Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Hanumat or Anjaneya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Malayalam

Hanumat Sahasranamavali 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമത്സഹസ്രനാമാവലിഃ 2 അഥവാ ആൻജനേയസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥
ഓം ഹനുമതേ നമഃ । ശ്രീപ്രദായ । വായുപുത്രായ । രുദ്രായ । നയായ ।
അജരായ । അമൃത്യവേ । വീരവീരായ । ഗ്രാമവാസായ । ജനാശ്രയായ । ധനദായ । നിർഗുണാകാരായ । വീരായ । നിധിപതയേ । മുനയേ । പിംഗാക്ഷായ । വരദായ । വാഗ്മിനേ । സീതാശോകവിനാശനായ । ശിവായ നമഃ । 20 ।

ഓം ശർവായ നമഃ । പരായ । അവ്യക്തായ । വ്യക്താവ്യക്തായ । ധരാധരായ । പിംഗകേശായ । പിംഗരോമ്ണേ । ശ്രുതിഗമ്യായ । സനാതനായ । അനാദയേ । ഭഗവതേ । ദിവ്യായ । വിശ്വഹേതവേ । നരാശ്രയായ । ആരോഗ്യകർത്രേ । വിശ്വേശായ । വിശ്വനാഥായ । ഹരീശ്വരായ । ഭർഗായ । രാമായ നമഃ । 40 ।

ഓം രാമഭക്തായ നമഃ । കല്യാണപ്രകൃതീശ്വരായ । വിശ്വംഭരായ ।
വിശ്വമൂർതയേ । വിശ്വാകാരായ । വിശ്വപായ । വിശ്വാത്മനേ । വിശ്വസേവ്യായ । വിശ്വായ । വിശ്വധരായ । രവയേ । വിശ്വചേഷ്ടായ । വിശ്വഗമ്യായ । വിശ്വധ്യേയായ । കലാധരായ । പ്ലവംഗമായ । കപിശ്രേഷ്ഠായ । ജ്യേഷ്ഠായ । വേദ്യായ । വനേചരായ നമഃ । 60 ।

ഓം ബാലായ നമഃ । വൃദ്ധായ । യൂനേ । തത്ത്വായ । തത്ത്വഗമ്യായ । സഖിനേ । അജായ । അഞ്ജനാസൂനവേ । അവ്യഗ്രായ । ഗ്രാമസ്യാന്തായ । ധരാധരായ । ഭൂഃ । ഭുവഃ । സുവഃ । മഹർലോകായ । ജനോലോകായ । തപസേ । അവ്യയായ । സത്യായ । ഓങ്കാരഗമ്യായ നമഃ । 80 ।

ഓം പ്രണവായ നമഃ । വ്യാപകായ । അമലായ । ശിവധർമപ്രതിഷ്ഠാത്രേ ।
രാമേഷ്ടായ । ഫൽഗുനപ്രിയായ । ഗോഷ്പദീകൃതവാരീശായ । പൂർണകാമായ । ധരാപതയേ । രക്ഷോഘ്നായ । പുണ്ഡരീകാക്ഷായ । ശരണാഗതവത്സലായ । ജാനകീപ്രാണദാത്രേ । രക്ഷഃപ്രാണാപഹാരകായ । പൂർണായ । സത്യായ । പീതവാസസേ । ദിവാകരസമപ്രഭായ । ദ്രോണഹർത്രേ । ശക്തിനേത്രേ നമഃ । 100 ।

ശക്തിരാക്ഷസമാരകായ നമഃ । അക്ഷഘ്നായ । രാമദൂതായ । കിനീജീവിതാഹരായ । ബുഭൂകാരഹതാരാതയേ । ഗർവപർവതമർദനായ । ഹേതവേ । അഹേതവേ । പ്രാംശവേ । വിശ്വകർത്രേ । ജഗദ്ഗുരവേ । ജഗന്നാഥായ । ജഗന്നേത്രേ । ജഗദീശായ । ജനേശ്വരായ । ജഗത്ശ്രിതായ । ഹരയേ । ശ്രീശായ । ഗരുഡസ്മയഭഞ്ജകായ । പാർഥധ്വജായ നമഃ । 120 ।

