Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Gakaradi Goraksh Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഗകാരാദിശ്രീഗോരക്ഷസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീനാഥായ നമോ ഗുരവേ
ദേയാ ദ്വോ മങ്ഗലാനാം ഭുവി തതിമനിശം യസ്യ ദൃക്പാതമാത്ര
പ്രാദുര്‍ഭൂതപ്രഭാവാ ദ്രചയതി ഭുവനം വിശ്വയോനിഃ സമഗ്രം ।
ക്ഷോണീഭാരം വിധത്തേ ശിരസി ഫണിപത്തിഃ ശംഭുരതി പ്രപഞ്ചം
സോഽയം ശ്രീആദിനാഥഃ സുരനികരശിരോരത്നനീരാജിതാങ്ഘ്രിഃ ॥ 1 ॥

അഹോ ! നമഃ ശ്രീയുതപാദപദ്മം മത്സ്യേന്ദ്രനാഥസ്യ മനോജ്ഞമൂര്‍തേഃ ।
സാപത്ന്യഭാവം പ്രവിഹായ യത്ര ചക്രേ നിവാസം കമലാ ച ഗീശ്ച ॥ 2 ॥

യശ്ചാദൌ പദ്മയോനിര്‍വിസൃജതി നിഖിലം സ്വസ്വകര്‍മാനുകൂലം
യശ്ചാന്തേ രുദ്രനാമാ പ്രലയ ഇവ ജനം മോഹലീനം കരോതി ।
യഃ സ്ഥാനേ വിഷ്ണുദേഹസ്ത്രിജഗദവനകൃത് സിദ്ധയോഗാത്മകോഽസൌ
ഗോരക്ഷോ വാഞ്ഛിതാനാം തതിമനവരതം വഃ പ്രദേയാത് ത്രിമൂര്‍തിഃ ॥ 3 ॥

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഗോരക്ഷാനിപുണോ ഗുഹ്യോ ഗോഭാരാര്‍തിനിഷൂദനഃ ।
ഗീര്‍വാണാദാരാതിവിദ്രാവീ ഗോപദാനുഗതിര്‍ഗുണീ ॥ 4 ॥

ഗോഭാസ്വാന്‍ ഗണ്ഡമുദ്രശ്ച ഗുണവദ് വ്യൂഹമാനദഃ ।
ഗോവൃത്തിദശ്ച ഗോരാജോ ഗോലോകാവാസിപൂജിതഃ ॥ 5 ॥

ഗുഹ്യകപ്രേതക്രവ്യാദശാകിനീ ഗ്രഹഭഞ്ജകഃ ।
ഗതോപസര്‍ഗോ ഗ്രന്ഥജ്ഞോ ഗൌരഭൂതിവിഭൂഷിതഃ ॥ 6 ॥

ഗോരാങ്ഗോ ഗണ്ഡമുദ്രാസ്യോ ഗൌതമീനാഥ ഏവ ച ।
ഗന്ധാത്മാ ഗൌതമത്രാതാ ഗുരുതത്ത്വാര്‍ഥപാരഭൃത് ॥ 7 ॥

ഗോരണ്ണാഥോം ഗവാംനാഥോ ഗോമാന്‍ ഗോബ്രഹ്മപാലകഃ ।
ഗതക്രൂരോ ഗഭീരാത്മാ ഗഭസ്തിശതചക്രഭൃത് ॥ 8 ॥

ഗണപോ ഗണനാഥശ്ച ഗണസ്വാമീ ഗിരിപ്രിയഃ ।
ഗുരുദയോ ഗുരുപ്രാര്‍ച്യോ ഗുരുദേവോ ഗവേഷകഃ ॥ 9 ॥

ഗഗനോ ഗതിമാന്‍ ഗൌരതേജാ ഗംഭീരശുദ്ധഭൂഃ ।
ഗതപാപ്മാ ച ഗ്രന്ഥാഗ്ര്യോ ഗ്രാമവാസിജനാര്‍ഥദഃ ॥ 10 ॥

ഗുരുഭര്‍ഗോ ഗതവ്യഗ്രോ ഗ്രഹപീഡാദിഘസ്മരഃ ।
ഗ്രാമരക്ഷണസന്ദക്ഷാ ഗര്‍വകക്ഷഹുതാശനഃ ॥ 11 ॥

ഗര്‍മുദദ്ഭുതരൂപാഢ്യോ ഗാന്ധര്‍വീഭീഭയാത്മകഃ ।
ഗീര്‍വാണേതരഗോത്രഘ്നോ ഗണേശാശേഷദര്‍പഹാ ॥ 12 ॥

ഗീര്‍വാണഗണദുര്‍ദര്‍ശോ ഗോബ്രഹ്മഭയഭഞ്ജനഃ ।
ഗതക്ഷോഭോ ഗ്രന്ഥനേതാ ഗൂഢകാലയമാന്തക ॥ 13 ॥

ഗ്രസ്താസാധ്യമഹാരോഗോ ഗുണവന്‍മഹദര്‍ഥദഃ ।
ഗുരുധര്‍മാഗ്രഗണ്യാത്മാ ഗ്രഹപീഡാദിമര്‍ദകഃ ॥ 14 ॥

ഗുണാകാരോ ഗുണാന്തഃസ്ഥോ ഗുണത്രയനിഷേധകൃത് ।
ഗോകോടി ഗ്രോഗ്രഹേശാനോ ഗ്രസ്തമായോ ഗദപ്രിയഃ ॥ 15 ॥

ഗുണ്യാക്ഷരോ ഗവിഷ്ഠശ്ച ഗ്ലാനിഹാ ഗ്ലാനിവാരകഃ ।
ഗുഹാശാപൂരകോ ഗണ്യോ ഗോപതാപനിരാകരഃ ॥ 16 ॥

ഗങ്ഗാധരേഷ്ടമന്ത്രാത്മാ ഗുഹാഗൂഢോ ഗതഭ്രമഃ ।
ഗോപകോ ഗതസര്‍വാധിര്‍ഗതിജ്യേഷ്ഠോ ഗുഹാക്ഷരഃ ॥ 17 ॥

ഗതഭാവോ ഗതാഭാവോ ഗതാവിദ്യോ ഗുണാഗ്രഹഃ ।
ഗുഹാധ്യേയോ ഗുഹാജ്ഞേയോ ഗാഢാങ്ഗോ ഗൂഢവിഗ്രഹഃ ॥ 18 ॥

ഗ്ലാസ്നുതാപാപഹര്‍തോ ച ഗങ്ഗാധരപരേശ്വരഃ ।
ഗുരുര്‍ജിതപ്രിയാകാരോ ഗ്ലാനംലാനിനിഷൂദകഃ ॥ 19 ॥

ഗഭസ്തി ഗര്‍വസംഹര്‍താ ഗോകശ്മലനിരാസകൃത് ।
ഗാതൃഗീതോ ഗുണാഗാരോ ഗുഹാശായീ ഗണാഗ്രണീഃ ॥ 20 ॥

ഗുഹാകമലമാര്‍തണ്ഡോ ഗൌണദുസ്സഹഭാവനഃ ।
ഗ്രന്ഥസംശയസംഹര്‍താ ഗുരുമത്സ്യേന്ദ്രശിക്ഷിതഃ ॥ 21 ॥

