Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Gakaradi Goraksh Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਗਕਾਰਾਦਿਸ਼੍ਰੀਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਾਯ ਨਮੋ ਗੁਰਵੇ
ਦੇਯਾ ਦ੍ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਭੁਵਿ ਤਤਿਮਨਿਸ਼ਂ ਯਸ੍ਯ ਦਕ੍ਪਾਤਮਾਤ੍ਰ
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਪ੍ਰਭਾਵਾ ਦ੍ਰਚਯਤਿ ਭੁਵਨਂ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਃ ਸਮਗ੍ਰਮ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ੋਣੀਭਾਰਂ ਵਿਧਤ੍ਤੇ ਸ਼ਿਰਸਿ ਫਣਿਪਤ੍ਤਿਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਤਿ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਂ
ਸੋऽਯਂ ਸ਼੍ਰੀਆਦਿਨਾਥਃ ਸੁਰਨਿਕਰਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਨੀਰਾਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ॥ ੧ ॥

ਅਹੋ ! ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਯੁਤਪਾਦਪਦ੍ਮਂ ਮਤ੍ਸ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਨਾਥਸ੍ਯ ਮਨੋਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤੇਃ ।
ਸਾਪਤ੍ਨ੍ਯਭਾਵਂ ਪ੍ਰਵਿਹਾਯ ਯਤ੍ਰ ਚਕ੍ਰੇ ਨਿਵਾਸਂ ਕਮਲਾ ਚ ਗੀਸ਼੍ਚ ॥ ੨ ॥

ਯਸ਼੍ਚਾਦੌ ਪਦ੍ਮਯੋਨਿਰ੍ਵਿਸਜਤਿ ਨਿਖਿਲਂ ਸ੍ਵਸ੍ਵਕਰ੍ਮਾਨੁਕੂਲਂ
ਯਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤੇ ਰੁਦ੍ਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਲਯ ਇਵ ਜਨਂ ਮੋਹਲੀਨਂ ਕਰੋਤਿ ।
ਯਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੇਹਸ੍ਤ੍ਰਿਜਗਦਵਨਕਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਯੋਗਾਤ੍ਮਕੋऽਸੌ
ਗੋਰਕ੍ਸ਼ੋ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਨਾਂ ਤਤਿਮਨਵਰਤਂ ਵਃ ਪ੍ਰਦੇਯਾਤ੍ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਃ ॥ ੩ ॥

ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਾਨਿਪੁਣੋ ਗੁਹ੍ਯੋ ਗੋਭਾਰਾਰ੍ਤਿਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਦਾਰਾਤਿਵਿਦ੍ਰਾਵੀ ਗੋਪਦਾਨੁਗਤਿਰ੍ਗੁਣੀ ॥ ੪ ॥

ਗੋਭਾਸ੍ਵਾਨ੍ ਗਣ੍ਡਮੁਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਗੁਣਵਦ੍ ਵ੍ਯੂਹਮਾਨਦਃ ।
ਗੋਵਤ੍ਤਿਦਸ਼੍ਚ ਗੋਰਾਜੋ ਗੋਲੋਕਾਵਾਸਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੫ ॥

ਗੁਹ੍ਯਕਪ੍ਰੇਤਕ੍ਰਵ੍ਯਾਦਸ਼ਾਕਿਨੀ ਗ੍ਰਹਭਞ੍ਜਕਃ ।
ਗਤੋਪਸਰ੍ਗੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਜ੍ਞੋ ਗੌਰਭੂਤਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਗੋਰਾਙ੍ਗੋ ਗਣ੍ਡਮੁਦ੍ਰਾਸ੍ਯੋ ਗੌਤਮੀਨਾਥ ਏਵ ਚ ।
ਗਨ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਗੌਤਮਤ੍ਰਾਤਾ ਗੁਰੁਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਪਾਰਭਤ੍ ॥ ੭ ॥

ਗੋਰਣ੍ਣਾਥੋਂ ਗਵਾਂਨਾਥੋ ਗੋਮਾਨ੍ ਗੋਬ੍ਰਹ੍ਮਪਾਲਕਃ ।
ਗਤਕ੍ਰੂਰੋ ਗਭੀਰਾਤ੍ਮਾ ਗਭਸ੍ਤਿਸ਼ਤਚਕ੍ਰਭਤ੍ ॥ ੮ ॥

ਗਣਪੋ ਗਣਨਾਥਸ਼੍ਚ ਗਣਸ੍ਵਾਮੀ ਗਿਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੁਰੁਦਯੋ ਗੁਰੁਪ੍ਰਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਗੁਰੁਦੇਵੋ ਗਵੇਸ਼ਕਃ ॥ ੯ ॥

ਗਗਨੋ ਗਤਿਮਾਨ੍ ਗੌਰਤੇਜਾ ਗਮ੍ਭੀਰਸ਼ੁਦ੍ਧਭੂਃ ।
ਗਤਪਾਪ੍ਮਾ ਚ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਗ੍ਰ੍ਯੋ ਗ੍ਰਾਮਵਾਸਿਜਨਾਰ੍ਥਦਃ ॥ ੧੦ ॥

ਗੁਰੁਭਰ੍ਗੋ ਗਤਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਦਿਘਸ੍ਮਰਃ ।
ਗ੍ਰਾਮਰਕ੍ਸ਼ਣਸਨ੍ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਗਰ੍ਵਕਕ੍ਸ਼ਹੁਤਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਗਰ੍ਮੁਦਦ੍ਭੁਤਰੂਪਾਢ੍ਯੋ ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵੀਭੀਭਯਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਤਰਗੋਤ੍ਰਘ੍ਨੋ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼ੇਸ਼ਦਰ੍ਪਹਾ ॥ ੧੨ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਣਦੁਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ੋ ਗੋਬ੍ਰਹ੍ਮਭਯਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਗਤਕ੍ਸ਼ੋਭੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਨੇਤਾ ਗੂਢਕਾਲਯਮਾਨ੍ਤਕ ॥ ੧੩ ॥

ਗ੍ਰਸ੍ਤਾਸਾਧ੍ਯਮਹਾਰੋਗੋ ਗੁਣਵਨ੍ਮਹਦਰ੍ਥਦਃ ।
ਗੁਰੁਧਰ੍ਮਾਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਦਿਮਰ੍ਦਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਗੁਣਾਕਾਰੋ ਗੁਣਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥੋ ਗੁਣਤ੍ਰਯਨਿਸ਼ੇਧਕਤ੍ ।
ਗੋਕੋਟਿ ਗ੍ਰੋਗ੍ਰਹੇਸ਼ਾਨੋ ਗ੍ਰਸ੍ਤਮਾਯੋ ਗਦਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੫ ॥

ਗੁਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰੋ ਗਵਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਗ੍ਲਾਨਿਹਾ ਗ੍ਲਾਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਗੁਹਾਸ਼ਾਪੂਰਕੋ ਗਣ੍ਯੋ ਗੋਪਤਾਪਨਿਰਾਕਰਃ ॥ ੧੬ ॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰੇਸ਼੍ਟਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਗੁਹਾਗੂਢੋ ਗਤਭ੍ਰਮਃ ।
ਗੋਪਕੋ ਗਤਸਰ੍ਵਾਧਿਰ੍ਗਤਿਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਗੁਹਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੧੭ ॥

ਗਤਭਾਵੋ ਗਤਾਭਾਵੋ ਗਤਾਵਿਦ੍ਯੋ ਗੁਣਾਗ੍ਰਹਃ ।
ਗੁਹਾਧ੍ਯੇਯੋ ਗੁਹਾਜ੍ਞੇਯੋ ਗਾਢਾਙ੍ਗੋ ਗੂਢਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੮ ॥

ਗ੍ਲਾਸ੍ਨੁਤਾਪਾਪਹਰ੍ਤੋ ਚ ਗਙ੍ਗਾਧਰਪਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੁਰੁਰ੍ਜਿਤਪ੍ਰਿਯਾਕਾਰੋ ਗ੍ਲਾਨਮ੍ਲਾਨਿਨਿਸ਼ੂਦਕਃ ॥ ੧੯ ॥

ਗਭਸ੍ਤਿ ਗਰ੍ਵਸਂਹਰ੍ਤਾ ਗੋਕਸ਼੍ਮਲਨਿਰਾਸਕਤ੍ ।
ਗਾਤਗੀਤੋ ਗੁਣਾਗਾਰੋ ਗੁਹਾਸ਼ਾਯੀ ਗਣਾਗ੍ਰਣੀਃ ॥ ੨੦ ॥

ਗੁਹਾਕਮਲਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡੋ ਗੌਣਦੁਸ੍ਸਹਭਾਵਨਃ ।
ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਂਸ਼ਯਸਂਹਰ੍ਤਾ ਗੁਰੁਮਤ੍ਸ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੨੧ ॥

ਗੁਣਾਗ੍ਰਣ੍ਯੋऽਥ ਗਨ੍ਧੇਸ਼੍ਟੋ ਗਿਰਿਨਾਰਨਿਜਾਸਨਃ ।
ਗਣਕਪ੍ਰਵਣਾਗ੍ਰਣ੍ਯੋ ਗਦਾਧਰਭਯਾਪਹਾ ॥ ੨੨ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਦੁਸ੍ਸਹਦ੍ਯੋਤੋ ਗਭੀਰੋ ਗਤਿਰੋਚਨਃ ।
ਗਭਸ੍ਤਿਕੋਟਿਸਤ੍ਤੇਜਾ ਗਨ੍ਧਵਾਹਾਦਿਕਪ੍ਲਵਃ ॥ ੨੩ ॥

ਗੁਰੁਕ੍ਰਮੋ ਗਣਾਧੀਸ਼ੋ ਗੌਰਸ੍ਯੋ ਗੁਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਗਣਪ੍ਰਾਜ੍ਞੋ ਗਣਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯੋ ਗਣਸਂਵਿਦ੍ਗਣਾਗ੍ਰ੍ਯਭੂਃ ॥ ੨੪ ॥

ਗੁਣਾਤੀਤੋऽਥ ਗੁਣਭਦ੍ ਗੁਣਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਵਿਭੁਃ ।
ਗੁਣਸ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਗਣੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਗਣਦੇਵਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੫ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰਮ੍ਭਸ਼੍ਚ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਨ੍ਤੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਦ੍ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪਾਰਦਕ੍ ।
ਗਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪਾਰੀਣੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਗੁਮ੍ਫਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਗਤਪਾਣਿਰ੍ਗਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸ਼੍ਚ ਗ੍ਰਹੋਤਾ ਗਤਿਸਰ੍ਵਭਤ੍ ।
ਗੁਪ੍ਤਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਗੁਣਾਲੋਕੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਗੁਣਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥ ੨੭ ॥

ਗੁਰੁਸਂਸਾਰਦੁਃਖਘ੍ਨੋ ਗੌਰਭਾਸ੍ਵਤ੍ਸੁਸ਼ੋਮਨਃ ।
ਗੌਰਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਗੁਰੁਦ੍ਰੋਹਿਬਹਿਸ਼੍ਕਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਗੁਣਾਚ੍ਛੇਦ੍ਯਵਪੁਰ੍ਗਮ੍ਯੋ ਗੁਣਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਵੇਦਿਤਃ ।
ਗੌਰਭੂਰ੍ਗੌਰਿਮੁਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਗਲਵ੍ਯਾਲੋਪਵੀਤਕਃ ॥ ੨੯ ॥

ਗੋਮਤੀਤੀਰਤਾਪਘ੍ਨੋ ਗੁਰ੍ਵੀਚ੍ਛਾਦੋ ਗਵੇਸ਼ਕਤ੍ ।
ਗੌਤਮਾਪਤ੍ਤਿਹਰ੍ਤਾ ਚ ਗੋਮਤੀਪਦਪਾਵਨਃ ॥ ੩੦ ॥

ਗੌਘਸ਼੍ਣਿਰ੍ਗੁਰੁਜ੍ਞਾਤੋ ਗੌਰਜ੍ਞਾਨੋਪਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਗੋਮਦ੍ਵਾਸਿਜਨਾਨਨ੍ਦੋ ਗੁਰੁਵਿਜ੍ਞਾਨਸਂਸ੍ਕਤਃ ॥ ੩੧ ॥

ਗਵਾਮ੍ਭਰ੍ਤਾਰ੍ਥ ਗੋਨਾਥੋ ਗੋਪਨਾਥੇਨਨਾਥਿਤਃ ।
ਗੋਸ਼੍ਠਪ੍ਰਿਯੋ ਗਵਾਧਾਰੋ ਗੋਧੁਗ੍ ਗੋਗੁਬ੍ ਗੁਹਾਦਰਃ ॥ ੩੨ ॥

ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸ਼੍ਚ ਗੌਤਮਾਸ਼੍ਰਮਖੇਦਹਤ ।
ਗੋਮਨ੍ਨਾਥੋ ਗੁਣਾਭੇਦ੍ਯੋ ਹਾਵਾਸੀ ਗ੍ਰਹਾਗ੍ਰਹਃ ॥ ੩੩ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਦ੍ਯੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਭਾਸ਼ਾਰ੍ਥੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਾਰਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਵਰਃ ।
ਗੁਹਾਕਞ੍ਜਾਸ਼ਯੋ ਗੋਦਗ੍ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ॥ ੩੪ ॥

ਗੌਰਹਤ੍ਕਞ੍ਜਾਸਂਵਾਸੀ ਗਾਯਕੇਸ਼੍ਟਫਲਾਰ੍ਥਦਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪਾਲਿਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠੋ ਗੁਣਾਨਨ੍ਤਵਿਲਾਸਯੁਕ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਗਨ੍ਧਾਨੁਲਿਪ੍ਤਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗੋ ਗੁਣਨਾਥੋ ਗੁਣਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗਿਰੀਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਗੋਸਰ੍ਪਿਃਪਾਨਚਞ੍ਚਲਃ ॥ ੩੬ ॥

ਗਙ੍ਗਾਵੀਚਿਵਿਧੌਤੋਤ੍ਤ ਮਾਤਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਗਤਵਿਜ੍ਵਰਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵੇਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਗੁਣਰਕ੍ਸ਼ੋ ਗਣੈਕਦਕ੍ ॥ ੩੭ ॥

ਗੁਣਗ੍ਰਾਮੋ ਗੁਣਾਰਾਮੋ ਗਾਨਨਾਥੋ ਗਣਾਕ੍ਸ਼ਯਃ ।
ਗੁਰੁਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਨੈਪੁਣ੍ਯੋ ਗੁਣੋਤ੍ਤੀਰ੍ਣੋ ਗਦਾਗ੍ਰਣੀਃ ॥ ੩੮ ॥

ਗੁਰੁਸਨ੍ਦੇਹਸਞ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਗੁਹ੍ਯਯੋਗਪ੍ਰਦੀਪਕਃ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਰ੍ਕੋ ਗੁਰੁਨਾਥਸ਼੍ਚ ਗੋਤ੍ਰਕੇਤੁਰ੍ਗਤਕ੍ਲਮਃ ॥ ੩੯ ॥

ਗੀਤਾਗੀਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞੋ ਗੋਕਸ਼੍ਟਸ਼ਤਸ਼ਾਤਕਃ ।
ਗੋਚਰੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਿਧ੍ਨਘ੍ਨੋ ਗਰ੍ਵਮਾਨਵਿਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੪੦ ॥

ਗਵੀਸ਼ੋ ਗੌਰਭੂਰ੍ਗੋਮੀ ਗਰ੍ਭਸ੍ਥਪਰਿਪਾਲਕਃ ।
ਗੋਕਾਲਸ਼ੇਸ਼੍ਸਮ੍ਪਾਯੀ ਗੋਪੀਯੂਸ਼ਸੁਖਾਸਨਃ ॥ ੪੧ ॥

ਗਿਰ੍ਯਰਣ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਸ੍ਥਾਯੀ ਗੋਕੋਟਿਪਾਯਸਾਦਨਃ ।
ਗਰ੍ਗਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵੀਣਾਤ੍ਮਾ ਗਰ੍ਗਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਦਿਃ ॥ ੪੨ ॥

ਗਰੀਯਾਨ੍ ਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਗਹਿਸਨ੍ਤਾਪਮੋਚਨਃ ।
ਗਰ੍ਭਤ੍ਰਾਤਾ ਚ ਗਸ਼੍ਟੀਸ਼ੋ ਗੋਗਸ਼੍ਟਿਗਣਪਾਲਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਗਿਰਿਨਾਰਗੁਹਾਵਾਸੀ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਗਮਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ ।
ਗੋਸ਼੍ਠਪ੍ਰਿਯੋ ਗੀਤਾਸ਼ਾਨੋ ਗਜਾਸ਼੍ਵਾਨ੍ਤਵਿਭੂਤਿਦਃ ॥ ੪੪ ॥

ਗਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਗਾਨਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਣਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਤੀਰਪ੍ਰਿਯਾਵਾਸੋ ਗਨ੍ਧਾਕਸ਼੍ਟਮਧੁਵ੍ਰਤਃ ॥ ੪੫ ॥

ਗੌਰਯੋਗਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਗਣਾਨੀਕਸ਼ੁਭਾਵਹਃ ।
ਗਲਸ਼ੋਭਿਬਹਨ੍ਨੋਦੋ ਗੁਮ੍ਫਪ੍ਰਣਯਪਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੪੬ ॥

ਗੂਢੋऽਤ੍ਮਾ? ਗਣਕਾਗ੍ਰਣ੍ਯੋ ਗਿਰਿਰੈਵਤਵਾਸਕਤ੍ ।
ਗਿਰਿਰੈਵਤਤਾਪਘ੍ਨੋ ਗਿਰਿਰੈਵਤਪਾਲਕਃ ॥ ੪੭ ॥

ਗਿਰ੍ਯਰ੍ਬੁਦਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਾਯੀ ਗਿਰ੍ਯਰ੍ਬੁਦਸਦਾਚਰਃ ।
ਗਿਰ੍ਯਰ੍ਬੁਦਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਾਤਾ ਗਿਰ੍ਯਰ੍ਬੁਦਸੁਖਾਸਨਃ ॥ ੪੮ ॥

ਗੁਜਾਰਿਸ਼ਤਵਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਕੀਤਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਗੁਰੁਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਗੁਹਾਰ੍ਥਦੋ ਗੁਹਸ੍ਵਾਮੀ ਗਵੀਸ਼ੋ ਗੋਭਯਾਪਹਃ ॥ ੪੯ ॥

ਗੁਣ੍ਯਾਲਯੋ ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੇਯਾਨ੍ ਗੁਰੁਹਤ੍ਯਾਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਗੁਣੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ੋ ਗੁਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗੁਣ੍ਯੇਤਰਨਿਸ਼ੇਧਕਤ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਨਿਰ੍ਮਾਣਚਾਤੁਰ੍ਯੋ ਗੁਹਾਵ੍ਯਾਪੀ ਗਤਸ਼੍ਰਮਃ ।
ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਥਵਦ੍ਧਿਕਦ੍ ਗੋਭਦ੍ ਗੌਰਵਾਮਯਧਗ੍ ਗੁਰੁਃ ॥ ੫੧ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਰੂਢਾਰ੍ਥਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਗੂਢਯੋਗਾਰ੍ਥਕੁਞ੍ਚਿਭਦ੍ ।
ਗੂਢਨਾਮਾ ਗਤਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗੋਸ੍ਵਾਮੀ ਗੋਭਯਾਪਹਾ ॥ ੫੨ ॥

ਗੂਢਵਰ੍ਣਸਮਾਮ੍ਨਾਯੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਨ੍ਦਰ੍ਭਭਾਵਵਿਤ੍ ।
ਗੋਧੀਰੋ ਗਹਨੋ ਗੋਮੀ ਗੋਤ੍ਰਾਭਾਰਨਿਰਾਕਰਃ ॥ ੫੩ ॥

ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰੇਸ਼੍ਟਸਂਯੋਕ੍ਤਾ ਗੌਰਵਿਦ੍ਯੋ ਗ੍ਰਹਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਗੁਣਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋ ਗੁਣਾਨਨ੍ਤੋ ਗੁਣਚਿਨ੍ਮਯਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੫੪ ॥

ਗੁਰੁਪਮਾਦਿਸਨ੍ਨਾਥੋ ਗੁਰੁਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸਂਜ੍ਞਿਤਃ ।
ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਭਯਵਿਦ੍ਰਾਵੀ ਗੌਰਯੋਗਸੁਧਾਨਿਧਿਃ ॥ ੫੫ ॥

ਗਤਰੋਗੋ ਗਵਾਮੀਸ਼ੋ ਗੁਣਵਦ੍ਗਣਪੂਜਿਤ ।
ਗੁਣਭੂਰ੍ਗਾਨਨੈਪੁਣ੍ਯੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਭੂਰ੍ਗੋਵਿਦਾਙ੍ਗਤਿਃ ॥ ੫੬ ॥

ਗੁਣਚ੍ਛਾਦ੍ਮਾ ਚ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਸ਼੍ਟੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਧਾਰੋ ਗਤਿਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਨ੍ਮਾਨਦੋ ਗੋਪ੍ਯੋ ਗੁਣਨੇਤ੍ਰਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੫੭ ॥

ਗੁਪ੍ਤਵਸ੍ਤੁਰ੍ਗਣੇਸ਼ਾਨੋ ਗੁਣਾਨ੍ਤਰ੍ਭੂਤਚਿਨ੍ਮਯਃ ।
ਗਣਰਾਜੋ ਗਣਸ੍ਨੇਹੋ ਗੁਰੁਦੇਵਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੫੮ ॥

ਗਹਿਤੋ ਗੁਣਵਾਨ੍ ਗੋਪੋ ਗੁਰੁਧਾਮਾ ਗੁਰੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਗੁਣਵਿਚ੍ਛਿਸ਼੍ਯਸ਼ਨ੍ਦਾਯੀ ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੫੯ ॥

ਗੁਰੁਯੋਗਾਸਨਸ੍ਥਾਤਾ ਗੁਰੁਭਾਵਵਿਭਾਸ਼ਣਃ ।
ਗੀਤਨਾਦਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਗੀਤਲੀਲੋ ਗੁਰੁਕ੍ਰਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੀਰ੍ਗੁਪ੍ਤਧਾਮਾ ਚ ਗ੍ਰਥਿਤੋ ਗੁਹ੍ਯਯੋਗਭੂਃ ।
ਗੁਰੁਵ੍ਯਵਸਿਤੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟਬੁਦ੍ਧਿਯੋਗਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੬੧ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਦ੍ਦੀਪੋऽਥ ਗੁਣਧਗ੍ ਗੁਣਕਦ ਗੁਣਹਦ੍ ਗੁਹਃ ।
ਗੁਣਾਵਿਰ੍ਭੂਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡੋ ਗੁਣਮਨ੍ਯੋ ਗੁਣੋਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੬੨ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਦੀਸ਼੍ਟਸ਼ਨ੍ਦਾਤਾ ਗੁਰੁਪਾਸ਼ਾਪਹੋ ਗਤਿਃ ।
ਗੌਰਸਤ੍ਯਾਵ੍ਯਯਾਨਨ੍ਤੋ ਗੁਰੁਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਵਿਤੀਯਕਃ ॥ ੬੩ ॥

ਗੌਰਘਸ਼੍ਣਿਪ੍ਰਭਾਦੀਪ੍ਤੋ ਗੋਤ੍ਰਵਨ੍ਦਭਯਾਪਹਃ ।
ਗੋਤ੍ਰਾਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਭੁਰ੍ਗੋਤ੍ਰਵਰੋ ਗਨ੍ਧੀ ਗਤਾਸ਼ਯਃ ॥ ੬੪ ॥

ਗੂਢਵੇਦਾਰ੍ਥਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਗੂਢੋਪਨਿਸ਼ਦਵ੍ਯਯਃ ।
ਗੁਰੁਮਤ੍ਸ੍ਯਮਹੇਸ਼ਾਨੋ ਗੁਰੁਮਤ੍ਸ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਗਮ੍ਯਾਰ੍ਥੋ ਗੌਰਗਨ੍ਧਾਪ੍ਤੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਨੀਕਨਾਯਕਃ ।
ਗੀਣਿਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਨਾਕਨਨ੍ਦਨ ॥ ੬੬ ॥

ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਗਤਿਰ੍ਗਨ੍ਧੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਰਾਜਭਾਃ ।
ਗੁਡਕੇਸ਼ਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਰਵੀਜਿਤਃ ॥ ੬੭ ॥

ਗਿਰਿਤ੍ਰੋ ਗੌਸ਼੍ਚ ਗੀਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਗਿਰਿਤ੍ਰਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਗਹੀਤਗੁਣਗੋ ਗਾਥੀ ਗਰ੍ਭਗੁਬ੍ ਗੇਯਕਨ੍ਮੁਦਃ ॥ ੬੮ ॥

