Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Gakaradi Goraksh Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ gakaradisrigoraksasahasranamastotram ॥

srinathaya namo gurave
deya dvo mangalanam bhuvi tatimanisam yasya drkpatamatra
pradurbhutaprabhava dracayati bhuvanam visvayonih samagram ।
ksonibharam vidhatte sirasi phanipattih sambhurati prapancam
so’yam sriadinathah suranikarasiroratnanirajitanghrih ॥ 1 ॥

aho ! namah sriyutapadapadmam matsyendranathasya manojnamurteh ।
sapatnyabhavam pravihaya yatra cakre nivasam kamala ca gisca ॥ 2 ॥

yascadau padmayonirvisrjati nikhilam svasvakarmanukulam
yascante rudranama pralaya iva janam mohalinam karoti ।
yah sthane visnudehastrijagadavanakrt siddhayogatmako’sau
gorakso vanchitanam tatimanavaratam vah pradeyat trimurtih ॥ 3 ॥

atha sahasranamastotram ॥

goraksanipuno guhyo gobharartinisudanah ।
girvanadaratividravi gopadanugatirguni ॥ 4 ॥

gobhasvan gandamudrasca gunavad vyuhamanadah ।
govrttidasca gorajo golokavasipujitah ॥ 5 ॥

guhyakapretakravyadasakini grahabhanjakah ।
gatopasargo granthajno gaurabhutivibhusitah ॥ 6 ॥

gorango gandamudrasyo gautaminatha eva ca ।
gandhatma gautamatrata gurutattvarthaparabhrt ॥ 7 ॥

gorannathom gavamnatho goman gobrahmapalakah ।
gatakruro gabhiratma gabhastisatacakrabhrt ॥ 8 ॥

ganapo gananathasca ganasvami giripriyah ।
gurudayo guruprarcyo gurudevo gavesakah ॥ 9 ॥

gagano gatiman gaurateja gambhirasuddhabhuh ।
gatapapma ca granthagryo gramavasijanarthadah ॥ 10 ॥

gurubhargo gatavyagro grahapidadighasmarah ।
gramaraksanasandaksa garvakaksahutasanah ॥ 11 ॥

garmudadbhutarupadhyo gandharvibhibhayatmakah ।
girvanetaragotraghno ganesasesadarpaha ॥ 12 ॥

girvanaganadurdarso gobrahmabhayabhanjanah ।
gataksobho granthaneta gudhakalayamantaka ॥ 13 ॥

grastasadhyamaharogo gunavanmahadarthadah ।
gurudharmagraganyatma grahapidadimardakah ॥ 14 ॥

gunakaro gunantahstho gunatrayanisedhakrt ।
gokoti grograhesano grastamayo gadapriyah ॥ 15 ॥

gunyaksaro gavisthasca glaniha glanivarakah ।
guhasapurako ganyo gopatapanirakarah ॥ 16 ॥

gangadharestamantratma guhagudho gatabhramah ।
gopako gatasarvadhirgatijyestho guhaksarah ॥ 17 ॥

gatabhavo gatabhavo gatavidyo gunagrahah ।
guhadhyeyo guhajneyo gadhango gudhavigrahah ॥ 18 ॥

glasnutapapaharto ca gangadharaparesvarah ।
gururjitapriyakaro glanamlaninisudakah ॥ 19 ॥

gabhasti garvasamharta gokasmalanirasakrt ।
gatrgito gunagaro guhasayi ganagranih ॥ 20 ॥

guhakamalamartando gaunadussahabhavanah ।
granthasamsayasamharta gurumatsyendrasiksitah ॥ 21 ॥

gunagranyo’tha gandhesto girinaranijasanah ।
ganakapravanagranyo gadadharabhayapaha ॥ 22 ॥

girvanadussahadyoto gabhiro gatirocanah ।
gabhastikotisatteja gandhavahadikaplavah ॥ 23 ॥

gurukramo ganadhiso gaurasyo gunabhusitah ।
ganaprajno ganaslaghyo ganasamvidganagryabhuh ॥ 24 ॥

gunatito’tha gunabhrd gunatattvarthavidvibhuh ।
gunastrasta ganesasca ganadevavarapradah ॥ 25 ॥

