Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Hanumat or Anjaneya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Oriya

Hanumat Sahasranamavali 2 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀହନୁମତ୍ସହସ୍ରନାମାବଲିଃ ୨ ଅଥବା ଆନ୍ଜନେୟସହସ୍ରନାମାବଲିଃ ॥
ଓଁ ହନୁମତେ ନମଃ । ଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ । ବାୟୁପୁତ୍ରାୟ । ରୁଦ୍ରାୟ । ନୟାୟ ।
ଅଜରାୟ । ଅମୃତ୍ୟବେ । ବୀରବୀରାୟ । ଗ୍ରାମବାସାୟ । ଜନାଶ୍ରୟାୟ । ଧନଦାୟ ।
ନିର୍ଗୁଣାକାରାୟ । ବୀରାୟ । ନିଧିପତୟେ । ମୁନୟେ । ପିଙ୍ଗାକ୍ଷାୟ । ବରଦାୟ ।
ବାଗ୍ମିନେ । ସୀତାଶୋକବିନାଶନାୟ । ଶିବାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଁ ଶର୍ୱାୟ ନମଃ । ପରାୟ । ଅବ୍ୟକ୍ତାୟ । ବ୍ୟକ୍ତାବ୍ୟକ୍ତାୟ । ଧରାଧରାୟ ।
ପିଙ୍ଗକେଶାୟ । ପିଙ୍ଗରୋମ୍ଣେ । ଶ୍ରୁତିଗମ୍ୟାୟ । ସନାତନାୟ । ଅନାଦୟେ । ଭଗବତେ ।
ଦିବ୍ୟାୟ । ବିଶ୍ୱହେତବେ । ନରାଶ୍ରୟାୟ । ଆରୋଗ୍ୟକର୍ତ୍ରେ । ବିଶ୍ୱେଶାୟ ।
ବିଶ୍ୱନାଥାୟ । ହରୀଶ୍ୱରାୟ । ଭର୍ଗାୟ । ରାମାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଁ ରାମଭକ୍ତାୟ ନମଃ । କଲ୍ୟାଣପ୍ରକୃତୀଶ୍ୱରାୟ । ବିଶ୍ୱମ୍ଭରାୟ ।
ବିଶ୍ୱମୂର୍ତୟେ । ବିଶ୍ୱାକାରାୟ । ବିଶ୍ୱପାୟ । ବିଶ୍ୱାତ୍ମନେ । ବିଶ୍ୱସେବ୍ୟାୟ ।
ବିଶ୍ୱାୟ । ବିଶ୍ୱଧରାୟ । ରବୟେ । ବିଶ୍ୱଚେଷ୍ଟାୟ । ବିଶ୍ୱଗମ୍ୟାୟ ।
ବିଶ୍ୱଧ୍ୟେୟାୟ । କଲାଧରାୟ । ପ୍ଲବଙ୍ଗମାୟ । କପିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ।
ବେଦ୍ୟାୟ । ବନେଚରାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଁ ବାଲାୟ ନମଃ । ବୃଦ୍ଧାୟ । ଯୂନେ । ତତ୍ତ୍ୱାୟ । ତତ୍ତ୍ୱଗମ୍ୟାୟ । ସଖିନେ ।
ଅଜାୟ । ଅଞ୍ଜନାସୂନବେ । ଅବ୍ୟଗ୍ରାୟ । ଗ୍ରାମସ୍ୟାନ୍ତାୟ । ଧରାଧରାୟ ।
ଭୂଃ । ଭୁବଃ । ସୁବଃ । ମହର୍ଲୋକାୟ । ଜନୋଲୋକାୟ । ତପସେ । ଅବ୍ୟଯାୟ ।
ସତ୍ୟାୟ । ଓଙ୍କାରଗମ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଁ ପ୍ରଣବାୟ ନମଃ । ବ୍ୟାପକାୟ । ଅମଲାୟ । ଶିବଧର୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ।
ରାମେଷ୍ଟାୟ । ଫଲ୍ଗୁନପ୍ରିୟାୟ । ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତବାରୀଶାୟ । ପୂର୍ଣକାମାୟ ।
ଧରାପତୟେ । ରକ୍ଷୋଘ୍ନାୟ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ । ଶରଣାଗତବତ୍ସଲାୟ ।
ଜାନକୀପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ । ରକ୍ଷଃପ୍ରାଣାପହାରକାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ସତ୍ୟାୟ । ପୀତବାସସେ ।
ଦିବାକରସମପ୍ରଭାୟ । ଦ୍ରୋଣହର୍ତ୍ରେ । ଶକ୍ତିନେତ୍ରେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଶକ୍ତିରାକ୍ଷସମାରକାୟ ନମଃ । ଅକ୍ଷଘ୍ନାୟ । ରାମଦୂତାୟ । ଶାକିନୀଜୀବିତାହରାୟ ।
ବୁଭୂକାରହତାରାତୟେ । ଗର୍ୱପର୍ୱତମର୍ଦନାୟ । ହେତବେ ।
ଅହେତବେ । ପ୍ରାଂଶବେ । ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ରେ । ଜଗଦ୍ଗୁରବେ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଜଗନ୍ନେତ୍ରେ ।
ଜଗଦୀଶାୟ । ଜନେଶ୍ୱରାୟ । ଜଗତ୍ଶ୍ରିତାୟ । ହରୟେ । ଶ୍ରୀଶାୟ ।
