Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Hanumat or Anjaneya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Telugu

Hanumat Sahasranamavali 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమత్సహస్రనామావలిః 2 అథవా ఆన్జనేయసహస్రనామావలిః ॥
ఓం హనుమతే నమః । శ్రీప్రదాయ । వాయుపుత్రాయ । రుద్రాయ । నయాయ । అజరాయ । అమృత్యవే । వీరవీరాయ । గ్రామవాసాయ । జనాశ్రయాయ । ధనదాయ । నిర్గుణాకారాయ । వీరాయ । నిధిపతయే । మునయే । పింగాక్షాయ । వరదాయ । వాగ్మినే । సీతాశోకవినాశనాయ । శివాయ నమః । 20 ।

ఓం శర్వాయ నమః । పరాయ । అవ్యక్తాయ । వ్యక్తావ్యక్తాయ । ధరాధరాయ । పింగకేశాయ । పింగరోమ్ణే । శ్రుతిగమ్యాయ । సనాతనాయ । అనాదయే । భగవతే । దివ్యాయ । విశ్వహేతవే । నరాశ్రయాయ । ఆరోగ్యకర్త్రే । విశ్వేశాయ । విశ్వనాథాయ । హరీశ్వరాయ । భర్గాయ । రామాయ నమః । 40 ।

ఓం రామభక్తాయ నమః । కల్యాణప్రకృతీశ్వరాయ । విశ్వంభరాయ । విశ్వమూర్తయే । విశ్వాకారాయ । విశ్వపాయ । విశ్వాత్మనే । విశ్వసేవ్యాయ । విశ్వాయ । విశ్వధరాయ । రవయే । విశ్వచేష్టాయ । విశ్వగమ్యాయ । విశ్వధ్యేయాయ । కలాధరాయ । ప్లవంగమాయ । కపిశ్రేష్ఠాయ । జ్యేష్ఠాయ ।
వేద్యాయ । వనేచరాయ నమః । 60 ।

ఓం బాలాయ నమః । వృద్ధాయ । యూనే । తత్త్వాయ । తత్త్వగమ్యాయ । సఖినే । అజాయ । అంజనాసూనవే । అవ్యగ్రాయ । గ్రామస్యాంతాయ । ధరాధరాయ । భూః । భువః । సువః । మహర్లోకాయ । జనోలోకాయ । తపసే । అవ్యయాయ । సత్యాయ । ఓంకారగమ్యాయ నమః । 80 ।

ఓం ప్రణవాయ నమః । వ్యాపకాయ । అమలాయ । శివధర్మప్రతిష్ఠాత్రే । రామేష్టాయ । ఫల్గునప్రియాయ । గోష్పదీకృతవారీశాయ । పూర్ణకామాయ । ధరాపతయే । రక్షోఘ్నాయ । పుండరీకాక్షాయ । శరణాగతవత్సలాయ । జానకీప్రాణదాత్రే । రక్షఃప్రాణాపహారకాయ । పూర్ణాయ । సత్యాయ । పీతవాససే ।
దివాకరసమప్రభాయ । ద్రోణహర్త్రే । శక్తినేత్రే నమః । 100 ।

శక్తిరాక్షసమారకాయ నమః । అక్షఘ్నాయ । రామదూతాయ । శాకినీజీవితాహరాయ ।
బుభూకారహతారాతయే । గర్వపర్వతమర్దనాయ । హేతవే । అహేతవే । ప్రాంశవే । విశ్వకర్త్రే । జగద్గురవే । జగన్నాథాయ । జగన్నేత్రే । జగదీశాయ । జనేశ్వరాయ । జగత్శ్రితాయ । హరయే । శ్రీశాయ । గరుడస్మయభంజకాయ । పార్థధ్వజాయ నమః । 120 ।

వాయుపుత్రాయ నమః । సితపుచ్ఛాయ । అమితప్రభాయ । బ్రహ్మపుచ్ఛాయ । పరబ్రహ్మపుచ్ఛాయ । రామేష్టకారకాయ । సుగ్రీవాదియుతాయ । జ్ఞానినే । వానరాయ । వానరేశ్వరాయ । కల్పస్థాయినే । చిరంజీవినే । ప్రసన్నాయ । సదాశివాయ । సన్మతయే । సద్గతయే । భుక్తిముక్తిదాయ । కీర్తిదాయకాయ । కీర్తయే । కీర్తిప్రదాయ నమః । 140 ।

