1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Telugu

Nateshvara Sahasranama Stotrasya Uttarapithika in Telugu:

॥ నటేశ్వరసహస్రనామస్తోత్రస్య ఉత్తరపీఠికా ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

శ్రీచిదమ్బరనటేశ్వర సహస్రనామస్తోత్రస్య ఉత్తరపీఠికా ॥

ఇతి తే కథితం దేవి నటరాజస్య సున్దరమ్ ।
నామ్నాం సహస్రమత్యన్తం గోప్యం నేదం ప్రకాశయేత్ ॥ ౧ ॥

సర్వసిద్ధికరం పుణ్యం సర్వవిద్యావివర్ధనమ్ ।
సమ్పద్ప్రదమిదం నృణాం సర్వాపద్ఘ్నమఘాపహమ్ ॥ ౨ ॥

అభిచార ప్రయోగాది మహాకృత్య నివారణమ్ ।
అపస్మార మహావ్యాధి జ్వరకుష్ఠాది నాశనమ్ ॥ ౩ ॥

అత్యుత్పాద భయక్షోభ క్షుద్రశాన్తిద కారణమ్ ।
కూశ్మాణ్డ రుద్ర వేతాల శాకిన్యాది భయాపహమ్ ॥ ౪ ॥

స్మరణాదేవ జన్తూనాం బ్రహ్మహత్యాది నాశనమ్ ।
అస్మాత్పరతరం స్తోత్రం నాస్తి లోకత్రయేఽమ్బికే ॥ ౫ ॥

ఏతన్నామ సహస్రస్య పఠనాత్ సకృదేవ హి ।
మహాపాతకయుక్తోఽపి శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౬ ॥

ప్రయోగలక్షణం వక్ష్యే శృణు శైలసుతేఽధునా ।
పజ్చమ్యామథవాఽష్టమ్యాం దశమ్యాం వా విశేషతః ॥ ౭ ॥

స్నాత్వా శుభాసనే స్థిత్వా ధ్యాయన్ శ్రీనటనాయకమ్ ।
ప్రజపేత్ద్వాదశావృత్యా సర్వాన్ కామాన్ లభేన్నర। ॥ ౮ ॥

ఆర్ద్రాయాం ప్రాతరారభ్య నటరాజస్య సన్నిధౌ ।
ఆసాయం ప్రజపేదేతత్ ఏవం సంవత్సరత్రయమ్ ॥ ౯ ॥

తస్య భక్తస్య దేవేశో నటనం దర్శయేత్ప్రభుః ।
బిల్వవృక్షస్య నికటే త్రివారం ప్రజపేదిదమ్ ॥ ౧౦ ॥

షడ్భిర్మాసైర్మహైశ్వర్యం లభతే న చిరాన్నరః ।
అనేన స్తోత్రరాజేన మన్త్రితం భస్మధారయేత్ ॥ ౧౧ ॥

భస్మావలోకనాన్మృత్యుర్వశ్యో భవతి తత్క్షణాత్ ।
సలిలం ప్రాశయేద్ధీమాన్ మన్త్రేణానేన మన్త్రితమ్ ॥ ౧౨ ॥

సర్వవిద్యామయో భూత్వా వ్యాకరోత్యశ్రుతాదికమ్ ।
నాటకాది మహాగ్రన్థం కురుతే నాత్ర సంశయః ॥ ౧౩ ॥

చతుర్థ్యన్తం సముచ్చార్యనామైకైకం తతో జపేత్ ।
పఞ్చాక్షరం తథా నామ్నాం సహస్రం ప్రజపేత్క్రమాత్ ॥ ౧౪ ॥

ఏవం త్రివారం మాసానామష్టావింశతికే గతే ।
నిగ్రహానుగ్రహౌ కర్తుం శక్తిరస్యోపజాయతే ॥ ౧౫ ॥

నామ్నామాదౌ తథాన్తే చ పఞ్చాక్షరమహామనుమ్ ।
జప్త్వా మధ్యస్థితం నామ నిర్మమోన్తం సదా సకృత్ ॥ ౧౬ ॥

చతుర్థ్యన్తం జపేద్విద్వాన్ త్రివర్షం చ త్రిమాసకైః ।
అణిమాది మహాసిద్ధి రచిరాత్ ప్రాప్నుయాద్ధ్రువమ్ ॥ ౧౭ ॥

సర్వేష్వపి చ లోకేషు సిద్ధః సన్విచరేన్నరః ।
లక్ష్మీబీజ ద్వయక్షిప్తమాద్యం తన్నామ యః శివే ॥ ౧౮ ॥

