Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Malayalam

Nateshvara Sahasranama Stotrasya Uttarapithika in Malayalam:

॥ നടേശ്വരസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ഉത്തരപീഠികാ ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ശ്രീചിദംബരനടേശ്വര സഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ഉത്തരപീഠികാ ॥

ഇതി തേ കഥിതം ദേവി നടരാജസ്യ സുന്ദരം ।
നാംനാം സഹസ്രമത്യന്തം ഗോപ്യം നേദം പ്രകാശയേത് ॥ 1 ॥

സര്‍വസിദ്ധികരം പുണ്യം സര്‍വവിദ്യാവിവര്‍ധനം ।
സമ്പദ്പ്രദമിദം നൃണാം സര്‍വാപദ്ഘ്നമഘാപഹം ॥ 2 ॥

അഭിചാര പ്രയോഗാദി മഹാകൃത്യ നിവാരണം ।
അപസ്മാര മഹാവ്യാധി ജ്വരകുഷ്ഠാദി നാശനം ॥ 3 ॥

അത്യുത്പാദ ഭയക്ഷോഭ ക്ഷുദ്രശാന്തിദ കാരണം ।
കൂശ്മാണ്ഡ രുദ്ര വേതാല ശാകിന്യാദി ഭയാപഹം ॥ 4 ॥

സ്മരണാദേവ ജന്തൂനാം ബ്രഹ്മഹത്യാദി നാശനം ।
അസ്മാത്പരതരം സ്തോത്രം നാസ്തി ലോകത്രയേഽംബികേ ॥ 5 ॥

ഏതന്നാമ സഹസ്രസ്യ പഠനാത് സകൃദേവ ഹി ।
മഹാപാതകയുക്തോഽപി ശിവസായുജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 6 ॥

പ്രയോഗലക്ഷണം വക്ഷ്യേ ശൃണു ശൈലസുതേഽധുനാ ।
പജ്ചംയാമഥവാഽഷ്ടംയാം ദശംയാം വാ വിശേഷതഃ ॥ 7 ॥

സ്നാത്വാ ശുഭാസനേ സ്ഥിത്വാ ധ്യായന്‍ ശ്രീനടനായകം ।
പ്രജപേത്ദ്വാദശാവൃത്യാ സര്‍വാന്‍ കാമാന്‍ ലഭേന്നര। ॥ 8 ॥

ആര്‍ദ്രായാം പ്രാതരാരഭ്യ നടരാജസ്യ സന്നിധൌ ।
ആസായം പ്രജപേദേതത് ഏവം സംവത്സരത്രയം ॥ 9 ॥

തസ്യ ഭക്തസ്യ ദേവേശോ നടനം ദര്‍ശയേത്പ്രഭുഃ ।
ബില്വവൃക്ഷസ്യ നികടേ ത്രിവാരം പ്രജപേദിദം ॥ 10 ॥

ഷഡ്ഭിര്‍മാസൈര്‍മഹൈശ്വര്യം ലഭതേ ന ചിരാന്നരഃ ।
അനേന സ്തോത്രരാജേന മന്ത്രിതം ഭസ്മധാരയേത് ॥ 11 ॥

ഭസ്മാവലോകനാന്‍മൃത്യുര്‍വശ്യോ ഭവതി തത്ക്ഷണാത് ।
സലിലം പ്രാശയേദ്ധീമാന്‍ മന്ത്രേണാനേന മന്ത്രിതം ॥ 12 ॥

സര്‍വവിദ്യാമയോ ഭൂത്വാ വ്യാകരോത്യശ്രുതാദികം ।
നാടകാദി മഹാഗ്രന്ഥം കുരുതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 13 ॥

ചതുര്‍ഥ്യന്തം സമുച്ചാര്യനാമൈകൈകം തതോ ജപേത് ।
പഞ്ചാക്ഷരം തഥാ നാംനാം സഹസ്രം പ്രജപേത്ക്രമാത് ॥ 14 ॥

ഏവം ത്രിവാരം മാസാനാമഷ്ടാവിംശതികേ ഗതേ ।
നിഗ്രഹാനുഗ്രഹൌ കര്‍തും ശക്തിരസ്യോപജായതേ ॥ 15 ॥

നാംനാമാദൌ തഥാന്തേ ച പഞ്ചാക്ഷരമഹാമനും ।
ജപ്ത്വാ മധ്യസ്ഥിതം നാമ നിര്‍മമോന്തം സദാ സകൃത് ॥ 16 ॥

ചതുര്‍ഥ്യന്തം ജപേദ്വിദ്വാന്‍ ത്രിവര്‍ഷം ച ത്രിമാസകൈഃ ।
അണിമാദി മഹാസിദ്ധി രചിരാത് പ്രാപ്നുയാദ്ധ്രുവം ॥ 17 ॥

സര്‍വേഷ്വപി ച ലോകേഷു സിദ്ധഃ സന്വിചരേന്നരഃ ।
ലക്ഷ്മീബീജ ദ്വയക്ഷിപ്തമാദ്യം തന്നാമ യഃ ശിവേ ॥ 18 ॥