ଗରୁଡସ୍ମୟଭଞ୍ଜକାୟ । ପାର୍ଥଧ୍ୱଜାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ବାୟୁପୁତ୍ରାୟ ନମଃ । ସିତପୁଚ୍ଛାୟ । ଅମିତପ୍ରଭାୟ । ବ୍ରହ୍ମପୁଚ୍ଛାୟ ।
ପରବ୍ରହ୍ମପୁଚ୍ଛାୟ । ରାମେଷ୍ଟକାରକାୟ । ସୁଗ୍ରୀବାଦିୟୁତାୟ । ଜ୍ଞାନିନେ ।
ବାନରାୟ । ବାନରେଶ୍ୱରାୟ । କଲ୍ପସ୍ଥାୟିନେ । ଚିରଞ୍ଜୀବିନେ । ପ୍ରସନ୍ନାୟ ।
ସଦାଶିବାୟ । ସନ୍ମତୟେ । ସଦ୍ଗତୟେ । ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦାୟ । କୀର୍ତିଦାୟକାୟ ।
କୀର୍ତୟେ । କୀର୍ତିପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ସମୁଦ୍ରାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ । ଶିବାୟ । ଉଦଧିକ୍ରମଣାୟ । ଦେବାୟ ।
ସଂସାରଭୟନାଶକାୟ । ବାଲିବନ୍ଧନକୃତେ । ବିଶ୍ୱଜେତ୍ରେ । ବିଶ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟ ।
ଲଙ୍କାରୟେ । କାଲପୁରୁଷାୟ । ଲଙ୍କେଶଗୃହଭଞ୍ଜନାୟ । ଭୂତାବାସାୟ ।
ବାସୁଦେବାୟ । ବସବେ । ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରାୟ । ଶ୍ରୀରାମରୂପାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ ।
ଲଙ୍କାପ୍ରାସାଦଭଞ୍ଜନାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

କୃଷ୍ଣସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । ଶାନ୍ତାୟ । ଶାନ୍ତିଦାୟ । ବିଶ୍ୱଭାବନାୟ ।
ବିଶ୍ୱଭୋକ୍ତ୍ରେ । ମାରଘ୍ନାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ଊର୍ଧ୍ୱଗାୟ ।
ଲାଙ୍ଗୁଲିନେ । ମାଲିନେ । ଲାଙ୍ଗୂଲାହତରାକ୍ଷସାୟ । ସମୀରତନୁଜାୟ । ବୀରାୟ ।
ବୀରମାରାୟ । ଜୟପ୍ରଦାୟ । ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଲଦାୟ । ପୁଣ୍ୟାୟ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ରବଣ-
କୀର୍ତନାୟ । ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ପୁଣ୍ୟଗୀତୟେ ନମଃ । ଜଗତ୍ପାବନପାବନାୟ । ଦେବେଶାୟ । ଅମିତରୋମ୍ଣେ ।
ରାମଭକ୍ତବିଧାୟକାୟ । ଧ୍ୟାତ୍ରେ । ଧ୍ୟେୟାୟ । ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣେ । ଚେତସେ ।
ଚୈତନ୍ୟବିଗ୍ରହାୟ । ଜ୍ଞାନଦାୟ । ପ୍ରାଣଦାୟ । ପ୍ରାଣାୟ । ଜଗତ୍ପ୍ରାଣାୟ ।
ସମୀରଣାୟ । ବିଭୀଷଣପ୍ରିୟାୟ । ଶୂରାୟ । ପିପ୍ପଲାଶ୍ରୟସିଦ୍ଧିଦାୟ ।
ସିଦ୍ଧାୟ । ସିଦ୍ଧାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

କାଲାୟ ନମଃ । କାଲଭକ୍ଷକଦୂଷିତାୟ । ଲଙ୍କେଶନିଧନସ୍ଥାୟିନେ ।
ଲଙ୍କାଦାହକାୟ । ଈଶ୍ୱରାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟାଗ୍ନିନେତ୍ରାୟ । କାଲାଗ୍ନୟେ ।
ପ୍ରଲୟାନ୍ତକାୟ । କପିଲାୟ । କପିଶାୟ । ପୁଣ୍ୟରାତୟେ । ଦ୍ୱାଦଶରାଶିଗାୟ ।
ସର୍ୱାଶ୍ରୟାୟ । ଅପ୍ରମେୟାତ୍ମନେ । ରେବତ୍ୟାଦିନିବାରକାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ।
ସୀତାଜୀବନହେତୁକାୟ । ରାମଧ୍ୟାୟିନେ । ହୃଷୀକେଶାୟ । ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତାୟ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଜଟିନେ ନମଃ । ବଲିନେ । ଦେବାରିଦର୍ପଘ୍ନେ । ହୋତ୍ରେ । ଧାତ୍ରେ । କର୍ତ୍ରେ । ଜଗତ୍ପ୍ରଭବେ ।
ନଗରଗ୍ରାମପାଲାୟ । ଶୁଦ୍ଧାୟ । ବୁଦ୍ଧାୟ । ନିରନ୍ତରାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ ।
ନିର୍ୱିକଲ୍ପାୟ । ଗୁଣାତୀତାୟ । ଭୟଙ୍କରାୟ । ହନୁମତେ । ଦୁରାରାଧ୍ୟାୟ ।
