Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Gakaradi Goraksh Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ గకారాదిశ్రీగోరక్షసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీనాథాయ నమో గురవే
దేయా ద్వో మఙ్గలానాం భువి తతిమనిశం యస్య దృక్పాతమాత్ర
ప్రాదుర్భూతప్రభావా ద్రచయతి భువనం విశ్వయోనిః సమగ్రమ్ ।
క్షోణీభారం విధత్తే శిరసి ఫణిపత్తిః శమ్భురతి ప్రపఞ్చం
సోఽయం శ్రీఆదినాథః సురనికరశిరోరత్ననీరాజితాఙ్ఘ్రిః ॥ ౧ ॥

అహో ! నమః శ్రీయుతపాదపద్మం మత్స్యేన్ద్రనాథస్య మనోజ్ఞమూర్తేః ।
సాపత్న్యభావం ప్రవిహాయ యత్ర చక్రే నివాసం కమలా చ గీశ్చ ॥ ౨ ॥

యశ్చాదౌ పద్మయోనిర్విసృజతి నిఖిలం స్వస్వకర్మానుకూలం
యశ్చాన్తే రుద్రనామా ప్రలయ ఇవ జనం మోహలీనం కరోతి ।
యః స్థానే విష్ణుదేహస్త్రిజగదవనకృత్ సిద్ధయోగాత్మకోఽసౌ
గోరక్షో వాఞ్ఛితానాం తతిమనవరతం వః ప్రదేయాత్ త్రిమూర్తిః ॥ ౩ ॥

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

గోరక్షానిపుణో గుహ్యో గోభారార్తినిషూదనః ।
గీర్వాణాదారాతివిద్రావీ గోపదానుగతిర్గుణీ ॥ ౪ ॥

గోభాస్వాన్ గణ్డముద్రశ్చ గుణవద్ వ్యూహమానదః ।
గోవృత్తిదశ్చ గోరాజో గోలోకావాసిపూజితః ॥ ౫ ॥

గుహ్యకప్రేతక్రవ్యాదశాకినీ గ్రహభఞ్జకః ।
గతోపసర్గో గ్రన్థజ్ఞో గౌరభూతివిభూషితః ॥ ౬ ॥

గోరాఙ్గో గణ్డముద్రాస్యో గౌతమీనాథ ఏవ చ ।
గన్ధాత్మా గౌతమత్రాతా గురుతత్త్వార్థపారభృత్ ॥ ౭ ॥

గోరణ్ణాథోం గవాంనాథో గోమాన్ గోబ్రహ్మపాలకః ।
గతక్రూరో గభీరాత్మా గభస్తిశతచక్రభృత్ ॥ ౮ ॥

గణపో గణనాథశ్చ గణస్వామీ గిరిప్రియః ।
గురుదయో గురుప్రార్చ్యో గురుదేవో గవేషకః ॥ ౯ ॥

గగనో గతిమాన్ గౌరతేజా గమ్భీరశుద్ధభూః ।
గతపాప్మా చ గ్రన్థాగ్ర్యో గ్రామవాసిజనార్థదః ॥ ౧౦ ॥

గురుభర్గో గతవ్యగ్రో గ్రహపీడాదిఘస్మరః ।
గ్రామరక్షణసన్దక్షా గర్వకక్షహుతాశనః ॥ ౧౧ ॥

గర్ముదద్భుతరూపాఢ్యో గాన్ధర్వీభీభయాత్మకః ।
గీర్వాణేతరగోత్రఘ్నో గణేశాశేషదర్పహా ॥ ౧౨ ॥

గీర్వాణగణదుర్దర్శో గోబ్రహ్మభయభఞ్జనః ।
గతక్షోభో గ్రన్థనేతా గూఢకాలయమాన్తక ॥ ౧౩ ॥

గ్రస్తాసాధ్యమహారోగో గుణవన్మహదర్థదః ।
గురుధర్మాగ్రగణ్యాత్మా గ్రహపీడాదిమర్దకః ॥ ౧౪ ॥

గుణాకారో గుణాన్తఃస్థో గుణత్రయనిషేధకృత్ ।
గోకోటి గ్రోగ్రహేశానో గ్రస్తమాయో గదప్రియః ॥ ౧౫ ॥

గుణ్యాక్షరో గవిష్ఠశ్చ గ్లానిహా గ్లానివారకః ।
గుహాశాపూరకో గణ్యో గోపతాపనిరాకరః ॥ ౧౬ ॥

గఙ్గాధరేష్టమన్త్రాత్మా గుహాగూఢో గతభ్రమః ।
గోపకో గతసర్వాధిర్గతిజ్యేష్ఠో గుహాక్షరః ॥ ౧౭ ॥

గతభావో గతాభావో గతావిద్యో గుణాగ్రహః ।
గుహాధ్యేయో గుహాజ్ఞేయో గాఢాఙ్గో గూఢవిగ్రహః ॥ ౧౮ ॥

గ్లాస్నుతాపాపహర్తో చ గఙ్గాధరపరేశ్వరః ।
గురుర్జితప్రియాకారో గ్లానమ్లానినిషూదకః ॥ ౧౯ ॥

గభస్తి గర్వసంహర్తా గోకశ్మలనిరాసకృత్ ।
గాతృగీతో గుణాగారో గుహాశాయీ గణాగ్రణీః ॥ ౨౦ ॥

గుహాకమలమార్తణ్డో గౌణదుస్సహభావనః ।
గ్రన్థసంశయసంహర్తా గురుమత్స్యేన్ద్రశిక్షితః ॥ ౨౧ ॥