വാഞ്ഛിതാം ശ്രിയമാപ്നോതി സത്യമുക്തം വരാനനേ ।
ഹല്ലേഖാമന്ത്ര സംയുക്തം പൂര്‍വവത് സംയുതം ജപേത് ॥ 19 ॥

യോഗസിദ്ധിര്‍ഭവേത്തസ്യ ത്രിചതുഃ പഞ്ചവത്സരൈഃ ।
കിമത്ര ബഹുനോക്തേന യായാ സിദ്ധിരഭീപ്സിതാ ॥ 20 ॥

താം താം സിദ്ധിം ലഭേന്‍മര്‍ത്യഃ സത്യമേവ മയോദിതം ।
കണ്ഠദഘ്നജലേസ്ഥിത്വാ ത്രിവാരം പ്രജപേദിദം ॥ 21 ॥

രിപൂനുച്വാടയേച്ഛീഘ്രമേകേനൈവ ദിനേന സഃ ।
ദക്ഷിണാഭിമുഖോഭൂത്വാ ധൃത്വാഽഽര്‍ദ്രവസനം ശുചിഃ ॥ 22 ॥

ശത്രുനാമസമുച്വാര്യ മാരയേതിപദാങ്കിതം ।
പഠേദിദം സ്തവം ക്രോധാത് സപ്തകൃത്വസ്ത്രിഭിര്‍ദിനൈഃ ॥ 23 ॥

സ രിപുര്‍മൃത്യുഗേഹസ്യ ധ്രുവമാതിഥ്യഭാഗ്ഭവേത് ।
ഹരിദ്രയാ നടാധീശം കൃത്വാ പ്രാണാന്‍ പ്രതിഷ്ഠിപേത് ॥ 24 ॥

പീതപുഷ്പൈഃ സമഭ്യര്‍ച്യ സ്തോത്രമേതജ്ജപേന്നരഃ ।
സ്തംഭയേത്സകലാന്ലോകാന്‍ കിമിഹക്ഷുദ്രമാനുഷാന്‍ ॥ 25 ॥

ആകര്‍ഷണായ സര്‍വേഷാമുത്തരാഭിമുഖോജപേത് ।
വാഞ്ഛിതായോഷിതസ്സര്‍വാസ്തഥാ ലോകാന്തരസ്ഥിതാഃ ॥ 26 ॥

യക്ഷാശ്ച കിന്നരാശ്ചാപി രാജാനോവശമാപ്നുയുഃ ।
കുംഭസ്ഥിതം ജലംസ്പൃഷ്ട്വാ ത്രിവാരം പ്രജപേദിദം ॥ 27 ॥

മഹാഗ്രഹഗണഗ്രസ്താന്‍ അഭിഷേകഞ്ചകാരയേത് ।
ജലസ്പര്‍ശനമാത്രേണമുച്യതേ ച ഗ്രഹാദിഭിഃ ॥ 28 ॥

കിമത്ര ബഹുനോക്തേന സിദ്ധയന്ത്യഖിലസിദ്ധയഃ ।
സാക്ഷാന്നടേശ്വരോ ദേവോ വശ്യോ ഭവതി തത്ക്ഷണാത് ॥ 29 ॥

(ശൈലജേ ॥ )
അസ്മാത്പരതരാസിദ്ധിഃ കാവാസ്തികഥയപ്രിയേ ।
നിഷ്കാമസ്യാചിരാദേവ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമവാപ്യതേ ॥ 30 ॥

തസ്മാത്സര്‍വപ്രയത്നേന യതിഭിര്‍ബ്രഹ്മചാരിഭിഃ ।
വനസ്ഥൈശ്ച ഗൃഹസ്ഥൈശ്ച സര്‍വൈര്‍ജപ്യം പ്രയത്നതഃ ॥ 31 ॥

നിത്യകര്‍മവദേവേദം സ്തോത്രം ജപ്യം സദാദരാത് ।
ബ്രഹ്മാദയോഽപി യന്നാമ പാഠസ്യൈവ പ്രസാദതഃ ॥ 32 ॥

സൃഷ്ടിത്വിത്യന്തകര്‍താരോ ജഗതാം ചിരജീവിനഃ ।
യദിദം മുനയഃ സര്‍വേ ഹയഗ്രീവാദയഃ പുരാ ॥ 33 ॥

പഠിത്വാ പരമാം സിദ്ധിം പുനരാവൃത്തിവര്‍ജിതാം ।
പ്രാപിരേ തദിദം സ്തോത്രം പഠത്വമപി ശൈലജേ ॥ 34 ॥

അസ്മാത് പരതരം വേദ്യം നാസ്തി സത്യം മയോദിതം ।

॥ ഇത്യുത്തര പീഠികാ ॥

ഇത്യാകാശഭൈരവകല്‍പേ പ്രത്യക്ഷസിദ്ധിപ്രദേ ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ
പഞ്ചവിംശതിമൂര്‍തിപ്രകരണേ തത്വാതീത ശ്രീ ചിദംബര
നടേശ്വര സഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമഹാമനോപദശോ
നാമ ഏകോനഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ
॥ ഓം ശിവമസ്തു ॥

Also Read:

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara PIthika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top