ତପଃସାଧ୍ୟାୟ । ମହେଶ୍ୱରାୟ । ଜାନକୀଘନଶୋକୋତ୍ଥତାପହର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ପରାଶରାୟ ନମଃ । ବାଙ୍ମୟାୟ । ସଦସଦ୍ରୂପାୟ । କାରଣାୟ । ପ୍ରକୃତେଃ ପରାୟ ।
ଭାଗ୍ୟଦାୟ । ନିର୍ମଲାୟ । ନେତ୍ରେ । ପୁଚ୍ଛଲଙ୍କାବିଦାହକାୟ ।
ପୁଚ୍ଛବଦ୍ଧାୟ । ଯାତୁଧାନାୟ । ଯାତୁଧାନରିପୁପ୍ରିୟାୟ । ଛାୟାପହାରିଣେ ।
ଭୂତେଶାୟ । ଲୋକେଶାୟ । ସଦ୍ଗତିପ୍ରଦାୟ । ପ୍ଲବଙ୍ଗମେଶ୍ୱରାୟ । କ୍ରୋଧାୟ ।
କ୍ରୋଧସଂରକ୍ତଲୋଚନାୟ । କ୍ରୋଧହର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ତାପହର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ଭକ୍ତାଭୟବରପ୍ରଦାୟ । ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପିନେ । ବିଶ୍ୱେଶାୟ ।
ପୁରୁହୂତାୟ । ପୁରନ୍ଦରାୟ । ଅଗ୍ନୟେ । ବିଭାବସବେ । ଭାସ୍ୱତେ । ଯମାୟ ।
ନିରୃତୟେ । ବରୁଣାୟ । ବାୟୁଗତିମତେ । ବାୟବେ । କୁବେରାୟ । ଈଶ୍ୱରାୟ ।
ରବୟେ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟ । କୁଜାୟ । ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଗୁରବେ ନମଃ । କାବ୍ୟାୟ । ଶନୈଶ୍ଚରାୟ । ରାହବେ । କେତବେ । ମରୁତେ ।
ଦାତ୍ରେ । ଧାତ୍ରେ । ହର୍ତ୍ରେ । ସମୀରଜାୟ । ମଶକୀକୃତଦେବାରୟେ । ଦୈତ୍ୟାରୟେ ।
ମଧୁସୂଦନାୟ । କାମାୟ । କପୟେ । କାମପାଲାୟ । କପିଲାୟ । ବିଶ୍ୱଜୀବନାୟ ।
ଭାଗୀରଥୀପଦାମ୍ଭୋଜାୟ । ସେତୁବନ୍ଧବିଶାରଦାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ସ୍ୱାହାୟୈ ନମଃ । ସ୍ୱଧାୟୈ । ହବିଷେ । କବ୍ୟାୟ । ହବ୍ୟବାହାୟ ।
ପ୍ରକାଶକାୟ । ସ୍ୱପ୍ରକାଶାୟ । ମହାବୀରାୟ । ମଧୁରାୟ । ଅମିତବିଗ୍ରହାୟ ।
ଉଡ୍ଡୀନୋଡ୍ଡୀନଗତିମତେ । ସଦ୍ଗତୟେ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ । ଜଗଦାତ୍ମନେ ।
ଜଗଦ୍ୟୋନୟେ । ଜଗଦନ୍ତାୟ । ଅନନ୍ତରାୟ । ବିପାପ୍ମନେ । ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ ।
ମହତେ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ମହଦହଙ୍କୃତୟେ ନମଃ । ଖାୟ । ବାୟବେ । ପୃଥିବ୍ୟୈ । ଅଦ୍ଭ୍ୟଃ । ବହ୍ନୟେ ।
ଦିଶେ । କାଲାୟ । ଏକଲାୟ । କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ । କ୍ଷେତ୍ରପାଲାୟ । ପଲ୍ୱଲୀକୃତସାଗରାୟ ।
ହିରଣ୍ମୟାୟ । ପୁରାଣାୟ । ଖେଚରାୟ । ଭୂଚରାୟ । ମନବେ । ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ।
ସୂତ୍ରାତ୍ମନେ । ରାଜରାଜାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।
ବିଶାମ୍ପତୟେ ନମଃ । ବେଦାନ୍ତବେଦ୍ୟାୟ । ଉଦ୍ଗୀଥାୟ । ବେଦାଙ୍ଗାୟ ।
ବେଦପାରଗାୟ । ପ୍ରତିଗ୍ରାମସ୍ଥିତାୟ । ସଦ୍ୟଃସ୍ଫୂର୍ତିଦାତ୍ରେ । ଗୁଣାକରାୟ ।
ନକ୍ଷତ୍ରମାଲିନେ । ଭୂତାତ୍ମନେ । ସୁରଭୟେ । କଲ୍ପପାଦପାୟ । ଚିନ୍ତାମଣୟେ ।
ଗୁଣନିଧୟେ । ପ୍ରଜାଦ୍ୱାରାୟ । ଅନୁତ୍ତମାୟ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ । ପୁରାରାତୟେ ।
ମତିମତେ । ଶର୍ୱରୀପତୟେ ନମଃ । ୩୬୦ ।

କିଲ୍କିଲାରାବସନ୍ତ୍ରସ୍ତଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚକାୟ । ଋଣତ୍ରୟହରାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ।
ସ୍ଥୂଲାୟ । ସର୍ୱଗତୟେ । ପୁଂସେ । ଅପସ୍ମାରହରାୟ । ସ୍ମର୍ତ୍ରେ । ଶ୍ରୁତୟେ ।
ଗାଥାୟୈ । ସ୍ମୃତୟେ । ମନବେ । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରାୟ । ପ୍ରଜାଦ୍ୱାରାୟ । ମୋକ୍ଷଦ୍ୱାରାୟ ।
ଯତୀଶ୍ୱରାୟ । ନାଦରୂପାୟ । ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ । ବ୍ରହ୍ମଣେ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରାତନାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଏକାୟ ନମଃ । ଅନେକାୟ । ଜନାୟ । ଶୁକ୍ଲାୟ । ସ୍ୱୟଞ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ଅନାକୁଲାୟ । ଜ୍ୟୋତିର୍ଜ୍ୟୋତିଷେ । ଅନାଦୟେ । ସାତ୍ୱିକାୟ । ରାଜସାୟ ।
ତମସେ । ତମୋହର୍ତ୍ରେ । ନିରାଲମ୍ବାୟ । ନିରାକାରାୟ । ଗୁଣାକରାୟ ।
ଗୁଣାଶ୍ରୟାୟ । ଗୁଣମୟାୟ । ବୃହତ୍କାୟାୟ । ବୃହଦ୍ୟଶସେ ।
ବୃହଦ୍ଧନୁଷେ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ବୃହତ୍ପାଦାୟ ନମଃ । ବୃହନ୍ମୂର୍ଧ୍ନେ । ବୃହତ୍ସ୍ୱନାୟ । ବୃହତ୍କର୍ଣାୟ ।
ବୃହନ୍ନାସାୟ । ବୃହଦ୍ବାହବେ । ବୃହତ୍ତନବେ । ବୃହଦ୍ଗଲାୟ । ବୃହତ୍କାୟାୟ ।
ବୃହତ୍ପୁଚ୍ଛାୟ । ବୃହତ୍କରାୟ । ବୃହଦ୍ଗତୟେ । ବୃହତ୍ସେବାୟ ।
ବୃହଲ୍ଲୋକଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ବୃହଦ୍ଭକ୍ତୟେ । ବୃହଦ୍ୱାଞ୍ଛାଫଲଦାୟ । ବୃହଦୀଶ୍ୱରାୟ ।
ବୃହଲ୍ଲୋକନୁତାୟ । ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ । ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରେ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଜଗଦ୍ଗୁରବେ ନମଃ । ଦେବାଚାର୍ୟାୟ । ସତ୍ୟବାଦିନେ । ବ୍ରହ୍ମବାଦିନେ ।
କଲାଧରାୟ । ସପ୍ତପାତାଲଗାମିନେ । ମଲୟାଚଲସଂଶ୍ରୟାୟ ।
ଉତ୍ତରାଶାସ୍ଥିତାୟ । ଶ୍ରୀଶାୟ । ଦିବ୍ୟୌଷଧିବଶାୟ । ଖଗାୟ ।
ଶାଖାମୃଗାୟ । କପୀନ୍ଦ୍ରାୟ । ପୁରାଣାୟ । ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚୁରାୟ । ଚତୁରାୟ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ । ଯୋଗିନେ । ଯୋଗିଗମ୍ୟାୟ । ପରାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଅବରାୟ ନମଃ । ଅନାଦିନିଧନାୟ । ବ୍ୟାସାୟ । ବୈକୁଣ୍ଠାୟ ।
ପୃଥିବୀପତୟେ । ଅପରାଜିତାୟ । ଜିତାରାତୟେ । ସଦାନନ୍ଦଦାୟ । ଈଶିତ୍ରେ ।
ଗୋପାଲାୟ । ଗୋପତୟେ । ଯୋଦ୍ଧ୍ରେ । କଲୟେ । ସ୍ଫାଲାୟ । ପରାତ୍ପରାୟ ।
ମନୋବେଗିନେ । ସଦାୟୋଗିନେ । ସଂସାରଭୟନାଶନାୟ ନମଃ । ତତ୍ତ୍ୱଦାତ୍ରେ ।
ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ତତ୍ତ୍ୱାୟ ନମଃ । ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶକାୟ । ଶୁଦ୍ଧାୟ । ବୁଦ୍ଧାୟ । ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତାୟ ।
ଭକ୍ତାକାରାୟ । ଜଗଦ୍ରଥାୟ । ପ୍ରଲୟାୟ । ଅମିତମାୟାୟ । ମାୟାତୀତାୟ ।
ବିମତ୍ସରାୟ । ମାୟାନିର୍ଜିତରକ୍ଷସେ । ମାୟାନିର୍ମିତବିଷ୍ଟପାୟ । ମାୟାଶ୍ରୟାୟ ।
ନିଲେର୍ପାୟ । ମାୟାନିର୍ୱର୍ତକାୟ । ସୁଖିନେ । ସୁଖିନେ (ଖାୟ) ।
ସୁଖପ୍ରଦାୟ । ନାଗାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ମହେଶକୃତସଂସ୍ତବାୟ ନମଃ । ମହେଶ୍ୱରାୟ । ସତ୍ୟସନ୍ଧାୟ । ଶରଭାୟ ।
କଲିପାବନାୟ । ରସାୟ । ରସଜ୍ଞାୟ । ସତେ । ମାନାୟ । ରୂପାୟ । ଚକ୍ଷୁଷେ ।
ଶ୍ରୁତୟେ । ରବାୟ । ଘ୍ରାଣାୟ । ଗନ୍ଧାୟ । ସ୍ପର୍ଶନାୟ । ସ୍ପର୍ଶାୟ ।
ହିଙ୍କାରମାନଗାୟ ।
ଗିରିଶାୟ ନମଃ । ଗିରିଜାକାନ୍ତାୟ ନମଃ । ଦୁର୍ୱାସସେ । କବୟେ ।
ଅଙ୍ଗିରସେ । ଭୃଗବେ । ବସିଷ୍ଠାୟ । ଚ୍ୟବନାୟ । ନାରଦାୟ । ତୁମ୍ବୁରବେ ।
ହରାୟ । ବିଶ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରାୟ । ବିଶ୍ୱବୀଜାୟ । ବିଶ୍ୱନେତ୍ରାୟ । ବିଶ୍ୱପାୟ । ଯାଜକାୟ ।
ବୁଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମଃ । କ୍ଷମାୟୈ । ତନ୍ଦ୍ରାୟୈ । ମନ୍ତ୍ରାୟ । ମନ୍ତ୍ରୟିତ୍ରେ । ସୁରାୟ ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଭୂପତୟେ । ରୂଢାୟ । ମାଲିନେ । ସଂସାରସାରଥୟେ । ନିତ୍ୟାୟ ।
ସମ୍ପୂର୍ଣକାମାୟ । ଭକ୍ତକାମଦୁହେ । ଉତ୍ତମାୟ । ଗଣପାୟ । କେଶବାୟ ।
ଭ୍ରାତ୍ରେ । ପିତ୍ରେ । ମାତ୍ରେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ମାରୁତୟେ ନମଃ । ସହସ୍ରମୂର୍ଦ୍ଧ୍ନେ । ସହସ୍ରାସ୍ୟାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ସହସ୍ରପଦେ । କାମଜିତେ । କାମଦହନାୟ । କାମାୟ । କାମ୍ୟଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ମୁଦ୍ରୋପହାରିଣେ । ରକ୍ଷୋଘ୍ନାୟ । କ୍ଷିତିଭାରହରାୟ । ବଲାୟ ।
ନଖଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟୁଧାୟ । ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତାୟ । ଭକ୍ତାଭୟପ୍ରଦାୟ । ଦର୍ପଘ୍ନେ ।
ଦର୍ପଦାୟ ।
ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଶତମୂର୍ତୟେ । ଅମୂର୍ତିମତେ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ମହାନିଧୟେ ନମଃ । ମହାଭାଗାୟ । ମହାଭର୍ଗାୟ । ମହର୍ଦ୍ଧିଦାୟ ।
ମହାକାରାୟ । ମହାୟୋଗିନେ । ମହାତେଜସେ । ମହାଦ୍ୟୁତୟେ । ମହାକର୍ମଣେ ।
ମହାନାଦାୟ । ମହାମନ୍ତ୍ରାୟ । ମହାମତୟେ । ମହାଶମାୟ । ମହୋଦାରାୟ ।
ମହାଦେବାତ୍ମକାୟ । ବିଭବେ । ରୁଦ୍ରକର୍ମଣେ । କ୍ରୂରକର୍ମଣେ । ରତ୍ନନାଭାୟ ।
କୃତାଗମାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଅମ୍ଭୋଧିଲଙ୍ଘନାୟ ନମଃ । ସିଦ୍ଧାୟ । ସତ୍ୟଧର୍ମଣେ । ପ୍ରମୋଦନାୟ ।
ଜିତାମିତ୍ରାୟ । ଜୟାୟ । ସୋମାୟ । ବିଜୟାୟ । ବାୟୁବାହନାୟ । ଜୀବାୟ ।
ଧାତ୍ରେ । ସହସ୍ରାଂଶବେ । ମୁକୁନ୍ଦାୟ । ଭୂରିଦକ୍ଷିଣାୟ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ।
ସିଦ୍ଧିଦାୟ । ସିଦ୍ଧାୟ । ସଙ୍କଲ୍ପାୟ । ସିଦ୍ଧିହେତୁକାୟ ।
ସପ୍ତପାତାଲଚରଣାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ସପ୍ତର୍ଷିଗଣବନ୍ଦିତାୟ ନମଃ । ସପ୍ତାବ୍ଧିଲଙ୍ଘନାୟ । ବୀରାୟ ।
ସପ୍ତଦ୍ୱୀପୋରୁମଣ୍ଡଲାୟ । ସପ୍ତାଙ୍ଗରାଜ୍ୟସୁଖଦାୟ । ସପ୍ତମାତୃନିଷେବିତାୟ ।
ସପ୍ତଲୋକୈକମକୁଟାୟ । ସପ୍ତହୋତ୍ରାୟ । ସ୍ୱରାଶ୍ରୟାୟ । ସପ୍ତସାମୋପଗୀତାୟ ।
ସପ୍ତପାତାଲସଂଶ୍ରୟାୟ । ସପ୍ତଚ୍ଛନ୍ଦୋନିଧୟେ । ସପ୍ତଚ୍ଛନ୍ଦାୟ ।
ସପ୍ତଜନାଶ୍ରୟାୟ । ମେଧାଦାୟ । କୀର୍ତିଦାୟ । ଶୋକହାରିଣେ ।
ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟନାଶନାୟ । ସର୍ୱବଶ୍ୟକରାୟ । ଗର୍ଭଦୋଷଘ୍ନେ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ପୁତ୍ରପୌତ୍ରଦାୟ ନମଃ । ପ୍ରତିବାଦିମୁଖସ୍ତମ୍ଭାୟ । ରୁଷ୍ଟଚିତ୍ତପ୍ରସାଦନାୟ ।
ପରାଭିଚାରଶମନାୟ । ଦୁଃଖଘ୍ନେ । ବନ୍ଧମୋକ୍ଷଦାୟ । ନବଦ୍ୱାରପୁରାଧାରାୟ ।
ନବଦ୍ୱାରନିକେତନାୟ । ନରନାରାୟଣସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ନବନାଥମହେଶ୍ୱରାୟ ।
ମେଖଲିନେ । କବଚିନେ । ଖଡ୍ଗିନେ । ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣବେ । ଜିଷ୍ଣୁସାରଥୟେ ।