വായുപുത്രായ നമഃ । സിതപുച്ഛായ । അമിതപ്രഭായ । ബ്രഹ്മപുച്ഛായ ।
പരബ്രഹ്മപുച്ഛായ । രാമേഷ്ടകാരകായ । സുഗ്രീവാദിയുതായ । ജ്ഞാനിനേ ।
വാനരായ । വാനരേശ്വരായ । കൽപസ്ഥായിനേ । ചിരഞ്ജീവിനേ । പ്രസന്നായ । സദാശിവായ । സന്മതയേ । സദ്ഗതയേ । ഭുക്തിമുക്തിദായ । കീർതിദായകായ । കീർതയേ । കീർതിപ്രദായ നമഃ । 140 ।

സമുദ്രായ നമഃ । ശ്രീപ്രദായ । ശിവായ । ഉദധിക്രമണായ । ദേവായ ।
സംസാരഭയനാശകായ । വാലിബന്ധനകൃതേ । വിശ്വജേത്രേ । വിശ്വപ്രതിഷ്ഠിതായ । ലങ്കാരയേ । കാലപുരുഷായ । ലങ്കേശഗൃഹഭഞ്ജനായ । ഭൂതാവാസായ । വാസുദേവായ । വസവേ । ത്രിഭുവനേശ്വരായ । ശ്രീരാമരൂപായ । കൃഷ്ണായ । ലങ്കാപ്രാസാദഭഞ്ജനായ । കൃഷ്ണായ നമഃ । 160 ।

കൃഷ്ണസ്തുതായ നമഃ । ശാന്തായ । ശാന്തിദായ । വിശ്വഭാവനായ ।
വിശ്വഭോക്ത്രേ । മാരഘ്നായ । ബ്രഹ്മചാരിണേ । ജിതേന്ദ്രിയായ । ഊർധ്വഗായ । ലാംഗുലിനേ । മാലിനേ । ലാംഗൂലാഹതരാക്ഷസായ । സമീരതനുജായ । വീരായ । വീരമാരായ । ജയപ്രദായ । ജഗന്മംഗലദായ । പുണ്യായ । പുണ്യശ്രവണ-കീർതനായ । പുണ്യകീർതയേ നമഃ । 180 ।

പുണ്യഗീതയേ നമഃ । ജഗത്പാവനപാവനായ । ദേവേശായ । അമിതരോമ്ണേ । രാമഭക്തവിധായകായ । ധ്യാത്രേ । ധ്യേയായ । ജഗത്സാക്ഷിണേ । ചേതസേ । ചൈതന്യവിഗ്രഹായ । ജ്ഞാനദായ । പ്രാണദായ । പ്രാണായ । ജഗത്പ്രാണായ । സമീരണായ । ഭീഷണപ്രിയായ । ശൂരായ । പിപ്പലാശ്രയസിദ്ധിദായ । സിദ്ധായ । സിദ്ധാശ്രയായ നമഃ । 200 ।

കാലായ നമഃ । കാലഭക്ഷകദൂഷിതായ । ലങ്കേശനിധനസ്ഥായിനേ ।
ലങ്കാദാഹകായ । ഈശ്വരായ । ചന്ദ്രസൂര്യാഗ്നിനേത്രായ । കാലാഗ്നയേ ।
പ്രലയാന്തകായ । കപിലായ । കപിശായ । പുണ്യരാതയേ । ദശരാശിഗായ । സർവാശ്രയായ । അപ്രമേയാത്മനേ । വത്യാദിനിവാരകായ । ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ । സീതാജീവനഹേതുകായ । രാമധ്യായിനേ । ഹൃഷീകേശായ । വിഷ്ണുഭക്തായ നമഃ । 220 ।

ജടിനേ നമഃ । ബലിനേ । ദേവാരിദർപഘ്നേ । ഹോത്രേ । ധാത്രേ । കർത്രേ । ജഗത്പ്രഭവേ । നഗരഗ്രാമപാലായ । ശുദ്ധായ । ബുദ്ധായ । നിരന്തരായ । നിരഞ്ജനായ । നിർവികൽപായ । ഗുണാതീതായ । ഭയങ്കരായ । ഹനുമതേ । ദുരാരാധ്യായ । തപഃസാധ്യായ । മഹേശ്വരായ । ജാനകീഘനശോകോത്ഥതാപഹർത്രേ നമഃ । 240 ।