ਗੁਣਾਹਿਤਕੁਲਤ੍ਰਾਸੋ ਗਣਾਧਾਰੋ ਗਣੈਕਪਾਤ੍ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਾਪ੍ਰਾਕਤਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਗਮ੍ਭੀਰਾਸ੍ਯੋ ਗਵਾਦਤਿਃ ॥ ੬੯ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਨਿਮ੍ਨਨਾਭਿਸ਼੍ਚ ਗਮ੍ਭੀਰਜਲਦਧ੍ਵਨਿਃ ।
ਗਤਜਨ੍ਮਜਰਾਮਤ੍ਯੁਰ੍ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਤ੍ਕਞ੍ਜਮੁਣ੍ਮੁਖਃ ॥ ੭੦ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਾਨਨ੍ਤਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਗਰ੍ਭਾਵਾਸਵਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਪਦਵਿਨ੍ਯਾਸੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਯਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੭੧ ॥

ਗੋਪੇਸ਼ੋऽਥ ਗਹਸ੍ਵਾਮੀ ਗੋਗੋਪਨਪਰਾਯਣਃ ।
ਗਜਾਜਿਨਪਰਿਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟੋ ਗੋਪਥਾਨੁ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੭੨ ॥

ਗਜਾਰ੍ਯਜਿਨਸਂਵੀਤੋ ਗੌਰਯੋਗਵਿਦਾਂਵਰਃ ।
ਗੁਰੁਸਿਦ੍ਧੋ ਗੁਹਾਗਾਰੋ ਗਹੀ ਗ੍ਰਾਮਪੁਰਾਦਿਪਾਃ ॥ ੭੩ ॥

ਗਭਸ੍ਤਿਕਰ੍ਣਮੁਦ੍ਰਾਸ੍ਯੋ ਗੁਰ੍ਵਨੁਜ੍ਞਾਪ੍ਰਪਾਲਕਃ ।
ਗੁਰੁਦੈਤ੍ਯਕੁਲੋਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰ੍ਯੋਹਿ ਗੋਸ਼ਿਵਃ ॥ ੭੪ ॥

ਗਰ੍ਤਾਰ੍ਤਿਰ੍ਗਤਸਂਸਾਰੋ ਗਤਦਰ੍ਪੋ ਗਤਜ੍ਵਰਃ ।
ਗਤਾਹਙ੍ਕਾਰਵੈਚਿਤ੍ਯੋ ਗਤਸਙ੍ਕਲ੍ਪਕਲ੍ਪਨਃ ॥ ੭੫ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਰਾਧਿਤਾਙ੍ਧ੍ਯਬ੍ਜਯੁਗ੍ਮਸ਼੍ਚੈਵ ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਾਨ੍ ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਕ੍ਤਾ ਚ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਦ੍ਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੭੬ ॥

ਗੀਰ੍ਜਨ੍ਮਾ ਗੂਢਵਿਚ੍ਛੋਸ਼੍ਠੋ ਗੁਰੁਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਧਗ੍ ਗਤਿਃ ।
ਗੁਰੁਭੀਤਿਪ੍ਰਮਰ੍ਦੀ ਚ ਗੁਰ੍ਵਰ੍ਤਿਵਨ੍ਦਭੇਦਕਃ ॥ ੭੭ ॥

ਗੂਹੋ ਗੂਢਤਮੋ ਗੁਪ੍ਤੋ ਗੀਸ਼੍ਪਤਿਰ੍ਗੀਤਿਨਾਯਕਃ ।
ਗਮ੍ਭੀਰੀਗਨ੍ਧਸਂਲ੍ਲੁਬ੍ਧੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਲੋਲਾਲ੍ਯਲਙ੍ਕਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਗੋਪੋ ਗੋਪ੍ਯਤਰੋ ਗਹ੍ਯੋ ਗੁਣ੍ਯਸ਼ਙ੍ਗਿਨਿਨਾਦਭਤਃ ।
ਗੁਪ੍ਤਾਗੁਪ੍ਤੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਬਲੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰ੍ਥਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਃ ॥ ੭੯ ॥

ਗਣਕਪ੍ਰੀਤਿਕਦ੍ ਗਰ੍ਗਦੇਵੋ ਗਰ੍ਗਾਦਿਸਤ੍ਕਤਃ ।
ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਗਣਕਾਗ੍ਰਾਣ੍ਯੋ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਾਵਲਿਕਤ੍ਤਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰਾਪ੍ਯੋ ਗੁਹ੍ਯਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰ੍ਥਦੀਪਕਃ ।
ਗੌਰਯੋਗਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਗੁਰੁਵੇਦਨਿਰੂਪਿਤਃ ॥ ੮੧ ॥

ਗਣਰਾਡਰ੍ਚਿਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਰ੍ਯਸਮਤਿਪਦਃ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦੇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਿਯਾਦਾਤਾ ਗੌਰਾਪਾਰਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੮੨ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਤ੍ਮਾ ਚ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗੀਃਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰ ਏਵ ਚ ।
ਗੂਢਜਤ੍ਰੁਰ੍ਗ੍ਰਸ੍ਤਸ਼ੋਕੋ ਗੁਣਗਣ੍ਯੋ ਗੁਣਲਕਃ ॥ ੮੩ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਯੋਜਕੋ ਗੌਰਮਰ੍ਯਾਦੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕੇਤਨਃ ।
ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰ੍ਥਦ੍ਯੋਤਕੋ ਗੋਦੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੮੪ ॥

ਗਾਯਕਪ੍ਰਵਰਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗਾਯਕੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾਯਕਃ ।
ਗਾਯਕਵਾਦਕਾਨਰ੍ਤਕਾਰ੍ਯਕਾਨਨ੍ਦਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ॥ ੮੫ ॥

ਗੋਙ੍ਕਾਰਬੀਜਸਂਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟੋ ਗੁਹ੍ਯਸੋऽਹਂਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਗੁਰੁਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਿਤਾਰ੍ਥਜ੍ਞੋ ਗੌਰਹਂਸੋ ਗੁਣਾਵਤਃ ॥। ੮੬ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਦੇਵਸੇਵ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੌਰਸਿਦ੍ਧੋ ਗੁਣਾਵਸ਼੍ਯੋ ਗੌਰਧਰ੍ਮਜ੍ਞ ਏਵ ਚ ॥ ੮੭ ॥

ਗੁਡਾਕਾਹਦ੍ ਗੋਪਰੇਸ਼ੋ ਗਿਰਾਤ੍ਮਾ ਗੀਃਪ੍ਰਿਯਂਵਦਃ ।
ਗਾਲਵਰ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਿਯਾਪਾਦ੍ਯੋ ਗੋਸ਼੍ਠਾਮਯਵਿਧਸ੍ਮਰਃ ॥ ੮੮ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਵੇਦ੍ਯੋ ਗੋਚਰਪ੍ਰਿਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਗਮਕੋ ਗੌਤਮੋ ਗਾਤਾ ਗਤਿਯਾਥਾਰ੍ਥ੍ਯਯੋਗਕਤ ॥ ੮੯ ॥

ਗੋਕਰ੍ਣਾਰਣ੍ਯਸਂਰਨ੍ਤਾ ਗੋਕਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਗਾਨ੍ਧਾਰਨਿਰ੍ਭਯਾਰਾਮੋ ਗਾਨ੍ਧਾਰਕ੍ਸ਼ੋਣਿਪਾਲਕਃ ॥ ੯੦ ॥

ਗੁਪ੍ਤਾਰ੍ਥਦੋ ਗੁਣਾਗਮ੍ਯੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਕਟਪੌਰੁਸ਼ਃ ।
ਗਤਿਭਦ੍ ਗਮ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਗੁਣਾਦਿਸ਼ਿਵਸਂਸ਼੍ਰੁਤਃ ॥ ੯੧ ॥

ਗਿਰਾਗਮ੍ਯੋ ਗਵਾਮੀਸ਼ੋ ਗਿਰਰ੍ਥਾਰ੍ਥੋ ਗਿਰਾਂਵਰਃ ।
ਗਹੀਤਗੁਣਵਲ੍ਲੀਲੋ ਗਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਪਾਰਦਃ ॥ ੯੨ ॥

ਗਵ੍ਯਾਪਾਲੋ ਗਣਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਗੋਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰ੍ਗਣੇਸ਼੍ਟਭੂਃ ।
ਗਣਨਾਥੋ ਗਹਾਨਿਸ਼੍ਠੋ ਗਾਨੋ ਗਾਨੋ ਗਮਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੯੩ ॥