grantharambhasca granthanto granthakrd granthaparadrk ।
gantavyo granthaparino granthantaryamigumphakah ॥ 26 ॥

gatapanirgatanghrisca grahota gatisarvabhrt ।
guptacaksurgunaloko granthadrasta gunasrutih ॥ 27 ॥

gurusamsaraduhkhaghno gaurabhasvatsusomanah ।
gauralaksanasamlaksyo gurudrohibahiskarah ॥ 28 ॥

gunacchedyavapurgamyo gunamahatmyaveditah ।
gaurabhurgaurimudrasca galavyalopavitakah ॥ 29 ॥

gomatitiratapaghno gurvicchado gavesakrt ।
gautamapattiharta ca gomatipadapavanah ॥ 30 ॥

gaughrsnirgurujnato gaurajnanopadesakah ।
gomadvasijananando guruvijnanasamskrtah ॥ 31 ॥

gavambhartartha gonatho gopanathenanathitah ।
gosthapriyo gavadharo godhug gogub guhadarah ॥ 32 ॥

gotrabhitpujitanghrisca gautamasramakhedahrta ।
gomannatho gunabhedyo havasi grahagrahah ॥ 33 ॥

granthadyo granthabhasartho granthasararthavidvarah ।
guhakanjasayo godrg granthasiddhantasasvatah ॥ 34 ॥

gaurahrtkanjasamvasi gayakestaphalarthadah ।
gandharvapalivarsistho gunanantavilasayuk ॥ 35 ॥

gandhanuliptadivyango gunanatho gunipriyah ।
girisarcitapadabjo gosarpihpanacancalah ॥ 36 ॥

gangavicividhautotta matangasca gatavijvarah ।
gandharvavedasampanno gunarakso ganaikadrk ॥ 37 ॥

gunagramo gunaramo gananatho ganaksayah ।
gurusastrarthanaipunyo gunottirno gadagranih ॥ 38 ॥

gurusandehasanchetta guhyayogapradipakah ।
guhyarko gurunathasca gotraketurgataklamah ॥ 39 ॥

gitagitavisesajno gokastasatasatakah ।
gocaro granthavidhnaghno garvamanavibhanjanah ॥ 40 ॥

gaviso gaurabhurgomi garbhasthaparipalakah ।
gokalasessampayi gopiyusasukhasanah ॥ 41 ॥

giryaranyasramasthayi gokotipayasadanah ।
gargasastrapravinatma gargasastrarthasiddhadih ॥ 42 ॥

gariyan gunasampanno grhisantapamocanah ।
garbhatrata ca grstiso gogrstiganapalakah ॥ 43 ॥

girinaraguhavasi girvanagamasarvavit ।
gosthapriyo gitasano gajasvantavibhutidah ॥ 44 ॥

gavendro ganasamvedyo girvanaganasamstutah ।
gangatirapriyavaso gandhakrstamadhuvratah ॥ 45 ॥

gaurayogaprasannatma gananikasubhavahah ।
galasobhibrhannodo gumphapranayapanditah ॥ 46 ॥

gudho’tma? ganakagranyo giriraivatavasakrt ।
giriraivatatapaghno giriraivatapalakah ॥ 47 ॥

giryarbudasirahsthayi giryarbudasadacarah ।
giryarbudasirahsthata giryarbudasukhasanah ॥ 48 ॥

gujarisatavikranto kitakirtirgurudyutih ।
guharthado guhasvami gaviso gobhayapahah ॥ 49 ॥

gunyalayo gurusreyan guruhatyavimocanah ।
gunotkarso gunadhyakso gunyetaranisedhakrt ॥ 50 ॥

granthanirmanacaturyo guhavyapi gatasramah ।
granthathavrddhikrd gobhrd gauravamayadhag guruh ॥ 51 ॥

grantharudharthasarvajno gudhayogarthakuncibhrd ।
gudhanama gatisrestho gosvami gobhayapaha ॥ 52 ॥

gudhavarnasamamnayo granthasandarbhabhavavit ।
godhiro gahano gomi gotrabharanirakarah ॥ 53 ॥