പരാശരായ നമഃ । വാങ്മയായ । സദസദ്രൂപായ । കാരണായ । പ്രകൃതേഃ പരായ । ഭാഗ്യദായ । നിർമലായ । നേത്രേ । പുച്ഛലങ്കാവിദാഹകായ ।
പുച്ഛബദ്ധായ । യാതുധാനായ । യാതുധാനരിപുപ്രിയായ । ഛായാപഹാരിണേ । ഭൂതേശായ । ലോകേശായ । സദ്ഗതിപ്രദായ । പ്ലവംഗമേശ്വരായ । ക്രോധായ । ക്രോധസംരക്തലോചനായ । ക്രോധഹർത്രേ നമഃ । 260 ।

താപഹർത്രേ നമഃ । ഭക്താഭയവരപ്രദായ । ഭക്താനുകമ്പിനേ । വിശ്വേശായ । പുരുഹൂതായ । പുരന്ദരായ । അഗ്നയേ । വിഭാവസവേ । ഭാസ്വതേ । യമായ । നിരൃതയേ । വരുണായ । വായുഗതിമതേ । വായവേ । കുബേരായ । ഈശ്വരായ । രവയേ । ചന്ദ്രായ । കുജായ । സൗമ്യായ നമഃ । 280 ।

ഗുരവേ നമഃ । കാവ്യായ । ശനൈശ്ചരായ । രാഹവേ । കേതവേ । മരുതേ । ദാത്രേ । ധാത്രേ । ഹർത്രേ । സമീരജായ । മശകീകൃതദേവാരയേ । ദൈത്യാരയേ । മധുസൂദനായ । കാമായ । കപയേ । കാമപാലായ । കപിലായ । വിശ്വജീവനായ । ഭാഗീരഥീപദാംഭോജായ । സേതുബന്ധവിശാരദായ നമഃ । 300 ।

സ്വാഹായൈ നമഃ । സ്വധായൈ । ഹവിഷേ । കവ്യായ । ഹവ്യവാഹായ ।
പ്രകാശകായ । സ്വപ്രകാശായ । മഹാവീരായ । മധുരായ । അമിതവിഗ്രഹായ । ഉഡ്ഡീനോഡ്ഡീനഗതിമതേ । സദ്ഗതയേ । പുരുഷോത്തമായ । ജഗദാത്മനേ । ജഗദ്യോനയേ । ജഗദന്തായ । അനന്തരായ । വിപാപ്മനേ । നിഷ്കലങ്കായ । മഹതേ നമഃ । 320 ।

മഹദഹങ്കൃതയേ നമഃ । ഖായ । വായവേ । പൃഥിവ്യൈ । അദ്ഭ്യഃ । വഹ്നയേ । ദിശേ । കാലായ । ഏകലായ । ക്ഷേത്രജ്ഞായ । ക്ഷേത്രപാലായ । പൽവലീകൃതസാഗരായ । ഹിരൺമയായ । പുരാണായ । ഖേചരായ । ഭൂചരായ । മനവേ । ഹിരണ്യഗർഭായ । സൂത്രാത്മനേ । രാജരാജായ നമഃ । 340 ।

വിശാമ്പതയേ നമഃ । വേദാന്തവേദ്യായ । ഉദ്ഗീഥായ । വേദാംഗായ ।
വേദപാരഗായ । പ്രതിഗ്രാമസ്ഥിതായ । സദ്യഃസ്ഫൂർതിദാത്രേ । ഗുണാകരായ । നക്ഷത്രമാലിനേ । ഭൂതാത്മനേ । സുരഭയേ । കൽപപാദപായ । ചിന്താമണയേ । ഗുണനിധയേ । പ്രജാദ്വാരായ । അനുത്തമായ । പുണ്യശ്ലോകായ । പുരാരാതയേ । മതിമതേ । ശർവരീപതയേ നമഃ । 360 ।

കിൽകിലാരാവസന്ത്രസ്തഭൂതപ്രേതപിശാചകായ । ഋണത്രയഹരായ । സൂക്ഷ്മായ । സ്ഥൂലായ । സർവഗതയേ । പുംസേ । അപസ്മാരഹരായ । സ്മർത്രേ । ശ്രുതയേ । ഗാഥായൈ । സ്മൃതയേ । മനവേ । സ്വർഗദ്വാരായ । പ്രജാദ്വാരായ । മോക്ഷദ്വാരായ । യതീശ്വരായ । നാദരൂപായ । പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ । ബ്രഹ്മണേ । ബ്രഹ്മപുരാതനായ നമഃ । 380 ।

