Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Gakaradi Goraksh Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ க³காராதி³ஶ்ரீகோ³ரக்ஷஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீநாதா²ய நமோ கு³ரவே
தே³யா த்³வோ மங்க³ளாநாம் பு⁴வி ததிமநிஶம் யஸ்ய த்³ருʼக்பாதமாத்ர
ப்ராது³ர்பூ⁴தப்ரபா⁴வா த்³ரசயதி பு⁴வநம் விஶ்வயோநி: ஸமக்³ரம் ।
க்ஷோணீபா⁴ரம் வித⁴த்தே ஶிரஸி ப²ணிபத்தி: ஶம்பு⁴ரதி ப்ரபஞ்சம்
ஸோঽயம் ஶ்ரீஆதி³நாத:² ஸுரநிகரஶிரோரத்நநீராஜிதாங்க்⁴ரி: ॥ 1 ॥

அஹோ ! நம: ஶ்ரீயுதபாத³பத்³மம் மத்ஸ்யேந்த்³ரநாத²ஸ்ய மநோஜ்ஞமூர்தே: ।
ஸாபத்ந்யபா⁴வம் ப்ரவிஹாய யத்ர சக்ரே நிவாஸம் கமலா ச கீ³ஶ்ச ॥ 2 ॥

யஶ்சாதௌ³ பத்³மயோநிர்விஸ்ருʼஜதி நிகி²லம் ஸ்வஸ்வகர்மாநுகூலம்
யஶ்சாந்தே ருத்³ரநாமா ப்ரலய இவ ஜநம் மோஹலீநம் கரோதி ।
ய: ஸ்தா²நே விஷ்ணுதே³ஹஸ்த்ரிஜக³த³வநக்ருʼத் ஸித்³த⁴யோகா³த்மகோঽஸௌ
கோ³ரக்ஷோ வாஞ்சி²தாநாம் ததிமநவரதம் வ: ப்ரதே³யாத் த்ரிமூர்தி: ॥ 3 ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

கோ³ரக்ஷாநிபுணோ கு³ஹ்யோ கோ³பா⁴ரார்திநிஷூத³ந: ।
கீ³ர்வாணாதா³ராதிவித்³ராவீ கோ³பதா³நுக³திர்கு³ணீ ॥ 4 ॥

கோ³பா⁴ஸ்வாந் க³ண்ட³முத்³ரஶ்ச கு³ணவத்³ வ்யூஹமாநத:³ ।
கோ³வ்ருʼத்தித³ஶ்ச கோ³ராஜோ கோ³லோகாவாஸிபூஜித: ॥ 5 ॥

கு³ஹ்யகப்ரேதக்ரவ்யாத³ஶாகிநீ க்³ரஹப⁴ஞ்ஜக: ।
க³தோபஸர்கோ³ க்³ரந்த²ஜ்ஞோ கௌ³ரபூ⁴திவிபூ⁴ஷித: ॥ 6 ॥

கோ³ராங்கோ³ க³ண்ட³முத்³ராஸ்யோ கௌ³தமீநாத² ஏவ ச ।
க³ந்தா⁴த்மா கௌ³தமத்ராதா கு³ருதத்த்வார்த²பாரப்⁴ருʼத் ॥ 7 ॥

கோ³ரண்ணாதோ²ம் க³வாம்நாதோ² கோ³மாந் கோ³ப்³ரஹ்மபாலக: ।
க³தக்ரூரோ க³பீ⁴ராத்மா க³ப⁴ஸ்திஶதசக்ரப்⁴ருʼத் ॥ 8 ॥

க³ணபோ க³ணநாத²ஶ்ச க³ணஸ்வாமீ கி³ரிப்ரிய: ।
கு³ருத³யோ கு³ருப்ரார்ச்யோ கு³ருதே³வோ க³வேஷக: ॥ 9 ॥

க³க³நோ க³திமாந் கௌ³ரதேஜா க³ம்பீ⁴ரஶுத்³த⁴பூ:⁴ ।
க³தபாப்மா ச க்³ரந்தா²க்³ர்யோ க்³ராமவாஸிஜநார்த²த:³ ॥ 10 ॥

கு³ருப⁴ர்கோ³ க³தவ்யக்³ரோ க்³ரஹபீடா³தி³க⁴ஸ்மர: ।
க்³ராமரக்ஷணஸந்த³க்ஷா க³ர்வகக்ஷஹுதாஶந: ॥ 11 ॥

க³ர்முத³த்³பு⁴தரூபாட்⁴யோ கா³ந்த⁴ர்வீபீ⁴ப⁴யாத்மக: ।
கீ³ர்வாணேதரகோ³த்ரக்⁴நோ க³ணேஶாஶேஷத³ர்பஹா ॥ 12 ॥

கீ³ர்வாணக³ணது³ர்த³ர்ஶோ கோ³ப்³ரஹ்மப⁴யப⁴ஞ்ஜந: ।
க³தக்ஷோபோ⁴ க்³ரந்த²நேதா கூ³ட⁴காலயமாந்தக ॥ 13 ॥

க்³ரஸ்தாஸாத்⁴யமஹாரோகோ³ கு³ணவந்மஹத³ர்த²த:³ ।
கு³ருத⁴ர்மாக்³ரக³ண்யாத்மா க்³ரஹபீடா³தி³மர்த³க: ॥ 14 ॥

கு³ணாகாரோ கு³ணாந்த:ஸ்தோ² கு³ணத்ரயநிஷேத⁴க்ருʼத் ।
கோ³கோடி க்³ரோக்³ரஹேஶாநோ க்³ரஸ்தமாயோ க³த³ப்ரிய: ॥ 15 ॥

கு³ண்யாக்ஷரோ க³விஷ்ட²ஶ்ச க்³லாநிஹா க்³லாநிவாரக: ।
கு³ஹாஶாபூரகோ க³ண்யோ கோ³பதாபநிராகர: ॥ 16 ॥

க³ங்கா³த⁴ரேஷ்டமந்த்ராத்மா கு³ஹாகூ³டோ⁴ க³தப்⁴ரம: ।
கோ³பகோ க³தஸர்வாதி⁴ர்க³திஜ்யேஷ்டோ² கு³ஹாக்ஷர: ॥ 17 ॥

க³தபா⁴வோ க³தாபா⁴வோ க³தாவித்³யோ கு³ணாக்³ரஹ: ।
கு³ஹாத்⁴யேயோ கு³ஹாஜ்ஞேயோ கா³டா⁴ங்கோ³ கூ³ட⁴விக்³ரஹ: ॥ 18 ॥

க்³லாஸ்நுதாபாபஹர்தோ ச க³ங்கா³த⁴ரபரேஶ்வர: ।
கு³ருர்ஜிதப்ரியாகாரோ க்³லாநம்லாநிநிஷூத³க: ॥ 19 ॥

க³ப⁴ஸ்தி க³ர்வஸம்ஹர்தா கோ³கஶ்மலநிராஸக்ருʼத் ।
கா³த்ருʼகீ³தோ கு³ணாகா³ரோ கு³ஹாஶாயீ க³ணாக்³ரணீ: ॥ 20 ॥

கு³ஹாகமலமார்தண்டோ³ கௌ³ணது³ஸ்ஸஹபா⁴வந: ।
க்³ரந்த²ஸம்ஶயஸம்ஹர்தா கு³ருமத்ஸ்யேந்த்³ரஶிக்ஷித: ॥ 21 ॥