guruputrestasamyokta gauravidyo grahagranih ।
gunacintyo gunananto gunacinmayalaksanah ॥ 54 ॥

gurupamadisannatho gurugoraksasamjnitah ।
gotrabhidbhayavidravi gaurayogasudhanidhih ॥ 55 ॥

gatarogo gavamiso gunavadganapujita ।
gunabhurgananaipunyo granthabhurgovidangatih ॥ 56 ॥

gunacchadma ca granthesto granthadharo gatisritah ।
granthavanmanado gopyo gunanetrasamujjvalah ॥ 57 ॥

guptavasturganesano gunantarbhutacinmayah ।
ganarajo ganasneho gurudevapuratanah ॥ 58 ॥

grhito gunavan gopo gurudhama guruttamah ।
gunavicchisyasandayi gotrabhit pranavallabhah ॥ 59 ॥

guruyogasanasthata gurubhavavibhasanah ।
gitanadaprasannatma gitalilo gurukramah ॥ 60 ॥

gurusrirguptadhama ca grathito guhyayogabhuh ।
guruvyavasitotkrstabuddhiyogapradayakah ॥ 61 ॥

granthaddipo’tha gunadhrg gunakrda gunahrd guhah ।
gunavirbhutabrahmando gunamanyo gunorjitah ॥ 62 ॥

granthakrdistasandata gurupasapaho gatih ।
gaurasatyavyayananto gurubrahmadvitiyakah ॥ 63 ॥

gauraghrsniprabhadipto gotravrndabhayapahah ।
gotragotraprabhurgotravaro gandhi gatasayah ॥ 64 ॥

gudhavedarthasamvedyo gudhopanisadavyayah ।
gurumatsyamahesano gurumatsyendranandanah ॥ 65 ॥

gamyartho gauragandhapto gandharvanikanayakah ।
ginircitapadabjo girvananakanandana ॥ 66 ॥

gudakesagatirgandhotkrsto gandharvarajabhah ।
gudakesasamaradhyo gandharvavaravijitah ॥ 67 ॥

giritro gausca gistrata giritrabhistadayakah ।
grhitagunago gathi garbhagub geyakrnmudah ॥ 68 ॥

gunahitakulatraso ganadharo ganaikapat ।
gambhiraprakrtajyotirgambhirasyo gavadrtih ॥ 69 ॥

gambhiranimnanabhisca gambhirajaladadhvanih ।
gatajanmajaramrtyurgandharvatkanjamunmukhah ॥ 70 ॥

gambhiranantasuddhatma garbhavasavinasakrt ।
gambhirapadavinyaso girvanabhayanasakah ॥ 71 ॥

gopeso’tha grhasvami gogopanaparayanah ।
gajajinaparislisto gopathanu pravartakah ॥ 72 ॥

gajaryajinasamvito gaurayogavidamvarah ।
gurusiddho guhagaro grhi gramapuradipah ॥ 73 ॥

gabhastikarnamudrasyo gurvanujnaprapalakah ।
gurudaityakulocchetta gaurava gryohi gosivah ॥ 74 ॥

gartartirgatasamsaro gatadarpo gatajvarah ।
gatahankaravaicityo gatasankalpakalpanah ॥ 75 ॥

gandharvaradhitandhyabjayugmascaiva girisvarah ।
granthavan granthavakta ca granthakrdvrndavanditah ॥ 76 ॥

girjanma gudhavicchostho guruvatsalyadhrg gatih ।
gurubhitipramardi ca gurvartivrndabhedakah ॥ 77 ॥

guho gudhatamo gupto gispatirgitinayakah ।
gambhirigandhasamllubdho granthalolalyalankrtah ॥ 78 ॥

gopo gopyataro grhyo gunyasrngininadabhrtah ।
guptagupto granthabalo grantharthapratipaditah ॥ 79 ॥

ganakapritikrd gargadevo gargadisatkrtah ।
goraksaganakagranyo goraksavalikrttamah ॥ 80 ॥

granthaparayanaprapyo guhyagrantharthadipakah ।
gaurayogarthatattvajno guruvedanirupitah ॥ 81 ॥

ganaradarcito nityam govindaryasamrtipadah ।
govindestapriyadata gauraparaparakramah ॥ 82 ॥