ਗੁਣਾਗੁਣਗਣਾਤੀਤੋ ਗੁਣਤ੍ਰਯਵਿਭਾਵਨਃ ॥

ਗੋਤ੍ਰਾਚਾਰਪ੍ਰਿਯੋ ਗੋਤ੍ਰੋ ਗੋਤ੍ਰਾਨਾਥੋ ਗੁਣਾਕਰਃ ॥ ੯੪ ॥

ਗਾਯਮਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗ੍ਲੌਭਦ੍ ਗੀਤਾਙ੍ਗੋ ਗੀਤਪੇਸ਼ਲਃ ।
ਗਾਨਸਾਮਸਮਾਗੇਯੋ ਗਣਦੁਸ਼੍ਕਤਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੫ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਾਸ਼ਾਸਮ੍ਭਾਸ਼੍ਯੋ ਗ੍ਰੀਵਾਗਰਲਸ਼ੇਸ਼ਭਤ੍ ।
ਗਣਰਾਜਾਧਿਰਾਜਸ਼੍ਚ ਗਤਿਮਾਨ੍ ਗਣਵਾਨ੍ ਗਣੀ ॥ ੯੬ ॥

ਗੁਣਸਗ੍ ਗਤਿਧਗ੍ ਗੇਯੋ ਗਰ੍ਵਵਦ੍ਦੁਃਖਕਤ੍ਤਮਃ ।
ਗੁਣਭ੍ਰਾਜੋ ਗਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗੁਣਕਦ੍ ਗੁਣਹਦ੍ ਗਹਃ ॥ ੯੭ ॥

ਗੁਰੁਜ੍ਞਾਨੋ ਗੁਣਾਭ੍ਭੋਧਿਰ੍ਗੁਹਾਧਾਮਾ ਗਣਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਗੋਪ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਗੁਹੀਤਾਰ੍ਥੋ ਗਹੀਤਗੁਣਵਜ੍ਜਗਤ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਗੋਤ੍ਰਾਪਾਲਕਪਾਲੇਸ਼੍ਟੋ ਗਾਨਨਾਦਜ੍ਞਮਨ੍ਮਥਃ ।
ਗੋਪਸ੍ਤੋਮਪ੍ਰਿਯਾਨਨ੍ਦੋ ਗੌਰਸ੍ਵਾਧ੍ਯਾਯਵੇਦਿਤਃ ॥ ੯੯ ॥।

ਗੋਤ੍ਰਾਲ੍ਹਾਦਕਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਗੁਣਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਵੇਕਕਤ੍ ।
ਗੋਵੇਦ੍ਯੋ ਗੋऽਰ੍ਥਵਿਦ੍ ਗਦ੍ਯੋ ਗਦ੍ਯਭਾਸ਼ਾਪ੍ਰਭਾਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਗਤੋਰ੍ਮਿਸ਼ਟ੍ਕਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠੋ ਗੁਣਸ਼ਟ੍ਕਪ੍ਰਧਾਨਜਿਤ੍ ।
ਗਤਕਾਰਣਕਾਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗਤਸਾਮ੍ਯਾਤਿਸ਼ਾਯਕਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਗਤਸਰ੍ਵਾਵਤਾਰਤ੍ਵਾਵਤਾਰਿਭੇਦਕਲ੍ਪਨਃ ।
ਗੁਹ੍ਯਪ੍ਰਣਵਚਿਨ੍ਨਾਦੋ ਗੁਹਾਸ੍ਥਾਨਸ੍ਥਿਰਾਸਨਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਜਪਸਂਸਾਧ੍ਯੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਦ੍ਗੁਣਾਕਾਰੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਦਧਿਸ਼੍ਠਾਤਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਫਲਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਸਦਾਸੇਵ੍ਯੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਦ੍ਯਸ਼ੋਵਹਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਦ੍ਗਹਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਸੁਖਾਲਯਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਗਾਯਨ੍ਤ੍ਰੀਵਿਦੁਸ਼ਾਂਵਰ੍ਚੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਦ੍ਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਗਵਾਤ੍ਮਵਾਨ੍ ਗਵਾਂਵਾਗ੍ਮੀ ਗਣਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਵਰ੍ਹਣਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਨ੍ਮਹਾਲੋਕੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਪ੍ਰਿਙ੍ਕਰਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਤ੍ਕੁਲਾਨਨ੍ਦੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਦ੍ਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਗੌਰੀਸਰੋਨਿਜਾਨਨ੍ਦੋ ਗੌਰੀਸ਼ਸਰ ਆਸ਼੍ਰਮਃ ।
ਗੌਰੀਸਰਸ੍ਤਪਃਸ੍ਥਾਯੀ ਗੌਰੀਸ਼ਸਰ ਆਸਨਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਗੋਸ੍ਤਨੀਫਲਭੁਗ੍ ਗਾਢੋ ਗੌਰਗਾਤ੍ਰੋ ਗਵਾਯਨਃ ।
ਗੋਗ੍ਰਾਮਣੀਰ੍ਗੁਣਗ੍ਰਾਮੋ ਗਾਢਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਕਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਗੁਰੁ ਮੋਹਨਿਰਾਕਰ੍ਤਾ ਗਾਥਾਮ੍ਨਾਯਦਿਵਾਕਰਃ ।
ਗਰਾਗਰਾਸਮਾਰਨ੍ਤਾ ਗੋਸ੍ਤਨੀਫਲਭੋਜਨਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਗੁਰੁਯੋਗਫਲਸ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਚ ਗਾਢਾਨਨ੍ਦਾਮਤਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਗਢਯੋਗਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਗਾਢਯੋਗਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਗੁਣਾਤਿਸ਼ਯਵਾਨ੍ ਗਣ੍ਯੋ ਗੁਣ੍ਯੋ ਗੁਣਪਰਾਯਣਃ ।
ਗੋਸਿਦ੍ਧਸਾਧਨਾਨਾਥੋ ਗੂਢਸਤ੍ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਗੁਰੁਸਦ੍ਗੁਰੁਨਾਮਾ ਚ ਗੁਰੁਸ਼ੈਵਸ਼ਿਵਾਰ੍ਥਦਃ ।
ਗੁਪ੍ਤਾਵਧੂਤਸ਼ੈਲੀਭਦ੍ ਗੁਰੁਯੋਗਿਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਗੂਢਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸਂਸਿਦ੍ਧੋ ਗਤਕ੍ਲੇਸ਼ਤਰਙ੍ਗਕਃ ।
ਗਤਾਖਿਲਾਧਿਸਨ੍ਨਾਥੋ ਗੁਹ੍ਯਸ੍ਵਸ੍ਮਰਭੂਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੧੪ ॥

ਗੁਹ੍ਯੋਙ੍ਕਾਰਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਨੋ ਗੁਹਾਕਞ੍ਜਸ੍ਥਿਰਾਸਨਃ ।
ਗੂਢਧਾਰੋਦਯੋ ਗੋਧਾ ਗਤਾਖਿਲਕਲਙ੍ਕਕਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਗੁਰ੍ਵਙ੍ਕਭੂਤਿਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯੋ ਗੁਰੁਸ਼ੋ ਗੁਰੁਖਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਤ੍ਮਪਰਧਾਮਾ ਚ ਗੁਹ੍ਯਸ਼ਙ੍ਖਂਸੁਖਾਰ੍ਥਕਤ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਗੋਪ੍ਯਸ਼ਙ੍ਖਂਸ਼ਿਰੋਧਾਯੀ ਗਾਢਨਿਸ੍ਸੋਮਸੌਹਦਃ ।
ਗੌਰਮਗਾਜਿਨਾਧਰ੍ਤਾ ਗੁਰੁਸ਼ੈਲੀਪਰਾਰ੍ਥਵਿਤ੍ ॥ ੧੧੭ ॥

ਗੁਣਸ਼ਡ੍ਵੈਕਤਾਤੀਤੋ ਗੌਰਪਦ੍ਧਤਿਪਾਦੁਕਃ ।
ਗੁਹ੍ਯਚਿਦੁਲ੍ਲਸਨ੍ਮੁਦ੍ਰੋ ਗੋऽਜਪਾਜਾਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਤ੍ ॥ ੧੧੮ ॥