கு³ணாக்³ரண்யோঽத² க³ந்தே⁴ஷ்டோ கி³ரிநாரநிஜாஸந: ।
க³ணகப்ரவணாக்³ரண்யோ க³தா³த⁴ரப⁴யாபஹா ॥ 22 ॥

கீ³ர்வாணது³ஸ்ஸஹத்³யோதோ க³பீ⁴ரோ க³திரோசந: ।
க³ப⁴ஸ்திகோடிஸத்தேஜா க³ந்த⁴வாஹாதி³கப்லவ: ॥ 23 ॥

கு³ருக்ரமோ க³ணாதீ⁴ஶோ கௌ³ரஸ்யோ கு³ணபூ⁴ஷித: ।
க³ணப்ராஜ்ஞோ க³ணஶ்லாக்⁴யோ க³ணஸம்வித்³க³ணாக்³ர்யபூ:⁴ ॥ 24 ॥

கு³ணாதீதோঽத² கு³ணப்⁴ருʼத்³ கு³ணதத்த்வார்த²வித்³விபு:⁴ ।
கு³ணஸ்த்ரஷ்டா க³ணேஶஶ்ச க³ணதே³வவரப்ரத:³ ॥ 25 ॥

க்³ரந்தா²ரம்ப⁴ஶ்ச க்³ரந்தா²ந்தோ க்³ரந்த²க்ருʼத்³ க்³ரந்த²பாரத்³ருʼக் ।
க³ந்தவ்யோ க்³ரந்த²பாரீணோ க்³ரந்தா²ந்தர்யாமிகு³ம்ப²க: ॥ 26 ॥

க³தபாணிர்க³தாங்க்⁴ரிஶ்ச க்³ரஹோதா க³திஸர்வப்⁴ருʼத் ।
கு³ப்தசக்ஷுர்கு³ணாலோகோ க்³ரந்த²த்³ரஷ்டா கு³ணஶ்ருதி: ॥ 27 ॥

கு³ருஸம்ஸாரது:³க²க்⁴நோ கௌ³ரபா⁴ஸ்வத்ஸுஶோமந: ।
கௌ³ரலக்ஷணஸம்லக்ஷ்யோ கு³ருத்³ரோஹிப³ஹிஷ்கர: ॥ 28 ॥

கு³ணாச்சே²த்³யவபுர்க³ம்யோ கு³ணமாஹாத்ம்யவேதி³த: ।
கௌ³ரபூ⁴ர்கௌ³ரிமுத்³ரஶ்ச க³லவ்யாலோபவீதக: ॥ 29 ॥

கோ³மதீதீரதாபக்⁴நோ கு³ர்வீச்சா²தோ³ க³வேஷக்ருʼத் ।
கௌ³தமாபத்திஹர்தா ச கோ³மதீபத³பாவந: ॥ 30 ॥

கௌ³க்⁴ருʼஷ்ணிர்கு³ருஜ்ஞாதோ கௌ³ரஜ்ஞாநோபதே³ஶக: ।
கோ³மத்³வாஸிஜநாநந்தோ³ கு³ருவிஜ்ஞாநஸம்ஸ்க்ருʼத: ॥ 31 ॥

க³வாம்ப⁴ர்தார்த² கோ³நாதோ² கோ³பநாதே²நநாதி²த: ।
கோ³ஷ்ட²ப்ரியோ க³வாதா⁴ரோ கோ³து⁴க்³ கோ³கு³ப்³ கு³ஹாத³ர: ॥ 32 ॥

கோ³த்ரபி⁴த்பூஜிதாங்க்⁴ரிஶ்ச கௌ³தமாஶ்ரமகே²த³ஹ்ருʼத ।
கோ³மந்நாதோ² கு³ணாபே⁴த்³யோ ஹாவாஸீ க்³ரஹாக்³ரஹ: ॥ 33 ॥

க்³ரந்தா²த்³யோ க்³ரந்த²பா⁴ஷார்தோ² க்³ரந்த²ஸாரார்த²வித்³வர: ।
கு³ஹாகஞ்ஜாஶயோ கோ³த்³ருʼக்³ க்³ரந்த²ஸித்³தா⁴ந்தஶாஶ்வத: ॥ 34 ॥

கௌ³ரஹ்ருʼத்கஞ்ஜாஸம்வாஸீ கா³யகேஷ்டப²லார்த²த:³ ।
க³ந்த⁴ர்வபாலிவர்ஷிஷ்டோ² கு³ணாநந்தவிலாஸயுக் ॥ 35 ॥

க³ந்தா⁴நுலிப்ததி³வ்யாங்கோ³ கு³ணநாதோ² கு³ணிப்ரிய: ।
கி³ரீஶார்சிதபாதா³ப்³ஜோ கோ³ஸர்பி:பாநசஞ்சல: ॥ 36 ॥

க³ங்கா³வீசிவிதௌ⁴தோத்த மாதங்க³ஶ்ச க³தவிஜ்வர: ।
க³ந்த⁴ர்வவேத³ஸம்பந்நோ கு³ணரக்ஷோ க³ணைகத்³ருʼக் ॥ 37 ॥

கு³ணக்³ராமோ கு³ணாராமோ கா³நநாதோ² க³ணாக்ஷய: ।
கு³ருஶாஸ்த்ரார்த²நைபுண்யோ கு³ணோத்தீர்ணோ க³தா³க்³ரணீ: ॥ 38 ॥

கு³ருஸந்தே³ஹஸஞ்சே²த்தா கு³ஹ்யயோக³ப்ரதீ³பக: ।
கு³ஹ்யார்கோ கு³ருநாத²ஶ்ச கோ³த்ரகேதுர்க³தக்லம: ॥ 39 ॥

கீ³தாகீ³தவிஶேஷஜ்ஞோ கோ³கஷ்டஶதஶாதக: ।
கோ³சரோ க்³ரந்த²வித்⁴நக்⁴நோ க³ர்வமாநவிப⁴ஞ்ஜந: ॥ 40 ॥

க³வீஶோ கௌ³ரபூ⁴ர்கோ³மீ க³ர்ப⁴ஸ்த²பரிபாலக: ।
கோ³காலஶேஶ்ஸம்பாயீ கோ³பீயூஷஸுகா²ஸந: ॥ 41 ॥

கி³ர்யரண்யாஶ்ரமஸ்தா²யீ கோ³கோடிபாயஸாத³ந: ।
க³ர்க³ஶாஸ்த்ரப்ரவீணாத்மா க³ர்க³ஶாஸ்த்ரார்த²ஸித்³த⁴தி:³ ॥ 42 ॥

க³ரீயாந் கு³ணஸம்பந்நோ க்³ருʼஹிஸந்தாபமோசந: ।
க³ர்ப⁴த்ராதா ச க்³ருʼஷ்டீஶோ கோ³க்³ருʼஷ்டிக³ணபாலக: ॥ 43 ॥

கி³ரிநாரகு³ஹாவாஸீ கீ³ர்வாணாக³மஸர்வவித் ।
கோ³ஷ்ட²ப்ரியோ கீ³தாஶாநோ க³ஜாஶ்வாந்தவிபூ⁴தித:³ ॥ 44 ॥

க³வேந்த்³ரோ கா³நஸம்வேத்³யோ கீ³ர்வாணக³ணஸம்ஸ்துத: ।
க³ங்கா³தீரப்ரியாவாஸோ க³ந்தா⁴க்ருʼஷ்டமது⁴வ்ரத: ॥ 45 ॥

கௌ³ரயோக³ப்ரஸந்நாத்மா க³ணாநீகஶுபா⁴வஹ: ।
க³லஶோபி⁴ப்³ருʼஹந்நோதோ³ கு³ம்ப²ப்ரணயபண்டி³த: ॥ 46 ॥

கூ³டோ⁴ঽத்மா? க³ணகாக்³ரண்யோ கி³ரிரைவதவாஸக்ருʼத் ।
கி³ரிரைவததாபக்⁴நோ கி³ரிரைவதபாலக: ॥ 47 ॥

கி³ர்யர்பு³த³ஶிர:ஸ்தா²யீ கி³ர்யர்பு³த³ஸதா³சர: ।
கி³ர்யர்பு³த³ஶிர:ஸ்தா²தா கி³ர்யர்பு³த³ஸுகா²ஸந: ॥ 48 ॥

கு³ஜாரிஶதவிக்ராந்தோ கீதகீர்திர்கு³ருத்³யுதி: ।
கு³ஹார்த²தோ³ கு³ஹஸ்வாமீ க³வீஶோ கோ³ப⁴யாபஹ: ॥ 49 ॥

கு³ண்யாலயோ கு³ருஶ்ரேயாந் கு³ருஹத்யாவிமோசந: ।
கு³ணோத்கர்ஷோ கு³ணாத்⁴யக்ஷோ கு³ண்யேதரநிஷேத⁴க்ருʼத் ॥ 50 ॥

க்³ரந்த²நிர்மாணசாதுர்யோ கு³ஹாவ்யாபீ க³தஶ்ரம: ।
க்³ரந்தா²த²வ்ருʼத்³தி⁴க்ருʼத்³ கோ³ப்⁴ருʼத்³ கௌ³ரவாமயத⁴க்³ கு³ரு: ॥ 51 ॥

க்³ரந்த²ரூடா⁴ர்த²ஸர்வஜ்ஞோ கூ³ட⁴யோகா³ர்த²குஞ்சிப்⁴ருʼத்³ ।
கூ³ட⁴நாமா க³திஶ்ரேஷ்டோ² கோ³ஸ்வாமீ கோ³ப⁴யாபஹா ॥ 52 ॥

கூ³ட⁴வர்ணஸமாம்நாயோ க்³ரந்த²ஸந்த³ர்ப⁴பா⁴வவித் ।
கோ³தீ⁴ரோ க³ஹநோ கோ³மீ கோ³த்ராபா⁴ரநிராகர: ॥ 53 ॥

கு³ருபுத்ரேஷ்டஸம்யோக்தா கௌ³ரவித்³யோ க்³ரஹாக்³ரணீ: ।
கு³ணாசிந்த்யோ கு³ணாநந்தோ கு³ணசிந்மயலக்ஷண: ॥ 54 ॥

கு³ருபமாதி³ஸந்நாதோ² கு³ருகோ³ரக்ஷஸம்ஜ்ஞித: ।
கோ³த்ரபி⁴த்³ப⁴யவித்³ராவீ கௌ³ரயோக³ஸுதா⁴நிதி:⁴ ॥ 55 ॥

க³தரோகோ³ க³வாமீஶோ கு³ணவத்³க³ணபூஜித ।
கு³ணபூ⁴ர்கா³நநைபுண்யோ க்³ரந்த²பூ⁴ர்கோ³விதா³ங்க³தி: ॥ 56 ॥

கு³ணச்சா²த்³மா ச க்³ரந்தே²ஷ்டோ க்³ரந்தா²தா⁴ரோ க³திஶ்ரித: ।
க்³ரந்த²வந்மாநதோ³ கோ³ப்யோ கு³ணநேத்ரஸமுஜ்ஜ்வல: ॥ 57 ॥

கு³ப்தவஸ்துர்க³ணேஷாநோ கு³ணாந்தர்பூ⁴தசிந்மய: ।
க³ணராஜோ க³ணஸ்நேஹோ கு³ருதே³வபுராதந: ॥ 58 ॥

க்³ருʼஹிதோ கு³ணவாந் கோ³போ கு³ருதா⁴மா கு³ருத்தம: ।
கு³ணவிச்சி²ஷ்யஶந்தா³யீ கோ³த்ரபி⁴த் ப்ராணவல்லப:⁴ ॥ 59 ॥

கு³ருயோகா³ஸநஸ்தா²தா கு³ருபா⁴வவிபா⁴ஷண: ।
கீ³தநாத³ப்ரஸந்நாத்மா கீ³தலீலோ கு³ருக்ரம: ॥ 60 ॥

கு³ருஶ்ரீர்கு³ப்ததா⁴மா ச க்³ரதி²தோ கு³ஹ்யயோக³பூ:⁴ ।
கு³ருவ்யவஸிதோத்க்ருʼஷ்டபு³த்³தி⁴யோக³ப்ரதா³யக: ॥ 61 ॥

க்³ரந்தா²த்³தீ³போঽத² கு³ணத்⁴ருʼக்³ கு³ணக்ருʼத³ கு³ணஹ்ருʼத்³ கு³ஹ: ।
கு³ணாவிர்பூ⁴தப்³ரஹ்மாண்டோ³ கு³ணமந்யோ கு³ணோர்ஜித: ॥ 62 ॥

க்³ரந்த²க்ருʼதீ³ஷ்டஶந்தா³தா கு³ருபாஶாபஹோ க³தி: ।
கௌ³ரஸத்யாவ்யயாநந்தோ கு³ருப்³ரஹ்மாத்³விதீயக: ॥ 63 ॥

கௌ³ரக்⁴ருʼஷ்ணிப்ரபா⁴தீ³ப்தோ கோ³த்ரவ்ருʼந்த³ப⁴யாபஹ: ।
கோ³த்ராகோ³த்ரப்ரபு⁴ர்கோ³த்ரவரோ க³ந்தீ⁴ க³தாஶய: ॥ 64 ॥

கூ³ட⁴வேதா³ர்த²ஸம்வேத்³யோ கூ³டோ⁴பநிஷத³வ்யய: ।
கு³ருமத்ஸ்யமஹேஶாநோ கு³ருமத்ஸ்யேந்த்³ரநந்த³ந: ॥ 65 ॥

க³ம்யார்தோ² கௌ³ரக³ந்தா⁴ப்தோ க³ந்த⁴ர்வாநீகநாயக: ।
கீ³ணிர்சிதபாதா³ப்³ஜோ கீ³ர்வாணாநாகநந்த³ந ॥ 66 ॥

கு³டா³கேஶக³திர்க³ந்தோ⁴த்க்ருʼஷ்டோ க³ந்த⁴ர்வராஜபா:⁴ ।
கு³ட³கேஶஸமாராத்⁴யோ க³ந்த⁴ர்வவரவீஜித: ॥ 67 ॥

கி³ரித்ரோ கௌ³ஶ்ச கீ³ஸ்த்ராதா கி³ரித்ராபீ⁴ஷ்டதா³யக: ।
க்³ருʼஹீதகு³ணகோ³ கா³தீ² க³ர்ப⁴கு³ப்³ கே³யக்ருʼந்முத:³ ॥ 68 ॥

கு³ணாஹிதகுலத்ராஸோ க³ணாதா⁴ரோ க³ணைகபாத் ।
க³ம்பீ⁴ராப்ராக்ருʼதஜ்யோதிர்க³ம்பீ⁴ராஸ்யோ க³வாத்³ருʼதி: ॥ 69 ॥

க³ம்பீ⁴ரநிம்நநாபி⁴ஶ்ச க³ம்பீ⁴ரஜலத³த்⁴வநி: ।
க³தஜந்மஜராம்ருʼத்யுர்க³ந்த⁴ர்வத்கஞ்ஜமுண்முக:² ॥ 70 ॥