సముద్రాయ నమః । శ్రీప్రదాయ । శివాయ । ఉదధిక్రమణాయ । దేవాయ । సంసారభయనాశకాయ । వాలిబంధనకృతే । విశ్వజేత్రే । విశ్వప్రతిష్ఠితాయ । లంకారయే । కాలపురుషాయ । లంకేశగృహభంజనాయ । భూతావాసాయ । వాసుదేవాయ । వసవే । త్రిభువనేశ్వరాయ । శ్రీరామరూపాయ । కృష్ణాయ ।
లంకాప్రాసాదభంజనాయ । కృష్ణాయ నమః । 160 ।

కృష్ణస్తుతాయ నమః । శాంతాయ । శాంతిదాయ । విశ్వభావనాయ । విశ్వభోక్త్రే । మారఘ్నాయ । బ్రహ్మచారిణే । జితేంద్రియాయ । ఊర్ధ్వగాయ । లాంగులినే । మాలినే । లాంగూలాహతరాక్షసాయ । సమీరతనుజాయ । వీరాయ । వీరమారాయ । జయప్రదాయ । జగన్మంగలదాయ । పుణ్యాయ । పుణ్యశ్రవణ-కీర్తనాయ । పుణ్యకీర్తయే నమః । 180 ।

పుణ్యగీతయే నమః । జగత్పావనపావనాయ । దేవేశాయ । అమితరోమ్ణే । రామభక్తవిధాయకాయ । ధ్యాత్రే । ధ్యేయాయ । జగత్సాక్షిణే । చేతసే । చైతన్యవిగ్రహాయ । జ్ఞానదాయ । ప్రాణదాయ । ప్రాణాయ । జగత్ప్రాణాయ । సమీరణాయ । విభీషణప్రియాయ । శూరాయ । పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదాయ ।
సిద్ధాయ । సిద్ధాశ్రయాయ నమః । 200 ।

కాలాయ నమః । కాలభక్షకదూషితాయ । లంకేశనిధనస్థాయినే । లంకాదాహకాయ । ఈశ్వరాయ । చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రాయ । కాలాగ్నయే । ప్రలయాంతకాయ । కపిలాయ । కపిశాయ । పుణ్యరాతయే । ద్వాదశరాశిగాయ । సర్వాశ్రయాయ । అప్రమేయాత్మనే । రేవత్యాదినివారకాయ । లక్ష్మణప్రాణదాత్రే ।
సీతాజీవనహేతుకాయ । రామధ్యాయినే । హృషీకేశాయ । విష్ణుభక్తాయ నమః । 220 ।

జటినే నమః । బలినే । దేవారిదర్పఘ్నే । హోత్రే । ధాత్రే । కర్త్రే । జగత్ప్రభవే । నగరగ్రామపాలాయ । శుద్ధాయ । బుద్ధాయ । నిరంతరాయ । నిరంజనాయ । నిర్వికల్పాయ । గుణాతీతాయ । భయంకరాయ । హనుమతే । దురారాధ్యాయ । తపఃసాధ్యాయ । మహేశ్వరాయ । జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్త్రే నమః । 240 ।

పరాశరాయ నమః । వాఙ్మయాయ । సదసద్రూపాయ । కారణాయ । ప్రకృతేః పరాయ । భాగ్యదాయ । నిర్మలాయ । నేత్రే । పుచ్ఛలంకావిదాహకాయ । పుచ్ఛబద్ధాయ । యాతుధానాయ । యాతుధానరిపుప్రియాయ । ఛాయాపహారిణే । భూతేశాయ । లోకేశాయ । సద్గతిప్రదాయ । ప్లవంగమేశ్వరాయ । క్రోధాయ । క్రోధసంరక్తలోచనాయ । క్రోధహర్త్రే నమః । 260 ।

తాపహర్త్రే నమః । భక్తాభయవరప్రదాయ । భక్తానుకంపినే । విశ్వేశాయ । పురుహూతాయ । పురందరాయ । అగ్నయే । విభావసవే । భాస్వతే । యమాయ । నిరృతయే । వరుణాయ । వాయుగతిమతే । వాయవే । కుబేరాయ । ఈశ్వరాయ । రవయే । చంద్రాయ । కుజాయ । సౌమ్యాయ నమః । 280
గురవే నమః । కావ్యాయ । శనైశ్చరాయ । రాహవే । కేతవే । మరుతే । దాత్రే । ధాత్రే । హర్త్రే । సమీరజాయ । మశకీకృతదేవారయే । దైత్యారయే । మధుసూదనాయ । కామాయ । కపయే । కామపాలాయ । కపిలాయ । విశ్వజీవనాయ । భాగీరథీపదాంభోజాయ । సేతుబంధవిశారదాయ నమః । 300 ।

స్వాహాయై నమః । స్వధాయై । హవిషే । కవ్యాయ । హవ్యవాహాయ । ప్రకాశకాయ । స్వప్రకాశాయ । మహావీరాయ । మధురాయ । అమితవిగ్రహాయ । ఉడ్డీనోడ్డీనగతిమతే । సద్గతయే । పురుషోత్తమాయ । జగదాత్మనే । జగద్యోనయే । జగదంతాయ । అనంతరాయ । విపాప్మనే । నిష్కలంకాయ ।
మహతే నమః । 320 ।

మహదహంకృతయే నమః । ఖాయ । వాయవే । పృథివ్యై । అద్భ్యః । వహ్నయే । దిశే । కాలాయ । ఏకలాయ । క్షేత్రజ్ఞాయ । క్షేత్రపాలాయ । పల్వలీకృతసాగరాయ । హిరణ్మయాయ । పురాణాయ । ఖేచరాయ । భూచరాయ । మనవే । హిరణ్యగర్భాయ । సూత్రాత్మనే । రాజరాజాయ నమః । 340 ।

విశాంపతయే నమః । వేదాంతవేద్యాయ । ఉద్గీథాయ । వేదాంగాయ । వేదపారగాయ । ప్రతిగ్రామస్థితాయ । సద్యఃస్ఫూర్తిదాత్రే । గుణాకరాయ । నక్షత్రమాలినే । భూతాత్మనే । సురభయే । కల్పపాదపాయ । చింతామణయే । గుణనిధయే । ప్రజాద్వారాయ । అనుత్తమాయ । పుణ్యశ్లోకాయ । పురారాతయే ।
మతిమతే । శర్వరీపతయే నమః । 360 ।

కిల్కిలారావసంత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకాయ । ఋణత్రయహరాయ । సూక్ష్మాయ । స్థూలాయ । సర్వగతయే । పుంసే । అపస్మారహరాయ । స్మర్త్రే । శ్రుతయే । గాథాయై । స్మృతయే । మనవే । స్వర్గద్వారాయ । ప్రజాద్వారాయ । మోక్షద్వారాయ । యతీశ్వరాయ । నాదరూపాయ । పరస్మై బ్రహ్మణే । బ్రహ్మణే ।
బ్రహ్మపురాతనాయ నమః । 380 ।

ఏకాయ నమః । అనేకాయ । జనాయ । శుక్లాయ । స్వయంజ్యోతిషే । అనాకులాయ । జ్యోతిర్జ్యోతిషే । అనాదయే । సాత్వికాయ । రాజసాయ । తమసే । తమోహర్త్రే । నిరాలంబాయ । నిరాకారాయ । గుణాకరాయ । గుణాశ్రయాయ । గుణమయాయ । బృహత్కాయాయ । బృహద్యశసే । బృహద్ధనుషే నమః । 400 ।

బృహత్పాదాయ నమః । బృహన్మూర్ధ్నే । బృహత్స్వనాయ । బృహత్కర్ణాయ । బృహన్నాసాయ । బృహద్బాహవే । బృహత్తనవే । బృహద్గలాయ । బృహత్కాయాయ । బృహత్పుచ్ఛాయ । బృహత్కరాయ । బృహద్గతయే । బృహత్సేవాయ । బృహల్లోకఫలప్రదాయ । బృహద్భక్తయే । బృహద్వాంఛాఫలదాయ । బృహదీశ్వరాయ । బృహల్లోకనుతాయ । ద్రష్ట్రే । విద్యాదాత్రే నమః । 420 ।

జగద్గురవే నమః । దేవాచార్యాయ । సత్యవాదినే । బ్రహ్మవాదినే । కలాధరాయ । సప్తపాతాలగామినే । మలయాచలసంశ్రయాయ । ఉత్తరాశాస్థితాయ । శ్రీశాయ । దివ్యౌషధివశాయ । ఖగాయ । శాఖామృగాయ । కపీంద్రాయ । పురాణాయ । ప్రాణచంచురాయ । చతురాయ । బ్రాహ్మణాయ । యోగినే । యోగిగమ్యాయ । పరాయ నమః । 440 ।

అవరాయ నమః । అనాదినిధనాయ । వ్యాసాయ । వైకుంఠాయ । పృథివీపతయే । అపరాజితాయ । జితారాతయే । సదానందదాయ । ఈశిత్రే । గోపాలాయ । గోపతయే । యోద్ధ్రే । కలయే । స్ఫాలాయ । పరాత్పరాయ । మనోవేగినే । సదాయోగినే । సంసారభయనాశనాయ నమః । తత్త్వదాత్రే ।
తత్త్వజ్ఞాయ నమః । 460 ।

తత్త్వాయ నమః । తత్త్వప్రకాశకాయ । శుద్ధాయ । బుద్ధాయ । నిత్యయుక్తాయ । భక్తాకారాయ । జగద్రథాయ । ప్రలయాయ । అమితమాయాయ । మాయాతీతాయ । విమత్సరాయ । మాయానిర్జితరక్షసే । మాయానిర్మితవిష్టపాయ । మాయాశ్రయాయ । నిలేర్పాయ । మాయానిర్వర్తకాయ । సుఖినే । సుఖినే (ఖాయ) । సుఖప్రదాయ । నాగాయ నమః । 480 ।

మహేశకృతసంస్తవాయ నమః । మహేశ్వరాయ । సత్యసంధాయ । శరభాయ । కలిపావనాయ । రసాయ । రసజ్ఞాయ । సతే । మానాయ । రూపాయ । చక్షుషే । శ్రుతయే । రవాయ । ఘ్రాణాయ । గంధాయ । స్పర్శనాయ । స్పర్శాయ । హింకారమానగాయ । గిరిశాయ నమః । గిరిజాకాంతాయ నమః । దుర్వాససే । కవయే । అంగిరసే । భృగవే । వసిష్ఠాయ । చ్యవనాయ । నారదాయ । తుంబురవే । హరాయ । విశ్వక్షేత్రాయ । విశ్వబీజాయ । విశ్వనేత్రాయ । విశ్వపాయ । యాజకాయ । బుద్ధ్యై నమః । క్షమాయై । తంద్రాయై । మంత్రాయ । మంత్రయిత్రే । సురాయ । రాజేంద్రాయ । భూపతయే । రూఢాయ । మాలినే । సంసారసారథయే । నిత్యాయ । సంపూర్ణకామాయ । భక్తకామదుహే । ఉత్తమాయ । గణపాయ । కేశవాయ । భ్రాత్రే । పిత్రే । మాత్రే నమః । 540 ।

మారుతయే నమః । సహస్రమూర్ద్ధ్నే । సహస్రాస్యాయ । సహస్రాక్షాయ । సహస్రపదే । కామజితే । కామదహనాయ । కామాయ । కామ్యఫలప్రదాయ । ముద్రోపహారిణే । రక్షోఘ్నాయ । క్షితిభారహరాయ । బలాయ । నఖదంష్ట్రాయుధాయ । విష్ణుభక్తాయ । భక్తాభయప్రదాయ । దర్పఘ్నే । దర్పదాయ ।
దంష్ట్రాశతమూర్తయే । అమూర్తిమతే నమః । 560 ।

మహానిధయే నమః । మహాభాగాయ । మహాభర్గాయ । మహర్ద్ధిదాయ । మహాకారాయ । మహాయోగినే । మహాతేజసే । మహాద్యుతయే । మహాకర్మణే । మహానాదాయ । మహామంత్రాయ । మహామతయే । మహాశమాయ । మహోదారాయ । మహాదేవాత్మకాయ । విభవే । రుద్రకర్మణే । క్రూరకర్మణే । రత్ననాభాయ । కృతాగమాయ నమః । 580 ।

అంభోధిలంఘనాయ నమః । సిద్ధాయ । సత్యధర్మణే । ప్రమోదనాయ । జితామిత్రాయ । జయాయ । సోమాయ । విజయాయ । వాయువాహనాయ । జీవాయ । ధాత్రే । సహస్రాంశవే । ముకుందాయ । భూరిదక్షిణాయ । సిద్ధార్థాయ । సిద్ధిదాయ । సిద్ధాయ । సంకల్పాయ । సిద్ధిహేతుకాయ ।
సప్తపాతాలచరణాయ నమః । 600 ।

సప్తర్షిగణవందితాయ నమః । సప్తాబ్ధిలంఘనాయ । వీరాయ । సప్తద్వీపోరుమండలాయ । సప్తాంగరాజ్యసుఖదాయ । సప్తమాతృనిషేవితాయ । సప్తలోకైకమకుటాయ । సప్తహోత్రాయ । స్వరాశ్రయాయ । సప్తసామోపగీతాయ । సప్తపాతాలసంశ్రయాయ । సప్తచ్ఛందోనిధయే । సప్తచ్ఛందాయ ।
సప్తజనాశ్రయాయ । మేధాదాయ । కీర్తిదాయ । శోకహారిణే । దౌర్భాగ్యనాశనాయ । సర్వవశ్యకరాయ । గర్భదోషఘ్నే నమః । 620 ।

పుత్రపౌత్రదాయ నమః । ప్రతివాదిముఖస్తంభాయ । రుష్టచిత్తప్రసాదనాయ । పరాభిచారశమనాయ । దుఃఖఘ్నే । బంధమోక్షదాయ । నవద్వారపురాధారాయ । నవద్వారనికేతనాయ । నరనారాయణస్తుత్యాయ । నవనాథమహేశ్వరాయ । మేఖలినే । కవచినే । ఖడ్గినే । భ్రాజిష్ణవే । జిష్ణుసారథయే ।
బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛాయ । పుచ్ఛహతాసురాయ । దుష్టహంత్రే । నియమిత్రే । పిశాచగ్రహశాతనాయ నమః । 640 ।

బాలగ్రహవినాశినే నమః । ధర్మనేత్రే । కృపాకరాయ । ఉగ్రకృత్యాయ । ఉగ్రవేగాయ । ఉగ్రనేత్రాయ । శతక్రతవే । శతమన్యుస్తుతాయ । స్తుత్యాయ । స్తుతయే । స్తోత్రే । మహాబలాయ । సమగ్రగుణశాలినే । వ్యగ్రాయ । రక్షోవినాశనాయ । రక్షోఽగ్నిదావాయ । బ్రహ్మేశాయ । శ్రీధరాయ । భక్తవత్సలాయ । మేఘనాదాయ నమః । 660 ।

మేఘరూపాయ నమః । మేఘవృష్టినివారణాయ । మేఘజీవనహేతవే । మేఘశ్యామాయ । పరాత్మకాయ । సమీరతనయాయ । ధాత్రే । తత్త్వవిద్యా-విశారదాయ । అమోఘాయ । అమోఘవృష్టయే । అభీష్టదాయ । అనిష్టనాశనాయ । అర్థాయ । అనర్థాపహారిణే । సమర్థాయ । రామసేవకాయ । అర్థినే । ధన్యాయ । అసురారాతయే । పుండరీకాక్షాయ నమః । 680 ।

ఆత్మభువే నమః । సంకర్షణాయ । విశుద్ధాత్మనే । విద్యారాశయే । సురేశ్వరాయ । అచలోద్ధారకాయ । నిత్యాయ । సేతుకృతే । రామసారథయే । ఆనందాయ । పరమానందాయ । మత్స్యాయ । కూర్మాయ । నిధయే । శయాయ । వరాహాయ । నారసింహాయ । వామనాయ । జమదగ్నిజాయ । రామాయ నమః । 700 ।

కృష్ణాయ నమః । శివాయ । బుద్ధాయ । కల్కినే । రామాశ్రయాయ । హరయే । నందినే । భృంగిణే । చండినే । గణేశాయ । గణసేవితాయ । కర్మాధ్యక్షాయ । సురారామాయ । విశ్రామాయ । జగతీపతయే । జగన్నాథాయ । కపీశాయ । సర్వావాసాయ । సదాశ్రయాయ । సుగ్రీవాదిస్తుతాయ నమః । 720 ।