ਗੁਰੁਧੈਰ੍ਯਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਗੁਹਾਦੀਪਨਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਗੌਰਚਿਨ੍ਮੇਖਲਾਧਾਰੀ ਗਹ੍ਯਯੋਗਸੁਵਸ੍ਤ੍ਰਭਤ੍ ॥ ੧੧੯ ॥

ਗਤਾਦ੍ਵੈਤੇਤਰਾਭਾਸੋ ਗਢਤਨ੍ਮਯਕਾਰਕਃ ।
ਗਤੋਪਾਧਿਨਿਜਾਨਨ੍ਦਦਿਗ੍ਦੇਸ਼ਸੁਦਢਾਸਨਃ ॥। ੧੨੦ ॥

ਗੁਹਾਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਨਿਲਯੋ ਗੁਹਾਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਗਤਮਤ੍ਯੁਮਹਾਮੋਹੋ ਗਾਢਾਜਾਜਵਨੀਨਟਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਗਾਢਵਾਸਨਵਲ੍ਲੀਭੁਗ੍ ਗੁਹਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਸਰ੍ਵਗਃ ।
ਗਾਢਾਵਰ੍ਤਜਗਦ੍ਵੇਤ੍ਤਾ ਗਤੋਤ੍ਥਾਨਮਯਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਗਤੋਤ੍ਥਾਧਾਰਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਗਤਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਚਿਨ੍ਮਯਃ ।
ਗਹੀਤਚਿਨ੍ਮਯਾਕਾਰੋ ਗਹੀਤਪਦਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਗੁਰ੍ਵਾਜ੍ਞੋ ਗੌਰਸਿਦ੍ਧੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਗੁਹਾਦੇਸਦਾऽਮਤਃ ।
ਗਣਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਗਣਾਭਿਜ੍ਞੋ ਗਾਤ੍ਰੋਦ੍ਵਾਰਕਰਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਗਾਤ੍ਰਸਤ੍ਯੋ ਗਵੇਸ਼ੇਸ਼੍ਟੋ ਗਾਢਭੋਕ੍ਤਾ ਗੁਹਾਚਲਃ ।
ਗਤਵ੍ਯਾਮੋਹਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯੋ ਗੁਰੁਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਕਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਗਤਪਾਰਮਹਾਮੋਹਤਰਙ੍ਗਾਬ੍ਧਿਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣਃ ।
ਗਤਭੀਰ੍ਗਤਦੈਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗਤਲਜ੍ਜੋ ਗਤਾਮਯਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਗਤਸ਼ੋਕੋ ਗਤਾਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਗਾਢਾਲਸ੍ਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਗਾਢਮੋਹਮਦਚ੍ਛਿਚ੍ਚ ਗਾਢਦਮ੍ਭਾਸੁਖਾਵਹਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਗਤਮਾਯੋ ਗਤਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰ੍ਗੁਰ੍ਵਾਜ੍ਞਾਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਗਾਢਾਹਙ੍ਕਾਰਸ਼ੂਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗਰ੍ਵਮੋਹਪਰਾਙ੍ਮੁਖਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਗਤਾਤ੍ਯਨ੍ਤਮਦਕ੍ਰੋਧੋ ਗਾਢਾਵਿਦ੍ਯਾਖ੍ਯਦੋਸ਼ਮੁਟ੍ ।
ਗਤਕਾਮਾਙ੍ਕੁਰੋ ਗਾਢਾਸੂਯਾਧਰ੍ਮਪਰਾਙ੍ਮੁਖਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਗੁਣਵਦ੍ਵਾਦਸਦ੍ਵਕ੍ਤਾ ਗੁਣਵਚ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਵਭੁਃ ।
ਗੁਣਵਦ੍ਯੋਗਸਨ੍ਤਾਨੋ ਗੁਣਵਦ੍ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਗੁਣੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਤਿਰਸ੍ਕਰ੍ਤਾ ਗੁਣਵਨ੍ਮਾਨਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਗੁਣਵਤ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯੇਸ਼੍ਟੋ ਗੁਣਵਦ੍ਗੁਣਸ਼ੋਧਕਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਗਰ੍ਭਾਮਯਨਿਰਾਕਰ੍ਤਾ ਗਰ੍ਵਵਤ੍ਕੁਲਕਨ੍ਦਨਃ ।
ਗਰ੍ਵਵਤ੍ਪ੍ਰਾਣਸਂਹਰ੍ਤਾ ਗੁਣਵਦ੍ਵਤ੍ਤਿਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਗੂਢਪਿਣ੍ਡਾਦਿਭੂਜਨ੍ਮਾ ਗਾਤ੍ਰਸ਼ੋਧਕਨਾਮਕਃ ।
ਗਤਸਰ੍ਵਾਸੁਰਵ੍ਯੂਹੋ ਗੂਢਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦੀਪਕਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਗੁਣਾਪਾਰਾਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਗੁਣਵਤ੍ਪਰਸ਼ਕ੍ਤਿਕਃ ।
ਗੁਣਵਤ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਜ੍ਞੋ ਗੁਣਵਨ੍ਨਿਜਸ਼ਕ੍ਤਿਕਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਪਾਲੇਸ਼ੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਬਲਵਦ੍ਧਿਕਤ੍ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਲੋਕਧਙ੍ਨਾਥੋ ਗਾਢੇਚ੍ਛੋ ਗਤਿਭੋਗਦਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਗਹੀਤਜ੍ਞਾਨਕਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਗਹੀਤੋ ਗਿਰਿਗੋ ਗਦਃ ।
ਗੋਪਗੀਤਿਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਗਿਰਿਰਾਜੇਸ਼੍ਟਸਾਧਕਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਗਣਕਪ੍ਰਵਰਪ੍ਰਜ੍ਞੋ ਗਰ੍ਗਾਹਰ੍ਗਣਂਸ਼ਕ੍ਤਿਕਤ੍ ।
ਗਣਕਾਨਾਮ੍ਪਤਿਰ੍ਗੋਸ਼੍ਠੋ ਗੌਰਵਾਣੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਾਭਯਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਗੁਹਾਚਿਨ੍ਤਿਤਪੂਰਣਃ ।
ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਰ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪਾਰ੍ਥੋ ਗੀਤਾਲਾਪਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਗੀਃਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਰੋਮਣਿਃ ।
ਗਹੀਤਯੋਗਸਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਗਹੀਤਸ੍ਥਿਰਸ਼ੇਮੁਸ਼ਿਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਟੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪ੍ਰਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਾਪਾਦਪੀਠੋ ਗੌਰਵਵਸ੍ਤੁਭੂਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਗੁਣਮਾਤ੍ਰਸਦਾਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਗੁਣਿਰੂਪੋ ਗੁਣਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਗਾਯਕੋ ਗਨ੍ਧਵਾਡਗ੍ਰ੍ਯੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਸ਼ਸ਼ਤੋਦਿਤਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਗੁਹਾਨਾਦਪ੍ਰਵੀਣਸ਼੍ਚ ਗੁਹਾਨਾਦਜਨਿਸ਼੍ਰੁਤਃ ।
ਗੁਹਾਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀਭੂਰ੍ਗੂਢਮਧ੍ਯਮਾਨਾਦਭਨ੍ਮਤਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਗੀਰ੍ਦੇਵੋ ਗ੍ਲਾਸਕਦ੍ ਗਰ੍ਵੋ ਗੀਃਸੇਵ੍ਯੋ ਗੀਃਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਗੀਃਸ਼ੋਕਾਰ੍ਤਿਹਰੋ ਗੋਵਿਦ੍ ਗਿਰਨਰ੍ਥਾਰ੍ਥਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਂਸਿਦ੍ਧੋ ਗਾਢਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਃ
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਲੋਕਭੀਭ੍ਰਂਸ਼ੀ ਗੁਣਿਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਗੁਣੀਸ਼੍ਟਭੂਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਗਣੋਨ੍ਨੀਤੋ ਗੁਣੋਲ੍ਲਾਸੋ ਗੁਣਭ੍ਰਾਡ੍ ਗੀਰ੍ਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਗਣਾਰ੍ਹ੍ਯੋ ਗਣਸਂਵੀਤੋ ਗਰ੍ਮੁਦਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਗੋਯੋਗਪਦ੍ਧਤੇਃਕਰ੍ਤਾ ਗੁਰੁਯੋਗਾਰ੍ਥਸ਼ੈਲਿਕਃ ।
ਗੋਯੋਗਵਸ੍ਤੁਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ੀ ਗਮ੍ਭੀਰਾਜਪਮਨ੍ਤ੍ਰਦਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਗੁਰੁਸੋऽਹਂਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋ ਗੂਢਯੋਗਵਿਭੂਤਿਵਿਤ੍ ।
ਗੋਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਚਿਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਗੁਰੁਪਾਦ੍ ਗੁਰੁਪਾਦੁਕਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਗੂਢਪਾਦੋ ਗੁਡਾਕਾਜਿਦ੍ ਗੁਹਾਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗੁਹਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਗਤਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਭਾਸੋ ਗਾਥਾਗੇਯੋ ਗਤਾਨਤਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤਵਾਰਾਧ੍ਯੋ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ।
ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰੇਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੇਃ ਕਦ੍ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਮਹਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੯ ॥।