ഏകായ നമഃ । അനേകായ । ജനായ । ശുക്ലായ । സ്വയഞ്ജ്യോതിഷേ ।
അനാകുലായ । ജ്യോതിർജ്യോതിഷേ । അനാദയേ । സാത്വികായ । രാജസായ ।
തമസേ । തമോഹർത്രേ । നിരാലംബായ । നിരാകാരായ । ഗുണാകരായ ।
ഗുണാശ്രയായ । ഗുണമയായ । ബൃഹത്കായായ । ബൃഹദ്യശസേ ।
ബൃഹദ്ധനുഷേ നമഃ । 400 ।

ബൃഹത്പാദായ നമഃ । ബൃഹന്മൂർധ്നേ । ബൃഹത്സ്വനായ । ബൃഹത്കർണായ । ബൃഹന്നാസായ । ബൃഹദ്ബാഹവേ । ബൃഹത്തനവേ । ബൃഹദ്ഗലായ । ബൃഹത്കായായ । ബൃഹത്പുച്ഛായ । ബൃഹത്കരായ । ബൃഹദ്ഗതയേ । ബൃഹത്സേവായ । ബൃഹല്ലോകഫലപ്രദായ । ബൃഹദ്ഭക്തയേ । ബൃഹദ്വാഞ്ഛാഫലദായ । ബൃഹദീശ്വരായ । ബൃഹല്ലോകനുതായ । ദ്രഷ്ട്രേ । വിദ്യാദാത്രേ നമഃ । 420 ।

ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ । ദേവാചാര്യായ । സത്യവാദിനേ । ബ്രഹ്മവാദിനേ ।
കലാധരായ । സപ്തപാതാലഗാമിനേ । മലയാചലസംശ്രയായ ।
ഉത്തരാശാസ്ഥിതായ । ശ്രീശായ । ദിവ്യൗഷധിവശായ । ഖഗായ ।
ശാഖാമൃഗായ । കപീന്ദ്രായ । പുരാണായ । പ്രാണചഞ്ചുരായ । ചതുരായ । ബ്രാഹ്മണായ । യോഗിനേ । യോഗിഗമ്യായ । പരായ നമഃ । 440 ।

അവരായ നമഃ । അനാദിനിധനായ । വ്യാസായ । വൈകുണ്ഠായ ।
പൃഥിവീപതയേ । അപരാജിതായ । ജിതാരാതയേ । സദാനന്ദദായ । ഈശിത്രേ । ഗോപാലായ । ഗോപതയേ । യോദ്ധ്രേ । കലയേ । സ്ഫാലായ । പരാത്പരായ । മനോവേഗിനേ । സദായോഗിനേ । സംസാരഭയനാശനായ നമഃ । തത്ത്വദാത്രേ । തത്ത്വജ്ഞായ നമഃ । 460 ।

തത്ത്വായ നമഃ । തത്ത്വപ്രകാശകായ । ശുദ്ധായ । ബുദ്ധായ । നിത്യയുക്തായ । ഭക്താകാരായ । ജഗദ്രഥായ । പ്രലയായ । അമിതമായായ । മായാതീതായ । വിമത്സരായ । മായാനിർജിതരക്ഷസേ । മായാനിർമിതവിഷ്ടപായ । മായാശ്രയായ । നിലേർപായ । മായാനിർവർതകായ । സുഖിനേ । സുഖിനേ (ഖായ) । സുഖപ്രദായ । നാഗായ നമഃ । 480 ।

മഹേശകൃതസംസ്തവായ നമഃ । മഹേശ്വരായ । സത്യസന്ധായ । ശരഭായ ।
കലിപാവനായ । രസായ । രസജ്ഞായ । സതേ । മാനായ । രൂപായ । ചക്ഷുഷേ । ശ്രുതയേ । രവായ । ഘ്രാണായ । ഗന്ധായ । സ്പർശനായ । സ്പർശായ । ഹിങ്കാരമാനഗായ । ഗിരിശായ നമഃ । ഗിരിജാകാന്തായ നമഃ । ദുർവാസസേ । കവയേ । അംഗിരസേ । ഭൃഗവേ । വസിഷ്ഠായ । ച്യവനായ । നാരദായ । തുംബുരവേ । ഹരായ । വിശ്വക്ഷേത്രായ । വിശ്വബീജായ । വിശ്വനേത്രായ । വിശ്വപായ । യാജകായ । ബുദ്ധ്യൈ നമഃ । ക്ഷമായൈ । തന്ദ്രായൈ । മന്ത്രായ । മന്ത്രയിത്രേ । സുരായ । രാജേന്ദ്രായ । ഭൂപതയേ । രൂഢായ । മാലിനേ । സംസാരസാരഥയേ । നിത്യായ । സമ്പൂർണകാമായ । ഭക്തകാമദുഹേ । ഉത്തമായ । ഗണപായ । കേശവായ । ഭ്രാത്രേ । പിത്രേ । മാത്രേ നമഃ । 540 ।

മാരുതയേ നമഃ । സഹസ്രമൂർദ്ധ്നേ । സഹസ്രാസ്യായ । സഹസ്രാക്ഷായ ।
സഹസ്രപദേ । കാമജിതേ । കാമദഹനായ । കാമായ । കാമ്യഫലപ്രദായ ।
മുദ്രോപഹാരിണേ । രക്ഷോഘ്നായ । ക്ഷിതിഭാരഹരായ । ബലായ ।
നഖദംഷ്ട്രായുധായ । വിഷ്ണുഭക്തായ । ഭക്താഭയപ്രദായ । ദർപഘ്നേ ।
ദർപദായ । ദംഷ്ട്രാശതമൂർതയേ । അമൂർതിമതേ നമഃ । 560 ।

മഹാനിധയേ നമഃ । മഹാഭാഗായ । മഹാഭർഗായ । മഹർദ്ധിദായ ।
മഹാകാരായ । മഹായോഗിനേ । മഹാതേജസേ । മഹാദ്യുതയേ । മഹാകർമണേ । മഹാനാദായ । മഹാമന്ത്രായ । മഹാമതയേ । മഹാശമായ । മഹോദാരായ । മഹാദേവാത്മകായ । വിഭവേ । രുദ്രകർമണേ । ക്രൂരകർമണേ । രത്നനാഭായ ।
കൃതാഗമായ നമഃ । 580 ।

അംഭോധിലംഘനായ നമഃ । സിദ്ധായ । സത്യധർമണേ । പ്രമോദനായ ।
ജിതാമിത്രായ । ജയായ । സോമായ । വിജയായ । വായുവാഹനായ । ജീവായ । ധാത്രേ । സഹസ്രാംശവേ । മുകുന്ദായ । ഭൂരിദക്ഷിണായ । സിദ്ധാർഥായ । സിദ്ധിദായ । സിദ്ധായ । സങ്കൽപായ । സിദ്ധിഹേതുകായ । സപ്തപാതാലചരണായ നമഃ । 600 ।

സപ്തർഷിഗണവന്ദിതായ നമഃ । സപ്താബ്ധിലംഘനായ । വീരായ ।
സപ്തദ്വീപോരുമണ്ഡലായ । സപ്താംഗരാജ്യസുഖദായ । സപ്തമാതൃനിഷേവിതായ । സപ്തലോകൈകമകുടായ । സപ്തഹോത്രായ । സ്വരാശ്രയായ । സപ്തസാമോപഗീതായ । സപ്തപാതാലസംശ്രയായ । സപ്തച്ഛന്ദോനിധയേ । സപ്തച്ഛന്ദായ ।
സപ്തജനാശ്രയായ । മേധാദായ । കീർതിദായ । ശോകഹാരിണേ ।
ദൗർഭാഗ്യനാശനായ । സർവവശ്യകരായ । ഗർഭദോഷഘ്നേ നമഃ । 620 ।

പുത്രപൗത്രദായ നമഃ । പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭായ । രുഷ്ടചിത്തപ്രസാദനായ ।
പരാഭിചാരശമനായ । ദുഃഖഘ്നേ । ബന്ധമോക്ഷദായ । നവദ്വാരപുരാധാരായ ।
നവദ്വാരനികേതനായ । നരനാരായണസ്തുത്യായ । നവനാഥമഹേശ്വരായ ।
മേഖലിനേ । കവചിനേ । ഖഡ്ഗിനേ । ഭ്രാജിഷ്ണവേ । ജിഷ്ണുസാരഥയേ ।
ബഹുയോജനവിസ്തീർണപുച്ഛായ । പുച്ഛഹതാസുരായ । ദുഷ്ടഹന്ത്രേ । നിയമിത്രേ । പിശാചഗ്രഹശാതനായ നമഃ । 640 ।