గుణాగ్రణ్యోఽథ గన్ధేష్టో గిరినారనిజాసనః ।
గణకప్రవణాగ్రణ్యో గదాధరభయాపహా ॥ ౨౨ ॥

గీర్వాణదుస్సహద్యోతో గభీరో గతిరోచనః ।
గభస్తికోటిసత్తేజా గన్ధవాహాదికప్లవః ॥ ౨౩ ॥

గురుక్రమో గణాధీశో గౌరస్యో గుణభూషితః ।
గణప్రాజ్ఞో గణశ్లాఘ్యో గణసంవిద్గణాగ్ర్యభూః ॥ ౨౪ ॥

గుణాతీతోఽథ గుణభృద్ గుణతత్త్వార్థవిద్విభుః ।
గుణస్త్రష్టా గణేశశ్చ గణదేవవరప్రదః ॥ ౨౫ ॥

గ్రన్థారమ్భశ్చ గ్రన్థాన్తో గ్రన్థకృద్ గ్రన్థపారదృక్ ।
గన్తవ్యో గ్రన్థపారీణో గ్రన్థాన్తర్యామిగుమ్ఫకః ॥ ౨౬ ॥

గతపాణిర్గతాఙ్ఘ్రిశ్చ గ్రహోతా గతిసర్వభృత్ ।
గుప్తచక్షుర్గుణాలోకో గ్రన్థద్రష్టా గుణశ్రుతిః ॥ ౨౭ ॥

గురుసంసారదుఃఖఘ్నో గౌరభాస్వత్సుశోమనః ।
గౌరలక్షణసంలక్ష్యో గురుద్రోహిబహిష్కరః ॥ ౨౮ ॥

గుణాచ్ఛేద్యవపుర్గమ్యో గుణమాహాత్మ్యవేదితః ।
గౌరభూర్గౌరిముద్రశ్చ గలవ్యాలోపవీతకః ॥ ౨౯ ॥

గోమతీతీరతాపఘ్నో గుర్వీచ్ఛాదో గవేషకృత్ ।
గౌతమాపత్తిహర్తా చ గోమతీపదపావనః ॥ ౩౦ ॥

గౌఘృష్ణిర్గురుజ్ఞాతో గౌరజ్ఞానోపదేశకః ।
గోమద్వాసిజనానన్దో గురువిజ్ఞానసంస్కృతః ॥ ౩౧ ॥

గవామ్భర్తార్థ గోనాథో గోపనాథేననాథితః ।
గోష్ఠప్రియో గవాధారో గోధుగ్ గోగుబ్ గుహాదరః ॥ ౩౨ ॥

గోత్రభిత్పూజితాఙ్ఘ్రిశ్చ గౌతమాశ్రమఖేదహృత ।
గోమన్నాథో గుణాభేద్యో హావాసీ గ్రహాగ్రహః ॥ ౩౩ ॥

గ్రన్థాద్యో గ్రన్థభాషార్థో గ్రన్థసారార్థవిద్వరః ।
గుహాకఞ్జాశయో గోదృగ్ గ్రన్థసిద్ధాన్తశాశ్వతః ॥ ౩౪ ॥

గౌరహృత్కఞ్జాసంవాసీ గాయకేష్టఫలార్థదః ।
గన్ధర్వపాలివర్షిష్ఠో గుణానన్తవిలాసయుక్ ॥ ౩౫ ॥

గన్ధానులిప్తదివ్యాఙ్గో గుణనాథో గుణిప్రియః ।
గిరీశార్చితపాదాబ్జో గోసర్పిఃపానచఞ్చలః ॥ ౩౬ ॥

గఙ్గావీచివిధౌతోత్త మాతఙ్గశ్చ గతవిజ్వరః ।
గన్ధర్వవేదసమ్పన్నో గుణరక్షో గణైకదృక్ ॥ ౩౭ ॥

గుణగ్రామో గుణారామో గాననాథో గణాక్షయః ।
గురుశాస్త్రార్థనైపుణ్యో గుణోత్తీర్ణో గదాగ్రణీః ॥ ౩౮ ॥

గురుసన్దేహసఞ్ఛేత్తా గుహ్యయోగప్రదీపకః ।
గుహ్యార్కో గురునాథశ్చ గోత్రకేతుర్గతక్లమః ॥ ౩౯ ॥

గీతాగీతవిశేషజ్ఞో గోకష్టశతశాతకః ।
గోచరో గ్రన్థవిధ్నఘ్నో గర్వమానవిభఞ్జనః ॥ ౪౦ ॥

గవీశో గౌరభూర్గోమీ గర్భస్థపరిపాలకః ।
గోకాలశేశ్సమ్పాయీ గోపీయూషసుఖాసనః ॥ ౪౧ ॥

గిర్యరణ్యాశ్రమస్థాయీ గోకోటిపాయసాదనః ।
గర్గశాస్త్రప్రవీణాత్మా గర్గశాస్త్రార్థసిద్ధదిః ॥ ౪౨ ॥

గరీయాన్ గుణసమ్పన్నో గృహిసన్తాపమోచనః ।
గర్భత్రాతా చ గృష్టీశో గోగృష్టిగణపాలకః ॥ ౪౩ ॥

గిరినారగుహావాసీ గీర్వాణాగమసర్వవిత్ ।
గోష్ఠప్రియో గీతాశానో గజాశ్వాన్తవిభూతిదః ॥ ౪౪ ॥

గవేన్ద్రో గానసంవేద్యో గీర్వాణగణసంస్తుతః ।
గఙ్గాతీరప్రియావాసో గన్ధాకృష్టమధువ్రతః ॥ ౪౫ ॥

గౌరయోగప్రసన్నాత్మా గణానీకశుభావహః ।
గలశోభిబృహన్నోదో గుమ్ఫప్రణయపణ్డితః ॥ ౪౬ ॥

గూఢోఽత్మా? గణకాగ్రణ్యో గిరిరైవతవాసకృత్ ।
గిరిరైవతతాపఘ్నో గిరిరైవతపాలకః ॥ ౪౭ ॥

గిర్యర్బుదశిరఃస్థాయీ గిర్యర్బుదసదాచరః ।
గిర్యర్బుదశిరఃస్థాతా గిర్యర్బుదసుఖాసనః ॥ ౪౮ ॥

గుజారిశతవిక్రాన్తో కీతకీర్తిర్గురుద్యుతిః ।
గుహార్థదో గుహస్వామీ గవీశో గోభయాపహః ॥ ౪౯ ॥

గుణ్యాలయో గురుశ్రేయాన్ గురుహత్యావిమోచనః ।
గుణోత్కర్షో గుణాధ్యక్షో గుణ్యేతరనిషేధకృత్ ॥ ౫౦ ॥

గ్రన్థనిర్మాణచాతుర్యో గుహావ్యాపీ గతశ్రమః ।
గ్రన్థాథవృద్ధికృద్ గోభృద్ గౌరవామయధగ్ గురుః ॥ ౫౧ ॥

గ్రన్థరూఢార్థసర్వజ్ఞో గూఢయోగార్థకుఞ్చిభృద్ ।
గూఢనామా గతిశ్రేష్ఠో గోస్వామీ గోభయాపహా ॥ ౫౨ ॥

గూఢవర్ణసమామ్నాయో గ్రన్థసన్దర్భభావవిత్ ।
గోధీరో గహనో గోమీ గోత్రాభారనిరాకరః ॥ ౫౩ ॥

గురుపుత్రేష్టసంయోక్తా గౌరవిద్యో గ్రహాగ్రణీః ।
గుణాచిన్త్యో గుణానన్తో గుణచిన్మయలక్షణః ॥ ౫౪ ॥

గురుపమాదిసన్నాథో గురుగోరక్షసంజ్ఞితః ।
గోత్రభిద్భయవిద్రావీ గౌరయోగసుధానిధిః ॥ ౫౫ ॥

గతరోగో గవామీశో గుణవద్గణపూజిత ।
గుణభూర్గాననైపుణ్యో గ్రన్థభూర్గోవిదాఙ్గతిః ॥ ౫౬ ॥

గుణచ్ఛాద్మా చ గ్రన్థేష్టో గ్రన్థాధారో గతిశ్రితః ।
గ్రన్థవన్మానదో గోప్యో గుణనేత్రసముజ్జ్వలః ॥ ౫౭ ॥

గుప్తవస్తుర్గణేషానో గుణాన్తర్భూతచిన్మయః ।
గణరాజో గణస్నేహో గురుదేవపురాతనః ॥ ౫౮ ॥

గృహితో గుణవాన్ గోపో గురుధామా గురుత్తమః ।
గుణవిచ్ఛిష్యశన్దాయీ గోత్రభిత్ ప్రాణవల్లభః ॥ ౫౯ ॥

గురుయోగాసనస్థాతా గురుభావవిభాషణః ।
గీతనాదప్రసన్నాత్మా గీతలీలో గురుక్రమః ॥ ౬౦ ॥

గురుశ్రీర్గుప్తధామా చ గ్రథితో గుహ్యయోగభూః ।
గురువ్యవసితోత్కృష్టబుద్ధియోగప్రదాయకః ॥ ౬౧ ॥

గ్రన్థాద్దీపోఽథ గుణధృగ్ గుణకృద గుణహృద్ గుహః ।
గుణావిర్భూతబ్రహ్మాణ్డో గుణమన్యో గుణోర్జితః ॥ ౬౨ ॥

గ్రన్థకృదీష్టశన్దాతా గురుపాశాపహో గతిః ।
గౌరసత్యావ్యయానన్తో గురుబ్రహ్మాద్వితీయకః ॥ ౬౩ ॥

గౌరఘృష్ణిప్రభాదీప్తో గోత్రవృన్దభయాపహః ।
గోత్రాగోత్రప్రభుర్గోత్రవరో గన్ధీ గతాశయః ॥ ౬౪ ॥

గూఢవేదార్థసంవేద్యో గూఢోపనిషదవ్యయః ।
గురుమత్స్యమహేశానో గురుమత్స్యేన్ద్రనన్దనః ॥ ౬౫ ॥

గమ్యార్థో గౌరగన్ధాప్తో గన్ధర్వానీకనాయకః ।
గీణిర్చితపాదాబ్జో గీర్వాణానాకనన్దన ॥ ౬౬ ॥

గుడాకేశగతిర్గన్ధోత్కృష్టో గన్ధర్వరాజభాః ।
గుడకేశసమారాధ్యో గన్ధర్వవరవీజితః ॥ ౬౭ ॥

గిరిత్రో గౌశ్చ గీస్త్రాతా గిరిత్రాభీష్టదాయకః ।
గృహీతగుణగో గాథీ గర్భగుబ్ గేయకృన్ముదః ॥ ౬౮ ॥

గుణాహితకులత్రాసో గణాధారో గణైకపాత్ ।
గమ్భీరాప్రాకృతజ్యోతిర్గమ్భీరాస్యో గవాదృతిః ॥ ౬౯ ॥

గమ్భీరనిమ్ననాభిశ్చ గమ్భీరజలదధ్వనిః ।
గతజన్మజరామృత్యుర్గన్ధర్వత్కఞ్జముణ్ముఖః ॥ ౭౦ ॥

