Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in English

Nateshvara Sahasranama Stotrasya Uttarapithika in English:

॥ natesvarasahasranamastotrasya uttarapithika ॥

sriganesaya namah ।

sricidambaranatesvara sahasranamastotrasya uttarapithika ॥

iti te kathitam devi natarajasya sundaram ।
namnam sahasramatyantam gopyam nedam prakasayet ॥ 1 ॥

sarvasiddhikaram punyam sarvavidyavivardhanam ।
sampadpradamidam nrnam sarvapadghnamaghapaham ॥ 2 ॥

abhicara prayogadi mahakrtya nivaranam ।
apasmara mahavyadhi jvarakusthadi nasanam ॥ 3 ॥

atyutpada bhayaksobha ksudrasantida karanam ।
kusmanda rudra vetala sakinyadi bhayapaham ॥ 4 ॥

smaranadeva jantunam brahmahatyadi nasanam ।
asmatparataram stotram nasti lokatraye’mbike ॥ 5 ॥

etannama sahasrasya pathanat sakrdeva hi ।
mahapatakayukto’pi sivasayujyamapnuyat ॥ 6 ॥

prayogalaksanam vaksye srnu sailasute’dhuna ।
pajcamyamathava’stamyam dasamyam va visesatah ॥ 7 ॥

snatva subhasane sthitva dhyayan srinatanayakam ।
prajapetdvadasavrtya sarvan kaman labhennara। ॥ 8 ॥

ardrayam pratararabhya natarajasya sannidhau ।
asayam prajapedetat evam samvatsaratrayam ॥ 9 ॥

tasya bhaktasya deveso natanam darsayetprabhuh ।
bilvavrksasya nikate trivaram prajapedidam ॥ 10 ॥

sadbhirmasairmahaisvaryam labhate na cirannarah ।
anena stotrarajena mantritam bhasmadharayet ॥ 11 ॥

bhasmavalokananmrtyurvasyo bhavati tatksanat ।
salilam prasayeddhiman mantrenanena mantritam ॥ 12 ॥

sarvavidyamayo bhutva vyakarotyasrutadikam ।
natakadi mahagrantham kurute natra samsayah ॥ 13 ॥

caturthyantam samuccaryanamaikaikam tato japet ।
pancaksaram tatha namnam sahasram prajapetkramat ॥ 14 ॥

evam trivaram masanamastavimsatike gate ।
nigrahanugrahau kartum saktirasyopajayate ॥ 15 ॥

namnamadau tathante ca pancaksaramahamanum ।
japtva madhyasthitam nama nirmamontam sada sakrt ॥ 16 ॥

caturthyantam japedvidvan trivarsam ca trimasakaih ।
animadi mahasiddhi racirat prapnuyaddhruvam ॥ 17 ॥

sarvesvapi ca lokesu siddhah sanvicarennarah ।
laksmibija dvayaksiptamadyam tannama yah sive ॥ 18 ॥

vanchitam sriyamapnoti satyamuktam varanane ।
hallekhamantra samyuktam purvavat samyutam japet ॥ 19 ॥

yogasiddhirbhavettasya tricatuh pancavatsaraih ।
kimatra bahunoktena yaya siddhirabhipsita ॥ 20 ॥

tam tam siddhim labhenmartyah satyameva mayoditam ।
kanthadaghnajalesthitva trivaram prajapedidam ॥ 21 ॥

ripunucvatayecchighramekenaiva dinena sah ।
daksinabhimukhobhutva dhrtva”rdravasanam sucih ॥ 22 ॥

satrunamasamucvarya marayetipadankitam ।
pathedidam stavam krodhat saptakrtvastribhirdinaih ॥ 23 ॥

sa ripurmrtyugehasya dhruvamatithyabhagbhavet ।
haridraya natadhisam krtva pranan pratisthipet ॥ 24 ॥

pitapuspaih samabhyarcya stotrametajjapennarah ।
stambhayetsakalanlokan kimihaksudramanusan ॥ 25 ॥

akarsanaya sarvesamuttarabhimukhojapet ।
vanchitayositassarvastatha lokantarasthitah ॥ 26 ॥

yaksasca kinnarascapi rajanovasamapnuyuh ।
kumbhasthitam jalamsprstva trivaram prajapedidam ॥ 27 ॥

mahagrahaganagrastan abhisekancakarayet ।
jalasparsanamatrenamucyate ca grahadibhih ॥ 28 ॥

kimatra bahunoktena siddhayantyakhilasiddhayah ।
saksannatesvaro devo vasyo bhavati tatksanat ॥ 29 ॥

(sailaje ॥ )
asmatparatarasiddhih kavastikathayapriye ।
niskamasyaciradeva brahmajnanamavapyate ॥ 30 ॥

tasmatsarvaprayatnena yatibhirbrahmacaribhih ।
vanasthaisca grhasthaisca sarvairjapyam prayatnatah ॥ 31 ॥

nityakarmavadevedam stotram japyam sadadarat ।
brahmadayo’pi yannama pathasyaiva prasadatah ॥ 32 ॥

srstitvityantakartaro jagatam cirajivinah ।
yadidam munayah sarve hayagrivadayah pura ॥ 33 ॥

pathitva paramam siddhim punaravrttivarjitam ।
prapire tadidam stotram pathatvamapi sailaje ॥ 34 ॥

asmat parataram vedyam nasti satyam mayoditam ।

॥ ityuttara pithika ॥

ityakasabhairavakalpe pratyaksasiddhiprade umamahesvarasamvade
pancavimsatimurtiprakarane tatvatita sri cidambara
natesvara sahasranamastotramalamahamanopadaso
nama ekonasastitamo’dhyayah
॥ Om̃ sivamastu ॥

Also Read:

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara PIthika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top