Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Gakaradi Goraksh Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಗಕಾರಾದಿಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀನಾಥಾಯ ನಮೋ ಗುರವೇ
ದೇಯಾ ದ್ವೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಭುವಿ ತತಿಮನಿಶಂ ಯಸ್ಯ ದೃಕ್ಪಾತಮಾತ್ರ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಪ್ರಭಾವಾ ದ್ರಚಯತಿ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಸಮಗ್ರಮ್ ।
ಕ್ಷೋಣೀಭಾರಂ ವಿಧತ್ತೇ ಶಿರಸಿ ಫಣಿಪತ್ತಿಃ ಶಮ್ಭುರತಿ ಪ್ರಪಂಚಂ
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀಆದಿನಾಥಃ ಸುರನಿಕರಶಿರೋರತ್ನನೀರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಃ ॥ 1 ॥

ಅಹೋ ! ನಮಃ ಶ್ರೀಯುತಪಾದಪದ್ಮಂ ಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರನಾಥಸ್ಯ ಮನೋಜ್ಞಮೂರ್ತೇಃ ।
ಸಾಪತ್ನ್ಯಭಾವಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯತ್ರ ಚಕ್ರೇ ನಿವಾಸಂ ಕಮಲಾ ಚ ಗೀಶ್ಚ ॥ 2 ॥

ಯಶ್ಚಾದೌ ಪದ್ಮಯೋನಿರ್ವಿಸೃಜತಿ ನಿಖಿಲಂ ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮಾನುಕೂಲಂ
ಯಶ್ಚಾನ್ತೇ ರುದ್ರನಾಮಾ ಪ್ರಲಯ ಇವ ಜನಂ ಮೋಹಲೀನಂ ಕರೋತಿ ।
ಯಃ ಸ್ಥಾನೇ ವಿಷ್ಣುದೇಹಸ್ತ್ರಿಜಗದವನಕೃತ್ ಸಿದ್ಧಯೋಗಾತ್ಮಕೋಽಸೌ
ಗೋರಕ್ಷೋ ವಾಂಛಿತಾನಾಂ ತತಿಮನವರತಂ ವಃ ಪ್ರದೇಯಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಃ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಗೋರಕ್ಷಾನಿಪುಣೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗೋಭಾರಾರ್ತಿನಿಷೂದನಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಾದಾರಾತಿವಿದ್ರಾವೀ ಗೋಪದಾನುಗತಿರ್ಗುಣೀ ॥ 4 ॥

ಗೋಭಾಸ್ವಾನ್ ಗಂಡಮುದ್ರಶ್ಚ ಗುಣವದ್ ವ್ಯೂಹಮಾನದಃ ।
ಗೋವೃತ್ತಿದಶ್ಚ ಗೋರಾಜೋ ಗೋಲೋಕಾವಾಸಿಪೂಜಿತಃ ॥ 5 ॥

ಗುಹ್ಯಕಪ್ರೇತಕ್ರವ್ಯಾದಶಾಕಿನೀ ಗ್ರಹಭಂಜಕಃ ।
ಗತೋಪಸರ್ಗೋ ಗ್ರನ್ಥಜ್ಞೋ ಗೌರಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 6 ॥

ಗೋರಾಂಗೋ ಗಂಡಮುದ್ರಾಸ್ಯೋ ಗೌತಮೀನಾಥ ಏವ ಚ ।
ಗನ್ಧಾತ್ಮಾ ಗೌತಮತ್ರಾತಾ ಗುರುತತ್ತ್ವಾರ್ಥಪಾರಭೃತ್ ॥ 7 ॥

ಗೋರಣ್ಣಾಥೋಂ ಗವಾಂನಾಥೋ ಗೋಮಾನ್ ಗೋಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಕಃ ।
ಗತಕ್ರೂರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಗಭಸ್ತಿಶತಚಕ್ರಭೃತ್ ॥ 8 ॥

ಗಣಪೋ ಗಣನಾಥಶ್ಚ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುರುದಯೋ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಚ್ಯೋ ಗುರುದೇವೋ ಗವೇಷಕಃ ॥ 9 ॥

ಗಗನೋ ಗತಿಮಾನ್ ಗೌರತೇಜಾ ಗಮ್ಭೀರಶುದ್ಧಭೂಃ ।
ಗತಪಾಪ್ಮಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥಾಗ್ರ್ಯೋ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಜನಾರ್ಥದಃ ॥ 10 ॥

ಗುರುಭರ್ಗೋ ಗತವ್ಯಗ್ರೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಘಸ್ಮರಃ ।
ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಣಸನ್ದಕ್ಷಾ ಗರ್ವಕಕ್ಷಹುತಾಶನಃ ॥ 11 ॥

ಗರ್ಮುದದ್ಭುತರೂಪಾಢ್ಯೋ ಗಾನ್ಧರ್ವೀಭೀಭಯಾತ್ಮಕಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣೇತರಗೋತ್ರಘ್ನೋ ಗಣೇಶಾಶೇಷದರ್ಪಹಾ ॥ 12 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗಣದುರ್ದರ್ಶೋ ಗೋಬ್ರಹ್ಮಭಯಭಂಜನಃ ।
ಗತಕ್ಷೋಭೋ ಗ್ರನ್ಥನೇತಾ ಗೂಢಕಾಲಯಮಾನ್ತಕ ॥ 13 ॥

ಗ್ರಸ್ತಾಸಾಧ್ಯಮಹಾರೋಗೋ ಗುಣವನ್ಮಹದರ್ಥದಃ ।
ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಮರ್ದಕಃ ॥ 14 ॥

ಗುಣಾಕಾರೋ ಗುಣಾನ್ತಃಸ್ಥೋ ಗುಣತ್ರಯನಿಷೇಧಕೃತ್ ।
ಗೋಕೋಟಿ ಗ್ರೋಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಸ್ತಮಾಯೋ ಗದಪ್ರಿಯಃ ॥ 15 ॥

ಗುಣ್ಯಾಕ್ಷರೋ ಗವಿಷ್ಠಶ್ಚ ಗ್ಲಾನಿಹಾ ಗ್ಲಾನಿವಾರಕಃ ।
ಗುಹಾಶಾಪೂರಕೋ ಗಣ್ಯೋ ಗೋಪತಾಪನಿರಾಕರಃ ॥ 16 ॥

ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಗುಹಾಗೂಢೋ ಗತಭ್ರಮಃ ।
ಗೋಪಕೋ ಗತಸರ್ವಾಧಿರ್ಗತಿಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗುಹಾಕ್ಷರಃ ॥ 17 ॥

ಗತಭಾವೋ ಗತಾಭಾವೋ ಗತಾವಿದ್ಯೋ ಗುಣಾಗ್ರಹಃ ।
ಗುಹಾಧ್ಯೇಯೋ ಗುಹಾಜ್ಞೇಯೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗೂಢವಿಗ್ರಹಃ ॥ 18 ॥

ಗ್ಲಾಸ್ನುತಾಪಾಪಹರ್ತೋ ಚ ಗಂಗಾಧರಪರೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುರ್ಜಿತಪ್ರಿಯಾಕಾರೋ ಗ್ಲಾನಮ್ಲಾನಿನಿಷೂದಕಃ ॥ 19 ॥

ಗಭಸ್ತಿ ಗರ್ವಸಂಹರ್ತಾ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿರಾಸಕೃತ್ ।
ಗಾತೃಗೀತೋ ಗುಣಾಗಾರೋ ಗುಹಾಶಾಯೀ ಗಣಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 20 ॥