govindatma ca gambhiro gihpriyankara eva ca ।
gudhajatrurgrastasoko gunaganyo gunalakah ॥ 83 ॥

granthaprayojako gauramaryado granthaketanah ।
grantharthadyotako godo granthasiddhantabhaskarah ॥ 84 ॥

gayakapravaraprestho gayakestarthadayakah ।
gayakavadakanartakaryakanandamuktidah ॥ 85 ॥

gonkarabijasamslisto guhyaso’hamsivatmakah ।
gurusisyarthitarthajno gaurahamso gunavrtah ॥। 86 ॥

gandharvadevasevyanghrirgandharvaparamesvarah ।
gaurasiddho gunavasyo gauradharmajna eva ca ॥ 87 ॥

gudakahrd gopareso giratma gihpriyamvadah ।
galavarsipriyapadyo gosthamayavidhasmarah ॥ 88 ॥

gayatrimantravidvedyo gocarapriyavardhanah ।
gamako gautamo gata gatiyatharthyayogakrta ॥ 89 ॥

gokarnaranyasamranta gokarnasramavanditah ।
gandharanirbhayaramo gandharaksonipalakah ॥ 90 ॥

guptarthado gunagamyo granthaprakatapaurusah ।
gatibhrd gamyamurtisca gunadisivasamsrutah ॥ 91 ॥

giragamyo gavamiso girarthartho giramvarah ।
grhitagunavallilo ganavijnanaparadah ॥ 92 ॥

gavyapalo ganasriso gosvayambhurganestabhuh ।
gananatho grhanistho gano gano gamatmakah ॥ 93 ॥

gunagunaganatito gunatrayavibhavanah ॥

gotracarapriyo gotro gotranatho gunakarah ॥ 94 ॥

gayamanapriyo glaubhrd gitango gitapesalah ।
ganasamasamageyo ganaduskrtanasanah ॥ 95 ॥

girvanabhasasambhasyo grivagaralasesabhrt ।
ganarajadhirajasca gatiman ganavan gani ॥ 96 ॥

gunasrg gatidhrg geyo garvavadduhkhakrttamah ।
gunabhrajo ganasrestho gunakrd gunahrd grhah ॥ 97 ॥

gurujnano gunabhbhodhirguhadhama ganaprabhuh ।
gopyamurtirguhitartho grhitagunavajjagat ॥ 98 ॥

gotrapalakapalesto gananadajnamanmathah ।
gopastomapriyanando gaurasvadhyayaveditah ॥ 99 ॥।

gotralhadakamurtisca gunatattvavivekakrt ।
govedyo go’rthavid gadyo gadyabhasaprabhasanah ॥ 100 ॥

gatormisatkavarsistho gunasatkapradhanajit ।
gatakaranakaryasca gatasamyatisayakah ॥ 101 ॥

gatasarvavataratvavataribhedakalpanah ।
guhyapranavacinnado guhasthanasthirasanah ॥ 102 ॥

gayatrijapasamsadhyo gayatrimatprapujitah ।
gayatrimadgunakaro gayatrimatparatmakah ॥ 103 ॥

gayatrimatsadatusto gayatrimatsadasivah ।
gayatrimadadhisthata gayatrimatphalatmakah ॥ 104 ॥

gayatrimatsadasevyo gayatrimadyasovahah ।
gayatrimadgahantahstho gayatrimatsukhalayah ॥ 105 ॥

gayantrividusamvarco gayatrimadvivardhanah ।
gavatmavan gavamvagmi ganasatrunivarhanah ॥ 106 ॥

gayatrimanmahaloko gayatrimatprinkarah ।
gayatrimatkulanandi gayatrimaddhurandharah ॥ 107 ॥

gaurisaronijanando gaurisasara asramah ।
gaurisarastapahsthayi gaurisasara asanah ॥ 108 ॥

gostaniphalabhug gadho gauragatro gavayanah ।
gogramanirgunagramo gadhanugrahakarakah ॥ 109 ॥

guru mohanirakarta gathamnayadivakarah ।
garagarasamaranta gostaniphalabhojanah ॥ 110 ॥