గమ్భీరానన్తశుద్ధాత్మా గర్భావాసవినాశకృత్ ।
గమ్భీరపదవిన్యాసో గీర్వాణభయనాశకః ॥ ౭౧ ॥

గోపేశోఽథ గృహస్వామీ గోగోపనపరాయణః ।
గజాజినపరిశ్లిష్టో గోపథాను ప్రవర్తకః ॥ ౭౨ ॥

గజార్యజినసంవీతో గౌరయోగవిదాంవరః ।
గురుసిద్ధో గుహాగారో గృహీ గ్రామపురాదిపాః ॥ ౭౩ ॥

గభస్తికర్ణముద్రాస్యో గుర్వనుజ్ఞాప్రపాలకః ।
గురుదైత్యకులోచ్ఛేత్తా గౌరవ గ్ర్యోహి గోశివః ॥ ౭౪ ॥

గర్తార్తిర్గతసంసారో గతదర్పో గతజ్వరః ।
గతాహఙ్కారవైచిత్యో గతసఙ్కల్పకల్పనః ॥ ౭౫ ॥

గన్ధర్వారాధితాఙ్ధ్యబ్జయుగ్మశ్చైవ గిరీశ్వరః ।
గ్రన్థవాన్ గ్రన్థవక్తా చ గ్రన్థకృద్వృన్దవన్దితః ॥ ౭౬ ॥

గీర్జన్మా గూఢవిచ్ఛోష్ఠో గురువాత్సల్యధృగ్ గతిః ।
గురుభీతిప్రమర్దీ చ గుర్వర్తివృన్దభేదకః ॥ ౭౭ ॥

గూహో గూఢతమో గుప్తో గీష్పతిర్గీతినాయకః ।
గమ్భీరీగన్ధసంల్లుబ్ధో గ్రన్థలోలాల్యలఙ్కృతః ॥ ౭౮ ॥

గోపో గోప్యతరో గృహ్యో గుణ్యశృఙ్గినినాదభృతః ।
గుప్తాగుప్తో గ్రన్థబలో గ్రన్థార్థప్రతిపాదితః ॥ ౭౯ ॥

గణకప్రీతికృద్ గర్గదేవో గర్గాదిసత్కృతః ।
గోరక్షగణకాగ్రాణ్యో గోరక్షావలికృత్తమః ॥ ౮౦ ॥

గ్రన్థపారాయణప్రాప్యో గుహ్యగ్రన్థార్థదీపకః ।
గౌరయోగార్థతత్త్వజ్ఞో గురువేదనిరూపితః ॥ ౮౧ ॥

గణరాడర్చితో నిత్యం గోవిన్దార్యసమృతిపదః ।
గోవిన్దేష్టప్రియాదాతా గౌరాపారపరాక్రమః ॥ ౮౨ ॥

గోవిన్దాత్మా చ గమ్భీరో గీఃప్రియఙ్కర ఏవ చ ।
గూఢజత్రుర్గ్రస్తశోకో గుణగణ్యో గుణలకః ॥ ౮౩ ॥

గ్రన్థప్రయోజకో గౌరమర్యాదో గ్రన్థకేతనః ।
గ్రన్థార్థద్యోతకో గోదో గ్రన్థసిద్ధాన్తభాస్కరః ॥ ౮౪ ॥

గాయకప్రవరప్రేష్ఠో గాయకేష్టార్థదాయకః ।
గాయకవాదకానర్తకార్యకానన్దముక్తిదః ॥ ౮౫ ॥

గోఙ్కారబీజసంశ్లిష్టో గుహ్యసోఽహంశివాత్మకః ।
గురుశిష్యార్థితార్థజ్ఞో గౌరహంసో గుణావృతః ॥। ౮౬ ॥

గన్ధర్వదేవసేవ్యాఙ్ఘ్రిర్గన్ధర్వపరమేశ్వరః ।
గౌరసిద్ధో గుణావశ్యో గౌరధర్మజ్ఞ ఏవ చ ॥ ౮౭ ॥

గుడాకాహృద్ గోపరేశో గిరాత్మా గీఃప్రియంవదః ।
గాలవర్షిప్రియాపాద్యో గోష్ఠామయవిధస్మరః ॥ ౮౮ ॥

గాయత్రీమన్త్రవిద్వేద్యో గోచరప్రియవర్ధనః ।
గమకో గౌతమో గాతా గతియాథార్థ్యయోగకృత ॥ ౮౯ ॥

గోకర్ణారణ్యసంరన్తా గోకర్ణాశ్రమవన్దితః ।
గాన్ధారనిర్భయారామో గాన్ధారక్షోణిపాలకః ॥ ౯౦ ॥

గుప్తార్థదో గుణాగమ్యో గ్రన్థప్రకటపౌరుషః ।
గతిభృద్ గమ్యమూర్తిశ్చ గుణాదిశివసంశ్రుతః ॥ ౯౧ ॥

గిరాగమ్యో గవామీశో గిరర్థార్థో గిరాంవరః ।
గృహీతగుణవల్లీలో గానవిజ్ఞానపారదః ॥ ౯౨ ॥

గవ్యాపాలో గణశ్రీశో గోస్వయమ్భూర్గణేష్టభూః ।
గణనాథో గృహానిష్ఠో గానో గానో గమాత్మకః ॥ ౯౩ ॥

గుణాగుణగణాతీతో గుణత్రయవిభావనః ॥

గోత్రాచారప్రియో గోత్రో గోత్రానాథో గుణాకరః ॥ ౯౪ ॥

గాయమానప్రియో గ్లౌభృద్ గీతాఙ్గో గీతపేశలః ।
గానసామసమాగేయో గణదుష్కృతనాశనః ॥ ౯౫ ॥

గీర్వాణభాషాసమ్భాష్యో గ్రీవాగరలశేషభృత్ ।
గణరాజాధిరాజశ్చ గతిమాన్ గణవాన్ గణీ ॥ ౯౬ ॥

గుణసృగ్ గతిధృగ్ గేయో గర్వవద్దుఃఖకృత్తమః ।
గుణభ్రాజో గణశ్రేష్ఠో గుణకృద్ గుణహృద్ గృహః ॥ ౯౭ ॥