க³ம்பீ⁴ராநந்தஶுத்³தா⁴த்மா க³ர்பா⁴வாஸவிநாஶக்ருʼத் ।
க³ம்பீ⁴ரபத³விந்யாஸோ கீ³ர்வாணப⁴யநாஶக: ॥ 71 ॥

கோ³பேஶோঽத² க்³ருʼஹஸ்வாமீ கோ³கோ³பநபராயண: ।
க³ஜாஜிநபரிஶ்லிஷ்டோ கோ³பதா²நு ப்ரவர்தக: ॥ 72 ॥

க³ஜார்யஜிநஸம்வீதோ கௌ³ரயோக³விதா³ம்வர: ।
கு³ருஸித்³தோ⁴ கு³ஹாகா³ரோ க்³ருʼஹீ க்³ராமபுராதி³பா: ॥ 73 ॥

க³ப⁴ஸ்திகர்ணமுத்³ராஸ்யோ கு³ர்வநுஜ்ஞாப்ரபாலக: ।
கு³ருதை³த்யகுலோச்சே²த்தா கௌ³ரவ க்³ர்யோஹி கோ³ஶிவ: ॥ 74 ॥

க³ர்தார்திர்க³தஸம்ஸாரோ க³தத³ர்போ க³தஜ்வர: ।
க³தாஹங்காரவைசித்யோ க³தஸங்கல்பகல்பந: ॥ 75 ॥

க³ந்த⁴ர்வாராதி⁴தாங்த்⁴யப்³ஜயுக்³மஶ்சைவ கி³ரீஶ்வர: ।
க்³ரந்த²வாந் க்³ரந்த²வக்தா ச க்³ரந்த²க்ருʼத்³வ்ருʼந்த³வந்தி³த: ॥ 76 ॥

கீ³ர்ஜந்மா கூ³ட⁴விச்சோ²ஷ்டோ² கு³ருவாத்ஸல்யத்⁴ருʼக்³ க³தி: ।
கு³ருபீ⁴திப்ரமர்தீ³ ச கு³ர்வர்திவ்ருʼந்த³பே⁴த³க: ॥ 77 ॥

கூ³ஹோ கூ³ட⁴தமோ கு³ப்தோ கீ³ஷ்பதிர்கீ³திநாயக: ।
க³ம்பீ⁴ரீக³ந்த⁴ஸம்ல்லுப்³தோ⁴ க்³ரந்த²லோலால்யலங்க்ருʼத: ॥ 78 ॥

கோ³போ கோ³ப்யதரோ க்³ருʼஹ்யோ கு³ண்யஶ்ருʼங்கி³நிநாத³ப்⁴ருʼத: ।
கு³ப்தாகு³ப்தோ க்³ரந்த²ப³லோ க்³ரந்தா²ர்த²ப்ரதிபாதி³த: ॥ 79 ॥

க³ணகப்ரீதிக்ருʼத்³ க³ர்க³தே³வோ க³ர்கா³தி³ஸத்க்ருʼத: ।
கோ³ரக்ஷக³ணகாக்³ராண்யோ கோ³ரக்ஷாவலிக்ருʼத்தம: ॥ 80 ॥

க்³ரந்த²பாராயணப்ராப்யோ கு³ஹ்யக்³ரந்தா²ர்த²தீ³பக: ।
கௌ³ரயோகா³ர்த²தத்த்வஜ்ஞோ கு³ருவேத³நிரூபித: ॥ 81 ॥

க³ணராட³ர்சிதோ நித்யம் கோ³விந்தா³ர்யஸம்ருʼதிபத:³ ।
கோ³விந்தே³ஷ்டப்ரியாதா³தா கௌ³ராபாரபராக்ரம: ॥ 82 ॥

கோ³விந்தா³த்மா ச க³ம்பீ⁴ரோ கீ:³ப்ரியங்கர ஏவ ச ।
கூ³ட⁴ஜத்ருர்க்³ரஸ்தஶோகோ கு³ணக³ண்யோ கு³ணலக: ॥ 83 ॥

க்³ரந்த²ப்ரயோஜகோ கௌ³ரமர்யாதோ³ க்³ரந்த²கேதந: ।
க்³ரந்தா²ர்த²த்³யோதகோ கோ³தோ³ க்³ரந்த²ஸித்³தா⁴ந்தபா⁴ஸ்கர: ॥ 84 ॥

கா³யகப்ரவரப்ரேஷ்டோ² கா³யகேஷ்டார்த²தா³யக: ।
கா³யகவாத³காநர்தகார்யகாநந்த³முக்தித:³ ॥ 85 ॥

கோ³ங்காரபீ³ஜஸம்ஶ்லிஷ்டோ கு³ஹ்யஸோঽஹம்ஶிவாத்மக: ।
கு³ருஶிஷ்யார்தி²தார்த²ஜ்ஞோ கௌ³ரஹம்ஸோ கு³ணாவ்ருʼத: ॥। 86 ॥

க³ந்த⁴ர்வதே³வஸேவ்யாங்க்⁴ரிர்க³ந்த⁴ர்வபரமேஶ்வர: ।
கௌ³ரஸித்³தோ⁴ கு³ணாவஶ்யோ கௌ³ரத⁴ர்மஜ்ஞ ஏவ ச ॥ 87 ॥

கு³டா³காஹ்ருʼத்³ கோ³பரேஶோ கி³ராத்மா கீ:³ப்ரியம்வத:³ ।
கா³லவர்ஷிப்ரியாபாத்³யோ கோ³ஷ்டா²மயவித⁴ஸ்மர: ॥ 88 ॥

கா³யத்ரீமந்த்ரவித்³வேத்³யோ கோ³சரப்ரியவர்த⁴ந: ।
க³மகோ கௌ³தமோ கா³தா க³தியாதா²ர்த்²யயோக³க்ருʼத ॥ 89 ॥

கோ³கர்ணாரண்யஸம்ரந்தா கோ³கர்ணாஶ்ரமவந்தி³த: ।
கா³ந்தா⁴ரநிர்ப⁴யாராமோ கா³ந்தா⁴ரக்ஷோணிபாலக: ॥ 90 ॥

கு³ப்தார்த²தோ³ கு³ணாக³ம்யோ க்³ரந்த²ப்ரகடபௌருஷ: ।
க³திப்⁴ருʼத்³ க³ம்யமூர்திஶ்ச கு³ணாதி³ஶிவஸம்ஶ்ருத: ॥ 91 ॥

கி³ராக³ம்யோ க³வாமீஶோ கி³ரர்தா²ர்தோ² கி³ராம்வர: ।
க்³ருʼஹீதகு³ணவல்லீலோ கா³நவிஜ்ஞாநபாரத:³ ॥ 92 ॥

க³வ்யாபாலோ க³ணஶ்ரீஶோ கோ³ஸ்வயம்பூ⁴ர்க³ணேஷ்டபூ:⁴ ।
க³ணநாதோ² க்³ருʼஹாநிஷ்டோ² கா³நோ கா³நோ க³மாத்மக: ॥ 93 ॥

கு³ணாகு³ணக³ணாதீதோ கு³ணத்ரயவிபா⁴வந: ॥

கோ³த்ராசாரப்ரியோ கோ³த்ரோ கோ³த்ராநாதோ² கு³ணாகர: ॥ 94 ॥

கா³யமாநப்ரியோ க்³லௌப்⁴ருʼத்³ கீ³தாங்கோ³ கீ³தபேஶல: ।
கா³நஸாமஸமாகே³யோ க³ணது³ஷ்க்ருʼதநாஶந: ॥ 95 ॥