ਗੁਰੁਯੋਗਸਮਦ੍ਧੀਸ਼ੋ ਗੁਰੁਯੋਗਵਿਭਾਵਨਃ ।
ਗੌਰਪੁਣ੍ਯਕਥੋ ਗੌਰਕਾਵ੍ਯੋ ਗੀਤਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਗਾਥਾਗੀਤੋ ਗਤੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਗੌਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੋ ਗਣਾਰ੍ਤਿਭਿਤ੍ ।
ਗੌਰਭੈਰਵਸੋऽਹਞ੍ਜ੍ਞੋ ਗੌਰਲੋਕਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਸੁਖਾਮ੍ਭੋਧਿਰ੍ਗੌਰਸੂਰਸ਼ਤਪ੍ਰਭਃ ।
ਗੌਰਵਾਣੀਸ਼ਸਦ੍ਰੂਪੋ ਗੋਪ੍ਯਪਾਤਞ੍ਜਲਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਗੀਤਕਾਵ੍ਯਕਥਾਲਾਪਵਿਦਗ੍ਧੋ ਗੀਤਗਾਯਕਃ ।
ਗੌਤ੍ਰੈਕਵਿਸ਼ਦੋ ਗੋਤ੍ਰਾਤ੍ਰਾਣਨਨ੍ਦਨਕਾਰਕਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਗੋਤ੍ਰਾਚਾਤਕਜੀਮੂਤੋ ਗੋਤ੍ਰਾਗਣਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਗਤਾਗਤਬਹਿਰ੍ਭੂਤੋ ਗੋਨਿਤ੍ਯੋ ਗੁਣਦਚ੍ਛਵਿਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਗਤਾਕਾਰੋ ਗੁਣਾਨਨ੍ਦੋ ਗੁਣ੍ਯਸ੍ਮਿਤਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਗੌਰਭਸ੍ਮਾਵਗੁਣ੍ਠਾਢ੍ਯੋ ਗੁਣ੍ਯਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗੋਪਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਗੋਪਕਸ਼੍ਚੈਵ ਗੋਪੀਥੋ ਗਵਾਨੁਗਤਿਸ਼ੋਭਨਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਗ੍ਲਾਨ੍ਯਾਦਿਪਾਰਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰਹਿਤਃ ਸਦਾ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਯੋਗਸਂਸ੍ਨਾਤੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਜਪਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਮੂਲਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਜਪਜਾਪਕਃ ।
ਗੌਰਾਬ੍ਜਮਾਲੀ ਗੁਹ੍ਯਾਰ੍ਥ੍ਯੋ ਗੌਰਗੋਕੁਲਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥। ੧੫੮ ॥

ਗੋਯਮਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਭੀਭੂਤੋ ਗੋਕਾਲਭਯਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਗੋਵਿਸ਼੍ਵਪਾਲਕੋ ਗਨ੍ਧਪਾਦਨਾਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਗੌਤਮਾਦਿਮਹਰ੍ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਗੁਰੁਗੌਤਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਦਃ ।
ਗੌਤਮਨ੍ਯਾਯਯੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਗੌਤਮਜ੍ਞਾਨਦੀਪਕਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਗੋਤ੍ਰਾਵਿਲਾਸਗਰ੍ਵਿਸ਼੍ਟੋ ਗੋਤ੍ਰਾਰਕ੍ਸ਼ੀ ਗਤੋਨ੍ਨਤਃ ।
ਗੋਦੇਵਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਤ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਗੋਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸ਼ਿਰੋਮਣਿਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਗੋਬ੍ਰਹ੍ਮਦੇਵਤਾਦੁਰ੍ਗੋ ਗੋਬਹ੍ਮਾਸ਼ਨਿਪਞ੍ਜਰਃ ।
ਗਤਸਰ੍ਵਭਯਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰ੍ਗਤਸਙ੍ਗੋ ਗਤਾਞ੍ਜ੍ਜਨਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਗੂਢਕੂਟਸ੍ਥਧਾਮਾ ਚ ਗ੍ਰਸ੍ਤਕਾਲਭਯਵ੍ਯਥਃ ।
ਗੂਢਾਤਿਗੋਮਨੋਵਾਚਾਂ ਗੂਢਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਗੂਢਹੇਤੁ ਗੂਂਹੀਤਜ੍ਞੋ ਗਹਿਸਰ੍ਵਾਭਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਗੂਢਵਿਸ਼੍ਵੋ ਗਤੋਨ੍ਨਾਹੋ ਗਤਾਸ਼ੀਰ੍ਗੋਦੁਰਾਸਦਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਗੂਢਸਰ੍ਵਗਤਿਰ੍ਗੂਢਮਹਾਰੁਦ੍ਰੋ ਗੁਹਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਗਤਸਰ੍ਵਾਨਤਾਲੋਕੋ ਗੂਢਕਾਮ੍ਯੋ ਗਵਾਮਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਗਵਾਨੁਲ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯਤਾਮਾ ਵੈ ਗੂਢਸਰ੍ਵਸੁਖੈਕਭੂਃ ।
ਗੂਢਵਿਸ਼੍ਵਪਿਤਾ ਗੂਢਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖ ਏਵ ਚ ॥ ੧੬੬ ॥

ਗੀਃਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਸਮ੍ਭੂਤਿਰ੍ਗੂਰੁਸਰ੍ਵਵਿਕਾਰਹਤ੍ ।
ਗੌਰਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਗਤਿਸਰ੍ਵਸ਼ਰੀਰਿਜਿਤ੍ ॥ ੧੬੭ ॥

ਗਾਢਾਨਨ੍ਤਪਦਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਗਤਾਪਤ੍ਤਿਰ੍ਗਵਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ।
ਗਾਢਸ੍ਨੇਹੋ ਗੁਹਾਹਂਸੋ ਗੁਹਾਸੋऽਹਂਨਿਯੋਜਕਃ ॥ ੧੬੮ ॥

ਗੂਢੋਚੇਤਨਜੀਵੇਸ਼ੋ ਗਾਢਾਨਨ੍ਤਯਸ਼ਾਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਗੋਤ੍ਰੈਕਵਿਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵੀਰ੍ਯੋ ਗਤਾਹਂਵਾਦ ਏਵ ਚ ॥ ੧੬੯ ॥