గురుజ్ఞానో గుణాభ్భోధిర్గుహాధామా గణప్రభుః ।
గోప్యమూర్తిర్గుహీతార్థో గృహీతగుణవజ్జగత్ ॥ ౯౮ ॥

గోత్రాపాలకపాలేష్టో గాననాదజ్ఞమన్మథః ।
గోపస్తోమప్రియానన్దో గౌరస్వాధ్యాయవేదితః ॥ ౯౯ ॥।

గోత్రాల్హాదకమూర్తిశ్చ గుణతత్త్వవివేకకృత్ ।
గోవేద్యో గోఽర్థవిద్ గద్యో గద్యభాషాప్రభాషణః ॥ ౧౦౦ ॥

గతోర్మిషట్కవర్షిష్ఠో గుణషట్కప్రధానజిత్ ।
గతకారణకార్యశ్చ గతసామ్యాతిశాయకః ॥ ౧౦౧ ॥

గతసర్వావతారత్వావతారిభేదకల్పనః ।
గుహ్యప్రణవచిన్నాదో గుహాస్థానస్థిరాసనః ॥ ౧౦౨ ॥

గాయత్రీజపసంసాధ్యో గాయత్రీమత్ప్రపూజితః ।
గాయత్రీమద్గుణాకారో గాయత్రీమత్పరాత్మకః ॥ ౧౦౩ ॥

గాయత్రీమత్సదాతుష్టో గాయత్రీమత్సదాశివః ।
గాయత్రీమదధిష్ఠాతా గాయత్రీమత్ఫలాత్మకః ॥ ౧౦౪ ॥

గాయత్రీమత్సదాసేవ్యో గాయత్రీమద్యశోవహః ।
గాయత్రీమద్గహాన్తఃస్థో గాయత్రీమత్సుఖాలయః ॥ ౧౦౫ ॥

గాయన్త్రీవిదుషాంవర్చో గాయత్రీమద్వివర్ధనః ।
గవాత్మవాన్ గవాంవాగ్మీ గణశత్రునివర్హణః ॥ ౧౦౬ ॥

గాయత్రీమన్మహాలోకో గాయత్రీమత్ప్రిఙ్కరః ।
గాయత్రీమత్కులానన్దీ గాయత్రీమద్ధురన్ధరః ॥ ౧౦౭ ॥

గౌరీసరోనిజానన్దో గౌరీశసర ఆశ్రమః ।
గౌరీసరస్తపఃస్థాయీ గౌరీశసర ఆసనః ॥ ౧౦౮ ॥

గోస్తనీఫలభుగ్ గాఢో గౌరగాత్రో గవాయనః ।
గోగ్రామణీర్గుణగ్రామో గాఢానుగ్రహకారకః ॥ ౧౦౯ ॥

గురు మోహనిరాకర్తా గాథామ్నాయదివాకరః ।
గరాగరాసమారన్తా గోస్తనీఫలభోజనః ॥ ౧౧౦ ॥

గురుయోగఫలస్త్రష్టా చ గాఢానన్దామృతాత్మకః ।
గఢయోగాన్తరాత్మా చ గాఢయోగపురాతనః ॥ ౧౧౧ ॥

గుణాతిశయవాన్ గణ్యో గుణ్యో గుణపరాయణః ।
గోసిద్ధసాధనానాథో గూఢసత్పరమార్థదః ॥ ౧౧౨ ॥

గురుసద్గురునామా చ గురుశైవశివార్థదః ।
గుప్తావధూతశైలీభృద్ గురుయోగిశివాత్మకః ॥ ౧౧౩ ॥

గూఢసిద్ధాన్తసంసిద్ధో గతక్లేశతరఙ్గకః ।
గతాఖిలాధిసన్నాథో గుహ్యస్వస్మరభూతిమాన్ ॥ ౧౧౪ ॥

గుహ్యోఙ్కారప్రతిష్ఠానో గుహాకఞ్జస్థిరాసనః ।
గూఢధారోదయో గోధా గతాఖిలకలఙ్కకః ॥ ౧౧౫ ॥

గుర్వఙ్కభూతిభూషాఢ్యో గురుశో గురుఖాత్మకః ।
గుహ్యాత్మపరధామా చ గుహ్యశఙ్ఖంసుఖార్థకృత్ ॥ ౧౧౬ ॥

గోప్యశఙ్ఖంశిరోధాయీ గాఢనిస్సోమసౌహృదః ।
గౌరమృగాజినాధర్తా గురుశైలీపరార్థవిత్ ॥ ౧౧౭ ॥

గుణషడ్వైకృతాతీతో గౌరపద్ధతిపాదుకః ।
గుహ్యచిదుల్లసన్ముద్రో గోఽజపాజాపశాన్తికృత్ ॥ ౧౧౮ ॥

గురుధైర్యపరాశక్తిర్గుహాదీపనవిగ్రహః ।
గౌరచిన్మేఖలాధారీ గృహ్యయోగసువస్త్రభృత్ ॥ ౧౧౯ ॥

గతాద్వైతేతరాభాసో గఢతన్మయకారకః ।
గతోపాధినిజానన్దదిగ్దేశసుదృఢాసనః ॥। ౧౨౦ ॥

గుహాప్రాదేశనిలయో గుహాసాక్షాత్ప్రకాశకః ।
గతమృత్యుమహామోహో గాఢాజాజవనీనటః ॥ ౧౨౧ ॥

గాఢవాసనవల్లీభుగ్ గుహాత్మజ్ఞానసర్వగః ।
గాఢావర్తజగద్వేత్తా గతోత్థానమయాత్మకః ॥ ౧౨౨ ॥

గతోత్థాధారధర్మజ్ఞో గతవిశ్రాన్తిచిన్మయః ।
గృహీతచిన్మయాకారో గృహీతపదముక్తిదః ॥ ౧౨౩ ॥

గుర్వాజ్ఞో గౌరసిద్ధేన్ద్రో గుహాదేసదాఽమృతః ।
గణశుద్ధో గణాభిజ్ఞో గాత్రోద్వారకరప్రభుః ॥ ౧౨౪ ॥

గాత్రసత్యో గవేషేష్టో గాఢభోక్తా గుహాచలః ।
గతవ్యామోహమాత్సర్యో గురుజ్ఞానప్రబోధకః ॥ ౧౨౫ ॥

గతపారమహామోహతరఙ్గాబ్ధివిశోషణః ।
గతభీర్గతదైన్యశ్చ గతలజ్జో గతామయః ॥ ౧౨౬ ॥

గతశోకో గతార్తిశ్చ గాఢాలస్యవివర్జితః ।
గాఢమోహమదచ్ఛిచ్చ గాఢదమ్భాసుఖావహః ॥ ౧౨౭ ॥

గతమాయో గతభ్రాన్తిర్గుర్వాజ్ఞామార్గదర్శకః ।
గాఢాహఙ్కారశూన్యశ్చ గర్వమోహపరాఙ్ముఖః ॥ ౧౨౮ ॥

గతాత్యన్తమదక్రోధో గాఢావిద్యాఖ్యదోషముట్ ।
గతకామాఙ్కురో గాఢాసూయాధర్మపరాఙ్ముఖః ॥ ౧౨౯ ॥

గుణవద్వాదసద్వక్తా గుణవచ్ఛాస్త్రవిద్వభుః ।
గుణవద్యోగసన్తానో గుణవద్యోగసిద్ధిదః ॥ ౧౩౦ ॥

గుణేన్ద్రియతిరస్కర్తా గుణవన్మానవర్ధనః ।
గుణవత్సమ్ప్రదాయేష్టో గుణవద్గుణశోధకః ॥ ౧౩౧ ॥

గర్భామయనిరాకర్తా గర్వవత్కులకన్దనః ।
గర్వవత్ప్రాణసంహర్తా గుణవద్వృత్తిదాయకః ॥ ౧౩౨ ॥

గూఢపిణ్డాదిభూజన్మా గాత్రశోధకనామకః ।
గతసర్వాసురవ్యూహో గూఢశక్తిప్రదీపకః ॥ ౧౩౩ ॥

గుణాపారాపరాశక్తిర్గుణవత్పరశక్తికః ।
గుణవత్సూక్ష్మశక్తిజ్ఞో గుణవన్నిజశక్తికః ॥ ౧౩౪ ॥

గన్ధర్వప్రాణపాలేశో గీర్వాణబలవృద్ధికృత్ ।
గీర్వాణలోకధృఙ్నాథో గాఢేచ్ఛో గతిభోగదః ॥ ౧౩౫ ॥

గృహీతజ్ఞానకృన్మూర్తిర్గృహీతో గిరిగో గదః ।
గోపగీతిప్రసన్నాత్మా గిరిరాజేష్టసాధకః ॥ ౧౩౬ ॥

గణకప్రవరప్రజ్ఞో గర్గాహర్గణంశక్తికృత్ ।
గణకానామ్పతిర్గోష్ఠో గౌరవాణీశ్వరేశ్వరః ॥ ౧౩౭ ॥

గిరీన్ద్రాభయమూర్తిశ్చ గుహాచిన్తితపూరణః ।
గ్రన్థసర్వస్వరూపార్థో గీతాలాపవిచక్షణః ॥ ౧౩౮ ॥

గీఃశ్రేష్ఠో గుణసమ్పన్నో గీర్వాణేన్ద్రశిరోమణిః ।
గృహీతయోగసన్మూర్తిర్గృహీతస్థిరశేముషిః ॥ ౧౩౯ ॥

గన్ధర్వరాజరాజేష్టో గీర్వాణప్రపితామహః ।
గీర్వాణేన్ద్రార్చితాపాదపీఠో గౌరవవస్తుభూః ॥ ౧౪౦ ॥

గుణమాత్రసదాసాక్షీ గుణిరూపో గుణిప్రదః ।
గాయకో గన్ధవాడగ్ర్యో గీర్వాణేశశతోదితః ॥ ౧౪౧ ॥

గుహానాదప్రవీణశ్చ గుహానాదజనిశ్రుతః ।
గుహాపశ్యన్తీభూర్గూఢమధ్యమానాదభృన్మతః ॥ ౧౪౨ ॥

గీర్దేవో గ్లాసకృద్ గర్వో గీఃసేవ్యో గీఃప్రియఙ్కరః ।
గీఃశోకార్తిహరో గోవిద్ గిరనర్థార్థఖణ్డనః ॥ ౧౪౩ ॥

గమ్భీరైశ్వర్యసంసిద్ధో గాఢాపద్వినివారకః
గన్ధర్వలోకభీభ్రంశీ గుణిశుద్ధో గుణీష్టభూః ॥ ౧౪౪ ॥

గణోన్నీతో గుణోల్లాసో గుణభ్రాడ్ గీర్నమస్కృతః ।
గణార్హ్యో గణసంవీతో గర్ముదాసనసంస్థితః ॥ ౧౪౫ ॥

గోయోగపద్ధతేఃకర్తా గురుయోగార్థశైలికః ।
గోయోగవస్తుసన్దర్శీ గమ్భీరాజపమన్త్రదః ॥ ౧౪౬ ॥

గురుసోఽహంసుమన్త్రజ్ఞో గూఢయోగవిభూతివిత్ ।
గోసత్యజ్ఞానచిద్బ్రహ్మ గురుపాద్ గురుపాదుకః ॥ ౧౪౭ ॥