దాంతాయ నమః । సర్వకర్మణే । ప్లవంగమాయ । నఖదారితరక్షసే । నఖయుద్ధవిశారదాయ । కుశలాయ । సుధనాయ । శేషాయ । వాసుకయే । తక్షకాయ । స్వర్ణవర్ణాయ । బలాఢ్యాయ । పురుజేత్రే । అఘనాశనాయ । కైవల్యదీపాయ । కైవల్యాయ । గరుడాయ । పన్నగాయ । గురవే ।
క్లీక్లీరావహతారాతిగర్వాయ నమః । 740 ।

పర్వతభేదనాయ నమః । వజ్రాంగాయ । వజ్రవక్త్రాయ । భక్తవజ్రనివారకాయ । నఖాయుధాయ । మణిగ్రీవాయ । జ్వాలామాలినే । భాస్కరాయ । ప్రౌఢప్రతాపాయ । తపనాయ । భక్తతాపనివారకాయ ।
శరణాయ । జీవనాయ । భోక్త్రే । నానాచేష్టాయ । చంచలాయ । స్వస్థాయ । అస్వాస్థ్యఘ్నే । దుఃఖశాతనాయ । పవనాత్మజాయ నమః । 760 ।

పవనాయ నమః । పావనాయ । కాంతాయ । భక్తాంగాయ । సహనాయ । బలాయ । మేఘనాదరిపవే । మేఘనాదసంహృతరాక్షసాయ । క్షరాయ । అక్షరాయ । వినీతాత్మనే । వానరేశాయ । సతాంగతయే । శ్రీకంఠాయ । శితికంఠాయ । సహాయాయ । సహనాయకాయ । అస్థూలాయ । అనణవే ।
భర్గాయ నమః । 780 ।

దేవసంసృతినాశనాయ నమః । అధ్యాత్మవిద్యాసారాయ । అధ్యాత్మకుశలాయ । సుధియే । అకల్మషాయ । సత్యహేతవే । సత్యదాయ । సత్యగోచరాయ । సత్యగర్భాయ । సత్యరూపాయ । సత్యాయ । సత్యపరాక్రమాయ । అంజనాప్రాణలింగాయ । వాయువంశోద్భవాయ । శ్రుతయే । భద్రరూపాయ ।
రుద్రరూపాయ । సురూపాయ । చిత్రరూపధృశే । మైనాకవందితాయ నమః । 800 ।

సూక్ష్మదర్శనాయ నమః । విజయాయ । జయాయ । క్రాంతదిఙ్మండలాయ । రుద్రాయ । ప్రకటీకృతవిక్రమాయ । కంబుకంఠాయ । ప్రసన్నాత్మనే । హ్రస్వనాసాయ । వృకోదరాయ । లంబోష్ఠాయ । కుండలినే । చిత్రమాలినే । యోగవిదాం వరాయ । విపశ్చితే । కవయే । ఆనందవిగ్రహాయ ।
అనల్పనాశనాయ । ఫాల్గునీసూనవే । అవ్యగ్రాయ నమః । 820 ।

యోగాత్మనే నమః । యోగతత్పరాయ । యోగవిదే । యోగకర్త్రే । యోగయోనయే । దిగంబరాయ । అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహాయ । ఉలూఖలముఖాయ । సిద్ధసంస్తుతాయ । పరమేశ్వరాయ । శ్లిష్టజంఘాయ । శ్లిష్టజానవే । శ్లిష్టపాణయే । శిఖాధరాయ । సుశర్మణే । అమితధర్మణే ।
నారాయణపరాయణాయ । జిష్ణవే । భవిష్ణవే । రోచిష్ణవే నమః । 840 ।

గ్రసిష్ణవే నమః । స్థాణవే । హరయే । రుద్రానుకృతే । వృక్షకంపనాయ । భూమికంపనాయ । గుణప్రవాహాయ । సూత్రాత్మనే । వీతరాగాయ । స్తుతిప్రియాయ । నాగకన్యాభయధ్వంసినే । కృతపూర్ణాయ । కపాలభృతే । అనుకూలాయ । అక్షయాయ । అపాయాయ । అనపాయాయ । వేదపారగాయ । అక్షరాయ । పురుషాయ నమః । 860 ।

లోకనాథాయ నమః । త్ర్యక్షాయ । ప్రభవే । దృఢాయ । అష్టాంగయోగఫలభువే । సత్యసంధాయ । పురుష్టుతాయ । శ్మశానస్థాననిలయాయ । ప్రేతవిద్రావణక్షమాయ । పంచాక్షరపరాయ । పంచమాతృకాయ । రంజనాయ । ధ్వజాయ । యోగినీవృందవంద్యశ్రియే । శత్రుఘ్నాయ । అనంతవిక్రమాయ । బ్రహ్మచారిణే । ఇంద్రియవపుషే । ధృతదండాయ । దశాత్మకాయ నమః । 880 ।

అప్రపంచాయ నమః । సదాచారాయ । శూరసేనాయ । విదారకాయ । బుద్ధాయ । ప్రమోదాయ । ఆనందాయ । సప్తజిహ్వపతయే । ధరాయ । నవద్వారపురాధారాయ । ప్రత్యగ్రాయ । సామగాయనాయ । షట్చక్రధామ్నే । స్వర్లోకభయహృతే । మానదాయ । మదాయ । సర్వవశ్యకరాయ । శక్తయే । అనంతాయ । అనంతమంగలాయ నమః । 900 ।

అష్టమూర్తిధరాయ నమః । నేత్రే । విరూపాయ । స్వరసుందరాయ । ధూమకేతవే । మహాకేతవే । సత్యకేతవే । మహారథాయ । నందీప్రియాయ । స్వతంత్రాయ । మేఖలినే । డమరుప్రియాయ । లోహితాంగాయ । సమిధే । వహ్నయే । షడృతవే । శర్వాయ । ఈశ్వరాయ । ఫలభుజే నమః । 920 ।

ఫలహస్తాయ నమః । సర్వకర్మఫలప్రదాయ । ధర్మాధ్యక్షాయ । ధర్మఫలాయ । ధర్మాయ । ధర్మప్రదాయ । అర్థదాయ । పంచవింశతితత్త్వజ్ఞాయ । తారకాయ । బ్రహ్మతత్పరాయ । త్రిమార్గవసతయే ।
భీమాయ । సర్వదుష్టనిబర్హణాయ । ఊర్జఃస్వామినే । జలస్వామినే । శూలినే । మాలినే । నిశాకరాయ । రక్తాంబరధరాయ । రక్తాయ నమః । 940 ।

రక్తమాల్యవిభూషణాయ నమః । వనమాలినే । శుభాంగాయ । శ్వేతాయ । శ్వేతాంబరాయ । యూనే । జయాయ । అజేయపరీవారాయ । సహస్రవదనాయ । కవయే । శాకినీడాకినీయక్షరక్షోభూతప్రభంజనాయ । సద్యోజాతాయ । కామగతయే । జ్ఞానమూర్తయే । యశస్కరాయ । శంభుతేజసే । సార్వభౌమాయ ।
విష్ణుభక్తాయ । ప్లవంగమాయ । చతుర్ణవతిమంత్రజ్ఞాయ నమః । 960 ।

పౌలస్త్యబలదర్పఘ్నే । సర్వలక్ష్మీప్రదాయ । శ్రీమతే । అంగదప్రియవర్ధనాయ । స్మృతిబీజాయ । సురేశానాయ । సంసారభయనాశానాయ । ఉత్తమాయ । శ్రీపరీవారాయ । శ్రీభువే । ఉగ్రాయ । కామదుహే । సదాగతయే । మాతరిశ్వనే । రామపాదాబ్జషట్పదాయ । నీలప్రియాయ । నీలవర్ణాయ ।
నీలవర్ణప్రియాయ । సుహృదే । రామదూతాయ నమః । 980 ।

లోకబంధవే నమః । అంతరాత్మనే । మనోరమాయ । శ్రీరామధ్యానకృతే । వీరాయ । సదాకింపురుషస్తుతాయ । రామకార్యాంతరంగాయ । శుద్ధయే । గత్యై । అనామయాయ । పుణ్యశ్లోకాయ । పరానందాయ । పరేశప్రియసారథయే । లోకస్వామినే । ముక్తిదాత్రే । సర్వకారణకారణాయ । మహాబలాయ । మహావీరాయ । పారావారగతయే । గురవే నమః । 1000 ।

తారకాయ నమః । భగవతే । త్రాత్రే । స్వస్తిదాత్రే । సుమంగలాయ । సమస్తలోకసాక్షిణే । సమస్తసురవందితాయ । సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరాయ నమః । 1008 ।

Also Read:

1000 Names of Anjaneya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top