ಗುಹಾಕಮಲಮಾರ್ತಂಡೋ ಗೌಣದುಸ್ಸಹಭಾವನಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಸಂಶಯಸಂಹರ್ತಾ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಶಿಕ್ಷಿತಃ ॥ 21 ॥

ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೋಽಥ ಗನ್ಧೇಷ್ಟೋ ಗಿರಿನಾರನಿಜಾಸನಃ ।
ಗಣಕಪ್ರವಣಾಗ್ರಣ್ಯೋ ಗದಾಧರಭಯಾಪಹಾ ॥ 22 ॥

ಗೀರ್ವಾಣದುಸ್ಸಹದ್ಯೋತೋ ಗಭೀರೋ ಗತಿರೋಚನಃ ।
ಗಭಸ್ತಿಕೋಟಿಸತ್ತೇಜಾ ಗನ್ಧವಾಹಾದಿಕಪ್ಲವಃ ॥ 23 ॥

ಗುರುಕ್ರಮೋ ಗಣಾಧೀಶೋ ಗೌರಸ್ಯೋ ಗುಣಭೂಷಿತಃ ।
ಗಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗಣಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಸಂವಿದ್ಗಣಾಗ್ರ್ಯಭೂಃ ॥ 24 ॥

ಗುಣಾತೀತೋಽಥ ಗುಣಭೃದ್ ಗುಣತತ್ತ್ವಾರ್ಥವಿದ್ವಿಭುಃ ।
ಗುಣಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಗಣೇಶಶ್ಚ ಗಣದೇವವರಪ್ರದಃ ॥ 25 ॥

ಗ್ರನ್ಥಾರಮ್ಭಶ್ಚ ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತೋ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ ಗ್ರನ್ಥಪಾರದೃಕ್ ।
ಗನ್ತವ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪಾರೀಣೋ ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಗುಮ್ಫಕಃ ॥ 26 ॥

ಗತಪಾಣಿರ್ಗತಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಗ್ರಹೋತಾ ಗತಿಸರ್ವಭೃತ್ ।
ಗುಪ್ತಚಕ್ಷುರ್ಗುಣಾಲೋಕೋ ಗ್ರನ್ಥದ್ರಷ್ಟಾ ಗುಣಶ್ರುತಿಃ ॥ 27 ॥

ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಘ್ನೋ ಗೌರಭಾಸ್ವತ್ಸುಶೋಮನಃ ।
ಗೌರಲಕ್ಷಣಸಂಲಕ್ಷ್ಯೋ ಗುರುದ್ರೋಹಿಬಹಿಷ್ಕರಃ ॥ 28 ॥

ಗುಣಾಚ್ಛೇದ್ಯವಪುರ್ಗಮ್ಯೋ ಗುಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೇದಿತಃ ।
ಗೌರಭೂರ್ಗೌರಿಮುದ್ರಶ್ಚ ಗಲವ್ಯಾಲೋಪವೀತಕಃ ॥ 29 ॥

ಗೋಮತೀತೀರತಾಪಘ್ನೋ ಗುರ್ವೀಚ್ಛಾದೋ ಗವೇಷಕೃತ್ ।
ಗೌತಮಾಪತ್ತಿಹರ್ತಾ ಚ ಗೋಮತೀಪದಪಾವನಃ ॥ 30 ॥

ಗೌಘೃಷ್ಣಿರ್ಗುರುಜ್ಞಾತೋ ಗೌರಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕಃ ।
ಗೋಮದ್ವಾಸಿಜನಾನನ್ದೋ ಗುರುವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕೃತಃ ॥ 31 ॥

ಗವಾಮ್ಭರ್ತಾರ್ಥ ಗೋನಾಥೋ ಗೋಪನಾಥೇನನಾಥಿತಃ ।
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಧಾರೋ ಗೋಧುಗ್ ಗೋಗುಬ್ ಗುಹಾದರಃ ॥ 32 ॥

ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಗೌತಮಾಶ್ರಮಖೇದಹೃತ ।
ಗೋಮನ್ನಾಥೋ ಗುಣಾಭೇದ್ಯೋ ಹಾವಾಸೀ ಗ್ರಹಾಗ್ರಹಃ ॥ 33 ॥

ಗ್ರನ್ಥಾದ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭಾಷಾರ್ಥೋ ಗ್ರನ್ಥಸಾರಾರ್ಥವಿದ್ವರಃ ।
ಗುಹಾಕಂಜಾಶಯೋ ಗೋದೃಗ್ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಶಾಶ್ವತಃ ॥ 34 ॥

ಗೌರಹೃತ್ಕಂಜಾಸಂವಾಸೀ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಾರ್ಥದಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಪಾಲಿವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ಗುಣಾನನ್ತವಿಲಾಸಯುಕ್ ॥ 35 ॥

ಗನ್ಧಾನುಲಿಪ್ತದಿವ್ಯಾಂಗೋ ಗುಣನಾಥೋ ಗುಣಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಿರೀಶಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗೋಸರ್ಪಿಃಪಾನಚಂಚಲಃ ॥ 36 ॥

ಗಂಗಾವೀಚಿವಿಧೌತೋತ್ತ ಮಾತಂಗಶ್ಚ ಗತವಿಜ್ವರಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವವೇದಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗುಣರಕ್ಷೋ ಗಣೈಕದೃಕ್ ॥ 37 ॥

ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗುಣಾರಾಮೋ ಗಾನನಾಥೋ ಗಣಾಕ್ಷಯಃ ।
ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನೈಪುಣ್ಯೋ ಗುಣೋತ್ತೀರ್ಣೋ ಗದಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 38 ॥

ಗುರುಸನ್ದೇಹಸಂಛೇತ್ತಾ ಗುಹ್ಯಯೋಗಪ್ರದೀಪಕಃ ।
ಗುಹ್ಯಾರ್ಕೋ ಗುರುನಾಥಶ್ಚ ಗೋತ್ರಕೇತುರ್ಗತಕ್ಲಮಃ ॥ 39 ॥

ಗೀತಾಗೀತವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ಗೋಕಷ್ಟಶತಶಾತಕಃ ।
ಗೋಚರೋ ಗ್ರನ್ಥವಿಧ್ನಘ್ನೋ ಗರ್ವಮಾನವಿಭಂಜನಃ ॥ 40 ॥

ಗವೀಶೋ ಗೌರಭೂರ್ಗೋಮೀ ಗರ್ಭಸ್ಥಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಗೋಕಾಲಶೇಶ್ಸಮ್ಪಾಯೀ ಗೋಪೀಯೂಷಸುಖಾಸನಃ ॥ 41 ॥

ಗಿರ್ಯರಣ್ಯಾಶ್ರಮಸ್ಥಾಯೀ ಗೋಕೋಟಿಪಾಯಸಾದನಃ ।
ಗರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವೀಣಾತ್ಮಾ ಗರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧದಿಃ ॥ 42 ॥

ಗರೀಯಾನ್ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗೃಹಿಸನ್ತಾಪಮೋಚನಃ ।
ಗರ್ಭತ್ರಾತಾ ಚ ಗೃಷ್ಟೀಶೋ ಗೋಗೃಷ್ಟಿಗಣಪಾಲಕಃ ॥ 43 ॥

ಗಿರಿನಾರಗುಹಾವಾಸೀ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸರ್ವವಿತ್ ।
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೀತಾಶಾನೋ ಗಜಾಶ್ವಾನ್ತವಿಭೂತಿದಃ ॥ 44 ॥

ಗವೇನ್ದ್ರೋ ಗಾನಸಂವೇದ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಗಂಗಾತೀರಪ್ರಿಯಾವಾಸೋ ಗನ್ಧಾಕೃಷ್ಟಮಧುವ್ರತಃ ॥ 45 ॥

ಗೌರಯೋಗಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗಣಾನೀಕಶುಭಾವಹಃ ।
ಗಲಶೋಭಿಬೃಹನ್ನೋದೋ ಗುಮ್ಫಪ್ರಣಯಪಂಡಿತಃ ॥ 46 ॥

ಗೂಢೋಽತ್ಮಾ? ಗಣಕಾಗ್ರಣ್ಯೋ ಗಿರಿರೈವತವಾಸಕೃತ್ ।
ಗಿರಿರೈವತತಾಪಘ್ನೋ ಗಿರಿರೈವತಪಾಲಕಃ ॥ 47 ॥

ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಶಿರಃಸ್ಥಾಯೀ ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಸದಾಚರಃ ।
ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಶಿರಃಸ್ಥಾತಾ ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಸುಖಾಸನಃ ॥ 48 ॥

ಗುಜಾರಿಶತವಿಕ್ರಾನ್ತೋ ಕೀತಕೀರ್ತಿರ್ಗುರುದ್ಯುತಿಃ ।
ಗುಹಾರ್ಥದೋ ಗುಹಸ್ವಾಮೀ ಗವೀಶೋ ಗೋಭಯಾಪಹಃ ॥ 49 ॥

ಗುಣ್ಯಾಲಯೋ ಗುರುಶ್ರೇಯಾನ್ ಗುರುಹತ್ಯಾವಿಮೋಚನಃ ।
ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷೋ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗುಣ್ಯೇತರನಿಷೇಧಕೃತ್ ॥ 50 ॥

ಗ್ರನ್ಥನಿರ್ಮಾಣಚಾತುರ್ಯೋ ಗುಹಾವ್ಯಾಪೀ ಗತಶ್ರಮಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಾಥವೃದ್ಧಿಕೃದ್ ಗೋಭೃದ್ ಗೌರವಾಮಯಧಗ್ ಗುರುಃ ॥ 51 ॥

ಗ್ರನ್ಥರೂಢಾರ್ಥಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗೂಢಯೋಗಾರ್ಥಕುಂಚಿಭೃದ್ ।
ಗೂಢನಾಮಾ ಗತಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋಸ್ವಾಮೀ ಗೋಭಯಾಪಹಾ ॥ 52 ॥

ಗೂಢವರ್ಣಸಮಾಮ್ನಾಯೋ ಗ್ರನ್ಥಸನ್ದರ್ಭಭಾವವಿತ್ ।
ಗೋಧೀರೋ ಗಹನೋ ಗೋಮೀ ಗೋತ್ರಾಭಾರನಿರಾಕರಃ ॥ 53 ॥

ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಂಯೋಕ್ತಾ ಗೌರವಿದ್ಯೋ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಗುಣಾಚಿನ್ತ್ಯೋ ಗುಣಾನನ್ತೋ ಗುಣಚಿನ್ಮಯಲಕ್ಷಣಃ ॥ 54 ॥

ಗುರುಪಮಾದಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುರುಗೋರಕ್ಷಸಂಜ್ಞಿತಃ ।
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಭಯವಿದ್ರಾವೀ ಗೌರಯೋಗಸುಧಾನಿಧಿಃ ॥ 55 ॥

ಗತರೋಗೋ ಗವಾಮೀಶೋ ಗುಣವದ್ಗಣಪೂಜಿತ ।
ಗುಣಭೂರ್ಗಾನನೈಪುಣ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭೂರ್ಗೋವಿದಾಂಗತಿಃ ॥ 56 ॥

ಗುಣಚ್ಛಾದ್ಮಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥೇಷ್ಟೋ ಗ್ರನ್ಥಾಧಾರೋ ಗತಿಶ್ರಿತಃ ।
ಗ್ರನ್ಥವನ್ಮಾನದೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಗುಣನೇತ್ರಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 57 ॥

ಗುಪ್ತವಸ್ತುರ್ಗಣೇಷಾನೋ ಗುಣಾನ್ತರ್ಭೂತಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಗಣರಾಜೋ ಗಣಸ್ನೇಹೋ ಗುರುದೇವಪುರಾತನಃ ॥ 58 ॥

ಗೃಹಿತೋ ಗುಣವಾನ್ ಗೋಪೋ ಗುರುಧಾಮಾ ಗುರುತ್ತಮಃ ।
ಗುಣವಿಚ್ಛಿಷ್ಯಶನ್ದಾಯೀ ಗೋತ್ರಭಿತ್ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 59 ॥

ಗುರುಯೋಗಾಸನಸ್ಥಾತಾ ಗುರುಭಾವವಿಭಾಷಣಃ ।
ಗೀತನಾದಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗೀತಲೀಲೋ ಗುರುಕ್ರಮಃ ॥ 60 ॥

ಗುರುಶ್ರೀರ್ಗುಪ್ತಧಾಮಾ ಚ ಗ್ರಥಿತೋ ಗುಹ್ಯಯೋಗಭೂಃ ।
ಗುರುವ್ಯವಸಿತೋತ್ಕೃಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯೋಗಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 61 ॥

ಗ್ರನ್ಥಾದ್ದೀಪೋಽಥ ಗುಣಧೃಗ್ ಗುಣಕೃದ ಗುಣಹೃದ್ ಗುಹಃ ।
ಗುಣಾವಿರ್ಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುಣಮನ್ಯೋ ಗುಣೋರ್ಜಿತಃ ॥ 62 ॥

ಗ್ರನ್ಥಕೃದೀಷ್ಟಶನ್ದಾತಾ ಗುರುಪಾಶಾಪಹೋ ಗತಿಃ ।
ಗೌರಸತ್ಯಾವ್ಯಯಾನನ್ತೋ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವಿತೀಯಕಃ ॥ 63 ॥

ಗೌರಘೃಷ್ಣಿಪ್ರಭಾದೀಪ್ತೋ ಗೋತ್ರವೃನ್ದಭಯಾಪಹಃ ।
ಗೋತ್ರಾಗೋತ್ರಪ್ರಭುರ್ಗೋತ್ರವರೋ ಗನ್ಧೀ ಗತಾಶಯಃ ॥ 64 ॥

ಗೂಢವೇದಾರ್ಥಸಂವೇದ್ಯೋ ಗೂಢೋಪನಿಷದವ್ಯಯಃ ।
ಗುರುಮತ್ಸ್ಯಮಹೇಶಾನೋ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರನನ್ದನಃ ॥ 65 ॥

ಗಮ್ಯಾರ್ಥೋ ಗೌರಗನ್ಧಾಪ್ತೋ ಗನ್ಧರ್ವಾನೀಕನಾಯಕಃ ।
ಗೀಣಿರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗೀರ್ವಾಣಾನಾಕನನ್ದನ ॥ 66 ॥

ಗುಡಾಕೇಶಗತಿರ್ಗನ್ಧೋತ್ಕೃಷ್ಟೋ ಗನ್ಧರ್ವರಾಜಭಾಃ ।
ಗುಡಕೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವವರವೀಜಿತಃ ॥ 67 ॥

ಗಿರಿತ್ರೋ ಗೌಶ್ಚ ಗೀಸ್ತ್ರಾತಾ ಗಿರಿತ್ರಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ಗೃಹೀತಗುಣಗೋ ಗಾಥೀ ಗರ್ಭಗುಬ್ ಗೇಯಕೃನ್ಮುದಃ ॥ 68 ॥

ಗುಣಾಹಿತಕುಲತ್ರಾಸೋ ಗಣಾಧಾರೋ ಗಣೈಕಪಾತ್ ।
ಗಮ್ಭೀರಾಪ್ರಾಕೃತಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮ್ಭೀರಾಸ್ಯೋ ಗವಾದೃತಿಃ ॥ 69 ॥

ಗಮ್ಭೀರನಿಮ್ನನಾಭಿಶ್ಚ ಗಮ್ಭೀರಜಲದಧ್ವನಿಃ ।
ಗತಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುರ್ಗನ್ಧರ್ವತ್ಕಂಜಮುಣ್ಮುಖಃ ॥ 70 ॥

ಗಮ್ಭೀರಾನನ್ತಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಗರ್ಭಾವಾಸವಿನಾಶಕೃತ್ ।
ಗಮ್ಭೀರಪದವಿನ್ಯಾಸೋ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕಃ ॥ 71 ॥

ಗೋಪೇಶೋಽಥ ಗೃಹಸ್ವಾಮೀ ಗೋಗೋಪನಪರಾಯಣಃ ।
ಗಜಾಜಿನಪರಿಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಗೋಪಥಾನು ಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 72 ॥

ಗಜಾರ್ಯಜಿನಸಂವೀತೋ ಗೌರಯೋಗವಿದಾಂವರಃ ।
ಗುರುಸಿದ್ಧೋ ಗುಹಾಗಾರೋ ಗೃಹೀ ಗ್ರಾಮಪುರಾದಿಪಾಃ ॥ 73 ॥

ಗಭಸ್ತಿಕರ್ಣಮುದ್ರಾಸ್ಯೋ ಗುರ್ವನುಜ್ಞಾಪ್ರಪಾಲಕಃ ।
ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲೋಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗೌರವ ಗ್ರ್ಯೋಹಿ ಗೋಶಿವಃ ॥ 74 ॥

ಗರ್ತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಸಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಜ್ವರಃ ।
ಗತಾಹಂಕಾರವೈಚಿತ್ಯೋ ಗತಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪನಃ ॥ 75 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಾರಾಧಿತಾಙ್ಧ್ಯಬ್ಜಯುಗ್ಮಶ್ಚೈವ ಗಿರೀಶ್ವರಃ ।
ಗ್ರನ್ಥವಾನ್ ಗ್ರನ್ಥವಕ್ತಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ವೃನ್ದವನ್ದಿತಃ ॥ 76 ॥

ಗೀರ್ಜನ್ಮಾ ಗೂಢವಿಚ್ಛೋಷ್ಠೋ ಗುರುವಾತ್ಸಲ್ಯಧೃಗ್ ಗತಿಃ ।
ಗುರುಭೀತಿಪ್ರಮರ್ದೀ ಚ ಗುರ್ವರ್ತಿವೃನ್ದಭೇದಕಃ ॥ 77 ॥

ಗೂಹೋ ಗೂಢತಮೋ ಗುಪ್ತೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೀತಿನಾಯಕಃ ।
ಗಮ್ಭೀರೀಗನ್ಧಸಂಲ್ಲುಬ್ಧೋ ಗ್ರನ್ಥಲೋಲಾಲ್ಯಲಂಕೃತಃ ॥ 78 ॥

ಗೋಪೋ ಗೋಪ್ಯತರೋ ಗೃಹ್ಯೋ ಗುಣ್ಯಶೃಂಗಿನಿನಾದಭೃತಃ ।
ಗುಪ್ತಾಗುಪ್ತೋ ಗ್ರನ್ಥಬಲೋ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ॥ 79 ॥

ಗಣಕಪ್ರೀತಿಕೃದ್ ಗರ್ಗದೇವೋ ಗರ್ಗಾದಿಸತ್ಕೃತಃ ।
ಗೋರಕ್ಷಗಣಕಾಗ್ರಾಣ್ಯೋ ಗೋರಕ್ಷಾವಲಿಕೃತ್ತಮಃ ॥ 80 ॥

ಗ್ರನ್ಥಪಾರಾಯಣಪ್ರಾಪ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥದೀಪಕಃ ।
ಗೌರಯೋಗಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗುರುವೇದನಿರೂಪಿತಃ ॥ 81 ॥

ಗಣರಾಡರ್ಚಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಯಸಮೃತಿಪದಃ ।
ಗೋವಿನ್ದೇಷ್ಟಪ್ರಿಯಾದಾತಾ ಗೌರಾಪಾರಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 82 ॥

ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮಾ ಚ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರ ಏವ ಚ ।
ಗೂಢಜತ್ರುರ್ಗ್ರಸ್ತಶೋಕೋ ಗುಣಗಣ್ಯೋ ಗುಣಲಕಃ ॥ 83 ॥

ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಯೋಜಕೋ ಗೌರಮರ್ಯಾದೋ ಗ್ರನ್ಥಕೇತನಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥದ್ಯೋತಕೋ ಗೋದೋ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 84 ॥

ಗಾಯಕಪ್ರವರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕಃ ।
ಗಾಯಕವಾದಕಾನರ್ತಕಾರ್ಯಕಾನನ್ದಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 85 ॥

ಗೋಂಕಾರಬೀಜಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಗುಹ್ಯಸೋಽಹಂಶಿವಾತ್ಮಕಃ ।
ಗುರುಶಿಷ್ಯಾರ್ಥಿತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ಗೌರಹಂಸೋ ಗುಣಾವೃತಃ ॥। 86 ॥

ಗನ್ಧರ್ವದೇವಸೇವ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಗನ್ಧರ್ವಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಗೌರಸಿದ್ಧೋ ಗುಣಾವಶ್ಯೋ ಗೌರಧರ್ಮಜ್ಞ ಏವ ಚ ॥ 87 ॥

ಗುಡಾಕಾಹೃದ್ ಗೋಪರೇಶೋ ಗಿರಾತ್ಮಾ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ಗಾಲವರ್ಷಿಪ್ರಿಯಾಪಾದ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠಾಮಯವಿಧಸ್ಮರಃ ॥ 88 ॥

ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರವಿದ್ವೇದ್ಯೋ ಗೋಚರಪ್ರಿಯವರ್ಧನಃ ।
ಗಮಕೋ ಗೌತಮೋ ಗಾತಾ ಗತಿಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಯೋಗಕೃತ ॥ 89 ॥

ಗೋಕರ್ಣಾರಣ್ಯಸಂರನ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ದಿತಃ ।
ಗಾನ್ಧಾರನಿರ್ಭಯಾರಾಮೋ ಗಾನ್ಧಾರಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕಃ ॥ 90 ॥

ಗುಪ್ತಾರ್ಥದೋ ಗುಣಾಗಮ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಕಟಪೌರುಷಃ ।
ಗತಿಭೃದ್ ಗಮ್ಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣಾದಿಶಿವಸಂಶ್ರುತಃ ॥ 91 ॥

ಗಿರಾಗಮ್ಯೋ ಗವಾಮೀಶೋ ಗಿರರ್ಥಾರ್ಥೋ ಗಿರಾಂವರಃ ।
ಗೃಹೀತಗುಣವಲ್ಲೀಲೋ ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಪಾರದಃ ॥ 92 ॥

ಗವ್ಯಾಪಾಲೋ ಗಣಶ್ರೀಶೋ ಗೋಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ಗಣೇಷ್ಟಭೂಃ ।
ಗಣನಾಥೋ ಗೃಹಾನಿಷ್ಠೋ ಗಾನೋ ಗಾನೋ ಗಮಾತ್ಮಕಃ ॥ 93 ॥

ಗುಣಾಗುಣಗಣಾತೀತೋ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವನಃ ॥

ಗೋತ್ರಾಚಾರಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರೋ ಗೋತ್ರಾನಾಥೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 94 ॥