గూఢపాదో గుడాకాజిద్ గుహాశ్రేష్ఠో గుహాశ్రితః ।
గతసర్వేన్ద్రియాభాసో గాథాగేయో గతానృతః ॥ ౧౪౮ ॥

గురుపుత్రస్తవారాధ్యో గురుపుత్రార్చితాఙ్ఘ్రికః ।
గురుపుత్రేష్టసిద్ధేః కృద్ గురుపుత్రమహాప్రియః ॥ ౧౪౯ ॥।

గురుయోగసమృద్ధీశో గురుయోగవిభావనః ।
గౌరపుణ్యకథో గౌరకావ్యో గీతవిశారదః ॥ ౧౫౦ ॥

గాథాగీతో గతీశశ్చ గౌరైశ్వర్యో గణార్తిభిత్ ।
గౌరభైరవసోఽహఞ్జ్ఞో గౌరలోకఫలప్రదః ॥ ౧౫౧ ॥

గురుభక్తసుఖామ్భోధిర్గౌరసూరశతప్రభః ।
గౌరవాణీశసద్రూపో గోప్యపాతఞ్జలస్మృతః ॥ ౧౫౨ ॥

గీతకావ్యకథాలాపవిదగ్ధో గీతగాయకః ।
గౌత్రైకవిశదో గోత్రాత్రాణనన్దనకారకః ॥ ౧౫౩ ॥

గోత్రాచాతకజీమూతో గోత్రాగణనతత్పరః ।
గతాగతబహిర్భూతో గోనిత్యో గుణదచ్ఛవిః ॥ ౧౫౪ ॥

గతాకారో గుణానన్దో గుణ్యస్మితవిభూషితః ।
గౌరభస్మావగుణ్ఠాఢ్యో గుణ్యమాలావిరాజితః ॥ ౧౫౫ ॥

గోవర్ధనధరప్రేష్ఠో గోపమణ్డలమధ్యగః ।
గోపకశ్చైవ గోపీథో గవానుగతిశోభనః ॥ ౧౫౬ ॥

గ్లాన్యాదిపారతన్త్ర్యాదివిశేషరహితః సదా ।
గాయత్రీయోగసంస్నాతో గాయత్రీజపతత్పరః ॥ ౧౫౭ ॥

గాయత్రీమూలసర్వజ్ఞో గాయత్ర్యజపజాపకః ।
గౌరాబ్జమాలీ గుహ్యార్థ్యో గౌరగోకులరక్షకః ॥। ౧౫౮ ॥

గోయమప్రేష్యభీభూతో గోకాలభయనాశకః ।
గోవిశ్వపాలకో గన్ధపాదనానన్దనన్దితః ॥ ౧౫౯ ॥

గౌతమాదిమహర్షీశో గురుగౌతమశాస్త్రదః ।
గౌతమన్యాయయుక్తాత్మా గౌతమజ్ఞానదీపకః ॥ ౧౬౦ ॥

గోత్రావిలాసగర్విష్టో గోత్రారక్షీ గతోన్నతః ।
గోదేవబ్రహ్మవర్త్మాత్మా గోబ్రాహ్మణశిరోమణిః ॥ ౧౬౧ ॥

గోబ్రహ్మదేవతాదుర్గో గోబహ్మాశనిపఞ్జరః ।
గతసర్వభయభ్రాన్తిర్గతసఙ్గో గతాఞ్జ్జనః ॥ ౧౬౨ ॥

గూఢకూటస్థధామా చ గ్రస్తకాలభయవ్యథః ।
గూఢాతిగోమనోవాచాం గూఢసఙ్కర్షణాత్మకః ॥ ౧౬౩ ॥

గూఢహేతు గూంహీతజ్ఞో గృహిసర్వాభయఙ్కరః ।
గూఢవిశ్వో గతోన్నాహో గతాశీర్గోదురాసదః ॥ ౧౬౪ ॥

గూఢసర్వగతిర్గూఢమహారుద్రో గుహాన్తరః ।
గతసర్వానృతాలోకో గూఢకామ్యో గవామృతః ॥ ౧౬౫ ॥

గవానుల్లఙ్ఘ్యతామా వై గూఢసర్వసుఖైకభూః ।
గూఢవిశ్వపితా గూఢవిశ్వతోముఖ ఏవ చ ॥ ౧౬౬ ॥

గీఃసర్వాశ్చర్యసమ్భూతిర్గూరుసర్వవికారహృత్ ।
గౌరసర్వార్థవిశ్వాత్మా గతిసర్వశరీరిజిత్ ॥ ౧౬౭ ॥

గాఢానన్తపదాశక్తిర్గతాపత్తిర్గవాక్షరః ।
గాఢస్నేహో గుహాహంసో గుహాసోఽహంనియోజకః ॥ ౧౬౮ ॥

గూఢోచేతనజీవేశో గాఢానన్తయశాః స్మృతః ।
గోత్రైకవిస్ఫురద్వీర్యో గతాహంవాద ఏవ చ ॥ ౧౬౯ ॥

గతపారో గవిష్ఠాద్యో గుణకల్యాణసాగరః ।
గిరీశబ్రహ్మవైకుణ్ఠాద్యుత్కృష్టతర చేతనః ॥ ౧౭౦ ॥

గుహాన్తర్యామిభ్రాజిష్ణుర్గౌరీకోట్యరిమర్దనః ।
గభస్తిమదనన్తాభో గుహ్యకేశవిభూతిదః ॥ ౧౭౧ ॥