கீ³ர்வாணபா⁴ஷாஸம்பா⁴ஷ்யோ க்³ரீவாக³ரலஶேஷப்⁴ருʼத் ।
க³ணராஜாதி⁴ராஜஶ்ச க³திமாந் க³ணவாந் க³ணீ ॥ 96 ॥

கு³ணஸ்ருʼக்³ க³தித்⁴ருʼக்³ கே³யோ க³ர்வவத்³து:³க²க்ருʼத்தம: ।
கு³ணப்⁴ராஜோ க³ணஶ்ரேஷ்டோ² கு³ணக்ருʼத்³ கு³ணஹ்ருʼத்³ க்³ருʼஹ: ॥ 97 ॥

கு³ருஜ்ஞாநோ கு³ணாப்⁴போ⁴தி⁴ர்கு³ஹாதா⁴மா க³ணப்ரபு:⁴ ।
கோ³ப்யமூர்திர்கு³ஹீதார்தோ² க்³ருʼஹீதகு³ணவஜ்ஜக³த் ॥ 98 ॥

கோ³த்ராபாலகபாலேஷ்டோ கா³நநாத³ஜ்ஞமந்மத:² ।
கோ³பஸ்தோமப்ரியாநந்தோ³ கௌ³ரஸ்வாத்⁴யாயவேதி³த: ॥ 99 ॥।

கோ³த்ரால்ஹாத³கமூர்திஶ்ச கு³ணதத்த்வவிவேகக்ருʼத் ।
கோ³வேத்³யோ கோ³ঽர்த²வித்³ க³த்³யோ க³த்³யபா⁴ஷாப்ரபா⁴ஷண: ॥ 100 ॥

க³தோர்மிஷட்கவர்ஷிஷ்டோ² கு³ணஷட்கப்ரதா⁴நஜித் ।
க³தகாரணகார்யஶ்ச க³தஸாம்யாதிஶாயக: ॥ 101 ॥

க³தஸர்வாவதாரத்வாவதாரிபே⁴த³கல்பந: ।
கு³ஹ்யப்ரணவசிந்நாதோ³ கு³ஹாஸ்தா²நஸ்தி²ராஸந: ॥ 102 ॥

கா³யத்ரீஜபஸம்ஸாத்⁴யோ கா³யத்ரீமத்ப்ரபூஜித: ।
கா³யத்ரீமத்³கு³ணாகாரோ கா³யத்ரீமத்பராத்மக: ॥ 103 ॥

கா³யத்ரீமத்ஸதா³துஷ்டோ கா³யத்ரீமத்ஸதா³ஶிவ: ।
கா³யத்ரீமத³தி⁴ஷ்டா²தா கா³யத்ரீமத்ப²லாத்மக: ॥ 104 ॥

கா³யத்ரீமத்ஸதா³ஸேவ்யோ கா³யத்ரீமத்³யஶோவஹ: ।
கா³யத்ரீமத்³க³ஹாந்த:ஸ்தோ² கா³யத்ரீமத்ஸுகா²லய: ॥ 105 ॥

கா³யந்த்ரீவிது³ஷாம்வர்சோ கா³யத்ரீமத்³விவர்த⁴ந: ।
க³வாத்மவாந் க³வாம்வாக்³மீ க³ணஶத்ருநிவர்ஹண: ॥ 106 ॥

கா³யத்ரீமந்மஹாலோகோ கா³யத்ரீமத்ப்ரிங்கர: ।
கா³யத்ரீமத்குலாநந்தீ³ கா³யத்ரீமத்³து⁴ரந்த⁴ர: ॥ 107 ॥

கௌ³ரீஸரோநிஜாநந்தோ³ கௌ³ரீஶஸர ஆஶ்ரம: ।
கௌ³ரீஸரஸ்தப:ஸ்தா²யீ கௌ³ரீஶஸர ஆஸந: ॥ 108 ॥

கோ³ஸ்தநீப²லபு⁴க்³ கா³டோ⁴ கௌ³ரகா³த்ரோ க³வாயந: ।
கோ³க்³ராமணீர்கு³ணக்³ராமோ கா³டா⁴நுக்³ரஹகாரக: ॥ 109 ॥

கு³ரு மோஹநிராகர்தா கா³தா²ம்நாயதி³வாகர: ।
க³ராக³ராஸமாரந்தா கோ³ஸ்தநீப²லபோ⁴ஜந: ॥ 110 ॥

கு³ருயோக³ப²லஸ்த்ரஷ்டா ச கா³டா⁴நந்தா³ம்ருʼதாத்மக: ।
க³ட⁴யோகா³ந்தராத்மா ச கா³ட⁴யோக³புராதந: ॥ 111 ॥

கு³ணாதிஶயவாந் க³ண்யோ கு³ண்யோ கு³ணபராயண: ।
கோ³ஸித்³த⁴ஸாத⁴நாநாதோ² கூ³ட⁴ஸத்பரமார்த²த:³ ॥ 112 ॥

கு³ருஸத்³கு³ருநாமா ச கு³ருஶைவஶிவார்த²த:³ ।
கு³ப்தாவதூ⁴தஶைலீப்⁴ருʼத்³ கு³ருயோகி³ஶிவாத்மக: ॥ 113 ॥

கூ³ட⁴ஸித்³தா⁴ந்தஸம்ஸித்³தோ⁴ க³தக்லேஶதரங்க³க: ।
க³தாகி²லாதி⁴ஸந்நாதோ² கு³ஹ்யஸ்வஸ்மரபூ⁴திமாந் ॥ 114 ॥

கு³ஹ்யோங்காரப்ரதிஷ்டா²நோ கு³ஹாகஞ்ஜஸ்தி²ராஸந: ।
கூ³ட⁴தா⁴ரோத³யோ கோ³தா⁴ க³தாகி²லகலங்கக: ॥ 115 ॥

கு³ர்வங்கபூ⁴திபூ⁴ஷாட்⁴யோ கு³ருஶோ கு³ருகா²த்மக: ।
கு³ஹ்யாத்மபரதா⁴மா ச கு³ஹ்யஶங்க²ம்ஸுகா²ர்த²க்ருʼத் ॥ 116 ॥

கோ³ப்யஶங்க²ம்ஶிரோதா⁴யீ கா³ட⁴நிஸ்ஸோமஸௌஹ்ருʼத:³ ।
கௌ³ரம்ருʼகா³ஜிநாத⁴ர்தா கு³ருஶைலீபரார்த²வித் ॥ 117 ॥

கு³ணஷட்³வைக்ருʼதாதீதோ கௌ³ரபத்³த⁴திபாது³க: ।
கு³ஹ்யசிது³ல்லஸந்முத்³ரோ கோ³ঽஜபாஜாபஶாந்திக்ருʼத் ॥ 118 ॥

கு³ருதை⁴ர்யபராஶக்திர்கு³ஹாதீ³பநவிக்³ரஹ: ।
கௌ³ரசிந்மேக²லாதா⁴ரீ க்³ருʼஹ்யயோக³ஸுவஸ்த்ரப்⁴ருʼத் ॥ 119 ॥

க³தாத்³வைதேதராபா⁴ஸோ க³ட⁴தந்மயகாரக: ।
க³தோபாதி⁴நிஜாநந்த³தி³க்³தே³ஶஸுத்³ருʼடா⁴ஸந: ॥। 120 ॥

