ മുനിസത്തമ ॥ 137 ॥

രാജ്ഞാ കൃതമിദം സ്തോത്രം സഹസ്രനാമസംജ്ഞകം ।
യഃ പഠേത്പരയാ ഭക്ത്യാ സ കൈവല്യമവാപ്നുയാത് ॥ 138 ॥

ന ചേഹ ദുഃഖം കുത്രാപി ജായതേ തസ്യ നാരദ ।
ജായതേ പരമൈശ്വര്യം പ്രസാദാച്ച മഹേശിതുഃ ॥ 139 ॥

മഹാപദി ഭയേ ഘോരേ യഃ പഠേത്സ്തോത്രമുത്തമം ।
ശംഭോര്‍നാമസഹസ്രാഖ്യം സര്‍വമങ്ഗലവര്‍ധനം ॥ 140 ॥

മഹാഭയഹരം സര്‍വസുഖസമ്പത്തിദായകം ।
സ മുച്യതേ മഹാദേവപ്രസാദേന മഹാഭയാത് ॥ 141 ॥

ദുര്‍ഭിക്ഷ്യേ ലോകപീഡായാം ദേശോപദ്രവ ഏവ വാ ।
സമ്പൂജ്യ പരമേശാനം ധൂപദീപാദിഭിര്‍മുനേ ॥ 142 ॥

യഃ പഠേത്പരയാ ഭക്ത്യാ സ്തോത്രം നാമസഹസ്രകം ।
ന തസ്യ ദേശേ ദുര്‍ഭിക്ഷം ന ച ലോകാദിപീഡനം ॥ 143 ॥

ന ചാന്യോപദ്രവോ വാപി ഭവേദേതത്സുനിശ്ചിതം ।
പര്‍ജന്യോഽപി യഥാകാലേ വൃഷ്ടിം തത്ര കരോതി ഹി ॥ 144 ॥

യത്രേദം പഠ്യതേ സ്തോത്രം സര്‍വപാപപ്രണാശനം ।
സര്‍വസസ്യയുതാ പൃഥ്വീ തസ്മിന്ദേശേ ഭവേദ്ധ്രുവം ॥ 145 ॥

ന ദുഷ്ടബുദ്ധിര്ലോകാനാം തത്രസ്ഥാനാം ഭവേദപി ।
നാകാലേ മരണം തത്ര പ്രാണിനാം ജായതേ മുനേ ॥ 146 ॥

ന ഹിംസ്രാസ്തത്ര ഹിംസന്തി ദേവദേവപ്രസാദതഃ ।
ധന്യാ ദേശാഃ പ്രജാ ധന്യാ യത്ര ദേശേ മഹേശ്വരം ॥ 147 ॥

സമ്പൂജ്യ പാര്‍ഥിവം ലിങ്ഗം പഠേദ്യത്രേദമുത്തമം ।
ചതുര്‍ദശ്യാം തു കൃഷ്ണായാം ഫാല്‍ഗുനേ മാസി ഭക്തിതഃ ॥ 148 ॥

യഃ പഠേത്പരമേശസ്യ നാംനാം ദശശതാഖ്യകം ।
സ്തോത്രമത്യന്തസുഖദം ന പുനര്‍ജന്‍മഭാഗ്ഭവേത് ॥ 149 ॥

വായുതുല്യബലോ നൂനം വിഹരേദ്ധരണീതലേ ।
ധനേശതുല്യോ ധനവാന്‍കന്ദര്‍പസമരൂപവാന്‍ ॥ 150 ॥

വിഹരേദ്ദേവതാതുല്യോ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹേ ക്ഷമഃ ।
ഗങ്ഗായാം വാ കുരുക്ഷേത്രേ പ്രയാഗേ വാ മഹേശ്വരം ।
പരിപൂജ്യ പഠേദ്യസ്തു സ കൈവല്യമവാപ്നുയാത് ॥ 151 ॥

കാശ്യാം യസ്തു പഠേദേതത്സ്തോത്രം പരമമങ്ഗലം ।
തസ്യ പുണ്യം മുനിശ്രേഷ്ഠ കിമഹം കഥയാമി തേ ॥ 152 ॥

ഏതത്സ്തോത്രപ്രസാദേന സ ജീവന്നേവ മാനവഃ ।
സാക്ഷാന്‍മഹേശതാമേതി മുക്തിരന്തേ കരസ്ഥിതാ ॥ 153 ॥

പ്രത്യഹം പ്രപഠേദേതദ്ബില്വമൂലേ നരോത്തമഃ ।
സ സാലോക്യമവാപ്നോതി ദേവദേവപ്രസാദതഃ ॥ 154 ॥

യോ ഹ്യേതത്പാഠയേത്സ്തോത്രം സര്‍വപാപനിബര്‍ഹണം ।
സ മുച്യതേ മഹാപാപാത്സത്യം സത്യം വദാമി തേ ॥ 155 ॥

ന തസ്യ ഗ്രഹപീഡാ സ്യാന്നാപമൃത്യുഭയം തഥാ ।
ന തം ദ്വിഷന്തി രാജാനോ ന വാ വ്യാധിഭയം ഭവേത് ॥ 156 ॥

പഠേദേതദ്ധൃദി ധ്യാത്വാ ദേവദേവം സനാതനം ।
സര്‍വദേവമയം പൂര്‍ണം രജതാദ്രിസമപ്രഭം ॥ 157 ॥

പ്രഫുല്ലപങ്കജാസ്യം ച ചാരുരൂപം വൃഷധ്വജം।
ജടാജൂടജ്വലത്കാലകൂടശോഭിതവിഗ്രഹം ॥ 158 ॥

ത്രിശൂലം ഡമരു ചൈവ ദധാനം ദക്ഷവാമയോഃ ।
ദ്വീപിചര്‍മാംബരധരം ശാന്തം ത്രൈലോക്യമോഹനം ॥ 159 ॥

ഏവം ഹൃദി നരോ ഭക്ത്യാ വിഭാവ്യൈതത്പഠേദ്യദി ।
ഇഹ ഭുക്ത്വാ പരം ഭോഗം പരത്ര ച മഹാമതേ ॥ 160 ॥

ശംഭോഃ സ്വരൂപതാം യാതി കിമന്യത്കഥയാമി തേ ॥ 161 ॥

തത്രൈവ സദ്ഭക്തിയുതഃ പഠേദിദം
സ്തോത്രം മമ പ്രീതികരം പരം മുനേ ।
മര്‍ത്യോ ഹി യോഽന്യഃ ഖലു സോഽപി കൃച്ഛ്രം
ജഗത്പവിത്രായത ഏവ പാപതഃ ॥ 162 ॥

॥ ശ്രീമഹാഭാഗവതേ ഉപപുരാണേ ഭഗീരഥപ്രോക്തം
ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

1000 Names of Devi Bhagavata Sri Shiva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil