Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Hanumat or Anjaneya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Kannada

Hanumat Sahasranamavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ಅಥವಾ ಆನ್ಜನೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ । ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ । ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ । ರುದ್ರಾಯ । ನಯಾಯ ।
ಅಜರಾಯ । ಅಮೃತ್ಯವೇ । ವೀರವೀರಾಯ । ಗ್ರಾಮವಾಸಾಯ । ಜನಾಶ್ರಯಾಯ । ಧನದಾಯ ।
ನಿರ್ಗುಣಾಕಾರಾಯ । ವೀರಾಯ । ನಿಧಿಪತಯೇ । ಮುನಯೇ । ಪಿಂಗಾಕ್ಷಾಯ । ವರದಾಯ ।
ವಾಗ್ಮಿನೇ । ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಾಯ । ಶಿವಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ । ಪರಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಧರಾಧರಾಯ ।
ಪಿಂಗಕೇಶಾಯ । ಪಿಂಗರೋಮ್ಣೇ । ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಅನಾದಯೇ । ಭಗವತೇ ।
ದಿವ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಹೇತವೇ । ನರಾಶ್ರಯಾಯ । ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ।
ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ । ಹರೀಶ್ವರಾಯ । ಭರ್ಗಾಯ । ರಾಮಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತೀಶ್ವರಾಯ । ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ।
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ವಿಶ್ವಾಕಾರಾಯ । ವಿಶ್ವಪಾಯ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಾಯ । ವಿಶ್ವಧರಾಯ । ರವಯೇ । ವಿಶ್ವಚೇಷ್ಟಾಯ । ವಿಶ್ವಗಮ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಧ್ಯೇಯಾಯ । ಕಲಾಧರಾಯ । ಪ್ಲವಂಗಮಾಯ । ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ।
ವೇದ್ಯಾಯ । ವನೇಚರಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ । ವೃದ್ಧಾಯ । ಯೂನೇ । ತತ್ತ್ವಾಯ । ತತ್ತ್ವಗಮ್ಯಾಯ । ಸಖಿನೇ ।
ಅಜಾಯ । ಅಂಜನಾಸೂನವೇ । ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ । ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾಂತಾಯ । ಧರಾಧರಾಯ ।
ಭೂಃ । ಭುವಃ । ಸುವಃ । ಮಹರ್ಲೋಕಾಯ । ಜನೋಲೋಕಾಯ । ತಪಸೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯಾಪಕಾಯ । ಅಮಲಾಯ । ಶಿವಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ।
ರಾಮೇಷ್ಟಾಯ । ಫಲ್ಗುನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಾಯ । ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ।
ಧರಾಪತಯೇ । ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ । ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ । ರಕ್ಷಃಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ಪೀತವಾಸಸೇ ।
ದಿವಾಕರಸಮಪ್ರಭಾಯ । ದ್ರೋಣಹರ್ತ್ರೇ । ಶಕ್ತಿನೇತ್ರೇ ನಮಃ । 100 ।

ಶಕ್ತಿರಾಕ್ಷಸಮಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಅಕ್ಷಘ್ನಾಯ । ರಾಮದೂತಾಯ । ಶಾಕಿನೀಜೀವಿತಾಹರಾಯ ।
ಬುಭೂಕಾರಹತಾರಾತಯೇ । ಗರ್ವಪರ್ವತಮರ್ದನಾಯ । ಹೇತವೇ ।
ಅಹೇತವೇ । ಪ್ರಾಂಶವೇ । ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ಜಗದ್ಗುರವೇ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗನ್ನೇತ್ರೇ ।
ಜಗದೀಶಾಯ । ಜನೇಶ್ವರಾಯ । ಜಗತ್ಶ್ರಿತಾಯ । ಹರಯೇ । ಶ್ರೀಶಾಯ ।
ಗರುಡಸ್ಮಯಭಂಜಕಾಯ । ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಸಿತಪುಚ್ಛಾಯ । ಅಮಿತಪ್ರಭಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾಯ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾಯ । ರಾಮೇಷ್ಟಕಾರಕಾಯ । ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಾಯ । ಜ್ಞಾನಿನೇ ।
ವಾನರಾಯ । ವಾನರೇಶ್ವರಾಯ । ಕಲ್ಪಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಚಿರಂಜೀವಿನೇ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ।
ಸದಾಶಿವಾಯ । ಸನ್ಮತಯೇ । ಸದ್ಗತಯೇ । ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಾಯ ।
ಕೀರ್ತಯೇ । ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ । ಶಿವಾಯ । ಉದಧಿಕ್ರಮಣಾಯ । ದೇವಾಯ ।
ಸಂಸಾರಭಯನಾಶಕಾಯ । ವಾಲಿಬಂಧನಕೃತೇ । ವಿಶ್ವಜೇತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ।
ಲಂಕಾರಯೇ । ಕಾಲಪುರುಷಾಯ । ಲಂಕೇಶಗೃಹಭಂಜನಾಯ । ಭೂತಾವಾಸಾಯ ।
ವಾಸುದೇವಾಯ । ವಸವೇ । ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಾಯ । ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ।
ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜನಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । ಶಾಂತಾಯ । ಶಾಂತಿದಾಯ । ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ।
ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಮಾರಘ್ನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ।
ಲಾಂಗುಲಿನೇ । ಮಾಲಿನೇ । ಲಾಂಗೂಲಾಹತರಾಕ್ಷಸಾಯ । ಸಮೀರತನುಜಾಯ । ವೀರಾಯ ।
ವೀರಮಾರಾಯ । ಜಯಪ್ರದಾಯ । ಜಗನ್ಮಂಗಲದಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ-
ಕೀರ್ತನಾಯ । ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ । 180 ।

ಪುಣ್ಯಗೀತಯೇ ನಮಃ । ಜಗತ್ಪಾವನಪಾವನಾಯ । ದೇವೇಶಾಯ । ಅಮಿತರೋಮ್ಣೇ ।
ರಾಮಭಕ್ತವಿಧಾಯಕಾಯ । ಧ್ಯಾತ್ರೇ । ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಚೇತಸೇ ।
ಚೈತನ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ । ಜ್ಞಾನದಾಯ । ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಪ್ರಾಣಾಯ । ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಸಮೀರಣಾಯ । ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಶೂರಾಯ । ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಕಾಲಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಭಕ್ಷಕದೂಷಿತಾಯ । ಲಂಕೇಶನಿಧನಸ್ಥಾಯಿನೇ ।
ಲಂಕಾದಾಹಕಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ।
ಪ್ರಲಯಾಂತಕಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ಕಪಿಶಾಯ । ಪುಣ್ಯರಾತಯೇ । ದ್ವಾದಶರಾಶಿಗಾಯ ।
ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ರೇವತ್ಯಾದಿನಿವಾರಕಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ।
ಸೀತಾಜೀವನಹೇತುಕಾಯ । ರಾಮಧ್ಯಾಯಿನೇ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ । ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಜಟಿನೇ ನಮಃ । ಬಲಿನೇ । ದೇವಾರಿದರ್ಪಘ್ನೇ । ಹೋತ್ರೇ । ಧಾತ್ರೇ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ।
ನಗರಗ್ರಾಮಪಾಲಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ । ನಿರಂತರಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ । ಭಯಂಕರಾಯ । ಹನುಮತೇ । ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ತಪಃಸಾಧ್ಯಾಯ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಜಾನಕೀಘನಶೋಕೋತ್ಥತಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 240 ।

ಪರಾಶರಾಯ ನಮಃ । ವಾಙ್ಮಯಾಯ । ಸದಸದ್ರೂಪಾಯ । ಕಾರಣಾಯ । ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಾಯ ।
ಭಾಗ್ಯದಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನೇತ್ರೇ । ಪುಚ್ಛಲಂಕಾವಿದಾಹಕಾಯ ।
ಪುಚ್ಛಬದ್ಧಾಯ । ಯಾತುಧಾನಾಯ । ಯಾತುಧಾನರಿಪುಪ್ರಿಯಾಯ । ಛಾಯಾಪಹಾರಿಣೇ ।
ಭೂತೇಶಾಯ । ಲೋಕೇಶಾಯ । ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ । ಪ್ಲವಂಗಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕ್ರೋಧಾಯ ।
ಕ್ರೋಧಸಂರಕ್ತಲೋಚನಾಯ । ಕ್ರೋಧಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 260
ತಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಾಯ । ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನೇ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ।
ಪುರುಹೂತಾಯ । ಪುರಂದರಾಯ । ಅಗ್ನಯೇ । ವಿಭಾವಸವೇ । ಭಾಸ್ವತೇ । ಯಮಾಯ ।
ನಿರೃತಯೇ । ವರುಣಾಯ । ವಾಯುಗತಿಮತೇ । ವಾಯವೇ । ಕುಬೇರಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ ।
ರವಯೇ । ಚಂದ್ರಾಯ । ಕುಜಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಗುರವೇ ನಮಃ । ಕಾವ್ಯಾಯ । ಶನೈಶ್ಚರಾಯ । ರಾಹವೇ । ಕೇತವೇ । ಮರುತೇ ।
ದಾತ್ರೇ । ಧಾತ್ರೇ । ಹರ್ತ್ರೇ । ಸಮೀರಜಾಯ । ಮಶಕೀಕೃತದೇವಾರಯೇ । ದೈತ್ಯಾರಯೇ ।
ಮಧುಸೂದನಾಯ । ಕಾಮಾಯ । ಕಪಯೇ । ಕಾಮಪಾಲಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ವಿಶ್ವಜೀವನಾಯ ।
ಭಾಗೀರಥೀಪದಾಂಭೋಜಾಯ । ಸೇತುಬಂಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಧಾಯೈ । ಹವಿಷೇ । ಕವ್ಯಾಯ । ಹವ್ಯವಾಹಾಯ ।
ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಮಹಾವೀರಾಯ । ಮಧುರಾಯ । ಅಮಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಉಡ್ಡೀನೋಡ್ಡೀನಗತಿಮತೇ । ಸದ್ಗತಯೇ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಜಗದಾತ್ಮನೇ ।
ಜಗದ್ಯೋನಯೇ । ಜಗದಂತಾಯ । ಅನಂತರಾಯ । ವಿಪಾಪ್ಮನೇ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ।
ಮಹತೇ ನಮಃ । 320 ।

ಮಹದಹಂಕೃತಯೇ ನಮಃ । ಖಾಯ । ವಾಯವೇ । ಪೃಥಿವ್ಯೈ । ಅದ್ಭ್ಯಃ । ವಹ್ನಯೇ ।
ದಿಶೇ । ಕಾಲಾಯ । ಏಕಲಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ । ಪಲ್ವಲೀಕೃತಸಾಗರಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ । ಖೇಚರಾಯ । ಭೂಚರಾಯ । ಮನವೇ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ।
ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೇ । ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ । ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ । ಉದ್ಗೀಥಾಯ । ವೇದಾಂಗಾಯ ।
ವೇದಪಾರಗಾಯ । ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಾಯ । ಸದ್ಯಃಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ್ರೇ । ಗುಣಾಕರಾಯ ।
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಸುರಭಯೇ । ಕಲ್ಪಪಾದಪಾಯ । ಚಿಂತಾಮಣಯೇ ।
ಗುಣನಿಧಯೇ । ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ । ಅನುತ್ತಮಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ । ಪುರಾರಾತಯೇ ।
ಮತಿಮತೇ । ಶರ್ವರೀಪತಯೇ ನಮಃ । 360 ।

ಕಿಲ್ಕಿಲಾರಾವಸಂತ್ರಸ್ತಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಾಯ । ಋಣತ್ರಯಹರಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ।
ಸ್ಥೂಲಾಯ । ಸರ್ವಗತಯೇ । ಪುಂಸೇ । ಅಪಸ್ಮಾರಹರಾಯ । ಸ್ಮರ್ತ್ರೇ । ಶ್ರುತಯೇ ।
ಗಾಥಾಯೈ । ಸ್ಮೃತಯೇ । ಮನವೇ । ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ । ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ । ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ।
ಯತೀಶ್ವರಾಯ । ನಾದರೂಪಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಏಕಾಯ ನಮಃ । ಅನೇಕಾಯ । ಜನಾಯ । ಶುಕ್ಲಾಯ । ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಅನಾಕುಲಾಯ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅನಾದಯೇ । ಸಾತ್ವಿಕಾಯ । ರಾಜಸಾಯ ।
ತಮಸೇ । ತಮೋಹರ್ತ್ರೇ । ನಿರಾಲಂಬಾಯ । ನಿರಾಕಾರಾಯ । ಗುಣಾಕರಾಯ ।
ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ । ಗುಣಮಯಾಯ । ಬೃಹತ್ಕಾಯಾಯ । ಬೃಹದ್ಯಶಸೇ ।
ಬೃಹದ್ಧನುಷೇ ನಮಃ । 400 ।

ಬೃಹತ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ । ಬೃಹನ್ಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಬೃಹತ್ಸ್ವನಾಯ । ಬೃಹತ್ಕರ್ಣಾಯ ।
ಬೃಹನ್ನಾಸಾಯ । ಬೃಹದ್ಬಾಹವೇ । ಬೃಹತ್ತನವೇ । ಬೃಹದ್ಗಲಾಯ । ಬೃಹತ್ಕಾಯಾಯ ।
ಬೃಹತ್ಪುಚ್ಛಾಯ । ಬೃಹತ್ಕರಾಯ । ಬೃಹದ್ಗತಯೇ । ಬೃಹತ್ಸೇವಾಯ ।
ಬೃಹಲ್ಲೋಕಫಲಪ್ರದಾಯ । ಬೃಹದ್ಭಕ್ತಯೇ । ಬೃಹದ್ವಾಂಛಾಫಲದಾಯ । ಬೃಹದೀಶ್ವರಾಯ ।
ಬೃಹಲ್ಲೋಕನುತಾಯ । ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 420 ।

ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ । ದೇವಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯವಾದಿನೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ ।
ಕಲಾಧರಾಯ । ಸಪ್ತಪಾತಾಲಗಾಮಿನೇ । ಮಲಯಾಚಲಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ಉತ್ತರಾಶಾಸ್ಥಿತಾಯ । ಶ್ರೀಶಾಯ । ದಿವ್ಯೌಷಧಿವಶಾಯ । ಖಗಾಯ ।
ಶಾಖಾಮೃಗಾಯ । ಕಪೀಂದ್ರಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ । ಪ್ರಾಣಚಂಚುರಾಯ । ಚತುರಾಯ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗಿಗಮ್ಯಾಯ । ಪರಾಯ ನಮಃ । 440
ಅವರಾಯ ನಮಃ । ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ । ವ್ಯಾಸಾಯ । ವೈಕುಂಠಾಯ ।
ಪೃಥಿವೀಪತಯೇ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ । ಜಿತಾರಾತಯೇ । ಸದಾನಂದದಾಯ । ಈಶಿತ್ರೇ ।
ಗೋಪಾಲಾಯ । ಗೋಪತಯೇ । ಯೋದ್ಧ್ರೇ । ಕಲಯೇ । ಸ್ಫಾಲಾಯ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಮನೋವೇಗಿನೇ । ಸದಾಯೋಗಿನೇ । ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವದಾತ್ರೇ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ । ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಯ ।
ಭಕ್ತಾಕಾರಾಯ । ಜಗದ್ರಥಾಯ । ಪ್ರಲಯಾಯ । ಅಮಿತಮಾಯಾಯ । ಮಾಯಾತೀತಾಯ ।
ವಿಮತ್ಸರಾಯ । ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತರಕ್ಷಸೇ । ಮಾಯಾನಿರ್ಮಿತವಿಷ್ಟಪಾಯ । ಮಾಯಾಶ್ರಯಾಯ ।
ನಿಲೇರ್ಪಾಯ । ಮಾಯಾನಿರ್ವರ್ತಕಾಯ । ಸುಖಿನೇ । ಸುಖಿನೇ (ಖಾಯ) ।
ಸುಖಪ್ರದಾಯ । ನಾಗಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಮಹೇಶಕೃತಸಂಸ್ತವಾಯ ನಮಃ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ । ಶರಭಾಯ ।
ಕಲಿಪಾವನಾಯ । ರಸಾಯ । ರಸಜ್ಞಾಯ । ಸತೇ । ಮಾನಾಯ । ರೂಪಾಯ । ಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಶ್ರುತಯೇ । ರವಾಯ । ಘ್ರಾಣಾಯ । ಗಂಧಾಯ । ಸ್ಪರ್ಶನಾಯ । ಸ್ಪರ್ಶಾಯ ।
ಹಿಂಕಾರಮಾನಗಾಯ । ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ । ಗಿರಿಜಾಕಾಂತಾಯ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಸೇ । ಕವಯೇ ।
ಅಂಗಿರಸೇ । ಭೃಗವೇ । ವಸಿಷ್ಠಾಯ । ಚ್ಯವನಾಯ । ನಾರದಾಯ । ತುಂಬುರವೇ ।
ಹರಾಯ । ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಬೀಜಾಯ । ವಿಶ್ವನೇತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಪಾಯ । ಯಾಜಕಾಯ ।
ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷಮಾಯೈ । ತಂದ್ರಾಯೈ । ಮಂತ್ರಾಯ । ಮಂತ್ರಯಿತ್ರೇ । ಸುರಾಯ ।
ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ । ಭೂಪತಯೇ । ರೂಢಾಯ । ಮಾಲಿನೇ । ಸಂಸಾರಸಾರಥಯೇ । ನಿತ್ಯಾಯ ।
ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ । ಭಕ್ತಕಾಮದುಹೇ । ಉತ್ತಮಾಯ । ಗಣಪಾಯ । ಕೇಶವಾಯ ।
ಭ್ರಾತ್ರೇ । ಪಿತ್ರೇ । ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 540 ।

ಮಾರುತಯೇ ನಮಃ । ಸಹಸ್ರಮೂರ್ದ್ಧ್ನೇ । ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಕಾಮಜಿತೇ । ಕಾಮದಹನಾಯ । ಕಾಮಾಯ । ಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಮುದ್ರೋಪಹಾರಿಣೇ । ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ । ಕ್ಷಿತಿಭಾರಹರಾಯ । ಬಲಾಯ ।
ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ । ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ । ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಾಯ । ದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ದರ್ಪದಾಯ । ದಂಷ್ಟ್ರಾಶತಮೂರ್ತಯೇ । ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ । 560 ।

ಮಹಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । ಮಹಾಭಾಗಾಯ । ಮಹಾಭರ್ಗಾಯ । ಮಹರ್ದ್ಧಿದಾಯ ।
ಮಹಾಕಾರಾಯ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ।
ಮಹಾನಾದಾಯ । ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ । ಮಹಾಮತಯೇ । ಮಹಾಶಮಾಯ । ಮಹೋದಾರಾಯ ।
ಮಹಾದೇವಾತ್ಮಕಾಯ । ವಿಭವೇ । ರುದ್ರಕರ್ಮಣೇ । ಕ್ರೂರಕರ್ಮಣೇ । ರತ್ನನಾಭಾಯ ।
ಕೃತಾಗಮಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಅಂಭೋಧಿಲಂಘನಾಯ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೇ । ಪ್ರಮೋದನಾಯ ।
ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ । ಜಯಾಯ । ಸೋಮಾಯ । ವಿಜಯಾಯ । ವಾಯುವಾಹನಾಯ । ಜೀವಾಯ ।
ಧಾತ್ರೇ । ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ । ಮುಕುಂದಾಯ । ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾಯ । ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಾಯ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ । ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಲಂಘನಾಯ । ವೀರಾಯ ।
ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಾಯ । ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯ । ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಮಕುಟಾಯ । ಸಪ್ತಹೋತ್ರಾಯ । ಸ್ವರಾಶ್ರಯಾಯ । ಸಪ್ತಸಾಮೋಪಗೀತಾಯ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಸಂಶ್ರಯಾಯ । ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಯೇ । ಸಪ್ತಚ್ಛಂದಾಯ ।
ಸಪ್ತಜನಾಶ್ರಯಾಯ । ಮೇಧಾದಾಯ । ಕೀರ್ತಿದಾಯ । ಶೋಕಹಾರಿಣೇ ।
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಾಯ । ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ । ಗರ್ಭದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ । 620 ।

ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭಾಯ । ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಾಯ ।
ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಾಯ । ದುಃಖಘ್ನೇ । ಬಂಧಮೋಕ್ಷದಾಯ । ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಾಯ ।
ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಾಯ । ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ನವನಾಥಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮೇಖಲಿನೇ । ಕವಚಿನೇ । ಖಡ್ಗಿನೇ । ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ । ಜಿಷ್ಣುಸಾರಥಯೇ ।
ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಪುಚ್ಛಾಯ । ಪುಚ್ಛಹತಾಸುರಾಯ । ದುಷ್ಟಹಂತ್ರೇ । ನಿಯಮಿತ್ರೇ ।
ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಶಾತನಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ । ಧರ್ಮನೇತ್ರೇ । ಕೃಪಾಕರಾಯ । ಉಗ್ರಕೃತ್ಯಾಯ ।
ಉಗ್ರವೇಗಾಯ । ಉಗ್ರನೇತ್ರಾಯ । ಶತಕ್ರತವೇ । ಶತಮನ್ಯುಸ್ತುತಾಯ । ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ಸ್ತುತಯೇ । ಸ್ತೋತ್ರೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲಿನೇ । ವ್ಯಗ್ರಾಯ ।
ರಕ್ಷೋವಿನಾಶನಾಯ । ರಕ್ಷೋಽಗ್ನಿದಾವಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಯ । ಶ್ರೀಧರಾಯ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಮೇಘನಾದಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಮೇಘರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಮೇಘವೃಷ್ಟಿನಿವಾರಣಾಯ । ಮೇಘಜೀವನಹೇತವೇ ।
ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ । ಪರಾತ್ಮಕಾಯ । ಸಮೀರತನಯಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾ-
ವಿಶಾರದಾಯ । ಅಮೋಘಾಯ । ಅಮೋಘವೃಷ್ಟಯೇ । ಅಭೀಷ್ಟದಾಯ । ಅನಿಷ್ಟನಾಶನಾಯ ।
ಅರ್ಥಾಯ । ಅನರ್ಥಾಪಹಾರಿಣೇ । ಸಮರ್ಥಾಯ । ರಾಮಸೇವಕಾಯ । ಅರ್ಥಿನೇ । ಧನ್ಯಾಯ ।
ಅಸುರಾರಾತಯೇ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಆತ್ಮಭುವೇ ನಮಃ । ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ । ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ವಿದ್ಯಾರಾಶಯೇ ।
ಸುರೇಶ್ವರಾಯ । ಅಚಲೋದ್ಧಾರಕಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಸೇತುಕೃತೇ । ರಾಮಸಾರಥಯೇ ।
ಆನಂದಾಯ । ಪರಮಾನಂದಾಯ । ಮತ್ಸ್ಯಾಯ । ಕೂರ್ಮಾಯ । ನಿಧಯೇ । ಶಯಾಯ ।
ವರಾಹಾಯ । ನಾರಸಿಂಹಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ಜಮದಗ್ನಿಜಾಯ । ರಾಮಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಶಿವಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ । ಕಲ್ಕಿನೇ । ರಾಮಾಶ್ರಯಾಯ । ಹರಯೇ ।
ನಂದಿನೇ । ಭೃಂಗಿಣೇ । ಚಂಡಿನೇ । ಗಣೇಶಾಯ । ಗಣಸೇವಿತಾಯ ।
ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸುರಾರಾಮಾಯ । ವಿಶ್ರಾಮಾಯ । ಜಗತೀಪತಯೇ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ।
ಕಪೀಶಾಯ । ಸರ್ವಾವಾಸಾಯ । ಸದಾಶ್ರಯಾಯ । ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ದಾಂತಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಕರ್ಮಣೇ । ಪ್ಲವಂಗಮಾಯ । ನಖದಾರಿತರಕ್ಷಸೇ ।
ನಖಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ । ಕುಶಲಾಯ । ಸುಧನಾಯ । ಶೇಷಾಯ । ವಾಸುಕಯೇ ।
ತಕ್ಷಕಾಯ । ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ । ಬಲಾಢ್ಯಾಯ । ಪುರುಜೇತ್ರೇ । ಅಘನಾಶನಾಯ ।
ಕೈವಲ್ಯದೀಪಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಾಯ । ಗರುಡಾಯ । ಪನ್ನಗಾಯ । ಗುರವೇ ।
ಕ್ಲೀಕ್ಲೀರಾವಹತಾರಾತಿಗರ್ವಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಪರ್ವತಭೇದನಾಯ ನಮಃ । ವಜ್ರಾಂಗಾಯ । ವಜ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಭಕ್ತವಜ್ರನಿವಾರಕಾಯ । ನಖಾಯುಧಾಯ । ಮಣಿಗ್ರೀವಾಯ । ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ।
ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಪ್ರೌಢಪ್ರತಾಪಾಯ । ತಪನಾಯ । ಭಕ್ತತಾಪನಿವಾರಕಾಯ ।
ಶರಣಾಯ । ಜೀವನಾಯ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ನಾನಾಚೇಷ್ಟಾಯ । ಚಂಚಲಾಯ । ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ।
ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಘ್ನೇ । ದುಃಖಶಾತನಾಯ । ಪವನಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಪವನಾಯ ನಮಃ । ಪಾವನಾಯ । ಕಾಂತಾಯ । ಭಕ್ತಾಂಗಾಯ । ಸಹನಾಯ ।
ಬಲಾಯ । ಮೇಘನಾದರಿಪವೇ । ಮೇಘನಾದಸಂಹೃತರಾಕ್ಷಸಾಯ । ಕ್ಷರಾಯ ।
ಅಕ್ಷರಾಯ । ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ । ವಾನರೇಶಾಯ । ಸತಾಂಗತಯೇ । ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ।
ಶಿತಿಕಂಠಾಯ । ಸಹಾಯಾಯ । ಸಹನಾಯಕಾಯ । ಅಸ್ಥೂಲಾಯ । ಅನಣವೇ ।
ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ದೇವಸಂಸೃತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾರಾಯ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕುಶಲಾಯ । ಸುಧಿಯೇ । ಅಕಲ್ಮಷಾಯ । ಸತ್ಯಹೇತವೇ । ಸತ್ಯದಾಯ ।
ಸತ್ಯಗೋಚರಾಯ । ಸತ್ಯಗರ್ಭಾಯ । ಸತ್ಯರೂಪಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಅಂಜನಾಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾಯ । ವಾಯುವಂಶೋದ್ಭವಾಯ । ಶ್ರುತಯೇ । ಭದ್ರರೂಪಾಯ ।
ರುದ್ರರೂಪಾಯ । ಸುರೂಪಾಯ । ಚಿತ್ರರೂಪಧೃಶೇ । ಮೈನಾಕವಂದಿತಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ । ವಿಜಯಾಯ । ಜಯಾಯ । ಕ್ರಾಂತದಿಙ್ಮಂಡಲಾಯ ।
ರುದ್ರಾಯ । ಪ್ರಕಟೀಕೃತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಕಂಬುಕಂಠಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ।
ಹ್ರಸ್ವನಾಸಾಯ । ವೃಕೋದರಾಯ । ಲಂಬೋಷ್ಠಾಯ । ಕುಂಡಲಿನೇ । ಚಿತ್ರಮಾಲಿನೇ ।
ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಾಯ । ವಿಪಶ್ಚಿತೇ । ಕವಯೇ । ಆನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಅನಲ್ಪನಾಶನಾಯ । ಫಾಲ್ಗುನೀಸೂನವೇ । ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಯೋಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಯೋಗತತ್ಪರಾಯ । ಯೋಗವಿದೇ । ಯೋಗಕರ್ತ್ರೇ । ಯೋಗಯೋನಯೇ ।
ದಿಗಂಬರಾಯ । ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣನಿರ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಉಲೂಖಲಮುಖಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಂಘಾಯ । ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನವೇ ।
ಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾಣಯೇ । ಶಿಖಾಧರಾಯ । ಸುಶರ್ಮಣೇ । ಅಮಿತಧರ್ಮಣೇ ।
ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಯ । ಜಿಷ್ಣವೇ । ಭವಿಷ್ಣವೇ । ರೋಚಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 840 ।

ಗ್ರಸಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । ಸ್ಥಾಣವೇ । ಹರಯೇ । ರುದ್ರಾನುಕೃತೇ । ವೃಕ್ಷಕಂಪನಾಯ ।
ಭೂಮಿಕಂಪನಾಯ । ಗುಣಪ್ರವಾಹಾಯ । ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೇ । ವೀತರಾಗಾಯ । ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಾಗಕನ್ಯಾಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ । ಕೃತಪೂರ್ಣಾಯ । ಕಪಾಲಭೃತೇ । ಅನುಕೂಲಾಯ ।
ಅಕ್ಷಯಾಯ । ಅಪಾಯಾಯ । ಅನಪಾಯಾಯ । ವೇದಪಾರಗಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ ।
ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ದೃಢಾಯ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭುವೇ । ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ । ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ ।
ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನನಿಲಯಾಯ । ಪ್ರೇತವಿದ್ರಾವಣಕ್ಷಮಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯ । ಪಂಚಮಾತೃಕಾಯ । ರಂಜನಾಯ । ಧ್ವಜಾಯ ।
ಯೋಗಿನೀವೃಂದವಂದ್ಯಶ್ರಿಯೇ । ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ಅನಂತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ಇಂದ್ರಿಯವಪುಷೇ । ಧೃತದಂಡಾಯ । ದಶಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಅಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ । ಸದಾಚಾರಾಯ । ಶೂರಸೇನಾಯ । ವಿದಾರಕಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ ।
ಪ್ರಮೋದಾಯ । ಆನಂದಾಯ । ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಪತಯೇ । ಧರಾಯ । ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಾಯ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಾಯ । ಸಾಮಗಾಯನಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮ್ನೇ । ಸ್ವರ್ಲೋಕಭಯಹೃತೇ ।
ಮಾನದಾಯ । ಮದಾಯ । ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ । ಶಕ್ತಯೇ । ಅನಂತಾಯ ।
ಅನಂತಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ । ನೇತ್ರೇ । ವಿರೂಪಾಯ । ಸ್ವರಸುಂದರಾಯ । ಧೂಮಕೇತವೇ ।
ಮಹಾಕೇತವೇ । ಸತ್ಯಕೇತವೇ । ಮಹಾರಥಾಯ । ನಂದೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ।
ಮೇಖಲಿನೇ । ಡಮರುಪ್ರಿಯಾಯ । ಲೋಹಿತಾಂಗಾಯ । ಸಮಿಧೇ । ವಹ್ನಯೇ । ಷಡೃತವೇ ।
ಶರ್ವಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಫಲಭುಜೇ ನಮಃ । 920 ।

ಫಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಧರ್ಮಫಲಾಯ । ಧರ್ಮಾಯ । ಧರ್ಮಪ್ರದಾಯ । ಅರ್ಥದಾಯ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ತಾರಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಾಯ । ತ್ರಿಮಾರ್ಗವಸತಯೇ ।
ಭೀಮಾಯ । ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಾಯ । ಊರ್ಜಃಸ್ವಾಮಿನೇ । ಜಲಸ್ವಾಮಿನೇ । ಶೂಲಿನೇ ।
ಮಾಲಿನೇ । ನಿಶಾಕರಾಯ । ರಕ್ತಾಂಬರಧರಾಯ । ರಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । ವನಮಾಲಿನೇ । ಶುಭಾಂಗಾಯ । ಶ್ವೇತಾಯ ।
ಶ್ವೇತಾಂಬರಾಯ । ಯೂನೇ । ಜಯಾಯ । ಅಜೇಯಪರೀವಾರಾಯ । ಸಹಸ್ರವದನಾಯ । ಕವಯೇ ।
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ । ಕಾಮಗತಯೇ ।
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಶಂಭುತೇಜಸೇ । ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ । ಪ್ಲವಂಗಮಾಯ । ಚತುರ್ಣವತಿಮಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಪೌಲಸ್ತ್ಯಬಲದರ್ಪಘ್ನೇ । ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಅಂಗದಪ್ರಿಯವರ್ಧನಾಯ । ಸ್ಮೃತಿಬೀಜಾಯ । ಸುರೇಶಾನಾಯ । ಸಂಸಾರಭಯನಾಶಾನಾಯ ।
ಉತ್ತಮಾಯ । ಶ್ರೀಪರೀವಾರಾಯ । ಶ್ರೀಭುವೇ । ಉಗ್ರಾಯ । ಕಾಮದುಹೇ । ಸದಾಗತಯೇ ।
ಮಾತರಿಶ್ವನೇ । ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಾಯ । ನೀಲಪ್ರಿಯಾಯ । ನೀಲವರ್ಣಾಯ ।
ನೀಲವರ್ಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಸುಹೃದೇ । ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಲೋಕಬಂಧವೇ ನಮಃ । ಅಂತರಾತ್ಮನೇ । ಮನೋರಮಾಯ । ಶ್ರೀರಾಮಧ್ಯಾನಕೃತೇ ।
ವೀರಾಯ । ಸದಾಕಿಂಪುರುಷಸ್ತುತಾಯ । ರಾಮಕಾರ್ಯಾಂತರಂಗಾಯ । ಶುದ್ಧಯೇ । ಗತ್ಯೈ ।
ಅನಾಮಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ । ಪರಾನಂದಾಯ । ಪರೇಶಪ್ರಿಯಸಾರಥಯೇ ।
ಲೋಕಸ್ವಾಮಿನೇ । ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ ।
ಮಹಾವೀರಾಯ । ಪಾರಾವಾರಗತಯೇ । ಗುರವೇ ನಮಃ । 1000 ।

ತಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಭಗವತೇ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ಸ್ವಸ್ತಿದಾತ್ರೇ । ಸುಮಂಗಲಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸಮಸ್ತಸುರವಂದಿತಾಯ ।
ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ । 1008 ।

Also Read:

1000 Names of Anjaneya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top