கு³ஹாப்ராதே³ஶநிலயோ கு³ஹாஸாக்ஷாத்ப்ரகாஶக: ।
க³தம்ருʼத்யுமஹாமோஹோ கா³டா⁴ஜாஜவநீநட: ॥ 121 ॥

கா³ட⁴வாஸநவல்லீபு⁴க்³ கு³ஹாத்மஜ்ஞாநஸர்வக:³ ।
கா³டா⁴வர்தஜக³த்³வேத்தா க³தோத்தா²நமயாத்மக: ॥ 122 ॥

க³தோத்தா²தா⁴ரத⁴ர்மஜ்ஞோ க³தவிஶ்ராந்திசிந்மய: ।
க்³ருʼஹீதசிந்மயாகாரோ க்³ருʼஹீதபத³முக்தித:³ ॥ 123 ॥

கு³ர்வாஜ்ஞோ கௌ³ரஸித்³தே⁴ந்த்³ரோ கு³ஹாதே³ஸதா³ঽம்ருʼத: ।
க³ணஶுத்³தோ⁴ க³ணாபி⁴ஜ்ஞோ கா³த்ரோத்³வாரகரப்ரபு:⁴ ॥ 124 ॥

கா³த்ரஸத்யோ க³வேஷேஷ்டோ கா³ட⁴போ⁴க்தா கு³ஹாசல: ।
க³தவ்யாமோஹமாத்ஸர்யோ கு³ருஜ்ஞாநப்ரபோ³த⁴க: ॥ 125 ॥

க³தபாரமஹாமோஹதரங்கா³ப்³தி⁴விஶோஷண: ।
க³தபீ⁴ர்க³ததை³ந்யஶ்ச க³தலஜ்ஜோ க³தாமய: ॥ 126 ॥

க³தஶோகோ க³தார்திஶ்ச கா³டா⁴லஸ்யவிவர்ஜித: ।
கா³ட⁴மோஹமத³ச்சி²ச்ச கா³ட⁴த³ம்பா⁴ஸுகா²வஹ: ॥ 127 ॥

க³தமாயோ க³தப்⁴ராந்திர்கு³ர்வாஜ்ஞாமார்க³த³ர்ஶக: ।
கா³டா⁴ஹங்காரஶூந்யஶ்ச க³ர்வமோஹபராங்முக:² ॥ 128 ॥

க³தாத்யந்தமத³க்ரோதோ⁴ கா³டா⁴வித்³யாக்²யதோ³ஷமுட் ।
க³தகாமாங்குரோ கா³டா⁴ஸூயாத⁴ர்மபராங்முக:² ॥ 129 ॥

கு³ணவத்³வாத³ஸத்³வக்தா கு³ணவச்சா²ஸ்த்ரவித்³வபு:⁴ ।
கு³ணவத்³யோக³ஸந்தாநோ கு³ணவத்³யோக³ஸித்³தி⁴த:³ ॥ 130 ॥

கு³ணேந்த்³ரியதிரஸ்கர்தா கு³ணவந்மாநவர்த⁴ந: ।
கு³ணவத்ஸம்ப்ரதா³யேஷ்டோ கு³ணவத்³கு³ணஶோத⁴க: ॥ 131 ॥

க³ர்பா⁴மயநிராகர்தா க³ர்வவத்குலகந்த³ந: ।
க³ர்வவத்ப்ராணஸம்ஹர்தா கு³ணவத்³வ்ருʼத்திதா³யக: ॥ 132 ॥

கூ³ட⁴பிண்டா³தி³பூ⁴ஜந்மா கா³த்ரஶோத⁴கநாமக: ।
க³தஸர்வாஸுரவ்யூஹோ கூ³ட⁴ஶக்திப்ரதீ³பக: ॥ 133 ॥

கு³ணாபாராபராஶக்திர்கு³ணவத்பரஶக்திக: ।
கு³ணவத்ஸூக்ஷ்மஶக்திஜ்ஞோ கு³ணவந்நிஜஶக்திக: ॥ 134 ॥

க³ந்த⁴ர்வப்ராணபாலேஶோ கீ³ர்வாணப³லவ்ருʼத்³தி⁴க்ருʼத் ।
கீ³ர்வாணலோகத்⁴ருʼங்நாதோ² கா³டே⁴ச்சோ² க³திபோ⁴க³த:³ ॥ 135 ॥

க்³ருʼஹீதஜ்ஞாநக்ருʼந்மூர்திர்க்³ருʼஹீதோ கி³ரிகோ³ க³த:³ ।
கோ³பகீ³திப்ரஸந்நாத்மா கி³ரிராஜேஷ்டஸாத⁴க: ॥ 136 ॥

க³ணகப்ரவரப்ரஜ்ஞோ க³ர்கா³ஹர்க³ணம்ஶக்திக்ருʼத் ।
க³ணகாநாம்பதிர்கோ³ஷ்டோ² கௌ³ரவாணீஶ்வரேஶ்வர: ॥ 137 ॥

கி³ரீந்த்³ராப⁴யமூர்திஶ்ச கு³ஹாசிந்திதபூரண: ।
க்³ரந்த²ஸர்வஸ்வரூபார்தோ² கீ³தாலாபவிசக்ஷண: ॥ 138 ॥

கீ:³ஶ்ரேஷ்டோ² கு³ணஸம்பந்நோ கீ³ர்வாணேந்த்³ரஶிரோமணி: ।
க்³ருʼஹீதயோக³ஸந்மூர்திர்க்³ருʼஹீதஸ்தி²ரஶேமுஷி: ॥ 139 ॥

க³ந்த⁴ர்வராஜராஜேஷ்டோ கீ³ர்வாணப்ரபிதாமஹ: ।
கீ³ர்வாணேந்த்³ரார்சிதாபாத³பீடோ² கௌ³ரவவஸ்துபூ:⁴ ॥ 140 ॥

கு³ணமாத்ரஸதா³ஸாக்ஷீ கு³ணிரூபோ கு³ணிப்ரத:³ ।
கா³யகோ க³ந்த⁴வாட³க்³ர்யோ கீ³ர்வாணேஶஶதோதி³த: ॥ 141 ॥

கு³ஹாநாத³ப்ரவீணஶ்ச கு³ஹாநாத³ஜநிஶ்ருத: ।
கு³ஹாபஶ்யந்தீபூ⁴ர்கூ³ட⁴மத்⁴யமாநாத³ப்⁴ருʼந்மத: ॥ 142 ॥

கீ³ர்தே³வோ க்³லாஸக்ருʼத்³ க³ர்வோ கீ:³ஸேவ்யோ கீ:³ப்ரியங்கர: ।
கீ:³ஶோகார்திஹரோ கோ³வித்³ கி³ரநர்தா²ர்த²க²ண்ட³ந: ॥ 143 ॥

க³ம்பீ⁴ரைஶ்வர்யஸம்ஸித்³தோ⁴ கா³டா⁴பத்³விநிவாரக:
க³ந்த⁴ர்வலோகபீ⁴ப்⁴ரம்ஶீ கு³ணிஶுத்³தோ⁴ கு³ணீஷ்டபூ:⁴ ॥ 144 ॥

க³ணோந்நீதோ கு³ணோல்லாஸோ கு³ணப்⁴ராட்³ கீ³ர்நமஸ்க்ருʼத: ।
க³ணார்ஹ்யோ க³ணஸம்வீதோ க³ர்முதா³ஸநஸம்ஸ்தி²த: ॥ 145 ॥

கோ³யோக³பத்³த⁴தே:கர்தா கு³ருயோகா³ர்த²ஶைலிக: ।
கோ³யோக³வஸ்துஸந்த³ர்ஶீ க³ம்பீ⁴ராஜபமந்த்ரத:³ ॥ 146 ॥

கு³ருஸோঽஹம்ஸுமந்த்ரஜ்ஞோ கூ³ட⁴யோக³விபூ⁴திவித் ।
கோ³ஸத்யஜ்ஞாநசித்³ப்³ரஹ்ம கு³ருபாத்³ கு³ருபாது³க: ॥ 147 ॥

கூ³ட⁴பாதோ³ கு³டா³காஜித்³ கு³ஹாஶ்ரேஷ்டோ² கு³ஹாஶ்ரித: ।
க³தஸர்வேந்த்³ரியாபா⁴ஸோ கா³தா²கே³யோ க³தாந்ருʼத: ॥ 148 ॥

கு³ருபுத்ரஸ்தவாராத்⁴யோ கு³ருபுத்ரார்சிதாங்க்⁴ரிக: ।
கு³ருபுத்ரேஷ்டஸித்³தே:⁴ க்ருʼத்³ கு³ருபுத்ரமஹாப்ரிய: ॥ 149 ॥।

கு³ருயோக³ஸம்ருʼத்³தீ⁴ஶோ கு³ருயோக³விபா⁴வந: ।
கௌ³ரபுண்யகதோ² கௌ³ரகாவ்யோ கீ³தவிஶாரத:³ ॥ 150 ॥

கா³தா²கீ³தோ க³தீஶஶ்ச கௌ³ரைஶ்வர்யோ க³ணார்திபி⁴த் ।
கௌ³ரபை⁴ரவஸோঽஹம்ஜ்ஞோ கௌ³ரலோகப²லப்ரத:³ ॥ 151 ॥

கு³ருப⁴க்தஸுகா²ம்போ⁴தி⁴ர்கௌ³ரஸூரஶதப்ரப:⁴ ।
கௌ³ரவாணீஶஸத்³ரூபோ கோ³ப்யபாதஞ்ஜலஸ்ம்ருʼத: ॥ 152 ॥

கீ³தகாவ்யகதா²லாபவித³க்³தோ⁴ கீ³தகா³யக: ।
கௌ³த்ரைகவிஶதோ³ கோ³த்ராத்ராணநந்த³நகாரக: ॥ 153 ॥

கோ³த்ராசாதகஜீமூதோ கோ³த்ராக³ணநதத்பர: ।
க³தாக³தப³ஹிர்பூ⁴தோ கோ³நித்யோ கு³ணத³ச்ச²வி: ॥ 154 ॥

க³தாகாரோ கு³ணாநந்தோ³ கு³ண்யஸ்மிதவிபூ⁴ஷித: ।
கௌ³ரப⁴ஸ்மாவகு³ண்டா²ட்⁴யோ கு³ண்யமாலாவிராஜித: ॥ 155 ॥

கோ³வர்த⁴நத⁴ரப்ரேஷ்டோ² கோ³பமண்ட³லமத்⁴யக:³ ।
கோ³பகஶ்சைவ கோ³பீதோ² க³வாநுக³திஶோப⁴ந: ॥ 156 ॥

க்³லாந்யாதி³பாரதந்த்ர்யாதி³விஶேஷரஹித: ஸதா³ ।
கா³யத்ரீயோக³ஸம்ஸ்நாதோ கா³யத்ரீஜபதத்பர: ॥ 157 ॥

கா³யத்ரீமூலஸர்வஜ்ஞோ கா³யத்ர்யஜபஜாபக: ।
கௌ³ராப்³ஜமாலீ கு³ஹ்யார்த்²யோ கௌ³ரகோ³குலரக்ஷக: ॥। 158 ॥

கோ³யமப்ரேஷ்யபீ⁴பூ⁴தோ கோ³காலப⁴யநாஶக: ।
கோ³விஶ்வபாலகோ க³ந்த⁴பாத³நாநந்த³நந்தி³த: ॥ 159 ॥

கௌ³தமாதி³மஹர்ஷீஶோ கு³ருகௌ³தமஶாஸ்த்ரத:³ ।
கௌ³தமந்யாயயுக்தாத்மா கௌ³தமஜ்ஞாநதீ³பக: ॥ 160 ॥

கோ³த்ராவிலாஸக³ர்விஷ்டோ கோ³த்ராரக்ஷீ க³தோந்நத: ।
கோ³தே³வப்³ரஹ்மவர்த்மாத்மா கோ³ப்³ராஹ்மணஶிரோமணி: ॥ 161 ॥

கோ³ப்³ரஹ்மதே³வதாது³ர்கோ³ கோ³ப³ஹ்மாஶநிபஞ்ஜர: ।
க³தஸர்வப⁴யப்⁴ராந்திர்க³தஸங்கோ³ க³தாஞ்ஜ்ஜந: ॥ 162 ॥

கூ³ட⁴கூடஸ்த²தா⁴மா ச க்³ரஸ்தகாலப⁴யவ்யத:² ।
கூ³டா⁴திகோ³மநோவாசாம் கூ³ட⁴ஸங்கர்ஷணாத்மக: ॥ 163 ॥

கூ³ட⁴ஹேது கூ³ம்ஹீதஜ்ஞோ க்³ருʼஹிஸர்வாப⁴யங்கர: ।
கூ³ட⁴விஶ்வோ க³தோந்நாஹோ க³தாஶீர்கோ³து³ராஸத:³ ॥ 164 ॥

கூ³ட⁴ஸர்வக³திர்கூ³ட⁴மஹாருத்³ரோ கு³ஹாந்தர: ।
க³தஸர்வாந்ருʼதாலோகோ கூ³ட⁴காம்யோ க³வாம்ருʼத: ॥ 165 ॥

க³வாநுல்லங்க்⁴யதாமா வை கூ³ட⁴ஸர்வஸுகை²கபூ:⁴ ।
கூ³ட⁴விஶ்வபிதா கூ³ட⁴விஶ்வதோமுக² ஏவ ச ॥ 166 ॥

கீ:³ஸர்வாஶ்சர்யஸம்பூ⁴திர்கூ³ருஸர்வவிகாரஹ்ருʼத் ।
கௌ³ரஸர்வார்த²விஶ்வாத்மா க³திஸர்வஶரீரிஜித் ॥ 167 ॥

கா³டா⁴நந்தபதா³ஶக்திர்க³தாபத்திர்க³வாக்ஷர: ।
கா³ட⁴ஸ்நேஹோ கு³ஹாஹம்ஸோ கு³ஹாஸோঽஹம்நியோஜக: ॥ 168 ॥

கூ³டோ⁴சேதநஜீவேஶோ கா³டா⁴நந்தயஶா: ஸ்ம்ருʼத: ।
கோ³த்ரைகவிஸ்பு²ரத்³வீர்யோ க³தாஹம்வாத³ ஏவ ச ॥ 169 ॥

க³தபாரோ க³விஷ்டா²த்³யோ கு³ணகல்யாணஸாக³ர: ।
கி³ரீஶப்³ரஹ்மவைகுண்டா²த்³யுத்க்ருʼஷ்டதர சேதந: ॥ 170 ॥

கு³ஹாந்தர்யாமிப்⁴ராஜிஷ்ணுர்கௌ³ரீகோட்யரிமர்த³ந: ।
க³ப⁴ஸ்திமத³நந்தாபோ⁴ கு³ஹ்யகேஶவிபூ⁴தித:³ ॥ 171 ॥

கா³த்ரஹீநஶதாநந்தரூபலாவண்யஸாக³ர: ।
கி³ரஶிப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாக்²யஜக³த்³ப⁴ங்கா³தி³காரக: ॥ 172 ॥