ഗുണാഗ്രണ്യോഽഥ ഗന്ധേഷ്ടോ ഗിരിനാരനിജാസനഃ ।
ഗണകപ്രവണാഗ്രണ്യോ ഗദാധരഭയാപഹാ ॥ 22 ॥

ഗീര്‍വാണദുസ്സഹദ്യോതോ ഗഭീരോ ഗതിരോചനഃ ।
ഗഭസ്തികോടിസത്തേജാ ഗന്ധവാഹാദികപ്ലവഃ ॥ 23 ॥

ഗുരുക്രമോ ഗണാധീശോ ഗൌരസ്യോ ഗുണഭൂഷിതഃ ।
ഗണപ്രാജ്ഞോ ഗണശ്ലാഘ്യോ ഗണസംവിദ്ഗണാഗ്ര്യഭൂഃ ॥ 24 ॥

ഗുണാതീതോഽഥ ഗുണഭൃദ് ഗുണതത്ത്വാര്‍ഥവിദ്വിഭുഃ ।
ഗുണസ്ത്രഷ്ടാ ഗണേശശ്ച ഗണദേവവരപ്രദഃ ॥ 25 ॥

ഗ്രന്ഥാരംഭശ്ച ഗ്രന്ഥാന്തോ ഗ്രന്ഥകൃദ് ഗ്രന്ഥപാരദൃക് ।
ഗന്തവ്യോ ഗ്രന്ഥപാരീണോ ഗ്രന്ഥാന്തര്യാമിഗുംഫകഃ ॥ 26 ॥

ഗതപാണിര്‍ഗതാങ്ഘ്രിശ്ച ഗ്രഹോതാ ഗതിസര്‍വഭൃത് ।
ഗുപ്തചക്ഷുര്‍ഗുണാലോകോ ഗ്രന്ഥദ്രഷ്ടാ ഗുണശ്രുതിഃ ॥ 27 ॥

ഗുരുസംസാരദുഃഖഘ്നോ ഗൌരഭാസ്വത്സുശോമനഃ ।
ഗൌരലക്ഷണസംലക്ഷ്യോ ഗുരുദ്രോഹിബഹിഷ്കരഃ ॥ 28 ॥

ഗുണാച്ഛേദ്യവപുര്‍ഗംയോ ഗുണമാഹാത്മ്യവേദിതഃ ।
ഗൌരഭൂര്‍ഗൌരിമുദ്രശ്ച ഗലവ്യാലോപവീതകഃ ॥ 29 ॥

ഗോമതീതീരതാപഘ്നോ ഗുര്‍വീച്ഛാദോ ഗവേഷകൃത് ।
ഗൌതമാപത്തിഹര്‍താ ച ഗോമതീപദപാവനഃ ॥ 30 ॥

ഗൌഘൃഷ്ണിര്‍ഗുരുജ്ഞാതോ ഗൌരജ്ഞാനോപദേശകഃ ।
ഗോമദ്വാസിജനാനന്ദോ ഗുരുവിജ്ഞാനസംസ്കൃതഃ ॥ 31 ॥

ഗവാംഭര്‍താര്‍ഥ ഗോനാഥോ ഗോപനാഥേനനാഥിതഃ ।
ഗോഷ്ഠപ്രിയോ ഗവാധാരോ ഗോധുഗ് ഗോഗുബ് ഗുഹാദരഃ ॥ 32 ॥

ഗോത്രഭിത്പൂജിതാങ്ഘ്രിശ്ച ഗൌതമാശ്രമഖേദഹൃത ।
ഗോമന്നാഥോ ഗുണാഭേദ്യോ ഹാവാസീ ഗ്രഹാഗ്രഹഃ ॥ 33 ॥

ഗ്രന്ഥാദ്യോ ഗ്രന്ഥഭാഷാര്‍ഥോ ഗ്രന്ഥസാരാര്‍ഥവിദ്വരഃ ।
ഗുഹാകഞ്ജാശയോ ഗോദൃഗ് ഗ്രന്ഥസിദ്ധാന്തശാശ്വതഃ ॥ 34 ॥

ഗൌരഹൃത്കഞ്ജാസംവാസീ ഗായകേഷ്ടഫലാര്‍ഥദഃ ।
ഗന്ധര്‍വപാലിവര്‍ഷിഷ്ഠോ ഗുണാനന്തവിലാസയുക് ॥ 35 ॥

ഗന്ധാനുലിപ്തദിവ്യാങ്ഗോ ഗുണനാഥോ ഗുണിപ്രിയഃ ।
ഗിരീശാര്‍ചിതപാദാബ്ജോ ഗോസര്‍പിഃപാനചഞ്ചലഃ ॥ 36 ॥

ഗങ്ഗാവീചിവിധൌതോത്ത മാതങ്ഗശ്ച ഗതവിജ്വരഃ ।
ഗന്ധര്‍വവേദസമ്പന്നോ ഗുണരക്ഷോ ഗണൈകദൃക് ॥ 37 ॥

ഗുണഗ്രാമോ ഗുണാരാമോ ഗാനനാഥോ ഗണാക്ഷയഃ ।
ഗുരുശാസ്ത്രാര്‍ഥനൈപുണ്യോ ഗുണോത്തീര്‍ണോ ഗദാഗ്രണീഃ ॥ 38 ॥

ഗുരുസന്ദേഹസഞ്ഛേത്താ ഗുഹ്യയോഗപ്രദീപകഃ ।
ഗുഹ്യാര്‍കോ ഗുരുനാഥശ്ച ഗോത്രകേതുര്‍ഗതക്ലമഃ ॥ 39 ॥

ഗീതാഗീതവിശേഷജ്ഞോ ഗോകഷ്ടശതശാതകഃ ।
ഗോചരോ ഗ്രന്ഥവിധ്നഘ്നോ ഗര്‍വമാനവിഭഞ്ജനഃ ॥ 40 ॥

ഗവീശോ ഗൌരഭൂര്‍ഗോമീ ഗര്‍ഭസ്ഥപരിപാലകഃ ।
ഗോകാലശേശ്സമ്പായീ ഗോപീയൂഷസുഖാസനഃ ॥ 41 ॥

ഗിര്യരണ്യാശ്രമസ്ഥായീ ഗോകോടിപായസാദനഃ ।
ഗര്‍ഗശാസ്ത്രപ്രവീണാത്മാ ഗര്‍ഗശാസ്ത്രാര്‍ഥസിദ്ധദിഃ ॥ 42 ॥

ഗരീയാന്‍ ഗുണസമ്പന്നോ ഗൃഹിസന്താപമോചനഃ ।
ഗര്‍ഭത്രാതാ ച ഗൃഷ്ടീശോ ഗോഗൃഷ്ടിഗണപാലകഃ ॥ 43 ॥

ഗിരിനാരഗുഹാവാസീ ഗീര്‍വാണാഗമസര്‍വവിത് ।
ഗോഷ്ഠപ്രിയോ ഗീതാശാനോ ഗജാശ്വാന്തവിഭൂതിദഃ ॥ 44 ॥

ഗവേന്ദ്രോ ഗാനസംവേദ്യോ ഗീര്‍വാണഗണസംസ്തുതഃ ।
ഗങ്ഗാതീരപ്രിയാവാസോ ഗന്ധാകൃഷ്ടമധുവ്രതഃ ॥ 45 ॥