ബാലഗ്രഹവിനാശിനേ നമഃ । ധർമനേത്രേ । കൃപാകരായ । ഉഗ്രകൃത്യായ ।
ഉഗ്രവേഗായ । ഉഗ്രനേത്രായ । ശതക്രതവേ । ശതമന്യുസ്തുതായ । സ്തുത്യായ । സ്തുതയേ । സ്തോത്രേ । മഹാബലായ । സമഗ്രഗുണശാലിനേ । വ്യഗ്രായ । രക്ഷോവിനാശനായ । രക്ഷോഽഗ്നിദാവായ । ബ്രഹ്മേശായ । ശ്രീധരായ । ഭക്തവത്സലായ । മേഘനാദായ നമഃ । 660 ।

മേഘരൂപായ നമഃ । മേഘവൃഷ്ടിനിവാരണായ । മേഘജീവനഹേതവേ ।
മേഘശ്യാമായ । പരാത്മകായ । സമീരതനയായ । ധാത്രേ । തത്ത്വവിദ്യാ-
വിശാരദായ । അമോഘായ । അമോഘവൃഷ്ടയേ । അഭീഷ്ടദായ । അനിഷ്ടനാശനായ । അർഥായ । അനർഥാപഹാരിണേ । സമർഥായ । രാമസേവകായ । അർഥിനേ । ധന്യായ । അസുരാരാതയേ । പുണ്ഡരീകാക്ഷായ നമഃ । 680 ।

ആത്മഭുവേ നമഃ । സങ്കർഷണായ । വിശുദ്ധാത്മനേ । വിദ്യാരാശയേ ।
സുരേശ്വരായ । അചലോദ്ധാരകായ । നിത്യായ । സേതുകൃതേ । രാമസാരഥയേ । ആനന്ദായ । പരമാനന്ദായ । മത്സ്യായ । കൂർമായ । നിധയേ । ശയായ । വരാഹായ । നാരസിംഹായ । വാമനായ । ജമദഗ്നിജായ । രാമായ നമഃ । 700 ।

കൃഷ്ണായ നമഃ । ശിവായ । ബുദ്ധായ । കൽകിനേ । രാമാശ്രയായ । ഹരയേ । നന്ദിനേ । ഭൃംഗിണേ । ചണ്ഡിനേ । ഗണേശായ । ഗണസേവിതായ । കർമാധ്യക്ഷായ । സുരാരാമായ । വിശ്രാമായ । ജഗതീപതയേ । ജഗന്നാഥായ । കപീശായ । സർവാവാസായ । സദാശ്രയായ । സുഗ്രീവാദിസ്തുതായ നമഃ । 720 ।

ദാന്തായ നമഃ । സർവകർമണേ । പ്ലവംഗമായ । നഖദാരിതരക്ഷസേ ।
നഖയുദ്ധവിശാരദായ । കുശലായ । സുധനായ । ശേഷായ । വാസുകയേ ।
തക്ഷകായ । സ്വർണവർണായ । ബലാഢ്യായ । പുരുജേത്രേ । അഘനാശനായ । കൈവല്യദീപായ । കൈവല്യായ । ഗരുഡായ । പന്നഗായ । ഗുരവേ । ക്ലീക്ലീരാവഹതാരാതിഗർവായ നമഃ । 740 ।

പർവതഭേദനായ നമഃ । വജ്രാംഗായ । വജ്രവക്ത്രായ । ഭക്തവജ്രനിവാരകായ । നഖായുധായ । മണിഗ്രീവായ । ജ്വാലാമാലിനേ ।
ഭാസ്കരായ । പ്രൗഢപ്രതാപായ । തപനായ । ഭക്തതാപനിവാരകായ ।
ശരണായ । ജീവനായ । ഭോക്ത്രേ । നാനാചേഷ്ടായ । ചഞ്ചലായ । സ്വസ്ഥായ । അസ്വാസ്ഥ്യഘ്നേ । ദുഃഖശാതനായ । പവനാത്മജായ നമഃ । 760 ।