ಗಾಯಮಾನಪ್ರಿಯೋ ಗ್ಲೌಭೃದ್ ಗೀತಾಂಗೋ ಗೀತಪೇಶಲಃ ।
ಗಾನಸಾಮಸಮಾಗೇಯೋ ಗಣದುಷ್ಕೃತನಾಶನಃ ॥ 95 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾಸಮ್ಭಾಷ್ಯೋ ಗ್ರೀವಾಗರಲಶೇಷಭೃತ್ ।
ಗಣರಾಜಾಧಿರಾಜಶ್ಚ ಗತಿಮಾನ್ ಗಣವಾನ್ ಗಣೀ ॥ 96 ॥

ಗುಣಸೃಗ್ ಗತಿಧೃಗ್ ಗೇಯೋ ಗರ್ವವದ್ದುಃಖಕೃತ್ತಮಃ ।
ಗುಣಭ್ರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಕೃದ್ ಗುಣಹೃದ್ ಗೃಹಃ ॥ 97 ॥

ಗುರುಜ್ಞಾನೋ ಗುಣಾಭ್ಭೋಧಿರ್ಗುಹಾಧಾಮಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ ।
ಗೋಪ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಗುಹೀತಾರ್ಥೋ ಗೃಹೀತಗುಣವಜ್ಜಗತ್ ॥ 98 ॥

ಗೋತ್ರಾಪಾಲಕಪಾಲೇಷ್ಟೋ ಗಾನನಾದಜ್ಞಮನ್ಮಥಃ ।
ಗೋಪಸ್ತೋಮಪ್ರಿಯಾನನ್ದೋ ಗೌರಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೇದಿತಃ ॥ 99 ॥।

ಗೋತ್ರಾಲ್ಹಾದಕಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಕಕೃತ್ ।
ಗೋವೇದ್ಯೋ ಗೋಽರ್ಥವಿದ್ ಗದ್ಯೋ ಗದ್ಯಭಾಷಾಪ್ರಭಾಷಣಃ ॥ 100 ॥

ಗತೋರ್ಮಿಷಟ್ಕವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ಗುಣಷಟ್ಕಪ್ರಧಾನಜಿತ್ ।
ಗತಕಾರಣಕಾರ್ಯಶ್ಚ ಗತಸಾಮ್ಯಾತಿಶಾಯಕಃ ॥ 101 ॥

ಗತಸರ್ವಾವತಾರತ್ವಾವತಾರಿಭೇದಕಲ್ಪನಃ ।
ಗುಹ್ಯಪ್ರಣವಚಿನ್ನಾದೋ ಗುಹಾಸ್ಥಾನಸ್ಥಿರಾಸನಃ ॥ 102 ॥

ಗಾಯತ್ರೀಜಪಸಂಸಾಧ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಗುಣಾಕಾರೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪರಾತ್ಮಕಃ ॥ 103 ॥

ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾತುಷ್ಟೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾಶಿವಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮದಧಿಷ್ಠಾತಾ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಫಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 104 ॥

ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾಸೇವ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಯಶೋವಹಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಗಹಾನ್ತಃಸ್ಥೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸುಖಾಲಯಃ ॥ 105 ॥

ಗಾಯನ್ತ್ರೀವಿದುಷಾಂವರ್ಚೋ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ವಿವರ್ಧನಃ ।
ಗವಾತ್ಮವಾನ್ ಗವಾಂವಾಗ್ಮೀ ಗಣಶತ್ರುನಿವರ್ಹಣಃ ॥ 106 ॥

ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ಮಹಾಲೋಕೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪ್ರಿಂಕರಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಕುಲಾನನ್ದೀ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಧುರನ್ಧರಃ ॥ 107 ॥

ಗೌರೀಸರೋನಿಜಾನನ್ದೋ ಗೌರೀಶಸರ ಆಶ್ರಮಃ ।
ಗೌರೀಸರಸ್ತಪಃಸ್ಥಾಯೀ ಗೌರೀಶಸರ ಆಸನಃ ॥ 108 ॥

ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭುಗ್ ಗಾಢೋ ಗೌರಗಾತ್ರೋ ಗವಾಯನಃ ।
ಗೋಗ್ರಾಮಣೀರ್ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ ॥ 109 ॥

ಗುರು ಮೋಹನಿರಾಕರ್ತಾ ಗಾಥಾಮ್ನಾಯದಿವಾಕರಃ ।
ಗರಾಗರಾಸಮಾರನ್ತಾ ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭೋಜನಃ ॥ 110 ॥

ಗುರುಯೋಗಫಲಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಗಾಢಾನನ್ದಾಮೃತಾತ್ಮಕಃ ।
ಗಢಯೋಗಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚ ಗಾಢಯೋಗಪುರಾತನಃ ॥ 111 ॥

ಗುಣಾತಿಶಯವಾನ್ ಗಣ್ಯೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗುಣಪರಾಯಣಃ ।
ಗೋಸಿದ್ಧಸಾಧನಾನಾಥೋ ಗೂಢಸತ್ಪರಮಾರ್ಥದಃ ॥ 112 ॥

ಗುರುಸದ್ಗುರುನಾಮಾ ಚ ಗುರುಶೈವಶಿವಾರ್ಥದಃ ।
ಗುಪ್ತಾವಧೂತಶೈಲೀಭೃದ್ ಗುರುಯೋಗಿಶಿವಾತ್ಮಕಃ ॥ 113 ॥

ಗೂಢಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಂಸಿದ್ಧೋ ಗತಕ್ಲೇಶತರಂಗಕಃ ।
ಗತಾಖಿಲಾಧಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುಹ್ಯಸ್ವಸ್ಮರಭೂತಿಮಾನ್ ॥ 114 ॥

ಗುಹ್ಯೋಂಕಾರಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೋ ಗುಹಾಕಂಜಸ್ಥಿರಾಸನಃ ।
ಗೂಢಧಾರೋದಯೋ ಗೋಧಾ ಗತಾಖಿಲಕಲಂಕಕಃ ॥ 115 ॥

ಗುರ್ವಂಕಭೂತಿಭೂಷಾಢ್ಯೋ ಗುರುಶೋ ಗುರುಖಾತ್ಮಕಃ ।
ಗುಹ್ಯಾತ್ಮಪರಧಾಮಾ ಚ ಗುಹ್ಯಶಂಖಂಸುಖಾರ್ಥಕೃತ್ ॥ 116 ॥

ಗೋಪ್ಯಶಂಖಂಶಿರೋಧಾಯೀ ಗಾಢನಿಸ್ಸೋಮಸೌಹೃದಃ ।
ಗೌರಮೃಗಾಜಿನಾಧರ್ತಾ ಗುರುಶೈಲೀಪರಾರ್ಥವಿತ್ ॥ 117 ॥

ಗುಣಷಡ್ವೈಕೃತಾತೀತೋ ಗೌರಪದ್ಧತಿಪಾದುಕಃ ।
ಗುಹ್ಯಚಿದುಲ್ಲಸನ್ಮುದ್ರೋ ಗೋಽಜಪಾಜಾಪಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 118 ॥

ಗುರುಧೈರ್ಯಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಗುಹಾದೀಪನವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗೌರಚಿನ್ಮೇಖಲಾಧಾರೀ ಗೃಹ್ಯಯೋಗಸುವಸ್ತ್ರಭೃತ್ ॥ 119 ॥

ಗತಾದ್ವೈತೇತರಾಭಾಸೋ ಗಢತನ್ಮಯಕಾರಕಃ ।
ಗತೋಪಾಧಿನಿಜಾನನ್ದದಿಗ್ದೇಶಸುದೃಢಾಸನಃ ॥। 120 ॥

ಗುಹಾಪ್ರಾದೇಶನಿಲಯೋ ಗುಹಾಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಗತಮೃತ್ಯುಮಹಾಮೋಹೋ ಗಾಢಾಜಾಜವನೀನಟಃ ॥ 121 ॥

ಗಾಢವಾಸನವಲ್ಲೀಭುಗ್ ಗುಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸರ್ವಗಃ ।
ಗಾಢಾವರ್ತಜಗದ್ವೇತ್ತಾ ಗತೋತ್ಥಾನಮಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 122 ॥

ಗತೋತ್ಥಾಧಾರಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಗತವಿಶ್ರಾನ್ತಿಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಗೃಹೀತಚಿನ್ಮಯಾಕಾರೋ ಗೃಹೀತಪದಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 123 ॥

ಗುರ್ವಾಜ್ಞೋ ಗೌರಸಿದ್ಧೇನ್ದ್ರೋ ಗುಹಾದೇಸದಾಽಮೃತಃ ।
ಗಣಶುದ್ಧೋ ಗಣಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾತ್ರೋದ್ವಾರಕರಪ್ರಭುಃ ॥ 124 ॥

ಗಾತ್ರಸತ್ಯೋ ಗವೇಷೇಷ್ಟೋ ಗಾಢಭೋಕ್ತಾ ಗುಹಾಚಲಃ ।
ಗತವ್ಯಾಮೋಹಮಾತ್ಸರ್ಯೋ ಗುರುಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 125 ॥

ಗತಪಾರಮಹಾಮೋಹತರಂಗಾಬ್ಧಿವಿಶೋಷಣಃ ।
ಗತಭೀರ್ಗತದೈನ್ಯಶ್ಚ ಗತಲಜ್ಜೋ ಗತಾಮಯಃ ॥ 126 ॥

ಗತಶೋಕೋ ಗತಾರ್ತಿಶ್ಚ ಗಾಢಾಲಸ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಗಾಢಮೋಹಮದಚ್ಛಿಚ್ಚ ಗಾಢದಮ್ಭಾಸುಖಾವಹಃ ॥ 127 ॥

ಗತಮಾಯೋ ಗತಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಃ ।
ಗಾಢಾಹಂಕಾರಶೂನ್ಯಶ್ಚ ಗರ್ವಮೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 128 ॥

ಗತಾತ್ಯನ್ತಮದಕ್ರೋಧೋ ಗಾಢಾವಿದ್ಯಾಖ್ಯದೋಷಮುಟ್ ।
ಗತಕಾಮಾಂಕುರೋ ಗಾಢಾಸೂಯಾಧರ್ಮಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 129 ॥

ಗುಣವದ್ವಾದಸದ್ವಕ್ತಾ ಗುಣವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಿದ್ವಭುಃ ।
ಗುಣವದ್ಯೋಗಸನ್ತಾನೋ ಗುಣವದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 130 ॥

ಗುಣೇನ್ದ್ರಿಯತಿರಸ್ಕರ್ತಾ ಗುಣವನ್ಮಾನವರ್ಧನಃ ।
ಗುಣವತ್ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಶೋಧಕಃ ॥ 131 ॥

ಗರ್ಭಾಮಯನಿರಾಕರ್ತಾ ಗರ್ವವತ್ಕುಲಕನ್ದನಃ ।
ಗರ್ವವತ್ಪ್ರಾಣಸಂಹರ್ತಾ ಗುಣವದ್ವೃತ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 132 ॥

ಗೂಢಪಿಂಡಾದಿಭೂಜನ್ಮಾ ಗಾತ್ರಶೋಧಕನಾಮಕಃ ।
ಗತಸರ್ವಾಸುರವ್ಯೂಹೋ ಗೂಢಶಕ್ತಿಪ್ರದೀಪಕಃ ॥ 133 ॥

ಗುಣಾಪಾರಾಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಗುಣವತ್ಪರಶಕ್ತಿಕಃ ।
ಗುಣವತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಕ್ತಿಜ್ಞೋ ಗುಣವನ್ನಿಜಶಕ್ತಿಕಃ ॥ 134 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರಾಣಪಾಲೇಶೋ ಗೀರ್ವಾಣಬಲವೃದ್ಧಿಕೃತ್ ।
ಗೀರ್ವಾಣಲೋಕಧೃಙ್ನಾಥೋ ಗಾಢೇಚ್ಛೋ ಗತಿಭೋಗದಃ ॥ 135 ॥

ಗೃಹೀತಜ್ಞಾನಕೃನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಗೃಹೀತೋ ಗಿರಿಗೋ ಗದಃ ।
ಗೋಪಗೀತಿಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗಿರಿರಾಜೇಷ್ಟಸಾಧಕಃ ॥ 136 ॥

ಗಣಕಪ್ರವರಪ್ರಜ್ಞೋ ಗರ್ಗಾಹರ್ಗಣಂಶಕ್ತಿಕೃತ್ ।
ಗಣಕಾನಾಮ್ಪತಿರ್ಗೋಷ್ಠೋ ಗೌರವಾಣೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 137 ॥

ಗಿರೀನ್ದ್ರಾಭಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಹಾಚಿನ್ತಿತಪೂರಣಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾರ್ಥೋ ಗೀತಾಲಾಪವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 138 ॥

ಗೀಃಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರಶಿರೋಮಣಿಃ ।
ಗೃಹೀತಯೋಗಸನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಗೃಹೀತಸ್ಥಿರಶೇಮುಷಿಃ ॥ 139 ॥

ಗನ್ಧರ್ವರಾಜರಾಜೇಷ್ಟೋ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರಾರ್ಚಿತಾಪಾದಪೀಠೋ ಗೌರವವಸ್ತುಭೂಃ ॥ 140 ॥

ಗುಣಮಾತ್ರಸದಾಸಾಕ್ಷೀ ಗುಣಿರೂಪೋ ಗುಣಿಪ್ರದಃ ।
ಗಾಯಕೋ ಗನ್ಧವಾಡಗ್ರ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣೇಶಶತೋದಿತಃ ॥ 141 ॥

ಗುಹಾನಾದಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಗುಹಾನಾದಜನಿಶ್ರುತಃ ।
ಗುಹಾಪಶ್ಯನ್ತೀಭೂರ್ಗೂಢಮಧ್ಯಮಾನಾದಭೃನ್ಮತಃ ॥ 142 ॥

ಗೀರ್ದೇವೋ ಗ್ಲಾಸಕೃದ್ ಗರ್ವೋ ಗೀಃಸೇವ್ಯೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಗೀಃಶೋಕಾರ್ತಿಹರೋ ಗೋವಿದ್ ಗಿರನರ್ಥಾರ್ಥಖಂಡನಃ ॥ 143 ॥

ಗಮ್ಭೀರೈಶ್ವರ್ಯಸಂಸಿದ್ಧೋ ಗಾಢಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ
ಗನ್ಧರ್ವಲೋಕಭೀಭ್ರಂಶೀ ಗುಣಿಶುದ್ಧೋ ಗುಣೀಷ್ಟಭೂಃ ॥ 144 ॥

ಗಣೋನ್ನೀತೋ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸೋ ಗುಣಭ್ರಾಡ್ ಗೀರ್ನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಗಣಾರ್ಹ್ಯೋ ಗಣಸಂವೀತೋ ಗರ್ಮುದಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 145 ॥

ಗೋಯೋಗಪದ್ಧತೇಃಕರ್ತಾ ಗುರುಯೋಗಾರ್ಥಶೈಲಿಕಃ ।
ಗೋಯೋಗವಸ್ತುಸನ್ದರ್ಶೀ ಗಮ್ಭೀರಾಜಪಮನ್ತ್ರದಃ ॥ 146 ॥

ಗುರುಸೋಽಹಂಸುಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಗೂಢಯೋಗವಿಭೂತಿವಿತ್ ।
ಗೋಸತ್ಯಜ್ಞಾನಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಪಾದ್ ಗುರುಪಾದುಕಃ ॥ 147 ॥

ಗೂಢಪಾದೋ ಗುಡಾಕಾಜಿದ್ ಗುಹಾಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಹಾಶ್ರಿತಃ ।
ಗತಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಭಾಸೋ ಗಾಥಾಗೇಯೋ ಗತಾನೃತಃ ॥ 148 ॥

ಗುರುಪುತ್ರಸ್ತವಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಿದ್ಧೇಃ ಕೃದ್ ಗುರುಪುತ್ರಮಹಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 149 ॥।

ಗುರುಯೋಗಸಮೃದ್ಧೀಶೋ ಗುರುಯೋಗವಿಭಾವನಃ ।
ಗೌರಪುಣ್ಯಕಥೋ ಗೌರಕಾವ್ಯೋ ಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 150 ॥

ಗಾಥಾಗೀತೋ ಗತೀಶಶ್ಚ ಗೌರೈಶ್ವರ್ಯೋ ಗಣಾರ್ತಿಭಿತ್ ।
ಗೌರಭೈರವಸೋಽಹಂಜ್ಞೋ ಗೌರಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ ॥ 151 ॥

ಗುರುಭಕ್ತಸುಖಾಮ್ಭೋಧಿರ್ಗೌರಸೂರಶತಪ್ರಭಃ ।
ಗೌರವಾಣೀಶಸದ್ರೂಪೋ ಗೋಪ್ಯಪಾತಂಜಲಸ್ಮೃತಃ ॥ 152 ॥

ಗೀತಕಾವ್ಯಕಥಾಲಾಪವಿದಗ್ಧೋ ಗೀತಗಾಯಕಃ ।
ಗೌತ್ರೈಕವಿಶದೋ ಗೋತ್ರಾತ್ರಾಣನನ್ದನಕಾರಕಃ ॥ 153 ॥

ಗೋತ್ರಾಚಾತಕಜೀಮೂತೋ ಗೋತ್ರಾಗಣನತತ್ಪರಃ ।
ಗತಾಗತಬಹಿರ್ಭೂತೋ ಗೋನಿತ್ಯೋ ಗುಣದಚ್ಛವಿಃ ॥ 154 ॥

ಗತಾಕಾರೋ ಗುಣಾನನ್ದೋ ಗುಣ್ಯಸ್ಮಿತವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಗೌರಭಸ್ಮಾವಗುಂಠಾಢ್ಯೋ ಗುಣ್ಯಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಃ ॥ 155 ॥

ಗೋವರ್ಧನಧರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋಪಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ।
ಗೋಪಕಶ್ಚೈವ ಗೋಪೀಥೋ ಗವಾನುಗತಿಶೋಭನಃ ॥ 156 ॥

ಗ್ಲಾನ್ಯಾದಿಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಾದಿವಿಶೇಷರಹಿತಃ ಸದಾ ।
ಗಾಯತ್ರೀಯೋಗಸಂಸ್ನಾತೋ ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಃ ॥ 157 ॥

ಗಾಯತ್ರೀಮೂಲಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಜಪಜಾಪಕಃ ।
ಗೌರಾಬ್ಜಮಾಲೀ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥ್ಯೋ ಗೌರಗೋಕುಲರಕ್ಷಕಃ ॥। 158 ॥

ಗೋಯಮಪ್ರೇಷ್ಯಭೀಭೂತೋ ಗೋಕಾಲಭಯನಾಶಕಃ ।
ಗೋವಿಶ್ವಪಾಲಕೋ ಗನ್ಧಪಾದನಾನನ್ದನನ್ದಿತಃ ॥ 159 ॥

ಗೌತಮಾದಿಮಹರ್ಷೀಶೋ ಗುರುಗೌತಮಶಾಸ್ತ್ರದಃ ।
ಗೌತಮನ್ಯಾಯಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಗೌತಮಜ್ಞಾನದೀಪಕಃ ॥ 160 ॥

ಗೋತ್ರಾವಿಲಾಸಗರ್ವಿಷ್ಟೋ ಗೋತ್ರಾರಕ್ಷೀ ಗತೋನ್ನತಃ ।
ಗೋದೇವಬ್ರಹ್ಮವರ್ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 161 ॥

ಗೋಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾದುರ್ಗೋ ಗೋಬಹ್ಮಾಶನಿಪಂಜರಃ ।
ಗತಸರ್ವಭಯಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗತಸಂಗೋ ಗತಾಂಜ್ಜನಃ ॥ 162 ॥

ಗೂಢಕೂಟಸ್ಥಧಾಮಾ ಚ ಗ್ರಸ್ತಕಾಲಭಯವ್ಯಥಃ ।
ಗೂಢಾತಿಗೋಮನೋವಾಚಾಂ ಗೂಢಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 163 ॥

ಗೂಢಹೇತು ಗೂಂಹೀತಜ್ಞೋ ಗೃಹಿಸರ್ವಾಭಯಂಕರಃ ।
ಗೂಢವಿಶ್ವೋ ಗತೋನ್ನಾಹೋ ಗತಾಶೀರ್ಗೋದುರಾಸದಃ ॥ 164 ॥

ಗೂಢಸರ್ವಗತಿರ್ಗೂಢಮಹಾರುದ್ರೋ ಗುಹಾನ್ತರಃ ।
ಗತಸರ್ವಾನೃತಾಲೋಕೋ ಗೂಢಕಾಮ್ಯೋ ಗವಾಮೃತಃ ॥ 165 ॥

ಗವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯತಾಮಾ ವೈ ಗೂಢಸರ್ವಸುಖೈಕಭೂಃ ।
ಗೂಢವಿಶ್ವಪಿತಾ ಗೂಢವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಏವ ಚ ॥ 166 ॥

ಗೀಃಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಸಮ್ಭೂತಿರ್ಗೂರುಸರ್ವವಿಕಾರಹೃತ್ ।
ಗೌರಸರ್ವಾರ್ಥವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗತಿಸರ್ವಶರೀರಿಜಿತ್ ॥ 167 ॥

ಗಾಢಾನನ್ತಪದಾಶಕ್ತಿರ್ಗತಾಪತ್ತಿರ್ಗವಾಕ್ಷರಃ ।
ಗಾಢಸ್ನೇಹೋ ಗುಹಾಹಂಸೋ ಗುಹಾಸೋಽಹಂನಿಯೋಜಕಃ ॥ 168 ॥

ಗೂಢೋಚೇತನಜೀವೇಶೋ ಗಾಢಾನನ್ತಯಶಾಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಗೋತ್ರೈಕವಿಸ್ಫುರದ್ವೀರ್ಯೋ ಗತಾಹಂವಾದ ಏವ ಚ ॥ 169 ॥

ಗತಪಾರೋ ಗವಿಷ್ಠಾದ್ಯೋ ಗುಣಕಲ್ಯಾಣಸಾಗರಃ ।
ಗಿರೀಶಬ್ರಹ್ಮವೈಕುಂಠಾದ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟತರ ಚೇತನಃ ॥ 170 ॥

ಗುಹಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಗೌರೀಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದನಃ ।
ಗಭಸ್ತಿಮದನನ್ತಾಭೋ ಗುಹ್ಯಕೇಶವಿಭೂತಿದಃ ॥ 171 ॥

ಗಾತ್ರಹೀನಶತಾನನ್ತರೂಪಲಾವಣ್ಯಸಾಗರಃ ।
ಗಿರಶಿಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯಜಗದ್ಭಂಗಾದಿಕಾರಕಃ ॥ 172 ॥

ಗಾಢಕಾಲಮಹಾಕಾಲೋ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯೌದಾರ್ಯಸಾಗರಃ ।
ಗೋತ್ರಾದುಗ್ಘಸುಧಾಮೋದೋ ಗಾಥಾಕಾವ್ಯಕಥೋದಿತಃ ॥ 173 ॥

ಗಾಥಾವಿದಗ್ಧೋ ಗೌರೀಷ್ಟೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರದೀಪನಃ ।
ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದಾವೇದ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಬ್ರಹ್ಮಶಿವಾತ್ಮಕಃ ॥ 174 ॥

ಗಿರಾದ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಿಹೃದ್ ಗ್ರನ್ಥೀ ಗುಣವೃದ್ಧಿಪ್ರಯೋಜಕಃ ।
ಗುಣರ್ಧಿದಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗೀಷ್ಪತೀಶ್ವರಪುಂಗವಃ ॥ 175 ॥

ಗಾಢಾಧಾರಾಧರೋ ಗುಪ್ತಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದೃಢಾಸನಃ ।
ಗರ್ಭಾಸ್ತಮಣಿಪೂರಾರ್ಕೋ ಗುಹಾನಾಹತಚಕ್ರಭಃ ॥ 176 ॥

ಗುಹಾಬ್ಜವಾಸೋ ಗಗನಮಹಾಪದ್ಮಪದಾಶ್ರಯಃ ।
ಗಲದೇಶವಿಶುದ್ಧಸ್ಥೋ ಗಲತ್ಪೀಯೂಷಜೋಷಣಃ ॥ 177 ॥

ಗೋಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರವೇಶ್ಮಾರ್ಕೋ ಗಗನಾಕೃತಿನಿರ್ಮಲಃ ।
ಗತಮಾನ್ದ್ಯೋ ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗೂಢಾಜ್ಞಾಚಕ್ರಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 178 ॥

ಗುರುಸಿದ್ಧಾಸನಸ್ಥಾಯೀ ಗುಹಾಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಃ ।
ಗೂಢಾಧಾರಾದ್ಯುಪಾದೇಷ್ಟಾ ಗೋಪ್ಯಲಕ್ಷವಿಚಾರಕೃತ್ ॥ 179 ॥

ಗುಹಾಸ್ತಮ್ಭೋಪದಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಗೋಪ್ಯಶೂನ್ಯವಿಧಾನದಃ ।
ಗೋಪ್ಯದೇವೋ ಗತದ್ವನ್ದ್ವೋ ಗೌರದೇವೋ ಗತತ್ರಿವೃತ್ ॥ 180 ॥

ಗೇಷ್ಣುರ್ಗೇತ್ಣ್ವಾಶ್ರಯೋ ಗೇಷ್ಣುಪತಿರ್ಗೇಷ್ಣುನಟಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋರಗ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಶ್ಚ ಗೋಧೂಮಾರಾಧ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 181 ॥

ಗೋಪಾ ಗೋಪಾಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರಾಹೀ ಗೋಪಾರ್ಹ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠಪಾಲಕಃ ।
ಗುಪ್ತೋ ಗೋಪಾಲನಾಮಾಪಿ ಗೌಷ್ಠೀನಸ್ಥೋ ಗವೀಶ್ವರಃ ॥ 182 ॥

ಗಂಗಾಮೌಲಿರ್ಗವಾಮೀಶೋ ಗೋಗಮ್ಯೋ ಗೋವಿದಾಂಗತಿಃ ।
ಗವೇಡ್ಯೋ ಗಗನಾಕಾರೋ ಗ್ರತ್ಸಾಧಿರ್ಗೋಧರೋ ಗ್ರಹೀ ॥ 183 ॥

ಗೋಧನೋ ಗೋಧನಾಧೀಶೋ ಗುಪ್ತವಸ್ತುಜ್ಞ ಏವ ಚ ।
ಗೋಕುಲೀ ಗುಪ್ತಗುರ್ಗೋಧುಗ್ ಗೋರಜಶ್ಛುರಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 184 ॥

ಗುಪ್ತೇನ್ದ್ರಿಯಕುಲೋ ಗುಪ್ತಗೋರಕ್ಷೋ ಗೋಮತಾಂಗತಿಃ ।
ಗೂಢಾತ್ಮಾ ಗುಪ್ತಗೋರೂಪೋ ಗೋಪಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗವಾಂಗತಿಃ ॥ 185 ॥

ಗೇಷ್ಣುಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಾಗಮ್ಯೋ ಗೇಷ್ಣುಜ್ಞೋ ಗೇಷ್ಣುಸರ್ವವಿತ್ ।
ಗುಣಪ್ರಾಗ್ ಗುಣಧಾಮಾ ಚ ಗೋದಾನವಿಧಿವೇದಕಃ ॥ 186 ॥

ಗೋಷ್ಠೀಪಾಲೋ ಗೀತಿಪಟುರ್ಗೀತಿಗೀತೋ ಗತಾಲಸಃ ।
ಗೋಪಿಕಾಗೀತಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಗೀತಾಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 187 ॥

ಗೀತಿಪ್ರೀತೋ ಗುಹಾಗುಹ್ಯೋ ಗೃಹ್ಯಗೀತವಿವೇಚಕಃ ।
ಗೀತೋಪನಿಷದಾಗಮ್ಯೋ ಗೀತೋಪನಿಷದಕ್ಷರಃ ॥ 188 ॥

ಗುಣವಿದೂ ಗುಣಮರ್ಯಾದೋ ಗನ್ಧಗ್ರಾಹೀ ಗುಣೋತ್ಕಟೋ ಗೋಜಿತ್ ।
ಗರ್ಗಾನುಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯಭ್ರಮಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತಾ ॥ 189 ॥

ಗರ್ಗಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಧ್ಗೋ ಗೀರ್ವಾಣೇಶಾದಿಸಂಸ್ತುತೋ ಗೋಭ್ರಾಟ್ ।
ಗ್ರಹದೋಷನಿರಾಕರ್ತಾ ಗೋತ್ರಪ್ರಾಣೋಽಥ ಗರ್ವವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ॥ 190 ॥

ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಕಮದಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಭೂಷಾಸ್ಪದಂ
ಶಕ್ರಾದ್ಯೈರಖಿಲೈರಜಸ್ತ್ರಮಮರೈಸ್ತೋಷ್ಟೂಯ್ಯಮಾನಂ ಭೃಶಮ್ ।
ಗಾದಿಗ್ರನ್ಥನಿಗುಮ್ಫಿತ ಶುಭತರ ವಿದ್ವಂಜನಾನನ್ದಂ
ಯೋಗೀಶಾನನುನಂ ಸದಾಸ್ತು ಭವತಾಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ಚ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ಮುದೇ ॥ 191 ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೇಣಯಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಸಮುಲ್ಲಸನ್ತುತರಾಮ್ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯವಿದ್ಯಾಧರಗನರ್ವಸಿದ್ಧಯೋಗೀನ್ದ್ರ
ದೇವೇನ್ದ್ರನರೇನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದಾದಾರುವೃನ್ದ
ವನ್ದಿತಾನನ್ದಮಕರನ್ದವಿನ್ದುಸನ್ದೋಹನಿಸ್ಯನ್ದಿಪದಾರವಿನ್ದಸ್ಯ
ತ್ರಿಭುವನಗುಣೋಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಸ್ಯ ಗರ್ಗಾದಿಮಹರ್ಷಿಗೀತಸ್ಯ ಭಗವತೋ
ಗೋರಕ್ಷನಾಥಸ್ಯ ಗಕಾರಾದಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತುತಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read 1000 Names of Gakaradi Goraksh:

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top