గాత్రహీనశతానన్తరూపలావణ్యసాగరః ।
గిరశిబ్రహ్మవిష్ణ్వాఖ్యజగద్భఙ్గాదికారకః ॥ ౧౭౨ ॥

గాఢకాలమహాకాలో గామ్భీర్యౌదార్యసాగరః ।
గోత్రాదుగ్ఘసుధామోదో గాథాకావ్యకథోదితః ॥ ౧౭౩ ॥

గాథావిదగ్ధో గౌరీష్టో గద్యపద్యప్రదీపనః ।
గుహ్యోపనిషదావేద్యో గుహ్యబ్రహ్మశివాత్మకః ॥ ౧౭౪ ॥

గిరాద్యో గ్రన్థిహృద్ గ్రన్థీ గుణవృద్ధిప్రయోజకః ।
గుణర్ధిదశ్చ సర్వేషాం గీష్పతీశ్వరపుఙ్గవః ॥ ౧౭౫ ॥

గాఢాధారాధరో గుప్తస్వాధిష్ఠానదృఢాసనః ।
గర్భాస్తమణిపూరార్కో గుహానాహతచక్రభః ॥ ౧౭౬ ॥

గుహాబ్జవాసో గగనమహాపద్మపదాశ్రయః ।
గలదేశవిశుద్ధస్థో గలత్పీయూషజోషణః ॥ ౧౭౭ ॥

గోబ్రహ్మరన్ధ్రవేశ్మార్కో గగనాకృతినిర్మలః ।
గతమాన్ద్యో గుణప్రజ్ఞో గూఢాజ్ఞాచక్రభాస్కరః ॥ ౧౭౮ ॥

గురుసిద్ధాసనస్థాయీ గుహాపద్మాసనస్థితః ।
గూఢాధారాద్యుపాదేష్టా గోప్యలక్షవిచారకృత్ ॥ ౧౭౯ ॥

గుహాస్తమ్భోపదిష్టాత్మా గోప్యశూన్యవిధానదః ।
గోప్యదేవో గతద్వన్ద్వో గౌరదేవో గతత్రివృత్ ॥ ౧౮౦ ॥

గేష్ణుర్గేత్ణ్వాశ్రయో గేష్ణుపతిర్గేష్ణునటప్రియః ।
గోరగ్ గోరక్షనాథశ్చ గోధూమారాధ్యవిగ్రహః ॥ ౧౮౧ ॥

గోపా గోపాప్రియో గ్రాహీ గోపార్హ్యో గోష్ఠపాలకః ।
గుప్తో గోపాలనామాపి గౌష్ఠీనస్థో గవీశ్వరః ॥ ౧౮౨ ॥

గఙ్గామౌలిర్గవామీశో గోగమ్యో గోవిదాఙ్గతిః ।
గవేడ్యో గగనాకారో గ్రత్సాధిర్గోధరో గ్రహీ ॥ ౧౮౩ ॥

గోధనో గోధనాధీశో గుప్తవస్తుజ్ఞ ఏవ చ ।
గోకులీ గుప్తగుర్గోధుగ్ గోరజశ్ఛురితాకృతిః ॥ ౧౮౪ ॥

గుప్తేన్ద్రియకులో గుప్తగోరక్షో గోమతాఙ్గతిః ।
గూఢాత్మా గుప్తగోరూపో గోపజ్యేష్ఠో గవాఙ్గతిః ॥ ౧౮౫ ॥

గేష్ణుప్రాణో గుణాగమ్యో గేష్ణుజ్ఞో గేష్ణుసర్వవిత్ ।
గుణప్రాగ్ గుణధామా చ గోదానవిధివేదకః ॥ ౧౮౬ ॥

గోష్ఠీపాలో గీతిపటుర్గీతిగీతో గతాలసః ।
గోపికాగీతసన్తుష్టో గీతాగీతవిశారదః ॥ ౧౮౭ ॥

గీతిప్రీతో గుహాగుహ్యో గృహ్యగీతవివేచకః ।
గీతోపనిషదాగమ్యో గీతోపనిషదక్షరః ॥ ౧౮౮ ॥

గుణవిదూ గుణమర్యాదో గన్ధగ్రాహీ గుణోత్కటో గోజిత్ ।
గర్గానుగ్రహకర్తా గర్గాచార్యభ్రమార్తిసంహర్తా ॥ ౧౮౯ ॥

గర్గప్రత్యర్థిధ్గో గీర్వాణేశాదిసంస్తుతో గోభ్రాట్ ।
గ్రహదోషనిరాకర్తా గోత్రప్రాణోఽథ గర్వవిచ్ఛేత్తా ॥ ౧౯౦ ॥

శ్రీగోరక్షసహస్రనామకమదస్త్రైలోక్యభూషాస్పదం
శక్రాద్యైరఖిలైరజస్త్రమమరైస్తోష్టూయ్యమానం భృశమ్ ।
గాదిగ్రన్థనిగుమ్ఫిత శుభతర విద్వఞ్జనానన్దం
యోగీశాననునం సదాస్తు భవతాం తుష్ట్యై చ పుష్ట్యై ముదే ॥ ౧౯౧ ॥

స్వస్తి శ్రీం శ్రేయః శ్రేణయః శ్రీమతాం సముల్లసన్తుతరామ్ ।
ఇతి శ్రీ సిద్ధసాధ్యవిద్యాధరగనర్వసిద్ధయోగీన్ద్ర
దేవేన్ద్రనరేన్ద్రాదివన్దాదారువృన్ద
వన్దితానన్దమకరన్దవిన్దుసన్దోహనిస్యన్దిపదారవిన్దస్య
త్రిభువనగుణోస్త్రిలోచనస్య గర్గాదిమహర్షిగీతస్య భగవతో
గోరక్షనాథస్య గకారాది సహస్రనామస్తుతిః సమ్పూర్ణా ।

Also Read 1000 Names of Gakaradi Goraksh:

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top