கா³ட⁴காலமஹாகாலோ கா³ம்பீ⁴ர்யௌதா³ர்யஸாக³ர: ।
கோ³த்ராது³க்³க⁴ஸுதா⁴மோதோ³ கா³தா²காவ்யகதோ²தி³த: ॥ 173 ॥

கா³தா²வித³க்³தோ⁴ கௌ³ரீஷ்டோ க³த்³யபத்³யப்ரதீ³பந: ।
கு³ஹ்யோபநிஷதா³வேத்³யோ கு³ஹ்யப்³ரஹ்மஶிவாத்மக: ॥ 174 ॥

கி³ராத்³யோ க்³ரந்தி²ஹ்ருʼத்³ க்³ரந்தீ² கு³ணவ்ருʼத்³தி⁴ப்ரயோஜக: ।
கு³ணர்தி⁴த³ஶ்ச ஸர்வேஷாம் கீ³ஷ்பதீஶ்வரபுங்க³வ: ॥ 175 ॥

கா³டா⁴தா⁴ராத⁴ரோ கு³ப்தஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நத்³ருʼடா⁴ஸந: ।
க³ர்பா⁴ஸ்தமணிபூரார்கோ கு³ஹாநாஹதசக்ரப:⁴ ॥ 176 ॥

கு³ஹாப்³ஜவாஸோ க³க³நமஹாபத்³மபதா³ஶ்ரய: ।
க³லதே³ஶவிஶுத்³த⁴ஸ்தோ² க³லத்பீயூஷஜோஷண: ॥ 177 ॥

கோ³ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரவேஶ்மார்கோ க³க³நாக்ருʼதிநிர்மல: ।
க³தமாந்த்³யோ கு³ணப்ரஜ்ஞோ கூ³டா⁴ஜ்ஞாசக்ரபா⁴ஸ்கர: ॥ 178 ॥

கு³ருஸித்³தா⁴ஸநஸ்தா²யீ கு³ஹாபத்³மாஸநஸ்தி²த: ।
கூ³டா⁴தா⁴ராத்³யுபாதே³ஷ்டா கோ³ப்யலக்ஷவிசாரக்ருʼத் ॥ 179 ॥

கு³ஹாஸ்தம்போ⁴பதி³ஷ்டாத்மா கோ³ப்யஶூந்யவிதா⁴நத:³ ।
கோ³ப்யதே³வோ க³தத்³வந்த்³வோ கௌ³ரதே³வோ க³தத்ரிவ்ருʼத் ॥ 180 ॥

கே³ஷ்ணுர்கே³த்ண்வாஶ்ரயோ கே³ஷ்ணுபதிர்கே³ஷ்ணுநடப்ரிய: ।
கோ³ரக்³ கோ³ரக்ஷநாத²ஶ்ச கோ³தூ⁴மாராத்⁴யவிக்³ரஹ: ॥ 181 ॥

கோ³பா கோ³பாப்ரியோ க்³ராஹீ கோ³பார்ஹ்யோ கோ³ஷ்ட²பாலக: ।
கு³ப்தோ கோ³பாலநாமாபி கௌ³ஷ்டீ²நஸ்தோ² க³வீஶ்வர: ॥ 182 ॥

க³ங்கா³மௌலிர்க³வாமீஶோ கோ³க³ம்யோ கோ³விதா³ங்க³தி: ।
க³வேட்³யோ க³க³நாகாரோ க்³ரத்ஸாதி⁴ர்கோ³த⁴ரோ க்³ரஹீ ॥ 183 ॥

கோ³த⁴நோ கோ³த⁴நாதீ⁴ஶோ கு³ப்தவஸ்துஜ்ஞ ஏவ ச ।
கோ³குலீ கு³ப்தகு³ர்கோ³து⁴க்³ கோ³ரஜஶ்சு²ரிதாக்ருʼதி: ॥ 184 ॥

கு³ப்தேந்த்³ரியகுலோ கு³ப்தகோ³ரக்ஷோ கோ³மதாங்க³தி: ।
கூ³டா⁴த்மா கு³ப்தகோ³ரூபோ கோ³பஜ்யேஷ்டோ² க³வாங்க³தி: ॥ 185 ॥

கே³ஷ்ணுப்ராணோ கு³ணாக³ம்யோ கே³ஷ்ணுஜ்ஞோ கே³ஷ்ணுஸர்வவித் ।
கு³ணப்ராக்³ கு³ணதா⁴மா ச கோ³தா³நவிதி⁴வேத³க: ॥ 186 ॥

கோ³ஷ்டீ²பாலோ கீ³திபடுர்கீ³திகீ³தோ க³தாலஸ: ।
கோ³பிகாகீ³தஸந்துஷ்டோ கீ³தாகீ³தவிஶாரத:³ ॥ 187 ॥

கீ³திப்ரீதோ கு³ஹாகு³ஹ்யோ க்³ருʼஹ்யகீ³தவிவேசக: ।
கீ³தோபநிஷதா³க³ம்யோ கீ³தோபநிஷத³க்ஷர: ॥ 188 ॥

கு³ணவிதூ³ கு³ணமர்யாதோ³ க³ந்த⁴க்³ராஹீ கு³ணோத்கடோ கோ³ஜித் ।
க³ர்கா³நுக்³ரஹகர்தா க³ர்கா³சார்யப்⁴ரமார்திஸம்ஹர்தா ॥ 189 ॥

க³ர்க³ப்ரத்யர்தி²த்⁴கோ³ கீ³ர்வாணேஶாதி³ஸம்ஸ்துதோ கோ³ப்⁴ராட் ।
க்³ரஹதோ³ஷநிராகர்தா கோ³த்ரப்ராணோঽத² க³ர்வவிச்சே²த்தா ॥ 190 ॥

ஶ்ரீகோ³ரக்ஷஸஹஸ்ரநாமகமத³ஸ்த்ரைலோக்யபூ⁴ஷாஸ்பத³ம்
ஶக்ராத்³யைரகி²லைரஜஸ்த்ரமமரைஸ்தோஷ்டூய்யமாநம் ப்⁴ருʼஶம் ।
கா³தி³க்³ரந்த²நிகு³ம்பி²த ஶுப⁴தர வித்³வஞ்ஜநாநந்த³ம்
யோகீ³ஶாநநுநம் ஸதா³ஸ்து ப⁴வதாம் துஷ்ட்யை ச புஷ்ட்யை முதே³ ॥ 191 ॥

ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீம் ஶ்ரேய: ஶ்ரேணய: ஶ்ரீமதாம் ஸமுல்லஸந்துதராம் ।
இதி ஶ்ரீ ஸித்³த⁴ஸாத்⁴யவித்³யாத⁴ரக³நர்வஸித்³த⁴யோகீ³ந்த்³ர
தே³வேந்த்³ரநரேந்த்³ராதி³வந்தா³தா³ருவ்ருʼந்த³
வந்தி³தாநந்த³மகரந்த³விந்து³ஸந்தோ³ஹநிஸ்யந்தி³பதா³ரவிந்த³ஸ்ய
த்ரிபு⁴வநகு³ணோஸ்த்ரிலோசநஸ்ய க³ர்கா³தி³மஹர்ஷிகீ³தஸ்ய ப⁴க³வதோ
கோ³ரக்ஷநாத²ஸ்ய க³காராதி³ ஸஹஸ்ரநாமஸ்துதி: ஸம்பூர்ணா ।

Also Read 1000 Names of Gakaradi Goraksh:

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top