പവനായ നമഃ । പാവനായ । കാന്തായ । ഭക്താംഗായ । സഹനായ ।
ബലായ । മേഘനാദരിപവേ । മേഘനാദസംഹൃതരാക്ഷസായ । ക്ഷരായ ।
അക്ഷരായ । വിനീതാത്മനേ । വാനരേശായ । സതാംഗതയേ । ശ്രീകണ്ഠായ । ശിതികണ്ഠായ । സഹായായ । സഹനായകായ । അസ്ഥൂലായ । അനണവേ । ഭർഗായ നമഃ । 780 ।

ദേവസംസൃതിനാശനായ നമഃ । അധ്യാത്മവിദ്യാസാരായ ।
അധ്യാത്മകുശലായ । സുധിയേ । അകൽമഷായ । സത്യഹേതവേ । സത്യദായ । സത്യഗോചരായ । സത്യഗർഭായ । സത്യരൂപായ । സത്യായ । സത്യപരാക്രമായ । അഞ്ജനാപ്രാണലിംഗായ । വായുവംശോദ്ഭവായ । ശ്രുതയേ । ഭദ്രരൂപായ । രുദ്രരൂപായ । സുരൂപായ । ചിത്രരൂപധൃശേ । മൈനാകവന്ദിതായ നമഃ । 800 ।

സൂക്ഷ്മദർശനായ നമഃ । വിജയായ । ജയായ । ക്രാന്തദിങ്മണ്ഡലായ ।
രുദ്രായ । പ്രകടീകൃതവിക്രമായ । കംബുകണ്ഠായ । പ്രസന്നാത്മനേ ।
ഹ്രസ്വനാസായ । വൃകോദരായ । ലംബോഷ്ഠായ । കുണ്ഡലിനേ । ചിത്രമാലിനേ । യോഗവിദാം വരായ । വിപശ്ചിതേ । കവയേ । ആനന്ദവിഗ്രഹായ । അനൽപനാശനായ । ഫാൽഗുനീസൂനവേ । അവ്യഗ്രായ നമഃ । 820 ।

യോഗാത്മനേ നമഃ । യോഗതത്പരായ । യോഗവിദേ । യോഗകർത്രേ । യോഗയോനയേ । ദിഗംബരായ । അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവർണനിർമിതവിഗ്രഹായ । ഉലൂഖലമുഖായ । സിദ്ധസംസ്തുതായ । പരമേശ്വരായ । ശ്ലിഷ്ടജംഘായ । ശ്ലിഷ്ടജാനവേ । ശ്ലിഷ്ടപാണയേ । ശിഖാധരായ । സുശർമണേ । അമിതധർമണേ । നാരായണപരായണായ । ജിഷ്ണവേ । ഭവിഷ്ണവേ । രോചിഷ്ണവേ നമഃ । 840 ।

ഗ്രസിഷ്ണവേ നമഃ । സ്ഥാണവേ । ഹരയേ । രുദ്രാനുകൃതേ । വൃക്ഷകമ്പനായ । ഭൂമികമ്പനായ । ഗുണപ്രവാഹായ । സൂത്രാത്മനേ । വീതരാഗായ । സ്തുതിപ്രിയായ । നാഗകന്യാഭയധ്വംസിനേ । കൃതപൂർണായ । കപാലഭൃതേ । അനുകൂലായ । അക്ഷയായ । അപായായ । അനപായായ । വേദപാരഗായ । അക്ഷരായ ।
പുരുഷായ നമഃ । 860 ।

ലോകനാഥായ നമഃ । ത്ര്യക്ഷായ । പ്രഭവേ । ദൃഢായ ।
അഷ്ടാംഗയോഗഫലഭുവേ । സത്യസന്ധായ । പുരുഷ്ടുതായ ।
ശ്മശാനസ്ഥാനനിലയായ । പ്രേതവിദ്രാവണക്ഷമായ ।
പഞ്ചാക്ഷരപരായ । പഞ്ചമാതൃകായ । രഞ്ജനായ । ധ്വജായ ।
യോഗിനീവൃന്ദവന്ദ്യശ്രിയേ । ശത്രുഘ്നായ । അനന്തവിക്രമായ । ബ്രഹ്മചാരിണേ । ഇന്ദ്രിയവപുഷേ । ധൃതദണ്ഡായ । ദശാത്മകായ നമഃ । 880 ।

അപ്രപഞ്ചായ നമഃ । സദാചാരായ । ശൂരസേനായ । വിദാരകായ । ബുദ്ധായ ।
പ്രമോദായ । ആനന്ദായ । സപ്തജിഹ്വപതയേ । ധരായ । നവദ്വാരപുരാധാരായ । പ്രത്യഗ്രായ । സാമഗായനായ । ഷട്ചക്രധാമ്നേ । സ്വർലോകഭയഹൃതേ । മാനദായ । മദായ । സർവവശ്യകരായ । ശക്തയേ । അനന്തായ । അനന്തമംഗലായ നമഃ । 900
അഷ്ടമൂർതിധരായ നമഃ । നേത്രേ । വിരൂപായ । സ്വരസുന്ദരായ । ധൂമകേതവേ ।
മഹാകേതവേ । സത്യകേതവേ । മഹാരഥായ । നന്ദീപ്രിയായ । സ്വതന്ത്രായ ।
മേഖലിനേ । ഡമരുപ്രിയായ । ലോഹിതാംഗായ । സമിധേ । വഹ്നയേ । ഷഡൃതവേ । ശർവായ । ഈശ്വരായ । ഫലഭുജേ നമഃ । 920 ।

ഫലഹസ്തായ നമഃ । സർവകർമഫലപ്രദായ । ധർമാധ്യക്ഷായ ।
ധർമഫലായ । ധർമായ । ധർമപ്രദായ । അർഥദായ ।
പഞ്ചവിംശതിതത്ത്വജ്ഞായ । താരകായ । ബ്രഹ്മതത്പരായ । ത്രിമാർഗവസതയേ ।
ഭീമായ । സർവദുഷ്ടനിബർഹണായ । ഊർജഃസ്വാമിനേ । ജലസ്വാമിനേ । ശൂലിനേ ।
മാലിനേ । നിശാകരായ । രക്താംബരധരായ । രക്തായ നമഃ । 940 ।

രക്തമാല്യവിഭൂഷണായ നമഃ । വനമാലിനേ । ശുഭാംഗായ । ശ്വേതായ ।
ശ്വേതാംബരായ । യൂനേ । ജയായ । അജേയപരീവാരായ । സഹസ്രവദനായ । കവയേ ।
ശാകിനീഡാകിനീയക്ഷരക്ഷോഭൂതപ്രഭഞ്ജനായ । സദ്യോജാതായ । കാമഗതയേ ।
ജ്ഞാനമൂർതയേ । യശസ്കരായ । ശംഭുതേജസേ । സാർവഭൗമായ ।
വിഷ്ണുഭക്തായ । പ്ലവംഗമായ । ചതുർണവതിമന്ത്രജ്ഞായ നമഃ । 960 ।

പൗലസ്ത്യബലദർപഘ്നേ । സർവലക്ഷ്മീപ്രദായ । ശ്രീമതേ ।
അംഗദപ്രിയവർധനായ । സ്മൃതിബീജായ । സുരേശാനായ । സംസാരഭയനാശാനായ ।
ഉത്തമായ । ശ്രീപരീവാരായ । ശ്രീഭുവേ । ഉഗ്രായ । കാമദുഹേ । സദാഗതയേ । മാതരിശ്വനേ । രാമപാദാബ്ജഷട്പദായ । നീലപ്രിയായ । നീലവർണായ ।
നീലവർണപ്രിയായ । സുഹൃദേ । രാമദൂതായ നമഃ । 980 ।

ലോകബന്ധവേ നമഃ । അന്തരാത്മനേ । മനോരമായ । ശ്രീരാമധ്യാനകൃതേ ।
വീരായ । സദാകിമ്പുരുഷസ്തുതായ । രാമകാര്യാന്തരംഗായ । ശുദ്ധയേ । ഗത്യൈ । അനാമയായ । പുണ്യശ്ലോകായ । പരാനന്ദായ । പരേശപ്രിയസാരഥയേ । ലോകസ്വാമിനേ । മുക്തിദാത്രേ । സർവകാരണകാരണായ । മഹാബലായ ।
മഹാവീരായ । പാരാവാരഗതയേ । ഗുരവേ നമഃ । 1000 ।

താരകായ നമഃ । ഭഗവതേ । ത്രാത്രേ । സ്വസ്തിദാത്രേ । സുമംഗലായ ।
സമസ്തലോകസാക്ഷിണേ । സമസ്തസുരവന്ദിതായ ।
സീതാസമേതശ്രീരാമപാദസേവാധുരന്ധരായ നമഃ । 1008 ।

Also Read:

1000 Names of Anjaneya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top