guruyogaphalastrasta ca gadhanandamrtatmakah ।
gadhayogantaratma ca gadhayogapuratanah ॥ 111 ॥

gunatisayavan ganyo gunyo gunaparayanah ।
gosiddhasadhananatho gudhasatparamarthadah ॥ 112 ॥

gurusadgurunama ca gurusaivasivarthadah ।
guptavadhutasailibhrd guruyogisivatmakah ॥ 113 ॥

gudhasiddhantasamsiddho gataklesatarangakah ।
gatakhiladhisannatho guhyasvasmarabhutiman ॥ 114 ॥

guhyonkarapratisthano guhakanjasthirasanah ।
gudhadharodayo godha gatakhilakalankakah ॥ 115 ॥

gurvankabhutibhusadhyo guruso gurukhatmakah ।
guhyatmaparadhama ca guhyasankhamsukharthakrt ॥ 116 ॥

gopyasankhamsirodhayi gadhanissomasauhrdah ।
gauramrgajinadharta gurusailipararthavit ॥ 117 ॥

gunasadvaikrtatito gaurapaddhatipadukah ।
guhyacidullasanmudro go’japajapasantikrt ॥ 118 ॥

gurudhairyaparasaktirguhadipanavigrahah ।
gauracinmekhaladhari grhyayogasuvastrabhrt ॥ 119 ॥

gatadvaitetarabhaso gadhatanmayakarakah ।
gatopadhinijanandadigdesasudrdhasanah ॥। 120 ॥

guhapradesanilayo guhasaksatprakasakah ।
gatamrtyumahamoho gadhajajavaninatah ॥ 121 ॥

gadhavasanavallibhug guhatmajnanasarvagah ।
gadhavartajagadvetta gatotthanamayatmakah ॥ 122 ॥

gatotthadharadharmajno gatavisranticinmayah ।
grhitacinmayakaro grhitapadamuktidah ॥ 123 ॥

gurvajno gaurasiddhendro guhadesada’mrtah ।
ganasuddho ganabhijno gatrodvarakaraprabhuh ॥ 124 ॥

gatrasatyo gavesesto gadhabhokta guhacalah ।
gatavyamohamatsaryo gurujnanaprabodhakah ॥ 125 ॥

gataparamahamohatarangabdhivisosanah ।
gatabhirgatadainyasca gatalajjo gatamayah ॥ 126 ॥

gatasoko gatartisca gadhalasyavivarjitah ।
gadhamohamadacchicca gadhadambhasukhavahah ॥ 127 ॥

gatamayo gatabhrantirgurvajnamargadarsakah ।
gadhahankarasunyasca garvamohaparanmukhah ॥ 128 ॥

gatatyantamadakrodho gadhavidyakhyadosamut ।
gatakamankuro gadhasuyadharmaparanmukhah ॥ 129 ॥

gunavadvadasadvakta gunavacchastravidvabhuh ।
gunavadyogasantano gunavadyogasiddhidah ॥ 130 ॥

gunendriyatiraskarta gunavanmanavardhanah ।
gunavatsampradayesto gunavadgunasodhakah ॥ 131 ॥

garbhamayanirakarta garvavatkulakandanah ।
garvavatpranasamharta gunavadvrttidayakah ॥ 132 ॥

gudhapindadibhujanma gatrasodhakanamakah ।
gatasarvasuravyuho gudhasaktipradipakah ॥ 133 ॥

gunaparaparasaktirgunavatparasaktikah ।
gunavatsuksmasaktijno gunavannijasaktikah ॥ 134 ॥

gandharvapranapaleso girvanabalavrddhikrt ।
girvanalokadhrnnatho gadheccho gatibhogadah ॥ 135 ॥

grhitajnanakrnmurtirgrhito girigo gadah ।
gopagitiprasannatma girirajestasadhakah ॥ 136 ॥

ganakapravaraprajno gargaharganamsaktikrt ।
ganakanampatirgostho gauravanisvaresvarah ॥ 137 ॥

girindrabhayamurtisca guhacintitapuranah ।
granthasarvasvarupartho gitalapavicaksanah ॥ 138 ॥

gihsrestho gunasampanno girvanendrasiromanih ।
grhitayogasanmurtirgrhitasthirasemusih ॥ 139 ॥