ਗਤਪਾਰੋ ਗਵਿਸ਼੍ਠਾਦ੍ਯੋ ਗੁਣਕਲ੍ਯਾਣਸਾਗਰਃ ।
ਗਿਰੀਸ਼ਬ੍ਰਹ੍ਮਵੈਕੁਣ੍ਠਾਦ੍ਯੁਤ੍ਕਸ਼੍ਟਤਰ ਚੇਤਨਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਗੁਹਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗੌਰੀਕੋਟ੍ਯਰਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਗਭਸ੍ਤਿਮਦਨਨ੍ਤਾਭੋ ਗੁਹ੍ਯਕੇਸ਼ਵਿਭੂਤਿਦਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਗਾਤ੍ਰਹੀਨਸ਼ਤਾਨਨ੍ਤਰੂਪਲਾਵਣ੍ਯਸਾਗਰਃ ।
ਗਿਰਸ਼ਿਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਾਖ੍ਯਜਗਦ੍ਭਙ੍ਗਾਦਿਕਾਰਕਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਗਾਢਕਾਲਮਹਾਕਾਲੋ ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯੌਦਾਰ੍ਯਸਾਗਰਃ ।
ਗੋਤ੍ਰਾਦੁਗ੍ਘਸੁਧਾਮੋਦੋ ਗਾਥਾਕਾਵ੍ਯਕਥੋਦਿਤਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਗਾਥਾਵਿਦਗ੍ਧੋ ਗੌਰੀਸ਼੍ਟੋ ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਪ੍ਰਦੀਪਨਃ ।
ਗੁਹ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦਾਵੇਦ੍ਯੋ ਗੁਹ੍ਯਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਗਿਰਾਦ੍ਯੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਹਦ੍ ਗ੍ਰਨ੍ਥੀ ਗੁਣਵਦ੍ਧਿਪ੍ਰਯੋਜਕਃ ।
ਗੁਣਰ੍ਧਿਦਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਗੀਸ਼੍ਪਤੀਸ਼੍ਵਰਪੁਙ੍ਗਵਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਗਾਢਾਧਾਰਾਧਰੋ ਗੁਪ੍ਤਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਦਢਾਸਨਃ ।
ਗਰ੍ਭਾਸ੍ਤਮਣਿਪੂਰਾਰ੍ਕੋ ਗੁਹਾਨਾਹਤਚਕ੍ਰਭਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਗੁਹਾਬ੍ਜਵਾਸੋ ਗਗਨਮਹਾਪਦ੍ਮਪਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਗਲਦੇਸ਼ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਥੋ ਗਲਤ੍ਪੀਯੂਸ਼ਜੋਸ਼ਣਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਗੋਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰਵੇਸ਼੍ਮਾਰ੍ਕੋ ਗਗਨਾਕਤਿਨਿਰ੍ਮਲਃ ।
ਗਤਮਾਨ੍ਦ੍ਯੋ ਗੁਣਪ੍ਰਜ੍ਞੋ ਗੂਢਾਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਗੁਰੁਸਿਦ੍ਧਾਸਨਸ੍ਥਾਯੀ ਗੁਹਾਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਗੂਢਾਧਾਰਾਦ੍ਯੁਪਾਦੇਸ਼੍ਟਾ ਗੋਪ੍ਯਲਕ੍ਸ਼ਵਿਚਾਰਕਤ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਗੁਹਾਸ੍ਤਮ੍ਭੋਪਦਿਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਗੋਪ੍ਯਸ਼ੂਨ੍ਯਵਿਧਾਨਦਃ ।
ਗੋਪ੍ਯਦੇਵੋ ਗਤਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਗੌਰਦੇਵੋ ਗਤਤ੍ਰਿਵਤ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

ਗੇਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗੇਤ੍ਣ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯੋ ਗੇਸ਼੍ਣੁਪਤਿਰ੍ਗੇਸ਼੍ਣੁਨਟਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੋਰਗ੍ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਨਾਥਸ਼੍ਚ ਗੋਧੂਮਾਰਾਧ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਗੋਪਾ ਗੋਪਾਪ੍ਰਿਯੋ ਗ੍ਰਾਹੀ ਗੋਪਾਰ੍ਹ੍ਯੋ ਗੋਸ਼੍ਠਪਾਲਕਃ ।
ਗੁਪ੍ਤੋ ਗੋਪਾਲਨਾਮਾਪਿ ਗੌਸ਼੍ਠੀਨਸ੍ਥੋ ਗਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੮੨ ॥

ਗਙ੍ਗਾਮੌਲਿਰ੍ਗਵਾਮੀਸ਼ੋ ਗੋਗਮ੍ਯੋ ਗੋਵਿਦਾਙ੍ਗਤਿਃ ।
ਗਵੇਡ੍ਯੋ ਗਗਨਾਕਾਰੋ ਗ੍ਰਤ੍ਸਾਧਿਰ੍ਗੋਧਰੋ ਗ੍ਰਹੀ ॥ ੧੮੩ ॥

ਗੋਧਨੋ ਗੋਧਨਾਧੀਸ਼ੋ ਗੁਪ੍ਤਵਸ੍ਤੁਜ੍ਞ ਏਵ ਚ ।
ਗੋਕੁਲੀ ਗੁਪ੍ਤਗੁਰ੍ਗੋਧੁਗ੍ ਗੋਰਜਸ਼੍ਛੁਰਿਤਾਕਤਿਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਗੁਪ੍ਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਕੁਲੋ ਗੁਪ੍ਤਗੋਰਕ੍ਸ਼ੋ ਗੋਮਤਾਙ੍ਗਤਿਃ ।
ਗੂਢਾਤ੍ਮਾ ਗੁਪ੍ਤਗੋਰੂਪੋ ਗੋਪਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਗਵਾਙ੍ਗਤਿਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਗੇਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਾਣੋ ਗੁਣਾਗਮ੍ਯੋ ਗੇਸ਼੍ਣੁਜ੍ਞੋ ਗੇਸ਼੍ਣੁਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ ।
ਗੁਣਪ੍ਰਾਗ੍ ਗੁਣਧਾਮਾ ਚ ਗੋਦਾਨਵਿਧਿਵੇਦਕਃ ॥ ੧੮੬ ॥

ਗੋਸ਼੍ਠੀਪਾਲੋ ਗੀਤਿਪਟੁਰ੍ਗੀਤਿਗੀਤੋ ਗਤਾਲਸਃ ।
ਗੋਪਿਕਾਗੀਤਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਗੀਤਾਗੀਤਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੮੭ ॥

ਗੀਤਿਪ੍ਰੀਤੋ ਗੁਹਾਗੁਹ੍ਯੋ ਗਹ੍ਯਗੀਤਵਿਵੇਚਕਃ ।
ਗੀਤੋਪਨਿਸ਼ਦਾਗਮ੍ਯੋ ਗੀਤੋਪਨਿਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੧੮੮ ॥

ਗੁਣਵਿਦੂ ਗੁਣਮਰ੍ਯਾਦੋ ਗਨ੍ਧਗ੍ਰਾਹੀ ਗੁਣੋਤ੍ਕਟੋ ਗੋਜਿਤ੍ ।
ਗਰ੍ਗਾਨੁਗ੍ਰਹਕਰ੍ਤਾ ਗਰ੍ਗਾਚਾਰ੍ਯਭ੍ਰਮਾਰ੍ਤਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ॥ ੧੮੯ ॥

ਗਰ੍ਗਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਿਧ੍ਗੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਸ਼ਾਦਿਸਂਸ੍ਤੁਤੋ ਗੋਭ੍ਰਾਟ੍ ।
ਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ਨਿਰਾਕਰ੍ਤਾ ਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਾਣੋऽਥ ਗਰ੍ਵਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ॥ ੧੯੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਕਮਦਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਭੂਸ਼ਾਸ੍ਪਦਂ
ਸ਼ਕ੍ਰਾਦ੍ਯੈਰਖਿਲੈਰਜਸ੍ਤ੍ਰਮਮਰੈਸ੍ਤੋਸ਼੍ਟੂਯ੍ਯਮਾਨਂ ਭਸ਼ਮ੍ ।
ਗਾਦਿਗ੍ਰਨ੍ਥਨਿਗੁਮ੍ਫਿਤ ਸ਼ੁਭਤਰ ਵਿਦ੍ਵਞ੍ਜਨਾਨਨ੍ਦਂ
ਯੋਗੀਸ਼ਾਨਨੁਨਂ ਸਦਾਸ੍ਤੁ ਭਵਤਾਂ ਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਚ ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਮੁਦੇ ॥ ੧੯੧ ॥

ਸ੍ਵਸ੍ਤਿ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਸ਼੍ਰੇਣਯਃ ਸ਼੍ਰੀਮਤਾਂ ਸਮੁਲ੍ਲਸਨ੍ਤੁਤਰਾਮ੍ ।
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਦ੍ਧਸਾਧ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਧਰਗਨਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰ
ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਵਨ੍ਦਾਦਾਰੁਵਨ੍ਦ
ਵਨ੍ਦਿਤਾਨਨ੍ਦਮਕਰਨ੍ਦਵਿਨ੍ਦੁਸਨ੍ਦੋਹਨਿਸ੍ਯਨ੍ਦਿਪਦਾਰਵਿਨ੍ਦਸ੍ਯ
ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਗੁਣੋਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਸ੍ਯ ਗਰ੍ਗਾਦਿਮਹਰ੍ਸ਼ਿਗੀਤਸ੍ਯ ਭਗਵਤੋ
ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਨਾਥਸ੍ਯ ਗਕਾਰਾਦਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ।

Also Read 1000 Names of Gakaradi Goraksh:

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top