ഗൌരയോഗപ്രസന്നാത്മാ ഗണാനീകശുഭാവഹഃ ।
ഗലശോഭിബൃഹന്നോദോ ഗുംഫപ്രണയപണ്ഡിതഃ ॥ 46 ॥

ഗൂഢോഽത്മാ? ഗണകാഗ്രണ്യോ ഗിരിരൈവതവാസകൃത് ।
ഗിരിരൈവതതാപഘ്നോ ഗിരിരൈവതപാലകഃ ॥ 47 ॥

ഗിര്യര്‍ബുദശിരഃസ്ഥായീ ഗിര്യര്‍ബുദസദാചരഃ ।
ഗിര്യര്‍ബുദശിരഃസ്ഥാതാ ഗിര്യര്‍ബുദസുഖാസനഃ ॥ 48 ॥

ഗുജാരിശതവിക്രാന്തോ കീതകീര്‍തിര്‍ഗുരുദ്യുതിഃ ।
ഗുഹാര്‍ഥദോ ഗുഹസ്വാമീ ഗവീശോ ഗോഭയാപഹഃ ॥ 49 ॥

ഗുണ്യാലയോ ഗുരുശ്രേയാന്‍ ഗുരുഹത്യാവിമോചനഃ ।
ഗുണോത്കര്‍ഷോ ഗുണാധ്യക്ഷോ ഗുണ്യേതരനിഷേധകൃത് ॥ 50 ॥

ഗ്രന്ഥനിര്‍മാണചാതുര്യോ ഗുഹാവ്യാപീ ഗതശ്രമഃ ।
ഗ്രന്ഥാഥവൃദ്ധികൃദ് ഗോഭൃദ് ഗൌരവാമയധഗ് ഗുരുഃ ॥ 51 ॥

ഗ്രന്ഥരൂഢാര്‍ഥസര്‍വജ്ഞോ ഗൂഢയോഗാര്‍ഥകുഞ്ചിഭൃദ് ।
ഗൂഢനാമാ ഗതിശ്രേഷ്ഠോ ഗോസ്വാമീ ഗോഭയാപഹാ ॥ 52 ॥

ഗൂഢവര്‍ണസമാംനായോ ഗ്രന്ഥസന്ദര്‍ഭഭാവവിത് ।
ഗോധീരോ ഗഹനോ ഗോമീ ഗോത്രാഭാരനിരാകരഃ ॥ 53 ॥

ഗുരുപുത്രേഷ്ടസംയോക്താ ഗൌരവിദ്യോ ഗ്രഹാഗ്രണീഃ ।
ഗുണാചിന്ത്യോ ഗുണാനന്തോ ഗുണചിന്‍മയലക്ഷണഃ ॥ 54 ॥

ഗുരുപമാദിസന്നാഥോ ഗുരുഗോരക്ഷസംജ്ഞിതഃ ।
ഗോത്രഭിദ്ഭയവിദ്രാവീ ഗൌരയോഗസുധാനിധിഃ ॥ 55 ॥

ഗതരോഗോ ഗവാമീശോ ഗുണവദ്ഗണപൂജിത ।
ഗുണഭൂര്‍ഗാനനൈപുണ്യോ ഗ്രന്ഥഭൂര്‍ഗോവിദാങ്ഗതിഃ ॥ 56 ॥

ഗുണച്ഛാദ്മാ ച ഗ്രന്ഥേഷ്ടോ ഗ്രന്ഥാധാരോ ഗതിശ്രിതഃ ।
ഗ്രന്ഥവന്‍മാനദോ ഗോപ്യോ ഗുണനേത്രസമുജ്ജ്വലഃ ॥ 57 ॥

ഗുപ്തവസ്തുര്‍ഗണേഷാനോ ഗുണാന്തര്‍ഭൂതചിന്‍മയഃ ।
ഗണരാജോ ഗണസ്നേഹോ ഗുരുദേവപുരാതനഃ ॥ 58 ॥

ഗൃഹിതോ ഗുണവാന്‍ ഗോപോ ഗുരുധാമാ ഗുരുത്തമഃ ।
ഗുണവിച്ഛിഷ്യശന്ദായീ ഗോത്രഭിത് പ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 59 ॥

ഗുരുയോഗാസനസ്ഥാതാ ഗുരുഭാവവിഭാഷണഃ ।
ഗീതനാദപ്രസന്നാത്മാ ഗീതലീലോ ഗുരുക്രമഃ ॥ 60 ॥

ഗുരുശ്രീര്‍ഗുപ്തധാമാ ച ഗ്രഥിതോ ഗുഹ്യയോഗഭൂഃ ।
ഗുരുവ്യവസിതോത്കൃഷ്ടബുദ്ധിയോഗപ്രദായകഃ ॥ 61 ॥

ഗ്രന്ഥാദ്ദീപോഽഥ ഗുണധൃഗ് ഗുണകൃദ ഗുണഹൃദ് ഗുഹഃ ।
ഗുണാവിര്‍ഭൂതബ്രഹ്മാണ്ഡോ ഗുണമന്യോ ഗുണോര്‍ജിതഃ ॥ 62 ॥

ഗ്രന്ഥകൃദീഷ്ടശന്ദാതാ ഗുരുപാശാപഹോ ഗതിഃ ।
ഗൌരസത്യാവ്യയാനന്തോ ഗുരുബ്രഹ്മാദ്വിതീയകഃ ॥ 63 ॥

ഗൌരഘൃഷ്ണിപ്രഭാദീപ്തോ ഗോത്രവൃന്ദഭയാപഹഃ ।
ഗോത്രാഗോത്രപ്രഭുര്‍ഗോത്രവരോ ഗന്ധീ ഗതാശയഃ ॥ 64 ॥

ഗൂഢവേദാര്‍ഥസംവേദ്യോ ഗൂഢോപനിഷദവ്യയഃ ।
ഗുരുമത്സ്യമഹേശാനോ ഗുരുമത്സ്യേന്ദ്രനന്ദനഃ ॥ 65 ॥

ഗംയാര്‍ഥോ ഗൌരഗന്ധാപ്തോ ഗന്ധര്‍വാനീകനായകഃ ।
ഗീണിര്‍ചിതപാദാബ്ജോ ഗീര്‍വാണാനാകനന്ദന ॥ 66 ॥

ഗുഡാകേശഗതിര്‍ഗന്ധോത്കൃഷ്ടോ ഗന്ധര്‍വരാജഭാഃ ।
ഗുഡകേശസമാരാധ്യോ ഗന്ധര്‍വവരവീജിതഃ ॥ 67 ॥

ഗിരിത്രോ ഗൌശ്ച ഗീസ്ത്രാതാ ഗിരിത്രാഭീഷ്ടദായകഃ ।
ഗൃഹീതഗുണഗോ ഗാഥീ ഗര്‍ഭഗുബ് ഗേയകൃന്‍മുദഃ ॥ 68 ॥

ഗുണാഹിതകുലത്രാസോ ഗണാധാരോ ഗണൈകപാത് ।
ഗംഭീരാപ്രാകൃതജ്യോതിര്‍ഗംഭീരാസ്യോ ഗവാദൃതിഃ ॥ 69 ॥

ഗംഭീരനിംനനാഭിശ്ച ഗംഭീരജലദധ്വനിഃ ।
ഗതജന്‍മജരാമൃത്യുര്‍ഗന്ധര്‍വത്കഞ്ജമുണ്‍മുഖഃ ॥ 70 ॥

ഗംഭീരാനന്തശുദ്ധാത്മാ ഗര്‍ഭാവാസവിനാശകൃത് ।
ഗംഭീരപദവിന്യാസോ ഗീര്‍വാണഭയനാശകഃ ॥ 71 ॥

ഗോപേശോഽഥ ഗൃഹസ്വാമീ ഗോഗോപനപരായണഃ ।
ഗജാജിനപരിശ്ലിഷ്ടോ ഗോപഥാനു പ്രവര്‍തകഃ ॥ 72 ॥

ഗജാര്യജിനസംവീതോ ഗൌരയോഗവിദാംവരഃ ।
ഗുരുസിദ്ധോ ഗുഹാഗാരോ ഗൃഹീ ഗ്രാമപുരാദിപാഃ ॥ 73 ॥

ഗഭസ്തികര്‍ണമുദ്രാസ്യോ ഗുര്‍വനുജ്ഞാപ്രപാലകഃ ।
ഗുരുദൈത്യകുലോച്ഛേത്താ ഗൌരവ ഗ്ര്യോഹി ഗോശിവഃ ॥ 74 ॥

ഗര്‍താര്‍തിര്‍ഗതസംസാരോ ഗതദര്‍പോ ഗതജ്വരഃ ।
ഗതാഹങ്കാരവൈചിത്യോ ഗതസങ്കല്‍പകല്‍പനഃ ॥ 75 ॥

ഗന്ധര്‍വാരാധിതാങ്ധ്യബ്ജയുഗ്മശ്ചൈവ ഗിരീശ്വരഃ ।
ഗ്രന്ഥവാന്‍ ഗ്രന്ഥവക്താ ച ഗ്രന്ഥകൃദ്വൃന്ദവന്ദിതഃ ॥ 76 ॥

ഗീര്‍ജന്‍മാ ഗൂഢവിച്ഛോഷ്ഠോ ഗുരുവാത്സല്യധൃഗ് ഗതിഃ ।
ഗുരുഭീതിപ്രമര്‍ദീ ച ഗുര്‍വര്‍തിവൃന്ദഭേദകഃ ॥ 77 ॥

ഗൂഹോ ഗൂഢതമോ ഗുപ്തോ ഗീഷ്പതിര്‍ഗീതിനായകഃ ।
ഗംഭീരീഗന്ധസംല്ലുബ്ധോ ഗ്രന്ഥലോലാല്യലങ്കൃതഃ ॥ 78 ॥

ഗോപോ ഗോപ്യതരോ ഗൃഹ്യോ ഗുണ്യശൃങ്ഗിനിനാദഭൃതഃ ।
ഗുപ്താഗുപ്തോ ഗ്രന്ഥബലോ ഗ്രന്ഥാര്‍ഥപ്രതിപാദിതഃ ॥ 79 ॥

ഗണകപ്രീതികൃദ് ഗര്‍ഗദേവോ ഗര്‍ഗാദിസത്കൃതഃ ।
ഗോരക്ഷഗണകാഗ്രാണ്യോ ഗോരക്ഷാവലികൃത്തമഃ ॥ 80 ॥

ഗ്രന്ഥപാരായണപ്രാപ്യോ ഗുഹ്യഗ്രന്ഥാര്‍ഥദീപകഃ ।
ഗൌരയോഗാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞോ ഗുരുവേദനിരൂപിതഃ ॥ 81 ॥

ഗണരാഡര്‍ചിതോ നിത്യം ഗോവിന്ദാര്യസമൃതിപദഃ ।
ഗോവിന്ദേഷ്ടപ്രിയാദാതാ ഗൌരാപാരപരാക്രമഃ ॥ 82 ॥

ഗോവിന്ദാത്മാ ച ഗംഭീരോ ഗീഃപ്രിയങ്കര ഏവ ച ।
ഗൂഢജത്രുര്‍ഗ്രസ്തശോകോ ഗുണഗണ്യോ ഗുണലകഃ ॥ 83 ॥

ഗ്രന്ഥപ്രയോജകോ ഗൌരമര്യാദോ ഗ്രന്ഥകേതനഃ ।
ഗ്രന്ഥാര്‍ഥദ്യോതകോ ഗോദോ ഗ്രന്ഥസിദ്ധാന്തഭാസ്കരഃ ॥ 84 ॥

ഗായകപ്രവരപ്രേഷ്ഠോ ഗായകേഷ്ടാര്‍ഥദായകഃ ।
ഗായകവാദകാനര്‍തകാര്യകാനന്ദമുക്തിദഃ ॥ 85 ॥

ഗോങ്കാരബീജസംശ്ലിഷ്ടോ ഗുഹ്യസോഽഹംശിവാത്മകഃ ।
ഗുരുശിഷ്യാര്‍ഥിതാര്‍ഥജ്ഞോ ഗൌരഹംസോ ഗുണാവൃതഃ ॥। 86 ॥

ഗന്ധര്‍വദേവസേവ്യാങ്ഘ്രിര്‍ഗന്ധര്‍വപരമേശ്വരഃ ।
ഗൌരസിദ്ധോ ഗുണാവശ്യോ ഗൌരധര്‍മജ്ഞ ഏവ ച ॥ 87 ॥

ഗുഡാകാഹൃദ് ഗോപരേശോ ഗിരാത്മാ ഗീഃപ്രിയംവദഃ ।
ഗാലവര്‍ഷിപ്രിയാപാദ്യോ ഗോഷ്ഠാമയവിധസ്മരഃ ॥ 88 ॥

ഗായത്രീമന്ത്രവിദ്വേദ്യോ ഗോചരപ്രിയവര്‍ധനഃ ।
ഗമകോ ഗൌതമോ ഗാതാ ഗതിയാഥാര്‍ഥ്യയോഗകൃത ॥ 89 ॥

ഗോകര്‍ണാരണ്യസംരന്താ ഗോകര്‍ണാശ്രമവന്ദിതഃ ।
ഗാന്ധാരനിര്‍ഭയാരാമോ ഗാന്ധാരക്ഷോണിപാലകഃ ॥ 90 ॥

ഗുപ്താര്‍ഥദോ ഗുണാഗംയോ ഗ്രന്ഥപ്രകടപൌരുഷഃ ।
ഗതിഭൃദ് ഗംയമൂര്‍തിശ്ച ഗുണാദിശിവസംശ്രുതഃ ॥ 91 ॥

ഗിരാഗംയോ ഗവാമീശോ ഗിരര്‍ഥാര്‍ഥോ ഗിരാംവരഃ ।
ഗൃഹീതഗുണവല്ലീലോ ഗാനവിജ്ഞാനപാരദഃ ॥ 92 ॥

ഗവ്യാപാലോ ഗണശ്രീശോ ഗോസ്വയംഭൂര്‍ഗണേഷ്ടഭൂഃ ।
ഗണനാഥോ ഗൃഹാനിഷ്ഠോ ഗാനോ ഗാനോ ഗമാത്മകഃ ॥ 93 ॥

ഗുണാഗുണഗണാതീതോ ഗുണത്രയവിഭാവനഃ ॥

ഗോത്രാചാരപ്രിയോ ഗോത്രോ ഗോത്രാനാഥോ ഗുണാകരഃ ॥ 94 ॥

ഗായമാനപ്രിയോ ഗ്ലൌഭൃദ് ഗീതാങ്ഗോ ഗീതപേശലഃ ।
ഗാനസാമസമാഗേയോ ഗണദുഷ്കൃതനാശനഃ ॥ 95 ॥

ഗീര്‍വാണഭാഷാസംഭാഷ്യോ ഗ്രീവാഗരലശേഷഭൃത് ।
ഗണരാജാധിരാജശ്ച ഗതിമാന്‍ ഗണവാന്‍ ഗണീ ॥ 96 ॥

ഗുണസൃഗ് ഗതിധൃഗ് ഗേയോ ഗര്‍വവദ്ദുഃഖകൃത്തമഃ ।
ഗുണഭ്രാജോ ഗണശ്രേഷ്ഠോ ഗുണകൃദ് ഗുണഹൃദ് ഗൃഹഃ ॥ 97 ॥

ഗുരുജ്ഞാനോ ഗുണാഭ്ഭോധിര്‍ഗുഹാധാമാ ഗണപ്രഭുഃ ।
ഗോപ്യമൂര്‍തിര്‍ഗുഹീതാര്‍ഥോ ഗൃഹീതഗുണവജ്ജഗത് ॥ 98 ॥

ഗോത്രാപാലകപാലേഷ്ടോ ഗാനനാദജ്ഞമന്‍മഥഃ ।
ഗോപസ്തോമപ്രിയാനന്ദോ ഗൌരസ്വാധ്യായവേദിതഃ ॥ 99 ॥।

ഗോത്രാല്‍ഹാദകമൂര്‍തിശ്ച ഗുണതത്ത്വവിവേകകൃത് ।
ഗോവേദ്യോ ഗോഽര്‍ഥവിദ് ഗദ്യോ ഗദ്യഭാഷാപ്രഭാഷണഃ ॥ 100 ॥

ഗതോര്‍മിഷട്കവര്‍ഷിഷ്ഠോ ഗുണഷട്കപ്രധാനജിത് ।
ഗതകാരണകാര്യശ്ച ഗതസാംയാതിശായകഃ ॥ 101 ॥

ഗതസര്‍വാവതാരത്വാവതാരിഭേദകല്‍പനഃ ।
ഗുഹ്യപ്രണവചിന്നാദോ ഗുഹാസ്ഥാനസ്ഥിരാസനഃ ॥ 102 ॥

ഗായത്രീജപസംസാധ്യോ ഗായത്രീമത്പ്രപൂജിതഃ ।
ഗായത്രീമദ്ഗുണാകാരോ ഗായത്രീമത്പരാത്മകഃ ॥ 103 ॥

ഗായത്രീമത്സദാതുഷ്ടോ ഗായത്രീമത്സദാശിവഃ ।
ഗായത്രീമദധിഷ്ഠാതാ ഗായത്രീമത്ഫലാത്മകഃ ॥ 104 ॥

ഗായത്രീമത്സദാസേവ്യോ ഗായത്രീമദ്യശോവഹഃ ।
ഗായത്രീമദ്ഗഹാന്തഃസ്ഥോ ഗായത്രീമത്സുഖാലയഃ ॥ 105 ॥

ഗായന്ത്രീവിദുഷാംവര്‍ചോ ഗായത്രീമദ്വിവര്‍ധനഃ ।
ഗവാത്മവാന്‍ ഗവാംവാഗ്മീ ഗണശത്രുനിവര്‍ഹണഃ ॥ 106 ॥

ഗായത്രീമന്‍മഹാലോകോ ഗായത്രീമത്പ്രിങ്കരഃ ।
ഗായത്രീമത്കുലാനന്ദീ ഗായത്രീമദ്ധുരന്ധരഃ ॥ 107 ॥

ഗൌരീസരോനിജാനന്ദോ ഗൌരീശസര ആശ്രമഃ ।
ഗൌരീസരസ്തപഃസ്ഥായീ ഗൌരീശസര ആസനഃ ॥ 108 ॥

ഗോസ്തനീഫലഭുഗ് ഗാഢോ ഗൌരഗാത്രോ ഗവായനഃ ।
ഗോഗ്രാമണീര്‍ഗുണഗ്രാമോ ഗാഢാനുഗ്രഹകാരകഃ ॥ 109 ॥

ഗുരു മോഹനിരാകര്‍താ ഗാഥാംനായദിവാകരഃ ।
ഗരാഗരാസമാരന്താ ഗോസ്തനീഫലഭോജനഃ ॥ 110 ॥

ഗുരുയോഗഫലസ്ത്രഷ്ടാ ച ഗാഢാനന്ദാമൃതാത്മകഃ ।
ഗഢയോഗാന്തരാത്മാ ച ഗാഢയോഗപുരാതനഃ ॥ 111 ॥

ഗുണാതിശയവാന്‍ ഗണ്യോ ഗുണ്യോ ഗുണപരായണഃ ।
ഗോസിദ്ധസാധനാനാഥോ ഗൂഢസത്പരമാര്‍ഥദഃ ॥ 112 ॥

ഗുരുസദ്ഗുരുനാമാ ച ഗുരുശൈവശിവാര്‍ഥദഃ ।
ഗുപ്താവധൂതശൈലീഭൃദ് ഗുരുയോഗിശിവാത്മകഃ ॥ 113 ॥

ഗൂഢസിദ്ധാന്തസംസിദ്ധോ ഗതക്ലേശതരങ്ഗകഃ ।
ഗതാഖിലാധിസന്നാഥോ ഗുഹ്യസ്വസ്മരഭൂതിമാന്‍ ॥ 114 ॥

ഗുഹ്യോങ്കാരപ്രതിഷ്ഠാനോ ഗുഹാകഞ്ജസ്ഥിരാസനഃ ।
ഗൂഢധാരോദയോ ഗോധാ ഗതാഖിലകലങ്കകഃ ॥ 115 ॥

ഗുര്‍വങ്കഭൂതിഭൂഷാഢ്യോ ഗുരുശോ ഗുരുഖാത്മകഃ ।
ഗുഹ്യാത്മപരധാമാ ച ഗുഹ്യശങ്ഖംസുഖാര്‍ഥകൃത് ॥ 116 ॥

ഗോപ്യശങ്ഖംശിരോധായീ ഗാഢനിസ്സോമസൌഹൃദഃ ।
ഗൌരമൃഗാജിനാധര്‍താ ഗുരുശൈലീപരാര്‍ഥവിത് ॥ 117 ॥

ഗുണഷഡ്വൈകൃതാതീതോ ഗൌരപദ്ധതിപാദുകഃ ।
ഗുഹ്യചിദുല്ലസന്‍മുദ്രോ ഗോഽജപാജാപശാന്തികൃത് ॥ 118 ॥

ഗുരുധൈര്യപരാശക്തിര്‍ഗുഹാദീപനവിഗ്രഹഃ ।
ഗൌരചിന്‍മേഖലാധാരീ ഗൃഹ്യയോഗസുവസ്ത്രഭൃത് ॥ 119 ॥

ഗതാദ്വൈതേതരാഭാസോ ഗഢതന്‍മയകാരകഃ ।
ഗതോപാധിനിജാനന്ദദിഗ്ദേശസുദൃഢാസനഃ ॥। 120 ॥

ഗുഹാപ്രാദേശനിലയോ ഗുഹാസാക്ഷാത്പ്രകാശകഃ ।
ഗതമൃത്യുമഹാമോഹോ ഗാഢാജാജവനീനടഃ ॥ 121 ॥

ഗാഢവാസനവല്ലീഭുഗ് ഗുഹാത്മജ്ഞാനസര്‍വഗഃ ।
ഗാഢാവര്‍തജഗദ്വേത്താ ഗതോത്ഥാനമയാത്മകഃ ॥ 122 ॥

ഗതോത്ഥാധാരധര്‍മജ്ഞോ ഗതവിശ്രാന്തിചിന്‍മയഃ ।
ഗൃഹീതചിന്‍മയാകാരോ ഗൃഹീതപദമുക്തിദഃ ॥ 123 ॥

ഗുര്‍വാജ്ഞോ ഗൌരസിദ്ധേന്ദ്രോ ഗുഹാദേസദാഽമൃതഃ ।
ഗണശുദ്ധോ ഗണാഭിജ്ഞോ ഗാത്രോദ്വാരകരപ്രഭുഃ ॥ 124 ॥

ഗാത്രസത്യോ ഗവേഷേഷ്ടോ ഗാഢഭോക്താ ഗുഹാചലഃ ।
ഗതവ്യാമോഹമാത്സര്യോ ഗുരുജ്ഞാനപ്രബോധകഃ ॥ 125 ॥

ഗതപാരമഹാമോഹതരങ്ഗാബ്ധിവിശോഷണഃ ।
ഗതഭീര്‍ഗതദൈന്യശ്ച ഗതലജ്ജോ ഗതാമയഃ ॥ 126 ॥

ഗതശോകോ ഗതാര്‍തിശ്ച ഗാഢാലസ്യവിവര്‍ജിതഃ ।
ഗാഢമോഹമദച്ഛിച്ച ഗാഢദംഭാസുഖാവഹഃ ॥ 127 ॥

ഗതമായോ ഗതഭ്രാന്തിര്‍ഗുര്‍വാജ്ഞാമാര്‍ഗദര്‍ശകഃ ।
ഗാഢാഹങ്കാരശൂന്യശ്ച ഗര്‍വമോഹപരാങ്മുഖഃ ॥ 128 ॥

ഗതാത്യന്തമദക്രോധോ ഗാഢാവിദ്യാഖ്യദോഷമുട് ।
ഗതകാമാങ്കുരോ ഗാഢാസൂയാധര്‍മപരാങ്മുഖഃ ॥ 129 ॥

ഗുണവദ്വാദസദ്വക്താ ഗുണവച്ഛാസ്ത്രവിദ്വഭുഃ ।
ഗുണവദ്യോഗസന്താനോ ഗുണവദ്യോഗസിദ്ധിദഃ ॥ 130 ॥

ഗുണേന്ദ്രിയതിരസ്കര്‍താ ഗുണവന്‍മാനവര്‍ധനഃ ।
ഗുണവത്സമ്പ്രദായേഷ്ടോ ഗുണവദ്ഗുണശോധകഃ ॥ 131 ॥

ഗര്‍ഭാമയനിരാകര്‍താ ഗര്‍വവത്കുലകന്ദനഃ ।
ഗര്‍വവത്പ്രാണസംഹര്‍താ ഗുണവദ്വൃത്തിദായകഃ ॥ 132 ॥

ഗൂഢപിണ്ഡാദിഭൂജന്‍മാ ഗാത്രശോധകനാമകഃ ।
ഗതസര്‍വാസുരവ്യൂഹോ ഗൂഢശക്തിപ്രദീപകഃ ॥ 133 ॥

ഗുണാപാരാപരാശക്തിര്‍ഗുണവത്പരശക്തികഃ ।
ഗുണവത്സൂക്ഷ്മശക്തിജ്ഞോ ഗുണവന്നിജശക്തികഃ ॥ 134 ॥

ഗന്ധര്‍വപ്രാണപാലേശോ ഗീര്‍വാണബലവൃദ്ധികൃത് ।
ഗീര്‍വാണലോകധൃങ്നാഥോ ഗാഢേച്ഛോ ഗതിഭോഗദഃ ॥ 135 ॥

ഗൃഹീതജ്ഞാനകൃന്‍മൂര്‍തിര്‍ഗൃഹീതോ ഗിരിഗോ ഗദഃ ।
ഗോപഗീതിപ്രസന്നാത്മാ ഗിരിരാജേഷ്ടസാധകഃ ॥ 136 ॥

ഗണകപ്രവരപ്രജ്ഞോ ഗര്‍ഗാഹര്‍ഗണംശക്തികൃത് ।
ഗണകാനാമ്പതിര്‍ഗോഷ്ഠോ ഗൌരവാണീശ്വരേശ്വരഃ ॥ 137 ॥

ഗിരീന്ദ്രാഭയമൂര്‍തിശ്ച ഗുഹാചിന്തിതപൂരണഃ ।
ഗ്രന്ഥസര്‍വസ്വരൂപാര്‍ഥോ ഗീതാലാപവിചക്ഷണഃ ॥ 138 ॥

ഗീഃശ്രേഷ്ഠോ ഗുണസമ്പന്നോ ഗീര്‍വാണേന്ദ്രശിരോമണിഃ ।
ഗൃഹീതയോഗസന്‍മൂര്‍തിര്‍ഗൃഹീതസ്ഥിരശേമുഷിഃ ॥ 139 ॥

ഗന്ധര്‍വരാജരാജേഷ്ടോ ഗീര്‍വാണപ്രപിതാമഹഃ ।
ഗീര്‍വാണേന്ദ്രാര്‍ചിതാപാദപീഠോ ഗൌരവവസ്തുഭൂഃ ॥ 140 ॥

ഗുണമാത്രസദാസാക്ഷീ ഗുണിരൂപോ ഗുണിപ്രദഃ ।
ഗായകോ ഗന്ധവാഡഗ്ര്യോ ഗീര്‍വാണേശശതോദിതഃ ॥ 141 ॥

ഗുഹാനാദപ്രവീണശ്ച ഗുഹാനാദജനിശ്രുതഃ ।
ഗുഹാപശ്യന്തീഭൂര്‍ഗൂഢമധ്യമാനാദഭൃന്‍മതഃ ॥ 142 ॥

ഗീര്‍ദേവോ ഗ്ലാസകൃദ് ഗര്‍വോ ഗീഃസേവ്യോ ഗീഃപ്രിയങ്കരഃ ।
ഗീഃശോകാര്‍തിഹരോ ഗോവിദ് ഗിരനര്‍ഥാര്‍ഥഖണ്ഡനഃ ॥ 143 ॥

ഗംഭീരൈശ്വര്യസംസിദ്ധോ ഗാഢാപദ്വിനിവാരകഃ
ഗന്ധര്‍വലോകഭീഭ്രംശീ ഗുണിശുദ്ധോ ഗുണീഷ്ടഭൂഃ ॥ 144 ॥

ഗണോന്നീതോ ഗുണോല്ലാസോ ഗുണഭ്രാഡ് ഗീര്‍നമസ്കൃതഃ ।
ഗണാര്‍ഹ്യോ ഗണസംവീതോ ഗര്‍മുദാസനസംസ്ഥിതഃ ॥ 145 ॥

ഗോയോഗപദ്ധതേഃകര്‍താ ഗുരുയോഗാര്‍ഥശൈലികഃ ।
ഗോയോഗവസ്തുസന്ദര്‍ശീ ഗംഭീരാജപമന്ത്രദഃ ॥ 146 ॥

ഗുരുസോഽഹംസുമന്ത്രജ്ഞോ ഗൂഢയോഗവിഭൂതിവിത് ।
ഗോസത്യജ്ഞാനചിദ്ബ്രഹ്മ ഗുരുപാദ് ഗുരുപാദുകഃ ॥ 147 ॥

ഗൂഢപാദോ ഗുഡാകാജിദ് ഗുഹാശ്രേഷ്ഠോ ഗുഹാശ്രിതഃ ।
ഗതസര്‍വേന്ദ്രിയാഭാസോ ഗാഥാഗേയോ ഗതാനൃതഃ ॥ 148 ॥

ഗുരുപുത്രസ്തവാരാധ്യോ ഗുരുപുത്രാര്‍ചിതാങ്ഘ്രികഃ ।
ഗുരുപുത്രേഷ്ടസിദ്ധേഃ കൃദ് ഗുരുപുത്രമഹാപ്രിയഃ ॥ 149 ॥।

ഗുരുയോഗസമൃദ്ധീശോ ഗുരുയോഗവിഭാവനഃ ।
ഗൌരപുണ്യകഥോ ഗൌരകാവ്യോ ഗീതവിശാരദഃ ॥ 150 ॥

ഗാഥാഗീതോ ഗതീശശ്ച ഗൌരൈശ്വര്യോ ഗണാര്‍തിഭിത് ।
ഗൌരഭൈരവസോഽഹഞ്ജ്ഞോ ഗൌരലോകഫലപ്രദഃ ॥ 151 ॥

ഗുരുഭക്തസുഖാംഭോധിര്‍ഗൌരസൂരശതപ്രഭഃ ।
ഗൌരവാണീശസദ്രൂപോ ഗോപ്യപാതഞ്ജലസ്മൃതഃ ॥ 152 ॥

ഗീതകാവ്യകഥാലാപവിദഗ്ധോ ഗീതഗായകഃ ।
ഗൌത്രൈകവിശദോ ഗോത്രാത്രാണനന്ദനകാരകഃ ॥ 153 ॥

ഗോത്രാചാതകജീമൂതോ ഗോത്രാഗണനതത്പരഃ ।
ഗതാഗതബഹിര്‍ഭൂതോ ഗോനിത്യോ ഗുണദച്ഛവിഃ ॥ 154 ॥

ഗതാകാരോ ഗുണാനന്ദോ ഗുണ്യസ്മിതവിഭൂഷിതഃ ।
ഗൌരഭസ്മാവഗുണ്ഠാഢ്യോ ഗുണ്യമാലാവിരാജിതഃ ॥ 155 ॥

ഗോവര്‍ധനധരപ്രേഷ്ഠോ ഗോപമണ്ഡലമധ്യഗഃ ।
ഗോപകശ്ചൈവ ഗോപീഥോ ഗവാനുഗതിശോഭനഃ ॥ 156 ॥

ഗ്ലാന്യാദിപാരതന്ത്ര്യാദിവിശേഷരഹിതഃ സദാ ।
ഗായത്രീയോഗസംസ്നാതോ ഗായത്രീജപതത്പരഃ ॥ 157 ॥

ഗായത്രീമൂലസര്‍വജ്ഞോ ഗായത്ര്യജപജാപകഃ ।
ഗൌരാബ്ജമാലീ ഗുഹ്യാര്‍ഥ്യോ ഗൌരഗോകുലരക്ഷകഃ ॥। 158 ॥

ഗോയമപ്രേഷ്യഭീഭൂതോ ഗോകാലഭയനാശകഃ ।
ഗോവിശ്വപാലകോ ഗന്ധപാദനാനന്ദനന്ദിതഃ ॥ 159 ॥

ഗൌതമാദിമഹര്‍ഷീശോ ഗുരുഗൌതമശാസ്ത്രദഃ ।
ഗൌതമന്യായയുക്താത്മാ ഗൌതമജ്ഞാനദീപകഃ ॥ 160 ॥

ഗോത്രാവിലാസഗര്‍വിഷ്ടോ ഗോത്രാരക്ഷീ ഗതോന്നതഃ ।
ഗോദേവബ്രഹ്മവര്‍ത്മാത്മാ ഗോബ്രാഹ്മണശിരോമണിഃ ॥ 161 ॥

ഗോബ്രഹ്മദേവതാദുര്‍ഗോ ഗോബഹ്മാശനിപഞ്ജരഃ ।
ഗതസര്‍വഭയഭ്രാന്തിര്‍ഗതസങ്ഗോ ഗതാഞ്ജ്ജനഃ ॥ 162 ॥

ഗൂഢകൂടസ്ഥധാമാ ച ഗ്രസ്തകാലഭയവ്യഥഃ ।
ഗൂഢാതിഗോമനോവാചാം ഗൂഢസങ്കര്‍ഷണാത്മകഃ ॥ 163 ॥

ഗൂഢഹേതു ഗൂംഹീതജ്ഞോ ഗൃഹിസര്‍വാഭയങ്കരഃ ।
ഗൂഢവിശ്വോ ഗതോന്നാഹോ ഗതാശീര്‍ഗോദുരാസദഃ ॥ 164 ॥

ഗൂഢസര്‍വഗതിര്‍ഗൂഢമഹാരുദ്രോ ഗുഹാന്തരഃ ।
ഗതസര്‍വാനൃതാലോകോ ഗൂഢകാംയോ ഗവാമൃതഃ ॥ 165 ॥

ഗവാനുല്ലങ്ഘ്യതാമാ വൈ ഗൂഢസര്‍വസുഖൈകഭൂഃ ।
ഗൂഢവിശ്വപിതാ ഗൂഢവിശ്വതോമുഖ ഏവ ച ॥ 166 ॥

ഗീഃസര്‍വാശ്ചര്യസംഭൂതിര്‍ഗൂരുസര്‍വവികാരഹൃത് ।
ഗൌരസര്‍വാര്‍ഥവിശ്വാത്മാ ഗതിസര്‍വശരീരിജിത് ॥ 167 ॥

ഗാഢാനന്തപദാശക്തിര്‍ഗതാപത്തിര്‍ഗവാക്ഷരഃ ।
ഗാഢസ്നേഹോ ഗുഹാഹംസോ ഗുഹാസോഽഹംനിയോജകഃ ॥ 168 ॥

ഗൂഢോചേതനജീവേശോ ഗാഢാനന്തയശാഃ സ്മൃതഃ ।
ഗോത്രൈകവിസ്ഫുരദ്വീര്യോ ഗതാഹംവാദ ഏവ ച ॥ 169 ॥

ഗതപാരോ ഗവിഷ്ഠാദ്യോ ഗുണകല്യാണസാഗരഃ ।
ഗിരീശബ്രഹ്മവൈകുണ്ഠാദ്യുത്കൃഷ്ടതര ചേതനഃ ॥ 170 ॥

ഗുഹാന്തര്യാമിഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഗൌരീകോട്യരിമര്‍ദനഃ ।
ഗഭസ്തിമദനന്താഭോ ഗുഹ്യകേശവിഭൂതിദഃ ॥ 171 ॥

ഗാത്രഹീനശതാനന്തരൂപലാവണ്യസാഗരഃ ।
ഗിരശിബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാഖ്യജഗദ്ഭങ്ഗാദികാരകഃ ॥ 172 ॥

ഗാഢകാലമഹാകാലോ ഗാംഭീര്യൌദാര്യസാഗരഃ ।
ഗോത്രാദുഗ്ഘസുധാമോദോ ഗാഥാകാവ്യകഥോദിതഃ ॥ 173 ॥

ഗാഥാവിദഗ്ധോ ഗൌരീഷ്ടോ ഗദ്യപദ്യപ്രദീപനഃ ।
ഗുഹ്യോപനിഷദാവേദ്യോ ഗുഹ്യബ്രഹ്മശിവാത്മകഃ ॥ 174 ॥

ഗിരാദ്യോ ഗ്രന്ഥിഹൃദ് ഗ്രന്ഥീ ഗുണവൃദ്ധിപ്രയോജകഃ ।
ഗുണര്‍ധിദശ്ച സര്‍വേഷാം ഗീഷ്പതീശ്വരപുങ്ഗവഃ ॥ 175 ॥

ഗാഢാധാരാധരോ ഗുപ്തസ്വാധിഷ്ഠാനദൃഢാസനഃ ।
ഗര്‍ഭാസ്തമണിപൂരാര്‍കോ ഗുഹാനാഹതചക്രഭഃ ॥ 176 ॥

ഗുഹാബ്ജവാസോ ഗഗനമഹാപദ്മപദാശ്രയഃ ।
ഗലദേശവിശുദ്ധസ്ഥോ ഗലത്പീയൂഷജോഷണഃ ॥ 177 ॥

ഗോബ്രഹ്മരന്ധ്രവേശ്മാര്‍കോ ഗഗനാകൃതിനിര്‍മലഃ ।
ഗതമാന്ദ്യോ ഗുണപ്രജ്ഞോ ഗൂഢാജ്ഞാചക്രഭാസ്കരഃ ॥ 178 ॥

ഗുരുസിദ്ധാസനസ്ഥായീ ഗുഹാപദ്മാസനസ്ഥിതഃ ।
ഗൂഢാധാരാദ്യുപാദേഷ്ടാ ഗോപ്യലക്ഷവിചാരകൃത് ॥ 179 ॥

ഗുഹാസ്തംഭോപദിഷ്ടാത്മാ ഗോപ്യശൂന്യവിധാനദഃ ।
ഗോപ്യദേവോ ഗതദ്വന്ദ്വോ ഗൌരദേവോ ഗതത്രിവൃത് ॥ 180 ॥

ഗേഷ്ണുര്‍ഗേത്ണ്വാശ്രയോ ഗേഷ്ണുപതിര്‍ഗേഷ്ണുനടപ്രിയഃ ।
ഗോരഗ് ഗോരക്ഷനാഥശ്ച ഗോധൂമാരാധ്യവിഗ്രഹഃ ॥ 181 ॥

ഗോപാ ഗോപാപ്രിയോ ഗ്രാഹീ ഗോപാര്‍ഹ്യോ ഗോഷ്ഠപാലകഃ ।
ഗുപ്തോ ഗോപാലനാമാപി ഗൌഷ്ഠീനസ്ഥോ ഗവീശ്വരഃ ॥ 182 ॥

ഗങ്ഗാമൌലിര്‍ഗവാമീശോ ഗോഗംയോ ഗോവിദാങ്ഗതിഃ ।
ഗവേഡ്യോ ഗഗനാകാരോ ഗ്രത്സാധിര്‍ഗോധരോ ഗ്രഹീ ॥ 183 ॥

ഗോധനോ ഗോധനാധീശോ ഗുപ്തവസ്തുജ്ഞ ഏവ ച ।
ഗോകുലീ ഗുപ്തഗുര്‍ഗോധുഗ് ഗോരജശ്ഛുരിതാകൃതിഃ ॥ 184 ॥

ഗുപ്തേന്ദ്രിയകുലോ ഗുപ്തഗോരക്ഷോ ഗോമതാങ്ഗതിഃ ।
ഗൂഢാത്മാ ഗുപ്തഗോരൂപോ ഗോപജ്യേഷ്ഠോ ഗവാങ്ഗതിഃ ॥ 185 ॥

ഗേഷ്ണുപ്രാണോ ഗുണാഗംയോ ഗേഷ്ണുജ്ഞോ ഗേഷ്ണുസര്‍വവിത് ।
ഗുണപ്രാഗ് ഗുണധാമാ ച ഗോദാനവിധിവേദകഃ ॥ 186 ॥

ഗോഷ്ഠീപാലോ ഗീതിപടുര്‍ഗീതിഗീതോ ഗതാലസഃ ।
ഗോപികാഗീതസന്തുഷ്ടോ ഗീതാഗീതവിശാരദഃ ॥ 187 ॥

ഗീതിപ്രീതോ ഗുഹാഗുഹ്യോ ഗൃഹ്യഗീതവിവേചകഃ ।
ഗീതോപനിഷദാഗംയോ ഗീതോപനിഷദക്ഷരഃ ॥ 188 ॥

ഗുണവിദൂ ഗുണമര്യാദോ ഗന്ധഗ്രാഹീ ഗുണോത്കടോ ഗോജിത് ।
ഗര്‍ഗാനുഗ്രഹകര്‍താ ഗര്‍ഗാചാര്യഭ്രമാര്‍തിസംഹര്‍താ ॥ 189 ॥

ഗര്‍ഗപ്രത്യര്‍ഥിധ്ഗോ ഗീര്‍വാണേശാദിസംസ്തുതോ ഗോഭ്രാട് ।
ഗ്രഹദോഷനിരാകര്‍താ ഗോത്രപ്രാണോഽഥ ഗര്‍വവിച്ഛേത്താ ॥ 190 ॥

ശ്രീഗോരക്ഷസഹസ്രനാമകമദസ്ത്രൈലോക്യഭൂഷാസ്പദം
ശക്രാദ്യൈരഖിലൈരജസ്ത്രമമരൈസ്തോഷ്ടൂയ്യമാനം ഭൃശം ।
ഗാദിഗ്രന്ഥനിഗുംഫിത ശുഭതര വിദ്വഞ്ജനാനന്ദം
യോഗീശാനനുനം സദാസ്തു ഭവതാം തുഷ്ട്യൈ ച പുഷ്ട്യൈ മുദേ ॥ 191 ॥

സ്വസ്തി ശ്രീം ശ്രേയഃ ശ്രേണയഃ ശ്രീമതാം സമുല്ലസന്തുതരാം ।
ഇതി ശ്രീ സിദ്ധസാധ്യവിദ്യാധരഗനര്‍വസിദ്ധയോഗീന്ദ്ര
ദേവേന്ദ്രനരേന്ദ്രാദിവന്ദാദാരുവൃന്ദ
വന്ദിതാനന്ദമകരന്ദവിന്ദുസന്ദോഹനിസ്യന്ദിപദാരവിന്ദസ്യ
ത്രിഭുവനഗുണോസ്ത്രിലോചനസ്യ ഗര്‍ഗാദിമഹര്‍ഷിഗീതസ്യ ഭഗവതോ
ഗോരക്ഷനാഥസ്യ ഗകാരാദി സഹസ്രനാമസ്തുതിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।

Also Read 1000 Names of Gakaradi Goraksh:

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top