gandharvarajarajesto girvanaprapitamahah ।
girvanendrarcitapadapitho gauravavastubhuh ॥ 140 ॥

gunamatrasadasaksi gunirupo gunipradah ।
gayako gandhavadagryo girvanesasatoditah ॥ 141 ॥

guhanadapravinasca guhanadajanisrutah ।
guhapasyantibhurgudhamadhyamanadabhrnmatah ॥ 142 ॥

girdevo glasakrd garvo gihsevyo gihpriyankarah ।
gihsokartiharo govid giranartharthakhandanah ॥ 143 ॥

gambhiraisvaryasamsiddho gadhapadvinivarakah
gandharvalokabhibhramsi gunisuddho gunistabhuh ॥ 144 ॥

ganonnito gunollaso gunabhrad girnamaskrtah ।
ganarhyo ganasamvito garmudasanasamsthitah ॥ 145 ॥

goyogapaddhatehkarta guruyogarthasailikah ।
goyogavastusandarsi gambhirajapamantradah ॥ 146 ॥

guruso’hamsumantrajno gudhayogavibhutivit ।
gosatyajnanacidbrahma gurupad gurupadukah ॥ 147 ॥

gudhapado gudakajid guhasrestho guhasritah ।
gatasarvendriyabhaso gathageyo gatanrtah ॥ 148 ॥

guruputrastavaradhyo guruputrarcitanghrikah ।
guruputrestasiddheh krd guruputramahapriyah ॥ 149 ॥।

guruyogasamrddhiso guruyogavibhavanah ।
gaurapunyakatho gaurakavyo gitavisaradah ॥ 150 ॥

gathagito gatisasca gauraisvaryo ganartibhit ।
gaurabhairavaso’hanjno gauralokaphalapradah ॥ 151 ॥

gurubhaktasukhambhodhirgaurasurasataprabhah ।
gauravanisasadrupo gopyapatanjalasmrtah ॥ 152 ॥

gitakavyakathalapavidagdho gitagayakah ।
gautraikavisado gotratrananandanakarakah ॥ 153 ॥

gotracatakajimuto gotragananatatparah ।
gatagatabahirbhuto gonityo gunadacchavih ॥ 154 ॥

gatakaro gunanando gunyasmitavibhusitah ।
gaurabhasmavagunthadhyo gunyamalavirajitah ॥ 155 ॥

govardhanadharaprestho gopamandalamadhyagah ।
gopakascaiva gopitho gavanugatisobhanah ॥ 156 ॥

glanyadiparatantryadivisesarahitah sada ।
gayatriyogasamsnato gayatrijapatatparah ॥ 157 ॥

gayatrimulasarvajno gayatryajapajapakah ।
gaurabjamali guhyarthyo gauragokularaksakah ॥। 158 ॥

goyamapresyabhibhuto gokalabhayanasakah ।
govisvapalako gandhapadananandananditah ॥ 159 ॥

gautamadimaharsiso gurugautamasastradah ।
gautamanyayayuktatma gautamajnanadipakah ॥ 160 ॥

gotravilasagarvisto gotraraksi gatonnatah ।
godevabrahmavartmatma gobrahmanasiromanih ॥ 161 ॥

gobrahmadevatadurgo gobahmasanipanjarah ।
gatasarvabhayabhrantirgatasango gatanjjanah ॥ 162 ॥

gudhakutasthadhama ca grastakalabhayavyathah ।
gudhatigomanovacam gudhasankarsanatmakah ॥ 163 ॥

gudhahetu gumhitajno grhisarvabhayankarah ।
gudhavisvo gatonnaho gatasirgodurasadah ॥ 164 ॥

gudhasarvagatirgudhamaharudro guhantarah ।
gatasarvanrtaloko gudhakamyo gavamrtah ॥ 165 ॥

gavanullanghyatama vai gudhasarvasukhaikabhuh ।
gudhavisvapita gudhavisvatomukha eva ca ॥ 166 ॥

gihsarvascaryasambhutirgurusarvavikarahrt ।
gaurasarvarthavisvatma gatisarvasaririjit ॥ 167 ॥

gadhanantapadasaktirgatapattirgavaksarah ।
gadhasneho guhahamso guhaso’hamniyojakah ॥ 168 ॥

gudhocetanajiveso gadhanantayasah smrtah ।
gotraikavisphuradviryo gatahamvada eva ca ॥ 169 ॥

gataparo gavisthadyo gunakalyanasagarah ।
girisabrahmavaikunthadyutkrstatara cetanah ॥ 170 ॥

guhantaryamibhrajisnurgaurikotyarimardanah ।
gabhastimadanantabho guhyakesavibhutidah ॥ 171 ॥

gatrahinasatanantarupalavanyasagarah ।
girasibrahmavisnvakhyajagadbhangadikarakah ॥ 172 ॥

gadhakalamahakalo gambhiryaudaryasagarah ।
gotradugghasudhamodo gathakavyakathoditah ॥ 173 ॥

gathavidagdho gauristo gadyapadyapradipanah ।
guhyopanisadavedyo guhyabrahmasivatmakah ॥ 174 ॥

giradyo granthihrd granthi gunavrddhiprayojakah ।
gunardhidasca sarvesam gispatisvarapungavah ॥ 175 ॥

gadhadharadharo guptasvadhisthanadrdhasanah ।
garbhastamanipurarko guhanahatacakrabhah ॥ 176 ॥

guhabjavaso gaganamahapadmapadasrayah ।
galadesavisuddhastho galatpiyusajosanah ॥ 177 ॥

gobrahmarandhravesmarko gaganakrtinirmalah ।
gatamandyo gunaprajno gudhajnacakrabhaskarah ॥ 178 ॥

gurusiddhasanasthayi guhapadmasanasthitah ।
gudhadharadyupadesta gopyalaksavicarakrt ॥ 179 ॥

guhastambhopadistatma gopyasunyavidhanadah ।
gopyadevo gatadvandvo gauradevo gatatrivrt ॥ 180 ॥

gesnurgetnvasrayo gesnupatirgesnunatapriyah ।
gorag goraksanathasca godhumaradhyavigrahah ॥ 181 ॥

gopa gopapriyo grahi goparhyo gosthapalakah ।
gupto gopalanamapi gausthinastho gavisvarah ॥ 182 ॥

gangamaulirgavamiso gogamyo govidangatih ।
gavedyo gaganakaro gratsadhirgodharo grahi ॥ 183 ॥

godhano godhanadhiso guptavastujna eva ca ।
gokuli guptagurgodhug gorajaschuritakrtih ॥ 184 ॥

guptendriyakulo guptagorakso gomatangatih ।
gudhatma guptagorupo gopajyestho gavangatih ॥ 185 ॥

gesnuprano gunagamyo gesnujno gesnusarvavit ।
gunaprag gunadhama ca godanavidhivedakah ॥ 186 ॥

gosthipalo gitipaturgitigito gatalasah ।
gopikagitasantusto gitagitavisaradah ॥ 187 ॥

gitiprito guhaguhyo grhyagitavivecakah ।
gitopanisadagamyo gitopanisadaksarah ॥ 188 ॥

gunavidu gunamaryado gandhagrahi gunotkato gojit ।
garganugrahakarta gargacaryabhramartisamharta ॥ 189 ॥

gargapratyarthidhgo girvanesadisamstuto gobhrat ।
grahadosanirakarta gotraprano’tha garvavicchetta ॥ 190 ॥

srigoraksasahasranamakamadastrailokyabhusaspadam
sakradyairakhilairajastramamaraistostuyyamanam bhrsam ।
gadigranthanigumphita subhatara vidvanjananandam
yogisananunam sadastu bhavatam tustyai ca pustyai mude ॥ 191 ॥

svasti srim sreyah srenayah srimatam samullasantutaram ।
iti sri siddhasadhyavidyadharaganarvasiddhayogindra
devendranarendradivandadaruvrnda
vanditanandamakarandavindusandohanisyandipadaravindasya
tribhuvanagunostrilocanasya gargadimaharsigitasya bhagavato
goraksanathasya gakaradi sahasranamastutih sampurna ।

Also Read 1000 Names of Gakaradi Goraksh:

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top