ବହୁୟୋଜନବିସ୍ତୀର୍ଣପୁଚ୍ଛାୟ । ପୁଚ୍ଛହତାସୁରାୟ । ଦୁଷ୍ଟହନ୍ତ୍ରେ । ନିୟମିତ୍ରେ ।
ପିଶାଚଗ୍ରହଶାତନାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ବାଲଗ୍ରହବିନାଶିନେ ନମଃ । ଧର୍ମନେତ୍ରେ । କୃପାକରାୟ । ଉଗ୍ରକୃତ୍ୟାୟ ।
ଉଗ୍ରବେଗାୟ । ଉଗ୍ରନେତ୍ରାୟ । ଶତକ୍ରତବେ । ଶତମନ୍ୟୁସ୍ତୁତାୟ । ସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ।
ସ୍ତୁତୟେ । ସ୍ତୋତ୍ରେ । ମହାବଲାୟ । ସମଗ୍ରଗୁଣଶାଲିନେ । ବ୍ୟଗ୍ରାୟ ।
ରକ୍ଷୋବିନାଶନାୟ । ରକ୍ଷୋଽଗ୍ନିଦାବାୟ । ବ୍ରହ୍ମେଶାୟ । ଶ୍ରୀଧରାୟ ।
ଭକ୍ତବତ୍ସଲାୟ । ମେଘନାଦାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ମେଘରୂପାୟ ନମଃ । ମେଘବୃଷ୍ଟିନିବାରଣାୟ । ମେଘଜୀବନହେତବେ ।
ମେଘଶ୍ୟାମାୟ । ପରାତ୍ମକାୟ । ସମୀରତନୟାୟ । ଧାତ୍ରେ । ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ୟା-
ବିଶାରଦାୟ । ଅମୋଘାୟ । ଅମୋଘବୃଷ୍ଟୟେ । ଅଭୀଷ୍ଟଦାୟ । ଅନିଷ୍ଟନାଶନାୟ ।
ଅର୍ଥାୟ । ଅନର୍ଥାପହାରିଣେ । ସମର୍ଥାୟ । ରାମସେବକାୟ । ଅର୍ଥିନେ । ଧନ୍ୟାୟ ।
ଅସୁରାରାତୟେ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଆତ୍ମଭୁବେ ନମଃ । ସଙ୍କର୍ଷଣାୟ । ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ । ବିଦ୍ୟାରାଶୟେ ।
ସୁରେଶ୍ୱରାୟ । ଅଚଲୋଦ୍ଧାରକାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ସେତୁକୃତେ । ରାମସାରଥୟେ ।
ଆନନ୍ଦାୟ । ପରମାନନ୍ଦାୟ । ମତ୍ସ୍ୟାୟ । କୂର୍ମାୟ । ନିଧୟେ । ଶୟାୟ ।
ବରାହାୟ । ନାରସିଂହାୟ । ବାମନାୟ । ଜମଦଗ୍ନିଜାୟ । ରାମାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଶିବାୟ । ବୁଦ୍ଧାୟ । କଲ୍କିନେ । ରାମାଶ୍ରୟାୟ । ହରୟେ ।
ନନ୍ଦିନେ । ଭୃଙ୍ଗିଣେ । ଚଣ୍ଡିନେ । ଗଣେଶାୟ । ଗଣସେବିତାୟ ।
କର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ସୁରାରାମାୟ । ବିଶ୍ରାମାୟ । ଜଗତୀପତୟେ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ ।
କପୀଶାୟ । ସର୍ୱାବାସାୟ । ସଦାଶ୍ରୟାୟ । ସୁଗ୍ରୀବାଦିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ । ସର୍ୱକର୍ମଣେ । ପ୍ଲବଙ୍ଗମାୟ । ନଖଦାରିତରକ୍ଷସେ ।
ନଖୟୁଦ୍ଧବିଶାରଦାୟ । କୁଶଲାୟ । ସୁଧନାୟ । ଶେଷାୟ । ବାସୁକୟେ ।
ତକ୍ଷକାୟ । ସ୍ୱର୍ଣବର୍ଣାୟ । ବଲାଢ୍ୟାୟ । ପୁରୁଜେତ୍ରେ । ଅଘନାଶନାୟ ।
କୈବଲ୍ୟଦୀପାୟ । କୈବଲ୍ୟାୟ । ଗରୁଡାୟ । ପନ୍ନଗାୟ । ଗୁରବେ ।
କ୍ଲୀକ୍ଲୀରାବହତାରାତିଗର୍ୱାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ପର୍ୱତଭେଦନାୟ ନମଃ । ବଜ୍ରାଙ୍ଗାୟ । ବଜ୍ରବକ୍ତ୍ରାୟ ।
ଭକ୍ତବଜ୍ରନିବାରକାୟ । ନଖାୟୁଧାୟ । ମଣିଗ୍ରୀବାୟ । ଜ୍ୱାଲାମାଲିନେ ।
ଭାସ୍କରାୟ । ପ୍ରୌଢପ୍ରତାପାୟ । ତପନାୟ । ଭକ୍ତତାପନିବାରକାୟ ।
ଶରଣାୟ । ଜୀବନାୟ । ଭୋକ୍ତ୍ରେ । ନାନାଚେଷ୍ଟାୟ । ଚଞ୍ଚଲାୟ । ସ୍ୱସ୍ଥାୟ ।
ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଘ୍ନେ । ଦୁଃଖଶାତନାୟ । ପବନାତ୍ମଜାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ପବନାୟ ନମଃ । ପାବନାୟ । କାନ୍ତାୟ । ଭକ୍ତାଙ୍ଗାୟ । ସହନାୟ ।
ବଲାୟ । ମେଘନାଦରିପବେ । ମେଘନାଦସଂହୃତରାକ୍ଷସାୟ । କ୍ଷରାୟ ।
ଅକ୍ଷରାୟ । ବିନୀତାତ୍ମନେ । ବାନରେଶାୟ । ସତାଙ୍ଗତୟେ । ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ ।
ଶିତିକଣ୍ଠାୟ । ସହାୟାୟ । ସହନାୟକାୟ । ଅସ୍ଥୂଲାୟ । ଅନଣବେ ।
ଭର୍ଗାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଦେବସଂସୃତିନାଶନାୟ ନମଃ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମବିଦ୍ୟାସାରାୟ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମକୁଶଲାୟ । ସୁଧିୟେ । ଅକଲ୍ମଷାୟ । ସତ୍ୟହେତବେ । ସତ୍ୟଦାୟ ।
ସତ୍ୟଗୋଚରାୟ । ସତ୍ୟଗର୍ଭାୟ । ସତ୍ୟରୂପାୟ । ସତ୍ୟାୟ । ସତ୍ୟପରାକ୍ରମାୟ ।
ଅଞ୍ଜନାପ୍ରାଣଲିଙ୍ଗାୟ । ବାୟୁବଂଶୋଦ୍ଭବାୟ । ଶ୍ରୁତୟେ । ଭଦ୍ରରୂପାୟ ।
ରୁଦ୍ରରୂପାୟ । ସୁରୂପାୟ । ଚିତ୍ରରୂପଧୃଶେ । ମୈନାକବନ୍ଦିତାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନାୟ ନମଃ । ବିଜୟାୟ । ଜୟାୟ । କ୍ରାନ୍ତଦିଙ୍ମଣ୍ଡଲାୟ ।
ରୁଦ୍ରାୟ । ପ୍ରକଟୀକୃତବିକ୍ରମାୟ । କମ୍ବୁକଣ୍ଠାୟ । ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ।
ହ୍ରସ୍ୱନାସାୟ । ବୃକୋଦରାୟ । ଲମ୍ବୋଷ୍ଠାୟ । କୁଣ୍ଡଲିନେ । ଚିତ୍ରମାଲିନେ ।
ଯୋଗବିଦାଂ ବରାୟ । ବିପଶ୍ଚିତେ । କବୟେ । ଆନନ୍ଦବିଗ୍ରହାୟ ।
ଅନଲ୍ପନାଶନାୟ । ଫାଲ୍ଗୁନୀସୂନବେ । ଅବ୍ୟଗ୍ରାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଯୋଗାତ୍ମନେ ନମଃ । ଯୋଗତତ୍ପରାୟ । ଯୋଗବିଦେ । ଯୋଗକର୍ତ୍ରେ । ଯୋଗୟୋନୟେ ।
ଦିଗମ୍ବରାୟ । ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାନ୍ତବର୍ଣନିର୍ମିତବିଗ୍ରହାୟ । ଉଲୂଖଲମୁଖାୟ ।
ସିଦ୍ଧସଂସ୍ତୁତାୟ । ପରମେଶ୍ୱରାୟ । ଶ୍ଲିଷ୍ଟଜଙ୍ଘାୟ । ଶ୍ଲିଷ୍ଟଜାନବେ ।
ଶ୍ଲିଷ୍ଟପାଣୟେ । ଶିଖାଧରାୟ । ସୁଶର୍ମଣେ । ଅମିତଧର୍ମଣେ ।
ନାରାୟଣପରାୟଣାୟ । ଜିଷ୍ଣବେ । ଭବିଷ୍ଣବେ । ରୋଚିଷ୍ଣବେ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଗ୍ରସିଷ୍ଣବେ ନମଃ । ସ୍ଥାଣବେ । ହରୟେ । ରୁଦ୍ରାନୁକୃତେ । ବୃକ୍ଷକମ୍ପନାୟ ।
ଭୂମିକମ୍ପନାୟ । ଗୁଣପ୍ରବାହାୟ । ସୂତ୍ରାତ୍ମନେ । ବୀତରାଗାୟ । ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟାୟ ।
ନାଗକନ୍ୟାଭୟଧ୍ୱଂସିନେ । କୃତପୂର୍ଣାୟ । କପାଲଭୃତେ । ଅନୁକୂଲାୟ ।
ଅକ୍ଷୟାୟ । ଅପାୟାୟ । ଅନପାୟାୟ । ବେଦପାରଗାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ ।
ପୁରୁଷାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଲୋକନାଥାୟ ନମଃ । ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ । ପ୍ରଭବେ । ଦୃଢାୟ ।
ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗୟୋଗଫଲଭୁବେ । ସତ୍ୟସନ୍ଧାୟ । ପୁରୁଷ୍ଟୁତାୟ ।
ଶ୍ମଶାନସ୍ଥାନନିଲୟାୟ । ପ୍ରେତବିଦ୍ରାବଣକ୍ଷମାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରପରାୟ । ପଞ୍ଚମାତୃକାୟ । ରଞ୍ଜନାୟ । ଧ୍ୱଜାୟ ।
ଯୋଗିନୀବୃନ୍ଦବନ୍ଦ୍ୟଶ୍ରିୟେ । ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟ । ଅନନ୍ତବିକ୍ରମାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟବପୁଷେ । ଧୃତଦଣ୍ଡାୟ । ଦଶାତ୍ମକାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଅପ୍ରପଞ୍ଚାୟ ନମଃ । ସଦାଚାରାୟ । ଶୂରସେନାୟ । ବିଦାରକାୟ । ବୁଦ୍ଧାୟ ।
ପ୍ରମୋଦାୟ । ଆନନ୍ଦାୟ । ସପ୍ତଜିହ୍ୱପତୟେ । ଧରାୟ । ନବଦ୍ୱାରପୁରାଧାରାୟ ।
ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ରାୟ । ସାମଗାୟନାୟ । ଷଟ୍ଚକ୍ରଧାମ୍ନେ । ସ୍ୱର୍ଲୋକଭୟହୃତେ ।
ମାନଦାୟ । ମଦାୟ । ସର୍ୱବଶ୍ୟକରାୟ । ଶକ୍ତୟେ । ଅନନ୍ତାୟ ।
ଅନନ୍ତମଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଅଷ୍ଟମୂର୍ତିଧରାୟ ନମଃ । ନେତ୍ରେ । ବିରୂପାୟ । ସ୍ୱରସୁନ୍ଦରାୟ । ଧୂମକେତବେ ।
ମହାକେତବେ । ସତ୍ୟକେତବେ । ମହାରଥାୟ । ନନ୍ଦୀପ୍ରିୟାୟ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାୟ ।
ମେଖଲିନେ । ଡମରୁପ୍ରିୟାୟ । ଲୋହିତାଙ୍ଗାୟ । ସମିଧେ । ବହ୍ନୟେ । ଷଡୃତବେ ।
ଶର୍ୱାୟ । ଈଶ୍ୱରାୟ । ଫଲଭୁଜେ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଫଲହସ୍ତାୟ ନମଃ । ସର୍ୱକର୍ମଫଲପ୍ରଦାୟ । ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଧର୍ମଫଲାୟ । ଧର୍ମାୟ । ଧର୍ମପ୍ରଦାୟ । ଅର୍ଥଦାୟ ।
ପଞ୍ଚବିଂଶତିତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାୟ । ତାରକାୟ । ବ୍ରହ୍ମତତ୍ପରାୟ । ତ୍ରିମାର୍ଗବସତୟେ ।
ଭୀମାୟ । ସର୍ୱଦୁଷ୍ଟନିବର୍ହଣାୟ । ଊର୍ଜଃସ୍ୱାମିନେ । ଜଲସ୍ୱାମିନେ । ଶୂଲିନେ ।
ମାଲିନେ । ନିଶାକରାୟ । ରକ୍ତାମ୍ବରଧରାୟ । ରକ୍ତାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ରକ୍ତମାଲ୍ୟବିଭୂଷଣାୟ ନମଃ । ବନମାଲିନେ । ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ । ଶ୍ୱେତାୟ ।
ଶ୍ୱେତାମ୍ବରାୟ । ଯୂନେ । ଜୟାୟ । ଅଜେୟପରୀବାରାୟ । ସହସ୍ରବଦନାୟ । କବୟେ ।
ଶାକିନୀଡାକିନୀୟକ୍ଷରକ୍ଷୋଭୂତପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ । ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ । କାମଗତୟେ ।
ଜ୍ଞାନମୂର୍ତୟେ । ଯଶସ୍କରାୟ । ଶମ୍ଭୁତେଜସେ । ସାର୍ୱଭୌମାୟ ।
ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତାୟ । ପ୍ଲବଙ୍ଗମାୟ । ଚତୁର୍ଣବତିମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ପୌଲସ୍ତ୍ୟବଲଦର୍ପଘ୍ନେ । ସର୍ୱଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଦାୟ । ଶ୍ରୀମତେ ।
ଅଙ୍ଗଦପ୍ରିୟବର୍ଧନାୟ । ସ୍ମୃତିବୀଜାୟ । ସୁରେଶାନାୟ । ସଂସାରଭୟନାଶାନାୟ ।
ଉତ୍ତମାୟ । ଶ୍ରୀପରୀବାରାୟ । ଶ୍ରୀଭୁବେ । ଉଗ୍ରାୟ । କାମଦୁହେ । ସଦାଗତୟେ ।
ମାତରିଶ୍ୱନେ । ରାମପାଦାବ୍ଜଷଟ୍ପଦାୟ । ନୀଲପ୍ରିୟାୟ । ନୀଲବର୍ଣାୟ ।
ନୀଲବର୍ଣପ୍ରିୟାୟ । ସୁହୃଦେ । ରାମଦୂତାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଲୋକବନ୍ଧବେ ନମଃ । ଅନ୍ତରାତ୍ମନେ । ମନୋରମାୟ । ଶ୍ରୀରାମଧ୍ୟାନକୃତେ ।
ବୀରାୟ । ସଦାକିମ୍ପୁରୁଷସ୍ତୁତାୟ । ରାମକାର୍ୟାନ୍ତରଙ୍ଗାୟ । ଶୁଦ୍ଧୟେ । ଗତ୍ୟୈ ।
ଅନାମୟାୟ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ । ପରାନନ୍ଦାୟ । ପରେଶପ୍ରିୟସାରଥୟେ ।
ଲୋକସ୍ୱାମିନେ । ମୁକ୍ତିଦାତ୍ରେ । ସର୍ୱକାରଣକାରଣାୟ । ମହାବଲାୟ ।
ମହାବୀରାୟ । ପାରାବାରଗତୟେ । ଗୁରବେ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ତାରକାୟ ନମଃ । ଭଗବତେ । ତ୍ରାତ୍ରେ । ସ୍ୱସ୍ତିଦାତ୍ରେ । ସୁମଙ୍ଗଲାୟ ।
ସମସ୍ତଲୋକସାକ୍ଷିଣେ । ସମସ୍ତସୁରବନ୍ଦିତାୟ ।
ସୀତାସମେତଶ୍ରୀରାମପାଦସେବାଧୁରନ୍ଧରାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ୮।

Also Read:

1000 Names of Anjaneya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top