వాఞ్ఛితాం శ్రియమాప్నోతి సత్యముక్తం వరాననే ।
హల్లేఖామన్త్ర సంయుక్తం పూర్వవత్ సంయుతం జపేత్ ॥ ౧౯ ॥

యోగసిద్ధిర్భవేత్తస్య త్రిచతుః పఞ్చవత్సరైః ।
కిమత్ర బహునోక్తేన యాయా సిద్ధిరభీప్సితా ॥ ౨౦ ॥

తాం తాం సిద్ధిం లభేన్మర్త్యః సత్యమేవ మయోదితమ్ ।
కణ్ఠదఘ్నజలేస్థిత్వా త్రివారం ప్రజపేదిదమ్ ॥ ౨౧ ॥

రిపూనుచ్వాటయేచ్ఛీఘ్రమేకేనైవ దినేన సః ।
దక్షిణాభిముఖోభూత్వా ధృత్వాఽఽర్ద్రవసనం శుచిః ॥ ౨౨ ॥

శత్రునామసముచ్వార్య మారయేతిపదాఙ్కితమ్ ।
పఠేదిదం స్తవం క్రోధాత్ సప్తకృత్వస్త్రిభిర్దినైః ॥ ౨౩ ॥

స రిపుర్మృత్యుగేహస్య ధ్రువమాతిథ్యభాగ్భవేత్ ।
హరిద్రయా నటాధీశం కృత్వా ప్రాణాన్ ప్రతిష్ఠిపేత్ ॥ ౨౪ ॥

పీతపుష్పైః సమభ్యర్చ్య స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః ।
స్తమ్భయేత్సకలాన్లోకాన్ కిమిహక్షుద్రమానుషాన్ ॥ ౨౫ ॥

ఆకర్షణాయ సర్వేషాముత్తరాభిముఖోజపేత్ ।
వాఞ్ఛితాయోషితస్సర్వాస్తథా లోకాన్తరస్థితాః ॥ ౨౬ ॥

యక్షాశ్చ కిన్నరాశ్చాపి రాజానోవశమాప్నుయుః ।
కుమ్భస్థితం జలంస్పృష్ట్వా త్రివారం ప్రజపేదిదమ్ ॥ ౨౭ ॥

మహాగ్రహగణగ్రస్తాన్ అభిషేకఞ్చకారయేత్ ।
జలస్పర్శనమాత్రేణముచ్యతే చ గ్రహాదిభిః ॥ ౨౮ ॥

కిమత్ర బహునోక్తేన సిద్ధయన్త్యఖిలసిద్ధయః ।
సాక్షాన్నటేశ్వరో దేవో వశ్యో భవతి తత్క్షణాత్ ॥ ౨౯ ॥

(శైలజే ॥ )
అస్మాత్పరతరాసిద్ధిః కావాస్తికథయప్రియే ।
నిష్కామస్యాచిరాదేవ బ్రహ్మజ్ఞానమవాప్యతే ॥ ౩౦ ॥

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన యతిభిర్బ్రహ్మచారిభిః ।
వనస్థైశ్చ గృహస్థైశ్చ సర్వైర్జప్యం ప్రయత్నతః ॥ ౩౧ ॥

నిత్యకర్మవదేవేదం స్తోత్రం జప్యం సదాదరాత్ ।
బ్రహ్మాదయోఽపి యన్నామ పాఠస్యైవ ప్రసాదతః ॥ ౩౨ ॥

సృష్టిత్విత్యన్తకర్తారో జగతాం చిరజీవినః ।
యదిదం మునయః సర్వే హయగ్రీవాదయః పురా ॥ ౩౩ ॥

పఠిత్వా పరమాం సిద్ధిం పునరావృత్తివర్జితామ్ ।
ప్రాపిరే తదిదం స్తోత్రం పఠత్వమపి శైలజే ॥ ౩౪ ॥

అస్మాత్ పరతరం వేద్యం నాస్తి సత్యం మయోదితమ్ ।

॥ ఇత్యుత్తర పీఠికా ॥

ఇత్యాకాశభైరవకల్పే ప్రత్యక్షసిద్ధిప్రదే ఉమామహేశ్వరసంవాదే
పఞ్చవింశతిమూర్తిప్రకరణే తత్వాతీత శ్రీ చిదమ్బర
నటేశ్వర సహస్రనామస్తోత్రమాలామహామనోపదశో
నామ ఏకోనషష్టితమోఽధ్యాయః
॥ ఓం శివమస్తు ॥

Also Read:

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara PIthika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil